Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Mayıs 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24763

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4758     23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M.İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4100     Elektrik Abonesi Bazı Kişi ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması ve Uygulama Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Nesip KOǒun Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Sağlık ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM) Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)

— Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği (Tebliğ No: 2002/1)

— Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/1 sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/3 sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/4 sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4758

Kabul Tarihi : 21.5.2002

MADDE 1. — 21.12.2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun Anayasa Mahkemesince bir bölümü iptal edilen 1 inci maddesinin (2), (4) ve (9) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2. Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tâbi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından on yıl indirilir. İndirim, verilen her bir ceza için ayrı ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yapılır. Ancak bir kişinin muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemez.

Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından on yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal; toplam cezaları on yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.

4. 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsî hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı on yılı geçmeyen suçlardan dolayı haklarında henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla beraber dava açılmamış veya son soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir; varsa tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, her bir suçun dava zamanaşımı süresinin sonuna kadar muhafaza edilir.

Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsî hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsî hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz; açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Bu bentle ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsî hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsî hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.

9. Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmî mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

GEÇİCİ MADDE 1. — 21.12.2000 tarihli ve 4616 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden yararlananlar ikinci defa bu Kanundan yararlanamazlar. Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklıdır.

MADDE 2. — Bu Kanun 27.4.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/5/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06/B-3-2002-337

 

BAŞBAKANLIĞA

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Recep MEİDANİ’nın davetlisi olarak 23-24 Mayıs 2002 tarihlerinde Arnavutluk’a resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7701

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Aday Ülkeler Çevre Bakanları Üçüncü Gayrıresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Mayıs 2002 tarihinde Malta’ya gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-147-2002-345

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7701 sayılı yazınız.

AB Aday Ülkeler Çevre Bakanları Üçüncü Gayrıresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Mayıs 2002 tarihinde Malta’ya gidecek olan Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4100

Elektrik abonesi bazı kişi ve kuruluşların 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulması ve uygulama esaslarının düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 15/3/2002 tarihli ve 4522 sayılı yazısı üzerine, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

O. VURAL

R. ÖNAL

M. BOSTANCIOĞLU

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

O. VURAL

S. ÇAKMAKOĞLU

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2002/22

Resmî evrakta sahtecilik suçundan, Kars Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08.06.1999 günlü, Esas No: 1995/61, Karar No: 1999/87 sayılı ilâmı ile TürkCeza Yasası’nın 64., 342/2., 59/2. ve 40. maddeleri gereğince, 3 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen Kars İl’i, Merkez İlçesi, Yenimahalle mahallesi, Cilt No: 9, Hane No: 404, Birey Sıra No: 1’de nüfusa kayıtlı Veli ve Azamet’ten olma 19.02.1937 doğumlu Nesip KOǒun kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 03.05.2002 günlü, A.T.No: 130-020501-23097/2841-2395 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

22 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2856

1 — Denizcilik Müsteşarlığında münhal bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Müsteşarlık Müşaviri Arif AYDIN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

22 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2857

1 — Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan,

5 inci derece kadrolu Müfettişliklere aynı yer Müfettiş Yardımcıları Fatma ŞAHİN, Sıdıka Peri ŞİMŞİR ve Ergin HAKVERDİ’nin,

6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere aynı yer Müfettiş Yardımcıları Mesut ÜK ve Halil YILMAZ’ın atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A)bendinin 11 inci fıkrası ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr.O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2860

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hukuk Müşaviri Mesut Fazıl BARAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

22 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N.ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Mersin Üniversitesinden:

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM) Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (MEÜSEM) amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.

Amaç

Madde 2 — MEÜSEM’in amacı, Mersin Üniversitesinde örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim-öğretim programları düzenlemek, danışmanlık, proje hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

b) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

c) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

d) Merkez: Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM)’ni

e) Müdür: MEÜSEM Müdürünü,

f) Merkez Kurulu: MEÜSEM Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: MEÜSEM Yönetim Kurulunu,

h) Koordinasyon Grubu: MEÜSEM Koordinasyon Grubunu,

ifade eder.

Çalışma Alanı

Madde 4 — Merkez, amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, ulusal veya uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler, danışmanlık ve proje hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verir ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Bu hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yasal yayını ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Merkez, halka açık dersler açabilir. Bu derslerin Üniversitenin hangi birimi tarafından nasıl yürütüleceği bir yönerge ile belirlenir. Ayrıca, amaçlar doğrultusunda yürütülecek hizmetler için de ayrı yönergeler düzenlenebilir.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 5 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Merkez Kurulu

b)Yönetim Kurulu

c) Müdür

d) Koordinasyon Grupları

Merkez Kurulu

Madde 6 — Merkez Kurulu, müdürün başkanlığında her bir fakülte dekanı, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünün önereceği birer öğretim elemanı ve müdür yardımcılarından oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Merkez Kurulu müdürün çağrısı üzerine senede en az 1 (bir) defa toplanır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, o üyeyi öneren birimin önerisi üzerine yenisi göreve başlar. Merkez Kurulu, Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturur, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapar. Merkez Kurulu Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda gerekli kararları alır. Her takvim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen faaliyet raporlarını değerlendirir ve bunları bir rapor halinde Rektörlüğe sunar. Sunacağı bu raporla ilgili esasları belirler ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine eder. Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirler. Kurul çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alır. Merkez kurulunun sekreterliğini merkez sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu; Müdür, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Merkez Kurulunun seçeceği 3 kişi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir.Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.Yönetim Kurulu, Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır. Bir eğitim-öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapacağı tüm etkinlikleri tesbit eder, uygun yerlerde ilanını sağlar. Hizmetler sürekli olup, mesai saatleri dışında resmi tatillerde ve yaz aylarında da devam edebilir. Yönetim Kurulu, hizmet için görev alacakları belirler. Ayrıca; hizmet alacak kişi ve kuruluşların Üniversite Döner Sermayesine ödeyeceği ücretleri ve Üniversite Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri de tesbit eder.

Müdür

Madde 8 — Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla 2 öğretim elemanını yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

Madde 9 — Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez Kurullarına başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, MEÜSEM programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Her faaliyet dönemi sonunda, Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere merkez faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak,

e) Merkezin görevlerinde belirtilen etkinliklere katılmak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Koordinasyon Grupları

Madde 10 — Bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, süreli görev yapacak olan koordinasyon grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kadrolar

Madde 11 — Merkezin idari personeli ve idari birimlerinin düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından bir merkez sekreteri görevlendirilir. Merkez sekreteri merkez kurulu ve merkez yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapar ve bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar. Merkezin yazışma işlerini yürütür ve müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapar. Müdürün önerisi üzerine merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmeliğin hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Osmaniye Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 30/4/2002

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Kamu Görevlilerinin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereğince Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 30/4/2002 tarihinde Vali Yardımcısı F. Cemal ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1) Osmaniye İli hudutları dahilinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içinde ve ormanlara 4 Km. mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakılmasının yasaklanmasına,

2) Yangına hassas bölgelerde 1/6/2002 tarihinden 31/10/2002 tarihine kadar mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş ve çıkışları dışında yabancıların, bilhassa avcıların ve çobanların ormanlara giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

3) Orman içerisinde bulunan su kaynaklarından, 1/6/2002 tarihinden 31/10/2002 tarihine kadar balık avcılığı yapılmasının yasaklanmasına,

4) Orman Bakanlığınca ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerlerden Kadirli-Karatepe ile Osmaniye-Çiftmazı ve Zorkun piknik alanları dışında ateş yakmak, piknik yapmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallin terk edilmesinin yasaklanmasına,

5) Piknik yerlerinde; saat 20:00 den sonra piknik yapılmasının yasaklanmasına,

6) Ormana yakın veya orman bitişiğindeki tesislerin elemanlarının yangın konusunda uyarılmasına,

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı