Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Haziran 2002

PAZAR

Sayı : 24773

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar  ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/152/AT)

— Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/298/AT)

— Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)

— Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Çorum İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

— Yozgat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8283

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-159-2002-376

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8283 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8284

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

e-Avrupa Eylem Planı Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 2 Haziran 2002 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-160-2002-377

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8284 sayılı yazınız.

e-Avrupa Eylem Planı Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 2 Haziran 2002 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8285

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ne katılmak üzere, 2 Haziran 2002 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-161-2002-378

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8285 sayılı yazınız.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ne katılmak üzere, 2 Haziran 2002 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


  Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2002/2855

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Planlama Uzmanı Birol AYDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2898

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet AKTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2899

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, ErdalAKAR’ın atanması, 4759 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Prof. Dr. A.AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2900

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Nurettin EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2901

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fevzi TOPAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2902

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Cavit GÜMRÜKÇܒnün atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 76. maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2904

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bursa İl Müdürü Hasan KÜÇÜKBALLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2905

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Mehmet ÜNLܒnün atanması; 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2875

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÇEBİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2876

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Turan ÇAKMAK’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2889

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKYOL’un atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z.ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2907

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü Havva ALP’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2908

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muğla İl Çevre Müdürlüğüne Ahmet DOLĞUN’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

31 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n), (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"n) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını, ülkenin bütününe yapılan radyo-televizyon yayınını,"

"o) Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını, birbirlerine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgari yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,"

"ö) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını, mülki taksimat itibariyle merkez ilçe dahil en az bir ilçe veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhuşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma veya 5680 sayılı Basın Kanununun ek birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yukarıda sayılan unvanlar dışında bir göreve terfian atanan ve daha önce aralıksız on yıl basın kartı taşımış personel, basın kartı taşımaya devam eder."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyoların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanlarına, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, muhabir unvanlarıyla çalışan, bölgesel radyoların sekiz, yerel radyoların beş mensubuna, basın kartı verilebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Yayın Hizmetleri Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına, Bölge Müdürlerine,"

"c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen merkezde ellibeş, bölgelerde yirmi uzmana,"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Basın şeref kartı ve sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Genel Müdürlükçe seçilen iki üye,"

"c) Türkiye Gazeteciler Cemiyetini temsilen iki, Gazeteciler Cemiyetini temsilen bir, İzmir Gazeteciler Cemiyetini temsilen bir, Türkiye Gazeteciler Sendikasını temsilen üç, Gazeteciler Federasyonunu temsilen yerel basın mensubu bir, Türkiye Gazete Sahipleri Birliğini temsilen bir üye,"

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/152/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, azami tasarım hızı ve yük platformu konusunda tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

c) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

d) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformunun bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

e) AT: Avrupa Topluluğunu,

f) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak veya yaptırmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

h) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

i) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

j) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

k) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

l) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Belgesi Başvuruları

Madde 5 — Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktör için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe göre azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktöre AT Tip Onayı Belgesi ve AT Tip Onayı Numarası verilir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 7 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

Tedbirler

Madde 8 — Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlayan azami tasarım hızı ve yük platformunu gerekçe göstererek, bir traktörün AT Tip Onayı Belgesini veya Ulusal Tip Onayı Belgesini vermeyi reddedemez, bu traktörün tescilini reddedemez veya satışını, hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz.

b) Onay Kuruluşu, yük platformlarının takılmasını yasaklayamaz veya traktörlere birden fazla platformun takılmasına zorunluluk getiremez.

c) Onay Kuruluşu, tarım veya ormancılık amacıyla kullanılan römorklar üzerinde ürünlerin taşınmasını yasaklayamaz. İmalatçı tarafından belirtilen sınırlar içerisinde, çalışır durumdaki traktörün ağırlığının en az %80’ine kadar olan azami yüke müsaade edilir.

d) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

Bildirim

Madde 9 — Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili 82/890/EEC, 88/412/EEC, 97/54/EC ve 98/89/EC sayılı direktifler ile değişik 74/152/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

Madde 10 — Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktörlere Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, 30/6/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1/10/2004 tarihinden itibaren 98/89/AT seviyesinde uygulanır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek

 

1- AZAMİ TASARIM HIZI

 

1.1- Tip onayı deneyleri için ortalama hız, traktörün başlangıç işaretinden itibaren iki yönde de gidebileceği düz bir pist üzerinde ölçülmelidir. Pist yüzeyi stabilize edilmiş, düz ve en az 100 m uzunluğunda olmalıdır; Ancak, %1,5’i aşmamak kaydıyla meyiller içerebilir.

 

1.2- Deney sırasında, traktör yüksüz olmalı ve sürüş esnasında ağırlıksız (safrasız) veya özel ekipmansız olmalıdır. Lastik basınçları yol kullanımı için belirlenmiş değerde olmalıdır.

 

1.3- Deney sırasında, traktöre, imalatçı tarafından traktör için belirlenen en büyük yuvarlanma yarı çapına sahip havalı lastik tekerlekler takılmalıdır.

 

1.4- Deney sırasında, kullanılan dişli oranı maksimum araç hızını vermeli ve gaz kelebeği tam olarak açık olmalıdır.

 

1.5- Kısmi motor yüklemelerinden ve ölçme tekniklerinden kaynaklanabilecek çeşitli hatalardan dolayı, 40 km/h’lik hız değerini %10’u aşan sonuçlar, tip onayı deneyi için kabul edilebilir. (98/89/AT seviyesi: Ölçülen hız, azami tasarım hızını 3 km/h geçtiğinde kabul edilebilir.)

 

1.6- Traktör tip onayından sorumlu yetkili mercinin teorik azami hızı hesaplayabilmesi için, imalatçı, dişli oranını, tekerleğin tam bir dönüşüne karşılık gelen tahrikli tekerleklerinin ileri hareketini yönlendirmek amacıyla, gaz kelebeği tam olarak açık iken ve (varsa) hız düzenleyicisi (regülatörü) imalatçısı tarafından belirtildiği şekilde ayarlanmış haldeki motorun azami gücündeki devrini belirlemelidir.

 

2 - YÜK PLATFORMU

 

2.1- Platformun ağırlık merkezi, dingiller arasında bulunmalıdır.

 

2.2- Platformun ölçüleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

- Uzunluğu, traktörün ön veya arka iz genişliğinin (hangisi büyükse) 1,4 katını geçmemeli,

- Genişliği, traktörün ekipmansız azami genişliğini geçmemelidir.

 

2.3- Platform, traktörün boylamasına orta düzlemine simetrik olarak yerleştirilmelidir.

 

2.4- Yük platformunun yerden yüksekliği, 150 cm’yi geçmemelidir.

 

2.5- Platformun tipi ve bağlanma şekli, normal yük ile, sürücünün görüş alanını kısıtlamayacak ve çeşitli aydınlatma ve sinyal lambalarının görevlerini yerine getirmelerini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

 

2.6- Yük taşıma platformu, sökülebilir olmalı, kazara sökülmesi sonucunda oluşturacağı riski önleyecek şekilde traktöre takılmalıdır.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/298/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, dar izli tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin arkaya monte edilmiş devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan, aşağıdaki özelliklere sahip olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruma çerçevesine AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

a) Farklılıklara müsaade edilerek, ön veya arka dingillerin en alt noktalarının altında ölçülen yerden yüksekliği 600 mm’den fazla olmayan traktörler,

b) En büyük ebattaki lastikler takılı iken, dingillerin sabit veya ayarlanabilir asgari iz genişliği 1150 mm’den az olan traktörler,

En geniş lastikler takılı olan dingilin iz genişliği asgari 1150 mm’ye kadar ayarlandığı kabul edildiğinden, diğer dingil, en dar lastiklerin dış kenarları, en geniş lastikli dingil üzerindeki lastiklerin dış kenarlarının ötesine dış çıkıntı yapmayacak şekilde ayarlanabilmelidir. Her iki dingilin, aynı ebatlı tekerlekler ve lastiklerle donatılması durumunda, her iki dingilin sabit veya ayarlanabilir iz genişliği, 1150 mm’den daha az olmalıdır.

c) Bu Yönetmeliğe uygun olarak takılan devrilmeye karşı koruma çerçevesi ve imalatçı tarafından tavsiye edilen en büyük ebatlı lastiklerle birlikte, kütlesi 600 kilogramdan fazla olan ve Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin (74/150/AT) Ek I, madde 3.4’de tarif edilen traktörün yüksüz ağırlığına karşılık gelen traktörler.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT : Avrupa Topluluğunu,

c) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği : 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

d) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

e) Aksam : Traktörün bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre traktörden bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, devrilmeye karşı koruma çerçevesi gibi bir üniteyi,

f) Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi (Emniyet Kabini veya Emniyet Çerçevesi): Bu Yönetmelikte bundan sonra koruma çerçevesi olarak anılacak olan, traktör üzerine takılan ve esas amacı, normal kullanım sırasında sürücüyü devrilme neticesi oluşacak tehlikelerden koruyan veya tehlikeleri sınırlayan bir aksamı,

g) Tip Onayı Belgesi : Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde kullanılan koruma çerçevesinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini belirten belgeyi,

h) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

i) Teknik Hizmetler Kuruluşu : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

j) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya koruma çerçevesinin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

k) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

l) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

m) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

n) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

o) "e" İşareti : Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesinin bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak imal edildiğini gösteren işareti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Belgesi Başvuruları

Madde 5 — Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde 6 — Tip onayı işlemlerine ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu; bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hükümlere göre tasarım, yapım ve deney şartlarını yerine getiren koruma çerçevesi tipine ve bunun traktöre bağlantılarına (ataşmanlarına) Ek VI’da bulunan örneğe uygun AT Tip Onayı İşareti, Ek VII’de örneği bulunan AT Aksam Tip Onayı Belgesi ve AT Aksam Tip Onay Numarası verir.

b) Koruma çerçevesinin traktöre takılması ile ilgili bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartlara göre traktöre verilen AT Tip Onayı Belgesine örneği Ek IX’da gösterilen bir belge eklenir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 7 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasında sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

Tedbirler

Madde 8 — Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, AT Tip Onayı İşareti taşıyan koruma çerçevelerini veya bunların traktöre bağlantılarını yapımları ile ilgili gerekçelerle pazarlanmasını yasaklayamaz. Bununla birlikte, sürekli olarak onaylı tipe uymayan ancak AT Tip Onayı İşareti taşıyan koruma çerçevelerinin pazarlanması yasaklanabilir.

b) Onay Kuruluşu, AT Aksam Tip Onayı İşaretini taşıyan belli sayıda koruma çerçevelerinin ve bunların traktöre montaj bağlantılarının onaylanmış olan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylamış olan tipe uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Uygunsuzluk tekrarlandığında ve ciddi bir durum söz konusu olduğunda, gerekirse AT Aksam Tip Onayının geri çekilmesine kadar genişletilebilen alınan tedbirler, diğer üye ülkelere bildirilir. Başka bir üye ülkenin yetkili mercileri tarafından bu tür uygunsuzluk hakkında bilgi verilirse, aynı tedbirler alınır.

c) Onay Kuruluşu, aksam tip onayı olan koruma çerçevelerinin işaretleri ile diğer tertibatlar arasında karışıklık yaratacak işaretlerin kullanılmaması için gerekli tedbirleri alır.

d) AT Aksam Tip Onayını vermiş olan Onay Kuruluşu, gerektiği derecede ve gerekirse diğer üye ülkelerin yetkili mercileriyle işbirliği yaparak, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

e) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan traktöre, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlayan koruma çerçevesi takılması zorunludur.

f) Bu maddenin (e) bendinde belirtilen koruma çerçevesi, sürücünün ön kısmına monte edilmiş olan iki direğe sahip olan bir yapı olmadığı taktirde, bu Yönetmeliğin I’den IV’e kadar olan eklerinde veya 77/536AT veya 79/622AT yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uymalıdır.

g) Onay Kuruluşu, AT Aksam Tip Onayı İşaretini taşıyan ve Ek VIII’de belirtilen şartları sağlayan koruma çerçevesi ve bunun traktöre bağlantılarından dolayı, bir traktöre AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi vermeyi reddedemez ve bu traktörün satışını, tescilini, hizmete girmesini veya kullanımını reddedemez veya yasaklayamaz.

h) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12’nci maddesinde belirtilen işleme uygun olarak yapılmalıdır.

Bildirim

Madde 9 — Bildirime ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesi ile ilgili 89/682/EEC ve 2000/19/EC sayılı direktifler ile değişik 86/298/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

b) Onaylanan veya reddedilen Aksam Tip Onayı Belgelerinin bir nüshası bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna gönderilir.

c) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruma çerçevelerine ait aksam tip onayı belgesinin geri çekilmesi, reddedilmesi veya pazarlanması veya kullanımını yasaklayan kararlar ve alınan tedbirler imalatçıya veya yetkili temsilcisine, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir. Görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine, AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

Muafiyetler

Madde 10 — Teknolojik olarak gelişmiş tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik kapsamındaki tekerlekli tarım veya orman traktörleri için Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış traktör imalatçıları, 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

+

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli / elektronik cihazlar ile sistemlerin standard ve düzenlemelerle belirlenen normal elektromanyetik ortamında yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hem kendi çalışmasını, hem de diğer cihazların çalışmasını engellemeyecek ve kendisi de diğer bozulmalardan etkilenmeyecek şekilde yeterli seviyede yapısal bağışıklığa sahip ve elektrik dağıtım ağlarının kendilerini ve beslemiş oldukları teçhizatlar ile telekomünikasyon ağlarının kendilerini ve bunlara bağlı cihazları etkileyen elektromanyetik bozulmalardan korunmuş olarak imal edilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, elektromanyetik bozulmaya neden olan veya bu tür bozulmadan performansı etkilenen cihazlara uygulanır ve bu cihazlarla ilgili koruma şartlarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

Belirli cihazların bu Yönetmelikte belirtilen koruma şartları, bu cihazlara ait özel yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, bu cihazlar veya koruma şartları konusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Radyo amatörleri tarafından kullanılan radyolar (telsizler), Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 1 inci maddesindeki radyo düzenlemelerinin 53 nolu tanımına göre cihaz ticari olarak piyasada bulunmuyor ise, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

e) Cihaz: Elektrikli ve / veya elektronik aksamlar içeren teçhizatları ve donanımları ile birlikte tüm elektrikli ve elektronik aletleri,

f) Elektromanyetik Bozulma: Elektromanyetik gürültü, istenmeyen sinyal veya yayılma ortamındaki herhangi bir değişiklik nedeniyle bir teçhizat veya sistem ünitesinin ya da bir cihazın performansını azaltabilen elektromanyetik etkileşim,

g) Elektromanyetik Bağışıklık: Elektromanyetik bozulmanın olması halinde, bir cihazın, teçhizat veya sistem ünitesinin kendisinden beklenen performansı kaliteyi düşürmeden sürdürebilme yeteneğini,

h) Elektromanyetik Uyumluluk: Bir cihazın, kendi elektromanyetik ortamında, bu ortama tolerans dışı elektromanyetik bozulmaya yol açmadan ve belirli bir seviyedeki elektromanyetik bozulmalardan etkilenmeden çalışabilme yeteneğini,

i) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

j) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

k) CE Uygunluk İşareti: Cihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

l) Uygunluk Değerlendirmesi: Cihazın, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

m) AT Uygunluk Beyanı: Cihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

n) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen cihazın tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

o) Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki cihazın özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

p) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmî Gazetesinde yayımlanan standardı,

r) Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

s) Ulusal Standard: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standardları,

t) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmalat ve Koruma ile İlgili Genel Şartlar ve Standardlar

İmalat ve Koruma ile İlgili Genel Şartlar

Madde 5 — Cihaz, elektromanyetik uyumluluk bakımından aşağıda belirtilen koruma şartlarını yerine getirmelidir.

a) Cihazın yarattığı elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon cihazları ve diğer cihazların amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyeyi geçmemelidir.

b) Cihaz, amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyede yapısal elektromanyetik bozulma bağışıklığına sahip olmalıdır.

c) Cihaz; sebep olduğu maksimum elektromanyetik bozulma, özellikle EK III’de belirtilen cihazların kullanımını engellemeyecek şekilde imal edilmelidir.

Ayrıca, bütün cihazlar ve özellikle yukarıda belirtilenler, 6 ncı maddede atıfta bulunan standartlara uygun olan cihazların yol açtığı bozulmanın seviyesi de dikkate alınarak, çalışmaları planlanan normal elekromanyetik uyumluluk ortamında sorunsuz çalışma için yeterli seviyede elektromanyetik bağışıklığa sahip olacak şekilde imal edilmelidir.

d) Cihazların amaçlarına uygun kullanımı için gerekli olan bilgiler, cihazla birlikte verilen tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almalıdır.

e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standardlara, uyumlaştırılmış ulusal standardların bulunmadığı hallerde yine anılan maddede atıfta bulunulan ulusal standardlara uygun olan cihazların genel şartlara uygun olduğu kabul edilir.

f) Üreticinin standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı veya bu standardların bulunmadığı hallerde, 8 inci maddeye göre test yoluyla belgelendirilmiş olan cihazların genel şartları yerine getirdiği kabul edilir.

Standardlar

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlarla ilgili Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standardlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standardların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Uyumlaştırılmış ulusal standardların mevcut olmadığı durumlarda Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standardların isimleri ve numaralarını Resmî Gazete’de yayımlar ve bu standardların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Komisyonun uyumlaştırılmış standardların 5 inci maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standardların söz konusu şartları artık karşılamadığını bildirmesi halinde bu standardların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşü Bakanlık tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Standardların Uygulandığı Cihazlarda Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardlar uygulanarak imal edilen cihazların bu Yönetmelik ile uygunluğu, üreticisi tarafından AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek belgelendirilir. AT Uygunluk Beyanı cihazın piyasaya sürülmesini takip eden 10 yıl süreyle Bakanlık tarafından istenildiği taktirde incelenmek üzere üretici tarafından muhafaza edilir.

Üreticisi tarafından CE işaretini cihazın üstüne, bu mümkün değilse ambalajın üstüne, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine okunabilir, görülebilir, sabit ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (j) bendinde üretici tanımı kapsamında yer alan ilgili tarafın yurt dışında yerleşik olması durumunda, yukarıda belirtilen AT Uygunluk Beyanını muhafaza etme yükümlülüğü cihazı piyasaya ilk arz edene aittir.

AT Uygunluk Beyanı ve CE işareti ile ilgili hükümler EK I’de belirtilmiştir.

CE işaretinin biçimi ve anlamı açısından üçüncü tarafları yanıltabilecek işaretlerin cihaza, ambalajına, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine eklenmesi yasaktır. CE işaretinin görünmesini ve okunmasını engellemeyecek şekilde cihaza, ambalajına, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine başka bir işaretleme yapılabilir.

Standardların Uygulanmadığı Cihazlarda Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 8 — Üreticinin 6 ncı maddede belirtilen standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı yahut bu standardların yetersiz kaldığı durumlarda, cihazın piyasaya sürülmesini takip eden 10 yıl süreyle, Bakanlık tarafından istenildiği taktirde incelenmek üzere, üretici bir teknik dosya bulundurmak zorundadır.

Cihazın tanımının yer aldığı bu dosya, cihazın 5 inci maddedeki koruma şartları ile uygunluğunu gösteren prosedürleri açıklar ve bir test, muayene veya uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınan bir teknik raporu veya belgeyi içerir.

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (j) bendinde üretici tanımı kapsamında yer alan ilgili tarafın yurt dışında yerleşik olması durumunda teknik dosyayı muhafaza etme yükümlülüğü cihazı piyasaya ilk arz edene aittir.

Cihazın teknik dosyada belirtilenlere uygunluğu, 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirilir.

Bu maddenin hükümleri doğrultusunda, cihazların 5 inci maddedeki koruma şartlarını sağladığı kabul edilir.

Radyokominikasyon Cihazlarında Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 9 — Uluslararası Telekomünikasyon sözleşmesinde tanımlandığı şekilde radyokomünikasyon için tasarlanmış cihazlar için üreticisi, 10 uncu maddede belirtilen onaylanmış kuruluşların birinden AT Tip İnceleme Belgesini aldıktan sonra bu cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirir.

Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sadece radyo (telsiz) amatörleri için tasarlanmış olması halinde, yukarıda belirtilen cihazlar için bu maddenin birinci fıkrası hükmü geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluş

Onaylanmış Kuruluş

Madde 10 — Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, EK II’deki asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi, Genel Şartlara Uygunsuzluk ve Özel Tedbirler

Piyasaya Arz

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğin şartlarını sağlayan cihazların elektromanyetik uyumluluk gerekçesiyle, piyasaya sürülmesi ve hizmete girmesi engellenemez ve yasaklanamaz.

Bakanlık, Yönetmelik kapsamındaki cihazların, gerektiği şekilde monte edilerek bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösteren CE işaretini taşıması halinde, piyasaya arzını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 12 — Bakanlık cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi

Madde 13 — CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen söz konusu usulsüzlüğün devam ettiği Bakanlık tarafından tespit edilirse, ilgili cihazın piyasaya sürülmesi yasaklanır veya engellenir yahut piyasadan toplatılmasını sağlamak için uygun tüm tedbirleri alır.

Genel Şartlara Uygunsuzluk

Madde 14 — Bakanlık, beraberinde Üçüncü Bölümde belirtilen uygunluk değerlendirme vasıtalarından birinin bulunduğu cihazın 5 inci maddede belirtilen şartlara uygun olmadığını tespit etmesi halinde, söz konusu cihazın piyasadan çekilmesini, piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını teminen uygun bütün önlemleri alır.

Bakanlık alınan tedbiri, gerekçeleriyle birlikte ve özellikle de uygunsuzluğun;

1) Cihazın 6 ncı maddede belirtilen standardları karşılamaması durumunda, 5 inci maddedeki koruma şartlarını sağlamamasından,

2) 6 ncı maddede belirtilen standardların yanlış uygulanmasından veya bu standardlardaki eksikliklerden, kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

Özel Tedbirler

Madde 15 — Bu Yönetmeliğin hükümleri aşağıda belirtilen özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez.

a) Mevcut olan veya olması muhtemel bir elektromanyetik uyumluluk problemini gidermek için cihazın özel bir yerde kullanımı veya hizmete alınması ile ilgili tedbirlerin alınması,

b) Emniyet amacıyla kullanılan ulusal telekomünikasyon ağlarını, alıcı veya verici istasyonlarını korumak için hizmete alınacak cihazların tesisi ile ilgili tedbirlerin alınması,

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre alınan özel tedbirler Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 16 — Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 91/263/EEC, 92/31/EEC ve 93/68/EEC direktifleri ile değişik 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bildirim

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Komite

Madde 18 — Bu Yönetmeliğin uygulaması ve işleyişi hususunda Avrupa Birliğinin 83/189/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifi kapsamında kurulan, Avrupa Birliğinin bu Yönetmelikle ilgili Komitesinin çalışmalarına iştirak edilir.

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

Madde 20 — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilmiş, gerekse ilgili zorunlu Türk Standardına uygun üretilmiş ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 17/5/2001 tarihli 24405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, başvuranların sayısı boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim düzeyi, hizmet süresi, Kurumdaki hizmet süresi, sicil ve disiplin kayıtları ile daha önce aynı unvanlı kadro için yapılan eğitime ve sınava katılma hakkını kazanıp da eğitime veya sınava katılmama veya yapılan sınavda başarısız olma durumları Yönetim Kurulunca belirlenecek puanlama esasına göre değerlendirilerek yapılacak ön eleme ile belirlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ataması yapılanlardan; geçerli mazeretleri olmadan belirlenen süre içerisinde görevine başlamayanların veya atama talebinden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları geçersiz sayılır. Sınavlarda başarılı olanlardan ataması yapılamayanların sınav sonucu yapılacak ilk sınava kadar geçerlidir. Görevine başlayanların; eş durumu, kendisinin veya bakımıyla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarının sağlık durumunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler veya mecburi öğrenim nedenleri hariç bir yıl süreyle görev yeri değiştirilemez."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (A) bendinin (f/1) ve (f/2) alt bentleri ile (F) bendinin (b/1) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (F) bendinin (a/1) alt bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

"f) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için:

1 – Kurumda APK uzmanı, uzman araştırmacı, şef, mütercim, avukat, tabip, eczacı, mühendis, mimar, istatikçi, matematikçi, tekniker, çözümleyici ve programcı kadrosunda en az iki yıl bulunmuş olmak.

2 – Birimin asli görevi ile ilgili olan şube müdürü kadrolarına tabip, eczacı, mühendis, mimar, matematikçi, istatikçi, programcı veya çözümleyici unvanına haiz olanlar tercih edilir."

"F) b/1 – Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 400 saat süreli programcı belgesine sahip olmak."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 – Bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar hakkında kadro unvanları itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Başkent Üniversitesinden:

Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi birimlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans, lisans ve eğitim fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans düzeyindeki eğitim-öğretimi ve sınav esaslarını kapsar.

İngilizce Hazırlık (Yoğun İngilizce) Programı ile birimlerin ders programlarındaki "Mesleki Amaçlı İngilizce" derslerinin eğitim-öğretim ve sınavları "Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre yapılır.

Tıp Fakültesi ile özelliği olan diğer fakültelerin lisans eğitim-öğretimi ve sınav esasları, gerektiğinde bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine de atıf yapılarak, ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 3961 sayılı Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —

Bu Yönetmelikte yer alan ;

Üniversite : Başkent Üniversitesini,

Mütevelli Heyet : Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Rektör : Başkent Üniversitesi Rektörünü,

Senato : Başkent Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu : Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Dekan : Fakülte Dekanını,

Müdür : Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş ve Kayıt

Kontenjanlar

Madde 5 — Her akademik yılda Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine Senatoca tespit edilir.

Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

Yatay ve Dikey Geçiş Yolu ile Kabul

Madde 7 — Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne dair ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, Senatoca yönergeyle tespit edilir.

Öğretim Ücreti

Madde 8 — Öğretim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. Öğretim ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci (güz), ikinci taksiti ikinci (bahar) yarıyılın başında kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir. Burslu öğrenciler dışında öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Öğretim ücreti, yaz programları, yoğunlaştırılmış yaz yarıyılları ve ek sınav ücretlerini kapsamaz.

Üniversiteye Kayıt Yaptırma

Madde 9 — Üniversiteye yeni kayıtlar ilan edilen tarihlerde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, belirtilen belge ve koşullara göre Rektörlükçe yapılır.

Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ile belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt Yenileme

Madde 10 — Kayıtlar, her yarıyıl başında ve Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldığı derslere ekleme veya silme (ekle-sil) yapabilirler. Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Eğitim-Öğretim Dili

Madde 11 — Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm ve programlar dışında Üniversitede eğitim-öğretim Türkçe yapılır. İlgili birim yönetim kurulunun kararıyla bazı dersler İngilizce yapılabilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde İngilizce kitaplar da izlenerek, ödev, proje ve raporlar İngilizce istenebilir.

Üniversiteye kabul edilen öğrenciler "İngilizce Yeterlilik Sınavı"na tabi tutulurlar. Bu sınavda İngilizce bilgilerinin yetersiz olduğu saptanan öğrenciler, "İngilizce Hazırlık (Yoğun İngilizce) Programı"na devam ederler. Öğrenciler önlisans ve lisans öğrenimleri süresince de ders programlarında belirtilen Mesleki Amaçlı İngilizce derslerini almaya devam ederler.

Eğitim-Öğretim Süreleri

Madde 12 —. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da 16 haftadan oluşur.

Gerektiğinde, Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre yaz programları veya yoğunlaştırılmış yaz yarıyılı açılabilir. Yaz programları ve yoğunlaştırılmış yaz yarıyıl ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Fakülte ve yüksekokulların normal eğitim-öğretim süreleri dört yıl (sekiz yarıyıl), beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarının ise on yarıyıldır. Meslek yüksekokulları iki yıl (dört yarıyıl) esasına göre eğitim-öğretim yaparlar. Bu sürelere İngilizce Hazırlık Programında geçen süreler dahil değildir. Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın, lisans öğrencileri normal eğitim-öğretim süresi dört yıl olan programları yedi yılda, beş yıl olan programları sekiz yılda; meslek yüksekokulu öğrencileri ise en fazla dört öğretim yılı içinde tamamlamak zorundadır.

Ders Programlarının Tespit Edilmesi

Madde 13 — Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ya da programın ders programları, seçimlik dersler, var ise derslerin önkoşulları, ders saatleri ve kredi değerleri bölüm başkanları veya müdürler tarafından ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarına önerilir. Fakülte veya yüksekokul kurullarınca kabul edilen programlar, Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlarda yapılacak değişiklikler de aynı esaslara tabidir. Gerektiğinde ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu kararıyla, bazı dersler, her iki yarıyılda da açılabilir.

Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans programına aynı zamanda devam etme hakkı verilebilir. Bu öğrencilerin devam etme hakkı elde ettikleri programa "İkinci Ana Dal Lisans Programı" denir. İkinci Anadal programlarına ait hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir "Yan Dal" programına devam etme hakkı verilebilir. Yan Dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan Dal programlarına ilişkin hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Ders Yükü

Madde 14 — Programlarda yarıyıl için gösterilen derslerin, o yarıyıldaki kredileri toplamı öğrencinin normal ders yüküdür. Öğrencinin ders yükü, danışmanın önerisi ve dekan veya müdürün onayı ile en fazla iki derse kadar azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Ancak, bir programın ilk yılındaki birinci veya ikinci yarıyılı ilk kez okuyan öğrenciler yarıyıl normal ders yükünü aşamaz.

Kayıtlı bulunduğu yarıyılda mezun olabilecek öğrencilerin özel durumları ve ders yükleri, danışmanın önerisi üzerine ilgili yönetim kurulları tarafından en fazla iki ders daha artırılabilir.

Ders Alma

Madde 15 — Öğrencilerin ders alma işlemleri, görevlendirilen akademik danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında ders kaydı olarak yapılır.

Öğrenciler zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Bir önceki yarıyıldan başarısız olunan veya bırakılan ders varsa, açıldığı ilk yarıyıl, öncelikle o dersin alınması zorunludur. Seçmeli derslerin öğrencilere verilmesinde öğrencinin isteği de göz önüne alınır. Haftalık ders programında diğer derslerle, kısmen de olsa, çakışan derslere kayıt yapılamaz.

Ders programlarında çakışma olmaması halinde öğrenciler, kayıtlı olduğu bölüm veya programın ders programında yer almayan derslere kredisiz "program dışı seçmeli ders" olarak kayıt yaptırabilir. Öğrencinin bu derslerdeki başarı durumları, mezuniyette göz önüne alınmaz ancak, başarılı olunması halinde not, not döküm belgesinde belirtilir.

Derslere Devam

Madde 16 — Teorik derslere, laboratuvarlar ile uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesiyle ilgili ilke ve kuralları ilgili yönetim kurulları belirler.

Sınavlar

Madde 17 — Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde, yarıyıl sonu sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ve derslere devam göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir.

Yarıyıl başarı notları ilgili dekanlık veya müdürlükler tarafından Rektörlüğe verilip, suretleri kendi birimlerinde ilan edilir. Notlar ilan edildikten sonra kesinleşir.

Notlar

Madde 18 — Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları şöyledir :

Verilen Not :

Katsayısı :

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1,0

D-

0,7

F

0,0

Not olarak verilen katsayısız harfler ise; (Y), (Z), (E), (T) ve (P)’dir.

Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciye (Y), bu derslerden başarısız olan öğrenciye de (Z) notu verilir.

Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle bir ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere (E) notu verilir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapan öğrencilere eşdeğer dersler için (T) notu verilir. Ancak öğrenciye T notu verilebilmesi için, bu derslerin eşdeğer olduğuna dair ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarının bu görüşü kabulü gerekir.

Bir yarıyıldan daha fazla süren derslere, birinci yarıyılın sonunda (P) notu verilir.

Ders Tekrarı

Madde 19 — (F) veya (Z) notu öğrencinin o dersten başarısız olduğunu gösterir. Bir dersten (program dışı seçmeli dersler hariç) (F) veya (Z) notu alan öğrenciler, o dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak (C-), (D+), D veya (D-) notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler.

Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders veya programdan çıkarılan ders ise, bu dersler yerine öğrencilere fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarının uygun gördüğü eşdeğer dersler verilir.

Maddi Hataların Düzeltilmesi

Madde 20 — İlan edilen notlar kesindir. Notlarda maddi hataların olduğunun öne sürülmesi halinde, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından dekanlığa veya müdürlüğe yazılı başvuruda bulunulur.

Başvuruların, sonuçların ilanını takip eden bir hafta içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca iki hafta içinde sonuçlandırılır. Sonuçlar, ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Mazeret Sınavları

Madde 21 — Mazereti nedeniyle (E) notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarından sonra 10 gün içinde, o ders için gerekli çalışmaları tamamlayarak mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.

Belirlenen süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan ve mazeret sınavına girmeyen öğrencilerin (E) notları kendiliğinden (F) veya (Z) notuna dönüşür.

Sınavlarda Kopya

Madde 22 — Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

Not Ortalamalarının Hesabı

Madde 23 — Bir dersten alınan kredi; o dersin kredi değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

Yarıyıl not ortalaması; o yarıyıl kayıt olunan derslerden alınan krediler toplamının, kayıt olunan derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Genel not ortalaması; fakülte veya yüksekokula girişten itibaren kayıt olunan derslerden alınan krediler toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Tekrar edilen derslerde (yaz programları dahil) en son not esas alınır. Not yükseltmek için tekrar alınan derslerde (yaz programları dahil) ve ek sınavlar sonucunda alınan notun önce alınmış nottan düşük olması halinde ise yüksek not esas alınır.

Ortalamaların hesaplanmasında, sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

Öğrencilerin Başarı Durumları

Madde 24 — Yarıyıl not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler Başarılı Öğrenci sayılır. Yarıyıl not ortalaması 2,00‘dan az olan öğrenciler ise Sınamalı Öğrenci olur. Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

Son İki Yarıyıl Tekrarı

Madde 25 — Sınamalı öğrencilerden, izleyen yarıyıl sonunda da yarıyıl not ortalamaları 2.00‘dan az olan öğrenciler, son iki yarıyılda (C)’nin altında aldıkları tüm dersleri tekrarlarlar. Tekrar durumuna düşen öğrenciler, ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının onayı ile programda bulunan diğer derslerden de alabilirler.

Birbirini izleyen iki yarıyılı tekrarlama hakkı, öğrenim süresince sadece iki kez verilir. Ancak aynı iki yarıyıl birden fazla tekrarlanamaz. Tekrarlamalarda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Ek Sınavlar

Madde 26 — Madde 25’e göre ilişiği kesilen öğrencilere, son iki yarıyıl içinde (C)’nin altında not aldıkları ve devam şartlarını yerine getirdikleri en çok üç ders için üç yıl içinde kullanacakları üç ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava girmek istediklerini belirttikleri bir dilekçe ile, ilişik kesme yazısında belirtilen süre içerisinde, Rektörlüğe başvururlar.

Ek sınavlar, ilişiklerin kesildiği tarihi izleyen güz yarıyılı öncesi ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Sınava girmeyenler için mazeret sınavı yapılmaz.

Ek sınavlara girilen süreler öğretim süresinden sayılmaz. Ek sınav hakkını kullananlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ek sınava girenlerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sınav ücreti alınır. Sınavlarda alınan notlar, yarıyıl başarı notu yerine geçer ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre başarılı sayılanlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, azami öğretim süresi sonunda mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalanlara daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan) ders sayısını en fazla beş derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört yarıyıl, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek yarıyıl sonu notları, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’dan az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki yarıyıl derslerinden sınırsız ek süre tanınır.

Ek sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu tür sınavlar, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavlarıyla birlikte yapılır. Her bir dersin sınavı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sınav ücreti alınır. Ek sınavlara gireceklerin, yarıyıl sonu sınav tarihinden en geç bir ay önce, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri dersleri belirtir yazılı başvurularını Rektörlüğe vermeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler

İzinli Sayılma

Madde 27 — Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler dekanlıklara veya müdürlüklere başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Öğrencilere izinler, İngilizce Hazırlık Programındaki öğrenciler için İngilizce Hazırlık Bölümü Başkanlığının görüşü de alınarak, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile verilir ve Rektörlüğe bildirilir.

İzinler, bir keresinde en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresinde de toplam dört yarıyıl verilebilir.

İzinli geçen süreler, öğretim süreleri dışındadır. İzin istekleri zorunlu nedenler dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle, her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır.

İzinli Sayılamayacaklar.

Madde 28 — Göz altına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

İzinden Dönüş

Madde 29 — İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık Kurulu raporu ile izin alan öğrenciler, sağlık durumlarının düzeldiğini, yine kurul raporuyla belgelerler.

İki yarıyıl izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde (İngilizce Hazırlık Programındakiler hariç), bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvurmaları gerekir.

Hastalıklar

Madde 30 — "Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kuralları"nda gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince verilen veya onaylanan raporunu ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Mazeret sınavlarının ilkelerini, ilgili yönetim kurulları belirler.

Bir yarıyılda beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilirler.

Rapor süreleri, öğretim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz.

İzinli veya Raporlu Geçen Sürede Ücret Ödeme

Madde 31 — İzinli sayılan, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sona eren veya rapor alan öğrencilerin izinli veya raporlu olduğu sürece öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğretim ücretlerini öderler. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar

Diploma Verilme Şartı

Madde 32 — Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve son iki yarıyılda üst üste sınamalı duruma düşmeden genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önlisans Diploması

Madde 33 — Yönetmelik hükümlerine uygun dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan veya lisans öğreniminin en az dört yarıyıllık süresini tamamlayarak gerekli düzeyi tutturan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans diploması alabilmeleri veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Lisans Diploması

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 35 — Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kayıt Sildirmek

Madde 36 — Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile Rektörlüğe başvururlar. Kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencinin durumu, ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.

Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez.

Öğrencilerin Genel Görünüşü ve Giyinişi

Madde 37 — Üniversite öğrencileri, Yönetim Kurulunun genel görünüş ve giyim konusundaki kararlarına uyarlar. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 38 — 5/2/1999 tarihli ve 23602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlülükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteden başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrencilere, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 39 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 – 21/3/1987 tarihli ve 19407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İlköğretim ve Lise devreleri öğrencilerinin barındırıldığı yurtlar hariç, Hacettepe Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili hususları kapsar."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Hacettepe Üniversitesinde farklı kampuslarda bulunan öğrenci yurtlarının Yönetim Kurulunun kararları ve/veya Yönetim Kurulunun devir ettiği yetkiler çerçevesinde idaresinden sorumlu olan Yurtlar Yürütme Kurulları <Yürütme Kurulu>,

d) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı <Daire Başkanlığı>",

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yürütme Kurulları,"

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Daire Başkanına karşı sorumlu olarak genel hükümlere göre atanan Yurt Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır.”

"d) Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen hallerde öğrencilere "uyarma" ve "kınama" cezalarını vermek,"

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yurt müdürleri tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözümlemek gerektiğinde Yürütme Kurullarına ve/veya Yönetim Kuruluna iletmek,"

"d) Yurtlar hakkında Yönetim Kurulunca ve/veya Yürütme Kurullarınca alınan genel nitelikli kararların Yurt müdürlükleri ile diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlama

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Madde 8 – a) Kuruluş ve işleyişi; Yurtlar Yönetim Kurulu, Rektör’ün veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yurtlar Yürütme Kurulları Başkanları, Daire Başkanı ile Merkez Kampusu, Beytepe Kampusu ve Konservatuvar Yurt Müdürleri arasından Rektör tarafından seçilecek bir yurt müdürü olmak üzere 5 kişiden oluşur. Kurul yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca Rektör veya Yönetim Kurulu başkanının gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının yönetim kurulu başkanı tarafından kabul edilmesi halinde de toplanabilir. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi kıdemli yürütme kurulu başkanı yürütür."

"3 – Rektör, Yürütme Kurulları veya Daire Başkanı tarafından getirilen yurtlarla ilgili istekleri karara bağlamak.

4 – Yönetmeliğin 20 ve 21 inci maddelerinde gösterilen hallerde öğrencilerin yurttan geçici veya kesin olarak çıkarılmalarına karar vermek."

"Yönetim Kurulu gerek gördüğünde yukarıda belirtilen görev ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Yürütme Kuruluna devredebilir."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yürütme Kurulları

Madde 9 – a) Kuruluş ve İşleyişi: Öğrenci yurtlarının, bu Yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde yönetimden sorumlu olmak üzere Merkez Kampusu, (Konservatuvar) ile Beytepe Kampusu Öğrenci Yurtları için iki ayrı yürütme kurulu oluşturulur.

Öğrenci Yurtları Yürütme Kurulları, Rektör’ün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ile ilgili kampus Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Müdürleri ve Üniversite Yönetim Kurulunun Merkez, Konservatuvar ve Beytepe Kampuslerinde görevli öğretim elemanları arasından ayrı ayrı seçeceği üç öğretim elemanı olmak üzere 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurullarının seçilmiş üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Görev süresi sonunda üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yürütme Kurulları, her yarıyılda en az üç kez ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Kurul toplantıları sonunda alınan kararlar toplantı tarihini takip eden 7 gün içinde Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

b) Görevleri

1 - Yönetim Kurulunun, yurtların yönetim ve denetimi ile ilgili almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamak,

2 - Yurtlarda huzur ve güvenlik ortamının korunması ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırarak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

3 - Öğrencilerin sağlık, sosyal ve kültürel gelişimlerini izleyerek, yetkileri dahilinde öğrencileri bu yönde eğitici, bilgilendirici destek programlarının uygulanmasını sağlamak veya Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

4 - Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Cezalı Öğrenciler: Bir haftadan bir aya kadar "Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma" cezası alan öğrencilerin yurt ile ilişiği kesilir. Ancak yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin başvurmaları halinde yeniden yurda alınmaları Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yurttan Geçici Çıkarma: Öğrencinin yurtlarda bir haftadan bir aya kadar, geçici bir süre içerisinde barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (r) bendinden sonra gelmek üzere bir bent eklenmiştir.

"c) Yurdun içinde ya da dışında genel ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunmak,"

"s) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir aydan fazla süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmak."

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Soruşturma Açma ve Disiplin Cezası Verme Yetkisi

Madde 22 – Öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açma yetkisi Daire Başkanına aittir. Soruşturma açmaya yetkili amir soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı tayin ederek de yaptırabilir. Disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Öğrencinin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Disiplin soruşturması sonunda uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü tarafından, yurttan geçici çıkarma ve yurttan kesin çıkarma cezaları da Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı, daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle nedamet duyup duymadığı dikkate alınabilir ve öğrencinin iyi hali değerlendirilerek bir derece hafif olan ceza verilebilir.

Toplu olarak işlenen suçlarda, suçluların ayrı ayrı tespitinin mümkün olamadığı hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurulca uygun görülen cezalar verilir."

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz

Madde 23 – Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren kesinleşir ve uygulanır. Diğer cezalar ise Yönetim Kurulunun karar tarihinden itibaren kesinleşir. Ancak bu cezalar uygulanmadan önce öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Öğrencinin almış olduğu her ceza yurt dosyasına işlenir. Öğrencinin almış olduğu cezalar ayrıca ailesine ve Rektörlüğe (kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir. Çıkarma cezalarının uygulanması için tebliğin aileye ulaşması koşulu aranmaz.

Öğrenci disiplin cezasının kendisine tebliğini izleyen 7 gün içerisinde bir üst makama itiraz edebilir. Uyarma ve kınama cezalarına itiraz Daire Başkanına, çıkarma cezalarına karşı itiraz Rektörlüğe yapılır. İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz.

Öğrencinin disiplin cezasını gerektiren eylemi ve davranışı aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil ediyorsa, fiil veya eylemin niteliğine göre öğrenci hakkında Rektörlüğe veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu disiplin amirine suç duyurusunda bulunulur."

Yürürlük

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden :

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 6/5/1997 tarihli ve 22981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Genel Kurulu Tıp Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Üniversitenin Özel Eğitim Lisans programı olan Fakülte veya Yüksekokul temsilcisi (ilgili bilim dalından bir öğretim üyesi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dallarından bir çocuk psikiyatristi, bir pediyatrik nörolog, bir fizik tedavi uzmanı, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir genetik uzmanı, birer çocuk sağlığı, KBB, ortopedi, göz uzmanlarından ve diş hekimi öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca merkezin alt birimlerinden birer temsilci ve bir de merkez müdürünün önereceği merkezi çalışmaları ile yakından ilgilenen öğrenci velisi, genel kurula temsilci olarak katılır. İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sosyal Hizmetler Müdürü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı temsilcisi, Üniversite Bilim Derneği temsilcisi de davet edilebilir.

Merkez Genel Kurulu, 2 yılda bir olağan olarak, bunun dışında yönetim kurulu kararı veya genel kurul üyelerinin 1/3’inin yazılı başvurusu ile karar veya başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde olağanüstü olarak toplanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Bölgede bulunan ilgili sağlık kuruluşları ve konu ile ilgili sosyal amaçlı özel ve resmi kurumların temsilcilerinden oluşur. Bölgede faaliyet gösteren zihin özürlü çocukları koruma derneklerinin yetkili temsilcileri de Danışma Kuruluna temsilci olarak katılırlar. Danışma Kurulu, gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulunun Kararı ile toplantıya çağırılır.

Toplantıda alınan kararlar istişari niteliktedir. Danışma Kurulu Sekreterliği Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülür."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çorum Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 13/5/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2002 tarihinden 31/10/2002 tarihine kadar Çorum İli dahilinde,

1) Orman alanları içerisinde veya bu yerler civarında bulunan tarlalarda her ne amaçla olursa olsun yabancı ot ve anız yakılması yasaklanmıştır.

2) Tescilli piknik alanı olarak belirlenmiş ve haftanın her günü rekreasyona açık yerlerden Çorum Çatak Tabiat Parkı, Çorum Sıklık Boğazı, Osmancık Başpınar (Karaca yaylası), Kargı Abdullah Yaylası, İskilip Elmabeli, Bayat kara tepe de kontrollü ateş yakılmasına izin verileceği, buna ilaveten resmi tatil günlerinde ise İlçe kaymakamlıkları ve Orman İşletme müdürlüklerince gerekli önlemler alındıktan sonra kontrollü olarak ateş yakılmasına ve piknik yapılmasına izin verilebilecek, tescilsiz yerler ise Çorum Koparan boğazı, Merkez Evciyenikışla Göleti, Osmancık Çampınar (Köklen), Ortaköy Pınarköy Mevkii, Mecitözü Hıdırlık Göleti, Dodurga Yeniköy Çaybaşı, Dodurga Koca Tarla, Laçin Göleti, Kargı Kızıloluk, Kargı Yaylası (Eğilönü), Kargı Kalekaya, İskilip Yalakyayla, İskilip Beşoluk, Bayat Ilıca-Honez bu alanlar dışında kalan bütün orman alanlarında piknik yapılması ve ateş yakılması 1/6/2002-31/10/2002 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

3) Rekreasyon alanlarında yakılan ateşler en geç saat 19:00’da ateş yakanlar tarafından söndürülecektir. Bu saatten sonra ateş yakılması yasaklanmıştır.

4) Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun giriş çıkış yapılması yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Yozgat Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Sayısı : 1

Karar Tarihi : 15/5/2002

Bakanlar Kurulunun 10/9/1976 gün ve 7/12520 sayılı kararları ile yürürlüğe giren "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik" gereğince; Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 15/5/2002 tarihinde Vali Hüseyin ÖNAL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) Orman İşletme müdürlükleri yangın gözetleme kulelerini ve ilk müdahale ekiplerini 1/6/-31/10/2002 tarihleri arasında her türlü alet ve edavatları ile birlikte 24 saat müddetle göreve hazır biçimde tutacaklardır.

2) Piknik alanlarında piknik yapmak serbesttir. Orman içi piknik alanları dışında piknik yapılmayacak ve ateş yakılmayacaktır. Piknik alanında ise piknik ocakları dışında ateş yakılmayacaktır.

3) Yozgat Kirazlı Göleti çevresindeki ağaçlandırma sahası, Cevdet Dündar Göleti bitişiğindeki ağaçlandırma sahası ve Çamlık Milli Parkı Piknik alanı için ayrılan saha dışında ve Sorgun Üçtepeler ağaçlandırma sahasında giriş-çıkış ve piknik yapmak yasaktır.

4) Yozgat İli sınırları içinde, doğal dengeyi bozan, orman yangınlarına neden olan, Türk Telekom ve TEDAŞ gibi kamu kurumları nakil hatlarına zarar veren anız yakımları 1/7/2002 tarihinden itibaren tamamen yasaklanmıştır.

5) Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama işletmecileri orman yangınına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, haber verecekler ve gerektiğinde müdahale yapacaklardır.

6) Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin fazla olduğu bölgelerde ormanlara giriş ve çıkışları kısıtlayan 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gerekirse mülki amirler tarafından kullanılacaktır.

7) Yozgat İlindeki tüm kamu ve özel söktöre ait kuruluşlar arasındaki "Orman Yangınları ile Mücadele" konusunda yardımlaşma ve işbirliği mümkün olan en yüksek seviyede tutulacaktır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı