Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Ocak 2002

CUMA

Sayı : 24644

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3510 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 1553 Sayılı Kararı

 

Yönetmelikler

— Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İdari Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Fren Tertibatı ile İlgili TipOnayı Yönetmeliği (76/432/AT)

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

— 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 5)

— 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6)

— Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkında Tebliğ (2002/3)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2002/8)

— Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 10)

— Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 12)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

 

Karar Tarihi

: 27/12/2001

 

Karar No

: 1553

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ümraniye İlçesi’ndeki 1475 sayılı İş Kanunundan, 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların Kartal iş mahkemelerinde görülmesine karar verilmiştir.

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

İdari Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE l — 25/2/2000 tarihli ve 23975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İdari Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı), (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Görevde yükselme eğitiminin yapılacağı yer ve tarih."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacakların sayısı, Genel Müdürlükçe Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (g) bendinde belirtilen ve özellikle atanılacak kadronun görev alanına ilişkin konulardan yazılı, sözlü ve gerekirse uygulamalı olarak yapılacak ön eleme sınavı ile iki katına indirilir.

Enstitüye başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama ile gelenler ile Enstitü içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir.

Görevde yükselme eğitimlerinde; Enstitü öğretim üyeleri ile diğer kurumlardan sağlanacak eğiticilerden ve birim yöneticilerinden eğitimci olarak yararlanılır.

Görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılıp tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

Bu eğitimler en az 75 saat olarak düzenlenir ve sekiz haftadan çok olamaz.

Görevde yükselme eğitimi, atanılacak kadronun özellikleri ve Enstitüde yapılan işler dikkate alınarak yapılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Eğitim ve sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda yapılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Enstitüce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınav sorularını hazırlamak, hazırlanmasına katkıda bulunmak,

b) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek,

c) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

d) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

e) İtirazları inceleyip, karara bağlamak."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav soruları (soru bankası) sınav kurulunca hazırlanarak, sınavı gerçekleştirecek olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine teslim edilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme sınavına girmeyenler o sınav dönemiyle ilgili haklarını kaybetmiş sayılırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav sonuç tutanağına yükselme sınavında başarılı olanlar en yüksek puandan başlayarak başarı durumuna göre sıralanarak yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde sınavı yapan kuruma iletilir. Alınacak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanır. Başarı notunun aynı olması halinde, ilgili birimde çalışana öncelik tanınır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (g) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g/2) Enstitüce açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış özel kuruluşlarca verilen sertifikası bulunmak,"

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon

Başkanları Seçim Yönetmeliğine Bir Ek

Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde ilave edilmiştir.

"Ek Madde 2 — Yeni kurulan federasyon başkanlıkları ile Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı seçimi, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Herkes İçin Spor Federasyon Başkanı olarak seçilecek kişinin, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendindeki şart hariç diğer şartları taşıması esastır.

Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki hükümler Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı ve Federasyon Kurulları üyelikleri için uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve

Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Maliye Bakanını,

Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

Başkanlık: Denetim Birimi Başkanlığını,

Başkan: Denetim Birimi Başkanını,

Grup Başkanı: Grup kurulan yerlerdeki Grup başkanlarını,

Kontrolör: Denetim Birimi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Grup başkanları, Muhasebat Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat kontrolörlerini,

Eleme Sınavı (KMS): Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar gözönüne alınarak yapılan, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını,

Meslek Giriş Sınavı: Eleme Sınavında idarece öngörülen puan türlerine göre başarılı olanlar arasında Genel Müdürlükçe yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavı,

Giriş Sınavı: Eleme Sınavı (KMS) ile Meslek Giriş Sınavını,

ifade eder. "

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Muhasebat Kontrolörlüğüne, Giriş Sınavı ile Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak girilir.

Giriş Sınavı yapılmadan dışarıdan atama yoluyla Stajyer Muhasebat Kontrolörü alınamaz.

Giriş sınavı, 2001/2031 sayılı ve 17/1/2001 tarihli BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılan Eleme Sınavı (KMS) ile bu Yönetmeliğin aşağıda yer alan hükümlerine göre yapılan Meslek Giriş Sınavı bölümlerinden oluşur.

Meslek Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılan iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. "

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) “Özel Yarışma Sınavına Tabi TutulmakSuretiyle Girilen Meslekler İçinYapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılan Eleme Sınavı’nda (KMS) başarılı olmak,"

"Adaylar (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hususlarla ilgili belgeleri Eleme Sınavı (KMS) için başvuru esnasında Personel Genel Müdürlüğüne vermemişlerse, Meslek Giriş Sınavına başvuru esnasında Başkanlığa verirler. Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar (f) bendi ile ilgili hususu, tam teşekküllü bir hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgeler, (g) bendinin gerektirdiği araştırma ise sadece Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında, Genel Müdürce, kontrolörlere yaptırılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Genel Müdürlükçe Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Meslek Giriş Sınavı yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, ilan edilen sayıda aday Meslek Giriş Sınavına alınır. Sınavın yapılacağı yer, tarih, başvurma ve giriş sınavı koşulları Bakanlıkça yapılacak ilanda belirtilir.

Meslek Giriş Sınavına katılacaklara başvuru esnasında, Başkanlıkça, fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

 

Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/3/1991 tarihli ve 20828 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Stajyer Tasfiye Kontrolörü olmak için 16 ncı maddede belirtilen şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş sınavı "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" uyarınca yapılan sınav ile bu Yönetmeliğin aşağıda yeralan hükümlerine göre yapılan meslek giriş sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur.

Giriş sınavını kazananlardan; sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, yetiştirilmek üzere Stajyer Tasfiye Kontrolörü olarak atanırlar."

MADDE 2 — Yönetmeliğin Giriş Sınavı Şartları başlıklı 16 ncı maddesinin (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonucunda KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda belirtilen şartları haiz olmak."

"Adaylardan Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususu tam teşekküllü bir hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporuyla belgelerler. (e) bendinin gerektirdiği araştırma, sadece Meslek Giriş Sınavının yazılısını kazanmış adaylar hakkında, Başkanlıkça sözlüden önce kontrolörlere yaptırılır."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı