Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Ocak 2002

SALI

Sayı : 24634

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakan Atanmasına Dair İşlem

— Devlet Bakanlığına, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun Atanmasına Dair Tezkere

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/3409     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/3401     Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Temel Yapısal Değişim Projeleri Kapsamında Yer Alan Eğitim Reformu ile Öngörülen Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Uygulaması Çerçevesinde, İngilizce Dil Öğreticiliği Görevinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

2001/3406     Maliye Bakanlığı’na Ait Bazı Dolu Kadroların Derecelerinin, Bazı Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2001/3470     Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak,Ankara’da 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’nün Kurulması Hakkında Karar

2001/3482     İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2001/3471    Sinop Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu'nun Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

— Kültür ve Çevre Bakanlıklarına Ait İki Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelik

— Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı Tebliği

— Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 12)

 

DÜZELTME (5.1.2002 tarihli ve 24631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2002/2 sayılı Cezanın Kaldırılması Kararı ile İlgili)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

7 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-300-02/243

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : 24.12.2001 tarih ve B.01.0.KKB.01-08/F-6-2001-872 sayılı yazınız.

Bakanlık görevinden alınan Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın yerine, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi ilgi yazı ile uygun görülmüştü.

Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. ve 113 üncü maddeleri gereğince yüksek tasviplerine saygı ile arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-08/C-1-2002-12

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 24 Aralık 2001 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/20770 sayılı yazınız.

(b) 24 Aralık 2001 günlü, B.01.0.KKB.01-08/F-6-2001-872 sayılı yazımız.

(c) 07 Ocak 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/243 sayılı yazınız.

Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113. maddeleri gereğince atanmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

7 Ocak 2002

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-229

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Frankfurt Heim Tekstil Fuarı’na katılmak üzere, 8 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Ocak 2002

B.01.0.KKB.01-06-3-2002-11

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Ocak 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-229 sayılı yazınız.

Frankfurt Heim Tekstil Fuarı’na katılmak üzere, 8 Ocak 2002 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2001/3471

Sinop Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu’nun Merkez Valiliğine atanması; İçişleri Bakanlığı’nın 26/11/2001 tarihli ve 23146 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2464

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muş İl Kültür Müdürlüğüne, İl Kültür Müdür Yardımcısı Yaşar DİKMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

4 Ocak 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2498

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kars İl Çevre Müdürlüğüne Erol BİLGİR’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

4 Ocak 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2482

1 — Manisa İli Demirci İlçesi Merkez Bucağına bağlı Kuyucakkarapınar Köyünün, aynı ilin Gördes İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik kurulları başkan ve üyeleri hakkında yapılacak soruşturma ise, Birlik Genel Kurulu’nun kararı üzerine Birlik Disiplin Kurulu’nca yapılarak karara bağlanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.

“Birlik Disiplin Kurulu tarafından şikayetçinin itirazı red edilirse şikayetçi red kararına karşı idari yargı merciine başvurabilir.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

—— • ——

Erzurum Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurul Kararı

Karar No: 12

Karar Tarihi: 5/12/2001

Erzurum İli Mahalli Çevre Kurulu 5/12/2001 tarihinde Erzurum Valisi Osman Derya KADIOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İlimizde motorlu araçların 2002 yılına ait egzoz emisyon ölçüm pulu bedeli olarak:

1 — 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arası dizel ve benzinli araçlardan egzoz emisyon ölçüm pulu bedeli olarak 4.500.000 (Dört milyon beş yüz bin) TL alınmasına,

2 — Katalitik Konvektörlü ve LPG yakıtı kullandığı ruhsatına işlemiş olan araçlardan egzoz emisyon ölçüm bedeli olarak 2.250.000 (İki milyon iki yüz elli bin) TL alınmasına,

3 —Resmi araçlardan ve askeri araçlardan egzoz emisyon ölçüm ücreti alınmamasına,

4 —Araçlar trafiğe çıkış tarihini izleyen bir yıl süresince egzoz emisyon ölçümü yaptırmaktan muaftır. Muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınmak suretiyle belirlenerek, söz konusu emisyon ölçümlerinin de bu şekilde belirlenecek tarihi takip eden bir aylık süre içerisinde yaptırılması zorunlu olup, bu süre içinde egzoz emisyon ölçüm bandrolü almayanlara ve/veya 2001 yılına ait emisyon ölçüm bandrolü tarihi üzerinden 1 (bir) yıl süre geçmiş olan araçlara müracaatları halinde egzoz emisyon ölçüm bedeline ek olarak 13.500.000 (On üç milyon beş yüz bin) TL alınmasına, (Katalitik Konvektörlü ve LPG yakıtı kullandığı ruhsatına işlemiş olan araçlar dahil),

5 —Egzoz emisyon ölçüm bandrolü tarihi üzerinden 2 (İki) yıl geçmiş araçların veya hiç egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamış olanların müracaatları halinde egzoz emisyon ölçüm bedeline ek olarak 18.000.000 (On sekiz milyon) TL alınmasına, (Katalitik Konvektörlü ve LPG yakıtı kullandığı ruhsatına işlemiş olan araçlar dahil),

6 —Araçlarına cezai müeyyide uygulanan araç sahiplerinin 30 (Otuz) gün içinde egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmasına, aksi takdirde alınan makbuzun geçersiz olmasına,

7 — Rutin denetimler esnasında egzoz emisyon ölçüm bandrolü bulunmayan ve yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin ihlali nedeniyle aynı Kanunun 20 nci maddesi gereğince cezai müeyyidenin uygulanmasına,

8 —Egzoz emisyon ölçüm bandrolü olmayan araçların trafik tescil işlemlerinin ve araç muayenelerinin yapılmamasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


DÜZELTME

5/1/2002 tarihli ve 24631 sayılı Resmî Gazete’nin 11 inci sayfasında, sehven “20002/2” şeklinde yayımlanan Cezanın Kaldırılması Kararı’nın karar numarası, “2002/2” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı