Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Şubat 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24663

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3568 Türkiye-Romanya Karayolu Taşımacılığı Karma Komite Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Recep ÖNAL’a Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/3544     Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Karaman İllerinde Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Maliye Bakanlığı’nca Belirlenen Taşınmaz Malların, Satışa Çıkarılması Hakkında Karar

2002/3588     Antalya İli, Merkez İlçesi, Zeytinköy (Yeşildere) Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2002/3591     Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağının Uygulanması Hakkındaki 2001/2952 sayılı Kararname’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ (No: 2002/5)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/6)

— Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/7)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/8)

— Hariçte İlşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/325 (657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/98 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/388 (657 sayılı Kanun Hükmünde Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı Kararname ile İlgili), K: 2001/342 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-1885

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonu IX. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 6 Şubat 2002 tarihinde Tunus’a gidecek olan Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-31-2002-94

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1885 sayılı yazınız.

Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonu IX. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 6 Şubat 2002 tarihinde Tunus’a gidecek olan Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından :

 

—— • —— 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından :

 

—— • —— 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından :

 

—— • —— 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından :

 

—— • —— 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(İhracat: 2002/1)

MADDE 1 — 12/7/2000 tarihli ve 24107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/8 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hariçte İşleme İzin Belgelerinde kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, cinsi, miktarı ve değeri v.b. değişiklikler Müsteşarlıkça yapılır. Partiler halinde ithal ve ihraç edilecek eşyanın tespiti, firma unvanı, adresi, vergi dairesi adı ve hesap numarası ile madde adı ve özellikleri aynı kalmak kaydıyla gümrük tarife istatistik pozisyonu ilavesi veya değişiklikleri ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yapılır. Yapılan değişiklikler ilgili mercilere bildirilir.”

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür. 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • —— 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

 

 

Sayfa Başı