Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Mayıs 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24756

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’ya, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2002/35)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/23)

— Kamu İhale Tebliği (No : 2002/1)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7258

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Mayıs 2002 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-137-2002-321

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 14 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7258 sayılı yazınız.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Mayıs 2002 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • —— 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7259

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Türk Kültür Festivali ve 21 inci Türk Günü Yürüyüşü’ne katılmak üzere, 15 Mayıs 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-138-2002-322

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 14 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7259 sayılı yazınız.

Türk Kültür Festivali ve 21 inci Türk Günü Yürüyüşü’ne katılmak üzere, 15 Mayıs 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesinden :

 

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme

Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE  1 — 12/1/2001 tarih ve 24285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — PAÜSEM şu organlardan oluşur:

a) Yönetim Kurulu

b) PAÜSEM Müdürü”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — PAÜSEM Yönetim Kurulu

a) PAÜSEM Müdürü,

b) Her Fakülteden birer ve yüksekokullar adına Rektör tarafından görevlendirilecek bir temsilci ile Üniversitenin Eğitim Yönetimi ve Denetimi dalındaki aylıklı öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir üyeden oluşur. PAÜSEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süre için yeni üye görevlendirilir.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Yönetim Kurulu PAÜSEM Müdürünün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin ilkeleri belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını düzenler.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“PAÜSEM Müdürü

Madde 7 — PAÜSEM Müdürü Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunamayacağı sürelerde yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Görevden çekilme veya altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamama durumunda yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — PAÜSEM Müdürü Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygular. Yönetimi altındaki birimleri PAÜSEM’in amaçları doğrultusunda yönetir. Her faaliyet dönemi sonunda PAÜSEM faaliyet raporu hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.”

MADDE6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Müdürün önerisi ile en çok iki kişi, Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, kendisine vekalet eden yardımcısı katılır ve oy hakkını kullanır. Vekalet altı ayı geçemez.”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı