Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Mayıs 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24762

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4103 Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşyerlerinde Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) Tarafından Alınmış Bulunan Grev Kararları ile Söz Konusu Şirketler Tarafından Alınan Lokavt Kararlarının 60 Gün Süre ile Ertelenmesi Hakkında Karar

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar

 

Yönetmelikler

— İlkyardım Yönetmeliği

— Vakıf Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

— Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

Sirküler

— Orman Bakanlığı 2002-2003 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 68)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7668

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

AB Konvansiyonu Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Mayıs 2002 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-146-2002-340

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7668 sayılı yazınız.

AB Konvansiyonu Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Mayıs 2002 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/4103

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) tarafından alınmış bulunan grev kararları ile söz konusu şirketler tarafından alınan lokavt kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden, 60 gün süre ile ertelenmesi; Devlet Bakanlığı’nın 17/5/2002 tarihli ve 658 sayılı yazısı üzerine, 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

E. S. GAYDALI

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

K. Tarihi : 06/05/2002

K. No : 294

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 06/05/2002 tarihli toplantısında Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Asıl Üyeliğine Danıştay Üyesi Ayla Alkıvılcım seçilmiştir.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

İlkyardım Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,

g) Merkez: İlkyardım eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,

h) Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak Merkez açılacaksa, Merkez Müdürünün koşullarını taşıyan Müdür Yardımcısını,

i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi,

j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitmeni sertifikası almış sağlık personelini,

k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,

l) Denetim Ekibi: İlkyardım eğitimi almış, en az biri hekim olan asgari iki kişilik sağlık personelinden oluşan ekibi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimci Eğitimi Verecek Kuruluşların Özellikleri, Başvuru ve Açılma İşlemleri

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar

Madde 5 — Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve Merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.

Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile (Eğitimden Sorumlu Bölüm, Eğitim Konu ve Saatleri, Eğitimi Verecek Kişi ve Ünvanlarını belirtilen bir dilekçe ile) Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

Başvuru, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, hazırlanacak bir ön rapor ile Bilim Komisyonuna sunulur.

Bilim Komisyonunca uygun görülen başvurulara, Bakanlıkça, EK 1’de belirtilen "Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" ve EK 2’de belirtilen "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" düzenlenir.

Yetki Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Yetki Belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları Bakanlıkça onaylanır.

Madde 6 — Eğitimci eğitmeni eğitimleri, onbeş iş gününden az olmamak üzere asgari yüzyirmi saattir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara "Eğitimci Eğitmeni Sertifikası" (EK 3) düzenlenir.

İlkyardım eğitimcisi eğitimlerinin süresi ise; toplam on iş gününden az olmamak üzere asgari seksen saattir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara "İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" (EK 4) düzenlenir.

Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı azami onaltı kişi olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezlerin Özellikleri, Başvuru, Açma İşlemleri ve Müdürlüğün Sorumlulukları

Merkezler

Madde 7 — Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır.

Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.

İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren yeterli bir alanın bulunduğu, kişi başına asgari üç buçuk metre karelik kullanım alanı olan, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Merkezler, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimini, fiziki mekanın belirtilen asgari standartları taşıması halinde, aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla bir başka mekanda da verebilir.

Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5’de belirtilmiştir.

Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar

Madde 8 — İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir.

Merkez Açma İşlemleri

Madde 9 — Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya Müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük çevre sağlığı birimince fiziki mekan, Denetim Ekibincede ilkyardım araç-gereçleri görülerek müşterek bir ön inceleme raporu hazırlanır.

Ön inceleme raporu uygun olan başvurularda, aşağıdaki belgeler bir dosya halinde hazırlanır;

a) Merkezin ünvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve Merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,

b) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

c) Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,

d) Müdürün nüfus cüzdanı örneği,

e) Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları"nın birer örneği,

f) Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcisi, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,

g) Merkezlerde çalışacak ilkyardım eğitimcisi hekim ise meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin bir örneği,

h) Açılacak Merkezin binası kiralık ise noterden tasdikli kira sözleşmesi,

i) Bina Merkeze ait ise tapu senedinin noter tasdikli bir örneği,

j) İntifa hakkına sahip ise ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge,

k) Merkezin bütün odalarını gösterir en az 1/100 ölçekli plan örneği,

l) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulun bağımsız bölümlerinde açılacak olan Merkezler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

m) Bina işyeri ise İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,

n) Bu Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen araç, gereç ve malzeme listesinin ve çalışma planının Müdür tarafından onaylı birer örnekleri,

o) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak Merkezlerde yanlızca ikinci fıkranın (a), (e) bendlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın 1/100 ölçekli plan örneği istenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 10 — Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu inceleme sonucunda uygun görülen Merkezlere, Müdürlük tarafından "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" (EK 6), "Müdürlük Belgesi" (EK 7) ve "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi" (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, Müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır.

Müdürlüğün Sorumlulukları

Madde 11 — Müdürlüğün, Merkezin açılış, işleyiş ve denetimleri ile diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır;

a) "Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülen başvuru dosyalarını Genel Müdürlüğe iletmek,

b) "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri düzenlemek,

c) Merkezleri, Yönetmelikte belirlenen sürelerde Denetim Ekipleri marifetiyle olağan veya olağanüstü denetlemek,

d) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek,

e) Sınavda başarılı olanlara "İlkyardımcı Sertifikası" (EK 9) ve "İlkyardımcı Kimlik Belgesi" (EK 10) düzenlemek,

f) Eğitimci Eğitimi veren Kuruluş ve Merkezlere ve ilkyardımcılara ait kayıtları EK 11’de belirtilen şekilde tutmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşların ve Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları

Eğitmen Sayısı

Madde 12 — Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve Merkezler, her beş katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.

Müdür

Madde 13 — Müdür sadece bir Merkezde, Müdürlük görevini üstlenebilir. Merkezde tam gün süreyle çalışır. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Müdür;

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

b) İlkyardım eğitiminin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,

c) İlkyardım eğitimlerini planlayarak çalışmaları düzenlemek,

d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,

f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,

g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini engeç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

görevlerini yerine getirir.

Müdür, adına düzenlenmiş bir "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesine" sahip olmak şartı ile, isterse Merkezde eğitmenlik de yapabilir.

Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Eğitimci Eğitmeni

Madde 14 — Eğitimci Eğitmeni adına düzenlenmiş "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" ile çalışabilir. Eğitimci eğitmenleri;

a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,

b) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, kuruluş yetkilisine yazılı olarak bildirmekten,

sorumludurlar.

İlkyardım Eğitimcisi

Madde 15 — "İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi" ile çalışabilir. İlkyardım eğitimcileri;

a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,

b) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Müdüre yazılı olarak bildirmekten,

sorumludurlar.

İlkyardımcı

Madde 16 — İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.

Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her on personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.

Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Konuları, Süresi, Yeterlilik, Sertifika, Ücretler

Eğitim Konuları

Madde 17 — Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.

Bilim Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.

Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilmiştir.

İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım eğitiminde ise sadece EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir.

Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

İlkyardım Eğitim Süresi

Madde 18 — İlkyardım eğitim süresi; toplam beş iş gününden az on iş gününden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Merkezlerdeki teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır.

Merkezlerin Çalışma Saatleri ve Planı

Madde 19 — Merkezler, 07.00 ile 24.00 saatleri arasında çalışırlar. Resmi tatil günlerinde hizmet veremezler.

Yeterlilik

Madde 20 — Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir.

Sınav soruları Müdürlükçe hazırlanır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.

Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.

Müdür, sınav kağıtlarını beş yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.

Sertifika

Madde 21 — Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimi, en az sekiz saat olacak şekilde düzenlenir.

Ücretler

Madde 22 — Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilim Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları

Bilim Komisyonu

Madde 23 — Eğitimci eğitimi, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi ile ilgili normların oluşturulması, güncelleştirilmesi, eğitim materyallerinin onaylanması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Bakanlıkça bir Bilim Komisyonu oluşturulur.

Komisyon, Bakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Eğitim Hastanelerinin ilgili tıp dallarından asgari bir klinik şef ve/veya şef yardımcısı, en az iki Tıp Fakültesinin Acil Tıp ve/veya Halk Sağlığı Anabilim Dalından iki öğretim görevlisi, Sivil Savunma Genel Müdürü ve Kızılay Genel Müdürü.

Komisyonun Çalışma Şekli ve Görevleri

Madde 24 — Komisyon, Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

a) Komisyon gündemi; Komisyon Başkanı, Genel Müdürlük ve/veya komisyon üyelerinin tekliflerine göre tespit edilir.

b) Komisyon gündemi, Bakanlık tarafından, toplantı daveti ile birlikte en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak üyelere bildirilir.

c) Komisyonun sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

d) Komisyon, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Komisyonun tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve uygulamaya konulur.

e) Komisyon, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir.

f) Komisyon, hazırlanmış eğitim materyallerinin uygunluğu ile ilgili inceleme yaparak görüş bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt, Arşiv ve Denetim

Kayıt ve Arşiv

Madde 25 — Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardımcı olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır.

Bu kayıtların bir örneği beş yıl süre ile saklanır.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 26 — Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezlerde, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan, Müdürlük tarafından onaylanmış ve EK 13’te gösterilen teftiş ve denetim defteri bulundurulur.

Denetim

Madde 27 — Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler, Müdürlük tarafından oluşturulan Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenir.

Olağan denetimler, Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi, şikayet ve soruşturma üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az bir defa yapılır.

Denetimlerde, EK 14a ve EK 14b sayılı cetvellerde gösterilen "Denetleme Formu" kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar, Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince yapılacak denetimlerde, Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.

1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.

Bu denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği gidermediği tespit edilen kuruluşlara, belirtilen faaliyet durdurma cezası uygulanır.

Faaliyeti geçiçi olarak durdurulan Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermedikleri takdirde "Yetki Belgesi" iptal edilmek üzere Müdürlükçe, Bakanlığa bildirilir.

Merkezlerin Uygunluk Belgesi iptal işlemleri Müdürlükçe yapılır.

Bir takvim yılı içerisinde Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlara ve Merkezlere yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit edilmediği durumda, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile bu Kuruluş ve Merkezlere hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Yasaklar

Madde 28 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar:

a) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar "Yetki Belgesi", Merkezler ise "Uygunluk Belgesi" almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.

b) Eğitimin tamamına devam etmeyen katılımcılar, sınava giremezler. Bu katılımcılar, tekrar eğitime alınırlar.

c) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" olmayan eğitmenleri çalıştıramaz.

d) Merkezler, "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi" olmayan eğitimcileri çalıştıramaz.

e) Eğitici eğitmenleri ve ilkyardım eğitimcileri, resmi kurum ve kuruluşların dışında yalnızca bir kuruluşta çalışabilirler.

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşta veya Merkezde çalışmak isteyen sağlık personelinin kamu görevini yaptığı kuruluş ile çalışmak istediği Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş veya Merkezin aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde olması şarttır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir.

g) Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep edilemez.

h) Kuruluşların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır.

i) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.

j) Bir sağlık kurum veya kuruluşu bünyesi dışında açılan eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi verilen yerlerde tıbbi malzeme, araç ve gereç bulundurulamaz ve sağlık hizmeti verilemez.

k) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezde, kişi ve kuruluşların eğitim haricindeki diğer işleri yürütülemez.

l) Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, tabela veya basılı evraklarında, başka bir ünvan veya mevcut ünvanlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar.

m) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri, yanlış algılamaların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanamazlar.

Müeyyideler

Madde 29 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 30 — Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, Üniversiteler, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Kızılay tarafından verilmiş olan "Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları" ile "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise Müdürlükçe bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.

Diğer kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde "Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş" ve/veya "Merkez" statüsüne geçtikleri takdirde, geçmişte verdikleri "Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları" ve "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise Müdürlükçe onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.

Yurtdışından alınmış olan sertifikaların geçerliliği Bilim Komisyonunca belirlenir.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Vakıf Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4702 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik, 2547 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesine uygun olarak bir üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın vakıflar tarafından kurulacak meslek yüksekokullarının kuruluş, işleyiş, gözetim ve denetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4702 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik, 2547 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesine uygun olarak kurulacak Vakıf Meslek Yüksekokullarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik Ek-2 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Vakıf: Amaç ve faaliyetleri arasında yükseköğretim kurumları kurmaya yönelik hüküm bulunan ve 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, meslek yüksekokullarını kurmuş olan veya kurmak için başvuran bir tüzel kişiliği,

Vakıf Meslek Yüksekokulu: Kazanç amacı gütmemek şartıyla vakıflar tarafından kurulmak istenen ya da kurulmuş bulunan, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumunu,

Vakıf Meslek Yüksekokulu Kurulu: Vakıf meslek yüksekokulu müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanları ile vakıf meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından, öğretim elemanları tarafından seçilen üç temsilciden oluşan kurulu,

Vakıf Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Vakıf Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulur. Vakıf meslek yüksekokulları kurma ve açma taleplerinin ve kurulanların faaliyete geçme tekliflerinin değerlendirilmesi, buralardaki taahhütler ile eğitim-öğretimin takip ve her türlü denetimi konularında inceleme, araştırma ve çalışmalar yapmak, görüş bildirmekle yükümlü olan komisyonu,

Vakıf Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti: Vakfın yetkili organı tarafından seçilen vakıf meslek yüksekokullarının yönetim organını,

Genel Kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu,

Yürütme Kurulu: Yükseköğretim Yürütme Kurulunu,

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vakıf Meslek Yüksekokulu Kurulması, Başvuruda Aranacak Belgeler, Kuruluşta Aranacak Şartlar, Vakıf Meslek Yüksekokullarına Ad Verme İşlemleri, İnceleme, Karar ve Tüzel Kişilik Kazanma

Vakıf Meslek Yüksekokulu Kurulması

Madde 5 — Vakıf meslek yüksekokulları, gerekli koşulları sağlayan vakıfların yetkili organının başvurusu üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulur.

Başvuruda Aranacak Belgeler

Madde 6 — Vakıflar, meslek yüksekokulu kurmak için aşağıdaki belgelerle Yükseköğretim Kuruluna müracaat ederler.

a) Vakfın yetkili yönetim organının meslek yüksekokulu kurma konusundaki kararı,

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün meslek yüksekokulu kurulması konusundaki olumlu yazısı,

c) Vakıf senedinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce tasdikli bir örneği,

d) Kurulacak meslek yüksekokulunun adı, yeri, yerleşim bölgesinin nüfusu, kurulacağı mesleki ve teknik eğitim bölgesinde (METEB) bulunan ortaöğretim kurumlarının ve varsa yükseköğretim kurumlarının niteliği, niceliği, açılacak bölüm ve programlar, öğrenci kontenjanları, hangi eğitim-öğretim yılında öğretime başlanacağı ve mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine yapacağı katkı konularını içeren fizibilite raporu,

e) Kurulacak meslek yüksekokulu ile ilgili fiziki imkanların, öğretim araç-gereçlerinin durumu ve bunların geliştirilmesi için yeterli kaynağın tahsis edildiğini kanıtlayan belgeler,

f) Kurulacak meslek yüksekokulunun ilk defa hizmete gireceği yıla ait her çeşit cari giderlerin 12 aylık tutarının beyanı ile bu tutarın her yıl boyunca en az %20’sini karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve bunların meslek yüksekokuluna tahsis edildiğini veya meslek yüksekokulunun memalikine gireceğini gösterir belge,

g) Vakfın veya birlikte hareket eden vakıfların son iki yıllık bilançoları,

h) Kurulacak meslek yüksekokulunun tüzel kişilik kazanmasından sonra en çok üç yıl içinde eğitim-öğretime başlayacağına dair taahhüt belgesi,

i) Vakfın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında meslek yüksekokulunu, tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren üç yıl geçtiği halde açmaması veya açılan meslek yüksekokulunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eksiklikleri bir yıl içinde gidermemesi, kanun ve yönetmelik hükümlerine ve tespit edilen esaslara aykırı hareket edilmesi, eğitim-öğretime başlandıktan sonra eğitim-öğretim düzeyinin bulunduğu ildeki; o ilde yoksa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek en yakın ildeki Devlet meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim düzeyine ulaşmaması ve bunun düzeltilmesi için yapılan uyarıya rağmen bir yıl sonunda istenilen seviyeye ulaştırılmaması, Atatürk İlke ve İnkılapları, ırk, din, dil ayrımcılığı ve özellikle laiklikle bağdaşmayan bir durumun uyarıya rağmen sürmesi, ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyetlerin ortaya çıkması hallerinde; 2547 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmüne göre meslek yüksekokuluna tahsis edilen taşınır taşınmaz malların ve hakların Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bir yükseköğretim kurumuna devrini peşinen kabul ettiğine dair taahhüdün mütevelli heyet tarafından kabul edildiğine dair karar örneği,

j) Meslek yüksekokulu mütevelli heyetinin yediden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağını, mali ve idari konularda bu organlardan hangisinin karar almaya yetkili olduğunu ve mütevelli heyeti üyelerinin özgeçmişlerini belirten belgeler.

Kuruluşta Aranacak Şartlar

Madde 7 — Vakıflar tarafından meslek yüksekokulu kurulabilmesi için;

a) Kurulacak meslek yüksekokullarına, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde (METEB) gereksinim duyulması,

b) Büyük yerleşim bölgelerindeki sanayi, hizmet, ticaret bölgelerinde veya bu bölgelere yakın mekanlarda kurulması,

c) Vakıf meslek yüksekokullarının kurulmasında yöre halkı, yerel yönetim ve bölgedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşların yardım ve desteklerinin alınacağının taahhüt edilmesi,

d) Vakıf meslek yüksekokuluna ulaşım imkanlarının yeterli ve kolay olması,

e) Kurulacak vakıf meslek yüksekokulunda her program için uygun ve yeterli sayıda derslik, laboratuvar, atölye, uygulama alanları, kütüphane, yurt binası, öğretim elemanları ve öğrenciler için sosyal ve kültürel tesislerin bulunması,

f) Açılacak programların geçmiş yıl göstergelerine göre talebinin olması, iş aleminin ihtiyaçlarını karşılaması ve istihdam olanaklarının bulunması,

g) Öğrencilerin, endüstriye dayalı öğretim yapabilme olanaklarının olması,

h) İşbirliği yapılacak devlet meslek yüksekokullarının belirlenmesi ve bu konuda bir protokol imzalanmış olması.

Vakıf Meslek Yüksekokullarına Ad Verme İşlemleri

Madde 8 — Vakıf meslek yüksekokullarına ad verme işlemleri aşağıdaki esaslara uygun olarak vakıftan gelecek önerilerin değerlendirilmesi sonucunda, Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı ile yapılır.

Vakıf Meslek Yüksekokullarına;

a) Vakıf meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,

c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları,

d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları,

e) Bilim, teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış veya hizmet vermiş kişilerin adları,

f) Tarihimizde yer alan önemli olayların adları,

g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarına ait yer ve kişi adları,

h) Eski Cumhurbaşkanlarının adları,

i) Meslek yüksekokulu yaptıran, önemli miktarda bağış yapan ve maddi destekte bulunan olumsuz ün ve şöhrete sahip olmayan özel veya tüzel kişilerin adları,

verilebilir.

j) Devlet meslek yüksekokullarına verilmiş olan adlar verilemez.

İnceleme

Madde 9 — Yükseköğretim Kurulu Vakıf Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Komisyonu; öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan tasdikli vakıf senedinde vakfedenin mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumu programlarına dayalı bir meslek yüksekokulu kurma iradesinin açıkça mevcut olup olmadığını inceler. Vakfedenin bu konuda açık ve seçik iradesinin mevcudiyetinin tespitinden sonra bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile yine bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde aranacak şartlar ve kurucu vakfın bu maksatla tahsis ettiği araç, gereç, bina ve diğer maddi yapı ve malzemelerin durumunu, bunlardan yeterli bulunmayanların teminini veya tamamlanması için vakfın öngördüğü maddi imkanların yetecek derecede olup olmadığını belgeler üzerinde inceler, açılacak eğitim biriminin kurucu vakfın resmi senedinde öngörülen amaçlara uygun olup olmadığına bakar, meslek yüksekokulunun kurulup kurulmaması konusunda görüşünü gerekçeli bir raporla Yürütme Kuruluna sunulmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Komisyonuna verir.

Karar

Madde 10 — Yürütme Kurulunda görüşülen rapor Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

Tüzel Kişilik Kazanma

Madde 11 — Vakıf meslek yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ile tüzel kişilik kazanır.

Kamu tüzel kişiliğine sahip olan vakıf meslek yüksekokulu, kendisine ait mal varlıklarına ve bunlar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Okul müdürü ve müdür yardımcıları hariç her düzeydeki yöneticileri ve diğer personelini kendi organları kararı ile görevlendirirler.

Okul müdürü ve müdür yardımcıları Vakıf Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle atanır.

Vakıf tüzel kişiliğinin herhangi bir şekilde sona ermesi veya sona erdirilmesi halinde vakıf meslek yüksekokulunun tüzel kişiliği Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm ve Program Açılması, Eğitim-Öğretime Başlama, Öğrenci Alınması, Sınav, Öğrenci Hakları ve Disiplin İşleri

Bölüm ve Program Açılması

Madde 12 — Vakıf meslek yüksekokullarında bölümlerin ve programların açılması, birleştirilmesi, kapatılması, vakıf meslek yüksekokulu kurulunun kararı ve meslek yüksekokulu müdürünün başvurusu üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla olur.

Vakıf meslek yüksekokulları, emniyet, istihbarat ve askeri konularda program açamazlar.

Eğitim-Öğretime Başlama

Madde 13 — Tüzel kişilik kazanan vakıf meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim faaliyetine başlayabilmesi için, vakıf tarafından taahhüt edilen mal varlıklarının vakıf meslek yüksekokulunun mülkiyetine geçirilmiş olması, gayrimenkullerin tapuda, araçların trafik şubesinde tescil edilmesi, menkullerin demirbaş kayıtlarının yapılmış olması ve buna ilişkin belgelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olması gerekir. Vakıf Meslek Yüksekokulunun ilk defa eğitim-öğretime açılacak programları Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanlığınca her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Eğitim-öğretime açma izninin verilebilmesi için yapılan başvuruyu incelemek üzere Yükseköğretim Kurulu Vakıf Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Komisyonu;

a) Faaliyete geçirilecek programlarla ilgili; çalışma alanlarının yapısını (sanayi, tarım, hizmet, ticaret), programın açılma gerekçesini, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, her program için en az iki derslik, öğretim elemanları için büro, laboratuvar, atölye, staj, uygulama alanlarını, konferans salonu ve sosyal tesislerin hazır olması için alınmış bulunan tedbirleri, kütüphane kurulması için ödenek ayrılıp ayrılmadığını, varsa kamu veya özel sektör kuruluşları ile yapılmış anlaşmaları,

b) Faaliyete geçirilecek programların yapısına uygun sürekli ders verebilecek kadrolu en az üç branş öğretim elemanının bulunup bulunmadığını,

c) Faaliyete geçirilecek olan programlarla ilgili, müfredat programlarını, ders programlarını, ders notlarını, ders kitaplarını, mevcut bilgisayar adedini, dersliklerde radyo, televizyon, tepegöz, barkovizyon ve benzeri yardımcı öğretim araçlarının bulunup bulunmadığını,

d) Faaliyete geçirilecek olan programlar ile ilgili müfredat programlarının devlet meslek yüksekokullarında okutulan müfredat programları ile paralellik sağlayıp sağlamadığını,

başvuru üzerinde ve yerinde inceler.

Komisyon tarafından yukarıdaki konularda hazırlanacak rapor, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Eğitim Komisyonuna verilir. Rapor Başkanlık tarafından Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısının gündemine alınır, yapılan müzakereler sonunda eğitim-öğretim faaliyetleri için hazırlıkların yeterli görüldüğüne kesin kanaat getirilen programlara öğrenci alınmasına Yürütme Kurulu kararı ile izin verilir. Taahhüt edilen hususların yerine getirilmediği tespit edilirse, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Öğrenci Alınması

Madde 14 — Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki vakıf meslek yüksekokullarına, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği usül ve esaslar çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Vakıf meslek yüksekokullarında Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği kontenjanlar çerçevesinde ikinci öğretim açılabilir. İkinci öğretimin açılabilmesi için örgün öğretim programının başlamış olması gerekir. İkinci öğretime alınacak öğrenci sayısı, örgün öğretimdeki öğrenci sayısını aşamaz. Vakıf meslek yüksekokulunda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı aynı METEB içinde yer alan devlet meslek yüksekokullarındaki ortalamanın üstünde olamaz.

Vakıf meslek yüksekokuluna kaydedilecek öğrencilerin kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir, yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

Sınavsız olarak vakıf meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları, dikey geçiş sınavı yoluyla sağlanır.

Sınav, Öğrenci Hakları ve Disiplin İşleri

Madde 15 — Sınav, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili işlemlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Akademik Organlar, Yöneticilerin Atanması, Öğretim Elemanları

 

Mütevelli Heyet

Madde 16 — Vakıf meslek yüksekokulunun en yüksek karar organı olan mütevelli heyet, vakıf meslek yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli heyet; vakıf yönetim organı tarafından devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğretim görmüş adaylar arasından 4 yıl süreyle seçilen en az yedi üyeden oluşur. Okul müdürü mütevelli heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda mütevelli heyet başkanı seçilemez. Kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyelerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez. Okul müdürü dışındaki vakıf meslek yüksekokulu mensupları mütevelli heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları vakıf meslek yüksekokulu mütevelli heyetinde görev alabilirler. Mütevelli heyet üyelerinin isimleri mütevelli heyet başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Mütevelli heyet, meslek yüksekokulunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, meslek yüksekokulunun bütçesini kabul eder ve uygulamaları izler, öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerini tespit eder, vakıf tarafından hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.

Mütevelli heyetin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, devlet memuru olabilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya değiştirilen başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

Mütevelli heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Akademik Organlar

Madde 17 — Vakıflar tarafından kurulacak meslek yüksekokulundaki akademik organlar, devlet meslek yüksekokullarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir.

Vakıf meslek yüksekokullarının organları; vakıf yüksekokulu müdürü, vakıf meslek yüksekokulu kurulu ve vakıf meslek yüksekokulu yönetim kuruludur.

Yöneticilerin Atanması

Madde 18 — Vakıf meslek yüksekokulunun, yöneticileri olan okul müdürü ve müdür yardımcıları bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre belirlendikten sonra vakıf meslek yüksekokulu mütevelli heyet tarafından üç yıl süreyle atanır.

Vakıf meslek yüksekokuluna atanacak okul müdürü ve müdür yardımcılarında, devlet meslek yüksekokullarında aranan atanma şartlarına ek olarak, devlet üniversitelerinde en az beş yıl süreyle öğretim elemanı olarak görev yapmış olması şartı aranır.

Öğretim Elemanları

Madde 19 — Öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak, vakıf meslek yüksekokulunun yetkili organlarınca yapılır. Öğretim elemanlarının atanmalarında Devlet meslek yüksekokullarındaki aranan şartlara ilave olarak, vakıf meslek yüksekokulunun gerekli gördüğü diğer şartlar da aranabilir. Öğretim elemanlarının temin ve atanmasında iş hayatında çalışma deneyiminin bulunması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gözetim-Denetim ve Değerlendirme Esasları, Faaliyetten Alıkoyma ve Kapatma

 

Gözetim-Denetim ve Değerlendirme Esasları

Madde 20 — Vakıf meslek yüksekokullarının, gözetim-denetim ve değerlendirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre yürütülür. Vakıf meslek yüksekokulları Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Bu kurumlar her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet raporu sunarlar ve yılda en az bir defa Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından denetleme ve değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Vakıf meslek yüksekokulunun mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Mali yıl sonu gerçek harcamalar yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip, tasdik edilir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir.

Vakıf meslek yüksekokuluna ait taşınmaz mallar meslek yüksekokulu tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir.

Faaliyetten Alıkoyma ve Kapatma

Madde 21 — Vakıf meslek yüksekokullarında;

a) Kanun ve yönetmelik hükümlerine ve tespit edilen esaslara aykırı hareket edildiği,

b) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca, eğitim-öğretime başlanmasına izin verildiği halde öğrenci alınacağı ilan edilen programlarda eğitimin yürütülmesinin mümkün olmadığı,

c) Eğitim-öğretime başladıktan sonra eğitim-öğretim düzeyinin bulunduğu ilde, o ilde yoksa Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek en yakın ildeki eşdeğer Devlet meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim düzeyine ulaşmadığı ve bunun düzeltilmesi için yapılan uyarıya rağmen bir yıl sonunda istenilen seviyeye ulaştırılmadığı,

d) Eğitim - öğretimde Atatürk ilke ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyetlerin tesbiti ile ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti ve bu durumun Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan uyarıya rağmen sürdürülmesi,

halinde ilgili vakıf meslek yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile faaliyetten alıkonur ve kapatılır.

Faaliyetten alıkonan vakıf meslek yüksekokulunun öğrencileri bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca belirlenecek esaslara göre öğrenimlerine devam ettirilirler. Kapatılan vakıf meslek yüksekokulunun taşınır ve taşınmaz mallarından dershaneler, her türden laboratuvar, kitaplıklar, bunları içeren yapılar, spor tesisleri, öğrenci yurtları ile öğretim elemanları lojmanları gibi eğitim-öğretimle ilgili her türlü taşınmaz mal, araç-gereç ve malzeme, devir alan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç Amacı Gütmeme ve Gelirlerin Vakıflara Devredilmemesi

Madde 22 — Vakıflar kendilerine kazanç sağlamak amacı ile vakıf meslek yüksekokulu kuramazlar. Vakıf meslek yüksekokulunun her çeşit gelirleri kurulmuş bulunan vakıf meslek yüksekokulunda kalır ve hiçbir surette vakıf memalikine veya hesaplarına geçici olarak dahi intikal edemez.

Mali Kolaylıklar

Madde 23 — Vakıflar tarafından kurulacak vakıf meslek yüksekokulları 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan yararlanırlar.

Mal Varlığı

Madde 24 — Vakıf meslek yüksekokullarının bağış ve diğer şekillerde iktisap edecekleri taşınmaz mallar tapuda vakıf meslek yüksekokullarının tüzel kişilikleri adına tescil edilir. Vakıflar tarafından kurulmuş meslek yüksekokullarına eğitim-öğretim ve araştırma tesisleri öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararı ile hazineye veya onayları alınmak suretiyle kamu tüzel kişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir.

Kaynakların Kullanımı

Madde 25 — Vakıf meslek yüksekokullarının inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde mütevelli heyet tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle yayımlanarak yürürlüğe girecek yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içinde yer alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini,

Meslek Yüksekokulu (MYO): Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan ve dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumunu,

İşyeri: Meslek yüksekokulu stajyer öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını,

Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, labaratuvar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliğine sahip kişiyi,

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenliği menşeli müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli ilgili meslek yüksekokulunun müdür yardımcısını,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj Kurullarının Görev ve Sorumlulukları

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 5 — Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokullarının bağlı olduğu üniversite bünyesinde, rektör tarafından seçilecek bir rektör yardımcısının başkanlığında; ilgili METEB’deki meslek yüksekokulu müdürleri ve okul-sanayi işbirliğini sağlamakla görevli bir öğretim elemanından oluşan Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu oluşturulur.

2547 sayılı Kanunun değişik ek-2 nci maddesi gereğince bir üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın vakıflar tarafından kurulan vakıf meslek yüksekokullarının müdür ve okul-sanayi işbirliğinden sorumlu öğretim elemanı da bağlı olduğu Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesinde kurulan Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu üyesi olur.

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü programlarda ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yılda en az iki toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir.

Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 6 — Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan her meslek yüksekokulu tarafından, müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörünün başkanlığında; meslek yüksekokulunun bölüm başkanları ve program koordinatörlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek,

b) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının görüşünü alarak staj alanlarını belirlemek,

c) İşyerleri ile Staj ve Eğitim Uygulama Kurulları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerini belirlemek,

e) Staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yapacak öğrenci sayısını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları alanlarını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerinin özelliklerini ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının önerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlarını dengeli bir şekilde dağıtmak,

f) Staj yapacak öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almak.

Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Meslek Yüksekokullarının Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yüksekokul öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

b) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,

c) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

d) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,

e) Staj çalışmalarını denetlemek,

f) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

g) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajdan Yararlanma Şartı ve Staj Kontenjanları

Yararlanma Şartı

Madde 9 — Mesleki ve teknik eğitim bölgesi kapsamında yer alan meslek yüksekokulu öğrencileri, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.

Staj Kontenjanları

Madde 10 — Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin kabul edecekleri öğrenci sayısını ve staj dallarını gösterecek ekli (1) nolu formu her yıl Ocak ayından başlayarak en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 11 — Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, hangi dallarda kaç öğrencinin staj yapacağını belirleyerek, ekli (2) No.lu formu doldurup her yıl en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 12 — Kamu kuruluşları ile ticaret ve sanayi odaları ve meslek yüksekokulları tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilen kontenjanlar; arz ve talep sayılarına göre meslek yüksekokullarına tahsis edilir. Tahsis edilen stajyer sayıları ve staj dalları belirlenerek, ekli (4) No.lu formla, her yıl en geç Nisan ayının son gününe kadar ilgili kamu kuruluşları ile ticaret ve sanayi odaları ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderilir.

Madde 13— Meslek Yüksekokulları; Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından belirlenen kontenjanların üstünde stajyer gönderemezler.

İşyerleri, olanaklarının ve genel ekonomik koşulların değişmemesi durumunda, bir önceki yıl belirledikleri kontenjanı azaltmamaya ve mümkün olan hallerde artırmaya özen gösterirler.

Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan öğrenciler kendi bulacakları staj yerlerinde Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun onayından sonra staja başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj ve uygulama yeri bulunamayan öğrenci sayıları ve alanları Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajlarla İlgili Düzenlemeler

Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

Madde 14 — Staj yapacak öğrenciler staja başlayabilmek için;

a) Staj yapacak öğrencinin hangi MYO’da öğrenci olduğunu gösterir belge,

b) Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesi,

c) Öğrencinin aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi,

ile ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna başvururlar.

d) Staj yapacak öğrenciler, ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulundan aldıkları resmi yazı ile beraber iki adet fotoğrafı staj yapacakları işyerlerine verirler.

Staj Yapacak Öğrencilere Sağlanacak Olanaklar

Madde 15 — Stajyer kabul edecek işyerleri kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyerlerinde yararlanmasını sağlar.

Stajyer kabul edecek işyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf eder.

Yurt Dışında Staj

Madde 16 — Meslek yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler ilgili yüksekokulun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri ilgili meslek yüksek-okulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul tarafından onaylanır.

Staj Zaman ve Süresi

Madde 17 — Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapılabilir.

Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.

Staj süresi, programın niteliğine göre 30 işgününden (240 saat)’den az, 60 işgününden (480 saat)’den çok olamaz.

Öğrenim süresi içinde mesleki uygulama yapan yüksekokulların öğrencileri yukarıda belirtilen 30-60 günlük staj süresinin dışında değerlendirilir.

Stajlar Temmuz ayı başında başlamak üzere yaz stajı olarak en az 30, en çok 60 iş günü devam eder. Stajlar aynı süre olmak şartı ile yıl içinde de yapılabilir. Yıl içi stajlarda staj ile birlikte eğitim devam eder. Staj yapılan günlerde dersler olmaz.

Stajda Başarı

Madde 18 — Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından değerlendirilerek başarısı onaylanmak üzere üniversite staj ve eğitim uygulama kuruluna sunulur.

Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, mevcut staj defteri veya dosyasını, işverenden gelen işveren raporunu, ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırabilir. Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama yaptırabilir.

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya ara vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri

Madde 19 — Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.

Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

Stajyer öğrenciler için bağlı olduğu üniversitenin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

Stajyerler kusurları nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.

Eğitici Personel ve Görevleri

Madde 20 — Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

Denetçi Öğretim Elemanı

Madde 21 — İlgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından seçilecek öğretim elemanları, stajyer öğrencileri staj yaptıkları işyerlerinde staj dönemi boyunca en az bir defa denetlemekle görevlendirilirler. Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulunun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkansız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından yararlanılır. Buna olanak bulunmadığı hallerde diğer öğretim birimlerinden ve kamu kuruluşlarının elemanlarından yararlanma yoluna gidilir. Denetim sonucunda öğretim elemanı Ekli (5) No.lu formu düzenleyerek ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna teslim eder.

Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

Madde 22 — Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür.

Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

Staj Sonu Değerlendirme Raporu

Madde 23 — İşyerleri, bağlı oldukları odalar ya da kurumlar aracılığıyla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli (6) ve (7) No.lu formları doldurarak stajı takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderirler.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/4784

Karar

: 2002/5636

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Zeytinburnu S.H.

Tarihi

: 28.1.1999

Numarası

: 1999/80 -1999/23

Davacı

: Cemal Demir, Songül Demir

Davalı

: (Küçük) Duygu Demir

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Cemal Demir'in açtığı dava ile, velayeti altında bulunan kızı Duygu Demir'in evlenmesine izin verilmesi istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

743 sayılı Türk Medeni Kanununun 88. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre, hakim olağanüstü hallerde ve pek önemli bir nedenle ancak onbeş yaşını bitirmiş bir erkeğin veya ondört yaşını bitirmiş bir kadının evlenmesine izin verilebilir.

Dosyadaki nüfus kaydından evlenmesi için izin istenen 1.3.1985 doğumlu Duygu Demir'in dava ve hüküm tarihinde 14 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen, Medeni Kanunun 88. maddesine aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 29.4.2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/4783

Karar

: 2002/5659

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Çamlıyayla S.H.

Tarihi

: 15/7/1999

Numarası

: 1999/35-1999-45

Davacı

: Hayrünnisa Aydemir

Davalı

: Ali Aydemir

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Hayrünnisa Aydemir’in 7/7/1999 havale tarihli dilekçesi ile, davalı Ali Aydemir’i evlat edinmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Olay tarihinde meri olan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 225. maddesi gereğince eşlerden birinin evlat edinmesi veya evlatlık alması diğerinin rızasına bağlıdır.

Dosyadaki nüfus kaydından, evli oldukları görülen davacı ve davalının eşlerinin rızası alınmadan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 30/4/2002

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2002/2635

Karar : 2002/4981

Davacı Aliye Türe ile davalı Nüfus Müdürlüğü ve İbrahim Ünalsoy aralarındaki dava hakkında Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 22/12/1999 günlü ve 1999/1043-1153 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 6/3/2002 gün ve Hukuk 21682 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Medeni Kanunun 259. maddesi hükmüne göre, doğru nesebli çocuk babasının ismini taşır. Boşanma veya ölüm üzerine velayetin annede olması soyadında herhangi bir değişikliğe neden olamaz. Babanın soyadı veya çocuk reşit olduktan sonra kendi soyadını usulüne uygun olarak açacağı bir dava sonunda verilecek kararla değişmedikçe çocuğun da soyadı değişmez. O halde velayete sahip ana dahi bu hakka dayanarak çocuğun soyadının değiştirilmesi davasını açamaz. Bu nedenle mahkemenin ananın velayeti altındaki çocuğun soyadının değiştirilmesi konusunda açtığı davaya bakması yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 29/4/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı