Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Ocak 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24633

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/34)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/35)

— Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/7/1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlarına katılamayan ve sınavdan sonraki yedi gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulları tarafından kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için ilgili öğretim biriminin yönetim kurulları tarafından yarıyıl veya yılsonu sınavlarından önce belirlenecek bir günde mazeret sınavı yapılır. Ancak, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimi yapılan dersler ile ortak zorunlu derslerden her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır not almış kabul edilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Osmangazi Üniversitesinden :

Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek-1’inci maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) adıyla bir merkez kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen Rektör; Osmangazi Üniversitesi Rektörünü, Müdür; Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürünü ve Merkez; Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni tanımlar.

Amaç ve Görevleri

Madde 3 — Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık sebebi, Türk Ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İlke ve Devrimlerini çeşitli yönleriyle araştırmak, öğrencilere ve üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir.

Merkez belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere Atatürk ve Atatürk İlkeleri ve Devrimleri ile ilgili her türlü araştırma ve bilimsel çalışmayı yapar.

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 4 — Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Atatürk İlke ve Devrimleri ile ilişkili bilimsel toplantılar yapmak ve etkinlikler düzenlemek,

b) Amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek kitaplık, belgelik ve müze kurmak, sergiler açmak,

c) Merkez amaçları doğrultusunda hazırlanan yayınları ve düzenlenen bilimsel toplantılarda verilen bildirileri bastırmak.

Merkez Organları

Madde 5 —Merkezin organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Müdür.

Genel Kurul

Madde 6 — Genel Kurul, Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri ile fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının önereceği üçer kişi arasından Rektörün üç yıl için görevlendireceği birer kişiden oluşur.

Genel Kurul her yılın Haziran ayında bir defa olağan, ayrıca müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır. Genel Kurul salt çoğunlukla müdürün başkanlığında toplanır.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 7 — Genel Kurulun Görevleri:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu inceleyerek bilgi almak,

c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün Genel Kurul üyeleri arasından önereceği altı aday arasından Genel Kurul tarafından seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Genel Kurulca saptanan ilkelerin uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

d) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri görmek.

Müdür

Madde 10 — Müdür; Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçebilir. Müdür Yardımcısı Müdürün yokluğunda ona vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 11 — MüdürünGörevleri:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Çalışma programlarını yürütmek,

d) Müdür Yardımcısını seçmek,

e) Her yıl sonunda Genel Kurula ve Rektörlüğe Merkezin çalışmasıyla ilgili rapor vermektir.

Oylamalar

Madde 12 —Oylamalar, açık oy ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Hizmetin Yürütülmesi

Madde 13 — Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Fen-Edebiyat Fakültesinin imkanlarından yararlanılır. Bu konudaki düzenlemeler Müdür ve Dekan tarafından birlikte yürütülür.

Kadrolar

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16 —Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, lisans kademesine bağlı lisansüstü eğitim programında Üniversitelerarası Kurulca 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Üniversitemiz Senatosu kararına bıraktığı hususları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 — Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Üniversite : Yeditepe Üniversitesi,

b) Senato : Yeditepe Üniversitesi Senatosu,

c) Enstitü : Fen Bilimleri Enstitüsü,

d) Müdür : Fen Bilimleri Enstitü Müdürü,

e) Enstitü Kurulu : Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurul,

f) Enstitü Yönetim Kurulu : Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği 6 aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurul,

g) Anabilim Dalı : Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalı,

h) Anabilim Dalı Başkanı : Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde anabilim dalı için tanımlanan başkan,

i) Danışman : Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi,

j) Öğrenci : Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenci,

k) Yönerge : İlgili Enstitünün yönergesi,

l) Kredi : Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değer,

m) KPDS : Kamu Personeli Dil Sınavı.

Lisansüstü Programların Açılması

Madde 5 — Lisansüstü programlar Fen Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

Enstitünün hangi dallarda lisansüstü öğrenim yapacağı, adaylarda aranacak nitelikler, kontenjanlar, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınavla ilgili bilgiler her öğrenim yarıyılı öncesinde Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenerek ilan edilir.

Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi ve yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve koşulları Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Lisansüstü Program Türleri

Madde 6 — Lisansüstü programları, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Yüksek Lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde tamamlanabilir. Her iki programda da bu Bölümdeki hükümler uygulanır. Bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili kurulların önerisiyle Senatoca belirlenir.

Enstitü anabilim dalı başkanı kendi anabilim dalı ile ilgili tüm lisansüstü programların uygulanması ve yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim Dili

Madde 7 — Enstitüde öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla bir kısım dersler Türkçe verilebilir.

Yabancı Dil Sınavı

Madde 8 — Lisansüstü programına başvuran adaylar Enstitüce yabancı dil sınavına alınırlar. Senatoca belirlenmiş başarı puanının altında puan alanlar Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederler.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 9 — Dört yarıyıllık eğitim veren bir yüksek öğretim kurumu mezunu olup lisansüstü düzeyde dersleri takip edebilecek durumda olan kişiler, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.

Özel öğrenci statüsünde ders alan kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde dersten başarı notu almaya hak kazanırlar ve bu durum Enstitü tarafından belgelendirilir.

Özel öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Mütevelli Heyetce belirlenir.

Yatay Geçiş

Madde 10 — Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve ayrılacağı programdaki tüm dersleri başarmış öğrenciler aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla lisansüstü programlara yatay geçişle kabul edilebilir:

a) LES sınavına girmiş ve girdiği yarıyıl için Senatoca belirlenmiş olan düzeyin üzerinde başarı göstermiş olması,

b) Halen kayıtlı bulunduğu programın geçmek istediği programla eşdeğer düzeyde olması,

c) Üniversitece açılacak yabancı dil sınavında başarılı olması veya sınav tarihinden geriye doğru iki yarıyıl içinde girdiği TOEFL sınavında eski sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, IELTS (Akademik) sınavından 6,5 almış olması,

d) İlgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşünü almış olması,

gerekir. Ancak bu maddenin (a) bendinde belirtilen puanlar 5 inci madde uyarınca Senato tarafından belirlenen puanlardan daha düşük olmaz.

Hangi anabilim/anasanat dalından, hangi anabilim/anasanat dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları Enstitü anabilim dalları başkanlarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile her yarıyıl başında belirlenerek duyurulur. Öğrencilerin yarıyılın başlamasından en az on gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması gerekir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kaydı yapılan öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağına ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir.

Kayıt İşlemleri

Madde 11 — Öğrenci kayıt işlemleri Enstitü Müdürlüğünce, Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Lisansüstü öğrencileri akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt işlemlerini süresinde tamamlayamayan öğrenci derslere devam edemez ve o yarıyıl azami eğitim süresinin hesabına katılır.

Bir bilim dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı 5 veya daha az ise Enstitü bu bilim dalında o ders yarıyılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Mazeretinin ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla akademik kaydını süresi içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle akademik kaydını yaptıramayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen yarıyılın başında kaydını yaptırır. Aksi halde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Danışman Atanması

Madde 12 — Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü eğitim için kaydolan her öğrenciye ilgili anabilim dalı başkanının da onayı alınarak bir danışman tayin edilir.

Danışman, Enstitünün ilgili anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden, bulunamadıkları takdirde doktora yapmış tam gün sözleşmeli öğretim görevlilerinden seçilir.

Ders Ekleme-Ders Bırakma

Madde 13 — Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri bırakabilirler.

Dersten Çekilme

Madde 14 — Danışmanın uygun bulması koşuluyla öğrenci altıncı hafta sonuna kadar bir ya da birçok dersten çekilebilir. Ancak bu dersler öğrencinin not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine o yarıyıl içinde, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek mücbir sebepler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi kredi/saat yükünün üçte birini aşmamak ve lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla lisans düzeyinde olabilir.

Ders Seçimi

Madde 15 — Danışman, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü eğitim programı için alacağı dersleri öğrenci ile birlikte ilk iki hafta içinde belirler ve anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir.

Derslerin Kredi/Saat Değeri

Madde 16 — Bir dersin kredi/saat değeri, bir yarıyıl süren o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri saatlerinin yarısının toplamına eşittir, ancak hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz.

Devam

Madde 17 — Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30 unu, uygulamalı derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

Devamsız öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve "FF" notu verilir.

Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Anabilim Dalı Başkanınca izlenir, Enstitü Müdürünce denetlenir.

Sınavlar

Madde 18 — Öğrencilerin başarı düzeyleri yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılacak final sınavlarıyla ölçülür.

Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır.

Öğrenciler, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez ara sınavına girerler. Ara sınav, Enstitünün hazırlayacağı Tez Yazım Yönergesine uygun olarak hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

Öğrenciler, devam koşuluna uydukları takdirde bir yarıyılda aldıkları bütün derslerin final sınavına girmek zorundadırlar. Final sınavı, Enstitünün tez yazımı ile ilgili Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Ancak sınava girme hakkı olduğu halde mazereti nedeniyle sınava girmeyen ve "I" notu alan öğrenciye mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, genel sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınav hakkı tanınabilir. Bu sınavın tarihi Yönetim Kurulunca saptanır.

Mazeretler

Madde 19 — Öğrenciler mazeretlerini belirten belgelerle bu durumun sona ermesinden itibaren en geç 7 gün içinde Enstitüye başvururlar. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Mazeretin geçerliliği hakkında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 20 — Öğrenciler sınav notları ile başarı notlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazlarını notların ilanını izleyen yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Enstitü Yönetim Kurulu itirazı inceler, gerekirse sınav kağıdının yeniden incelenmesini sınav jürisinden veya dersin öğretim üyesinden isteyebilir, bu inceleme sonucuna göre itirazı karara bağlar. Jüri veya öğretim üyesi incelemeyi üç iş gününde bitirmek zorundadır.

Ders Tekrarı

Madde 21 — Anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde başarısız olan öğrenciler öğrenim süresince o dersi tekrarlamak ya da Enstitü anabilim dalınca eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak, öğrenci derse devam edip etmeyeceğini danışmanının da onayını alarak yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Böyle bir bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse devamla yükümlü tutulur.

Ders tekrarlayan öğrencinin ve derse devam etmeyen öğrencinin başarı notunun nasıl hesaplanacağı yarıyıl başında öğretim elemanınca öğrenciye ve danışmana yazılı olarak bildirilir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir.

Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

Başarılı Sayılma Koşulları

Madde 22 — Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem başarı notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur.

Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlığı % 40 dan az, % 70 den fazla olamaz.

Akademik Değerlendirme

Madde 23 — Öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesinde ve değerlendirme sonunda verilecek notlarda Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Akademik Ortalama

Madde 24 — Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin Enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin "P" notu aldığı dersler akademik ortalamaya dahil edilmez.

Genel Not Ortalaması

Madde 25 — Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının "3" olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilerin not ortalamasını yükseltmeleri için "CC" not aldığı dersleri tekrarlamasına olanak sağlanır. Not ortalamasını bu Yönetmelikteki azami eğitim süresi içinde yükseltemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir.

İlişik Kesme

Madde 26 — Bu Yönetmelikte öngörülen azami öğrenim süresi içinde lisansüstü eğitim programını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişkisi kesilir.

Diploma

Madde 27 — Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere eğitim gördükleri bilim ve sanat alanının özelliğine göre ünvanını belirleyen "Yüksek Lisans" diploması verilir.

Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, varsa verilen ünvan bulunur ve Enstitü Müdürü ile Rektörün imzasını taşır.

Disiplin İşleri

Madde 28 — Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Bilimsel Hazırlık Programı

Öğrenci Kabul Koşulları

Madde 29 — Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda alan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince bilimsel hazırlık programına alınırlar.

Bu programa alınacak öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca lisans başarı düzeyleri ve izledikleri lisans programlarına göre belirlenir.

Derslerin Niteliği

Madde 30 — Hazırlık Programında alınan dersler lisans düzeyinde olup yüksek lisans programlarında alınan derslerin yerine geçemez.

Ancak, Bilimsel Hazırlık Programında yer alan bir öğrenci, bu programın derslerinin yanısıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programlarında 18 kredi değerinin üzerinde ders alınamaz.

Süre

Madde 31 — Bilimsel Hazırlık Programının iki yarıyılda tamamlanması zorunludur.

Kayıt Silme

Madde 32 — Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayamayanların Enstitü ile ilişkisi kesilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yüksek Lisans Programları

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Öğrenci Kabulü İçin Ön Şartlar

Madde 33 — Yüksek lisans programına kabul edilmek için öğrencilerde aranılacak ön şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans yapmak istediği anabilim dalında en az dört yarıyıllık fakülte veya eşdeğer kurum diplomasına sahip olmak (Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi aranır.),

b) Farklı anabilim dalı lisans diplomasına sahip olanlar için ilgili bilim dalında bilimsel hazırlık programını en az iki yarıyılda bitirebileceklerine ilişkin olumlu kanaat uyandırmak,

c) Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) ndan Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen standart puanın altında olmamak üzere Senatoca o yarıyıl için belirlenen barajı aşan bir not almış olmak,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip, GRE ve benzeri bir sınav notu almış olmak,

e) İngilizce ve varsa program için gerekli diğer yabancı dil sınavlarında Senatoca belirlenmiş olan başarı puanını almak.

Giriş Sınavı

Madde 34 — Yüksek lisans eğitimine kabul edilebilmek için yukarıdaki ön koşulları taşıyan adayların yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Sınavın biçimi Senatoca kararlaştırılır.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için aranacak LES sonucunun, bu sonucun % 50 den az olmamak üzere ağırlık oranının, lisans not ortalamasının ve giriş sınavı puanının Enstitü tarafından önceden ilan edilmesi gerekir.

Sınava girebilmek için adayların:

a) Lisans diploması ya da yerine verilmiş resmi belge,

b) Lisans not çizelgeleri,

c) LES sonuç belgesi,

ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekir.

Öğrencilerin anabilim dalları itibariyle sınava tabi tutulacağı konuların belirlenmesi, yazılı sınav için sorular hazırlanması ve sınavların değerlendirilmesi Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

Giriş sınavı sonuçları, yazılı sınav yapılmışsa sınav evrakı ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Sınav ile ilgili işlemler Enstitü Müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir.

Sınavı kazananların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

Muafiyet

Madde 35 — Öğrenci tarafından özel öğrenci olarak Enstitüde ya da daha önce başka kurumlarda alınmış olan yüksek lisans dersleriyle ilgili anabilim dalı başkanının ve danışmanının onayı alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli sayılabilir. Ancak sayılması istenen notun BB (rakam ile 80) nin üstünde olması ve en çok üç takvim yarıyılı önce alınmış olması gerekir. Bu şekilde sayılabilecek ders sayısı öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerin % 50 sini aşamaz.

Tezli ve Tezsiz Programlar Arasında Geçiş

Madde 36 — Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci iken, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda Enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.

Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ilk iki dönem sonunda anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Niteliği

Madde 37 — Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Öğrencinin alacağı toplam ders sayısından en az üçü o anabilim dalında veya yüksek lisans programında belirlenmiş zorunlu derslerden olmak zorundadır. Geri kalan dersler danışmanın da onayı alınmak koşuluyla öğrenci tarafından seçilir. Bu dersler Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla başka yükseköğretim kurumlarından da olabilir.

Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez Çalışması

Madde 38 — Birinci dönem derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans tez çalışmalarına danışmanı yönetiminde başlayabilir.

Öğrenci, danışmanının da onayı bulunan yapacağı tezle ilgili ayrıntılı bir teklifi Enstitü Yönetim Kuruluna sunar.

Tez çalışmasının en az ayrıntılı inceleme niteliğini taşıması esastır.

Tez çalışması en geç tüm derslerin başarı ile tamamlandığı yarıyılı takip eden iki yarıyıl içinde tamamlanır.

Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Süre

Madde 39 — Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi dört yarıyıldır.

Daha kısa sürede tamamlanmaya ilişkin hususlar Senatoca belirlenir.

İlişik Kesme

Madde 40 — Dört yarıyılın sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Senatoca öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Süresinden Önce İlişik Kesme

Madde 41 — Tez çalışmasından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 42 — Enstitü anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Tez danışmanlığı öğrencinin tez konusunun Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler normal danışmanlık olarak kabul edilir ve hiçbir surette öğretim üyesi için ders yükü oluşturmaz.

Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde ikinci tez danışmanı da atanabilir.

Anabilim dalı başkanının da onayı alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman değiştirilebilir.

Tez Danışmanının Nitelikleri

Madde 43 — Tez danışmanı öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez Çalışmasının Dili ve Düzenlemesi

Madde 44 — Tez çalışmasının dili İngilizcedir. Tezde bir Türkçe özet bulunması zorunludur.

Tez yazım kuralları Enstitü Yönetim Kurulunca hazırlanacak Tez Yazım ve Basım Yönergesinde belirlenir.

Bitirilen ve danışmanca onaylanan tez bu Yönergeye uygun yazılmış 3 nüsha olarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir; kabul edildikten sonra ciltlenir.

Tezin Tamamlanma Süresi

Madde 45 — Tez konusu onaylanan öğrenci, tezini tüm derslerini başarıyla tamamladığı yarıyılı izleyen en geç iki yarıyıl içinde bitirir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu en fazla iki yarıyıl süre uzatımı yapabilir.

Lisansüstü eğitimde uzatma, dondurma ve ek sürelerde bir yarıyıl, ilgili kararın alındığı yarıyılın başlangıcından, takip eden yarıyılın başlangıcına kadar olan sürelerin tamamı olarak tanımlanmıştır.

Jürinin Belirlenmesi

Madde 46 — Tezin Enstitü Müdürlüğüne tesliminden sonra Yönetim Kurulu aralarında danışmanın da bulunduğu ve en az biri Üniversite içinden seçilen 3 öğretim üyesinden oluşan jüriyi belirler. Jüride en kıdemli üye başkanlık görevini üstlenir. Danışman ise jürinin çalışmalarında koordinatörlük görevini yürütür.

Jürinin İncelemesi

Madde 47 — Jüri üyeleri tezin kendilerine teslimini izleyen bir ay içinde raporlarını Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Raporların tamamlanmasından sonra koordinatör jüriyi toplantıya çağırır. Jüri üyelerinin çoğunluğu olumlu görüş bildirdiği takdirde öğrenci en geç üç gün içinde sözlü savunmaya alınır.

Sözlü Savunma

Madde 48 — Jüri, öğrenciden en az 30, en fazla 60 dakika İngilizce olarak tezini savunmasını ister. Jüri bu savunma sırasında tez konusu ve alanı ile ilgili sorular sorarak değerlendirme yapar.

İnceleme Sonucu

Madde 49 — Savunmadan sonra jüri oylama yapar. Jüri oy çokluğuyla karar verebilir. Bu oylama sonucu, tez kabul edilir veya bir aydan bir yarıyıla kadar ek süre verilerek tamamlanması istenir ya da reddedilir. Bu karar sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Ek süre verildiği takdirde bu süre tutanakta belirtilir.

Sonuç, yazılı bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Kabul edilen tez, jüri üyeleri tarafından imzalanmış, ciltlenmiş en az 3 kopya olarak tez sınavına giriş tarihini izleyen bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Düzeltilmiş tez, yeni verilmiş tezle aynı işleme tabi tutulur. Ancak, olanak varsa, ilk jüri tarafından incelenmesi sağlanır. Tezin yine reddedilmesi halinde öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Red kararları gerekçeli bir raporla açıklanır.

Telif Ücreti

Madde 50 — Kabul edilmiş tezin tamamının Enstitüde yayınlanması halinde yazara telif ücreti ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Niteliği

Madde 51 — Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

İlgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile diğer yükseköğrenim kurumlarında verilmekte olan dersler de seçilebilir. Ancak, bu şekilde seçilen derslerin kredisi toplam kredinin % 50 sini aşamaz.

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Süre

Madde 52 — Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi üç yarıyıldır.

Daha kısa sürede tamamlanmaya ilişkin hususlar Senatoca belirlenir.

Dönem Projesi

Madde 53 — Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Aday, dönem projesi dersi için danışmanının belirtildiği şekilde ve günlerde çalışmalarını danışmanına yazılı ve sözlü iletir.

Dönem sonunda öğrenci, proje çalışmalarını danışmanına sunar.

Dönem projesi dersinden üst üste iki defa başarısız olanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

Muafiyet

Madde 54 — Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yarıyıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumlarından aldığı, lisansüstü eğitim gördüğü bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin transferini talep edebilir. Bu transferin gerçekleşmesi için transfer edilecek derslerden alınan notun en az CC ya da 70 olması ve danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının onayı ile Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

Ancak, bu şekilde transfer edilecek derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin 1/3 ünü aşamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Doktora Programı

Niteliği

Madde 55 — Doktora programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programları Yurt içi ve Yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora Programlarının Açılması

Madde 56 — Doktora programları Fen Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

Başvuru Koşulları

Madde 57 — Doktora programına başvurulabilmesi için adayların;

a) Bir yüksek lisans diplomasına sahip olması,

b) Yüksek Lisans genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması,

c) Hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği diplomasına; Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Fen Başkanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılmış uzmanlık belgesine sahip olması,

d) Lisansüstü Eğitim Sınavından başvurduğu programın puan türünde standart puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenecek LES puanına sahip olması,

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden yüksek lisans diplomasına sahip olması,

f) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavın (ÜDS) dan geçerlilik süresi içinde en az 50 not almış olması veya Senatoca belirlenen uluslararası sınavda başarılı olması

gerekir.

Öğrenci Kabulü

Madde 58 — Doktora programına öğrencinin kabul edilebilmesi için;

a) Enstitüce yapılacak mülakattan olumlu görüş almış olması,

b) Öğrenim durumuna göre yeterli referans belgesine sahip olması,

c) Neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon yazması,

d) Öğrenciyi tanıtıcı referans belgelerine sahip olması

gerekir.

Süre

Madde 59 — Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senatoca belirtilir.

Dördüncü yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Yönetmeliğin öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 60 — Her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitü anabilim dalı başkanınca bir tez konusu ve tez danışmanı Yönetim Kuruluna önerilir ve Kurulun onayı ile belirlenen konu ve danışman kararı kesinleşir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirmesi halinde ikinci tez danışmanı da atanabilir.

Anabilim dalı başkanının da onayı alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman değiştirilebilir.

Tez Danışmanının Niteliği

Madde 61 — Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik Sınavı

Madde 62 — Yeterlik sınavları Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yarıyılda iki kez yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jüri önerileri ile öğrencinin sınavlardaki durumunu gözönüne alarak başarılı olup olmadığına salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

Sınavda başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Programla ilişkisi kesilir.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü tamamlamış olsa bile, öğrencinin genel not ortalamasının altına düşmemesi koşuluyla dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Bu dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yeterlik Sınavı Komitesi

Madde 63 — Yeterlik sınavları Enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Yönetim Kurulunca atanan sürekli görev yapan beş öğretim üyesinin oluşturduğu Doktora Yeterlik Komitesi tarafından yapılır.

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulama ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Yeterlik Sınavı Zamanı

Madde 64 — Yeterlik sınavına en geç beşinci yarıyılın sonunda girilir.

Yeterlik Sınavında Yabancı Dil

Madde 65 — Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için;

a) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ndan yüz üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan birinden başarılı olmak,

b) Yabancı uyruklular için kendi ana dili dışında, eğitim dilinden, Türkçeden ve eğitim sırasında gerekli olan diğer yabancı dillerden yapılacak sınavda başarılı olmak

gerekir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı

Madde 66 — Yabancı dil sınavında başarısız olan doktora öğrencileri yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yarıyılı olup süre sonunda yapılan sınavda başarısız olan öğrencilerin Kurumla ilişkisi kesilir. Bu programda geçirilen süre eğitim süresinden sayılmaz.

Tez İzleme Komitesi

Madde 67 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 68 — Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yönetimini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yarıyılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez çalışması Komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 69 — Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve danışmanınca kabul edilen tezini Enstitünün Tez Yazım ve Basım Yönergesine uygun şekilde 5 nüsha hazırlayarak Enstitüye teslim eder.

Doktora tez jürisi, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tezin jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Red kararları gerekçeli bir raporla açıklanır.

Doktora Diploması

Madde 70 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş 5 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 71 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 72 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 16/8/1998 tarihli ve 23435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işlemler yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

Yürürlük

Madde 73 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 74 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 10/12/2001

Karar No

: 2001/34

İşyeri

: İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve TicaretA.Ş.

 

 Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza Kuzey Kule K: 7 İZMİT

B.M. Dosya No

: 3425.41

Tespiti İnceleyen

: Sosyal-İş Sendikası

İnceleme : İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin kuruluş amacının “Doğalgaz dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi ve doğalgaz satışının yapılması" olduğu, şirket tarafından İzmit il sınırları içinde kurulu işyerlerinin aracılığı ile şehrin doğalgaz hattının döşenmesi, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, gaz dağıtımının yapılması ve doğalgaz hattının bakım-onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin 16 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı “Enerji” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 11/12/2001

Karar No

: 2001/35

İşyeri

: Alo Kurye Motorlu Kurye Dağıtım Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.

 

  Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi A.Blok Kat: 2 No: 9/35-36

 

 Şişli/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 550058.34

Tespiti İnceleyen

: Alo Kurye Motorlu Kurye Dağıtım Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.

İnceleme : Alo Kurye Motorlu Kurye Dağıtım Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde faaliyet konularının “Motorlu motorsuz her nevi vasıta ile zarf, paket, koli yük ve insan taşımacılığı yapmak her çeşit vasıta ile karayolu, denizyolu ve havayolu ile dahili ve uluslararası nakliye işleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilikle ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak, yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal, makine, teçhizat ve eşyaların nakliyesi depolanması, dağıtımın tahmil tahliyesi, sevk ve teşhir edilmesi işlerini yapmak ve yaptırmak, konu ile ilgili depo, soğuk hava deposu, mağaza teşhir yerleri yapmak ve işletmek, nakliyecilik ile ilgili her türlü taşıt araçları alım satımı,kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihracatını yapmak, nakliyecilik ile ilgili tesisler, tır parkları ve diğer hizmetleri için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek” olarak belirtildiği, şirket tarafından yaya ve motorsiklet ile kurye işleri (her nevi basılı evrak, kredi kartı ve dergi dağıtımı) yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin 18 sıra numaralı “Kara Taşımacılığı” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Alo Kurye Motorlu Kurye Dağıtım Taşımacılık Tic.Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara Taşımacılığı” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tekirdağ Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No: 12

Karar Tarihi: 30/11/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Cemalettin SEVİM başkanlığında 30/11/2001 tarihinde toplanarak, 31/7/2001 tarihli ve 24479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/7/2001 tarihli ve 7 no'lu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 7 nci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar vermiştir.

“b) Transit geçiş yapacak olan ve ilimiz sınırlarından geçiş yapmak zorunda kalan kömür araçlarına “Transit Geçiş Belgesi” verilecek ve bu belgede aracın plakası, ruhsatı, sahibinin adı, soyadı, yakıt cinsi, tonajı, gideceği yer, tarih ve saati belirtilecek, bu belge 3 (üç) nüsha olarak hazırlanacak; biri denetim ekibinde bulunacak, 2 (iki) nüshası da kamyon şoförüne verilecektir. Kaçak yakıt muamelesi yapılacak yakıtlara uygulanacak müsadere işlemi iptal edilecek, bundan böyle yapılan denetimlerde “Kömür Uygunluk Belgesi” olmayan kömürün tespit edilmesi halinde ise, kömürden numune alınarak, taşımacılığı yapan araç ve yakıta, analiz sonucu gelinceye kadar geçici olarak alıkonularak yediemin olarak Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.”

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı