Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Mayıs 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24743

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2002/3910     Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/3983     18/4/2001 Tarihli ve 4646 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile Öngörülen Doğal Gaz Piyasası Hazırlık Döneminin, 2/5/2002 Tarihinden İtibaren 6 Ay Süreyle Uzatılması Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Fatma GÜZEL’in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelik

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Konut Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2002/9)

— Giresun İli Sınırları İçerisinde Bazı Patlayıcı ve Kesici Aletlerin Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2002/3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/27 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/42 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

1 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-6535

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

2 Mayıs 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

1 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-119-2002-284

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6535 sayılı yazınız.

2 Mayıs 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2002/3983

18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile öngörülen doğal gaz piyasası hazırlık döneminin, 2/5/2002 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 20/4/2002 tarihli ve 615 sayılı yazısı üzerine mezkur Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N.ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

E. S.GAYDALI

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2002/19

Yasa dışı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İstanbul 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 16.04.1998 günlü, Esas No: 1996/121, KararNo: 1998/75 sayılı ilâmı ile TürkCeza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. ve 40. maddeleri gereğince, 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33. maddesi uyarınca ceza müddeti süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına karar verilen ve cezası kesinleşen Tokat İl’i, Almus İlçesi, Durudere Köyü,Cilt No: 33, Hane No: 46, Birey Sıra No: 34’de nüfusa kayıtlı İlyas ve Kaymak’dan olma 05.05.1969 doğumlu, Fatma GÜZEL’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 10.04.2002 günlü, A.T.No: 130/05042002/18260/2214-1869 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

1 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


—— • ——

Devlet Bakanlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1 — Piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında aşağıdaki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli deliller ile ibraz etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

a) Firma fiyatlar, hammaddeler, teknoloji ve işçilik de dahil olmak üzere maliyetler ve girdiler, üretim, satışlar ve yatırımlar ile ilgili hususlarda kararlarını arz-talep dengesini yansıtan pazar hareketlerine göre ve bu bağlamda önemli sayılacak bir devlet müdahalesi olmaksızın veriyor ve başlıca girdilerin maliyeti büyük ölçüde piyasa değerlerini yansıtıyor ise,

b) Firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde bağımsız denetimden geçen mali tabloları ve temel muhasebe kayıtlarının dayandığı bir muhasebe sistemi varsa,

c) Firmanın üretim maliyetleri ve mali yapısında, bilhassa duran varlıkların amortismanı, diğer terkinler, takas ticareti ve borçların tazmini suretiyle ödenmesi gibi hususlarla ilgili olarak piyasa ekonomisi olmayan sistemden kaynaklanan önemli çarpıklıklar bulunmuyorsa,

d) Firma, faaliyetlerine yasal belirlilik ve istikrar garanti eden iflas ve mülkiyet kanunlarına tabi ise,

e) Döviz değişimleri piyasada geçerli kurlardan gerçekleşiyorsa,

bu üreticinin piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Konut Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 28/6/2001 tarihli ve 4698 sayılı Kanun ile teşekkül ettirilen Konut Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — 4698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen çerçeve de Konut Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri ile bunlara ilişkin usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

Kurul: Konut Yüksek Kurulunu,

Koordinasyon Kurulu: Konut Koordinasyon Kurulunu,

Başkan, Müsteşar: Konut Müsteşarını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Koordinasyon Kurulunun Teşekkülü

Madde 5 — Koordinasyon Kurulu, Konut Müsteşarının başkanlığında, ilgili kamu görevlilerinden teşekkül eden 6 üyeden oluşur.

Üyeler

Madde 6 — Konut Müsteşarı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Arsa Ofisi Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Koordinasyon Kurulu üyelerini oluşturur.

Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkisi

Madde 7 — Koordinasyon Kurulu; Kurulun kararlarının oluşumuna esas olmak üzere, hazırlıkları yapmak ve Kurul kararlarının uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri

Toplantı Zamanı, Yeri ve Gündemi

Madde 8 — Başkan, görüşülecek konuları dikkate alarak toplantı zamanını belirler. Toplantılar aksi bildirilmedikçe Konut Müsteşarlığında yapılır. Gündem ile birlikte toplantı yeri de belirtilir. Gündem, Kurul kararları ve Müsteşarlıkça belirlenen hususlar da değerlendirilerek Başkan tarafından tespit edilir ve toplantı gününden en az dört gün önce üyelere duyurulur. Gündemle birlikte varsa görüşülecek konulara ilişkin proje, rapor ve benzerleri de üyelere gönderilir.

Koordinasyon Kurulunun Toplanması

Madde 9 — Koordinasyon Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı, Başkan dahil en az dört üyenin katılımı ile gerçekleşebilir.

Koordinasyon Kurulu toplantısına, sekreteryadan sorumlu Müsteşarlık personeli, 11 nci madde uyarınca tespit edilmiş olan Raportör ile gerektiğinde açıklamalarda bulunmak üzere Başkan tarafından çağrılan ilgili görevliler dışında ayrıca kimse katılamaz. Ancak, yürütülecek proje ile ilgili olmak üzere, Kurulca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de, toplantıdan en az üç gün önce gündemle ilgili bilgi verilerek Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmak üzere davet edilebilir.

Toplantıya Katılmama Halleri

Madde 10 — Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Hastalık, izin, seyahat ve benzeri nedenlerle toplantıya katılamama halinde bu görevleri vekaleten yürütenler toplantıya katılır.

Görüşme Usulü

Madde 11 — Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Başkan, maddelerin görüşülmesinde söz isteyenlere bir sıra dahilinde söz verir. Raportörlüğü, Başkan tarafından belirlenecek üyelerden birisi yapar. Raportörlük için Müsteşarlıkça ayrı görevli de tespit edilebilir.

Oylama Şekli

Madde 12 — Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra ilgili gündem maddesi oya sunulur. Oylamalar açık yapılır. En az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alınır. Hiçbir üyenin oyu çekimser olamaz. Karara katılmayan üye en geç beş gün içerisinde katılmama gerekçesini yazılı olarak Koordinasyon Kuruluna bildirir.

Karar Tutanakları

Madde 13 — Koordinasyon Kurulu kararları tutanak haline getirilerek üyelerce imzalanır. Kararlar (1) den başlanarak birbirini takiben şekilde numaralandırılır. Karar tarihi belirtilir. Kararlara ilişkin evrak ve ekler karar tutanağına karardaki sıraya göre eklenir.

Kararların Açıklanması

Madde 14 — Koordinasyon Kurulu kararları açıklanamaz. Ancak, Kurul kararlarının uygulanmasıyla ilgili hususlarda, gerektiğinde, açıklama Başkan tarafından yapılabilir.

Kararların Tekrar Görüşülmesi

Madde 15 — Hakkında karar verilmiş olan bir konunun Koordinasyon Kurulunda tekrar görüşülmesi Koordinasyon Kurulu kararına bağlıdır.

Koordinasyon Kurulu Onayına Sunma

Madde 16 — Müsteşarlık; bağlı kuruluşları vasıtasıyla hazırlanan ve Koordinasyon Kurulunun görev alanına giren konuları, Koordinasyon Kurulunun işleyişi ile ilgili yönetmelik, uygulama esasları ve benzeri düzenlemeleri Koordinasyon Kurulunun onayına sunar.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 17 — Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Müsteşarlıkça yerine getirilir. Müsteşarlık, Koordinasyon Kuruluna girmesi önerilen projeler, araştırma ve incelemeler ile bu çerçevede oluşan bilgi, belge ve öneriler ile diğer hususları değerlendirerek Koordinasyon Kurulunun gündemine dahil edilmesini önerir. Kurul kararlarının ilgili kamu kurumlarınca etkin bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere uygulamayı takip ederek Koordinasyon Kuruluna bilgi sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Saklı Hükümler

Madde 18 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4698 sayılı Kanun ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Koordinasyon Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (c) bendi, (f) bendinin ikinci paragrafı ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Birinci sicil üstü, sicil belgesinde yer alan "Sicil Belgesinin Ait Olduğu Personelin Görev Durumu"nu, sicil alan personelin icra ettiği görevi dikkate alarak işaretler. Manga, tim, kısım, takım ve bölük gibi fiilen bir birliğe (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi) komuta eden personel için, birinci kıstas "Kıt’ada Komutandır"; diğer bütün personel için ise, ikinci kıstas işaretlenir. Kıt’a komutanları ve diğer görevlerde bulunan personel, aynı niteliklerden değerlendirilir, ancak nitelik puanları farklıdır. "Özel ve Ayırt Edici Hususlar" bölümünde bulunan "Temsil Kabiliyeti" niteliği; yurt dışı atamalara ve kurslara esas olmak üzere, personelin yaşantısı da dikkate alınarak doldurulur. Ayrıca; "Fiziki Kabiliyet" niteliği, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Siâhlı Kuvvetleri Beden Eğitimi ve Spor Yönergesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak işaretlenir, işlem yapılır."

"İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan, maiyetindeki personele ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa nitelikleri işaretlemez ve "2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi" bölümündeki "Birinci Sicil Üstüne Katılıyorum" bölümünü işaretler ve "Sicil Üstlerine Ait Bilgiler" bölümünü doldurarak imza eder. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin işaretlediği niteliklerden herhangi birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde; aynı bölümdeki "Birinci Sicil Üstüne Katılmıyorum" hanesini işaretler ve sadece katılmadığı nitelikleri; hiç birisine katılmıyorsa tamamını işaretleyerek değerlendirmesini yapar. "2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi" bölümünde katılmadığı nitelik sayısını yazıp kodlar ve "Sicil Üstlerine Ait Bilgiler" bölümünü doldurarak imza eder. Değerlendirmesini müteakip, sicil belgesinin fotokopisini veya suretini alır, onaylar, sicil belgeleri dosyasına koyar ve dosyayı muhafaza eder. Sicil belgesinin aslını üçüncü sicil üstüne gönderir."

"j) kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarında yapılan incelemede, sicil üstlerinin değerlendirmeleri arasında, sicil tam notunun % 20’si veya daha fazla not farkı bulunması hâlinde, personelin durumu Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda görüşülür ve bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddesi esaslarına göre işlem yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu tarihlere göre düzenlenen siciller, o yılın 30 Ağustos tarihinde düzenlenmiş kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 70 inci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi veya disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez. Sicil belgeleri yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenemiyorsa; birinci veya ikinci sicil üstleri nitelikleri değerlendirmeden, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendilerine ait kısmı ve "Sicilin Veriliş Nedeni" hanesinde "Süresiz Sicil Belgesi" satırını işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarına gönderirler."

"Terfi sırasında olanlardan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinde yer alan belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar hakkında, süreyi doldurduğu tarih itibariyle sicil belgesi düzenlenir ve Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında bulundurulur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bir üst rütbeye yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

"Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde, üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Derece ilerlemesi onay işlemleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarınca yapılır."

"Kanunun 83, 100 ve 106 ncı maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri, derhâl yapılır. Terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Terfi sırasında olanlardan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinde yer alan belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayan ve haklarında üç aylık süreyi doldurduğu tarih itibariyle sicil belgesi düzenlenenlerin terfi işlemleri, terfi etmiş olan emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 81 inci maddesine bağlı kalınmaksızın derhal yapılır. Terfi edenlerin nasıpları emsallerinin nasıp tarihine götürülür."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (c) bendi ilave edilmiştir.

"1) 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında görevinden ayrılan sicil üstlerince yapılacak işlem:

(a) Birinci sicil üstü:

Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık süreyi tamamlamadı ise, nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloğunu doldurur. Yeni birinci sicil üstü, sicil belgesini 2 Mayıs tarihine kadar kıt’a özlük dosyasında muhafaza eder.

Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, aynı sicil belgesinde kendisine ait bölümde bir sonraki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki, “Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur. Sicil belgesinin fotokopi veya suretini alır, kıt’a özlük dosyasının sekizinci bölümünde muhafaza eder, aslını bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına göre ikinci sicil üstüne gönderir. Personelin tüm yeni birinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. Birinci sicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler.

(b) İkinci sicil üstü:

Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü, sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloğunu doldurur. Yeni ikinci sicil üstü sicil belgesini, 2 Mayıs tarihine kadar "İkinci Sicil Üstünde Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri" dosyasında muhafaza eder.

Yeni ikinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde birinci sicil üstü tarafından gönderilen sicil belgesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa, bir önceki ikinci sicil üstü tarafından verilen ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilâve kanaatleri ya da "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırındaki işareti ve kimlik bilgilerini aktarır ve imza bloğunu "Aslı Gibidir" yazarak imzalar. Sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, kendisine ait bölümde bir sonraki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur. Yeni tanzim edilen sicil belgesinin fotokopisini veya suretini alır ve bir önceki ikinci sicil üstünün tanzim ettiği sicil belgesi ile birlikte ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyasına koyar. Yeni tanzim edilen sicil belgesinin aslını, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına göre üçüncü sicil üstüne gönderir. Personelin tüm yeni ikinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar." İkinci sicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince üçüncü sicil üstü, ikinci sicil üstü olarak değerlendirme yapar. "

"1) 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında görevinden ayrılan astsubayların sicil belgelerine yapılacak işlem aşağıda belirtilmiştir:

Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlayamıyorsa, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, imza bloğunu doldurur, sicil belgesinden fotokopi veya suret alır, sicil belgesinin aslı ile fotokopi veya suretini kıt’a özlük dosyasına koyar ve kıt’a özlük dosyasını ikinci sicil üstüne gönderir.

İkinci sicil üstü, üç aylık çalışma süresini tamamlıyor ise, asıl sicil belgesinde kendisine ait bölümde soldaki sütunu işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlayamıyor ise, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur. Sicil belgesinin aslını "İkinci Sicil Üstlerince Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"na koyarak kıt’a özlük dosyası ve ikinci sicil üstlerince muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası ile birlikte yeni ikinci sicil üstüne gönderir.

Yeni ikinci sicil üstü, "İkinci Sicil Üstlerince Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"nı muhafaza eder, kıt’a özlük dosyasını yeni birinci sicil üstüne gönderir.

Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde yeniden sicil belgesi tanzim ederek sicil belgesinin birinci sicil üstlerine ait soldaki sütunlarına önceki birinci sicil üstleri tarafından verilen ayrılış sicil belgesindeki işaretleri, varsa ilâve kanaatleri ve kimlik bilgilerini sırasıyla aktarır ve imza bloğuna "Aslı Gibidir" yazarak imzalar. Sicil alan personel ile yeni birinci sicil üstü, üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, kendisine ait bölümde bir sonraki sütunu işaretler, imza bloklarını doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlayamadı ise, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait kısmı işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve sicil belgesinin fotokopi veya suretini bir önceki fotokopi veya sureti ile birlikte kıt’a özlük dosyasının sekizinci bölümüne koyar ve aslını ikinci sicil üstüne gönderir.

İkinci sicil üstü de, sicil belgesinin ikinci sicil üstlerine ait soldaki sütunlarına önceki ikinci sicil üstlerinin ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilâve kanaatleri, kimlik bilgilerini aktarır ve imza bloğunu "Aslı Gibidir" yazarak imzalar. Sicil alan personel ile ikinci sicil üstü üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, sicil belgesinde kendisine ait bölümde bir sonraki sütunu işaretler, imza bloğunu doldurur ve varsa ilâve kanaatlerini yazar. Üç aylık çalışma süresini tamamlamadı ise, sicil belgesinin "Sicil Üstlerinin Değerlendirmeleri" bölümündeki "Henüz Bir Kanaat Edinemedim" satırında kendisine ait soldaki sütunu işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve sicil belgesinin fotokopi veya suretini "İkinci Sicil Üstlerince Muhafaza Edilen Sicil Belgeleri Dosyası"na koyar ve aslını, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına göre üçüncü sicil üstüne gönderir."

"c) Bir sicil döneminde üçten fazla sicil üstü ile çalışma durumunda birden fazla sicil belgesi kullanılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üstün başarı nedeniyle terfi

Madde 73 — Üstün başarı nedeniyle terfi usul, esas ve şartları aşağıda belirtilmiştir:

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan terfi şartlarını haiz olan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, üstçavuşların, kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine; başçavuşların ise, başçavuşluk rütbesine ait her yıl ki sicil notu, sicil tam notunun % 95’i ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında olanlardan;

a) Bu rütbelerde, en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,

b) Muharip sınıf üstçavuşlardan, kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşlardan, üstçavuş ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerinde bekleme süresinin toplam 1/3’ü kadar veya daha fazla kıt’a görevi yapmış olanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce yapmış olacaklar,

belirlenir ve bu astsubaylar, sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içersinde; muharip sınıflarda mevcudu 12 ve daha az olan sınıflar ile yardımcı sınıflarda mevcudu 24 ve daha az olan sınıflar, sınıflarına bakılmaksızın birleştirilerek sıralanırlar.

Bu şekilde EK-4’de yer verilen "Üstün Başarılı Personel Sıralama Formu"na sıralanan astsubaylardan; sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı ve Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun, muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. Mevcudunun az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıflarda, sıralama sonucunda aynı sınıftan birden fazla personelin kontenjana girmesi hâlinde, bu sınıftan sadece bir personel üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye yükseltilebilir. Kontenjanın geri kalan kısmı ise, sıralamadaki sıraya göre diğer sınıflarda kullanılabilir. Ancak, mevcutlarının az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıfların toplam mevcudunun, muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü, bir tam sayının altında küsuratlı çıkması hâlinde bu sayı, bir tam sayıya tamamlanarak dikkate alınabilir. Üstün başarı nedeniyle üst rütbeye yükseltilmede, rütbe bekleme süresinin tamamını bilfiil kıt’alarda geçirenlere veya iç güvenlik harekâtında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya ödül ile taltif edilen personele, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca öncelik verilebilir.

Sicil notu ortalaması aynı olanların kendi aralarındaki öncelik sırası, bulunduğu rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalamasına göre tespit edilir. Eşitlik bozulmaz ise hizmette bulunduğu rütbede daha fazla sayıda ayrı birinci ve ikinci sicil üstünden sicil almış olanlara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik varsa eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılarak öncelik sırası tespit edilir. Eşitlik bozulmaması hâlinde bu Yönetmeliğin 62 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Müstakilen veya birleştirilerek hesaplanan sınıfların kontenjan tespitinde;

a) Muharip sınıfların % 8’i, yardımcı sınıfların % 4’ü tam sayı çıkmadığı taktirde, küsuratın üst tama çevrilmesi,

b) Rütbelerine göre muharip sınıfların ve yardımcı sınıfların küsuratının toplamı sonucu ortaya çıkan kontenjan artışının ilgili kategorideki sınıflara taksimi,

Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca sınıf özellikleri ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak tespit edilir.

Üstün başarı nedeniyle terfi edenlerin toplamı, o yıl rütbe bekleme süresinin bitimine bir yıl kalan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşlarda; kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için % 8’ini, yardımcı sınıflar için % 4’ünü; eğer bu oranlar küsuratlı çıktı ise üst tama çevrilmeleri sonucu bulunan tam sayıyı geçemez.

Kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, yukarıdaki esaslara göre sıralanmış olan astsubaylardan mahkemelerce veya disiplin amirlerince cezalandırılmış olan astsubayları seçmeyebilirler.

Üstün başarı nedeniyle terfiden, üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşluk ve başçavuşluk rütbelerinde birer defa olmak üzere, en fazla üç defa yararlanılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe kademeliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre; sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha üstünde olmak şartıyla; birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, astsubay sınıf okullarında en az bir öğretim yılı öğrenim ve eğitimi başarıyla bitirip astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmaları hariç olmak üzere, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarındaki öğrenim süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülür. Bunlardan hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri, aşağıda gösterilmiştir:"

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin EK-2’de yer alan "ASTSUBAY SİCİL FORMU NİTELİK AĞIRLIK PUANLARI"nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ASTSUBAY SİCİL BELGESİ NİTELİK AĞIRLIK PUANLARI"

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin EK-4’te yer alan "Üstün Başarılı Personel Sıralama Formu" Ek’teki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek için, fakülte ve en az dört yıllık yüksek okullarda okutulacak öğrencilerin nitelikleri, özlük hakları, disiplin esasları, eğitim-öğretim ve öğrencilere kazandırılacak mesleki formasyon, mezuniyet ve atamaları ile ilgili hususları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Devlet üniversitelerinin fakülte ve bölümlerinde okutulan öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

Başkanlık : Polis Akademisi Başkanlığını,

Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

Akademi : Polis Akademisini,

FYO : Fakülte ve dört yıllık yüksek okulları,

Kolej : Polis Kolejini,

Öğrenci : Emniyet Genel Müdürlüğü adına yüksek öğretim kurumlarında okutulanları,

Fakülte : Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarını,

Sağlık Yönetmeliği : Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aranan Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kayıt

Öğrenci Kaynağı

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını; Polis Koleji ve genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunlarından Polis Akademisinin bulunduğu il merkezinde bulunan Devlet üniversitelerinin kontenjan onayında yer alan bölümlerinde okumaya hak kazanmış veya okumakta olan bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileri oluşturur.

Hazırlık sınıfı ve dördüncü sınıftan öğrenci alınmaz. Ancak, beş veya daha fazla öğretim süresi olan fakültelerin dördüncü sınıflarından da öğrenci alınabilir.

Öğrencilerde Aranılacak Nitelikler

Madde 6 — Genel Müdürlük adına okutulacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

c) Devlet memuru veya müstafi duruma düşmüş olmamak,

d) Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,

e) Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam edecekler için 22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından, üçüncü sınıfa devam edecekler için 24 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 25 yaşından gün almamış olmak (18 yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.),

f) Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm.’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde yer alan Polis Akademisine alınacaklarda aranılacak sağlık koşullarını taşımak,

h) Herhangi bir suçtan sabıkası bulunmamak,

ı) Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,

i) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

j) Anarşi ve terör eylemlerini desteklememiş ve bu eylemlere katılmamış olmak,

k) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak,

l) Sarhoşluk veya kumarbazlıktan dolayı hakkında devam eden adli kovuşturma bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hükümlü olmamak,

m) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve sair yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri sıfatlarda herhangi bir iştigali ile genel ahlaka ve güvenliğe zararı dokunacak oyun, temsil, film, video-bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve muzır neşriyata giren ve teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı benzeri işler üzerinde çalışmış veya çalışıyor olmamak,

n) Genel Müdürlükçe belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak veya devam ettiği öğretim dallarında bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,

o) Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak,

p) Öğrenim sırasında kısa ve uzun süreli uzaklaştırma cezası almamış olmak,

r) İlgili Devlet fakültesinin son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci öğretim programlarında olmamak,

s) Annesi, babası ve kardeşleri hakkında; taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.

Kontenjan Tespiti

Madde 7 — Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları; her yıl Mart ayına kadar okutulmasını istedikleri öğrencilerin öğrenim dalını, sayısını ve sınıfını tespit eder ve gerekçeli olarak Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirir.

Daire Başkanlıklarının talepleri Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlıklarınca değerlendirilir ve Başkanlığın barınma konusundaki görüşü alındıktan sonra, okutulacak öğrencilerin sayısı ve öğrenim dalları belirlenir. Belirlenen kontenjanlar Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Kesinleşen kontenjanlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca gereği için Başkanlığa ve öğrencilere duyurulmak üzere Koleje bildirilir.

Belirlenen kontenjanların alımları o yıl için belirlenen sınav takvimine göre eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Müracaat dönemi dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Özel üniversitelerdeki bir öğrenim dalını kazanan öğrencilerin (burslu dahi olsa) veya kontenjana dahil bölümlerden, Ankara’daki üniversitelerin Ankara dışında bulunan fakültelerini kazanan öğrencilerin müracaatı kabul edilmez. Ancak kontenjana dahil olup da Ankara’daki fakültelerde bulunmayan bölümleri kazananların müracaatı alınır.

Ayrıca kontenjan dışı bir öğrenim dalı kazanarak FYO öğrencisi olma talebinde bulunan Kolej öğrencileri ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi ara sınıfı öğrencileri 10 uncu maddede belirtilen sınav komisyonunca Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlıklarının görüşleri alınarak değerlendirilir ve ihtiyaç halinde Genel Müdürün onayı ile öğrenciliğe kabul edilirler.

Duyuru

Madde 8 — Tespit edilen kontenjanlar ve müracaat süresi; Polis Radyosu aracılığıyla ilan edilir. İlan ulusal basın aracılığıyla da yapılabilir. Ayrıca Ankara'daki Devlet üniversitelerine ve ilgili fakültelere, Emniyet Teşkilatı birimlerine Başkanlıkça genelge ile duyurulur.

Müracaat

Madde 9 — Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve 8 inci maddeye göre duyurulan süre içinde;

a) Dilekçe,

b) Nüfus Hüviyet cüzdanı onaylı örneği,

c) l, 2 ve 3 üncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu notları gösterir belge,

d) Birinci sınıflar için kazanmış olduğu yüksek öğretim kurumunu belirtir belge,

e) Askerlik durum belgesi,

f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Cumhuriyet savcılığından alınacak sabıka kaydına ilişkin belge,

h) 2 adet tebligat adresi yazılı ve posta pulu yapıştırılmış zarf

ile Başkanlığa bizzat başvururlar.

Giriş Sınavları

Madde 10 — Başkanlık tarafından görevlendirilen bir komisyonca ve Genel Müdürlükçe çıkarılacak giriş sınavı yönergesine göre fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılır.

Müracaatı kabul edilen adayların fiziki yeterlilik sınavı belirlenecek tarihlerde komisyon tarafından yapılır. FYO Şube Müdürlüğünce hazırlanıp Başkanlıkça onanacak normlara göre yapılacak fiziki yeterlik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak zorunludur. Polis Koleji mezunları ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri fiziki yeterlilik sınavından muaf olup, mülakat sınavında öncelikle değerlendirilirler.

Fiziki yeterlik sınavında başarılı olanlar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar. Mülakat sınavında adaylar, konuşma düzgünlüğü, sağlık, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti yönünden değerlendirilerek başarı listesi düzenlenir. Başarı listesi 24 saat içerisinde Genel Müdür tarafından onaylanarak, Başkanlıkça sınavın yapıldığı yerde ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

Geçici Kayıt ve İntibak Eğitimi

Madde 11 — Sınavlarda başarılı olan adayların Genel Müdürün onayından sonra Akademiye geçici kayıtları yapılır. Adaylar, geçici kayıt işlemlerini müteakip Başkanlıkça uygun görülecek süre içerisinde intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi süresi içerisinde iaşe ve ibateleri Başkanlıkça sağlanır ve Ankara'daki tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle, Sağlık Yönetmeliğine göre aldıkları "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" ibaresi taşıyan sağlık kurulu raporu, incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İntibak eğitimi sırasında ayrıca;

a) Noterden onaylanmış yükleme senedi,

b) Anne ve babasının nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

c) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve aldırılacak sağlık raporu sonuçları alınıncaya kadar kayıt kabul işleminin geçici olduğu ve soruşturma veya sağlık raporu sonucuna göre kayıt-kabul işleminin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğine dair bir taahhüt belgesi,

d) Kişisel ve aile durum belgesi (Öğrenci kendi el yazısıyla matbu belgeyi dolduracaktır.)

tamamlattırılır.

Kesin Kayıt

Madde 12 — FYO giriş sınavları ve intibak eğitiminde başarılı olan ve sağlık kurulu raporu aldırılan adayların Genel Müdürlük sağlık kurulunca muayeneleri yapılır. Sağlık yönünden "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" değerlendirmesi yapılan adaylardan güvenlik tahkikatları olumlu gelen ve Başkanlıkça düzenlenecek yüklenme senedi ve taahhütname işlemlerini tamamlayanların kesin kaydı Başkanlıkça yapılır. Sağlık, tahkikat, kayıt ve özlük işlemleri FYO Şube Müdürlüğünce takip edilir.

Asil adaylardan intibak eğitiminin üçte birine gelmeyen veya sağlık engeli sebebiyle elenenlerin yerine çağırılan yedek adaylardan, çağırıldıklarını haber aldıkları günden itibaren üç gün içerisinde başvuruda bulunmayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar. 15 Ekim tarihinden sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretimde Uyulacak Esaslar

Madde 13 — FYO Şube Müdürlüğünde yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) FYO öğrencisi, fakültesinin vermiş olduğu zorunlu ve zorunlu seçmeli derslere katılır. Seçmeli dersleri, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde alabilir.

b) Zorunlu ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

c) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuvar uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

d) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

e) Öğrenciler öğrenim dallarını değiştiremezler.

f) Hem bu Yönetmeliğe, hem de okullarının yürürlükteki mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

g) Okullarındaki tez çalışmaları, idari ve disiplin işlemleri ile sonuçları hakkında ilgili amirlerine bilgi vermek zorundadırlar.

h) Eğitim-öğretim hizmetlerinde görevlendirilecekler pedagojik formasyon belgesi almak zorundadırlar. Ancak lisans diplomasında "öğretmenlik yapar" kaydı bulunanlardan ayrıca bu belge istenmez.

i) Dört yıllık okullarda okuyanlar üniversite öğrenim süresinin bir yıl fazlası süre içerisinde, dört yıldan fazla süreli okullarda okuyanlar ise, üniversite öğrenim süresinin iki yıl fazlası süre içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Öğrenimini sağlık sebebiyle bu süre içinde tamamlayamayanlar ile okullarının son sınıfında başarısız olanlara (1) yıl daha süre tanınır. Ancak son sınıfta başarısız olanlara (sağlık sebebi hariç) verilen ek (1) yıl sürede ilgililere harçlık ödenmez ve öğrenim giderleri karşılanmaz. Öğrenimlerini sağlık sebebiyle bu süre içerisinde tamamlayamayanlara bir yıl daha süre tanınır.

(i) bendinde belirtilen şekilde sene kaybına uğrayan öğrenciler, öğretime devam etmedikleri sürelerde istihkaklardan yararlanamazlar.

Tedavilerini bir yıl içerisinde tamamlayarak öğrenime geri dönenler, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek Devlet hastanesinden sağlık durumlarıyla ilgili bir rapor almaları ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" tasdiki yaptırmaları halinde, eğitim-öğretime devam hakkı elde ederler.

Uygulamalı Eğitim ve Mesleki Eğitim

Madde 14 — Öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile birlikte en az bir defa yaz uygulamalı kamp eğitimine katılmak zorundadır.

Ayrıca 22 nci maddeye göre yapılacak atamadan önce öğrenciler ek-1 'deki müfredata uygun olarak mesleki oryantasyon eğitimine tabi tutulur.

Kamp eğitimi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları çerçevesinde yaptırılır. Mesleki oryantasyon eğitimi ise Başkanlıkça hazırlanacak bir yönergeye göre yaptırılır. Kamp ve mesleki oryantasyon eğitiminde başarısız olan öğrencilerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki bir hizmet sınıfına ataması yapılır.

Başkanlık, bu maddede belirlenen eğitimleri öğrencilerin fakülteyi bitirmesinden önceki yıllarda da yaptırabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 15 — Öğrenciler, okulların ders, seminer, laboratuvar, sınav ve diğer eğitim faaliyetleri ile Başkanlıkça planlanan her türlü eğitim-öğretim çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

Sınav Değerlendirme ve Sınıf Geçme

Madde 16 — Öğrenciler, okulların sınav değerlendirme ve sınıf geçme mevzuatına tabidirler.

Öğrenci İzinleri

Madde 17 — Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, daimi evci izni, hafta sonu evci izni, yaz tatili izni, gece yatısına izin, mazeret izni olmak üzere 7 türlü izin verilir.

Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izine gönderilir veya isteği ret edilir.

İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilen izindir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam emredilen saatte FYO yurduna dönerler.

b) Sömestre izni: Öğrenciye iki dönem arasında verilen izindir.

c) Daimi evci izni: FYO'dan sorumlu başkan yardımcısının uygun gördüğü hallerde mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının FYO'nun bulunduğu ilde ve merkez ilçelerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere eğitim-öğretim yılı boyunca anne veya babasıyla kalması için verilen izindir.

d) Hafta sonu evci izni: FYO'dan sorumlu başkan yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca ana veya babasının FYO'nun bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar FYO'nun bulunduğu şehirde gece yatısına kalmak üzere verilebilen izindir.

e) Yaz tatili izni: Öğrenciye eğitim-öğretim yılı sonunda verilen izindir.

f) Gece yatısı izni: Evci olmayan öğrenciye ana ve babası yahut ikinci derece kan hısımları ile velileri yanında, FYO Şube Müdürünün uygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

g) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı doktor raporuna veya inandırıcı bir belgeye veya bilgiye dayanarak, FYO'dan sorumlu başkan yardımcısı tarafından en çok 10 güne kadar verilen izindir.

Denetim

Madde 18 — Öğrencilerin, derslere ve uygulamalara devamları, sınavlara katılmaları ve sınav sonuçları, disipline uyma ve bunlar gibi diğer durumları Başkanlıkça öğrencilerin okullarıyla ilişki kurmak suretiyle takip edilir ve denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kıyafet ve Disiplin

Kıyafet

Madde 19 — Öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde belirlenen şekilde resmi elbise giyerler. Başkan, öğrencilerin devam ettikleri fakültelerin durumuna göre sivil kıyafetle fakülteye devamına karar verebilir. Bu durumda öğrenciye sivil elbise istihkakı verilmez.

Öğrencilerin üniformalarında Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci üniformalarından ayrı özel işaretler bulunur. Özel işaretlerle ilgili hususlar yönergeyle düzenlenir.

Disiplin

Madde 20 — Öğrenciler, hem Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hem de okulların disiplin yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Öğrencilere, fakültelerinin yetkili organlarınca verilen cezalar için kırılacak disiplin notu ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre verilecek cezalar, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Kurulunca tayin ve tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenciliğin Sona Ermesi

Öğrencilikten Çıkarma

Madde 21 — Öğrencilerden;

a) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin notu 70'ten aşağı düşenlerin,

b) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Disiplin Kurulunca öğrencilikten çıkarma cezası verilenlerin,

c) Öğrenimlerini belirlenen süre içinde tamamlayamayanların,

d) İzinsiz öğrenim dallarını değiştirenlerin,

e) Devam ettikleri okulların yetkili organlarınca (1) öğretim yılında toplam 15 günden fazla okuldan uzaklaştırma cezası verilenlerin,

f) Devlet Memurları Kanununa göre, memur olma niteliğini kaybedenlerin,

g) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar veya öğrenimleri sırasında girişte aranan nitelikleri kaybedenlerin,

h) Sağlık kurulunca verilen raporlara dayalı olarak öğrenciliğinin devamına imkan kalmadığı, Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenlerin,

Genel Müdürün onayı ile öğrenciliğine son verilir.

Sağlık dışında herhangi bir sebeple öğrenciliğine son verilenlere, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesine göre öğrenimi sırasında yapılan masrafların dört katı tazminat olarak ödettirilir.

Atama

Madde 22 — Eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, öğrenim dallarına göre nasbedildiği amirliğe veya ilgili hizmet sınıflarına yeterlik ve yarışma sınavlarına tabi tutulmadan atanırlar.

Mecburi Hizmet

Madde 23 — Öğrenciler mecburi hizmet hususunda 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi hükümlerine tabidirler.

Uygulanacak Diğer Mevzuat

Madde 24 — Bu Yönetmelikte belirlenmeyen hususlarda öğrenciler Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 25 — 27/6/1989 tarihli ve 20208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği, ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

(Tebliğ No: 2002/9)

Madde 1 — Dış Ticarette Standardizasyon: (98/1) sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Şinasi Otomotiv Sanayi ve Ticaret İhracat A.Ş. (Sarıgazi V.D.-8130055457), daha önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, 96/7794 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca ithalattan bir (1) yı1 süreyle men edilmiştir.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Giresun Valiliğinden :

Bazı Patlayıcı ve Kesici Aletlerin Yasaklanmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2002/3

Karar Tarihi: 15/4/2002

Madde 1 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/C maddeleri gereğince Giresun İli mülki hudutları dahilinde kamu düzen ve güvenini korumak, halkın huzur ve rahatını sağlamak, önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırarak suç işlenmesini önlemek amacıyla;

İlgisi olmayan kişilerin amaçları dışında üzerlerinde ve taşıt araçlarında, kelebek bıçağı, ekmek ve döner bıçakları ile pala, ustura ve satır gibi kesici aletler ile kurusıkı ses ve gaz tabancalarının bulundurulması ve taşınması ile maytap ve benzeri patlayıcıların patlatılması yasaklanmıştır.

Bu Karara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesini ihlalden işlem yapılacaktır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Giresun Valisi yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı