Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Ocak 2002

SALI

Sayı : 24641

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/415/AT)

— Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon : 2002/6)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

13 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-555

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ocak 2002 tarihinde Tunus’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-10-2002-37

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-555 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ocak 2002 tarihinde Tunus’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/2/1989 tarihli ve 20073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Genel Müdürlük elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" ( Ek: 1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivi ile taşra arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 29 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 30 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığında yer alan "Birim arşivleri" ibaresi "Taşra arşivleri" şeklinde, maddenin birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taşra arşivlerinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, oluşturulacak "Taşra Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonları"nca yapılır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, Genel Müdürün onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra Bölge Müdürlerinin onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe 44 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlardan teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Genel Müdürlük elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Genel Müdürlük yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1’inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/4/1977 tarihli ve 15898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinin 21/7/1995 tarihli ve 22350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavlar

Madde 8 — Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanabilmek için yapılacak "Eleme" ve "Giriş" sınavlarında başarılı olmak şarttır. Sözü edilen sınavlar yapılmadan dışarıdan atama suretiyle Stajyer Milli Emlak Kontrolörü alınamaz.

a) Eleme Sınavı: Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için, öncelikle 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan sınavda, KMS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurulun belirttiği şartları haiz olmak gerekmektedir.

Eleme sınavı sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir.

Eleme sınavının usul ve esasları, yer ve zamanı, Kurumların başvuruları, sınavların duyurulması, adayların başvurusu, eleme sınavı sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesi, eleme sınavının alanları, ağırlıkları ve başarı sınırı Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

b) Giriş Sınavı: Eleme sınavını kazanmış olan adaylardan 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıyanlar Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılmak için başvuruda bulunabilirler.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 24/2/1998 tarihli ve 23268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananYönetmelikle değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak olan eleme sınavında başarılı olmak ve eleme sınavı giriş koşullarını kaybetmemiş olmak,”

“c) Kontrolörlüğün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak, (Bu husus Başkanlıkça Kontrolörlere yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır.)”

“d) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuz yaşını doldurmamış bulunmak.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) Eleme sınavı sonuç belgesi"

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 22/12/1978 tarihli ve 16497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Stajyer Bütçe Kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılacak giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan sınavda giriş sınavının yapılmasına ilişkin ilanda belirtilen puan türü itibariyle 70 ve daha yüksek puan almış olmak (Ancak, bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılır.),

e) Süresi içinde başvurma ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne vermiş olmak,

f) Bütçe Kontrolörü olmak için gerekli karakter ve nitelikleri taşımak, (Bu husus Bütçe Kontrolörlerince yapılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır)

gerekir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Lisans Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneği"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Stajyer Bütçe Kontrolörlüğü giriş sınavına katılma koşulları, istenecek belgeler, sınav konuları, sınav ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, puan türü ve benzeri diğer bilgiler, sınav tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan iki gazetede ikişer kez yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen veya posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması,

Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili

Tip Onayı Yönetmeliği

(86/415/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması ile ilgili olarak traktörlere AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, tarım veya orman traktörlerine kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması bakımından AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

c) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

d) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınmasının bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

e) AT: Avrupa Topluluğunu,

f) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

h) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

i) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

j) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

k) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

l) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Belgesi Başvuruları

Madde 5 — Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması ile ilgili olarak traktör için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe göre traktörlerin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması bakımından örneği Ek V’de bulunan belge, AT Tip Onayı Belgesine eklenir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 7 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.

Tedbirler

Madde 8 — Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu; Ek I, Ek II, Ek III ve Ek IV’te belirtilen şartları sağlayan traktörün kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınmasını gerekçe göstererek, bir traktöre AT tip onayını veya ulusal tip onayını vermeyi reddedemez veya bu traktörün satışını, hizmete girmesini veya kullanımını reddedemez veya yasaklayamaz.

b) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

Bildirim

Madde 9 — Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması ile ilgili 97/54/EC sayılı direktifi ile değişik 86/415/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

Madde 10 — Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması ile ilgili olarak Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin görüş alanı ve ön cam silecekleri bakımından traktörlere Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 — Tarım veya orman traktörlerine kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması bakımından AT Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, 1/6/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

TARİFLER, AT TİP ONAYI BAŞVURUSU, AT TİP ONAYI

 

1- TARİFLER

1.1- Traktör tipi

Kumandaların takılması, konumu, çalışması ve tanınması bakımından traktör tipi, kumandaların konumunu ve tanınmasını etkileyebilen iç donanımla ilgili bu tür gerekli hususlarda farklılık göstermeyen traktör tipidir.

1.2- Kumanda

Kumanda, doğrudan çalıştırıldığında, traktörün durumu veya işlevini veya traktöre bağlanan herhangi bir donanımın değiştirilmesini mümkün kılan herhangi bir parçadır.

2- AT TİP ONAYI BAŞVURUSU

2.1- Kumandaların takılması, konumu, çalışması ve tanımlanması konusunda bir traktör tipinin tip onayı için başvuru, traktör imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

2.2- Başvuruda, bu Yönetmeliğin şartlarını kapsayan traktör parçalarına ait üç kopya halinde bir açıklama (fotoğraflar veya çizimler) bulunmalıdır.

2.3- Onaylanacak tipi temsil eden bir traktör veya bu Yönetmelikte belirtilen kontrollerin yapılması için gerekli olduğu düşünülen traktörün bu tür parça veya parçaları, tip onayı deneyini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulmalıdır.

3- AT TİP ONAYI

Ek V’teki örneğe uygun olan bir belge, AT Tip Onayı Belgesine iliştirilmelidir.

 

Ek II

TEKNİK ŞARTLAR

1- GENEL ŞARTLAR

1.1- Kumandalar; kolaylıkla ulaşılabilir olmalı ve operatörün zorlanmadan veya riske girmeden kumandaları çalıştırabilmesi için bir tehlike oluşturmamalıdır. Kumandalar; herhangi bir kasıtsız çalışmasını veya istek dışı tetikleme hareketini veya tehlikeli olabilecek başka bir çalıştırılma şeklini önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve düzenlenmeli veya korunmalıdır.

1.2- Kumandaların semboller vasıtasıyla tanımlanması için kullanılan semboller, Ek III’te belirtilen sembollere uygun olmalıdır.

1.3- Ek III’te belirtilenlerle karıştırılma tehlikesi olmaması kaydıyla, Ek III’te gösterilenlerden başka semboller diğer amaçlar için kullanılabilir.

1.4- Ek IV’te gösterilen boyutlarla orantılı olması sağlanırsa, semboller uygun kabul edilir.

1.5- Semboller, kumandaların üzerinde veya hemen yakınında görünmelidir.

1.6- Semboller, arkalarındaki fonla tezat teşkil etmelidir.

1.7- Semboller, uygulandıkları ölçüde, kumandaların konumu, takılması, çalışması ve tanınmaları konusunda, bu Ekin madde 2 sinde belirtilen özel şartları her ne olursa olsun sağlamalıdır. İmalatçı, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara en az eşdeğer etkiye sahip olduklarının kanıtını sağlarsa, diğer düzenlemelere izin verilebilir.

2- ÖZEL ŞARTLAR

2.1- Çalıştırma (Marş) kumandası

Traktörün kontrolsüz bir hareketine neden olabilecek bir risk varsa, motorun çalışması mümkün olmamalıdır.

Aşağıda belirtilen hususlar olmadığı taktirde, motor çalıştırılamıyorsa, bu şartın yerine getirildiği kabul edilir:

- Vites değiştirme kolu boş konumda veya vites boşta ise, veya

- Vites oranı seçme kolu boş konumda veya vites boşta ise, veya

- Debriyaj mekanizması faal durumda değil ise, veya

- Hidrostatik tertibat, boş konumda ise veya baskı altına alınmamış ise, veya

- Hidrolik aktarma organının takılı olması halinde, buna ait kumanda aksamı kendini otomatik olarak boş konuma getiriyorsa.

2.2- Motor durdurma kumandası

Bu tertibatın çalıştırılması, sürekli elle çaba harcanmadan motoru durdurmalıdır. Motorun otomatik olarak yeniden çalışması mümkün olmamalıdır.

Motor durdurma kumandası, marş motoru kumandası ile birleştirilmemeli, arka fon ve diğer kumandalarla zıtlık gösteren bir renkte olmalıdır. Durdurma kumandasının bir düğme olması halinde, kırmızı renkli olmalıdır.

2.3- Diferansiyel kilitleme kumandası

Takılı olması halinde, bu kumandanın tanımlanması zorunludur. Diferansiyel kilidi, kumanda konumundan görünür değil ise, işlevi açıkça gösterilmelidir.

2.4- Üç nokta askı mekanizması kumandası

2.4.1- Üç nokta askı mekanizması kumandaları, kaldırma ve indirme işlemlerinin güvenlice yapabilmesini sağlayacak şekilde takılmalı ve/veya traktörle donanım arasında operatörün varlığını gerektirmeyecek şekilde, kaldırma donanımının bağlantı tertibatları üzerine otomatik kavrama parçaları takılmalıdır. Takılı olması halinde, böyle bir kumandanın varlığı gösterilmelidir.

2.4.2- Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, taşınan aletlerin kaldırılması ve indirilmesi için emniyet şartlarının yerine getirildiği kabul edilir:

2.4.2.1- Ana kumandalar

Ana kumandalar ve herhangi bir bağlantı, operatörün yerde traktör ile takılı ekipman arasında durduğunda ulaşamayacağı şekilde düzenlenir veya korunur veya aşağıdaki şartlarda harici kumanda takılmalıdır:

2.4.2.2- Harici kumandalar

2.4.2.2.1- Kumandalar, operatörün tehlikeli olmayan bir noktadan bunları çalıştıracak şekilde tasarlanmalı, örneğin, kaldırma mekanizması için hidrolik üç nokta kaldırma kumandaları veya ilave kumandalar, çamurlukların iç duvarları ile şekillendirilen düşey düzlemlerin dışına takılması halinde ve,

2.4.2.2.2- Hidrolik üç nokta askı mekanizması, kumanda her defasında çalıştırıldığında, azami 100 mm’lik hareket miktarını sınırlayan kumandalar vasıtasıyla harekete geçirilir. Bu durumda, ölçme noktaları, üç noktalı bağlantının alt kolları üzerindeki bağlantı noktaları ile oluşturulur veya,

2.4.2.2.3- Hidrolik üç nokta askı mekanizması, sürekli operatör kumandası (dead-man’s control) prensibinde çalışan kumandalar vasıtasıyla çalıştırılır.

2.4.2.3- Dar izli traktörler

Sabit veya ayarlanabilir, 1150 mm’yi geçmeyen asgari iz genişliği olan, tek tahrik dingilli traktörlerde, ana kumandalar koltuk merkez konumunda iken, koltuk referans noktasından geçen düşey düzlemin önüne yerleştirilmelidir.

2.4.2.4- İmalatçı, bu Ekin madde 2.4.2.1, madde 2.4.2.2 ve madde 2.4.2.3’te belirtilen şartlara en az eşdeğer etkiye sahip olduklarını kanıtladığı taktirde, diğer düzenlemelere izin verilir.

——• ——

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden :

 

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve

Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunmak, sosyal yardımlarda bulunmak ve mali birikimlerini nemalandırarak tasarruflarının değerlendirilmesine yardımcı olmak, krediler açmak ve sair hizmetler sunmaktır.

Bu Yönetmelik, 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sandığın Merkezi

Madde 2 — Sandığın merkezi Ankara'dadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Sandığın Üyeleri

Madde 3 — Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin çalışanları ve Türk Telekom A.Ş.'nin % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu, iştirak ve şirketlerinde çalışanlar ile ücretsiz izinli personel üye olabilir. Üyelik, ilk aidatın ödendiği aydan başlar.

Çalışma Konuları

Madde 4 — Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için;

a) Üyelerinden topladığı aidatları ve fonları nemalandırır,

b) Şirketler kurar, kurulmuş şirketlere katılır ve ayrılabilir, devir ve temlik eder, rehin veya ipotek eder,

c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunur,

d) Gayrimenkul mallar satar, menkul, bono ve tahvil satın alır ve satar.

Çalışma konularının gerçekleştirilmesinde kullanılacak fonlar, sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde programlar yapar.

Sandığın Gelirleri

Madde 5 — Sandığın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir:

a) Üyelerden alınan aidatlar ve borçlanma tahsilatı,

b) Üyelere verilen borç paraların faizleri,

c) Para, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin kira, temettü ve sair gelirleri,

d) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,

e) Düzenlenecek piyango, toplantı ve sair gelirler,

f) Bağışlar,

g) Sandığın ortak olduğu veya kurduğu şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak, huzur hakkı, prim, temettü ve başka adlar altında sağlanacak diğer maddi ve nakdi menfaatler,

h) Her türlü tahsilat bayiliği, sigorta acenteliği, turizm acenteliği, ilan ve reklam servisi, nakliyat, mal alım-satımı hizmetleri yaparak, karşılığında komisyon, kira, prim, kâr payı gibi gelirler,

i) Diğer gelirler.

Sosyal Hizmetler

Madde 6 — Sandığın üyelerine yapacağı sosyal hizmetler şunlardır:

Yönetim Kurulu Kararıyla afete maruz kalanlara resmi makamlarca belgelenmesi halinde Sandığın nakit mevcudunun binde beşine kadar ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

Aidat

Madde 7 — Aidat, üyelerin T.C. Emekli Sandığı keseneğine esas maaşlarının % 5'i, sigorta primine esas maaşlarının %3'üdür. Ücretsiz izne ayrılanlar, dışarıdan aidatlarını emsallerine göre ödeyerek üyeliklerine devam ederler.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 8 — Üyelik üç şekilde son bulur:

a) İstifa; Üyelikten ayrılmak isteyenlerin Sandık merkezine bizzat veya posta ile yazılı müracaatının Sandığa ulaşmasından itibaren üyeliği sona erer.

b) Üyelerin çalıştığı kurumlardan ilişiği kesildiği tarihten itibaren üyeliği sona erer. Ancak 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca başka kurum ve kuruluşlara nakledilecek olan Sandık üyeleri kendileri istemedikleri sürece Sandıktan ayrılmış ya da üyelikleri düşmüş olarak kabul edilmez. Bu üyeler Sandıkla ilişkilerini devam ettirmek istedikleri sürece kendi kadro ve maaş derecelerine denk düşen aidatlarını Sandığa düzenli ödemeleri halinde Sandık üyeliği devam eder. Bu durumdaki üyeler Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı mevzuatınca ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uyar ve diğer Sandık üyeleri gibi her türlü maddi, sosyal hak ve imkânlardan yararlanırlar.

c) Üyelikten Çıkarılma; Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini ödemeyen üyeler, Sandık aleyhine faaliyette bulundukları yargı kararı ile belgelenenler ve Sandığı zarara uğratanların Yönetim Kurulu Kararı’nı müteakip günde sandık üyelikleri sona erer.

Üyeliğe Yeniden Giriş

Madde 9 — Üyeliğe yeniden giriş aşağıda düzenlendiği şekildedir:

a) Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de ve bağlı şirketlerde yeniden görev alanlar ile kendi isteği ile üyelikten çıkanlar, yazılı başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması Yönetim Kurulu Kararı’na bağlıdır.

b) Askere gidenler ile ücretsiz izne ayrılanlardan dönüşlerinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de ve bağlı şirketlerde yeniden göreve başlayanlar, başlama tarihinden itibaren altı ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatlarını faizi ile birlikte geri vermek ve bu süre için tekrar göreve başladıkları tarihteki aidatları üzerinden borçlandırılacakları miktarı toptan veya en çok oniki aya kadar ödemek şartı ile evvelki üyelikleri kesintisiz olarak yenilenir. Ayrılışta aidatlarını almayanlar yalnız borçlandırılacakları miktarı öderler. Toplam borçlarına borç para verme fonundaki oranlar uygulanır. Bu durumda olan üyelere borçları bitmeden kredi verilmez.

Sandık Adına Kesilen Paralar

Madde 10 — Sandık adına kesilen paralara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Sandık üyelerinden Sandık adına kesilen paralar, emanet hesaplarında toplanarak, bağlı bulundukları muhasebe servisi aracılığı ile Sandık hesaplarına aktarılır.

b) Üyenin Sandığın iktisadi işletmelerine ve iştiraklerine olan borçları aynı usulle Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından maaşından kesilerek bildirilecek hesaba aktarılır.

Aidat İadesi

Madde 11 — Aidatların iadesi aşağıda düzenlendiği şekilde yapılır:

a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen nedenlerle üç yılı doldurmadan Sandık üyeliğinden kendi isteği ile ayrılanların birikmiş aidatları faizsiz olarak ve son yılın kâr payı eklenmeksizin geri ödenir. Askere gidenler ve ücretsiz izinli olanlar, diledikleri takdirde dönüşte üyeliklerinin devamını sağlamak üzere aidatlarını Sandıkta bırakabilirler. Ayrıca istekleri halinde 8. (b) 9. (b) maddesi uygulanır.

b) Yönetmeliğin c maddesinde belirtilen uygulamalarda faizsiz ve kâr paysız aidat iadesi yapılır.

Üye Rezervinin Belirlenmesi

Madde 12 — Ticari bilançoların çıkarılmasından sonra mali bilanço ve rapor hazırlanır. Mali rapora göre tespit edilecek kâr paylarının hesaplanmasında kullanılacak kâra iştirak oranları Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilerek kâr kesinlik kazanır. Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kâr payı ertesi yıl Yönetim Kurulunun onayından sonra ödenir. 30/9/2001 tarihinden sonra üye olanların bu tarihe kadar edinilmiş gayrimenkullerin değeri yeni üyelerin rezervine ilave edilmez.

Gayrimenkullerin değeri her yıl Aralık ayının sonunda, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre tespit edilir ve belirlenen esaslara göre üye rezervine eklenir.

Tespit edilen kârlardan üyelerin toplam birikimlerinin % 20'sine kadar yedek akçe ayrılabilir. Geçmiş yıllarda ayrılan yedek akçeler Yönetim Kurulu’nca bilançonun aktifinde bulunan duran varlıkların durumuna göre o yıla ait kâra aktarılabilir.

Sandığın Yapacağı Sosyal Yardımlar

Madde 13 — Sandığın, üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına bir defada ve toptan olarak yapacağı yardımlar şunlardır:

a) Ölüm yardımı,

b) Maluliyet yardımı.

Bu yardımlarla ilgili olarak Yönetmelikte yer almayan esaslar Yönetim kurullarınca hazırlanacak ek yönetmeliklerle tespit edilir.

Ölüm Yardımı

Madde 14 — Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, 16 ncı maddedeki emeklilik ödeneğinden ayrı olarak son asgari ücretin 10 katı ölüm yardımı yapılır. Sandık üyesine, eşinin ölümünde son asgari ücretin 7 katı, çocuğunun ölümünde son asgari ücretin 5 katı ölüm yardımı ödenir.

Maluliyet Yardımı

Madde 15 — Maluliyet yardımı aşağıdaki şartlarda iki şekilde ödenir:

a) Tam ve daimi maluliyet yardımı: Üyelerden, kaza, sakatlık veya tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malül sayılır. Tam ve daimi malül olanlar, kesin istemli rapor tarihindeki asgari ücretin 7 katı tutarındaki tam ve daimi maluliyet yardımını net olarak alırlar. Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddedeki emeklilik yardımı da ödenir.

b) Kısmi Maluliyet Yardımı: Kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlarla görev yapamayacak derecede hasta olup, T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar kanunları gereğince malul sayılarak görevlerine son verilenler, kesin işlemi raporlarındaki maluliyet yüzdesine ve rapor tarihindeki asgari ücretin 5 katına göre hesaplanacak maluliyet yardımına hak kazanırlar.

Emeklilik Ödeneği

Madde 16 — Üç yıl Sandık üyeliği bulunan ve Sandık üyeliği aşağıda belirtilen nedenlerle sona erenlere emeklilik ödeneği ödenir:

a) T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlar,

b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlar,

c) Kendi isteği olmaksızın, yasal düzenlemeler nedeniyle Sandık üyeliği sona erenler,

d) Sandık üyeliğinde üç yılını doldurup herhangi bir nedenle çalıştıkları kurumlardan ayrılanlara yukarıda belirtilen emeklilik ödeneği, Emekli Ödeneği ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğine göre hesaplanır. Ancak, bu hesaplamada (c) bendinde sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin üç yılı doldurmuş olması şartı aranmaz.

Üyenin borçları hesaplanan ödenek tutarından düşülerek tahsil olunur.

İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu

Madde 17 — Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, halen Sandığa üye olanlar ile Sandık çalışanları İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmeliğinde belirlenecek olan miktarları Sandığa yatırdıkları takdirde, bir yıllık bir bekleme süresinden sonra emekli aylığına hak kazanırlar. İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmelikteki esaslara göre uygulanır.

Yaşam Destek Fonu

Madde 18 — Sandık üyeleri, istekleri halinde Yaşam Destek Fonu Yönetmeliğindeki esaslara göre Sandığın Yaşam Destek Fonundan yararlanabilirler.

Zaman Aşımı

Madde 19 — Sandık üyeliği sona erenlerin toplu alacaklarından Sandık, Sandığa ait iktisadi işletmeler ve iştiraklerine olan borçları düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

Üyenin ayrılış tarihi, emeklilik tarihi veya vefat tarihinden itibaren üyenin yasal mirasçılarına yazılı tebliğ edildikten sonra beş yıl içerisinde müracaat edilmeyerek alınmayan kâr payları da Sandığa gelir kaydedilir.

Sandığın Organları

Madde 20 — Sandığın organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Genel Müdürlük.

Genel Kurul

Madde 21 — Genel Kurul, Sandık üyeliği aranmaksızın Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 100 üye delegesinden oluşur. Diğer üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

Delege; Sandık üyelerini Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere üyeler tarafından üç yıl için seçilen Sandık üyeleridir. Delegelik, delege seçimi ve Genel Kurul ile ilgili diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir. Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer.

Genel Kurul Toplantısı

Madde 22 — Genel Kurul, üç yılda bir en geç Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca tespit edilecek bir günde Ankara'da toplanır. Toplantı tarihi yer ve gündemi 15 gün önceden Türkiye genelinde dağıtım yapılan bir gazetede yayınlanır, Genel Kurula katılacak delegeler 15 gün önceden davetiye usulü ile davet edilir. Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, delege tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Ancak bu sayı yine de delege tam sayısının 1/3'ünden az olamaz. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul toplantısı ilk toplantıdan 7 gün sonra, 30 gün içersinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak toplantıya katılanların sayısı; yönetim, denetim ve asil yedek üyelerinin sayısından aşağı düşemez.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 23 — Olağanüstü Genel Kurul; delege tam sayısının en az 1/3'ü tarafından noter kanalıyla talep edilmesi veya Yönetim Kurulunun gerekli görmesi hallerinde; Yönetim Kurulu otuz gün içersinde Olağanüstü Genel Kurul Kararı alır ve ikinci otuz gün içinde toplantı yapılır. Olağanüstü toplantılarda Genel Kurul isteyenlerin belirlediği gündem dışında bir konu görüşülemez ve gündeme eklenemez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 24 — Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile denetçilerin verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak,

b) Sandığın bilanço ve kâr-zarar hesaplarını, mali bilançosu ile kâra iştirak oranını onaylamak,

c) Yönetim Kurulu’nun üç yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip, ibrası hakkında karar almak,

d) Yönetim Kurulunca veya delegelerin 1/10’u tarafından verilen Yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve bu hususun takibi ve gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna izin vermek,

e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce önerilen hususları karara bağlamak,

f) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

g) Yönetmelik ve yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

h) Yönetim Kurulunca verilen teklif ve istenen yetkileri karara bağlamak,

İbrasızlık Hali

Madde 25 — Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde Genel Kurul yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu seçer. Bu Kurul ibrasızlık konularını en geç üç ay içinde inceler veya inceleterek sonuçlandırır. Suç oluşturacak usulsüzlük veya yolsuzluk tespit ederse ilgili mercilere bildirir. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmaz ise, bu durum delegelere bildirilir. Yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda yeni Yönetim ve Denetim kurulları seçilir.

Yönetim Kurulu

Madde 26 — Yönetim Kurulu seçilmiş 8 asil ve 8 yedek üyeden teşekkül eder. Sandık Yönetim Kurulunda en az 3 yıllık Sandık üyeliği aranır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulunun huzur hakkı en az üç asgari ücret olmak üzere aylık olarak Genel Kurul tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri bu göreve seçildiklerinde ve görevleri sona erdiğinde mal beyanında bulunurlar.

Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 27 — Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Vekili seçer. Diğer üyelerin her biri için sandığın birimlerini ve iştiraklerini takip etme görevi verilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma

Madde 28 — Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılması, görevi başında bulunduğu halde, izinli, görevli olma halleri dışında, en çok üst üste üç veya bir yılda toplam olarak beş toplantıya mazeretsiz gelmemesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer ve yerine Yönetim Kurulunca yedeği çağrılır. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyesi bulunduğu dönemde sandık faaliyetlerinden dolayı hakkında cezai dava açılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesinin üyeliği, dava sonuna kadar askıya alınır. Bu üye, askı süresince toplantılara iştirak edemez ve yerine ilk yedek üye getirilir. Dava sonucunda suçlu bulunanların Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ve Sandık üyeliği düşer. Suçlu bulunmadığı takdirde seçildiği dönem içinde üyeliği devam eder ve yerine atanan yedek üye Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyeliğinden yedek üyeliğe döner. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ilk yedek üye Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 29 — Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Başkan tarafından Ankara veya Ankara dışında gerektiğinde daha fazla toplantıya çağırılabilir. Denetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamak şartıyla toplantıda bulunabilirler.

Yönetim Kurulu Karar Yeter Sayısı

Madde 30 — Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı en az 6’dır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı 4'den aşağı olamaz. Kararlar, yazı makinesinde yazılmış, basılmış ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

Temsil Yetkisi

Madde 31 — Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığını, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın mazereti olduğu hallerde başkan vekili temsil eder ve toplantıları yönetir. Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge, vekaletname ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan üç kişi tarafından imzalanması gerekir, imzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir sirkülerde belirtilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 32 — Sandık Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetmeliğin öngördüğü ve Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak Sandık hesap ve işlemlerini inceleyerek gelir ve giderlerini takip etmek,

b) Yıl içindeki yönetim harcamalarıyla bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre yapılacak harcamaları ve bunların kaynaklarını üç yıl olarak belirleyerek bir program halinde Genel Kurulun onayına sunmak,

c) Bu Yönetmeliğin öngördüğü yönetmelikleri hazırlamak,

d) Sandık bünyesinde çalışacak personeli atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek,

e) Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak senelik kadro, kâr-zarar hesabını ve mali bilanço ile o yıla ait kâra iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak,

f) Son üç yıllık bilanço, kâr-zarar hesapları ile yıllık çalışma programını ve denetçi raporlarını Genel Kurul üyelerine, Yönetmelikle belirlenen birimlere toplantı tarihinden en az on beş gün önce göndermek,

g) Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere 4 üncü maddede sayılanlardan üç yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla yönetim harcamaları ve yardım harcamalarını ve bu harcamaların kaynaklarını, hazırlayacağı çalışma programını Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak,

h) Her üç yılda bir Olağan Genel kurullarda Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilançoları ve raporları tetkik ederek Genel Kurula sunmak,

i) Yönetmeliklerde belirtilen usullere göre yardım edilecek kişileri tespit etmek ve miktarlarına karar vermek,

j) İşletme veya sosyal tesis açmaya, işletmeye veya kapatmaya karar vermek,

k) Sandık gelirlerini arttıracak her türlü teşebbüse karar vermek.

Denetleme Kurulu

Madde 33 — Denetleme Kurulu; dördü asıl, dördü yedek olmak üzere üç yıl için Genel Kurulca gizli oyla, Sandık üyeliği en az üç yıl olanlar arasından seçilir. Denetçiler aralarında bir Başkan seçer. Herhangi bir nedenle Denetleme Kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine ilk sırada bulunan yedek denetçi getirilir. Huzur hakkı en az iki asgari ücret olmak üzere aylık olarak Genel Kurulca belirlenir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 34 — Denetleme Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sandığın ve iştiraklerin bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini, bu Yönetmelik ve diğer mevzuata göre inceleyip sonuçlarını her üç ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirirler. Bu raporların özetini Genel Kurula sunarlar.

b) Denetleme Kurulu incelemelerinde mevzuata aykırılık veya Sandığın zararını tespit ederse derhal Yönetim Kurulunu yazılı olarak uyarır.

c) İncelemelerinde suç oluşturacak işlem ve faaliyetleri tespit ederse, durumu derhal bir yazı ile gerekçeli olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş Kuruluna ve Sandık Yönetim Kuruluna bildirir.

d) Yönetim Kurulunun usulsüzlüğünü veya yolsuzluğunu tespit ederse durumu Cumhuriyet Savcılığına, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş Kuruluna bildirir.

e) Başkanın veya iki üyenin talebi ile her zaman toplanabilir.

f) Denetleme Kurulu bir yıl içerisinde iki defa denetleme raporu hazırlamaz veya üyelerden herhangi biri denetleme çalışmalarına katılmaz ise üyelikleri düşer. Yerine yedeklerden çağrılır.

Teftiş

Madde 35 — Yönetim Kurulunun gerekli görmesi ve delegelerinin en az 1/3'ü noter kanalı ile bir takvim yılı içerisinde aynı konuda bir defa olmak üzere bir konunun incelenmesi için yazılı olarak talepte bulunmaları halinde Yönetim Kurulu bu isteği en geç bir ay içerisinde gündeme alarak gerekli işlemleri başlatır ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Teftiş Kurulunu incelemeye davet eder.

Genel Müdürlük

Madde 36 — Sandığın maliye, iktisat, hukuk, işletme, bankacılık idarecilik ve muhasebe alanlarında beş yıl deneyimli ve lisans öğrenimi görmüş bir Genel Müdürü bulunur. Ayrıca aynı vasıfları taşıyan en çok iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Genel Müdür, Sandık Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük hakları da Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Merkez ve taşra teşkilatı kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Bu görevlere atanacakların nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca onaylanacak iç yönetmelikle düzenlenir.

Genel Müdür

Madde 37 — Sandık Genel Müdürü; Sandığın mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirliği

Madde 38 — Hukuk müşavirleri, Sandığın hukuki meselelerini çözmek, Sandığın işlem ve faaliyetlerinde hukuka uygun davranılması maksadıyla görüş ve mütalaalarda bulunmak ve Sandığın dava ve icralarını takip etmekle mükelleftir.

Sandığın Muafiyetleri

Madde 39 — Sandığın muafiyetleri aşağıdadır:

a) Sandık, Kurumlar Vergisine tabi değildir,

b) Sandığa yapılacak bağışlar, Sandığın hangi nam altında olursa olsun, üyelerine veya yasal mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden muaftır.

c) Sandık, yapacağı her türlü muameleler dolayısıyla Damga Resminden muaftır.

d) Daimi ve geçici üyelerden yapılacak aidat tevkifatı Gelir Vergisinden muaftır.

e) Sandığın her türlü gelirleri Gider Vergisinden muaftır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SonHükümler

 

Ek Yönetmelikler

Madde 40 — Bu Genel Yönetmeliğe istinaden Yaşam Destek Fonu Yönetmeliği, Emekli Ödeneği ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, Borç Para Verme Fonu Yönetmeliği, Sandık Seçim Yönetmeliği, İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmeliği ve Yönetim Kurulunun lüzum gördüğü yönetmelikler Genel Kurula sunulur.

Geçici Madde 1 — İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmeliğinin yürürlüğünden önce emekliye ayrılmış olan eski Sandık üyeleri, Yönetmelikle belirlenen süre içerisinde başvurdukları takdirde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterilen İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu hakkından yararlanabilirler.

Geçici Madde 2 — Sandık portföyünde bulunan hisse senetleri zararına olmamak kaydıyla elden çıkarılır,

Geçici Madde 3 — Halen 150 olan Delege sayısı ilk Olağan Genel Kurul delegesi 2005 Yılı Şubat ayı içersinde yapılacak Delege seçiminde 100'e düşürülür.

Geçici Madde 4 — İlk Olağan Genel Kurul 2005 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılır, mevcut Yönetim Kurulu bu tarihe kadar görevini sürdürür.

Geçici Madde 5 — Sandığın gayrimenkullerinin (Genel Müdürlük binası hariç) kapalı teklif açık pazarlık usulü ile Yönetim Kurulunca oluşturulacak bir komisyon gözetiminde ihale yolu ile satışları yapılır.

Geçici Madde 6 — Herhangi bir sebeple istifa eden üyeler, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde, emsali üyenin toplam birikimini 5 ay içerisinde eşit taksitlerle ödemesi şartı ile üyeliğe döner. Ancak bugüne kadarki menkul ve gayrimenkullerden pay alamaz.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümleri 23/12/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak

Esaslara İlişkin Tebliğ

(Dış Ticarette Standardizasyon : 2002/6)

 

Madde l — 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı"nın 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca;

4011.10 ve 4011.20 Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonları kapsamında yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulan araç dış lastiklerinin; Tip Onayı numarası ve ülke kod numarası ile birlikte, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatların Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" çerçevesinde, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatı kapsamında "E" Tip Onayı İşaretini veya Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirildiklerini gösteren "e" Tip Onayı İşaretini taşımaları zorunludur.

Bu husus, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ile belgelenir. Uygunluk yazısı almak için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na (Sanayi Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

Madde 2 — 4011.10 ve 4011.20 Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonları kapsamında yer alan araç dış lastiklerini ithal edecekler, 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) Garanti Belgesi almak zorundadırlar.

Madde 3 — İlgili gümrük idarelerince, bu Tebliğin l inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen şartlara uymayan araç dış lastiklerinin ithalatına izin verilmez.

Madde 4 — Yarış otomobili dış lastikleri ithalatında, bu Tebliğin l inci maddesinde belirtilen şartlar aranmaz. Yarış otomobili lastiklerinin eşyanın ilgilisine teslimi sırasında söz konusu lastiklerin yarış otomobillerinde kullanılacağının Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan alınacak bir belge ile gümrüğe tevsiki gereklidir.

Madde 5 — Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 6 — Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 7 — 14.4.2001 tarihli ve 24373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2001/11 sayılı Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde l — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithal işlemleri ilgili bulunduğu Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 8 — Bu Tebliğ, 28/1/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı