Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Nisan 2002

CUMA

Sayı : 24724

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/3822 Yedek Subayların Yetiştirilme Sürelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2002/3873 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Kararlarının Uygulanması Hakkındaki 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2002/3893 T. Halk Bankası Anonim Şirketi’nce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılmış veya Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesi ile Bu Uygulamadan Kaynaklanan Gelir Kayıplarının Hazinece Karşılanmasına Dair Karar

 

Atama Kararı

2002/3890 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

— Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (OGÜDAM)

 

Tebliğ

— Antalya İli Taşkın Kontrol Tesislerinin İşletilmesi Hakkında Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E : 2001/493 (4616 Sayılı Kanun ile İlgili) K : 2002/11 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2000/19 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3038 Sayılı Yasa ile İlgili) K : 2002/15 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/3822

Bu Kararnamenin yayımını takip eden celp döneminden itibaren geçerli olmak üzere;

1. Yedek subayların yetiştirilme süresinin 4 ay 10 günden, 4 aya indirilmesi, toplam hizmet süresinin 16 ay olması,

2. Sağlık sınıfı için yetiştirilme süresinin 1 ay 10 günden, 1 aya indirilmesi, toplam hizmet süresinin 16 ay olması,

3. Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yedek subayların yetiştirilme süresinin 1 ay 10 günden, 1 aya indirilmesi, toplam hizmet süresinin 16 ay olması,

4. 10/6/1996 tarihli ve 96/8298 sayılı, 12/12/1996 tarihli ve 96/8967 sayılı, 2/2/1998 tarihli ve 98/10626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının yürürlükten kaldırılması;

Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşüne dayanan Milli Savunma Bakanlığı’nın 20/2/2002 tarihli ve 1400249 sayılı yazısı üzerine, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanun’un değişik 3 üncü maddesinin (f) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/3873

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütlerinin ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararları doğrultusunda bazı terör örgütleri, kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması ve bu mal varlıkları ile ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına dair 22/12/2001 tarihli ve 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki listenin 86 ve 126 ncı sırasında yer alan kişilerin bu listeden çıkarılması ve söz konusu listeye ekli listede adları belirtilen kişi ve kuruluşların ilave edilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/3/2002 tarihli ve ARTY/150 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

S.ORAL

R. ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

Prof. Dr. T. TOSKAY

E. S.GAYDALI

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

LİSTE

 

Afghan Support Commitee (ASC)

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)

Abd al Muhsin Al-Libi

Abu Bakr Al-Jaziri

Ummah Tameer E-Nau (UTN)

Sultan Bashir-Ud-Din Mahmood

Abdul Majeed

Mohammed Tufail

Lashkar-E-Tayyiba

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/3893

T. Halk Bankası Anonim Şirketi’nce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış veya kullandırılacak kredilerin faiz oranlarının düşürülmesi ile bu uygulamadan kaynaklanan gelir kayıplarının Hazinece karşılanmasına ve 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/2/2002 tarihli ve 11076 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

F. BAL

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

O. VURAL

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

7/3/2002 Tarihli ve 2002/3893 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Karar Sayısı : 2002/3890

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 18/3/2002 tarihli ve 1682 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

R. ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

Dr. Y. KARAKOYUNLU

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

Prof. Dr. T. TOSKAY

E. S. GAYDALI

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

20/3/2002 Tarihli ve 2002/3890 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın

Temin Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi

Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Hazine garantisi olmaksızın dış finansman sağlanması ile bahsekonu kuruluşların diğer kurum ve kuruluşlar lehine garanti vermelerine ilişkin uygulanacak esas ve usulleri düzenler.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümlerine bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı verilen kamu kurum ve kuruluşları tabidir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bağlı Kuruluş: Sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletme veya işletme topluluğu ile bunlardan oluşan anonim şirketleri,

Belediye: Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, kasaba belediyeleri ve belediye birlikleri olmak üzere yerel yönetim idarelerini,

BİT: Belediye İktisadi Teşebbüsünü,

Dış Finansman: Herhangibir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkanını,

Dış Finansman Kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı ve alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların her birini,

İktisadi Devlet Teşekkülü (Teşekkül): Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsünü,

Kamu İktisadi Kuruluşu (Kuruluş): Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsünü,

Kamu İktisadi Teşebbüsü (Teşebbüs): İktisadi Devlet Teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adını,

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kamu İktisadi Teşebbüsü, İktisadi Devlet Teşekkülü, Kamu İktisadi Kuruluşu, Bağlı Kuruluş, Belediye, Belediye İktisadi Teşebbüsü, Kamu yatırım ve kalkınma bankalarını,

Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

Uygulama Projesi: Bir yapı ve/veya tesisin inşaatını yürütebilecek ayrıntıda düzenlenen, inşa edilecek bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin olarak ayrıntılandırıldığı projeyi,

ifade eder.

Hazine İzni Verilirken Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 5 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yapım, mal ve hizmet satın alım projeleri ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için sağlanan krediler de dahil olmak üzere yurtdışından hertürlü nakdi kredi sağlaması ve uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraç etmeleri ile bahsekonu kuruluşların diğer kurum ve kuruluşlar lehine garanti vermeleri Müsteşarlığın iznine bağlıdır. Müsteşarlığın izni alınmadan sağlanan krediler ile tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraçları Dış Finansman Bilgi Sistemine kaydedilmez ve bunlara ait anapara faiz ve diğer masrafların transferi yapılmaz.

Hazine garantisi olmaksızın dış finansman temini talebi ile kamu kurum veya kuruluşu tarafından Müsteşarlığa müracaat edilir. Müsteşarlık aşağıdaki kriterlere göre kuruluşun talebini değerlendirir:

a) Makina techizat alımı ve yapım projeleri gibi yatırım projelerinin Yıllık Yatırım Programında yer alması ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yatırımın Yıllık Yatırım Programındaki yeri ve önceliğine ilişkin uygun görüşünün olması, (BİT ve Bağlı Kuruluşlar statüleri gereği hariç tutulmaktadır.).

b) Kredi temin edilecek yatırım projelerinin yapım işleri ile ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümleri gereği yapılması öngörülen durumlarda Uygulama Projesinin olması.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

 Devlet Bakanlığından:

 

Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve

Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere

Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Müsteşarlık tarafından Uluslararası Kredili İhale (UKİ) izni verilen ve/veya uluslararası kuruluşlar ve yabancı hükümetlerden sağlanan kredilerle finanse edilen kamu projeleri için Hazine Geri Ödeme Garantisi verilmesi ile Hazine Yatırım Garantisi verilmesi, Hazine Garantilerinin verilmesine ilişkin garanti ücretinin belirlenmesi, garantinin değerlendirilmesi, izlenmesi, bütçeleştirilmesi, raporlanması, riskin sınırlandırılması ve paylaşımı, garantiye ilişkin bilgilerin kamuoyuna açıklanması, Hazine yatırım garantisi kapsamında garanti edilen tutarın tespit edilmesi ve garanti kapsamında geri ödemelerin güvence altına alınmasına yönelik tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 — Genel ve katma bütçe dışı kuruluşlar ile yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkının devri ve/veya benzeri finansman modelleri kapsamındaki İdareler bu Yönetmeliğe tabidir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci ve 14 üncü maddeleri uyarınca çıkarılmıştır.

Yetki

Madde 4 — Kanunun 4 üncü maddesi gereği Hazine Geri Ödeme Garantisi verilmesine sadece Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan ve Hazine Yatırım Garantisi verilmesine Müsteşarlığın görüşü Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kanun ve işbu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Kuruluşlar ve İdareler lehine Müsteşarlık haricindeki kuruluşlar tarafından verilen garantilerden Müsteşarlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen:

Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

Dış Finansman Kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı ve alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların her birini,

Garanti Değeri: Garantili Kredi kapsamında kuruluş tarafından geri ödemenin gerçekleştirilmemesi ihtimaline karşın ve/veya Hazine Yatırım Garantisi altında garanti verilen İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtimaline karşın ortaya çıkan riskin değeri,

Garantili Kredi: Hazine Garantisi sağlanan Krediyi,

Garanti Protokolü: Hazine Garantisi verilebilmesini teminen Müsteşarlık ile Kuruluş ve/veya İdare arasında imzalanan ve garanti verme koşullarını düzenleyen protokolü,

Hazine Garantileri: Hazine geri ödeme garantisini ve Hazine yatırım garantisini veya tek tek her birini,

Hazine Geri Ödeme Garantisi: Kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları lehine bu kuruluşların dış finansman kaynağından sağladıkları dış borçlarının geri ödenmesi hususunda verilen garantileri,

Hazine Yatırım Garantisi: Yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri kapsamında ilgili mevzuat hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı olmak üzere verilen garantileri,

İdare: Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın üçüncü maddesinin (e) bendinde tanımlanan idareyi,

Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

Kuruluş: Kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları,

Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını;

Risk Hesabı: Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı,

Uluslararası Kredili İhale (UKİ): İlgili mevzuatta yeralan hükümler saklı kalmak kaydıyla bir tanesi Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal of European Communities) olmak üzere en az iki yabancı gazetede duyurusu yapılan ve yerli ve/veya yabancı firmaların katılımına açık ihaleyi,

ifade eder.

Garanti Limiti

Madde 6 — Herhangi bir mali yıl içerisinde Hazine Garantileri altında sonuçlandırılan garantili finansman imkanlarının toplam tutarı o yıl Bütçe Kanununda belirlenen garanti limitini aşamaz.

Hazine Geri Ödeme Garantisi Verilirken Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 7 — 21/7/2001 tarihli ve 24469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde dış finansman gerektiren projelerde UKİ’ye çıkmak esastır. Ancak, uluslararası kuruluşlar ve yabancı hükümetlerden sağlanan finansman imkanları kapsamında ilgili anlaşmaların hükümleri geçerlidir. Aşağıda yer alan mali kriterleri karşılayan ve Tebliğ hükümleri gereğince garantili kredi ile finansmanı gerçekleştirilmek üzere ihale edilecek projeler için Müsteşarlık tarafından Hazine Geri Ödeme Garantisi verilir.

Müsteşarlık aşağıdaki mali kriterlere göre kuruluşun talebini değerlendirir:

1. Kuruluşun, Müsteşarlığa başvuruda bulunduğu tarih itibariyle, halihazırda bir itfa planına bağlı olarak ikraza bağlanmış yükümlülükleri hariç Müsteşarlık tahtında vadesi gelmiş yükümlülüklerinden ödenmemiş bir borcu bulunmaması.

2. Garantili Kredinin geri ödeme döneminde kuruluşun öngörülen nakit akışının borç servisini ve kuruluşun Müsteşarlığa olan mevcut borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olması.

3. Kuruluşun, Garantili Kredi ile finanse edilecek projenin işletmeye alınmasından sonra borç servisini karşılayacak şekilde projeden doğrudan veya dolaylı getiriyi sağlaması.

Kuruluş, yukarıda yer alan 2. ve 3. kriterleri karşıladığını ortaya koyacak projeksiyonları ve bu projeksiyonların dayandırıldığı varsayımları gösteren raporları Müsteşarlığa sunmak ile yükümlüdür.

Ancak, her durumda Müsteşarlığa yapılan garanti taleplerinin sonuçlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

a) Projenin yürütülmesinden, izlenmesinden ve gerçekleşmelere ilişkin raporlamadan sorumlu olacak ve borç servisini yürütecek ve izleyecek bir Proje Koordinasyon Biriminin kurulması.

b) Kuruluşun, 18/4/2001 tarihli ve 24377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerini yerine getirmesi.

c) Bütçe Kanunlarıyla belirlenen garanti limiti kapsamında kalınması.

Doğal afetler sebebiyle ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen projeler için yukarıdaki mali kriter ve koşullara uygunluk şartı aranmaz.

Hazine Yatırım Garantisi Verilirken Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 8 — Hazine Yatırım Garantisi sağlanması için Müsteşarlığa yapılan başvurularda; Müsteşarlık Hazine Yatırım Garantisi sağlanması ve garantinin kapsamı hakkındaki görüşlerini oluştururken aşağıdaki kriteleri dikkate alır;

1. Genel ve Katma Bütçe kapsamı dışındaki İdarenin, Yatırım Garantisi talebiyle Müsteşarlığa başvuruda bulunduğu tarih itibariyle, halihazırda bir itfa planına bağlı olarak Müsteşarlık tahtında vadesi gelmiş yükümlülüklerinden ödenmemiş bir borcu bulunmaması.

2. Projenin işletme döneminde, Genel ve Katma Bütçe kapsamı dışındaki İdarenin nakit akışının, İdarenin proje kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ve Müsteşarlığa olan mevcut borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olması.

3. Projenin yürütülmesinden, izlenmesinden ve gerçekleşmelere ilişkin raporlamadan sorumlu olacak ve borç servisini yürütecek ve izleyecek bir Proje Koordinasyon Biriminin kurulması.

4. İdarenin, 18/4/2001 tarihli ve 24377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerini yerine getirmesi.

5. Bütçe Kanunlarıyla belirlenen garanti limiti kapsamında kalınması.

İdare, Müsteşarlığa müracaatında yukarıda belirtilen 2. kriteri karşıladığını ortaya koyacak projeksiyonları ve bu projeksiyonların dayandırıldığı varsayımları gösteren raporları Müsteşarlığa sunmakla yükümlüdür.

Garanti Protokolü

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan Hazine Geri Ödeme Garantisi ve/veya Hazine Yatırım Garantisinin geçerlilik kazanması Müsteşarlık ile lehine garanti verilecek Kuruluş ve/veya İdare arasında Garanti Protokolü imzalanması kaydıyla mümkündür. Hazine Geri Ödeme Garantisi çerçevesinde Garanti Protokolünün imzalanması Garantili Kredi Anlaşmasının yürürlük şartlarından biridir.

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendilerine ait tüzel kişilerin ve/veya kendilerine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kendilerinin ve/veya kendilerine ait tüzel kişilerle kendilerine bağlı tüzel kişiliği haiz kuruluşların sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu özel idare şirketleri ile belediye iktisadi kuruluşlarının dış finansman kaynağından Hazine garantisi altında sağladıkları dış finansman imkanlarına ilişkin her türlü yükümlülüklerden ve bu yükümlülüklerin aksatılması neticesinde doğmuş olan ve doğabilecek Hazine alacaklarının geri ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Kısmi Garanti

Madde 10 — Yukarıda belirlenen esaslara uygun olarak;

a) Hazine Geri Ödeme Garantisi, garantiye konu her bir kredi bazında koşulları belirlenmek üzere miktar ve/veya vade üzerinden,

b) Hazine Yatırım Garantisi, her bir garanti türü bazında fiyat/tarife, miktar ve süre üzerinden,

toplam yükümlülüğün %95’ine kadar kısmen verilebilir. Ancak, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile yabancı ülkelerin Resmi İhracat Sigorta Kuruluşlarından (ECA) sağlanan ihracat kredileri kısmi garanti uygulamasından istisna tutulur.

Garanti Anlaşmasının ve Garanti Protokolünün Değiştirilmesi

Madde 11 — a) Hazine Geri Ödeme veya Hazine Yatırım Garantisinin mali koşullarının yeniden yapılandırılması durumunda revize edilen koşullara göre yeni bir Garanti Protokolü yapılabilir. Ancak, yapılan değişiklik mali şartlarda bir iyileşme sağlıyorsa, yeni bir Garanti Protokolü yapılmaksızın mevcut garanti kapsamının geçerliliği devam eder.

b) Garantili Kredi Anlaşması ve Garanti Protokolünün imzalanmasından sonra ek finansman ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu miktar artışını karşılayan ek kredi tutarına garanti verilmesi; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeni bir Garantili Kredi Anlaşması ya da Tadili ile ek bir Garanti Protokolünün imzalanması kaydıyla mümkün olabilir.

Dış Borç Ödeme Hesabı

Madde 12 — a) Hesabın Kurulması: Doğal Afet nedeniyle getirilecek istisnalar hariç olmak üzere, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının projelerinin finansmanını teminen Hazine Geri Ödeme Garantisi verilebilmesi için Proje’nin finansmanı için temin edilen kredinin geri ödeme yükümlülüklerini karşılamak üzere Kuruluş, yetkili organlarının kararı ile bir ticari bankada "Dış Borç Ödeme Hesabı (Hesab)" kuracaktır. Hesabın kaynaklarını, kredinin geri ödeme yükümlülüklerini kısmen veya tamamen karşılayacak şekilde gerek finanse edilen projeden temin edilen gelirler gerekse uygulayıcı kuruluşun diğer olağan gelir kalemleri oluşturacaktır. Söz konusu Hesabın çalışma usullerinin belirlenmesine ilişkin olarak Kuruluş ile ticari banka arasında Müsteşarlığın uygun görüşü ile bir sözleşme imzalanacaktır. Bahsekonu sözleşme Müsteşarlık ile Kuruluş arasında imzalanan Garanti Protokolünün ayrılmaz parçasıdır. Kuruluş Hazine Geri Ödeme Garantisi altında temin edilen krediye ilişkin yükümlülüklerini bu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde hareket ederek yerine getirecektir.

b) Hesabın İşleyiş Mekanizması: Hesaptan para kullanımı, Kuruluşun Garantili Kredi/Kredilerden doğan yükümlülüklerine ilişkin borç servisini karşılamak üzere yapılacak transferler için gerçekleşecektir. Hesapta toplanan tutarlar belli dönem sonları itibariyle vade tarihlerinde borç servisini veya Müsteşarlığa olan mevcut yükümlülükleri karşılamak üzere doğrudan Hesabın bulunduğu banka yetkililerince kreditörün ilgili hesabına veya Müsteşarlığın ilgili hesabına transfer edilecektir.

c) Raporlama: Hesaptan yapılan işlemlere ilişkin olarak Kuruluş tarafından hazırlanan aylık raporlar takip eden her ayın 15’ine kadar Müsteşarlığa iletilecektir.

d) Denetim ve Yaptırım: Dış Borç Ödeme Hesabı ile ilgili olarak Kuruluşun vermiş olduğu taahhütler ile garanti verilmesi aşamasında Müsteşarlığa sunulan bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen bütün işlemler, her yıl düzenli olarak yetkili denetim kurulu/kurullarınca denetlenir, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin denetimleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yerine getirilir. Sözkonusu tüm denetim raporları Müsteşarlığa sunulur.

Denetim sonucunda hazırlanan raporlarda, Kuruluşun Dış Borç Ödeme Hesabına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği veya usulsüz işlem yapıldığı saptanırsa, Kuruluş yetkilileri hakkında görevini yerine getirmemesi nedeniyle ilgili mevzuat gereği yasal işlem yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Garanti Ücreti

Madde 13 — a) Müsteşarlık, lehine Hazine Geri Ödeme Garantisi verilen taraftan bir defaya mahsus olmak üzere kuruluşun ödeme kabiliyetine bağlı olarak garanti edilen tutarın %1’ine kadar garanti ücreti tahsil eder. Hazine Yatırım Garantisi verilmesi halinde ise İdarenin koşullu yükümlülüklerinin gerçekleşme ihtimali ile uyarlanmış tutarının Garanti verildiği tarihteki değerinin verilen İdarenin ödeme kabiliyetine bağlı olarak %1’ine kadar garanti ücreti tahsil edilir. Garanti ücreti oranları her yıl Müsteşarlık tarafından belirlenir.

b) Garanti ücreti, Garanti Protokolünün imzalanmasını takip eden 7 iş günü içinde Risk Hesabına kuruluş tarafından ödenir.

Garantilerin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Garanti Karşılıklarının Belirlenmesi

Madde 14 — a) İzleme: Borçlu Kuruluş veya İdarelerin bünyelerinde oluşturdukları Proje Koordinasyon Birimi, Projenin yürütülmesinden, izlenmesinden, proje kapsamında gerçekleşmelere ilişkin raporlamalardan; ve dış borç geri ödemelerinin doğru, düzenli ve tutarlı bir şekilde izlenebilmesinden, ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlığa raporlanmasından, Müsteşarlıkla gerekli koordinasyonun kurulmasından ve evrak akışının düzenli olarak sağlanmasından sorumludur.

b) Değerlendirilmesi: Garantili kredi her yıl düzenli olarak Garanti süresinin sonuna kadar izlenerek aşağıdaki yöntem çerçevesinde yeniden değerlendirilir:

a) Garanti Değeri=NBD * (GO%-OD%) * GR% - GF, formulü

GR %: Kuruluşun vadeye bağlı olarak tahmini borç yükümlülüklerini yerine getirememe riski,

NBD: Toplam geri ödeme yükümlülüğünün değerlendirme tarihindeki bugünkü değeri,

GO %: Kredinin Müsteşarlık tarafından garanti edilen oranı,

OD %: Müsteşarlığın üstlendiği garantili kredilerin ortalama geri dönüş oranı,

GF: Garanti Ücreti

c) Garanti Karşılığının Belirlenmesi: Yukarıda ifade edilen yöntemle hesaplanan Garanti Değeri, Garantilerin bütçeleştirilmesi açısından yılı bütçelerine Risk Hesabı için konulacak ödeneğin belirlenmesinde, sözkonusu hesabın gelir akımları ile birlikte esas alınır. Garanti Değeri borç servisi dönemi süresince her yıl yukarıda yer alan yöntemler kapsamında yeniden değerlendirilir. İlgili yılın Bütçesine, bütçe ödeneği aşağıdaki şekilde konulur:

Bütçe Ödeneği=[(GD/NG)*BS]-RG

GD: Garanti Değeri

NG: Nominal garantili kredi tutarı

BS: İlgili yılın toplam borç servisi tutarı

RG: İlgili yılın öngörülen Risk Hesabı gelirleri.

Hazine Garantilerinin Bütçeleştirilmesi ve Muhasebesi

Madde 15 — Hazine garantilerinin bütçeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi Kanun’un 14 üncü maddesi gereğince yürütülür. Müsteşarlık bütçeleştirmeye ve muhasebeleştirmeye ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile birlikte belirler.

Raporlama

Madde 16 — Müsteşarlık, üçer aylık dönemler itibariyle;

• Sağlanan Hazine geri ödeme garantileri altında temin edilen finansmanın borçlu ve alacaklı bazında listesini,

• Borçlusuna ve alacaklısına göre Hazine geri ödeme garantisi stok verilerini,

• Hazine geri ödeme garantisi verilen kredilerin dış borç servisi verilerini,

• Müsteşarlığın üstlenmek durumunda kaldığı Hazine garantilerinin listesini

kamuoyuna açıklar.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde kadrolu olarak çalışan personelin sicil raporlarını dolduracak, birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci ve geçici 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4 — Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli listede (Ek-1) belirtilmiştir.

Sicil Raporları

Madde 5 — Kadrolu personelin; sicil amirleri, sicil raporlarının doldurma zamanı ve doldurulması için gerekli süre, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının dolduruluş şekli, bunların değerlendirilmesi ve muhafazası ile görevli makamlara dair esaslar, yetersiz memurların uyarılması ve itirazlar ile bunları inceleyecek merciler ve sicil raporlarının değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 6 — 17/3/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği bu Yönetmelik bakımından yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yaparak birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4 — Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri ekli listede (Ek-1) gösterilmiştir.

Sicil Raporları

Madde 5 — Sözleşmeli personelin sicil amirleri, sicil ve başarı değerleme dönemi, sicilde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, bunların değerlendirilmesi ve muhafaza ile görevli Makamlara dair esaslar, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek merciler sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususlar 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikteki usül ve esaslara göre yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 6 — 17/3/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği bu Yönetmelik bakımından yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 8/3/1997 tarihli ve 22927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TemelTıp Bilimleri dışındaki bir doktora programına başvurabilmek için, adayların bir yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına,Eczacılık, Fen Edebiyat Fakülteleri (Fen Kesimi) mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (LES) en az 45 sayısal puan almış olması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.

—— • ——

Osmangazi Üniversitesinden:

 

Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

(OGÜDAM)

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1’inci maddesi uyarınca Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (OGÜDAM) adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı; ulusal ve uluslar arası boyutlarda deprem araştırmaları, depremle ilgili eğitim, bilimsel yayın ve yazım konularını gerçekleştirmek, gerekli koordinasyon ve planlamayı sağlamak, yapılarda oluşabilecek hasarları önlemeye yönelik iyileştirme çalışmaları yapmaktır. Yapıların bölgede oluşabilecek depremselliğe göre davranışlarını, dayanımlarını, özelliklerini Eskişehir ve çevresi başta olmak üzere, Türkiye genelinde incelemektir. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlarla, basın ve kamuoyu ile devamlı temas halinde olunarak işbirliği sağlamak; depremle ilgili son gelişmeleri, yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında halka aktarmak ve gerekli önemlerin alınması yolunda uğraş vermektir.

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 3 — Merkez, ikinci maddede belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar ya da yaptırır:

a) Eskişehir ve çevresi başta olmak üzere yurdun diğer yörelerindeki fay hatlarının, deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerin jeolojik, jeofizik, geoteknik v.b. bilimsel, teknik ve ekonomik yönden incelemelerini yapmak,

b) Özellikle birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde saha çalışmaları yaparak kamuoyuna bu bölgelerdeki her türlü yapı ve konutların yapımları hakkında pratik bilgiler vermek; bu konuda ilgili bakanlık ve genel müdürlüklerle meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Depreme dayanıklı yapı tipi tasarımı yönünde gerekli bilimsel, endüstriyel, teknik araştırma, inceleme ve uygulama projeleri yaparak ya da yaptırarak mimari sistem seçiminde bulunmak,

d) Deprem anında zeminle üstyapı arasındaki karşılıklı etkileşimi, yapı ve yapı elemanlarının davranış etkileri ve dayanımlarını tespit etmek üzere gerekli prototip model çalışmaları ile deneyler yapmak; deprem bölgelerindeki mevcut yapı tiplerini incelemek,

e) Depremle ilgili lisans ve lisansüstü derslerin ders programlarına alınabilmesi için gerekli hazırlıkları yaparak ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarına öneride bulunmak,

f) Depremle ilgili yeni gelişmeler konusunda kurslar, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenlemek,

g) Depremle ilgili çalışma ve araştırmaları toplayan bir arşiv kurmak, Merkez tarafından yapılan çalışma ve araştırmaları yayımlayarak gerekli yerlere dağıtımını sağlamaktır.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, Osmangazi Üniversitesine bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümlerinin (İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık v.b.) Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları ile Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

Madde 6 — Genel Kurul her yılın Kasım ayında bir defa olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde 7 — Genel Kurulun Görevleri

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu ve yeni yılın bütçe taslağını incelemek ve onaylamak,

c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararları almaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürünün göstereceği iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur.

Madde 9 — Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Merkezin genel çalışma planını hazırlamak,

b) Genel Kurulca saptanan ilkeler doğrultusunda kararlar almak ve uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili esasları saptamak,

d) Merkezin yıllık çalışma raporu ve yeni yılın bütçe taslağını hazırlamaktır.

Merkez Müdürü

Madde 10 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi dolan Müdür yeniden atanabilir. Müdür ilgili bölümlerden bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görevinin sona ermesiyle biter.

Madde 11 — Merkez Müdürünün Görevleri

a) Merkezi temsil etmek,

b) Gündem hazırlayarak Yönetim Kurulunu ve Genel Kurulu toplamak ve başkanlıklarını yapmak,

c) Çalışma programlarını yürütmek,

d) Merkezin idari işlerini yürütmektir.

Oylamalar

Madde 12 — Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün oyu iki oy sayılır.

Merkezin Yerleşimi

Madde 13 — Merkez, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yapılandırılır. Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin olanaklarından yararlanılır.

Merkezin Gelirleri

Madde 14 — Merkezin giderleri ve gelirleri üniversite bütçesi ve döner sermayeden karşılanır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmeliği Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

Antalya Valiliğinden :

Antalya İli Taşkın Kontrol Tesislerinin

İşletilmesi Hakkında Karar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 — Bu Kararın amacı, Antalya İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sel baskınlarının can ve mal kaybına neden olmaması için taşkın kontrol tesislerinin amacına uygun olarak işletilmesi ve akarsu yataklarının korunmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar; Antalya İli Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yapılmış ve yapılacak olan taşkın kontrol tesislerinin işletilmesi ve akarsu yataklarının korunması ile ilgili kuruluş, görev, yetki ve çalışma, denetim esas ve usulleri ile gerekli hizmetlerin kurumlar arası görev dağılımını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Karar, 4373 sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (D), (E) ve (İ) bentleri ve 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi (a) ve (k) bendi, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun değişik 2 nci maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Karar kapsamındaki deyimler:

Baraj : Büyük kapasiteli depolama tesisi,

Gölet : Alçak baraj,

Sel Kapanı : Taşkın anında sel sularının akışını düzenleyen tesis,

Islah Tesisi : Akarsu yataklarında düzenli akışı sağlayan inşa edilmiş tesis,

Akarsu Yatağı : Islah edilmemiş dere ve çay yatakları,

Kurul : Taşkın Koordinasyon Kurulu,

olarak tanımlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

 

Madde 5 — Antalya Şehir İçi Taşkın Kontrol Tesislerinin işletilmesi ve korunması; Antalya Valiliğinin Başkanlığında;

Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

ASAT Genel Müdürlüğü,

Telekom,

Büyükşehir’e bağlı alt Belediye Başkanlıkları,

Karayolları Bölge Müdürlüğü,

Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü,

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü,

Çevre İl Müdürlüğü,

TEDAŞ,

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğünden teşekkül eden TAŞKIN KOORDİNASYON KURULU tarafından koordine edilir. Bu Kurulun Başkanı Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısıdır. Kurumlar üst düzeyde yetkilileriyle toplantılara katılırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Görev

Madde 6 — a) Bu Kararda, birinci bölümde tanımı yapılan ıslah tesislerinin fonksiyonuna mani olacak her türlü müdahaleleri (Kanalizasyon bağlantıları, enkaz ve çöp dökülmesi, yataktan malzeme alınması vb.) önleyici tedbirleri almak, periyodik denetimleri ile saptanacak gerekli işletme, bakım ve onarımlarını ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmasını sağlamak, imara açılmış veya açılacak sahalarda ve gecekondu bölgelerinde ıslahı henüz yapılmamış akarsu yataklarında taşkın önleyici tesislerin yapılması için öneride bulunmak.

b) DSİ tarafından yapılan ıslah ve taşkın kontrol tesislerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına veya ilgili alt Belediye Başkanlıklarına 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi (k) bendi hükmüne göre devrinin yapılmasını sağlamak.

c) Birden fazla kurum ve kuruluşça aynı anda yapılması gereken onarım, temizlik ve alınacak tedbirler için ortak programı hazırlamak.

d) Islah ve taşkın kontrol tesislerinin DSİ tarafından projelendirilmesini ve belediyeler ile diğer ilgililerce hazırlanan projeler hakkında DSİ’den görüş alınmasını sağlamak.

e) Taşkın kontrol tesislerinden baraj, gölet, sel kapanı, ıslah tesisi ve akarsu yataklarına müdahalede bulunanlar, çöp dökenler, sanayi atığı atanlar, inşaat veya kazıdan çıkan atık ve toprağı dökenler, inşaat yapmak suretiyle müdahalede bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak üzere tesisin bulunduğu ilçe belediye zabıtası, jandarma ve polis görevlendirilmiştir.

Madde 7 — Kurul’un taşkın kontrol tesisleriyle ilgili olarak aldığı kararlar, Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar veya özel ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.

Yetkiler

Madde 8 — Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında yapılan toplantıda alınacak kurul kararlarının uygulanması hususunda 5 inci maddede belirtilen kuruluşları Valilik münferiden veya müştereken görevlendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantı Usulü

 

Madde 9 — Kurul’un toplantı yeri ve zamanı Valilikçe bilirlenir ve dörder ay ara ile yılda üç defa toplanır. Toplantı 5 inci maddede belirtilen kuruluşların katılımlarıyla yapılır. Alınan kararlar zapta geçirilerek imzalanır ve uygulanması için ilgili kuruluşlara iletilir.

Taşkın ihtimalinin bulunması halinde veya taşkın durumlarında Valilikçe Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 10 — Cezai Hükümler;

Bu konuda kanunlardaki adli ve idari ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) 4 üncü maddede tanımı yapılan taşkın kontrol tesislerinden baraj, gölet, sel kapanı, ıslah tesisi ve akarsu yataklarına müdahalede bulunanlar, çöp dökenler, sanayi atığı atanlar, inşaat veya kazıdan çıkan atık ve toprağı dökenler, inşaat yapmak suretiyle müdahalede bulunanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

b) Ayrıca bu Kararda belirtilen hususlarda görevlerini ihmal eden kamu görevlileri hakkında da idari ve cezai yasal işlem yapılacaktır.

Sekretarya

Madde 11 — Kurul’un sekreterlik görevini DSİ Bölge Müdürlüğü yapar. Sekreterlik, toplantı gündemini düzenler. Alınan kararlardaki imzaları tamamlatır, yayar, ilgili mercilere ulaştırır, kurumlar arası irtibatı sağlar.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Karar hükümlerini Antalya Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

—— • ——

—— • ——

Yargıtay Kararı

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2002/3602

Karar : 2002/4254

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Aydın 1. A.H.

 

Tarihi

: 4/11/1999

 

Numarası

: 1999/924-1999/939

 

Davacı

: Meltem Zengin

 

Davalı

: Fatih Zengin

 

Dava Türü

: Boşanma

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Meltem Zengin vekilinin, davalı Fatih Zengin aleyhine açtığı boşanma davasının mahkemece taraf vekillerinin beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

743 sayılı Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz ve hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin, taraf vekillerinin beyanı ile yenitilerek boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 25/3/2002

Sayfa Başı