Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Haziran 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24798

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4229     3134 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2002/4230     3041 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2002/4262     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2002/4300     İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesinde Bulunan ve Mülkiyeti Hazineye Ait Olan Taşınmaz Malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

 

Atama Kararı

2002/4332    Telekomünikasyon Kurulu'nda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 307)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 261)

— Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Haberleşme Adresleri ve Sorumluluk Alanları Hakkında Tebliğ (No: 2002/1)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/10)

— Kamu İhale Tebliği (No: 2002/3)

— Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/4)

— Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/7)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9677

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Crans Montana Forumu’na katılmak üzere, 27 Haziran 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-193-2002-458

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9677 sayılı yazınız.

Crans Montana Forumu’na katılmak üzere, 27 Haziran 2002 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2002/4332

Telekomünikasyon Kurulu’nda boş bulunan üyeliklere ekli listede adları yazılı kişilerin atanmaları; Ulaştırma Bakanlığı’nın 19/6/2002 tarihli ve 2828 sayılı yazısı üzerine, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun değişik 8 inci ve 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. T.TOSKAY

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R. ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

H. H. ÖZKAN

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

21/6/2002 Tarihli ve 2002/4332 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

ADI SOYADI

ATAMA YAPILAN ÜYELİK

ADAY GÖSTEREN KURUM

1 - Dr. Faruk CÖMERT

Telekomünikasyon Hizmetleri Temsilcisi

Ulaştırma Bakanlığı

2 - Hüseyin EDİS

Tüketici Temsilcisi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin, ilmin hizmetine sunmak ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2— Bu Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez teşkilatını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen,

a) Arşiv Malzemesi : Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlemi tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Bakanlık ve merkez birimlerinin işlemleri sonucunda oluşan ve bu birimler tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi,siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, ebedi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye tesbite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

b) Arşivlik Malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi niteliğini kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarca akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar Bakanlığa ait fizibilite projeleri, işletme projeleri, mineral, maden veya ekonomik değer ifade eden cevher sahalarının sınır noktalarını belirleyen haritalar, bu meyanda yapılan çalışma (jeolojik, jeofizik, sondaj, laboratuvar vb.) belgeleri,

c) Birim Arşivi: Tüm birimlerin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini,

d) Bakanlık Arşivi: Arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin birim arşivlerine göre daha uzun süre saklandığı Bakanlık Merkez Arşivini,

e) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Bakanlık ve Birim Arşivlerinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma

 

Koruma Yükümlülüğü

Madde 5 — Bakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmedikleri arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi, her türlü zararlı etki ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamak zorundadır.

Bakanlık, arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı; yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin % 50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15°C arasında) tutulmasından,

sorumludur.

Bakanlık ve Birim Arşivleri

Madde 6 — Bu Yönetmelik esasları dahilinde, belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri" daha uzun bir süre saklanacak arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için "Bakanlık Arşivi" kurulur.

Arşivlik malzeme, birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile, arşiv malzemesi ise Bakanlık arşivinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 7 — Birimlerin ellerinde bulunan ve geçerli olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, Bakanlık Arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından kararlaştırılır.

Arşivlerden Yararlanma ve Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 8 — Arşiv malzemesinin aslı hiçbir suretle ve sebeple Bakanlık dışına verilemez.

Ancak; Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Bakanlığın elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi İşlemleri

 

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

Madde 9 — Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. "İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar" şeklinde bir ayrıma tabi tutulur.

Ayrım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı (oluşturulduğu yıl),

c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de, aynı yöntem uygulanır) ve sıra numarası,

esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak, istisnai bir kural olarak sicil dosyaları; sicil numarası, (emekli sicil numarası da belirtilmelidir) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan evrakın bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde sıralama ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

Gizlilik dereceli evrak ait olduğu birimce gizliliği kaldırılmadıkça bu niteliğini korur.

Gizliliği kaldırılan malzemeye "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 10 — Ayrım sonucu işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa kayıt defteri veya föylerindeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör veya dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanılması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, varsa eksiklikler tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 11 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, takibeden takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

Teslim işlemleri, birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile verilir.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 12 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerinde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 13 — Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde, işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini takiben Bakanlık arşivine aynı düzende teslim edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 14 — Arşivlik malzemenin birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süresi 1-5 yıldır.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 15 — Birimlerce; gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere dışarıya çıkarılmamak kaydıyla birim arşivinden dosya alınabilir.

Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 16 — Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri Bakanlık arşivinde yapılır.

Bakanlık Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

Madde 17 — Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme "Bakanlık Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır.

Bakanlık Arşivine Devretme

Madde 18 — Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile Bakanlık arşivine devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlık Arşivi İşlemleri

Uygunluk Kontrolü

Madde 19 — Bakanlık arşivine devredilecek arşivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksikleri varsa, 9 uncu madde de gösterilen biçimde tamamlanır.

Bakanlık Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 20 — Bakanlık arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin beş ve altıncı bölümündeki hükümlere göre yapılır.

21 inci maddede açıklandığı gibi, Bakanlık arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, Bakanlık arşivinde muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Damgalama

Madde 21 — Ayıklama ve imha işlemini takiben Bakanlık arşivine devredilen malzeme, siyah istampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla "Enerji Bakanlığı Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evrakların ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Bakanlık Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 22 — Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metodla (Provenance Sistemi) sıralanır. Bu sıralama sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu daire, müdürlük ve alt birimleri hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder:

a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir.

Ayırma işlemi, Bakanlığın teşkilat şeması çerçevesinde yapılır.

Kesin sıralama, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması ve yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Ayrımı yapılan evrak ve belgelerden, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

Evraka ekli olan harita, plan, proje vb. asıl belgelerden ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanımlarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak ve belgeler, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır.

1 - Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik sıralamasında da aynı yöntem uygulanır.

2 - Üzerinde yalnız "ay"ı olup günü belli olmayan evrak, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.

3 - Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.

4 - Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklarda, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içinde gösterilir.

e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek:1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Sıra Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Sıra Numarası" bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası", aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

Kodlamada "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılamaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" (Ek:2) konulur.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin) sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek:3) "Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile ayrıca "işlem yılı" yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için "İşlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır, bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i) Bütün bu işlemler daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek: 4) veya klasöre konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, sıralama planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağı doğru teşekkül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı v.b.) sıralaması, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Bakanlık Arşivinden Yararlanma

Madde 23 — Birimler, bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde Bakanlık Arşivinde inceleme yapabilir veya usulüne uygun örnekler alabilirler.

Birimlerin, Bakanlık Arşivinden yararlanması, ilgili ünite amirinin dolduracağı 2 nüsha "Arşiv Araştırma ve Fotokopi Talep Formu" Ek -5) ile yapılır.

Talep formunu alan arşiv memuru, bu formla istenilen malzemenin arşivdeki yerini (malzemenin ranza, raf ve göz numaraları) forma kaydedilmek ve görevli personelin imzasını almak suretiyle incelemenin yapılmasını sağlar.

Arşivde, verilen malzemenin yerinde olmadığını belirtmek üzere her gözden çıkan malzemeyi gösterir "Arşiv Hatırlatma Kartı" bulundurulur.

Arşivden alınan malzemenin inceleme süresi 10 gün olup, bu sürenin bitiminde inceleme bitmemiş ise, "Arşiv Araştırma ve Fotokopi Talep Formu"na yazılmak ve ilgili memurun parafı alınmak suretiyle 5 gün daha uzatılabilir.

Malzemenin Bakanlık Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 24 — Bakanlık elinde bulunan arşiv malzemesinin bekletilme ve saklanma süreleri, birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

Malzemenin Envanterinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

Madde 25 — Bakanlık arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır ve katalogları hazırlanır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

Madde 26 — Bakanlık arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler” şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 6) varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 (bir) yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.

Arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak Bakanlık arşivinde kalacağı, Bakanlık görüşü alındıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Bakanlık Arşivinde kalan arşiv malzemesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine tabidir.

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 27 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket ve benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, sıralama, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.

Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Madde 28 — Eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 29 — Aynı tür arşiv malzemesi aynı forma kaydedilir, değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde herbiri için ayrı form düzenlenir.

Form üzerindeki teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak görüntü bandı, ses bandı, damga vb. olduğu,

c) "İşlem Yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin oluştuğu yıl,

d) "Teşkilat Kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki "kutu" ve "dosya" bölümüne de, kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter Sıra Numarası" bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarihi,

g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı, (gizli evrak "G" kısaltması ile gösterilir)

ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler içinde toplam adedi,

j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) "Evrak Sıra Numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası,

yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme, Ayıklama ve İmha Komisyonları,

İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 30 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci madde de sayılan malzeme içerisinde yer almış olsalar dahi mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 31 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir.

1) Şekli ne olursu olsun, her çeşit tekit yazıları,

2) Elle, daktilo veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

4) Adli veya idari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT’ye zimmet karşılığında verilen evrakın (koli, tel, adi ve taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel listeleri, bunlara ait yazışmalar vb. hazırlık dokümanları),

6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

7) Esasa ilişkin olmayıp, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

10) Bir ünite, daire, Bakanlık ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili görüşlerin, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gerekli şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar.

17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

19) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfz edilmiş) başvurular ve yazılar,

22) Daireler arası müteferrik yazılar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevaplar,

24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

26) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,

27) Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin,

imhasına Bakanlık bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve İmha Komisyonlarınca karar verilir.

Bakanlık Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 32 — Bakanlık elinde bulunan ve kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, Bakanlık Arşivinde Ayıklama ve İmha Komisyonları tarafından yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Ayıklama ve İmha Komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında Bakanlık arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup arşivlik malzemeyi Bakanlık arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 33 — Bakanlık Arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amiri veya Bakanlık arşiv sorumlusunun başkanlığında Bakanlık arşivinden görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu daire ve ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşturulacak 5 kişilik bir "Bakanlık Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur. Bakanlık kütüphane memuru ayrıca birimlerde kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri varsa, bu hizmetlerin sorumluları da komisyonda tabii üye olarak yer alırlar.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 34 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının son kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 38 inci madde hükümleri saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 35 — Ayıklama ve İmha Komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

İmha İşlemleri

Ayıklama ve Tasnif

Madde 36 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, niteliği, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listesinin Düzenlenmesi

Madde 37 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, oluştuğu birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

Bakanlık, tür ve vasıflarını kendi arşiv yönetmeliği ile belirleyeceği malzemeyi, örneklerini saklamak suretiyle tür ve yılları gösteren imha listeleriyle imhaya tabi tutabilir.

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Madde 38 — Bakanlık arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Bakan onayı ile kesinlik kazanır.

İmha Şekilleri

Madde 39 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp, okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 40 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha Tutanağı

Madde 41 — İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tesbit edilir. Bu tutanak ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme

Madde 42 — İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onayları, aidiyetleri gözönünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi Bakanlık arşivinde muhafaza edilir.

Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 43 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Faaliyet Raporu

Madde 44 — Bakanlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, "8/8/2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile mütakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

Yürürlük

Madde 45 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 — Bu Yönetmelik Hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 11/6/2002

Karar No

: 2002/10

İşyeri

: Hes Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Organize Sanayi Bölgesi Kuyucak Mevkii 6.Cd.No: 5

 

KAYSERİ

B.M. Dosya No

: 27104.38

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

 

İNCELEME : HesKimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket ana sözleşmesinde amaç ve faaliyet konusunun, “Her türlü kimyevi madde imalatını ve ticaretini yapmak, kimyevi temizlik maddesi ve hammaddelerinin üretimini yapmak, kozmetik maddesinin imalatını yapmak, sanayide kullanılan her türlü yağlar, yağ asitleri, yağ esterleri.. gıda sanayinde kullanılan yardımcı kimyasal ve boyaların imalatını yapmak, sanayide ve inşaatlarda kullanılan her türlü boyalar, yağlı boyalar ... boya sanayinde kullanılan yardımcı kimyasallar... dolgu maddeleri imalatını yapmak” olarak belirlendiği, işyerinde evsel ve sınai kimyasal temizlik ürünleri (toz ve likit deterjan ürünleri, kozmetik ürünleri, bunların kimyasal hammadde ürünleri vs.) üretiminin yapıldığı, asıl işe yardımcı iş olarak mekanik atölye, sevkiyat, depo ve idari işleri, ar-ge faaliyetleri, ambalaj malzeme imalatı işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin 03 sıra numaralı “Petrol, Kimya ve Lastik” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR : Hes Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, Kimya ve Lastik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

Erzincan Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2002/4

Karar Tarihi : 4/4/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu 4/4/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Faruk IŞIK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

22/6/2000 tarih ve 2000/5 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının 4 üncü Maddesinin;

“Madde 4 —Erzincan İli hudutları içerisinde Gürültünün Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Tebliğin 11 inci Maddesinde özel talep üzerine düzenlenen gürültü ölçüm raporlarının, ölçüm yapılacak alana göre;

0 - 500 m2 25.000.000 TL.

501 - 2500 m2 50.000.000 TL.

2501 m2 üzeri 75.000.000 TL. ücret karşılığında verilmesine,”

şeklinde değiştirilmesine;

Karar verilmiştir.

—— • ——

Erzincan Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2002/7

Karar Tarihi : 12/6/2002

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Faruk IŞIK başkanlığında toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

1 – İlimizde hava kirliliğinin artmasına, karayollarında görüş mesafesinin kısalmasına ve ölümle biten trafik kazalarına sebep olmasına, telefon direklerinin yanmasıyla iletişimde aksaklığa neden olmasına, rüzgarında etkisiyle ormanlık alanlarda yangına yol açmasına, kaybolan doğal kaynaklarla birlikte peyzaj yönünden kötü görüntü sergilemeleri ile de turizmi olumsuz etkilemesine, meyilli arazilerde yağış ve rüzgar ile erozyonun başlamasına neden olan anız ve kuru otların yakılmasının yasaklanmasına,

2 – Kararın Kaymakamlıklar ve Tarım İl Müdürlüğü vasıtasıyla her türlü araçlar ile ilgili bütün vatandaşlara duyurulmasına,

3 – a) Merkez İlçede Tarım İl Müdürlüğünün, İlçelerde Kaymakamlıkların Mayıs ayından başlayarak Kasım ayına kadar her ay anız yakılıp yakılmadığına dair İl Çevre Müdürlüğüne yazılı rapor göndermesine,

b) Bu Karardaki yasaklama hükümlerine uymayan kişi ve kişiler için hazırlanan tutanaklardan adli ve idari yargıya intikal etmiş veya ettirilmiş olanlarına ilişkin olarak yapılan işlem sayısı, niteliği ve sonuçları hakkındaki bilgilerin, adli ve idari yargıya intikal ettiren birimler tarafından (Mayıs-Ekim dönemi itibariyle) en geç Kasım ayında ve yılda bir kez İl Çevre Müdürlüğüne bildirilmesine,

4 – Muhtarlar ve kamu görevlilerinin, anız yakma olayının olduğu tarlaların durumunu duyum aldıktan sonra tutanakla tespit edip, adli mercilere sunmalarına, anız yakma olaylarını duyduğu halde, bunu idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesine göre yasal işlemlere başvurulmasına,

5 – İl ve İlçelerde anız ve kuru otlar yakılması yasağının uygulanmasının takibine, sebep olan şahısların tespit edilmesine, yasaklamaya uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Türk Ceza Kanununun 383 üncü maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı