Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Nisan 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24734

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü. S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği

— Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliğ (No : 2002/32)

— Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2002/33)

— Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği i (No : 2002/34)

— İşkolu Tespit Kararı (No : 2002/5)

— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri : VII, No : 20)

— Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri : V, No : 55)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-5750

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Avrupa-Akdeniz Süreci’nin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Nisan 2002 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-112-2002-268

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5750 sayılı yazınız.

Avrupa-Akdeniz Süreci’nin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Nisan 2002 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Atama ve

Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelin, hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyeri esas alarak, açıktan atanmaları ile görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik avukat, şube müdürü, uzman, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mütercim, memur, sekreter, santral memuru, ambar memuru, teknisyen, şoför, hizmetli ve bekçi kadrolarına açıktan ve görevden yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4668 sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ile 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık; Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

b) Başkan; Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanını,

c) Hizmet birimi; 4668 sayılı Kanunda belirtilen merkez teşkilatı hizmet birimlerini,

d) Hizmet süresi; ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

e) Görevde yükselme eğitimi; görevde yükselmeye ilişkin olarak Başkanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

f) Görevde yükselme sınavı; görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavlarına ve Atamalara İlişkin Esas ve Şartlar

Öğrenim Durumu

Madde 5 — Başkanlıkta boş bulunan kadrolardan;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için, hukuk fakültesi mezunu olmak,

b) Şube müdürü, mütercim ve uzman kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

c) Programcı ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

e) Memur, sekreter, santral memuru, ambar memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (V.H.K.İ.), şoför, bekçi ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak,

şarttır.

Hizmet Süreleri

Madde 6 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara kurum içinden görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az iki yıl süreyle Başkanlık teşkilatında çalışmış olmak şarttır.

Sicil ve Disiplin

Madde 7 — Başkanlık personelinin bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atamalarının yapılabilmesi için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmaları,

b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamalarının en az (70) olması,

şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı

Madde 8 — Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir. Bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başkanlığa başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama ile gelenler ile Başkanlık içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir.

Eğitimler, Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yönetiminde Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Başkanlığı ve Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülür.

Görevde yükselme sınavına gireceklerin atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları zorunludur. Eğitim sonucunda, katılımcılara bitirme belgesi verilir.

Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar diğer görevde yükselme sınavına girecek gruplarla birleştirilebilir veya Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müştereken düzenlenecek eğitim programlarına alınabilirler.

Görevde Yükselme Eğitim ve Sınav Konuları

Madde 9 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C.Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Bu maddenin (g) bendine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmış beştir.

Sorular, unvanlara göre hazırlanır.

Sınav Esasları

Madde 10 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır.

Yapılacak görevde yükselme sınavında, münhal kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir.

Sınav Kurulu

Madde 11 — Görevde yükselme sınavı, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısı başkanlığında; Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanı, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanı, Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, personel işleri ile görevli şube müdürünün katılımı ile beş kişiden teşekkül edecek sınav kurulu tarafından yürütülür.

Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonucu alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar oylarını, gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 12 — Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari ve azami süreleri dikkate alarak tespit etmek.

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

c) Yazılı sınavlara ilişkin soru bankasını hazırlayıp ilgili kuruma teslim etmek.

d) ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak yazılı sınavdan sonra başarı listesini oluşturmak.

e) Sınav sonucunu ilan ederek ilgililere duyurmak.

f) Sınav sonucuna yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

Tutanaklar

Madde 13 — Sınavın başlangıç saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli sınav kurulu üyelerince imzalanır.

Başarı Notu

Madde 14 — Sınavı başarmış sayılabilmek için (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olmak şarttır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 15 — Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından, ilgili sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 16 — Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Atama Esasları

Madde17 — Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan sınavı, başaranların atamaları başarı sırasına göre yapılır.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı görev için açılan bir sonraki sınava katılamazlar.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Özel Şartlar

Madde 18 — Başkanlık personelinin görevde yükselme niteliğindeki atamalarında genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak ve toplam hizmetinin iki yılını fiilen Başkanlıkta geçirmiş olmak,

2) Teknik yardım uzmanı, uzman, mütercim veya memur kadrolarında bulunmak,

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak ve toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

2) Memur veya mütercim kadrolarında bulunmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgi İşlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

3) Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,

2) V.H.K.İ. veya memur olarak iki yıl hizmeti olmak,

e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak, (İkinci bir dil bilmek tercih sebebidir.)

2) V.H.K.İ. veya memur olarak en az iki yıl hizmeti olmak,

f) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübeli olmak,

2) Memur, daktilograf ve sekreter olarak iki yıl hizmeti olmak,

g) Yardımcı hizmetler sınıfından, memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıl hizmeti olmak,

h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl hizmeti olmak,

i) Yardımcı hizmetler sınıfından şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az beş yıllık A veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) En az iki yıl hizmeti olmak,

şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış Hakların Saklı Tutulması

Madde 19 — Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların hakları saklıdır.

Naklen Atamalar

Madde 20 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmelikte belirtilen unvanları almış olanlar, Başkanlıkta bulunan aynı unvanlı kadrolara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Açıktan Atamalar

Madde 21 — Başkanlıkta, boş bulunan avukat, mütercim, memur, ambar memuru, sekreter, santral memuru, programcı, bilgisayar işletmeni, V.H.K.İ., teknisyen, şoför, bekçi ve hizmetli kadrolarına hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak açıktan atama yapılabilir. Bu tür atamalarda 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 22 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 23 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 24 — 21/2/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • —— 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

 

Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik

Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Teknik Yardım Uzman Yardımcısı ve Teknik Yardım Uzmanı olarak alınacakların seçilme, atama ve çalışma esaslarının tespiti amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlık kadrolarına Teknik Yardım Uzman Yardımcısı ve Teknik Yardım Uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4668 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

Başkan: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanını,

Uzman: Teknik Yardım Uzmanını,

Uzman Yardımcısı: Teknik Yardım Uzman Yardımcısını,

KMS: Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı

Eleme Sınavı

Madde 5 — Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcısı adayları eleme sınavı, Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS)’dır.

Giriş Sınavı

Madde 6 — Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcısı adayları Giriş Sınavı ile alınır. Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) sonuçlarına göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümlerinden oluşan sınavdır.

Uzman Yardımcısı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

Eleme sınavı sonuçlarına göre hangi puan türlerinden, öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjanlara göre hangi puanlardaki adayların veya puan sıralamasına göre kaç adayın giriş sınavına çağrılacağı ilan metni ile duyurulur.

Giriş Sınavı Katılma Şartları

Madde 7 — Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) KMS sınavından, ilanda belirtilen puan türlerine göre gerekli puanı almış olmak,

b) Devlet Memurları Kanununda belirtilen, Devlet Memuru olma genel şartlarını taşımak,

c) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Enaz dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

şartları aranır.

Duyuru

Madde 8 — Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma şartları, sınav ve son başvuru tarihleri ile hangi makama başvurulacağı hususu yurt düzeyinde çıkan günlük iki gazete ile sınav tarihinden enaz bir ay önce duyurulur.

Adayların başvurma ve kayıt süreleri, sınavın başlama tarihinden enaz 15 gün önce bitecek şekilde tespit ve ilan edilir:

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurma Belgeleri

Madde 9 — Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar aşağıdaki belgeleri Başkanlığa iletirler:

a) İdarece öngörülen puan türlerine göre eleme sınavında (KMS) başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgesi,

b) İlanda belirtilen yerlerden temin edecekleri iş talep formu,

c) Nüfus cüzdanı sureti,

d) Yüksek Öğrenim diploması veya çıkış belgesinin aslı yada tasdikli sureti,

e) KMS sonuç belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

f) Özgeçmiş,

g) 4 adet vesikalık fotoğraf,

h) Askerlik görevini yaptığını yada sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösterir belge,

i) Adli sicil kayıt belgesi,

j) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmasına engel bir hali bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.

Yukarıda sayılan belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça tasdik edilebilir. Bu maddenin (j) bendinde belirtilen sağlık kurulu raporunun getirilmesi sınav sonuçlarının duyurulmasından sonraya bırakılabilir.

Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Başkanlığa ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Sınav Kurulu

Madde 10 — Giriş sınavının Başkanlıkça yapılması halinde sınav kurulu, Başkan yada görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri ve üç Daire Başkanının katılımıyla oluşur. Başkanın gerekli görmesi halinde sınav kuruluna Yükseköğretim Kurumları öğretim üyeleri arasından üye atanabilir. Mazereti dolayısıyla kurul toplantısına katılamayacak üyeler için Başkan kurum içerisinden veya kurum dışından yedek üyeler belirleyebilir.

Sınav Şekli

Madde 11 — Giriş sınavı yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça ve Başkanlığın faaliyet gösterdiği bölgelerde kullanılan dilleri ve Türk lehçelerinden birini veya birkaçını KPDS’ de (C) düzeyinde yada eşdeğer düzeyde bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır.

Giriş sınavı şeklinin yazılı ve sözlü olarak belirlenmesi halinde yazılı sınavda başarılı olanlardan öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjanlardan dört katı aday sözlü sınava çağrılır. Bu şekilde sözlü sınava çağrılan son adayla aynı puanı almış olan adaylar bu sınırlamaya bakılmaksızın sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınavın Yürütülmesi

Madde 12 — Giriş sınavının yazılı sınav şeklinde yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Sınav Kurulu yazılı sınavı kendisi yaptığı takdirde sınav sorularını hazırlar, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

Yazılı sınavda başarı gösterenlere durumları bir yazıyla bildirilir ve en geç 15 gün içinde sözlü sınava çağrılırlar.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 13 — Sözlü sınav sınav kurulunca yapılır. Kurul üyeleri sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verirler. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Bu sonuçlar başarı derecesine göre sıralanır ve başarılı olanlar tespit edilir.

Sınav Sonuçları

Madde 14 — Sınav sonuçları sözlü sınava katılan bütün adaylara yazılı olarak duyurulur.

Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde, Başkanlığa başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir özürü olmadığı halde başvurmayanların atama işlemleri yapılmaz.

Sınavı Kazanamayanlar

Madde 15 — Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler.

Atanma

Madde 16 — Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanların, boş uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre uzman yardımcısı adayı olarak yapılır.

Adaylık Süresi

Madde 17 — Uzman yardımcısı adaylarının işe intibaklarını sağlamak ve yetiştirilmek amacıyla uygulanan ve bir deneme süresi olan adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

Adaylık Dönemi Çalışmaları

Madde 18 — Aday olarak atanan Uzman Yardımcıları, Teknik Yardım Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla çeşitli eğitim programlarına tabi tutulurlar. Uzman yardımcıları bir yıllık süre içinde Başkanlık birimlerinde staj amaçlı çalışmalar yaparlar. Birimlerdeki çalışmaların sonunda ilgili daire başkanları adayın bilgi durumları ve genel davranışları hakkında Başkanlığa bir rapor verirler.

Aday hakkındaki kanaat raporları sonuçlarının başkanlıkça değerlendirilmesi sonucu adayların asaleti Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanının teklifi, Başkanlık Makamının onayı ile tasdik edilir.

Uzman Yardımcılığı

Madde 19 — Asaleti tasdik edilen uzman yardımcıları, daire başkanlıklarının birinde görevlendirilir.

Tez Seçimi

Madde 20 — Uzman yardımcıları adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra Başkanlığın görev sahası ile ilgili konularda görevli olduğu Daire Başkanının tasvibi ile bir tez konusu seçer. Daire Başkanı ilgilinin tez konusunu yazılı olarak Başkanlık makamına bildirir ve Başkanın oluru ile ilgilinin tez konusu belirlenmiş olur.

Uzmanlık Tezinin Hazırlanması

Madde 21 — Uzman yardımcıları hazırlayacakları tezlerde ilmi esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldıkları konuyu tarihi gelişmesi içinde ve mukayeseli olarak incelemek zorunda olup, tezin yeni görüş ve tavsiyeleri taşıması şarttır.

Uzmanlık Tezinin Teslimi

Madde 22 — Uzman yardımcısı tezini bir yazı ekinde, 19 uncu maddede belirtilen tez seçimini müteakip engeç bir yıl içinde Başkanlığa vermek zorundadır. Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi süresi içinde Başkanlığa teslim etmek şartıyla Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Başkanlık tezlerin teslimini müteakip üç ay içerisinde yeterlik sınav tarihini belirler. Tez konusu Başkanlığa bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de Yeterlik Sınavına giremeyen Uzman Yardımcıları talep ettikleri ve idarece belirlenecek daha sonraki bir tarihte Yeterlik Sınavına girebilirler. Ancak yukarıda belirtilen mazeretleri olan Uzman Yardımcıları görevini aksatmayacak bir durumda ise kendi imkanları ve isteği ile Yeterlik Sınavına katılabilirler.

Başkanlık, teslim edilen tezlerin birer örneğini Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu asil ve yedek üyelerine dağıtır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 23 — Uzmanlık yeterlik sınav kurulu 10 uncu maddede belirtildiği gibi oluşturulur ve yeterlik sınavı bu kurulca yapılır.

Yeterlik Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır.

Yeterlik Sınavı ve Değerlendirme

Madde 24 — Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı, "Tez Değerlendirme" ve tezin "Sözlü Savunması" olmak üzere iki safhada yapılır.

Yeterlik Sınavının "Tez Değerlendirme" safhasında değerlendirme, sınav kurulu üyelerince tezin yeterliliği ile ilgili rapor ve notla takdir etme şeklinde yapılır. Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yeterlik Sınavının "Sözlü Savunması" aşamasında değerlendirme not takdiri şeklinde olup, yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yeterlik Sınavı Safhaları

Madde 25 — Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen Uzman Yardımcısı, sözlü savunmaya çağrılır.

Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan Uzman Yardımcısı altı ay içinde tezini yeniden hazırlamak zorundadır. İkinci defa ve ilk yeterlik sınavından en geç bir yıl içinde açılacak olan sınavda da tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, Yeterlik Sınavında başarısız sayılır.

Yeterlik Sınav Kurulu sözlü savunma safhasında, Uzman Yardımcısının Başkanlığın faaliyet ve uzmanlık alanındaki bilgisini de göz önüne alarak savunmayı değerlendirir.

Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından sözlü savunması başarısız görülen Uzman Yardımcısı altı ay içinde açılacak sınavda doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında da başarısız görülen Uzman Yardımcısı Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarısız sayılır.

Uzmanlığa Atanma

Madde 26 — Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarılı olan Uzman Yardımcısının "Teknik Yardım Uzmanı" olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

Yeterlik Sınavında başarısız sayılan Uzman Yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

Yeniden Atanma

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Teknik Yardım Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla, 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri dikkate alınarak Teknik Yardım Uzmanlığına atanabilirler.

Düzenleme Yetkisi

Madde 28 — Bu Yönetmelikte yer alan hususlarda Başkanlık yönergeler hazırlamak suretiyle düzenleme yapabilir.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • —— 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre çalıştırılan personel hakkında uygulanır.

Sicil Amirleri

Madde 4 — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında çalışan kadrolu memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olduğu, bu yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir. Koordinasyon ofislerine Başkanlık tarafından görevlendirilen personelin birinci sicil amiri Personel İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, ikinci sicil amiri başkan yardımcısıdır. 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilen personelden; hakim, savcı, Sayıştay meslek mensupları, üniversitelerde Doçent ve Profesör unvanlı öğretim görevlileri ve mesleğe kararname ile atanan personelin birinci sicil amiri Başkan Yardımcısı ikinci sicil amiri Başkan; 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan kariyer meslek mensuplarının birinci sicil amiri kendisine bağlı olarak çalıştıkları daire başkanı, ikinci sicil amiri başkan yardımcısı; bunlar dışındaki geçici görevli personelin birinci sicil amiri şube müdürü, ikinci sicil amiri daire başkanıdır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 6 — 26/2/1997 tarihli ve 22917 sayılı Dışişleri Bakanlığı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 —— • —— 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre çalıştırılan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, kapsama giren personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla yetkisini her sınıf ve derecedeki memur için doğrudan kullanabilir. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli personelin disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Disiplin Kurulu

Madde 5 — Disiplin Kurulu; Başkanın yetkili kıldığı bir daire başkanının başkanlığında, Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı ve Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığından birer; Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından da iki şube müdürünün katılımıyla oluşturulur.

Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 6 — Yüksek Disiplin Kurulu, Başkanın Başkanlığında, Ekonomik,Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanı, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanı, Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinden oluşur.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 7 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 8 — 26/2/1997 tarihli ve 22917 sayılı Dışişleri Bakanlığı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği değişiklikleri ve bütün ekleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 —— • —— 

 —— • —— 

 —— • —— 

 —— • —— 

 —— • —— 

 

 

Sayfa Başı