Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Nisan 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24715

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M.İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına Ait Kararlar

 

Yönetmelikler

— Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve YanDal Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 678 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-5015

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2002 tarihinde Gürcistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-89-2002-225

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5015 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2002 tarihinde Gürcistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-5016

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Güney Doğu Avrupa’da İşbirliğinin Güçlendirilmesi Yüksek Düzeyli Konferansı”na katılmak üzere, 3 Nisan 2002 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-90-2002-226

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5016 sayılı yazınız.

“Güney Doğu Avrupa’da İşbirliğinin Güçlendirilmesi Yüksek Düzeyli Konferansı”na katılmak üzere, 3 Nisan 2002 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2716

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli, 1 inci Hukuk Müşavirliği’ne aynı yer Hukuk Müşaviri Saadet YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2718

1 — Bakanlık Müşaviri Orhan Nesip KESEMEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

1 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2719

1 — Bakanlık Müşaviri Muhittin BAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

1 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, teknik mevzuat ve standartlara ilişkin olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bilgi alış verişini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, teknik mevzuatın ve standartların Avrupa Birliğine bildirimine ilişkin usul ve esaslar ile teknik mevzuat hakkında Avrupa Birliğinden Türkiye’ye intikal eden bildirimlerin yetkili kuruluşlara iletilmesine dair usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihinde kabul edilen, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Üye devletler: Avrupa Birliğine üye devletleri,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

d) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve/veya bu Yönetmelik hükümlerini kendi görev alanları itibariyle uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,

e) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,

f) Teknik özellikler: Bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji, semboller, test etme ve test metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve uygunluk değerlendirme prosedürleri de dahil olmak üzere, kalite düzeyleri, performans, güvenlik veya boyutlar gibi özelliklerini ve tıbbi ürünler ile tarım ürünleri sözkonusu olduğunda ürünün özellikleri üzerinde etkisi olup olmadığı dikkate alınmaksızın üretim yöntemi ve işlemlerini; diğer ürünler için ürünün özellikleri üzerinde etkisi olması halinde üretim yöntemi ve işlemlerini,

g) Bir ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullar: Özellikle tüketicilerin veya çevrenin korunması amacıyla bir ürüne uygulanan ve ürünün bileşimi veya yapısı ya da piyasaya arzını önemli ölçüde etkilediği durumlarda, ürünün piyasaya arzından sonraki kullanım, yeniden değerlendirme, yeniden kullanım veya bertarafı gibi ömrünü etkileyen koşulları,

h) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

i) Uluslararası standart: Bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ve herkes tarafından temin edilebilen standardı,

j) Avrupa standardı: Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ve herkes tarafından temin edilebilen standardı,

k) Ulusal standart: Ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından kabul edilen ve herkes tarafından temin edilebilen standardı,

l) Standart hazırlık programı: Bir ulusal standardizasyon kuruluşunun standardizasyon çalışmalarını yürüttüğü konuların listesini içeren çalışma programını,

m) Avrupa standardizasyon kuruluşları: Ek I’de atıfta bulunulan kuruluşları,

n) Ulusal standardizasyon kuruluşları: Ek II’de atıfta bulunulan kuruluşları,

o) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

p) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, teknik özelliklerinden biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Mevzuatın Bildirimi

Bildirime Tabi Teknik Mevzuat

Madde 5 — Yetkili kuruluşlar, ürünün ülke genelinde veya ülkenin belirli bir bölümünde piyasaya arzı veya kullanımına ilişkin olarak hazırlanmaları halinde aşağıda belirtilen mevzuatı, taslak aşamasında Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir;

a) Teknik düzenlemeler,

b) Bir ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşulları düzenleyen mevzuat,

c) Bir ürünün üretimi, ithalatı, piyasaya arzı veya kullanımını yasaklayan mevzuat,

d) Bir kamu kuruluşunun taraf olduğu ve kamu yararı için, bir ürünün teknik özelliklere veya piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara uygunluğunu sağlayan, kamu ihalesi şartnameleri haricindeki ihtiyari anlaşmalar,

e) Ürünlerin, ulusal sosyal güvenlik sistemiyle ilgili teknik özellikler ve ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullar dışındaki teknik özellikler veya piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara uygunluğunu mali ve finansal önlemlerle teşvik etmek suretiyle bu ürünlerin tüketimini etkileyen mevzuat,

f) Uygulandığında sözkonusu mevzuatın gereklerine uygunluk varsayımı bulunan teknik özelliklere veya ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara atıfta bulunan teknik özelliklere veya ürünün piyasaya arzından sonraki ömrünü etkileyen koşullara veya profesyonel kodlara veya uygulama kodlarına atıf yapan mevzuat.

Bildirime Tabi Olmayan Teknik Mevzuat

Madde 6 — 5 inci maddede belirtilen mevzuatın, aşağıdaki amaçlarla hazırlanmış olması halinde Komisyona bildirimde bulunulmaz;

a) Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak,

b) Avrupa Birliği mevzuatında öngörülen korunma önlemlerini kullanmak,

c) 13/11/2001 tarihinde kabul edilen, 17/1/2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik" çerçevesinde ciddi risk nedeniyle ürünün piyasaya arzı veya kullanımını yasaklamak, sınırlamak veya belirli şartlara tabi tutmak,

d) Komisyonun talebi üzerine ve ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla mevzuatta Komisyonun öngördüğü değişikliği yapmak,

e) Ürünleri etkilemediği sürece, ürünlerin kullanımı sırasında özellikle işçiler olmak üzere kişilerin korunmasını sağlamak.

Bildirime İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 7 — 5 inci maddede belirtilen bildirim, aşağıdakileri içerir;

a) Taslağın metni; taslağın yalnızca bir uluslararası standardın veya Avrupa standardının tam metnini uyumlaştıran nitelikte olması halinde, sadece ilgili standart hakkında bilgi,

b) Taslakta açıkça belirtilmediği durumlarda, sözkonusu taslağın hazırlanma nedenleri,

c) Önceden Komisyona bildirilmemiş olması ve bildirimi yapılan taslağın etkilerinin değerlendirilmesi açısından gerekli olması halinde, taslağının esas itibariyle ve doğrudan ilgili olduğu diğer ulusal mevzuatın metni,

d) Komisyon ve Müsteşarlık tarafından gerektiğinde talep edilecek bilgi ve belgeler.

Taslağın üzerinde, kapsamı belirgin bir şekilde değiştiren, yürürlüğe konulması için tasarlanan süreyi kısaltan, yeni şartlar veya gerekler getiren veya kısıtlamaları artıran değişikliklerin yapılması durumunda, taslağın yeni metni de Komisyona iletilmek üzere mümkün olan en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir.

Taslağın bir kimyasal madde, müstahzar veya ürününün kullanımı veya pazarlanmasını, kamu sağlığının veya tüketicilerin veya çevrenin korunması gerekçeleriyle kısıtlaması halinde, yetkili kuruluşlar, sözkonusu madde, müstahzar veya ürün bilgileri ile birlikte bunların bilinen ve kabul edilebilir ikamelerine ilişkin bilgilerin özetini veya bu bilgilerin kaynaklarını, bunlara ilişkin alınan önlemlerin, kamu sağlığının veya tüketicilerin veya çevrenin korunması açısından etkilerini de bildireceklerdir. Bu bildirim; mevcut bir kimyasal maddeye yönelik tasarıyı kapsıyorsa, konu ile ilgili mevzuata, yeni bir kimyasal maddeye yönelik tasarıyı kapsıyorsa, 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen risk analizlerini de kapsar.

Bu madde ve 8 inci madde kapsamında Komisyona iletilen bilgiler, yetkili kuruluşların bu yönde bir talebi bulunmadıkça gizli tutulmayacaktır. Yetkili kuruluşlar, ilettikleri bilgilerin gizli tutulmasını talep etmeleri halinde, bildirim sırasında bu taleplerini gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa iletir.

Bu Yönetmelik kapsamında bildirime tabi bir teknik mevzuat taslağının başka bir mevzuat çerçevesinde de Komisyona bildiriminin gerekli olduğu hallerde, bu Yönetmelik kapsamındaki bildirim diğer bildirimle birlikte yapılabilir. Bu durumda, yapılan bildirimde, bu Yönetmelik hükümlerinin de yerine getirildiği açıkça belirtilir ve yetkili kuruluş, bu Yönetmelik kapsamındaki bildirimi diğer mevzuat kapsamındaki bildirim sırasında yerine getirildiği konusunda Müsteşarlığa bilgi verir.

Bildirime Dair Bekleme Süresi

Madde 8 — Yetkili kuruluşlar, Komisyonun ve üye devletlerin taslak üzerinde yorum yapmalarına imkan tanımak amacıyla, bildirimi yapılan teknik mevzuatın yayımlanmak üzere sevk edilmesini, 5 inci maddenin (d) bendinde belirtilen ikili anlaşmalar sözkonusu olduğunda ise bu anlaşmaların kabulünü, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin Komisyona intikal ettiği tarihten itibaren üç ay sonraya bırakırlar. Ancak, bu üç aylık bekleme süresi, yetkili kuruluşların, mevzuatı herhangi bir danışmaya başvurmaksızın yürürlüğe koymak üzere kısa sürede hazırlamak durumunda oldukları, kamu sağlığının veya güvenliğinin korunması, hayvanların korunması veya bitki örtüsünün muhafazasıyla ilgili ciddi ve öngörülemeyen acil durumlarda uygulanmaz. Bu durumda, yetkili kuruluşlarca yapılacak bildirim, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlarla birlikte, aciliyetin gerekçelerini de içerir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç aylık bekleme süresi, 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen mevzuata ait taslaklara ve ürünlerin serbest dolaşımını engellemediği sürece ürünlerin üretimini yasaklayan mevzuat taslaklarına uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç aylık bekleme süresinin Komisyon tarafından altı aya uzatılmasının talep edilmesi halinde, bu durum Müsteşarlık tarafından yetkili kuruluşlara duyurulur.

Bildirim Hakkında Yorumların Değerlendirilmesi

Madde 9 — Bildirimi yapılan taslaklar hakkında Komisyon ve/veya üye devletlerden alınan yorumlar Müsteşarlık tarafından yetkili kuruluşlara iletilir. Yetkili kuruluşlar bu yorumları, taslağın müteakip hazırlık çalışmalarında mümkün olduğu ölçüde dikkate alır. Taslağın nihai hali mümkün olan en kısa sürede Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Bildirimi Yapılan Teknik Mevzuatın Yayımı

Madde 10 — Yetkili kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında bildirime tabi olan mevzuatı yayımlarken, mevzuatın içinde bu Yönetmeliğe atıfta bulunur. 5 inci maddenin (d) bendinde belirtilen ikili anlaşmalar sözkonusu olduğunda, bu atıf, anlaşma metninde yer alır. Sözkonusu atıf, bu Yönetmelik kapsamında öngörülen bildirimin gerçekleştirildiğini belirten mahiyette yapılır.

Komisyon Tarafından Türkiye’ye İletilen Bildirimler

Madde 11 — Üye devletlerce hazırlanan teknik mevzuat taslaklarına ilişkin olarak, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde Komisyon tarafından Türkiye’ye iletilen bildirimler Müsteşarlıkça ilgili yetkili kuruluşlara bildirilir. Yetkili kuruluşlar, bildirimlere ilişkin muhtemel yorumlarını, Komisyona iletilmek üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek süre içinde Müsteşarlığa iletir.

Komisyon tarafından Türkiye’ye iletilen bildirimlerden, 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen teknik mevzuat taslaklarına ilişkin olanları hakkında yetkili kuruluşlarca oluşturulacak muhtemel yorumlar, sözkonusu mevzuat taslağının mali ve finansal hususlarına yönelik olamaz. Bu yorumlar, mevzuat taslağının yalnızca ticareti engelleyebilecek hükümleri hakkında yapılır.

Yetkili kuruluşlar, Komisyon tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Türkiye’ye iletilen bildirimler hakkında yorum oluştururken özel sektörden gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlığına başvurabilir. Ancak, bildirimin sahibi üye devlet tarafından bildirim kapsamındaki bilgilerin gizli tutulmasının talep edildiği durumlarda, yetkili kuruluşlar, özel sektörden gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlığına başvururken, bu yönde gerekli tüm önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Standartların Bildirimi

Standart Hazırlık Programı Hakkında Bilgilendirme

Madde 12 — Hakkında yeni bir standart hazırlanması veya hakkındaki mevcut standardın tadil veya revize edilmesi düşünülen ve bu çerçevede TSE’nin standart hazırlık programına dahil edilen yeni konular hakkında TSE, Komisyonu, Avrupa standardizasyon kuruluşlarını ve diğer ulusal standardizasyon kuruluşlarını bilgilendirir. Bu hüküm, bir uluslararası standardın veya Avrupa standardının birebir uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilendirme sırasında, özellikle standart hazırlık programına dahil edilen standardın, bir uluslararası standardı kısmen uyumlaştırıp uyumlaştırmadığı, yeni bir ulusal standart olup olmayacağı veya bir ulusal standardı tadil veya revize edip etmeyeceği hususlarına yer verilir.

TSE, Komisyon tarafından talep edilmesi halinde, standart hazırlık programlarının tamamını veya bir kısmını Komisyona iletir.

TSE, Ek II’de yer alan kuruluşlara, planladığı faaliyetlerinde gözlemci olarak pasif veya aktif bir şekilde yer alma hakkını tanır.

TSE, standart hazırlık programındaki bir standardizasyon konusunun Avrupa standardizasyon kuruluşlarınca konulan kurallara uygun bir şekilde Avrupa düzeyinde tartışılmasına itiraz edemez ve bu kapsamda bir karara aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz.

Standartların Bildirimi

Madde 13 — TSE, talep edilmesi halinde, standartları, taslak aşamasındayken Ek I ve EK II’de atıfta bulunulan diğer standardizasyon kuruluşlarına ve Komisyona iletir. Bu standardizasyon kuruluşlarının ve/veya Komisyonun anılan standart taslaklarına ilişkin herhangi bir yorumda bulunması halinde, TSE, bu yorumlar çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Ek I ve II’de atıfta bulunulan standardizasyon kuruluşları ile Komisyonu bilgilendirir.

Standart taslakları, üye ülkelerde yerleşik tarafların yorumlarının da alınabilmesini teminen TSE tarafından basılır.

Standardizasyon Faaliyetleri

Madde 14 — TSE, bir Avrupa standardının hazırlanması sırasında veya kabulünden sonra, planlanan uyumlaştırmanın aksi hiçbir faaliyette bulunamaz ve bu alanda mevcut bir Avrupa standardıyla tamamiyle uyum içinde olmayan yeni veya gözden geçirilmiş herhangi bir standardı yayımlayamaz. Bu hüküm, yetkili kuruluşların, yayımlamayı amaçladıkları bir teknik düzenleme çerçevesinde, ilgili ürüne dair teknik özellikler veya bir standart hazırlanması talebi üzerine TSE tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara uygulanmaz. Ancak, bu teknik düzenlemenin taslağı, 5 inci ve 7 nci maddelerin hükümlerine uygun şekilde Komisyona bildirilmek üzere yetkili kuruluş tarafından Müsteşarlığa iletilir.

TSE, 12 nci ve 13 üncü maddelere aykırı bir şekilde kabul edilen bir standardı, bu standarda atıfta bulunmak suretiyle kullanamaz, onaylayamaz ve tanıyamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bildirimlerin Hazırlanması

Madde 15 — Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak bildirimler kapsamında yetkili kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilecek tüm taslak metin, bilgi ve belgeler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 16 — Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin standartlar ve teknik düzenlemeler hakkında bilgi temini yöntemine dair 23 Mart 1983 tarih ve 83/189/EEC sayılı Konsey Direktifini ve tadilatlarını iptal ederek yerine geçen standartlar ve teknik düzenlemeler hakkında bilgi temini yöntemine dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 22 Haziran 1998 tarih ve 98/34/EC sayılı Direktifi ile standartlara ilişkin hükümlerin uyumlaştırmanın dışında tutulması hakkındaki uyum koşulu hariç olmak üzere, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın II sayılı Ekinin XIX uncu bölümünde yer alan 83/189/EEC sayılı Direktife dair Türkiye için hazırlanmış uyum koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yetki

Madde 17 — Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, bildirimler ile yorumların hazırlanması ve iletilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemeye ve bu konuda gerekli talimatları vermeye, bildirimlerin her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretim programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans belgesi (Double Major) ya da yan dal belgesi (Minor) almalarına ilişkin kuralları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3511 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, ikinci bir lisans belgesi almalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, "Çift Anadal Lisans Eğitim-Öğretimi" adı verilir.

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına " Yan Dal Programı" adı verilir.

Çift Anadal Lisans Eğitim-Öğretim ve Yan Dal Programlarının Açılması

Madde 4 — Çift anadal ve yan dal lisans eğitim-öğretim programları, ilgili bölümün ve fakülte kurulunun önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir. Bu programlara alınacak öğrenci sayısı da aynı yolla belirlenir.

Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretim programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına Başvuru Yöntemi

Madde 5 — Öğrenciler, kayıtlı bulundukları esas lisans eğitim programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında ilgili bölüm başkanlıklarına veya bölümü bulunmayan durumlarda fakülte dekanlıklarına dilekçe ve not belgeleriyle başvurarak çift anadal programına katılmak isteyebilirler.

Öğrenciler, kayıtlı bulundukları anadal lisans eğitim programının en erken üçüncü yarıyılında kendi bölüm başkanlıklarına ya da fakülte dekanlıklarına dilekçe ve not belgeleriyle başvurarak yan dal programına katılmak isteyebilirler.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına Kabul Koşulları

Madde 6 — Bir öğrencinin çift anadal ya da yan dal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının (GNO) çift anadal için en az 3.00/4.00, yan dal için en az 2.50/4.00 olması,

c) Başvurunun ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla uygun bulunması

gerekir.

Ders Yükü

Madde 7 — Çift anadal eğitim-öğretim programına devam eden öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredi/saatlik ders almaları zorunludur.

Yan dal programına devam eden öğrenciler, bu programın gerektirdiği bütün dersleri almak, gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler yan dal programında en az 21 kredi/saat ders almak zorundadırlar.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarında Uygulama

Madde 8 — İki programda birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin çift anadal ya da yan dal programına kabulüne ilişkin fakülte yönetim kurullarının kararlarında bu dersler belirtilir. Ortak dersler her iki lisans programının da not belgesinde gösterilir.

Çift anadal ve yan dal programları için ayrı not belgeleri düzenlenir.

Çift anadal ve yan dal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca birer danışman atanır.

Programa Devam

Madde 9 — Lisans öğrencilerinin çift anadal programına devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için en az 2.75, yan dal programına devam edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri için en az 2.50 GNO şartı aranır.

Ana lisans programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilere, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sürenin sonuna kadar ikinci anadal programını tamamlama imkanı tanınabilir.

Çift anadal programına lisans öğrenimi sırasında katılmış ve ikinci anadalın gereklerini tamamlayamadan Yeditepe Üniversitesinin yüksek lisans programlarından birine kabul edilmiş olan öğrenciler, lisansüstü öğrenimleri sırasında lisans dersleri alarak çift anadal programlarını kanuni süre içinde tamamlayabilirler. Ancak bu krediler lisansüstü kredisi olarak sayılmaz ve lisansüstü öğretim sürelerinin uzatılmasına neden olamaz.

Programdan Çıkma ve Çıkarılma

Madde 10 — Başarılı sayılmak için öğrencinin çift anadal için almış olduğu tüm derslerden genel not ortalamasının en az 2.75/4.00, yan dal programı için almış olduğu tüm derslerden genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. İki dönem üst üste bu ortalamanın altına düşen öğrencinin kabul edilmiş olduğu ikinci anadal ya da yan dal programlarından kaydı silinir.

Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bulundukları programlardan çıkarılırlar. Çıkarma kararı ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır. Bu programlardan ayrılan öğrencilerin özellikle ikinci anadal ya da yan dal için almış olduğu dersler istedikleri takdirde kredisize çevrilir.

Öğrenci çift anadal ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir.

Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da, yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Tamamlama Belgesi

Madde 11 — Yan Dal programının tamamlanması aşamasında öğrenci "Yan Dal Programı Tamamlanma Formu"nu doldurur. Tamamlanma formunda öğrencinin yan dal programında aldığı bütün dersler, notlar ve genel not ortalaması gösterilir. Yan Dal Tamamlanma Formu hem yan dal ve hem de esas anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

Diploma

Madde 12 — Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması verilir. Bu diplomada ilgili dekanın ve Rektörün imzası bulunur ve izlemiş olduğu çift anadal lisans eğitim-öğretim programının adı belirlenir.

Kayıtlı bulunduğu yan dal programını tamamlayan öğrencinin tamamladığı yan dal programının adı esas lisans diplomasında belirtilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 13 — 2 Ağustos 2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yan Dal Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik 2001-2002 Ders Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/6/2000 tarihli ve 24074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ancak Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin eğitim dili İngilizce olan birimlerinden başvuran öğrenciler ile A.B.D., İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran ve fakülte yönetim kurullarınca uygun görülen öğrenciler, durumlarını belgeledikleri takdirde, yeterlik sınavından muaf tutulurlar.

Eğitim dili Fransızca ve Almanca olan akademik programlara yatay geçiş için başvuran öğrencilere de ilgili bölümlerce paralel kurallar uygulanır.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 3 üncü ve 4 üncü sınıflarına Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından muaf tutulurlar."

MADDE 2 — Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Hazırlık sınıfı dışında, önlisans ve lisans düzeyinde en az bir dönem öğrenim görmüş olması,"

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yatay geçiş yapan öğrencilerin durumları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 19/2/2001 tarihli ve 24323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Başarı bursundan yararlandırılmak üzere, sınıf birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenirken, Yabancı Dil Programını tamamlayıp ikinci dönemde bölüm derslerini almaya başlamış veya bölüme yatay geçişle kabul edilmiş olan öğrencilerin dereceye girebilmeleri için bölümde en az 3 yarıyıl okumuş olmaları zorunludur.

Birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenirken, not ortalamaları aynı olan öğrencilerden daha çok kredi/saatlik ders almış olanlara öncelik verilecektir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2002-2003 Ders yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/10/2001 tarihli ve 24547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bir Yüksek Lisans Programına başvuran ve bilimsel hazırlık programına devam etmek zorunda olan öğrenciler, LES Sınavı yükümlülüklerinin ana programa geçiş tarihine kadar yerine getirilmesi koşuluyla ana programa kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ana programa kabul edilinceye kadar askerlik işlemlerini yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2001-2002 Ders yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/7/2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Bir Yüksek Lisans Programına başvuran ve bilimsel hazırlık programına devam etmek zorunda olan öğrenciler, LES Sınavı yükümlülüklerinin ana programa geçiş tarihine kadar yerine getirilmesi koşuluyla ana programa kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ana programa kabul edilinceye kadar askerlik işlemlerini yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2001-2002 Ders yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/11/2001 tarihli ve 24573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Bir Yüksek Lisans Programına başvuran ve bilimsel hazırlık programına devam etmek zorunda olan öğrenciler, LES Sınavı yükümlülüklerinin ana programa geçiş tarihine kadar yerine getirilmesi koşuluyla ana programa kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ana programa kabul edilinceye kadar askerlik işlemlerini yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2001-2002 ders yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 7/1/2002 tarihli ve 24633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bir Yüksek Lisans Programına başvuran ve bilimsel hazırlık programına devam etmek zorunda olan öğrenciler, LES Sınavı yükümlülüklerinin ana programa geçiş tarihine kadar yerine getirilmesi koşuluyla ana programa kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ana programa kabul edilinceye kadar askerlik işlemlerini yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2001-2002 ders yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar No: 678

Karar Tarihi: 02.04.2002

Kurul Başkanlığının 02.04.2002 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 02.04.2002 tarih ve BDDK.KYİ-78-1-3743 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Rabobank merkezi Hollanda Utrecht İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin; 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılarak tasfiyesine onay verilmesi uygun görülmüştür.

Sayfa Başı