Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Şubat 2002

CUMA

Sayı : 24665

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

732     (10/13) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Faruk BAL’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/3552     Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2002/3601     2002 Mali Yılında Uygulanacak “KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar” ile “Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar”ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2002/3606     2001 ve İzleyen Takvim Yılları İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

2002/3654    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

 

Atama Kararları

— Kültür Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

— Bir Adet Sınır Tespit Kararı

 

Yönetmelikler

2002/3597     Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/2)

— TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ

— 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektronmanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Sirküler

— Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler 


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

(10/13) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

Karar No. 732

Karar Tarihi : 5.2.2002

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi,Genel Kurulun 5.2.2002 tarihli 60 ıncı Birleşiminde 3.2.2002 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2011

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Sermaye Piyasalarının ve Konut Sektörünün Tanıtım Toplantılarına katılmak üzere, 8 Şubat 2002 tarihinden itibaren Hollanda ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk BAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-32-2002-99

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2011 sayılı yazınız.

Sermaye Piyasalarının ve Konut Sektörünün Tanıtım Toplantılarına katılmak üzere, 8 Şubat 2002 tarihinden itibaren Hollanda ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Faruk BAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2012

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2002 tarihinde Yeni Zelanda’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-33-2002-100

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2012 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2002 tarihinde Yeni Zelanda’ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2001/3552

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20/12/2001 tarihli ve 33456 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

F. BAL

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/3601

2002 Mali Yılında uygulanacak ekli “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8/1/2002 tarihli ve 235 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun değişik 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/3606

2001 ve izleyen takvim yılları için indirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 15/1/2002 tarihli ve 001993 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin değişik (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimB akanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

N. ARSEVEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

21/1/2002 Tarihli ve 2002/3606 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — 2001 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 4 milyar lirayı aşan kısmı mükelleflere iade edilir.

Madde 2 — 2002 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın,Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 milyon lira ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 100 milyon liranın en yakın katına yükseltilir.

Madde 3 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/3654

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Madde 2 — Bu Karar 19/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2580

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına, Nazan TÜRER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

6 Şubat 2002

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2587

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kütahya İl Kültür Müdürlüğüne, Sadettin KOŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

7 Şubat 2002

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2585

1 — Sakarya İli Kocaali İlçesi Ortaköy Bucağına bağlı Çelikdere Köyünün, Düzce İli Cumayeri İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6 Şubat 2002

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2002/3597

Ekli “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 28/12/2001 tarihli ve 2001/5027 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Devlet BAHÇELİ

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

R. DOĞRU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

E. S.GAYDALI

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bu bölgeler içinde taşınmaz mal kiralayabilmelerine Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca karar verilebilir. Gökçeada ve Bozcaada için bu yetki İçişleri Bakanlığınca Çanakkale Valiliğine devredilebilir.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Silâhlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9 Ağustos 1972 tarihli ve 14271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Silâhlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 18 Nisan 1998 tarihli ve 23317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Astsubay Hazırlama Okullarında öğretim ve eğitimin süresi üç yıldır. Öğrenciler bu süre içinde sağlık nedenleri hariç bir yıl (sağlık nedenleriyle iki yıl)’dan fazla sınıfta kalamazlar. Sağlık Astsubay Hazırlama Okullarında öğrenim gören öğrenciler ise, dört yıllık lise öğrenimini en çok beş öğretim yılında bitirmek zorundadırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim, öğretim yılı başlangıcından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine ilgili Ünite’den sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“İhaleyi Yapacak Ünite :

BOTAŞ dışından hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilecek,

fizibilitesi tamamlanmış, yatırım programına konulmuş, ilgili

makamlardan ihale izinleri alınmış bir İş’in İhale Oluru’nun

alınması, ihaleye çıkılması ve Sözleşmenin imzalanması dahil

tüm işleri gerçekleştirecek üniteyi.

İşi Uygulayacak Ünite

: İmzalanan Sözleşme çerçevesinde işi yapacak veya yaptıra-

cak üniteyi,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin, (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar : İhale konusu işler ile ön seçim için yapılacak ilanlarda, ilan ile ihale günü arası 30 günden, az olamaz. Ancak zaruret halinde bu süreler ihaleye yetkili makamın oluru alınmak suretiyle Komisyonca yarıya indirilebilir.

İhale Komisyonu tarafından işin önemine ve büyüklüğüne bağlı olarak Resmî Gazete ile yapılacak ilanının yanısıra günlük gazetede de ilan edilmesi yoluna gidilebilir. Bu durumda;

b) İhalenin Yapılacağı Yerdeki İlanlar : Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan veya tirajı gözönüne alınarak ihale komisyonunca belirlenen yurt çapında yayınlanan günlük gazeteler arasında tespit edilecek gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle 2 defa duyurulur.

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 30 günden, son ilan ile ihale günü arası 20 günden az olamaz. Ancak zaruret halinde bu süreler ihaleye yetkili makamın oluru alınmak suretiyle Komisyonca yarıya indirilebilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin, (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlükte (Yönetim Kurulu, Genel Müdürün yetki sınırı içerisindeki işler için);

Başkan

: İhaleyi yapacak ünitenin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı,

Üye

: I. Hukuk Müşaviri,

Üye

: İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkanı,

Üye

: İşi Uygulayacak Ünitenin Başkanı,

Üye

: İlgili Daire Başkanı, Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü,

Üye

: Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı,

Üye

: Planlama ve Dış Projeler Daire Başkanı,

Üye

: İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkan Yardımcısı,

Üye

: İhaleyi Yapacak Ünitenin İlgili Müdürü,

b) Genel Müdürlükte (Genel Müdür Yardımcısının yetki sınırındaki işler için);

Başkan

: İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkanı,

Üye

: I. Hukuk Müşaviri,

Üye

: İşi Uygulayacak Ünitenin Başkan Yardımcısı,

Üye

: İlgili Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü veya İşletme Müdürü,

Üye

: Finansman ve Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı,

Üye

: Planlama ve Dış Projeler Daire Başkan Yardımcısı,

Üye

: İhaleyi Yapacak Ünitenin Başkan Yardımcısı,

Üye

: İhaleyi Yapacak Ünitenin İlgili Müdürü,

c) Bölge Müdürlüklerinde;

Başkan

: İşi Uygulayacak Birimin Bağlı Olduğu Bölge Müdür Yardımcısı,

Üye

: İşi Uygulayacak Birimin Müdürü,

Üye

: Mali İşler Müdürü,

Üye

: İlgili Ünite veya Ünitelerin Müdürü,

Üye

: Hukuk Müşaviri veya Avukat,

Hukuk Müşaviri veya Avukat, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde kadrolu hukuk müşaviri ve/veya avukat bulunması halinde uygulanır.

d) İşletme Müdürlüklerinde;

Başkan

: İşi Uygulayacak Birimin Bağlı Olduğu İşletme Müdür Yardımcısı,

Üye

: İşi Uygulayacak Birimin Amiri,

Üye

: Muhasebe Birim Amiri,

Üye

: İlgili Birim veya Birimlerin Amiri,

Üye

: Hukuk Müşaviri veya Avukat,

şeklinde teşkil edilir.

Hukuk Müşaviri veya Avukat, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde kadrolu hukuk müşaviri ve/veya avukat bulunması halinde uygulanır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Madde 36 — Aşağıda yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere giremezler.

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (c) bendinde belirtilen şahısların ortakları,

e) İdarede çalışmış olup, adı geçen ihalenin yapılması ile ilgili olurun alınmasından önceki üç sene içinde işten ayrılmış olanlar,

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir;

“Geçici Madde 1 — 14 üncü maddenin son fıkrası, 10/11/2001 tarihinden itibaren birinci yılın sonunda yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/2/1992 tarihli ve 21131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin, 8/12/1996 tarihli ve 22841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik Eki Cetvele APK Kurulu Başkanlığı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü bölümü eklenmiştir.

“Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Gerektiğinde

Görüşüne

Başvurulacak

 

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

III. Sicil Amiri

a) İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

b) Şube Müdürü

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

c) Diğer Personel

Şube Müdürü

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/2/1992 tarihli ve 21132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin, 8/12/1996 tarihli ve 22841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik Eki Cetvele Müstakil Daire Başkanlıkları bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü bölümü eklenmiştir.

“Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

 

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

a) İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b) Şube Müdürü

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

c) Diğer Personel

Şube Müdürü

İşletme Müdürü”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 25/7/1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 —Üniversite senatosu tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak olan ortak zorunlu dersler ve bu sisteme göre okutulacak diğer dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere % 70, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Bir derse kaydolup sınava girme şartlarını yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler bu dersi tekrar ederken devam şartı aranır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından :

TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ

Madde 1 — Bu Tebliğ ile 5/3/1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 16/4/1993 tarihli ve 21554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik”in 8 inci maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca otoyollar üzerinde yaptırılan, 12 nci maddesine göre İçişleri Bakanlığınca transit karayolları üzerinde tespit edilen ve anılan Yönetmelik’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan TIR denetleme ve konaklama noktalarında uygulanacak park ücreti, aynı Yönetmelik’in 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 31/12/2002 tarihine kadar geçerli olmak üzere ve iki saate kadar ücret alınmamak şartıyla günlük 5.000.000.- Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan:

10 kHz -60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 — 09.09.2001 tarihli ve 24518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "10 kHz - 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — 10 kHz - 60 GHz frekans bandına çalışan sabit telekomünikasyon cihazlarını kurma ve kullanma/işletme amacıyla Kuruma başvuruda bulunanların; ilgili Yönetmeliğin eki EK B’de yer alan “Sabit Telekomünikasyon Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu" ile birlikte sadece yönlü antenler için anten yayın paternini vermeleri zorunludur.”

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"2813 sayılı Telsiz Kanununun 28 inci maddesi gereğince; ruhsata tâbi olup, ücrete tâbi olmayan Kamu Kurum ve Kuruluşları da ilgili Yönetmeliğin uygulama kapsamındadır. Bunlardan, Güvenlik Sertifikası ücreti ve Kurum tarafından yapılacak denetimler için ücret alınmaz. Ancak, Yönetmeliğe uyulmaması hâlinde, bunlara, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen para cezası hariç diğer hükümler uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Güvenlik Sertifikası ücreti 10.000.000.-TL olup, bu ücret Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenebilir.”

MADDE 4 — Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — İlgili Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan ve aynı Yönetmelikte belirtilen limit değerleri aşmayan sabit telekomünikasyon cihazlarının da, söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Güvenlik Sertifikasını alabilmesini teminen, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde açıklandığı şekilde, sistem bildirimlerinin 01.07.2002 tarihine kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Temel eğitim (okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) okullarının bahçe sınırları içerisinde kurulu olan sabit telekomünikasyon cihazları 15.05.2002 tarihine kadar sökülecektir. Aksi takdirde, Telsiz Ücret Tarifesinde belirtilen ruhsat ücretinin 50 katı tutarında para cezası uygulanır ve sistemin faaliyeti durdurulur. Faaliyetin durdurulduğu tarihten başlamak üzere, kuruluşa, sistemin sökülmesi için 5 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetimde sistemin sökülmediğinin tespit edilmesi hâlinde söz konusu cihazın ruhsatı iptal edilir."

MADDE 5 — Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 — Kurumca yapılacak ölçümler için ölçüm başına 200.000.000.-TL ücret alınır. Bu ücret, Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenebilir.”

MADDE 6 — Ayın Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Yetki verilen kuruluşlar, bu Tebliğin 16 ncı maddesine göre belirlenen ücreti (KDV dahil) geçmemek üzere, ölçüm ücretini kendileri belirlemekte serbesttir.”

MADDE 7 — Aynı Tebliğin 5 inci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Bu Tebliğ 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Sirküler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

31 Temmuz 2000 tarihli ve 24126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirküler”in; Sazan, Yayın, Ulubat, Havuz,Gümüş ve Yılan Balıkları Avcılığı’na ilişkin 28’inci maddesinin madde başlığı değiştirilmiş, birinci bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

Sazan, Yayın, Ulubat, Havuz,Gümüş, Kadife ve Yılan Balıkları Avcılığı

Madde 28-

Sazan balıklarının 30 cm, Kadife balığının 22 cm, Yılan balığının 50 cm, Yayın balığının 70 cm ve Ulubat balığın 15 cm. boydan küçük olanlarının dönem boyunca avlanmaları yasaktır.

Sayfa Başı