Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Haziran 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24784

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/4138 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta ve Telekomünikasyon Alanında İşbirliği İçin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/4153 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Samsun Katı Atık Yönetimi, KOBİ Kredi Programı ve Destekleyici Önlemler)

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çevre Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

— Danıştay Üyeliğine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Eski Genel Müdürü Osman ALPAK’ın Seçilmesine Dair Karar 2002/28)

— Danıştay Üyeliğine, Çevre Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Tacettin ŞİMŞEK'in Seçilmesine Dair Karar (2002/29)

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Ulaş GÖKTAŞ’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2002/30)

 

Yönetmelikler

2002/4158 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Başbakanlık Uzman Yardımcıları ve Başbakanlık Uzmanlarının Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Uygulamaların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/151/AT)

— Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No : 2002/8)

— Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : TRKGM-2002/2)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ (No : ÖSG-2002/37)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : ÖSG-2002/38)

— Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/19)

— Ankara İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2002/1)

— Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2002/1)

— Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2002/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararları

— Danıştay Üçüncü Dairesine Ait İki Adet Karar

 


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

—— • —— 

Sayfa Başı


 Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8953

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Karadeniz Ülkeleri Çevre Bakanları Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Haziran 2002 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-174-2002-411

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 12 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8953 sayılı yazınız.

Karadeniz Ülkeleri Çevre Bakanları Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Haziran 2002 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

 

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/28

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret eski Genel Müdürü Osman ALPAK seçilmiştir.

 

12 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/29

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine, Çevre Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Tacettin ŞİMŞEK seçilmiştir.

 

12 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2002/30

Yasa dışı silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak ve patlayıcı madde atmak suçlarından, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 3/11/1998 günlü, Esas No: 1998/127, Karar No: 1998/214 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 55/3., 59/2., 264/6-son., 55/3., 59/2., 264/6-son., 61., 55/3., 59/2., 264/6-son., 55/3., 59/2., 71., 72., 74. ve 75/2. maddeleri gereğince, 8 yıl 4 ay ağır hapis, 10 yıl 28 ay 27 gün hapis ve 859.255 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 33. maddesi uyarınca cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına karar verilen ve cezası kesinleşen İzmir İl’i, Kınık İlçesi, Taştepe Köyü, Cilt No: 35, Hane No: 30, Birey Sıra No: 50’de nüfusa kayıtlı Cafer ve Gülziyar’dan olma 19/2/1980 doğumlu Ulaş GÖKTAŞ’ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun 31/5/2002 günlü, A.T.No:130-020528-28585/3492/3136 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

12 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

—— • —— 

—— • —— 

Devlet Bakanlığından:

 

Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla

Satışına İlişkin Uygulamaların Usul ve

Esaslarına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Konut Yüksek Kurulunca tespit edilen yerleşme yerlerinde düzenli ve kontrollü kentleşmeyi sağlamak üzere; konut yapımına uygun arazi ve arsaların seçimi ve temini, arsa geliştirmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak yöntemlerin belirlenmesi, doğal ve çevresel değerlerin korunarak sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin sağlanması ve arsa arzını artırarak fiyatların düşürülmesi için altyapılı arsa üretimi ve üretilen altyapılı arsaların tahsis yoluyla satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının altyapılı arsa sunumu amacıyla arazi ve arsa temini, altyapılı arsa üretimi ile altyapılı arsaların tahsis yoluyla satışına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer verilen;

Arazi: İmar planları yapılmamış, tescilli veya tescilsiz alanlardır.

Arsa: İmar planları ile parsel ölçeğinde yapılanma şartları belirlenmiş alanlardır.

Altyapılı Arsa: Parsel ölçeğinde yapılanma şartları belirlenmiş olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar ve parselasyon planları yapılarak tapuya tescil edilmiş, genel teknik altyapısı tamamlanmış veya yapımı programlanmış tahsis ve satışa hazır alandır.

Yerleşme Yeri: Konut Yüksek Kurulu’nun tanımlayacağı istisnalar dışında, nüfusu 30.000 (otuzbin)’i aşan yerleşim birimleri ile nüfusu ne olursa olsun il merkezleridir. Nüfus büyüklükleri, en son genel nüfus sayımına göre tespit edilen büyüklüklerdir.

Genel Teknik Altyapı: Ada ve parsel sınırları dışındaki elektrik, su, kanalizasyon, üst kaplaması hariç yol, telefon servisleri ve benzeri teknik hizmetlerin bütünüdür.

Sosyal Donatı: Toplu Konut Bölgesi içinde yaşayan nüfusun sosyal hayatının devamını sağlamak için gerekli olan; okul, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, kreş, sinema, tiyatro, konferans salonu, karakol, postahane, ibadethane, ticaret ve hizmet tesisleri ve benzeri sosyal tesisler ile çocuk parkları, rekreasyon alanları, kent mobilyaları, benzeri çevre düzenlemesi işlerinin bütünüdür.

Alıcı: Altyapılı Arsa tahsis talebinde bulunan, tahsis şartlarına uygun gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, ana sözleşmeleri gereğince, amacı ortaklarına konut edindirmek olan yapı kooperatifleridir.

Kooperatif Birliği: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, ana sözleşmeleri gereğince, amacı ortaklarına konut edindirmek olan yapı kooperatiflerinin oluşturduğu birliktir.

Kooperatifler Merkez Birliği: Kooperatif birliklerinin oluşturduğu üst kuruluştur.

Brüt İnşaat Alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, bağımsız bir ev ya da apartman dairesinin, dış duvarları dahil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alandır. Bu alana, müşterek duvarların ve balkonların yarısı ile ünite içinde kalan bacalar ve aydınlıklar dahil değildir.

Taksit Artış Oranı: Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen bir önceki altı aylık Memur Maaş Artış Oranı ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Türkiye geneli için belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)’nden düşük olanıdır.

Sosyal Yardımlaşma Kurumu: Özel kanunlarında üyelerine konut sağlama veya bu amaçla ikrazda bulunma yükümlülüğü bulunan kurumlardır.

Banka: Tahsis yoluyla arsa satışlarında satışlara aracılık edecek ve bankacılık hizmetlerini yürütecek kuruluştur.

Hak Sahibi: Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesini imzalayan gerçek ve tüzel kişidir.

Yapımcılar : Satmak üzere konut üreten özel ve tüzel kişilerdir.

İdare: Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır.

İta Amiri: Toplu Konut İdaresi Başkanıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu

Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu

Madde 5 — Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu ilgili Başkan Yardımcısının teklifi ve İta Amirinin onayı ile ilgili Başkan Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Projeler ve Araştırma Daire Başkanı, Uygulama Daire Başkanı, Finansman Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Emlak Birimi Sorumlusunun bulunduğu en az 7 kişiden oluşur.

Ön Yapılabilirlik Raporlarının Hazırlanması ve Arazi - Arsa Seçimi

Madde 6 — Öncelikli arsa üretimi yapılacak yerleşme yerleri ve bu alanlarda yapılacak üretimin takvimi Konut Yüksek Kurulu tarafından tespit edilir. Konut Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli yerleşmelerde arsa üretilecek arazilerin tespiti, bu arazilerin Ön Yapılabilirlik raporlarının hazırlanması ve Altyapılı Arsa olarak geliştirilmesi ile ilgili hizmetler İdare tarafından yapılır veya yaptırılır.

Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenmiş Öncelikli Yerleşmeler Listesine göre, İdarenin elinde bulunan arsa ve arazi envanteri taranarak ve gerektiğinde yerinde ve ilgili kaynaklarda araştırma yapılarak, yerleşme yerleri içinde ve yakın çevresinde yer alan, öncelikle tescil harici araziler ile Hazine ve kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan yerler olmak üzere, Altyapılı Arsa üretimine uygun araziler tesbit edilir.

Değerlendirmeye tabi tutulan Altyapılı Arsa uygulaması yapılacak alanın, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alıyor ise en az 1000, diğer belediye sınırları içinde ise en az 400 konutun sığacağı büyüklükte olması zorunludur. Alan, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise ve imar planları bulunmuyorsa 20 hektardan küçük olamaz. Alanın planlama sınırları ve belediye veya mücavir alan sınırları içine alınıp alınamayacağı konusu araştırılır ve hangi idari sınırlar içinde yer aldığı belirlenir. Uygulama yapılacak yerdeki konut açığı, göç, nüfus hareketi, topografik yapı, mülkiyet dokusu ve benzeri sebeplerle yukarıda belirtilen büyüklüklerin altına inilmesine Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonu karar verir.

Bulunan her arazi ve arsa için var ise, yerleşme yerini içine alan Ülke planları, Bölge planları, Çevre Düzeni planları, İmar planları, Ülkesel Yatırım kararları göz önüne alınarak bir Ön Yapılabilirlik Raporu hazırlanır. Bu çalışmalar İdare tarafından yapılır veya ihtiyaç duyulduğunda, dışardan hizmet alınmak suretiyle yaptırılır.

Ön Yapılabilirlik raporunun içinde alanın, fiziksel özellikleri, mülkiyet bilgileri, yakın civarının Teknik Altyapı ve Sosyal Donatı özellikleri, planlama verileri, maliyete ve talebe ilişkin ön bilgiler, çevresel değerler ve gerekli görülen diğer konular hakkında detaylı bilgiler yer alır.

Arsa ve arazilere ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri içeren Ön Yapılabilirlik Raporları, sektörel plan hedefleri de göz önüne alınarak arsa üretim alanlarının sınırları belirlenmek üzere, Konut Müsteşarlığına sunulur. Arsa üretim alanlarının sınırlarının Konut Müsteşarlığınca belirlenmesinden sonra arsa ve arazi temini ile ilgili çalışmalar İdarece başlatılır.

Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce başlatılmış Altyapılı Arsa üretimi projeleri bu madde hükümlerine tabi değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Altyapılı Arsa Üretimi

Arsa ve Arazi Temini

Madde 7 — İdare;

a) Öncelikle Hazineden; tescilli araziler ile, tescil dışı alanların kadastrosu yapılarak Hazine adına tescilinden sonra devir, satın alma veya trampa,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından devir, satınalma veya trampa,

c) Özel kişi ve kuruluşlardan satın alma, anlaşma, trampa,

yoluyla bedelli, bedelsiz, peşin veya vadeli olarak arazi ve arsa edinebilir. Ayrıca, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile kamulaştırma yapılmak suretiyle de arazi ve arsa temin edilebilir.

Altyapılı Arsa Üretimi İçin Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetler

Madde 8 — İdare, Altyapılı Arsa olarak geliştirmek üzere elde ettiği arazi ve arsalar için gerekli olan;

a) Haritacılık ve planlama işleri,

b) Genel Teknik Altyapı projelerinin hazırlanması,

c) Kentsel Tasarım projelerinin hazırlanması,

d) Genel Teknik Altyapının İnşa Ettirilmesi,

e) Sosyal Donatı alanlarının ilgili kurum ve kuruluşlara mülkiyet devrinin yapılması ve yapılaşmayı gerçekleştirmeleri için gerekli koordinasyonun sağlanması,

hizmetlerini kendi imkanları ile yapabileceği gibi dışarıdan hizmet almak suretiyle de yaptırabilir.

Altyapılı Arsa Değerinin Belirlenmesi ve Tahsis Kararının Alınması

Madde 9 — İdare tarafından Altyapılı Arsa olarak geliştirilmiş alanlardan tahsis kapsamına alınacak olanların belirlenmesi amacıyla bu arsaların "Güncelleştirilmiş Maliyet Bedelleri" ve "Piyasa Bedelleri" tespit edilir.

Altyapılı Arsanın güncelleştirilmiş maliyet bedeli; arazi veya arsa için yapılmış İdarenin kayıtlarında görünen tüm harcamalar, İdarece yapılması taahhüt edilen genel altyapı ile ilgili harcamalar ve KDV hariç her türlü vergi, resim harç ve diğer tüm harcamalar toplamının sarf yılı ve ayları itibariyle, Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranıyla güncelleştirilmesi suretiyle bulunacak miktara % 5 genel gider payı eklenmek suretiyle hesaplanır. Güncelleştirilmiş birim m2 maliyeti ise hesaplanan bu bedelin, Altyapılı Arsanın toplam m2 sine bölünmesi suretiyle bulunur.

Uygulamasına karar verilen etap kapsamındaki Altyapılı arsaların piyasa bedellerinin tespiti amacıyla, bir ekspertiz kuruluşu aracılığı ile değerleme çalışması yaptırılır.

Altyapılı arsaların tahsis yoluyla satış kapsamına alınıp alınamayacağı hususu, imar planındaki özellikleri ve diğer hususlar da dikkate alınarak, Piyasa Bedelleri ve Güncelleştirilmiş Maliyet Bedelleri karşılaştırılmak suretiyle Altyapılı Arsa Üretim ve Tahsis Komisyonu tarafından belirlenir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile elde edilecek arazi veya arsaların tahsisinde ekspertiz kuruluşu tarafından belirlenen Piyasa Bedelleri dikkate alınmaksızın Güncelleştirilmiş Maliyet Bedelleri esas alınır.

Tahsis bedeli, güncelleştirilmiş maliyet bedellerinin altında olamaz.

Tahsis yoluyla satışına karar verilen Altyapılı arsalar, sınırları ile bir plan üzerinde tanımlanır ve arsaların tapu ve imar durumu ile ilgili bilgiler, öneri tahsis bedelleri ve tahsis şartları ile birlikte listelenir. Bu listeler, Altyapılı Arsa Üretim ve Tahsis Komisyonu tarafından değerlendirilerek İta Amirinin oluruna sunulur. İta Amirince uygun görülen listeler, Konut Müsteşarlığına arz edilir ve Konut Müsteşarlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde Konut Koordinasyon Kurulu aracılığıyla Konut Yüksek Kurulu’nun onayına sunulur.

Arsalar ve bedelleri ile tahsis şartlarına ilişkin listeler Konut Yüksek Kurulunca onaylanarak kesinleşir.

Tahsis bedellerinin Konut Yüksek Kurulu tarafından kesinleştirildiği tarih ile tahsis yoluyla satış ilanının verildiği tarih arasında 6 aydan fazla bir süre var ise; tahsis bedelleri o dönemi kapsayan Taksit Artış Oranı ile güncelleştirilir.

Altyapılı Arsa Üretim ve Tahsis Komisyonunca satışına karar verilen arsa ve araziler ise, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde doğrudan satışa çıkarılır.

İdare gerektiğinde, ürettiği Altyapılı arsalar üzerinde; müşteri finansmanına dayalı yapım modelini veya hasılat paylaşımı, kat karşılığı, finansmana katılarak ortak uygulama ve benzeri yapım modellerini kullanmak suretiyle konut, sosyal donatı ve altyapı inşa ederek toplu konut uygulamaları yapabilir.

Arazi veya Altyapılı Arsa üzerinde, önceden ilan edilen veya yarışma sonucunda tesbit edilen plan ve projeye uygun olarak uygulama yapılacak olması ve en geç 4 (dört) yıl içinde uygulamanın tamamlanabileceği konusunda İdarece kabul edilebilecek bir fizibilite raporunun sunulması halinde Arazi veya Altyapılı Arsa bedeli, arsanın tahsis ve teslim işleminin yapılmasından itibaren 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 10 yıl içinde aylık taksitler halinde tahsil edilir. Ancak ödemesiz dönem içerisinde Arazi ve Altyapılı Arsa bedeli her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Taksit Artış Oranında güncelleştirilir. Ödemesiz dönem sonunda güncelleştirilen bedel kalan ödeme süresine bölünerek taksit miktarı belirlenir. Borç bakiyesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Taksit Artış Oranında artırılır, borç bakiyesinin kalan borç ödeme süresine bölünmesi suretiyle yeni taksit miktarı belirlenir.

Yukarıda belirtilen süre içerisinde inşaatların tamamlanmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Hak sahiplerinin talep etmesi ve İdare’nin uygun görmesi şartıyla bu süre en fazla 1 yıl uzatılabilir. Yukarıdaki esaslara uyulmadığı takdirde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış İşlemleri

Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satışı

Madde 10 — İdare, Altyapılı arsalarını yürürlükteki ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğrudan satabileceği gibi, bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Kooperatiflere, Kooperatif birliklerine ve Kooperatifler Merkez birliklerine,

b) Sosyal Yardımlaşma kurumlarına,

c) Belediyelere,

d) Kendi konutunu yapan fertlere,

e) Yapımcılara,

tahsis yoluyla satabilir.

Altyapılı Arsa Tahsis Şartları

Madde 11 — Altyapılı arsa tahsisinde, talep edenlerden, herhangi bir yerleşim yerinde bağımsız konutu veya müstakil arsası olmayanlara öncelik verilir.

Altyapılı Arsa tahsisinden yararlanacak olan kooperatifler, Kooperatif birlikleri, Kooperatif Merkez birlikleri, belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma kurumlarının;

a) Brüt İnşaat Alanı 150 m2’yi geçmeyen konutlar yapmayı taahhüt etmesi,

b) Yetkili kurullarından Altyapılı Arsa alma ve hak tesisi konusunda yetki almış olmaları,

c) Tahsisi talep edilen Altyapılı Arsa üzerine yapılabilecek konut sayısı kadar ortağı veya üyesi olması,

gerekmektedir.

Fertlerin ve yapımcıların ise Brüt İnşaat Alanı 150 m2’ yi geçmeyen konutlar yapmayı taahhüt etmesi gerekmektedir.

İlan ve Başvuru

Madde 12 — İdare, tahsis yoluyla satışa hazır hale gelen Altyapılı arsaların tapu bilgilerini, mevcut durumunu, Altyapılı Arsa tahsis bedelini ve tahsis teminatını, tahsis şartlarını, başvuruda istenecek belgeleri ve gerekli gördüğü diğer hususları belirterek, Resmî Gazete’de ve Türkiye baskısı yapan en az bir günlük gazetede ilan eder.

İlan tarihi ile başvuru tarihi arasında en az 30 gün olmalıdır.

Altyapılı Arsa tahsisi için başvurular, arsa talebinde bulunan alıcılar tarafından, ilanda belirtilen tarihler arasında ve gösterilen Bankaya, tahsis teminatının yatırıldığını gösteren belge, ilanda istenen diğer belgelerle birlikte ibraz edilmek ve örneği İdarece düzenlenmiş Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satınalma Talep ve Yüklenim Belgesi imzalanmak suretiyle yapılır.

Tahsis yoluyla Altyapılı arsa satışında kooperatifler, Kooperatif birlikleri, Kooperatifler Merkez birlikleri, belediyeler, Sosyal Yardımlaşma kurumları ve fertlere öncelik verilir. Anılan alıcılardan talep gelmemesi halinde sözkonusu arsaların yapımcılara tahsis yoluyla satışı gerçekleştirilir. Aynı Altyapılı Arsa için birden fazla Yapımcının talepte bulunması halinde, bu arsaların tahsis yoluyla satışı için açık artırma yapılır.

Tahsis Teminatı

Madde 13 — Altyapılı Arsa tahsisi için yapılan başvurularda, tahsis bedelinin % 5’i oranında; nakit veya banka teminat mektubu veya Devlet tahvili veya Hazine bonosu tahsis teminatı olarak alınır. Peşinatın yatırılıp sözleşmenin imzalanmasını takiben tahsis teminatları iade edilir. Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satınalma Talep ve Yüklenim Belgesi’nde belirtilen süre içinde peşinatın yatırılarak sözleşmenin imzalanmaması durumunda ise tahsis teminatı İdareye irad kaydedilir.

Tahsis yoluyla satışa sunulan Altyapılı arsaların tamamı için yeterli talebin oluşmaması halinde İdare tahsis yoluyla satıştan vazgeçebilir. Bu durumda tahsis teminatının tamamı, başvuru süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, İdare tarafından iade edilir.

Ödeme Şartları

Madde 14 — Altyapılı Arsanın bedeli, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen bedeldir. Peşin bedelle yapılan tahsislerde, Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinin imzalamasından önce tahsis bedelinin tamamı yatırılır. Tahsis bedelinin vadeli olması halinde; Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesi, peşinat yatırıldıktan sonra imzalanır. Taksit ödemeleri Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinin imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlar, peşinat sonrası borç bakiyesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Taksit Artış Oranında artırılır, borç bakiyesinin kalan borç ödeme süresine bölünmesi suretiyle yeni taksit miktarı belirlenir.

Genel Teknik Altyapısı hazır olmayan arsa tahsislerinde İdarece yapılması taahhüt edilen genel teknik altyapı ile muhtemel harcamalar da göz önüne alınarak peşinat, taksit miktarları, vade süresi, ödemelerde temerrüde düşülmesi durumunda uygulanacak müeyyideler belirlenir.

Tahsis bedeline isabet eden KDV peşin olarak, dönem artışlarına isabet eden KDV ise, dönemin ilk taksidi ile birlikte tahsil edilir.

Tüm bu hususlar Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinde düzenlenir.

Tahsis ve Teslim

Madde 15 — İdarece verilecek ilanda belirtilen süre içinde tek istekli çıkması halinde bu Alıcı arsa tahsisine hak kazanır. Birden çok istekli çıkması halinde, noter huzurunda yapımcılar hariç diğer istekliler arasında yapılacak kura çekimi ile öncelik sıralaması belirlenir ve ilk sırada yer alan Alıcı, arsa tahsisine hak kazanır.

Tahsis yoluyla satış işlemi, peşinatın yatırılması ve Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinin imzalanması ile kesinlik kazanır. Alıcı kişi ve kuruluşlar Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satınalma Talep ve Yüklenim Belgesinde belirtilen süre içinde sözleşmeyi imzaya gelmedikleri takdirde, tahsis haklarını kaybederler. Bu durumda, sıradaki istekliye tahsis yapılır.

İdare adına satışlara aracılık edecek Banka ile Hak Sahibi arasında Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinin imzalanmasını takiben arsa, İdarece belirlenen teslim gününde bir teslim tutanağı ile Hak Sahibine teslim edilir. İdare tahsis edilemeyen parseller için satış kararı alabilir.

Yapım Süreci

Madde 16 — Hak zahipleri, Genel Teknik Altyapısı tamamlanarak tahsis edilen arsalarda, Altyapılı Arsanın teslim tarihinden itibaren, genel teknik altyapısı tamamlanmadan yapılan tahsislerde ise, altyapının tamamlanmasından sonra, en geç 6 yıl içinde, konut inşaatlarını tamamlayarak yapı kullanma izinlerini almakla yükümlüdürler. Bu süre içinde inşaatların tamamlanmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Hak sahiplerinin talep etmesi ve İdare’nin uygun görmesi şartıyla bu süre en fazla 2 yıl uzatılabilir.

Hak sahipleri, tahsis edilecek parseller üzerinde yapılacak binalara ilişkin projelerde ve inşaatlarda, İdare tarafından verilmiş imar planlarında ve kentsel tasarım planlarında tanımlanan, yapılaşmanın nitelik ve niceliklerine ilişkin şartlara uymakla yükümlüdür.

Tescil

Madde 17 — İdare, mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan Altyapılı arsaların mülkiyetini bu Yönetmelik uyarınca tahsis ettiği kişi ve kuruluşların Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini verilen süreler içinde yerine getirmelerini ve taşınmazdan tahsis amaçlarına uygun yararlanmalarını sağlamak için, gerekli gördüğü takdirde, taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanununda gösterilen hakları birlikte veya ayrı ayrı tesis ederek, Hak sahiplerine devreder.

Mülkiyetin devri aşamasında, alıcıların tahsis şartlarını süresi içinde yerine getirmelerini sağlamak ve satış bedelinden doğacak alacaklarını teminata bağlamak üzere, gerekli görüldüğü takdirde, Tapuda İdare lehine tesis edilecek haklar, taraflarca düzenlenecek Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinde belirtilir.

Devir

Madde 18 — Hak sahipleri, tahsis yoluyla satın aldıkları Altyapılı arsaları, Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 3 yıl içinde, üçüncü şahıs ve kuruluşlara devir ve temlik edemezler. Hak Sahibi, devir yasağını kapsayan bu süre içerisinde taşınmazı İdareye iade edebilir. Bu takdirde İdare, Hak Sahibinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri faizsiz olarak iade eder.

Bir yılın sonunda Altyapılı Arsanın devredilmesi halinde, devir alan üçüncü şahıs ya da kuruluş, devredenin sahip olduğu Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülükleri de devralır. Devir alan şahıs ya da kuruluşun bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde hüküm altına alınan tahsis şartlarını taşıması gerekmektedir.

Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesine Aykırılık Halleri

Madde 19 — Altyapılı Arsa tahsis edilmiş Hak sahiplerinin;

a) Altyapılı Arsa tahsis talebi ile ilgili belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması,

b) Tahsis edilen Altyapılı Arsalar üzerinde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine istinaden Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesine konulan süre içinde konut inşaatlarını bitirmemeleri,

c) Altyapılı Arsa bedelinin taksit ödemelerinde, bir yıl içinde iki kez temerrüde düşmeleri,

d) Altyapılı Arsayı imar planına, tahsis amacına ve imar mevzuatına aykırı kullanmaları,

e) İnşaatlarında İmar Planı ve Kentsel Tasarım projelerine uymamaları,

f) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca davet edilmeleri halinde, Türk Medeni Kanununda gösterilen hakların İdare lehine tesisi için gereken işlemleri yapmaktan imtina etmeleri,

g) Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi, Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesi, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri ve yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri,

hallerinde, tahsis edilen Altyapılı Arsanın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ekspertiz kuruluşu aracılığı ile tespit edilmiş piyasa değerine, tespit tarihinden tahsil tarihine kadar, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avans kredilerine uyguladığı reeskont faiz oranlarının artan oranlarda uygulanması suretiyle hesaplanacak faizli miktara diğer masraflar eklenmek suretiyle bulunacak toplam miktar, Alıcıdan def’aten tahsil edilir. Bu miktar, Alıcı tarafından derhal ve def’aten ödenmediği takdirde, İdarece yasal yollardan tahsil edilir.

Alıcının Tahsis Yoluyla Altyapılı Arsa Satış Sözleşmesi uyarınca ödemiş olduğu taksitlerin toplamı, yukarıda belirtilen usule göre hesaplanacak toplam alacak miktarından düşülür.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin

7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —4/6/1998 tarihli ve 23362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hayrat taşınmazların tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsis talebinde bulunulmaması halinde meslek odaları ile vakıf ve derneklere yapılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

 

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin

Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer esas alınarak, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyerek hizmet verimliliğini artırmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin, görevde yükselmeleri ile unvanlar arasındaki geçişlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılanlardan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 21/05/2000 tarihli ve 2000/1231 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişikliklerle birlikte 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

Personel: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışanları,

Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

Hizmet Grubu: Benzer ve yakın düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarını,

Üst Görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt Görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

ifade eder.

Hizmet Grupları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi Genel Müdürlük personeli aşağıdaki hizmet gruplarından oluşur:

a) Yönetim Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef, Ayniyat Saymanı.

b) Hukuk Grubu;

Hukuk Müşaviri, Avukat.

c) Araştırma ve Planlama Grubu;

Eğitim Uzmanı, Uzman.

d) Koruma ve Güvenlik Grubu;

Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı.

e) Teknik Hizmet Grubu;

1) Mühendis, Kimyager, İstatistikçi,

2) Topograf,

3) Teknik Ressam, Teknisyen.

f) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Daire Tabibi,

2) Hemşire.

g) Bilgi İşlem Grubu;

Programcı.

h) İdari Hizmetler Grubu;

1) Mütercim, Raportör,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Şoför.

ı) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Bekçi, Dağıtıcı, Aşçı, Hizmetli, Kaloriferci.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Devlet Memurlarının;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi, (b), (c), (d) bentleri ile (e) bendinin 1 numaralı alt bendi ve (h) bendinin 1 numaralı alt bendindeki kadrolara atanabilmek için en az 4 yıllık yüksek öğrenim,

b) Programcı, Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için en az 2 yıllık yüksek öğrenim,

c) Topograf, Teknik Ressam ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için kendi branşlarında en az orta öğrenim,

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Şoför ve bu düzeydeki kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim,

e) Bekçi, Dağıtıcı, Aşçı, Hizmetli ve Kaloriferci kadrolarına atanabilmek için en az orta okul,

mezunu olmaları şarttır.

Hizmet Süresi

Madde 7 — Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Uzman, Programcı ve Şef kadroları ile diğer unvanlara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri yanısıra en az 4 yıl süre ile Genel Müdürlükte çalışmış olmak şartı aranır. Diğer taraftan Hukuk Müşaviri kadrosuna atanacaklarda da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü yanısıra Genel Müdürlükte en az 4 yıl süre Avukat olarak çalışmış olmak şartı aranır. Ancak, görevde yükselme ile ilgili kurum içinde yapılan ilana başvuru olmaması halinde atamanın yapılmasında Genel Müdürlükte en az 4 yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Sicil ve Disiplin

Madde 8 — Devlet Memurlarının;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmaları,

b) Son sicil notlarının olumlu, son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması,

şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Duyuru

Madde 9 — Görevde yükselme eğitimi için yapılacak duyuru; başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bütün birimlere aşağıdaki bilgilere de yer verilecek şekilde yapılır.

a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı ve birimi,

b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Eğitimin yapılacağı yer ve tarih.

Başvuru

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personelden duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme eğitimine katılmak istediklerini belirten başvuru dilekçeleri, birim amirleri tarafından bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğüne gönderilir.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce incelenir ve eğitime katılıp katılmayacakları bir yazı ile birim amirlerine ve kendilerine bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 11 — Yönetmelik kapsamında bulunan Genel Müdürlük personelinin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde Yükselme Eğitiminin Düzenlenmesi

Madde 12 — Görevde yükselme eğitim programları sadece Genel Müdürlük personeli için düzenlenir.

Eğitimler; Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünün bağlı bulunduğu birim yöneticisinin yönetiminde Genel Müdürlük teşkilatındaki birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Görevde yükselme eğitiminde ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir.

Görevde yükselme eğitimlerinde, eğitici olarak öncelikle Genel Müdürlük personelinden, ihtiyaç duyulması halinde ise diğer kamu kurum ve kuruluş personelinden yararlanılır.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 13 — Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce bu kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine tabi tutulurlar. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitimi tamamlayanlar, ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının iki katını geçmesi halinde bu eğitime alınacaklar, ilan edilen boş kadronun bulunduğu birimdeki hizmet süresi, sicil, disiplin ve görevin özelliğine göre yabancı dil seviyesine ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.

Genel Müdürlüğe başka kurum ve kuruluşlardan naklen atamayla gelenler ile Genel Müdürlük içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde de aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli sayılır.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınacaklarda Aranan Şartlar

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde yer alan Şube Müdürü, Şef ve Ayniyat Saymanı kadroları ile diğer hizmet gruplarında yer alan kadrolar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartlar aranır. Ayrıca ilan edilen boş kadronun birimindeki hizmet süresi de değerlendirmeye tabi tutulur.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 15 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası

1) Genel Esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) 6326 sayılı Petrol Kanununun atanacak görevle ilgili bölümleri,

h) Hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa Genel Müdürlüğün o birimi ile doğrudan ilgili mesleki konular. Bu konular;

1) Petrol ve doğalgaz arama ve üretim, petrol sicili, sermaye hareketleri, devlet hak ve hisseleri, teknik arşiv ve dokümantasyon ile petrol faaliyetlerine ilişkin malzeme ithal işlemleri,

2) Akaryakıt fiyatlarının tespit ve takibi, akaryakıt fiyat istikrar fonunun işleyiş ve takibi, akaryakıt planlama ve ikmal hizmetleri, solvent ithalat işlemleri,

3) Rafinerilerin üretim, stok, ithalat ve diğer hizmetleri ile boru hatları tarifesi, dış ilişkiler ve istatistik ile ilgili işlemler,

4) İdari ve mali işlemlerle ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması öngörülen hizmetleri ve diğer hizmetleri,

kapsar.

Soruların en az % 60’ı (g) ve (h) bentlerinde belirtilen konulardan yöneltilir. Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı

Madde 16 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme için açılacak sınavlar, Genel Müdürlük teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları gözönüne alınarak, Genel Müdürlükçe uygun görülen tarihlerde yapılır.

Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavın Şekli

Madde 17 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınav Kurulu

Madde 18 — Sınav kurulu Genel Müdür onayı ile belirlenmek üzere, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında aralarında Personel ve Eğitim Şubesi Müdürünün de bulunduğu beş asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

b) Sınav sorularını hazırlamak,

c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, tutanakları imzalamak ve ilan etmek,

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,

e) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavla ilgili diğer işleri sonuçlandırmak.

Sınavların Geçersiz Sayılması

Madde 20 — Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, düzenlenecek bir tutanakla ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler, hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Değerlendirme

Madde 21 — Görevde yükselme sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı notunun aynı olması halinde sırasıyla, hizmet süresi fazla olana, sicili daha iyi olana, teşekkür ve takdirname alana ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (g) ve (h) bendinde belirtilen konularla ilgili puanı fazla olana öncelik tanınır.

Bu şekilde atamalar yapıldıktan sonra boşalan kadrolara; muhtelif görevler için aynı seviye ve grupta yapılan görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda başarılı olanlardan, başarı sırasına göre istek ve ihtiyaç dikkate alınarak atama yapılabilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 22 — Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir. Birim amirlerine ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23 — Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine sınav kurulu tarafından 10 gün içinde itirazlar incelenir. İnceleme sonuçları ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen notlar kesindir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 24 — Sınavı kazananların atanmaları, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

Sınava girilen kadronun sınav tarihinden sonra yeniden boşalması halinde, o kadro sınavında başarılı olan yedekler başarı sırasına göre atanırlar. Ancak yedeklerin bu hakları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Göreve Başlamayanlar

Madde 25 — Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atama hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler bir yıl süre ile aynı göreve atanmak için başvuramazlar.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 26 — Genel Müdürlük, gerekli koşulları taşıyan ve atanacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavların yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış Haklar

Madde 27 — Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 18/10/1999 tarihinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 28 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe nakledilen personelin nakledildiği görev için Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

Sağlık Nedeniyle Kadro Değişikliği

Madde 29 — Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olanların bu Yönetmelik çerçevesinde aynı veya daha alt durumlarına uygun diğer bir kadroya atanmalarında bu Yönetmelikle öngörülen sınav ve hizmet şartı aranmaz.

Hizmet Grupları Arasındaki Geçişler

Madde 30 — Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

Naklen Atamalar

Madde 31 — Genel Müdürlük aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı hizmet grubundaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yeniden Atama

Madde 32 — İstifa, emeklilik ya da görevinden çekilmiş sayılma nedeni ile Devlet Memuru görevinden ayrılmış olanların yeniden atanabilmelerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile atama yapılacak kadronun bu Yönetmelikte belirtilen şartlarına sahip olma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92, 93 ve 97 nci maddelerinde öngörülen koşullara uygun bulunma, son üç yıllık sicil notu ortalaması veya üç yıldan az hizmeti olanlar için son yıla ait sicil notu iyi olma şartları aranır.

Yönetmelikte Yer Almayan Kadrolar

Madde 33 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen kadrolardan görevde yükselmeye tabi üst görevlere atanacaklar için de bu Yönetmeliğin eğitim ve sınava ilişkin hükümleri uygulanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 34 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 21/5/2000 tarihli ve 2000/1231 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte 15/3/1999 tarihli ve 12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 35 — 28/1/2000 tarihli ve 23947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiçi Madde 1 — Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan (aylıksız izinli bulunanlar dahil) en geç 18/4/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar da, diğer koşullara sahip oldukları taktirde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim düzeyi koşulu aranmaz.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına

 İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — 1. Bankalar ve özel finans kurumlarınca "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" (Karşılık Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırma tarihi itibariyle donuk alacak haline gelen kredilerden, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınarak, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun olarak borçlularıyla finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalananların, anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sınıflandırma esasları çerçevesinde nitelikleri yeniden değerlendirilmek suretiyle sınıflandırılması;

a) Sözleşmede faiz ödemelerine ilişkin olarak ödemesiz dönem öngörülmemiş olması şartıyla, yeni bir itfa planına bağlanan kredilerde sözleşmeye konu toplam alacak tutarının % 6’sının, ilave kredi kullandırılmak suretiyle yeniden yapılandırılan kredilerde ayrıca kullandırılan ilave kredi tutarının %10’una tekabül eden tutarın geri ödenmiş olması ve kredilerin izlendikleri grupta 6 ay süreyle takibine devam edilmesi veya

b) Ödeme planında faiz ödemeleri eşit taksitler şeklinde düzenlenen kredilerde birbirini takip eden 3 dönem süresince faiz ödemelerinin yapılmış olması,

kaydıyla mümkündür.

2. İlave kredi olarak kullandırılan tutarlar, kredinin yeniden sınıflandırılması için izlendiği dönem süresince karşılık ayırma yükümlülüğüne tabi tutulmaz.

3. Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerde birinci fıkranın (a) bendindeki % 6’lık oran % 12 olarak, (b) bendindeki 3 dönem ödeme yapılmış olması şartı 6 dönem olarak uygulanır. Bu durumdaki krediler yeniden yapılandırma sözleşmesine ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Kuruma bildirilir.

4. Bu maddede belirtilen şartlara uyulması halinde, yeniden yapılandırılan krediler "Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı"na aktarılır.

5. Bankalarca bu madde hükümleri kapsamında yeniden yapılandırma programına dahil edilen krediler Kuruma bildirilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

 

Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının

Sorunlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte Üniversite, Anadolu Üniversitesini; Rektör, Anadolu Üniversitesi Rektörünü; Merkez, Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezini ifade eder.

Amaç

Madde 3 — Merkezin amacı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını ilgililere iletmek ve bu konuda eğitim vermektir.

Çalışma Alanları

Madde 4 — Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına yönelik araştırma ve inceleme yapmak,

b) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını ele alan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,

c) İlgili alanda çalışmalar yürüten araştırmacılara ve ilgili ana bilim dallarında eğitim gören lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilere araştırma, ortak çalışma ve uygulama alanları yaratmak, söz konusu gruplara danışmanlık yapmak,

d) Türk vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerdeki Üniversiteler ve diğer ilgili kurumlar ile Anadolu Üniversitesi arasında öğretim üyesi, yüksek lisans ve doktora öğrencisi değişimi ve bilgi alışverişini sağlamak,

e) Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans düzenlemek; rapor, bülten ve dergi yayımlamak,

f) Konuya ilişkin her türlü dokümanı bünyesinde toplamak ve bunları araştırmacıların kullanımına sunmak.

Organlar

Madde 5 —Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür

Madde 6 — Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Madde 7 — Müdürün yetki görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlar, çalışma programlarının yürütülmesini sağlar.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar çoğunlukla alınır.

Madde 9 —Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda karar alır.

b) Plan, proje, program ve çalışma raporlarını görüşüp karara bağlar.

c) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirler.

d) Yıl sonu çalışma raporunu hazırlar.

Kadrolar

Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

 

İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE1 — 6/5/2002 tarihli ve 24747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Öğrenciler, Yaz Öğretiminde en fazla 12 kredilik ders alabilirler. (Sağlık Bilimleri hariç)”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sakarya Üniversitesinden:

Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ile ilerde arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini ve milli menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup üniversite birimlerinin işlemleri sonucunda teşekkül eden ve üniversite tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik ve teknik her hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü kaseti, bilgisayar disketleri, cd’ler ile bunların kullanılabilirliğini sağlayan dokümantasyonu, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

b) Arşivlik Malzeme: (a) bendinde sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Üniversitenin, gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar gibi belgeleri,

c) Birim Arşivi: Üniversitenin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içerisinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı;

Rektörlükde; Daire Başkanlıkları ile Rektöre doğrudan bağlı birimler düzeyinde,

Akademik Teşkilatda; Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlükleri ve Devlet Konservatuarı Müdürlüğü düzeyinde, ayrı ayrı teşkil olunan arşivleri,

d) Üniversite Arşivi: Üniversitenin merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivi,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Merkez Teşkilatı: Rektörlük merkezinde bulunan hizmet birimleri ve akademik teşkilatını,

h) Taşra Teşkilatı: Rektörlük merkezi dışında bulunan hizmet birimleri ve akademik teşkilatını,

ı) Akademik Teşkilat: Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlükleri ve Devlet Konservatuarı Müdürlüğünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Üniversite

Arşivinde Saklanması ve Yararlanma

 

Koruma Yükümlülüğü

Madde 5 — Rektörlük, gerek birim arşivlerinde gerekse üniversite arşivinde bulunan arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Sıcaklığın mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulmasından,

sorumludur.

Üniversite ve Birim Arşivleri

Madde 6 — Rektörlük merkezinde uzun bir süre saklanacak arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme için bir Üniversite Arşivi,

Rektörlük merkez ve taşra birimlerinde ise, belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için birer Birim Arşivi kurulur.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 7 — Birimler elinde bulunan ve işlem gördüğü dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliğini koruyan arşiv malzemesi, üniversite arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu tür arşiv malzemesinin gizliliğinin kaldırılmasına ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe karar verilir.

Arşivlerden Yararlanma

Madde 8 — Arşiv malzemesinin aslı hiçbir sebep ve suretle arşiv dışına çıkarılamaz. Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 9 — Üniversite arşivindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Esaslarda tespit edilen hükümler uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi İşlemleri

 

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

Madde 10 — Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur.

Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe göre yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,

esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak, istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası, emekli sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de, buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde –alfabetik, numerik, kronolojik, şematik, coğrafi ve benzeri– hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile Gizli damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

Gizliliği kaldırılan malzemeye, Gizliliği Kaldırıldı damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 11 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus Kayıt Defteri veya Föyleri gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfalarının ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 12 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde birim arşivine devredilir. Malzemenin belirtilen süre içinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

Teslim işlemleri birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 13 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 14 — Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Merkez teşkilatı birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme aynı düzende Üniversite arşivine teslim edilir.

Taşra teşkilatı birim arşivlerinde bulunan arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme üniversite arşivine devredilmez. Bu tür arşivlerdeki malzemenin, 20 nci madde hükümlerine göre ayıklama ve imha işlemleri yapıldıktan sonra tasnif ve yerleştirilmesi 22 nci madde hükümlerine göre yapılır.

Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 15 — Arşivlik malzemenin merkez teşkilatı birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 16 — Birimlerce, gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 17 — Merkez birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri Üniversite arşivinde yapılır.

Ancak, Taşra teşkilatı birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

Üniversite Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

Madde 18 — Merkez Teşkilatı birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, Üniversite Arşivine Devredilecek olanlar şeklinde ayrılarak, bu Yönetmeliğin 11 inci madde hükümlerine göre uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksikleri varsa tamamlanır.

Üniversite Arşivine Devretme

Madde 19 — Merkez Teşkilatı birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile birlikte üniversite arşivine devredilir.

Üniversite Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 20 — Üniversite arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin dört ve beşinci bölümündeki hükümlere göre yapılır.

22 nci maddede açıklandığı üzere Üniversite arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, Üniversite arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Damgalama

Madde 21 — Üniversite arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla Sakarya Üniversitesi Arşivi damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Üniversite Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 22 — Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metodla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu birimler, hiyerarşik bütünlük içerisinde tesbit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder :

a) Önce, her birime ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir. Ayırma işlemi, üniversitenin genel idari yapı şeması tesbit edildikten sonra yapılır. Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Teşkilat şemasına göre Rektörlük bünyesinde Daire Başkanlarının, birimlerde ise birim kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir. Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Ayırımı yapılan evraktan, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir. Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evraktan ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1 den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra, birimleri tesbit edilmiş olan evrak, kendi içerisinde gün, ay ve yıl sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır :

(1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrakın, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

(2) Üzerinde yalnızca ay olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak koyulur.

(3) Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna koyulur.

(4) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına koyulur.

e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu, daire başkanlığına kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış Arşiv Yer Damgası (Ek-1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, Alt Birim Koduna kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın Kutu veya Klasör Numarası, Dosya Numarası ve Evrak Sıra Numarası bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

Kutu Numarası bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konulacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

Dosya Numarası bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

Evrak Sıra Numarası bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Arşiv Yer Damgası, aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

Kodlamada, Kutu Numarası, Dosya Numarası ve Evrak Sıra Numarası bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir Dosya Muhteviyatı Döküm Formu (Ek-2) konacaktır.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, Evrak Sıra Numarası hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek-3), Dosya Numarası hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile, ayrıca İşlem Yılı yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın Dosya Sıra Numarası dahil, İşlem Yılı kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, İşlem Yılı hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrakın almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, İşlem Yılı hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek-4) (veya klasörlere) koyulmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü kaseti, disket, cd ve bunun gibi) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 23 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle saklanır.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri işlerde diğer malzemeler için uygulanan hükümler aynen geçerlidir.

Malzemenin Üniversite Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 24 — Arşiv malzemesinin Üniversite Arşivinde bekletilme ve saklanma süreleri, merkez teşkilatı birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

Madde 25 — Üniversite arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

Madde 26 — Üniversite arşivi ve taşra teşkilatı birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler şeklinde ayrılarak, hazırlanacak Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu (Ek-5) varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara uyulur.

Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 27 — Aynı tür arşiv malzemesi, aynı form’a kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) Birimi bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) Türü bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü kaseti, ses kaseti, damga ve benzeri olduğu,

c) İşlem yılı bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

d) Teşkilat kodu bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki kutu ve dosya bölümüne de, kutu ve dosya numarası,

e) Envanter sıra numarası bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) İşlem Tarihi bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

g) Sayı bölümüne, evraka verilen sayı,

h) Gizlilik Derecesi bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak (G) kısaltılması ile gösterilir.)

ı) Konusu bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

i) Adedi bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için toplam adet,

j) Açıklama bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) Evrak sıra numarası bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası,

yazılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme

Ayıklama ve İmha Komisyonları

 

İmha işlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 28 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 29 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 29 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir.

a) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekid yazıları,

b) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

c) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

d) Adli ve idari yargı organları ile PT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PT ye zimmet karşılığında verilen evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

e) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

f) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

g) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

h) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

ı) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

i) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum, ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, asıl ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

j) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

k) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

l) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

m) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

n) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

o) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

ö) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

p) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

r) Personel defter devam ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

s) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

ş) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar,

t) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

u) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

ü) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

v) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

y) Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,

Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin, imhasına Üniversite bünyesinde kurulacak Ayıklama ve İmha Komisyonlarınca karar verilir.

Üniversite Arşivinde Yapılacak Ayıklama ve İmha

Madde 30 — Merkez teşkilatı birim arşivlerinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, üniversite arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Üniversite arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında üniversite arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi üniversite arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 31 — Üniversite arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya üniversite arşiv sorumlusunun başkanlığında, üniversite arşivinden görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşacak 5 kişilik bir Üniversite Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu Rektör onayı ile kurulur. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı veya belirleyeceği kişi veya kişiler de bu komisyona asli üye olarak katılır.

Taşra teşkilatı birim arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir Ayıklama ve İmha Komisyonu birim amiri onayı ile kurulur. Yeterli personelin olmaması halinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 32 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 36 ncı madde hükümleri saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 33 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İmha İşlemleri

 

Ayıklama ve Tasnif

Madde 34 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listelerinin Düzenlenmesi

Madde 35 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Madde 36 — Üniversite arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Rektör onayı ile kesinleşir.

Taşra teşkilatı birim arşivlerinde hazırlanan imha listeleri ise, rektörlüğün uygun görüşüyle fakültelerde Dekanın; enstitü, yüksekokul, konservatuar ve araştırma ve Uygulama merkezlerinde ise Müdürün onayı ile kesinlik kazanır.

İmha Şekilleri

Madde 37 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 38 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha Tutanağı

Madde 39 — İmha işlemi düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme

Madde 40 — İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi üniversite arşivinde muhafaza edilir.

Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Faaliyet Raporu

Madde 41 — Rektörlük, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu(Ek:6) ile mütakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 42 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 43 — 5/5/1994 tarihli, 21925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 44 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Ankara Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken

Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ Tarihi : 9/5/2002

Tebliğ No : 2002/1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;

Mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında, aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Pikniğe ayrılan orman içi dinlenme yerleri Yenimahalle Söğütözü, Bala Beynam Ormanı, Çamlıdere Çamkoru, Çubuk Karagöl, Nallıhan Hoşebe, Beypazarı Tekkedağı ve Eğriova, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı dışında koruma altına alınann orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun, hiçbir şekilde giriş ve çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacaktır. Ateşli maddeler ile dolaşılması ve yol kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 2 — Vatandaşlar; kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarında gösterilen yerlerde mangal yaparak faydalanabileceklerdir. Ayrılırken yakılan ateşi tamamen söndürdükten ve çöplerini çöp bidonuna attıktan sonra piknik yerini terk edecektir.

Madde 3 — Ankara Valiliğince Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri kanalıyla duyurusu yapılan, anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 4 — Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ile sanayii tesisleri yangına karşı gerekli tedbirleri alarak kendi söndürme ve koruma ekiplerini oluşturacaklardır. Yangına müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacaklardır.

Madde 5 — Yüksek gerilim hatlarının bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar, Tedaş Genel Müdürlüğü yetkililerince sürekli kontrol edilerek, enerji nakil hattı altında kalan ağaç ve otların temizliğine dikkat edeceklerdir.

Madde 6 — Belediyeler, orman civarındaki çöp alanlarında muhtemel orman yangınlarına karşı tedbir alacaklardır.

Madde 7 —Orman İşletme Müdürlükleri, şeflikler, polis ve jandarma işbirliği ile yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Madde 8 —Yangını gören ve haber alan herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına veya 177 nolu Alo Yangın İhbar telefonuna bildireceklerdir. Ulaşılamayan kör noktalardan 112 Hazır Acil, 154 Trafik, 155 Polis, 156 Jandarma aranacaktır.

Madde 9 — Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edecekler, gerekirse kamu kuruluşları ve özel sektör imkanları seferber edilerek, yangının büyüklüğüne göre gerektiğinde Valilik kanalıyla askeri birliklerden yardım istenecektir.

Madde 10 — Yangın mıntıkalarındaki enerji nakil hatları yangına hassas günlerde; orman jandarma ve emniyet ekiplerince talep edilmesi halinde TEDAŞ yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 11 — Birinci maddede belirlenen piknik alanları dışında, Ankara şehir Merkezi Yeşil kuşak sahalarında piknik amacı ile orman içine girmek, karayolu güzergahında ve Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Mezarlığı çevresinde araç park edilmesi yasaklanmıştır.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında başka bir suç oluşturmadığı taktirde 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi delaleti ile Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Eskişehir Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken

Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ No : 2002/1

Tebliğ Tarihi : 6/6/2002

Mal ve can güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak;

2002 yılı baharının çok yağışlı geçmesi ve ormanların çok otlu olması ve kuruyan bu otların orman yangınları açısından çok büyük risk oluşturması nedeniyle,

1 - 1 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında vatandaşlarımızın piknik yapmak amacıyla açılan Fidanlık, Musaözü, Şelale, Büyükyayla, Köroğlubeli, Çatacık, Kalburcu piknik ve mesire yerleri haricinde ormanlara ve tel örgüyle çevrili ağaçlandırma ve tensil sahalarına girmeleri, buralarda ateş yakmaları,

2 - Piknik ve mesire yerlerinde tesis edilen ocak yerleri çevresinde tedbir almadan ateş yakmaları, ateş söndürülmeden piknik yerlerini terk etmeleri, piknik ve mesire yerlerini yanıcı ve yakıcı maddelerle kirletmeleri,

3 - 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendinde “Ormanlara 4 Km. mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklandığından” tarlalarda anız ve yol kenarlarındaki boş alanlarda kuru ot yakmaları,

4 - Ormanlık alanlardan geçen karayolu, köy yolu ve orman yollarında seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve yanıcı madde atmaları,

Valiliğimizce yasaklanmıştır.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanununun hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Zonguldak Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken

Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 30/5/2002

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 30/5/2002 tarihinde Vali Yardımcısı Dursun Ali ŞAHİN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Zonguldak - Kdz. Ereğli ve Zonguldak - Devrek Devlet karayollarının her iki tarafındaki ormanlık alanlar ile çam ağaçlandırılması yapılmış ormanlık alanlara görevlilerin haricinde ne amaçla olursa olsun 15/6/2002 tarihinden 31/10/2002 tarihine kadar giriş ve çıkışlar Orman Kanununun 74 üncü maddesine istinaden yasaklanmıştır.

2 — Devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri haricinde konaklamak, ateş yakmak, ormana 4 Km. mesafe içersinde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddelerinde belirtilen köylerin sınırlarında anız ve benzeri bitki örtüsü yakımı yasaklanmıştır.

3 — Vatandaşlar, piknik alanı olarak belirtilmiş alanlarda piknik yapabilecek ve buralarda gerekli tedbirleri almak suretiyle faydalanacaklardır.

4 — Araçlardan sigara ve ateş atılmayacaktır.

5 — Yangını gören herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına veya 177 “Orman Yangını İhbar” telefonuna bildireceklerdir.

6 — Piknik yerlerinde saat 20.00’den sonra piknik yapılmayacaktır.

7 — Av sezonunda, avcıların Yüksek Av Komisyonunca hazırlanan ve her yıl ilan edilen avlanma günlerinde ve izinli sahalarda ateş yakmaları, çobanların yangına hassas sahalarda otlatma yapmaları ve ateş yakmaları,

Yasaklanmıştır.

Orman yangınlarının çıkmaması ve çıktığında en kısa sürede söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ve 383 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

—— • ——

Sayfa Başı