Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Nisan 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24723

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/3825 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere Verilecek Burs Miktarı Hakkında Karar

2002/3856 3083 Sayılı Kanun Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Aşağı Karabahçe Köyü, Ada Bağlısının Ana Köyden Ayrılarak Örgülü Köyüne Bağlanması ve “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2002/3858 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2002/3886 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik (71/349/AT)

— Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/AT)

— Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 33)

— İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2002/31)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından :

 

Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14/1/1990 tarihli ve 20402 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 115 inci maddesinin 2 numaralı, 7 numaralı ve 9 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 - Fazla ve yersiz ödemeler, geri isteme iradesinin borçluya ulaştığı tarihten,”

“7 - Sözleşmeye dayanan alacaklar, kanun veya taahhütnamelerinde başka türlü bir esas öngörülmemiş ise akdin ihlal edildiği tarihten,”

“9 - Sayıştay, adli, idari ve askeri mahkemeler ilamları ile tazmin hükmolunan paralar, ilamda faizin başlangıcı hakkında hüküm varsa belirtilen tarihten, aksi takdirde karar tarihinden,”

Yürürlük

MADDE 2 — Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğinin

17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 10/3/1998 tarihli ve 23282 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 - Mal sahibi veya temsilcisi, bu Yönetmelik esaslarına göre alınacak numunelerin muayene sonucuyla ilgili itirazlarını, sonucun kendisine bildirilmesinden sonra 7 gün içerisinde, numuneleri alan ilgili Müdürlüğe yazılı olarak yapar.

Müdürlük, itirazı kabul eder ve analizi yapan Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ikinci analizin yapılacağını bildirir. Bu Enstitüdeki görevli konu uzmanı ile ikinci analizin yapılacağı Enstitünün bir uzmanından oluşan komisyon, şahit numunenin analizini yapar. Bu analiz sonucu kesin olup, bu sonuca itiraz edilemez. İtirazla ilgili olarak yapılacak analize ait masraflar mal sahibince ödenir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik

(71/349/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemi tanklarının bu Yönetmelikte belirlenen hata sınırları içerisinde doğru kalibre edilmelerini temin etmek üzere, muayene ve deney ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik gemi tanklarının kalibrasyonu, metrolojik ve teknik özellikleri ile periyodik muayeneleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

AT Kalibrasyonları : Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan kalibrasyonları,

Kalibrasyon Sertifikası : Gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçlarının bu Yönetmelik eklerine uygun olarak yapılıp kayıt altına alındığı belgeyi,

Kalibrasyon Cihazı : Bu Yönetmelik ile; Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)’e uygun şekilde, gemi tanklarının ölçümünün doğruluğunu kontrol eden aleti,

Aleç : Tank kapağındaki muayene deliğinden yük yüzeyine olan uzaklığı,

İskandil Tabloları : Belirli aleç yüksekliklerindeki gemi tankının hacmini gösteren tabloyu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Genel Hükümler

Madde 5 — Gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçları bu Yönetmeliğin eklerine uygun bir şekilde AT Kalibrasyon Sertifikasına kaydedilir. Bakanlık Avrupa Birliğine üye bir ülkede verilmiş olan AT Kalibrasyon Sertifikasını, ülkemizde verilmiş bir AT Kalibrasyon Sertifikasına eşdeğer tutar.

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde kalibre edilmiş tanklardaki sıvıların ölçümü, özel olarak bu amaca uygun hale getirilmiş ölçme aletleriyle yapılır. Bu aletlerin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.

Madde 7 — Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile yayımlandıktan sonra bu yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığı ile komisyona bildirir.

Madde 8 — Bu Yönetmelik; Avrupa Birliğinin 12/10/1971 tarihli ve 71/349/EEC sayılı "üye ülkelerde gemi tanklarının kalibrasyonu ile ilgili yasaların uyumlu hale getirilmesine ilişkin direktif"ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan:

 

Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 17/2/2001 tarihli ve 24321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurul, ilgili kanunlarla ve işbu Yönetmelikle belirlenen görevleri ile ilgili olarak re’sen veya kendisine intikal eden ve işletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk telekomünikasyon sektöründe yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata ve lisanslara aykırı faaliyetleri ile ilgili başvurular ve şikayetler üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — Kurul tarafından soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde; Kurul tarafından, soruşturma yapmak üzere Kurum Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanlarından birinin başkanlığında Kurum personelinden oluşan bir heyet görevlendirilir. Soruşturma en geç 3 ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından 3 aya kadar ek süre verilebilir.

Kurul, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren en fazla bir hafta içinde ilgili taraflara bildirir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermelerini ister. Kurul’un bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgi de ilgili taraflara gönderilir.

Kurul’un soruşturmaya başlama kararı kesindir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Kurul adına hareket eden ve Kurul tarafından belirlenip, görevlendirilen heyet, soruşturma safhasında ilgili taraflardan bilgi isteyebilir ve yerinde inceleme yapabilir. Kurum azami 30 gün içinde gerekli evrakın gönderilmesini ve her türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir. Kurul’un soruşturma safhasında, yürürlükteki mevzuatı ihlal ettiği iddia edilen kişi veya kişiler, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kurul’a sunabilirler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 45 — Yazılı savunma yapıldıktan sonra Kurul nihai kararını dosya üzerinde yapılacak incelemeye göre tarafların cevap verme süresinin bitiminden sonra 60 gün içinde gerekçeli olarak verir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 51 — Kurul’un kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Yargı yoluna başvurulması, mahkemece aksine bir karar verilmedikçe yürütmeyi durdurmaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Her nevi frekans planlama tahsis ve tescil işlerini Kanunlarda belirtilen şekilde yürütmek;"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

"k) Frekans tahsisine ilişkin tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

—— • ——

 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının

Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ

 

(Tebliğ No : 2002/31)

 

Madde 1 — 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’in 14/12/2001 tarihli ve 24613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişik Ek-1 listesinde yer alan “İthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri” listesinin Kocaeli İli sütununa “Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü” ve Mersin İli sütununa “Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı