Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Haziran 2002

SALI

Sayı : 24789

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 306)

— Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/36)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/129 (TBMM İçtüzüğü Değişikliği ile İlgili), K: 2002/24 sayılı Kararı

 

DÜZELTME (Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Uygulamaların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

Atatürk Üniversitesinden :

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Tanım ve Amaç

Madde 1 — Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Akademik Takvim

Madde 2 — Yaz Okulunun akademik takvimi, bahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlayacak şekilde ilgili fakülte, yüksek okul kurulunun ve lisansüstü dersler içinde ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenir. Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

Öğretim Süresi

Madde 3 — Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

Açılacak Derslerin Saptanması ve Derslere Kayıt

Madde 4 — Atatürk Üniversitesi fakülte, yüksek okul ve enstitülerinin öğretim programlarında yer alan bütün derslerin, verilmesi gerekli olan yarıyıllarda (güz veya bahar) bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 5 — Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 (yirmi beş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Madde 6 — Yaz Okulunda açılacak lisans ve ön lisans dersleri fakültenin/yüksek okulun; lisansüstü dersleri ilgili enstitünün ilgili bölümünün, ayrıca dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine fakülte/yüksek okul veya ilgili enstitü kurulunun onayı ile belirlenen ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda 6 ncı madde hükümleri saklıdır.

İki yarıyıl süreli dersler Yaz Okulunda açılamaz.

İkinci öğretim yapılan bölümlerde/ programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/ saatli derslere, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler.

Madde 7 — Yaz Okulunda öğrenciler, alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilirler. Fakülte, yüksek okul ve enstitülerin öğretim ve sınav yönetmeliklerine göre başarılı öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz okulunda alabilirler. Yan Dal veya Çift Ana Dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir.

Madde 8 — Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam 8 krediyi aşmamak üzere en çok 2 ders alabilir. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara ait dersleri yaz okulunda alamazlar.

Madde 9 — Yaz Okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinden; lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurullarının; lisansüstü dersler için de ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla faydalanabilirler.

Madde 10 — Yaz Okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

Madde 11 — Yaz Okulundan önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler Yaz Okuluna kayıt yaptıramaz.

Madde 12 — Yaz Okulunda mazeret sınavları açılmaz. Yaz Okulu sınav döneminde ek sınav hakkı da kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler ise isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda Yaz Okuluna devam edebilirler.

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Madde 13 — Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti lisans/ ön lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksek okul ve lisansüstü dersler için ilgili enstitünün öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde yapılır.

Madde 14 — Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

Diğer Hükümler

Madde 15 — Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, takip eden öğretim yılı mezunları ile birlikte değerlendirilerek belirlenir.

Madde 16 — Yaz Okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

Mali Hükümler

Madde 17 — Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca saptanan esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

Madde 18 — Yaz Okulunda örgün öğretim öğrencileri, Bakanlar Kurulu ve/veya Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. İkinci öğretim öğrencilerden Yaz Okuluna katılanlar, Yaz Okulu öğrenim ücreti olarak, örgün öğretim öğrencilerinin Yaz Okulu öğrenim ücretlerinin 1.8 katını öderler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde fakülte, yüksek okul veya ilgili enstitü yönetim kurulları karar verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20 — 24/4/1996 tarih ve 22620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik Yaz Okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • —— 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


DÜZELTME

13 Haziran 2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Devlet Bakanlığına ait “Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Uygulamaların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in, Resmî Gazete’nin 51 inci sayfasında yeralan 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesindeki “Bir yılın sonunda” ifadesi, “Üç yılın sonunda” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı