Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Şubat 2002

CUMA

Sayı : 24672

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliği

— Çevre Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— 10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Çeltik Tebliği (No: 2002/11)

— Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/12)

— Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (No: 2002/13)

— Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/1)

— Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/2)

— Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No : 2002/1)

— Çanakkale İli Sınırları İçerisinde Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No : 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E : 2001/293 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili) K : 2002/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2001/389 (4694 Sayılı Kanun ile İlgili) K : 2002/6 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/1/1990 tarihli ve 20397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Genel Müdürlük arşivlerindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tesbit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (e) bentlerinin birinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, daire başkanlığına kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek :1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", " Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurum merkez ve taşra arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek : 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte engeç 1 (bir) yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

“Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

mha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 27 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 28 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (b) bendinde yeralan "Teftiş ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının aslı" ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" – Soruşturma, Ön İnceleme, İnceleme, Cevaplı ve Genel Durum Raporları ile Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının aslı,"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.”

“İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 37 — Hazırlanan imha listeleri ayıklama ve imha komisyonunun kararı üzerine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra Genel Müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde ise kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra Bölge Müdürünün onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Genel Müdürlük elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Genel Müdürlük, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yeralan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek : 1’inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • —— 

—— • —— 

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/4/1993 tarihli ve 21563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, çevre bilinci ve çevre kültürünün oluşması, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve yönlendirilmesine dair kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş ve broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir, manzum eser ve benzeri fikir mahsulü yazılar, video ve ses kasetleri ile CD, fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motiflere ilişkin eserlerin ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanmasını, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunmasını, kitapların satın alınmasını, Yayın Kurulunun kurulması, çalışma esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.”

MADDE2 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yayın Kurulu üyeleri, çevre, eğitim ve yayın alanında bilgi ve deneyim sahibi Bakanlık mensupları arasından Çevre Bakanı tarafından seçilir. Yayın Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan seçmekle çalışmalarına başlar.”

“Yayın Kurulu sekreterya ve raportörlük görevleri Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Çıkarılacak yayınların, video ve ses kasetleri ile CD’lerin satış bedellerini veya ücretsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını, basım adetlerini değerlendirerek, gerekiyorsa yayımcı kodu numarası da vermek suretiyle karara bağlamak,”

“e) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yayınlanan dergilere abone olunması, kitapların, video ve ses kasetleri ile CD’lerin satın alınması hususundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak,”

Yürürlük

MADDE 4 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • —— 

Telekomünikasyon Kurumundan :

 

10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon

Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti

Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve

Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 12/7/2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik; 10 KHz-60 GHz frekans bandında çalışan, mevcut ve gelecekte bu bandda hizmete konulabilecek meskun mahal içinde kullanılan sabit telekomünikasyon cihazlarından hücresel mobil sistemlerin verici, verici/alıcı cihazları ve bir mahalde telekomünikasyon hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazları ile çıkış gücü Kurum tarafından verilen sistem kurma izninde 5 Watt’ın üzerinde olan sabit telekomünikasyon cihazlarının kurulması ve işletilmesi esnasında, ortamda oluşan elektromanyetik alan şiddetinin limit değerlere uygunluğunun belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi ile ilgili esasları kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak sabit telekomünikasyon cihazları için EK-B’de yer alan sabit telekomünikasyon cihazı müracaat değerlendirme formu ile müracaat edilir. Cihazın işletmeye alınmasını müteakip, yapılacak ölçüm sonuçlarını gösteren Ek-A’da yer alan ölçüm değerleri formunun doldurularak en geç 30 gün içinde, Kuruma gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde cihaz ruhsat ücretinin 50 katı ceza uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kurulmuş olan sabit telekomünikasyon cihazlarının da bu Yönetmelikte belirtilen limit değerlere uyması zorunlu olup, uygun olmayan cihazların 30/6/2002 tarihine kadar uygun hale getirilmesi ve Ek-B ile sistem bildiriminde bulunulması zorunludur. Bu tarihe kadar Ek-B ile sistem bildiriminde bulunmayanlara Yönetmeliğin 9 uncu madde hükümleri, limit değerini aşanlara Yönetmeliğin 19 uncu madde hükümleri uygulanacaktır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin EK-B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

 

Türk Gıda Kodeksi

Çeltik Tebliği

(Tebliğ No: 2002/11)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, çuvallı veya dökme olarak pirince işlenmek üzere, piyasada satışa sunulan çeltiğin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, çuvallı veya dökme olarak pirince işlenmek üzere piyasaya sunulan çeltiği kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Çeltik: Buğdaygiller (Graminea) familyasına giren Oryza sativa L. Kültür bitkilerinin kavuzları soyulmamış taneleri,

b) Kırık çeltik: Çeltik taneleri arasında bulunan, 1/4’ ünden fazlası kırılmış olan çeltikler ile kargo ya da kahverengi pirinç parçalarını,

c) Kargo ya da kahverengi pirinç: Sadece dış kavuzu alınmış taneyi,

d) Tam kargo: Kırılmamış bütün haldeki kargo ya da kahverengi pirinci,

e) Tam pirinç: Değirmenleme işlemi tamamlanmış 100 gr. çeltikten elde edilen en fazla 1/4’ ü kırılmış olan pirinç tanelerini,

f) Baş pirinç miktarı: Ham ve tebeşirleşmiş taneleri ayrıldıktan sonra kalan tam pirinç miktarına uzun taneli çeltikler için %3, orta ve kısa taneli pirinçler için %5 oranı tam pirince ilave edilerek elde edilen değeri,

g) Randıman: 100 g çeltikten elde edilen baş pirincin yüzde (%) olarak ifadesi,

h) Uzun taneli çeltik: Tane boyu ortalaması 9.0 mm ve üzerinde olan çeltikleri,

ı) Orta taneli çeltik: Tane boyu ortalaması 7.5-9.0 mm arasında olan çeltikleri,

i) Kısa taneli çeltik: Tane boyu ortalaması 7.5 mm’den az olan çeltikleri,

j) Diğer çeşitler: Çeltik taneleri arasında bulunan kendi çeşidi dışındaki diğer çeltik çeşitlerine ait taneleri,

k) Mandık ya da kırmızı tane ve kırmızı çizgili tane: Yüzeyi kırmızı renkli pericarp ile kaplı taneyi ve pericarp kalıntısı olarak çeşide has olmayan değişik yoğunlukta kırmızı çizgiler içeren taneyi,

l) Ham tane ve tebeşirleşmiş tane: İyi olgunlaşmamış veya gelişimini tamamlamamış çeltiklerden elde edilen yeşil veya yeşilimsi renkteki taneler ile çeşitli nedenlerle mat, süt beyazı renk almış ve tebeşir görünümünde bulunan taneleri,

k) Yabancı madde: Çeltik taneleri arasında bulunan çeltik dışındaki diğer bitkilere ait taneler ile taş, toprak, kum gibi inorganik maddeler ve kavuz, sap, saman, kılçık gibi organik maddeleri,

l) Hasarlı tane: Isı, rutubet, hastalık, böceklenme ve diğer sebeplerden dolayı sararmış, çeşitli büyüklükte siyah veya kahverengi lekeler içeren veya böcek yenikli taneyi ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Çeltik kendine özgü doğal renk ve kokuda olmalı, gözle görünür küflü ve kızışmış tane ile canlı böcek ve hayvansal kalıntılar içermemelidir.

b) Çeltiklerin rutubet miktarı en fazla %14,5 olmalıdır.

c) Ölü böcek ve parçaları %0.2’ yi geçmemelidir.

d) Çeltikte kalite kriterleri EK’ te verilen değerleri aşmamalıdır.

Katkı maddeleri

Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Pestisit Kalıntıları bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır.

Etikette "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Etiketleme ve İşaretleme bölümüne ek olarak; ürüne ait çeşit adı ile çeşidin uzun, orta, kısa taneli çeltiklerden hangi gruba ait olduğu belirtilmelidir.

Taşıma ve depolama

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl, ithalat yapan firmalar 30 gün içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK

Çeltikte Kalite Kriterleri

Kırık Çeltik

% 6 en çok

 

Tam Kargo

%10 "

 

Diğer Çeşitler

%10 "

 

Yabancı Madde

% 4 "

 

Randıman

% 40 en az

 

Hasarlı Tane

% 2 en çok

Mandık ve Kırmızı Çizgili Pirinç

% 5 "

 

Ham ve Tebeşirleşmiş Tane

% 7 "

—— • —— 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

 

Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2002/12)

 

MADDE 1 — 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi-Pirinç Tebliği"nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ’in amacı, paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç, az haşlanmış pirinç ve kırık pirincin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir."

MADDE 2 — Aynı Tebliğ’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan, kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç, az haşlanmış pirinç ve kırık pirinci kapsar. Pirinçten türetilen ürünleri ve yapışkan pirinci kapsamaz."

MADDE 3 — Aynı Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan (ı) ve (m) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Kırık tane veya kırık pirinç; 1/4’ünden fazlası kırılmış olan pirinç tanelerini,"

"m) Yabancı madde; pirinç tanesi dışındaki böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, yabancı tohumlar, kabuk, kepek, saman gibi organik maddeleri ile taş, kum ve toprak gibi inorganik maddeleri,"

MADDE 4 — Aynı Tebliğ’in 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Pirinç kendine has tat ve kokuda olmalı, gözle görünür küflü tane, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, hayvansal atık ve kalıntıları içermemelidir.

b) Pirinçlerin ve kırık pirinçlerin rutubet miktarı en fazla %14.5 olmalıdır.

c) Farklı kriterlerdeki pirinçler karıştırılarak satışa sunulamaz.

d) Organik ve inorganik yabancı maddelerin miktarları EK-1'de verilen değerleri aşmamalıdır.

e) Pirinç içerisindeki kırık tane oranı %5’i geçmemelidir.

f) Değirmenlenmiş ya da beyaz pirinç içinde kargo ya da kahverengi pirinç ile çeltik miktarı ayrı ayrı %0.05’ i geçmemelidir.

g) Kargo ya da kahverengi pirinç içinde çeltik miktarı %1’i geçmemelidir."

MADDE 5 — Aynı Tebliğ’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketleme ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Etiketlemede ilave olarak;

a) Ürün yılı,

b) Tane uzunluğu uzun, orta ve kısa olarak belirtilmelidir."

MADDE 6 — Aynı Tebliğ’in 1 No’ lu ekinde yer alan tablonun başlığı "Organik ve İnorganik Yabancı Maddeler" olarak değiştirilmiş ve tablonun sonuna kırık pirinçle ilgili aşağıdaki ifade eklenmiştir.

 

"Kırık Pirinç

0.50

0.10"

 MADDE 7 — Aynı Tebliğ’in 2 No’lu ekinde yer alan Kusurlu Taneler ile İlgili Kalite Kriterleri Tablosunun dördüncü sütunundan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci sütun eklenmiştir.

"Kırık Pirinç

(En Fazla%)

1.5

3

1

2"

 

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl, ithalat yapan firmalar 30 gün içersinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından :

 

Türk Gıda Kodeksi

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği

(Tebliğ No: 2002/13)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, insan tüketimine sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ buğday unu, çavdar unu ve bunlara diğer tahıl unları karıştırılarak yapılmış ekmekleri kapsar. Yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Ekmek: Ekmeklik buğday ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae), gerektiğinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nde izin verilen katkı maddeleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan üretim izni almış şeker, enzim ve benzeri maddeleri içeren ekmek katkı karışımları katılarak hazırlanan hamurun tekniğine uygun bir şekilde yoğrulup, çeşitli şekillerde hazırlanıp fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan üründür.

b) Ekmek çeşitleri: a bendinde tanımlanan karışıma, çavdar ununa diğer tahıl unları, soya unu, patates unu, süt tozu, peynir altı suyu, bitkisel yağ, buğday kepeği, susam, tahin, ceviz, zeytin ve benzeri maddeler katılarak tekniğine uygun ve çeşitli şekillerde yapılan ürünlerdir.

c) Yabancı madde: Ekmek yapımı sırasında kullanılmasına izin verilen maddeler dışında ekmekte bulunabilecek gözle görülebilen her türlü maddedir.

Ürün özellikleri

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

1 — Duyusal özellikler:

a) Ekmek ve ekmek çeşitlerinin dış özellikleri:

Dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk renk dağılımı olabildiğince homojen olmalı, basık ve yanık olmamalıdır.

b) Ekmek ve ekmek çeşitlerinin iç özellikleri:

Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen olmalı, büyük hava boşlukları bulunmamalı, hamur ve yapışkan olmamalı, karışmamış halde un, tuz katkı maddeleri, bunların topakları ve yabancı madde bulunmamalı, rengi beyaz krem ve homojen olmalı, kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.

Ekmek çeşitlerinin iç özellikleri ise, hamur ve yapışkan olmamalı, karışmamış halde un, tuz, katkı maddeleri, bunların topakları ve yabancı madde bulunmamalı, kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.

2 — Kimyasal Özellikler:

Ekmek ve ekmek çeşitlerinin kimyasal özellikleri EK’ teki tabloya uygun olmalıdır.

3 — Diğer Özellikler:

a) Ekmek tanımına giren ürün, değişik şekil verilerek üretilmesi durumunda ekmek çeşidi olarak değerlendirilmez.

b) Ekmek, 200 g ağırlıktan başlayarak 50’ şer gr artırılmak suretiyle üretilerek piyasaya sunulur.

Ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilerek piyasaya sunulur.

Katkı maddeleri

Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Pestisit Kalıntıları bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır. Hijyen

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olarak ambalajlanacak, etiketlenecek ve işaretlenecektir. Bu genel kurallara ek kurallar aşağıda belirtilmiştir:

Ekmek ve ekmek çeşitleri ambalajlı olarak tüketime sunulur. Ekmek ve ekmek çeşitleri, sadece fırında ambalajsız olarak tüketime sunulabilir. Bu durumda, üretici firma adı, adresi, üretim yeri, net ağırlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış üretim izin tarih ve sayısı ile ilgili bilgiler içeren etiketler tüketicinin göreceği yerlerde bulundurulmalı veya ekmek ve ekmek çeşitleri ile birlikte tüketiciye sunulmalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14 — Bu Tebliğ’de yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 15 — Bu Tebliğle; 20/8/1997 tarihli ve 23086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi -Ekmek ve Çeşitleri" Tebliği, 12/9/1997 tarihli ve 23108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/8 No’lu Tebliğ, 10/7/1998 tarihli ve 23398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Ekmek ve Çeşitleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 ay içinde bu Tebliğ’in 10 uncu maddesinde yer alan etiketleme hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK

Ekmek ve Ekmek Çeşitlerinin Kimyasal Özellikleri

                                                                                                                                                                                                    

        Ekmek ve Ekmek Çeşitleri                                                                 Özellikleri

                                                                                                                                                                                                    

   

Rutubet %

Kül (tuz hariç)

Tuz %

   

(m/m) ençok

%(m/m) ençok

(m/m) ençok

     

kuru maddede

kuru maddede

                                                                                                                                                                                                     

 

Ekmek

38

0,85

1,75

 

Kepekli Ekmek

42

2,5

1,75

 

Tam Tane Ekmeği

42

2,3

1,75

 

Çavdar-Buğday Ekmeği

42

1,2

1,75

 

Diğer Ekmek Çeşitleri

42

2,0

1,75

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek

Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış

Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği

Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu

Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan

Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Uygulama Tebliği

(Tebliğ No: 2002/1)

 

Amaç, kapsam ve yetki

Madde 1 — Bu Tebliğ, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2002 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışında üreticilere doğrudan destek ödenmeleri yapılmasına ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılan ipekböceği tohumu bedellerinin bu kuruluşa ödenmesine ilişkin 18/1/2002 tarihli ve 2002/3594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesi ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2002 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışında üreticilere verilecek doğrudan destek ödemeleri tutarı ile ücretsiz dağıtılan ipekböceği tohumu bedelinin tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tebliğde geçen;

a) Kooperatifler ve Birlik: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Koza Tarım Satış Kooperatifleri ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ni,

c) Doğrudan Destek Ödemesi: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine anılan kooperatif ve/veya Birliğe yaptıkları koza satışlarına göre Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

d) Tohum Bedeli: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine Kararname uyarınca ücretsiz olarak dağıtılan ipekböceği tohumu için kooperatif ve/veya Birliğe yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Doğrudan destek tutarı

Madde 3 — 2002 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının anılan Birliğe veya kooperatiflere satışında üreticiye verilecek doğrudan destek ödemesi miktarları yaş ipek kozası sınıfları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

 

 

Yaş İpek Kozası Sınıfı

Doğrudan Destek Ödemesi Miktarı (TL/Kg)

 

Damızlık Yaş Koza

8.000.000

 

I. Sınıf Yaş Koza (Baz)

5.500.000

 

II. Sınıf Yaş Koza

5.000.000

 

III. Sınıf Yaş Koza

4.500.000

 

Çepez Koza

3.000.000

İpekböceği tohumu bedeli

Madde 4 — 2002 yılı içerisinde anılan Birlik ve/veya kooperatifler tarafından üreticilere ücretsiz olarak dağıtılan ipekböceği tohumu bedeli tam kutu başına 6.000.000 liradır.

Uygulama konusu

Madde 5 — Anılan Birliğin ve/veya kooperatiflerin çalışma konusuna dahil 2002 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının üreticiler tarafından bu kuruluşlara satışı karşılığında, üreticiler doğrudan destek ödemelerinden yararlanır. Birlik, yaş ipekböceği yetiştiriciliği yapılan köylerde muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden tüm üreticilere duyurmak ve 2002 yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını satın almakla yükümlüdür.

Ödeme şekli ile ödeme yer ve zamanı

Madde 6 — Doğrudan destek ödemeleri için gerekli finansman ile üreticilere ücretsiz dağıtılan ipekböceği tohumu bedellerinin tutarı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır.

Saptanan doğrudan destek ödemeleri üreticilere ödenmek üzere, gerekli belgelere istinaden Banka aracılığıyla Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılır.

Aktarılan doğrudan destek tutarları, Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 3 işgünü içinde, ödeme belgelerine istinaden nakden ödenir.

Dağıtılan tohum bedelleri anılan Birliğin veya kooperatiflerin Bankaya teslim edeceği belgelere istinaden anılan Birliğe veya kooperatiflere ödenir.

Çiftçi belgesi

Madde 7 — Çiftçi belgesi Maliye Bakanlığı’nın 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım il veya ilçe müdürlükleri tarafından verilir.

Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak alınır. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "2002 yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır." ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlükleri çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Doğrudan destek ödemeleri uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri

Madde 8 — Kooperatifler, yaptıkları alımlara ilişkin olarak üreticilerden çiftçi belgelerini alarak muhafaza eder.

Çiftçi belgelerinde belirtilen 2002 yılı yaş ipekböceği kozası üretim miktarı üzerindeki satışlar için doğrudan destek ödemesi yapılmaz.

Kooperatiflerce, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir.

Müstahsil makbuzu asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Doğrudan destek ödemeleri için bankaya ibraz edilecek belgeler

Madde 9 — Doğrudan destek ve alım tutarları ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler tarafından icmal yapılmak suretiyle Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine gönderilir. Alım bordrolarına "çiftçi belgesi alınmıştır." ibaresi yazılacaktır.

Bu Tebliğin yayımından önceki 2002 yılı ürünü alımlarına ilişkin "alım bordroları", yayım tarihini takip eden 15 gün içerisinde Birliğin onayını müteakiben Kooperatifçe ilgili Banka şubesine ibraz edilir.

Üreticilere ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtıldığını gösterir Kooperatif ve Birlikçe onaylanmış ve kooperatif bazında icmal edilmiş listeler Bankaya ibraz edilir.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 10 — Haksız yere doğrudan destek ödenmeleri yapılmasına neden olanlar ile haksız yere doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile üreticilerden ve çiftçilik belgesini düzenleyenlerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri

İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan

Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Uygulama Tebliği

(Tebliğ No: 2002/2)

 

Amaç, kapsam ve yetki

Madde 1 — Bu Tebliğ, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2002 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşa satışında üreticilere doğrudan destek ödemesi yapılmasına ilişkin 18/1/2002 tarihli ve 2002/3594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesi ile Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Kooperatiflerinin çalışma konusuna dahil 2002 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşlara satışında üreticilere verilecek doğrudan destek ödemeleri tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tebliğde geçen;

a) Kooperatifler ve Birlik: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri ile Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ni,

c) Doğrudan Destek Ödemesi: Tiftik keçisi yetiştiricileri ve tiftik üreticilerine anılan Kooperatif ve/veya Birliğe yaptıkları tiftik satışlarına göre Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Doğrudan destek tutarı

Madde 3 — 2002 yılı ürünü tiftiğin anılan Birliğe ve/veya kooperatife satışında üreticiye verilecek doğrudan destek ödemesi miktarları tiftik sınıfları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

 

Tiftik Sınıfı

Doğrudan Destek Ödemesi Miktarı (TL/Kg)

Oğlak Tiftiği

5.500.000

İnce Tiftik

5.200.000

 

İyi Tiftik (Baz)

5.000.000

 

Sıra Tiftik

3.900.000

 

Yağlı-Hafif Tiftik

3.500.000

 

Tali Tiftikler

3.200.000

Uygulama konusu

Madde 4 — Anılan Birliğin ve/veya kooperatifin çalışma konusuna dahil 2002 yılı ürünü tiftiğin bu kuruluşlara satışı karşılığında, üreticiler doğrudan destek ödemelerinden yararlanır. Birlik, tiftik keçisi yetiştirilen köylerde muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri uygulama esaslarını önceden tüm üreticilere duyurmak ve Birliğin ekspertiz usul ve esaslarına uygun olmak koşuluyla, kendisine getirilen tiftiğin 2002 yılı ürünü olması kaydıyla tamamını satın almakla yükümlüdür.

Ödeme şekli ile ödeme yer ve zamanı

Madde 5 — Doğrudan destek ödemeleri için gerekli finansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır.

Saptanan doğrudan destek ödemeleri üreticilere ödenmek üzere, gerekli belgelere istinaden Banka aracılığıyla Birliğe aktarılır.

Aktarılan doğrudan destek tutarları, Birlikçe veya Kooperatifçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 3 iş günü içinde, ödeme belgelerine istinaden nakden ödenir.

Çiftçi belgesi

Madde 6 — Çiftçi belgesi Maliye Bakanlığı’nın 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım il veya ilçe müdürlükleri tarafından verilir.

Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak alınır. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "2002 yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır." ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlükleri çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Doğrudan destek ödemeleri uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri

Madde 7 — Kooperatifler, yaptıkları alımlara ilişkin olarak üreticilerden çiftçi belgelerini alarak muhafaza eder.

Çiftçi belgelerinde belirtilen 2002 yılı tiftik üretim miktarı üzerindeki satışlar için doğrudan destek ödemesi yapılmaz.

Kooperatiflerce, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir.

Müstahsil makbuzu asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Doğrudan destek ödemeleri için bankaya ibraz edilecek belgeler

Madde 8 — Doğrudan destek ve alım tutarları ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler tarafından icmal yapılmak suretiyle Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine gönderilir. Alım bordrolarına "çiftçi belgesi alınmıştır." ibaresi yazılacaktır.

Bu Tebliğin yayımından önceki 2002 yılı ürünü alımlarına ilişkin "alım bordroları", yayım tarihini takip eden 15 gün içerisinde Birliğin onayını müteakiben Kooperatifçe ilgili Banka şubesine ibraz edilir.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 9 — Haksız yere doğrudan destek ödenmeleri yapılmasına neden olanlar ile haksız yere doğrudan destek ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere doğrudan destek ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen doğrudan destek ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile üreticilerden ve çiftçilik belgesini düzenleyenlerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

 

Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(Sıra No: 2002/1)

 

—— • ——

Çanakkale Valiliğinden :

 

Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere

Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

Karar No : 1

 

Madde 1 — Gençlerin ruh ve beden sağlığını, kişilik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen ve onlarda davranış bozukluğuna neden olan çözücü ve yapıştırıcı nitelikteki bağımlılık yapan uçucu maddelerin Çanakkale İli sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocuklara satılması kamu esenliği bakımından sakıncalı bulunarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca yasaklanmıştır.

Bu Karara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Çanakkale Valisi yürütür.

 Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

—— • —— 

 Sayfa Başı