Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Şubat 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24671

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2002/3598 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’e, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/3651 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Gaziantep Eğitim Fakültesi Kurulması ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Kurulmuş Bulunan “Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü”nün Adının "Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2002/3635 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların Tespiti Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Afet Harcamaları Yönetmeliği

— Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No : 423)

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-11)

— Rekabet Kurulunun 99-31/284-173 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-33/313-193 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-35/339-210 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-35/340-211 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-38/396-252 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı : 2002/3598

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Baka

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel

Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek

Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet

Tazminatlarına İlişkin Tüzükte

Değişiklik Yapılmasına

Dair Tüzük

 

Madde 1 — 8/11/1999 tarihli ve 99/13624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 8 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinin “Görev Unvanları” bölümlerine “Koruma ve güvenlik görevlisi” ibaresi eklenmiştir.

Madde 2 — Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


 Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2403

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın açılışı ile Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 14 Şubat 2002 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT 

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-37-2002-112

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2403 sayılı yazınız.

“Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın açılışı ile Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 14 Şubat 2002 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2404

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İslam Konferansı Örgütü (İKO)Bilimsel ve Teknoloji İşbirliği Daimi Komitesi’nin (COMSTECH) 10. Genel Kurul Toplantısı ile Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılmak üzere, 14 Şubat 2002 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, DevletBakanı Prof. Dr. Razaman MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT 

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-38-2002-113

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2404 sayılı yazınız.

İslam Konferansı Örgütü (İKO)Bilimsel ve Teknoloji İşbirliği Daimi Komitesi’nin (COMSTECH) 10. Genel Kurul Toplantısı ile Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılmak üzere, 14 Şubat 2002 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Razaman MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/3651

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Gaziantep Eğitim Fakültesi kurulması ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan “Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü”nün adının “Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü” olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23/1/2002 tarihli ve 2102 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/3635

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde bulunan ve ekli listede nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde kullanılmak üzere tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 3/1/2002 tarihli ve 224 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Afet Harcamaları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

 

Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"un 4684 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 6 ncı maddesi ile değişik 33 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılacak harcamalarla ilgili her çeşit yardımlar ve giderler ile bunlara ilişkin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, taşıma işleri ile afet hizmetlerinde geçici görevle görevlendirilen personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek avans ve yollukları, afet mahallinde ve işlerinde çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerince yürütülür.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kanun

: Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunu ve değişikliklerini,

 

Afet Tertibi

: 7269 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibi,

 

Bakanlık

: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

 

Genel Müdürlük

: Afet İşleri Genel Müdürlüğünü,

 

Yetkili Merci

: Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği üniteleri,

 

Mülkî Amir

: Vali ve kaymakamı,

 

E.Y.Y.

: Evini kendi yapma yöntemini,

   

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelir Gider ve Mali Hükümler

Gelirler

Madde 4 — Bu Yönetmelik gereğince yapılacak harcamaları karşılamak üzere;

a) Her yıl iktisadi Devlet teşekkülleri ile en az sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait bulunan banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço kârlarının yüzde 3’ü nispetinde ödeyecekleri hisseler,

b) Kanun uyarınca borçlu bulunan hak sahiplerince yatırılacak taksit ve faiz ödemeleri,

c) Kanun uyarınca yaptırılan ve ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan konutların satışından elde edilecek gelirler,

d) Kanun uyarınca kamulaştırılan veya satın alınan araziler üzerinde oluşturulan ve ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan arsaların satışından elde edilen gelirler,

e) Nakdi yardım ve bağışlar,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, bu Yönetmelikte belirtilen harcamalarda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinde açılacak afet tertibine özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. (a) bendinde belirtilen gelirler mayıs ve kasım ayları içerisinde iki eşit taksitte ödenir ve hesaba yatırıldıkları yılın, yıllık beyannamesiyle bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir. Süresinde yatırılmayan hisseler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Giderler

Madde 5 — Afet Tertiplerinden karşılanabilecek gider çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Acil yardımlar ve bunlara ilişkin diğer giderler,

b) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasına ilişkin olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği esasları dairesinde yapılacak müşterek giderler,

c) Kanunun 12 nci maddesine göre verilecek tazminat, ikramiye ve avanslar,

d) Afet sebebiyle yeniden inşa edilecek ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar planı yapımı, imar uygulamaları, tapuya tescil işleri ve her türlü kamulaştırma giderleri,

e) Afetin zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, keşif, etüt ve proje işleri, kiralama, taşıma, yıktırma, enkaz kaldırma ve geçici iskan giderleri,

f) Afet hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilecek personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek avans ve yollukları ile afet mahallinden temin edilerek fiilen afet mahallinde ve işlerinde kısa süreli olarak çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile afet hizmetlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri gereği olarak taşınması halinde bu taşıma giderleri,

g) Arazi, bina, çadır, baraka ve benzeri geçici barınma araçları ile yapı malzemesi, her türlü makine, motorlu taşıt, araç, gereç, alet edevat, alınması ve ithali, demirbaş, kırtasiye ve büro malzemesi (döşeme hariç) alınması, işletme ve bakım giderleri ve sigorta masrafları, acil yardım ve kurtarma hizmetleri için depo edilecek her türlü mal ve malzeme giderleri, yapılacak depoların inşaası, kamulaştırma giderleri ve her türlü kiralama giderleri,

h) Eğitim, tanıtma ve araştırma harcamaları, deprem istasyonları ve bunlara bağlı giderler, afet ile ilgili enstitü ve benzeri kuruluşların teşkili için gerekli giderler,

ı) Hizmetin gerektirdiği giyim eşyası (Afet hizmetinde görevli personel ve geçici çalıştırılan işçiye çizme, eldiven, tulum, yağmurluk vb.) giderleri,

i) Gıda yardım programı uygulamasına ilişkin harcamalar, akaryakıt, ısıtma ve aydınlatma giderleri,

j) Umumi hayata müessir afetlerde yıkılan ve yanan binalarla birlikte o yerin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinde zarar meydana gelmiş ise bu konuda düzenlenecek keşiflere göre yapılan giderleri,

k) Resmî hastane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkânı bulunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri,

l) Afet hizmetlerinin görülebilmesini teminen ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları, (akaryakıt, aydınlatma, su, ısıtma, personel taşınması, ulaştırma, haberleşme, vb.) giderleri,

m) 23.7.1995 tarih ve 4123 sayılı "Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun"un ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretleri,

n) Yukarıdaki fıkraların haricinde kalıp da Afet hizmetleri için harcanmasına Kanunun cevaz verdiği hususlarda Bakanın takdir edeceği diğer yardım ve giderler.

Acil yardım ödemeleri

Madde 6 — Acil yardım ödemeleri, il valilikleri adına açılacak acil afet hesaplarına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı afet tertiplerinden gider kaydıyla gönderilen tutarlardan ve Afet Harcamaları Yönetmeliği esasları dahilinde yapılır.

Süresi içinde harcanmayan âcil yardım ödeneği, mülki amirlerince en geç yılın sonunda faizleriyle birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına iade olunur. İade olunan tutarlar bu saymanlıkça özel gelir ve özel ödenek kaydedilir.

Harcanan paralarla ilgili sarf evrakı yetkili denetim mercilerine hesap verilmek üzere dizi listesine bağlı olarak mahallin kapsamına girdiği il özel idare müdürlüğünde saklanır ve il özel idare bütçesiyle birlikte Sayıştayca denetlenir.

Kredi işlemleri

Madde 7 — Kanunun 29 uncu maddesi ve 36 ncı maddesinin (f) bendi uyarınca, orta hasardan hak sahibi olanlar ile E.Y.Y. Metoduna göre hak sahibi olan afetzedelere verilecek kredi dilimi inşaat seviyesine göre (5) beş aşamada, hazır konut satın almak isteyen hak sahibi afetzedelere ise kredileri defaten ödenir.

Görevler ve görevliler

Madde 8 — Bu Yönetmelik gereğince yapılacak giderler; sayman, tahakkuk memuru ve ita amirinin onayı ile gerçekleşir. İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez. Tahakkuk memurluğu görevi, ita amiri veya ita amirliği yetkisi verilmiş olan yetkiliye yetki kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütülür.

Borç Taksitleri

Madde 9 — Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince afetzedelerin borçlandırılması ve mevzuata göre borçların tahsil edilmesi nedeniyle yapılacak hizmetler için banka ile Bakanlık arasında müştereken protokol yapılır. Bankanın yapacağı hizmetler karşılığında afet tertiplerinden ücret ödenir.

Kredi geri dönüşleri

Madde 10 — Kanunun 33 üncü maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan gelirler nedeniyle oluşan kredi geri dönüşleri, bu Kanun gereğince tahsil edilmesini teminen Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca açılan bir banka hesabında toplanır. Toplanan bu meblağlar takip eden ayın en geç 15 ine kadar Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Aktarılan bu miktarlar 4 üncü maddede belirtildiği üzere ilgili afet tertiplerine özel ödenek kaydedilir.

Borçlandırma taksitlerinin takip ve tahsili borçlandırmayı yapan banka tarafından kendi usul ve esaslarına göre yürütülür.

 

İKİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Yardımlara İlişkin Harcamalar

Amaç

Madde 11 — Afetlerin meydana gelmesinden itibaren, acil yardımlar ve buna ilişkin iş ve hizmetler için, aşağıdaki maddelerde belirtilen yetkiler ve esaslar dahilinde harcamalar yapılır.

Yetkiler

Madde 12 — Afetlerin meydana gelmesinden sonra mahallî mülkî amir:

a) Bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makine alet ve edevatına el koymaya,

b) Hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.

Nakdi ödeme şartı

Madde 13 — Yeme, giyme ve geçici barınma, acil onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması ve o anda afetin seyrini azaltıcı ve tesirini önleyici harcama yapılması, Bakanlığın iznine bağlıdır.

Ücretsiz haberleşme

Madde 14 — Acil yardım süresi içinde afetin vukuunu ihbar veya yardım taleplerini ve bununla ilgili direktifleri, afetin seyrinin bildirilmesi için yapılacak telgraf, telefon, telsiz haberleşmelerini telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, askerî muhabere teşkilleri ve benzeri bu gibi araçlara sahip her türlü teşkilât, öncelikle ücretsiz olarak kabul edip muhataplarına ulaştırmaya mecburdurlar.

Yaralıları tedavi

Madde 15 — Gerek afetlerin vukuu sırasında gerekse her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan yahut hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler.

Mülkî ve askeri hastane ve tedavi yerleri ile, umumi, katma, hususî bütçeli idarelere, belediyeye ve hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastane ve tedavi yerleri bunları hemen tedavi etmeye mecburdurlar. Kamu idare ve müesseselerine bağlı hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır.

Mükelleflerle ilişkiler

Madde 16 — Afetlerin meydana gelmesinden sonra mülki amirler 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkeklere (Askerler ve hâkimler hariç) görev vermeğe yetkilidir. Kurtarma işlerinde en çok 3 güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alet ve edevat, malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelenler, sonradan afet tertiplerinden ödenmek üzere tamir ettirilir.

Ziyana uğrayanlarla, tamiri imkânsız olanların bedeli, mahallî rayiç üzerinden yetkili komisyonlarca tespit olunarak sahiplerine ödenir.

Yıkma masrafları

Madde 17 — Aşağıda sıralanan yıkma bedelleri ile tehlikeyi giderme tedbirleri için yapılacak harcamalar, bu maddede belirtilen esaslar dahilinde afet tertiplerinden karşılanır:

a) Yıktırılması kesinleşen binaların mal sahibi tarafından yıktırılması halinde enkaz bedelinden karşılanamayan yıkma masrafları,

b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların, fen kurullarının göstereceği şartlara göre bir sene içerisinde onarımının yapılmaması sebebiyle yıktırılan ve yine enkaz bedelinden karşılanamayan yıkım masrafları,

c) Resmi daire ve müesseselere ait binalardan yıktırılması gerekenlerin, bilahare ilgili daire ve müesseselerden talep edilmek üzere yapılacak yıkma masrafları,

d)Yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlerde tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınamayacağına karar verilmesinden sonra yıktırılan ve enkaz bedelinden karşılanamayan yıkma masrafları,

e) Bakanlıkça afete karşı arazide gerekli tedbirlerin alınması, tehlikeye maruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere taşınmasından daha ekonomik görülürse bu tedbirlerin alınması için yapılacak lüzumlu harcamalar,

f) Bakanlıkça teşkil edilecek fen kurullarınca tehlikeli görülerek yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinde mevcut ve yapılmakta olan bina ve meskenlerin mahalli, mülki amirlerin emri ile yıktırılması halinde enkaz bedellerinden karşılanamayan yıkma masrafları.

Geçîci iskân

Madde 18 — Afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde geçici olarak barındırılmalarını ve taşınmalarını sağlamak üzere Bakanlıkça geçici iskânlarında kullanılabilecek her türlü barınak ve bunların alt yapıları inşa edilebilir, ettirilebilir, kiralanabilir veya satın alınabilir.

Bu tedbirlerin kısa zamanda yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı hallerde, geçici iskân tedbirlerini kendileri almak isteyenlere, Bakanlıkça tespit edilen limitler içinde nakdi yardım da yapılır, ayrıca barınaklarda oturulacak süre de Bakanlıkça tespit edilir.

Borçlandırmanın istisnası

Madde 19 — Bu bölümde belirtilen harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi değildir.

Ancak, 18 inci madde uyarınca geçici iskân olarak yapılan Barınakların daimi iskan olarak kullanılması uygun görüldüğü takdirde, Kanunun hükümleri dairesinde borçlandırmaya tabi tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar

Acil yardım komisyonu

Madde 20 — Afetlerin meydana gelmesinde acil yardımlara ilişkin harcamalar o yerin en büyük mülki amir veya yetkili kılacağı bir kimsenin başkanlığında en az üç kişi ile kurulan bir komisyonca yürütülür. Bu komisyonun başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle huzur hakkı ödenmez.

Acil yardım komisyonunun görev ve yetkileri

Madde 21 — Mülki amir komisyon üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Acil yardım harcamaları bu mutemet eliyle yaptırılır. Mutemede verilecek avans, komisyonca tespit edilir.

a) Alınan her türlü eşya ve erzak komisyonca tanzim edilen bir tutanakla, afetin meydana geldiği mahaldeki, mahalle veya köy ihtiyar heyetlerine teslim edilir.

b) İhtiyar heyetleri bu malzemeleri afetzedelere dağıtır ve buna ait listeleri tanzim ve tasdik eder.

c) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrakı ve dağıtım listeleri o yerin mülki amirince onaylanır.

d) Afetin başlangıcı ve sonu, yetkili kuruluşların belgesine göre komisyon kararında belirtilir.

Artan malzeme

Madde 22 — Acil yardım malzemesinden arta kalanlar genel hükümlere göre tasfiye olunur.

İnşaat komisyonları

Madde 23 — Afetin yoğunlaştığı, önem ve ivedilik kazandığı hallerde, Bakanın onayı ile inşaat amirlikleri kurulan yerlerde, inşaat ve ihale işlerini ve bu işlere ilişkin alım ve satımları yapmak ve yürütmek üzere inşaat amirinin başkanlığında bu amirlik elemanlarından bir teknik ve diğeri muhasip olmak üzere asgari üç kişiden meydana gelen bir inşaat komisyonu kurulur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Alım Satım ve İhale Usulleri

Konu

Madde 24 — Bu Yönetmelik kapsamına göre yapılan; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri aşağıdaki hükümlere göre yapılır.

İlkeler

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

İhale yetkilisi

Madde 26 — Bu Yönetmelik kapsamındaki işler ve usuller için kimlerin ne miktara kadar ihaleye çıkmaya, komisyonları kurmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşme yapmaya yetkili olduklarını belirlemeye birinci derece ita amirleri yetkilidir.

İhalenin ilanı

Madde 27 — İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ihale gününden en az 7 gün önce olmak üzere en az bir defa duyurulur.

b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süre içinde idarenin binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

2. Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar:

Tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 7 gün önce bir defa da Resmî Gazete' de ilan edilir.

3. Bakanlık, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayımlatabilir.

4. Mutemet eliyle alım usulünde ilan yapılmasına gerek olmayıp, pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Bakanlık ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.

Geçici teminat

Madde 28 — İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olamaz.

Mutemet eliyle alım ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir.

Uygun bedelin tespiti

Madde 29 — Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun bedel teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde ihale bağlı olunan Bakanlığın birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2990 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca her yıl tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanan uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar ve oranları bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ihalelerde de uygulanır.

İhale usulleri

Madde 30 — Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Fiyat ve teklif isteme usulü,

c) Açık teklif usulü,

d) Pazarlık usulü,

e) Yarışma usulü.

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tespit edilir.

Kapalı teklif usulü

Madde 31 — Kapalı teklif usulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri hükümlerine göre yapılır.

Fiyat ve teklif isteme usulü

Madde 32 — Fiyat ve teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır:

a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tespit edilemeyen işler,

b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

c) Afetin meydana gelmesinden itibaren bir yıl içerisinde, Bakanlıkça teknik yeterlikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif alınmasında yarar görülen işler,

Bu şekilde yapılacak ihalede, Bakanlık doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilir.

Açık teklif usulü

Madde 33 — Açık teklif usulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddeleri hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerden, tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

Pazarlık usulü

Madde 34 — Pazarlık usulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 50 ve 51 nci maddeleri hükümlerine göre yapılır.

Yarışma usulü

Madde 35 — Yarışma usulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 52 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

Madde 36 — Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi olmayıp, sözleşmeye ilişkin diğer hususlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Kesin teminat

Madde 37 — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır.

Etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin hakedişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 alıkonularak, kesin teminat tutarına çıkartılır. Bu suretle alınan teminat tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat olarak alınacak değerlerden de verebilir.

Müşterinin süresi içinde taşınır veya taşınmaz malları teslim almaması

Madde 38 — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, Bakanlık bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa Bakanlığın diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli Bakanlığın masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

İhale usullerine tabi olmayan işler ve ihtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması

Madde 39 — a) Mutemet Eliyle Alım: 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 83/A-a maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanununda iller için gösterilen miktarın iki katına kadar olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın ihale yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından doğrudan yapılabilir.

b) Emanet Suretiyle Yapılacak İşler: Bakanlığın yeterli işgücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulmasında fayda görülmeyen yapım, onarım ve taşıma işleri ile gizliliği olan işler, ihale yetkilisince Bakanlık görevlilerinden tespit edilecek emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir.

Bu usulle yapılacak işlerin emanet komisyonunca yapılamayacak kısımları, nevi itibariyle kısımlara ayrılarak, araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir. Bu takdirde işin bünyesine giren ve sarfında kontrolü mümkün olabilen ana malzemeler ile emanet komisyonunca verilmesi mümkün olan malzemeler dışında kalan malzemeler de taşeron tarafından temin edilebilir.

Üretilen mal ve hizmetlerin satış işlemleri

Madde 40 — Bakanlığın ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir.

Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır.

Maliyetin altında satış

Madde 41 — Maliyetten aşağı satış yapmak zorunlu olduğu takdirde durum Bakanlıkça değerlendirilir. Bakanlığın birinci derece amiri itasının uygun görüşünden sonra kurulacak komisyon tarafından tespit edilecek yeni fiyattan satış yapılır.

Özel hükümler

Madde 42 — a) Afet tertiplerinden yapılacak harcamalar afetin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde hiç bir şekli işleme tabi olmaksızın mahalli mülki amir veya yetki vereceği birinin başkanlığında kurulacak bir komisyonca yürütülebilir. 15 günlük süre ilgili Bakanlıkça gerektiğinde uzatılabilir.

b) Afet hizmetlerinin bir gereği olarak yabancı ülkelerde, tanıtma sergileme ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak işlerde ilgili idarenin birinci derece ita amirince tespit edilecek usul ve esaslar uygulanabilir.

c) Satış işlerinde uygulanacak tercihli usuller hakkında özel kanunlarına dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 43 — Alım satım ve ihale usulleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sabît Kıymetler ve Malzeme Hareketleri

Mal görevlileri

Madde 44 — Afet mallarının iş ve işlemlerini, bu konudaki merkez, taşra ve diğer Bakanlık üniteleri içindeki mal saymanları, ambar memurları ve mutemetleri yürütmekle görevli ve yükümlüdürler.

Mal saymanlığı

Madde 45 — Afet işlerine ait sabit kıymet ve malzeme hareketleri ile bunların ambarlanmasından mal saymanı veya görevlisi sorumludurlar. Bu malların muhafazasından ambar memuru veya mutemetleri sorumludur.

Afetlere ait sabit kıymet ve malzeme hareketleri ile bunların ambarlama işlerinin özelliği sebebiyle bu işler; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 86-37 sayılı Ayniyat ve Ambar Talimatnamesi Hükümlerine göre yürütülür.

Satış

Madde 46 — Afet tertipleri hesabından alınıpta o mahalde gerekliliği kalmayan ve başka yerlere taşınması faydalı görülmeyen sabit kıymet, malzeme ve her türlü eşya ile yıkıntılardan elde edilen enkaz ve kamulaştırma amacında kullanılmayan taşınmaz mallar, "İstimlak Kanununun taşınmaz malların geri verilmesi ile alakalı hükümleri saklı kalmak kaydı ile" ilgili komisyonlar marifeti ile satılır.

Afetler sebebiyle üretilen veya dış yardımlardan gelen prefabrike yapı elemanlarından arta kalanlarla, üretimin gelişmesi ve sürekliliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça kurulmuş ve kurulacak olan tesislerde üretilen prefabrike yapı elemanlarının veya montajlı yapıların satış fiyatları Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından her yıl piyasa fiyatları ve Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle saptanır ve bu bedeller üzerinden kamu kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, istek olması halinde dış ülkelere satılır. Satışlardan elde edilecek gelirler araştırma ve geliştirmeyi de sağlamak için afet tertipleri hesabına irat kaydedilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Diğer kuruluşlardan temîn olunan araç ve gereçler

Madde 47 — Afet sebebiyle geçici olarak afet hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve müesseselerinden temin olunan her türlü motorlu araç, gereç, alet ve edevatın bu hizmetlerde kullanımı sırasındaki akaryakıt ve onarım masrafları afet tertibinden ödenebilir. Bu akaryakıt ve onarım masraflarının afet sırasında yapıldığının afet mahallinin mülki amirinin yazılı onayı ile gidere ilişkin fatura veya benzeri kanıtlayıcı belgelerin ödeme evrakına eklenmesi gerekir.

Bu araç ve gereçlere ilişkin vergi, resim, harç ve diğer masraflar ilgili dairesinden karşılanır.

Başka kurumlara iş yaptırılması

Madde 48 — Afete ilişkin kamu tesisleri başka kuruluşlara, daire, teşekkül ve belediyelere yaptırılabilir. Bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla bir protokol yapılır ve protokolde öngörülen işin bedeli ilgili kurum hesabına aktarılır. Yapılan işe ilişkin hak ediş ve benzeri belgelerin tasdikli bir örneği Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Şartname sözleşme ve protokol

Madde 49 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin her türlü tip şartname, sözleşme ve protokoller Bakanlıkça hazırlanır.

Ayrıca afet bölgelerinin kadastrosu ile ilgili iş ve işlemlere ait harcamalar Devlet Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Bakanlıkça düzenlenecek protokol esaslarına göre yapılır. Bu protokole fazla mesai ücreti ödeneceğine dair hüküm konamaz.

Afet bölgesinde görevlendirilecek personele verilecek avans

Madde 50 — Afet hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak araştırma, eğitim, afet etüdü, zemin etüdü, hasar tespiti, hak sahipliği, kontrolörlük ve her türlü afet hizmetleri için afet bölgesinde geçici olarak görevlendirilecek personele acil ihtiyaçlarını karşılamak ve mahsubu özel ödenek kaydedilen tutarlardan yapılmak üzere geçici görev yolluğu avansı verilir.

Avans almadan afet bölgesine hareket eden personelin avansını bulunduğu yerde almasını sağlayacak işlemler ilk iş gününde tamamlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan yönetmelik

Madde 51 — 7269 sayılı Kanunla teşkil edilen fonun harcama usullerine ilişkin 12/6/1970 tarihli ve 13517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "7269 – 1051 Sayılı Kanunla Teşkil Olunan Afetler Fonunun Harcama Usullerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici madde 1- 31/12/2001 tarihi itibariyle Afet Fonundan tahakkuk ettirilmiş olan ve emanet hesaplarında bulunan miktarlar Hazine Müsteşarlığınca, Bakanlık Merkez ödemelerini yapan Saymanlık hesabına yatırılır.Yatırılan söz konusu tutarlar bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerde kullanılmak üzere Genel Bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine de özel ödenek kaydedilir.

Geçici madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski Yönetmelik Hükümlerine göre taahhüde bağlanıp devam etmekte olan işler afet tertiplerinden karşılanır.

Yürürlük

Madde 52 — Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanınca müştereken yürütülür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla kurulan Şeker Kurumunun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Şeker Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19.4.2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Kurum: Şeker Kurumunu,

d) Kurul: Şeker Kurulunu,

e) Başkan: Şeker Kurulu Başkanını,

f) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

g) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

h) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

i) A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

j) B Kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

k) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (g) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

l) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Teşkilat

Kurumun Kuruluşu ve Hukuki Yapısı

Madde 5 — Şeker Kurumu, Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğidir. Kurum; Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir.

Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Şeker Kurulu

 

BİRİNCİ KISIM

Kurulun Teşekkülü ve Görev Süreleri

Kurulun Teşekkülü

Madde 6 — Kurul, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararı almak ve uygulamak üzere; biri Başkan ve biri Başkanvekili, toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 7 — Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar.

Başkan

Madde 8 — Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak, kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar.

Beş yıllık süre dolmadan Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Başkanvekili

Madde 9 — Başkanvekilini, Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. Bunun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana bildirilir. Kurul başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenir.

Atanma Şartları

Madde 10 — Kurul Başkanı ve üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, ulus-

lararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Başkan ve üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Görev Süreleri

Madde 11 — Kurul Başkanı, Başkanvekili ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır.

Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir ve atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.

Atamalar için gerekli şartları kaybettikleri ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan, Başkanvekili ve üyelerinin görevleri sona erer.

Yasaklar

Madde 12 — Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

Kurul üyeleri; Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üç ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.

 

İKİNCİ KISIM

Kurulun Görev ve Yetkileri

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) A ve B kotalarını tespit etmek, iptal ve transferleri hakkında kararlar almak ve bu kararları uygulamak.

b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile benzeri idari giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirlemek, bu konuda kararlar almak ve uygulamak.

c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda kararlar almak ve bu kararları uygulamak. Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde Kanunun amaçlarına uygun düzenlemeler yapmak, depolama kesintisi almak, depolama prim miktarlarını tayin etmek, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar almak.

d) İç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini Müsteşarlığa bildirmek.

e) Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak.

f) Sektörle ilgili araştırma–geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonlar sağlamak ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis etmek.

g) Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her tür bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan, gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek.

h) Gerek duyulması halinde şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak. Bu amaçla, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak.

i) Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar almak ve uygulamak.

j) Yurt içinde ve dışında, konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

k) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.

l) Kurul Başkanvekilini seçmek.

m) Kurumun personel politikasını çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personel ile ilgili atama kararlarını almak. Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin genel seçilme ve atanma şartlarını belirlemek.

n) Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, gerektiğinde bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek.

o) Menkul ve gayrimenkul satınalma, satış, kiralama gibi konularda gerekli düzenlemeleri yapmak.

p) Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak Yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

r) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev yetki alanını belirlemek.

s) Kurul üyeleri ve Hizmet Birimi personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak.

t) Kurul üyeleri ile Hizmet Birimlerinde istihdam edilen personelin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemek.

Kurul; yukarıda sayılan görevlerle ilgili hususlarda, Kanun ve Yönetmelikleri de gözönüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapmak üzere tebliğ ve yönergeler çıkarır ve uygular.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurulun Çalışma Esasları

Toplantı Zamanı ve Davet

Madde 14 — Kurul, Kurul Başkanının davetiyle toplanır. Toplantı, ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılır. Kurul, Başkanın daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı tarih ve saati, toplantıdan önce Kurul üyelerine bildirilir.

Toplantı daveti, yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise, Başkan tarafından tespit edilir ve Genel Sekreterlik tarafından yazılı olarak üyelere duyurulur. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

Toplantı Gündemi ve Görüşmelerde Usul

Madde 15 — Toplantıyı Kurul Başkanı yönetir, toplantı gündemi toplantıdan önce Başkan tarafından belirlenerek Kurul üyelerine bildirilir. Başkan toplantıda karara bağlanacak konuları belirler ve serbestçe tartışılmasını sağlar. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır ve oyları toplar.

Kurul oylamanın gizli yapılmasını ve şeklini kararlaştırabilir.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 16 — Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

Kurul üyelerinden mazeretli olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gereklidir.

Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine Kanunda belirtilen usullere göre yeni üye atanır.

Kurul Kararları

Madde 17 — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır.

Kurulca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen Kurum personeli ve uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantılara Başkan tarafından davet edilebilirler.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 18 — Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır.

Tutanak ve Kararlar

Madde 19 — Kararlar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir Kurum personeli tarafından yazılır. Kararların yazıldığı tutanakların her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve üyelerce imzalanır.

Kurul, konuşmaların tutanağa geçirilmesini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak; Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de tutanağa yazılır.

Karara karşı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy şerhi veya gerekçesini tutanağa yazdırır ve altını imzalarlar.

Karar Defteri

Madde 20 — Toplantı tutanaklarına yazılan kararların her sahifesi toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Kurulun görüşme ve karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir.

Karar defterine, her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir.

a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri,

b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

c) Görüşme tutanağı,

d) Karar metni.

Kararların Saklanması ve Yayımlanması

Madde 21 — Tutanağın imzalı aslı Kurum Genel Sekreterliği’nde saklanır. Kararların onaylı örnekleri ve/veya sonuçları gereği yapılmak üzere ilgili hizmet birimlerine veya ilgililere gönderilir.

Karar örneklerinin aslına uygunluğu Kurul Başkanı tarafından onaylanır.

Kararların Açıklanması

Madde 22 — Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında ve Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak, basın ve yayın organlarına Kurul Başkanı tarafından açıklama yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Hizmet Birimleri

 

BİRİNCİ KISIM

Kurum Hizmet Birimleri

Kurumun Hizmet Birimleri

Madde 23 — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, Hizmet Birimleri tarafından yürütülür. Hizmet Birimleri; Kanunun (I) sayılı Cetveli gözönüne alınarak, Hukuk Müşavirliği, Ekonomik Araştırma-Planlama ve Değerlendirme, İzleme Koordinasyon ve Denetleme ile Personel, İdari ve Mali İşler olmak üzere Yönetmeliğe ekli şemada yer alan 4 ana birimden oluşur. Kurul, bu birimler ile birimlerde çalışan personelin görev yetkilerini belirler. Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolardaki toplam sayı aşılmamak üzere personel kadrolarında unvan ve statü değişikliği yapmaya Kurul yetkilidir.

Kurumun Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek Personelin Atanma Şartları

Madde 24 — Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; yurt içi yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. İdari personelin % 20’si için lise ve dengi okul öğrenimi, diğerlerinde ise yurt içinde yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranır. Kurumun Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

İKİNCİ KISIM

Kurum Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek

Personelin Hak ve Sorumlulukları

Ücret, Emeklilik ve İkramiye

Madde 25 — Hizmet birimlerinde istihdam edilecek personel, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Personelin ücretleri Şeker Kurulu tarafından hiyerarşik bir skala çerçevesinde tespit edilir. Ücretler Yüksek Planlama Kurulunca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi personel için tespit edilen en yüksek sözleşme ücreti tavanı için belirlenen ücretin 2 katından yüksek olamaz. Personele yapılacak ücret artışları, diğer kamu personeline yapılacak artışlarla aynı tarih ve miktarda olur. Personele yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenir. İkramiye ödemelerinin zamanı Kurul tarafından belirlenir.

Bu personel, emeklilik işlemleri yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilir.

Sağlık Yardımı

Madde 26 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin sağlık hizmetleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yürütülür.

Disiplin Hükümleri

Madde 27 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin uymakla yükümlü olduğu disiplin kurallarına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sır Saklama

Madde 28 — Kurul Başkanı ve üyeleri ile personeli; çalışmaları ve incelemeleri sırasında, Kuruma, Kurum ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

Bu kişiler; yaptıkları inceleme ve araştırmalar nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar.

Sırlar, Kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz.

Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Kurumun Denetimi

Madde 29 — Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma esasları Kurulca belirlenir, bununla ilgili işlemler Kurul kararı ile görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir.

Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

—— • ——

Adnan Menderes Üniversitesinden:

 

Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin" 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontenjanlar, Öğrenci Kayıt ve Kabulü Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3 — İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili ana bilim dalları tarafından belirlenerek her yıl mayıs ayı sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülür ve Senato tarafından en geç haziran ayının sonuna kadar karara bağlanır ve Rektörlük tarafından ilan edilir. Gazete ilanında, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenilen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Yüksek lisans programına başvurabilmeleri için adaylarda; yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan 100 tam not üzerinden en az 60 veya eşdeğeri başarı ile aldıkları mezuniyet diplomasına sahip, LES’ten en az 50 standart puan ile ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 40 puan veya bunlara eşdeğer puan almış olmaları koşulu aranır. Programa başvuruda, adayların sağlaması gereken belgeler şunlardır:

1 – Lisans diploması,

2 – Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) belgesi,

3 – Lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 – LES sınav sonuç belgesi,

5 – Başvuru formu.

b) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi, (yüz tam nota dönüştürülmüş) LES (% 50) ile lisans (% 50) puanlarına göre, EYK’ce yapılır. Sonuç, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

c) Yurt dışında oturan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve EYK’nin önerisi üzerine Senatoca belirlenir.

d) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların başka bir yabancı dilden başarı belgesi vermeleri gerekir.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında oturan Türk vatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, başvurdukları EABD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

f) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uyulur.

g) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların, ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ce onaylanan bir bilim veya sanat dalında mezuniyet notu 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri yüksek lisans derecesine veya buna denk bir diplomaya; eczacılık ve fen fakültelerinden mezun olanlar ise, yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve LES’ten başvurdukları programın enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 50 standart puan ile ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar- arası geçerliliği olan bir dil sınavında en az 50 puan veya bunlara eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden LES belgesi istenmez.

Hazırlık sınıfları dışında, en az 10 yarıyıl öğretim süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerinden mezun olan adaylardan, kendi alanlarında bilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularda ayrıca yüksek lisans öğrenimi yapmış olma şartı aranmaz. Ancak bu adayların 100 tam not üzerinden en az 70 veya eşdeğeri lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda adayların sağlaması gereken belgeler şunlardır:

1 – Lisans/yüksek lisans diploması,

2 – Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) belgesi,

3 – Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 – LES sınav sonuç belgesi,

5 – Başvuru formu.

h) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunları 100 tam not üzerinden en az 60 veya eşdeğeri başarı ile lisans diplomasını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’ndan en az 50 temel tıp puanı veya LES’in sayısal kısmından en az 50 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve LES’ten en az sayısal 50 standart puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

1 – Lisans/yüksek lisans diploması,

2 – Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) belgesi,

3 – Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 – Temel tıp puanını gösterir belge (Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7 Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.),

5 – Başvuru formu,

Doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi, yüz tam nota dönüştürülmüş LES puanı (% 50) veya TUS temel tıp puanı (% 50) ile lisans ve/veya yüksek lisans (% 50) not toplamlarının sıralamasıyla EYK’ce yapılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Lisansüstü Programına Kayıt

Madde 8 — Başarılı kabul edilen adaylar EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kayıt Yenileme

Madde 10 — Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri, ders alma formuna işleyerek kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler. Bu süre, bu Yönetmelikte lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır. Üst üste iki yarıyıl katkı payını yatırmayan veya kayıt yenilemeyen adayın enstitü ile ilişiği kesilir. Açılan programda bir ABD/ASD’de lisansüstü giriş sınavını kazanan öğrenci sayısının 3’ten az olması halinde programın açılıp açılmamasına EYK karar verir. Açılmama durumunda, kazanan öğrencilerin hakkı dondurulur. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü düzeyde ders başaran veya kaydı silinen öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerine sayılması konusunda yarıyılın ilk haftasında ABD/ASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye başvururlar. Bu derslerin krediye sayılmasına ve adayların hangi yarıyılda başlamaları gerektiğine EYK karar verir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS’den yüz üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurulun belirlediği esaslara göre yapılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için ÜDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sakarya Üniversitesinden:

 

Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 5/12/1996 tarih ve 22838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin, 2/11/2001 tarihli ve 24571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doktoraya girişte adayların ilgili programa kabul edilebilmeleri için ÜDS Sınavından en az 50 almış olması gerekir. Ancak KPDS (en az 50), TOFEL (en az 500) ve bunlara eşdeğer sayılabilecek sınav sonuçları da geçerli sayılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 Sayfa Başı