Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Haziran 2002

SALI

Sayı : 24775

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

741 (10/211, 245, 198, 204) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/720/AT)

 

Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2002/35 Sayılı Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2000/78 (6023 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2002/31 Sayılı Kararı

 


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

(10/211, 245, 198, 204) Esas Numaralı Meclis Araştırması

Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına

İlişkin Karar

 

 

Karar No: 741

Karar Tarihi: 28.5.2002

Maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve madencilik sektörünün içinde bulunduğu durum ile bor ve altın madenleri konusunda kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 28.5.2002 tarihli 105 inci Birleşiminde 28.5.2002 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

 Sayfa Başı


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman

Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma

Çerçevesi Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi

Verilmesine İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, iz genişliği 1150 mm’den fazla olan traktörlerin sürücü koltuğu önüne koruma (emniyet) çerçevesi monte edilmesi ile ilgili olarak koruma çerçevelerine ve traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmesi ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, koruma çerçevesinin iz genişliği 1150 mm’nin üzerindeki, yüksüz kütlesi 600 kg ile 3000 kg arasında olan ve alt açıklığı 600 mm’den fazla olmayan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücü koltuğu önüne takılması durumunda, koruma çerçevesine ve traktöre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT : Avrupa Topluluğunu,

c) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği : 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

d) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 km/saat ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

e) Aksam: Traktörün bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre traktörden bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, devrilmeye karşı koruma çerçevesi gibi bir üniteyi,

f) Koruma Çerçevesi (Emniyet Çerçevesi): Traktör üzerine takılan ve esas amacı, normal kullanım sırasında sürücüyü devrilme neticesi oluşacak tehlikelerden koruyan veya tehlikeleri sınırlayan bir aksamı,

g) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde kullanılan koruma çerçevesinin ve koruma çerçevesi takılan traktörlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini belirten belgeyi,

h) Onay Kuruluşu: Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının imalatın uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

i) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

j) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya koruma çerçevesinin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

k) Temsilci: İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

l) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

m) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

n) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

 

Tip Onayı Belgesi Başvuruları

Madde 5 — Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Deneyler ve Tip Onayı İşlemleri

Madde 6 — Deneyler ve tip onayı işlemlerine ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Deneyler; 2/8/2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (87/402/AT) eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

b) 87/402/AT Yönetmeliğinde belirtilen deneyleri sağlayan ve bu Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan şartlara uyan koruma çerçevelerine, 87/402/AT Yönetmeliğinin Ek VI’sında örneği bulunan ve Ulusal Tip Onayına uygun olarak Teknik Servis tarafından düzenlenecek rapora göre Onay Kuruluşu tarafından örneği Ek II’de bulunan Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir. Örneği Ek III’de yer alan belge traktörün Tip Onayı Belgesine eklenir.

Onay Kuruluşu ve Teknik Hizmetler Kuruluşları

Madde 7 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşları (Teknik Servisler) olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

Tedbirler

Madde 8 — Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan koruma çerçevelerinin ve bunların traktör bağlantılarının yapımları ile ilgili gerekçelerle pazarlanması yasaklanmaz. Bununla birlikte onaylı tipe uymayan ancak Ulusal Tip Onayı Belgeli koruma çerçevelerinin pazarlanması yasaklanabilir.

b) Ulusal tip onayını vermiş olan Onay Kuruluşu, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

c) Onay Kuruluşu, Ulusal Tip Onayı Belgeli belli sayıda koruma çerçevelerinin ve bunların traktöre montaj bağlantılarının onaylanmış olan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylamış olan tipe uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

d) Onay Kuruluşu, Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan koruma çerçevesi ve bunun traktöre bağlantılarından dolayı, bir traktöre Ulusal Tip Onayı Belgesi vermeyi reddetmez ve bu traktörün satışını, tescilini, hizmete girmesini veya kullanımını reddetmez veya yasaklamaz.

e) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12’nci maddesinde belirtilen işleme uygun olarak yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

 

 

ULUSAL TİP ONAYI ŞARTLARI

 

1 - İz genişliği 1150 mm’den fazla olan ve sürücü koltuğu önüne monte edilen bir traktöre ait koruma çerçevesinin dayanıklılığı ve bunun traktöre takılması halinde yapının dayanıklılığı konusunda ulusal tip onayı başvurusu, traktör imalatçısı veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

 

2 - Uygun olarak onaylanmış koruma çerçevesinin ve bu çerçevenin bağlantısının takıldığı traktör tipini temsil eden bir traktör, onaylanmak üzere, tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servislere sunulmalıdır.

 

3 - Tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servis, onaylanmış olan koruma çerçevesi tipinin tip onayı istenen traktör tipine monte edilmek için tasarlanmış olup olmadığını kontrol eder. Özellikle, koruma çerçevesi bağlantısının ulusal tip onayı verildiği zaman kullanılan bağlantıya karşılık geldiğini tetkik etmelidir.

 

4 - Ulusal tip onayı sahibi, iz genişliği 1150 mm’den fazla olan bir traktörün sürücü koltuğu önüne monte edilen diğer koruma çerçevesi tiplerini de kapsamı içine almasını isteyebilir.

 

5 - Onay Kuruluşu, aşağı şartlarda bu tür kapsam genişletmesini verir:

 

5.1 - İz genişliği 1150 mm’den fazla olan bir traktöre ait sürücü koltuğu önüne monte edilen koruma çerçevesinin yeni tipinin ve bunun traktöre bağlantılarının ulusal tip onayını almış olmaları gerekmektedir.

 

5.2 - Koruma çerçevesi, ulusal tip onayı kapsam genişletmesi istenen traktör tipi üzerine monte edilmek üzere tasarımlanır.

 

5.3 -Koruma çerçevesinin traktöre bağlantısı, ulusal tip onayı verildiğinde deneye tabi tutulan bağlantıya karşılık gelmelidir.

 

6 - Verilen veya reddedilen her bir tip onayı veya tip onayı kapsam genişletmesi için Ek III’de örneği gösterilen bir belge, traktörün Ulusal Tip Onayı Belgesine eklenir.

—— • —— 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı

Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri İle İlgili

Tip Onayı Yönetmeliği

(80/720/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri konusunda tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; asgari 1150 mm veya daha büyük, sabit veya değişken tahrikli dingil iz genişliği olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerine çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi (giriş ve çıkış vasıtaları), kapıları ve pencereleri bakımından AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

c) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

d) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencerelerinin bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

e) AT: Avrupa Topluluğunu,

f) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak veya yaptırmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

h) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

i) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

j) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

k) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

l) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

 

Tip Onayı Belgesi Başvuruları

Madde 5 — Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri bakımından traktör için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe göre çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri bakımından traktöre AT Tip Onayı Belgesi ve AT Tip Onayı Numarası verilir. Ek II’de örneği bulunan belge doldurularak traktörün Tip Onayı Belgesine eklenir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 7 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

Tedbirler

Madde 8 — Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu; bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlayan, çalıştırma alanını, sürüş konumuna geçişi (giriş ve çıkış vasıtaları), kapıları ve pencereleri gerekçe göstererek, bir traktörün AT Tip Onayı Belgesini veya Ulusal Tip Onayı Belgesini vermeyi reddedemez veya traktörün satışını tescilini, kullanımını ve hizmete girmesini yasaklayamaz.

b) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

Bildirim

Madde 9 — Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri ile ilgili 82/890/EEC, 88/414/EEC ve 97/54/EC sayılı direktifler ile değişik 80/720/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

Madde 10 — Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri bakımından traktörlere Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri bakımından traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 — Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri bakımından, Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

 

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

                             Esas Sayısı : 2000/78

                             Karar Sayısı : 2002/31

                          Esas Sayısı : 2000/78

                          Karar Sayısı : 2002/31

Sayfa Başı