Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Aralık 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24623

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

730 Kuzeyden Keşif Harekatı’nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/3311 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan İki Ülke Arasındaki Ekonomik ve Sosyal İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/3359 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2001/3395 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Karar

2001/3396 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2002 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

2001/3397 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artış Oranı Hakkında Karar

2001/3398 Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

 

Yönetmelikler

2001/3402 Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E : 2000/23 Siyasi Parti Malî Denetimi, K : 2001/6 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2000/411 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K : 2001/348 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 2000/413 (491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili) K : 2001/351 Sayılı Kararı


26/12/2001 tarihli ve 24622 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; 4728 sayılı “2002 Malî Yılı Katma 

Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ”4727 sayılı “2000 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu” ve 

4729 sayılı “2000 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 

Kesinhesap Kanunu” yayımlanmıştır.


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

 

Devlet Bakanlığından :

Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine

İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılarak (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 7 nci madde gereğince staj görmek,”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin madde başlığı ile birlikte birinci paragrafı, (I) numaralı bendinin (a) ve (d) alt bentleri, (IV) numaralı bendinin (a), (b) ve (e) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kılavuz Kaptan Stajı

Madde 7 —Kılavuz kaptan yeterlik belgesi sınavına girebilmek için kılavuz kaptan adaylarının aşağıdaki staj şartlarını yerine getirmeleri şarttır.”

“I —Liman Kılavuz Kaptanı Stajı

a) Stajyer kılavuz kaptan olmak üzere başvurular ilgili liman başkanlıklarına yapılır. Liman başkanları, kılavuz stajına girecek adaylardan bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (a, b ve d) bentlerinde belirtilen şartlara uygun olanlara staj defteri düzenler ve adayların staj defteri ile birlikte iş hacimlerine göre varsa öncelikle kamu limanının kılavuzluk teşkilatına, yoksa iş hacimlerine göre ilgili kılavuzluk teşkilatlarına gönderir. Kılavuzluk teşkilatları kendilerine gönderilen adayı staja başlatarak, staja başladığı tarihi ilgili liman başkanlığına bildirir.”

“d) İlgili kılavuzluk teşkilatı, stajını tamamlayan kılavuz kaptan için stajyer kılavuz kaptanı yanında götüren bütün kılavuz kaptanlardan yazılı görüş alır ve ilgili stajyer kılavuz kaptanın stajı bitirdiğine dair belge düzenleyerek, staj defteri ile birlikte ilgili liman başkanlığına gönderir. Liman başkanlığı belgeleri değerlendirerek, aday için sınava giriş belgesi düzenler. Sınava giriş belgesi olmayan adaylar, kılavuz kaptan yeterlik belgesi sınavına giremezler.”

“IV —Deniz Kılavuz Kaptanı Stajı

a)Herhangi bir Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı, Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı yeterlik belgesi sınavına girmeye hak kazananlar ile uzakyol kaptan yeterlilik belgesine sahip, denizlerde en az on yıl fiilen kaptanlık yapmış olanlar deniz kılavuz kaptanı stajından muaftır. Bunlar, deniz kılavuz kaptanı yeterlik belgesi sınavına doğrudan girerler.”

“b) Yukarıdaki (a) bendi dışında kalıp, deniz kılavuz kaptanı yeterlik belgesini almak isteyenler, herhangi bir limanda staj yapmak üzere ilgili liman başkanlığına başvurur. Liman başkanlığı kılavuzluk stajına girecek adaylardan bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (a, b ve d) bentlerinde belirtilen şartlara uygun olanlara staj defteri düzenler ve adayları staj defteri ile birlikte iş hacimlerine göre ilgili kılavuzluk teşkilatına gönderir. Kılavuzluk teşkilatları kendilerine gönderilen adayları staja başlatır ve staja başladıkları tarihi liman başkanlığına bildirir.”

“e) İlgili kılavuzluk teşkilatı stajını tamamlayan kılavuz kaptan için, stajyer kılavuz kaptanı yanında götüren bütün kılavuz kaptanlardan yazılı görüş alır ve ilgili stajyer kılavuz kaptanın stajı bitirdiğine dair belge düzenleyerek staj defteri ile birlikte ilgili liman başkanlığına gönderir. Liman başkanlığı belgeleri değerlendirerek, aday için sınava giriş belgesi düzenler. Sınava giriş belgesi olmayan adaylar, deniz kılavuz kaptan yeterlik belgesi sınavına giremezler.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

 

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Amirleri ve Disiplin

Kurulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 29/11/1995 tarihli ve 22478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik hükümleri, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliğin disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Halk Bankasının yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında görevli 1475 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan tüm personeli hakkında uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Banka: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketini,

Yönetim Kurulu: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

Genel Müdürlük: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurul Başkanını,

Murahhas Üye: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesini,

Genel Müdür: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

Birim: Merkez ve taşra teşkilatındaki birim, merkez şube, kurumsal şube, yurtdışı şube ve temsilciliklerini,

Personel: Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bu Yönetmelik kapsamına giren her statüdeki personelini,

ifade eder."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Hangi disiplin cezasının hangi amir veya kurul tarafından verileceği aşağıda gösterilmiştir.

a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra Yönetim Kurulu veya bu yetkinin devri halinde destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üye tarafından,

c) Görevden çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun görüşü de alınarak verilecek Yüksek Disiplin Kurulu kararının Yönetim Kurulunca onaylanması suretiyle,

verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun amir hükmü uyarınca ilgililer tarafından idari yargı yoluna başvurulması mümkün olan disiplin cezaları ile ilgili olarak destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üye tarafından uygun görülecek kurul veya birimin görüşü istenebilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim Kurulu Başkanı Bankanın bütün personelinin en üst disiplin amiridir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Personelin fiilinin, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezasının üstünde bir cezayı gerektiren mahiyet taşıması halinde gerekli soruşturmanın yapılmasını sağlamak üzere durumu derhal Özlük İşleri Daire Başkanlığına bildirmek,"

"Soruşturmanın doğrudan disiplin amirlerince yapılması halinde disiplin amirleri;

a) Personel hakkında disiplin soruşturması yapmakta olduklarını, soruşturma tamamlandığında da sonucunu derhal Özlük İşleri Daire Başkanlığına bildirmek,

b) Soruşturma konusu fiilin, yetkileri dışındaki bir disiplin cezasını gerektirir mahiyet taşıdığının ortaya çıkması halinde, soruşturmayı durdurmak ve durumu derhal Özlük İşleri Daire Başkanlığına bildirmek,

zorundadırlar."

"Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu murahhas üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının disiplin amiri sıfatı ile verecekleri cezaya ait 15 günlük süre, soruşturma ile ilgili dosyanın Teftiş Kurulu Başkanlığından kendilerine intikal ettirilmesinden, eğer konu ile ilgili olarak Disiplin Kurulundan görüş talep edilmişse bu görüşün kendilerine intikalinden itibaren başlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile altıncı fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin Kurulu, bir başkan ve 6 üyeden oluşur."

"Özlük İşleri Daire Başkanı aynı zamanda Disiplin Kurulu başkanıdır. Üyeler; Teftiş, Hukuk veya İnsan Kaynakları deneyimi olan en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş Banka personeli arasından seçilir."

"Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üyenin önerisi ile Yönetim Kurulunca yapılır."

"Disiplin Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Bankadaki hizmeti itibariyle en kıdemli üye Başkan Vekili olarak Başkanlık yapar."

"h) Personelin cezanın sicilinden silinmesi konusundaki talebinin Özlük İşleri Daire Başkanlığınca kurula intikali üzerine konu ile ilgili olarak karar almak ve kararı onaylatarak gerekli işlemleri yapmak,"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında ve kurul üyeleri olarak destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üye, Organizasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özlük İşleri Daire Başkanı, İşe Alma ve Kariyer Planlama Daire Başkanı ve Krediler Kanuni Takip Daire Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Başkan Vekili olarak destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üye Başkanlık yapar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, incelenip karara bağlanacak dosyalarla ilgili olarak görüşlerini almak üzere, Murahhas Üyeler, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarından uygun gördüklerinin toplantılara katılmasını isteyebilir."

"Soruşturmada usul ve esaslar bakımından görülen eksikliklerin tamamlatılması, gerektiği takdirde soruşturmanın genişletilmesi ve benzeri konularda, soruşturma raporlarının Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilmesi, destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üyenin onayı ile sağlanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin Kurulu kararları destek hizmetlerinden sorumlu Murahhas Üyenin onayı ile, görevden çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Disiplin İşlemlerinin Yürütülmesi

Madde 12 — Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının görev ve buna bağlı işlerinin yürütülmesi bakımından Özlük İşleri Daire Başkanlığında görev yapmak üzere, yeterli sayıda yetkili ve yetkisiz personelden oluşan bir servis kurulur.

Yönetim Kuruluna, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının intikali ile ilgili işlemler, Kurul Başkanları adına, cezaların tebliği ile ilgili işlemler, cezayı veren yetkili amir veya kurullar adına Özlük İşleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı yürütür."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

 

Devlet Bakanlığından :

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 30/9/1995 tarihli ve 22420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik hükümleri, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliğin disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Halk Bankasının yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında görevli 1475 sayılı İş Kanunu Kapsamı dışında kalan tüm personeli hakkında uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin bağlı olduğu Bakanlığı,

 

Banka

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketini,

 

Yönetim Kurulu

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

 

Genel Müdürlük

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

 

Yönetim Kurulu Başkanı

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanını,

 

Murahhas Üye

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesini,

 

Genel Müdür

:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

 

Birim

:

Merkez ve taşra teşkilatındaki birim, merkez şube, kurumsal şube, bağlı şube yurt dışı şube ve temsilciliklerini,

 

Personel

:

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bu Yönetmelik kapsamına giren her statüdeki personelini,

I Sayılı Cetvele Tabi Personel (Memur) : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personel ile sözleşmeli olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan, haklarında 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanan diğer personeli,

II Sayılı Cetvele Tabi Personel (Sözleşmeli Personel) : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilmiş olan bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

ifade eder."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı disiplin cezaları dışında kalmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi personele hatalı davranışlarından dolayı görevlerinde veya davranış biçimlerinde izleyecekleri yolu göstermek amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu murahhas üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları, merkez şube, kurumsal şube ve bağlı şube müdürleri veya disiplin amirleri tarafından uyarıcı mahiyette tebligat yapılabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu murahhas üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları dışındaki disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu murahhas üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının, disiplin amiri olarak verdiği cezalar ile Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına dayanılarak verilen disiplin cezaları; Özlük İşleri Daire Başkanlığı tarafından en geç 15 gün içinde ilgili personele tebliğ edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu murahhas üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları dışındaki disiplin amirlerince verilen ve tebliğ edilen disiplin cezaları, Özlük İşleri Daire Başkanlığına da derhal bildirilir.

Ceza tebligatları, kapalı bir zarf içerisinde ve bir yazı ekinde ilgilinin bağlı olduğu birim veya şube müdürlüğü aracılığı ile ilgiliye imza karşılığı teslim edilmek üzere gönderilir. Aracı birim veya şube müdürlüğünce tebliğ yazısını içeren bu zarfın hangi tarihte ilgilisine teslim edildiği Özlük İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Tebligatlar sonuçlandırıldıktan sonra ilgililerin özlük dosyasına konulur."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 14 — İlgilisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilmeyerek ya da itiraz üzerine yeniden görüşülüp onaylanarak kesinleşen cezalara ait tebligatın bir nüshası Özlük İşleri Daire Başkanlığınca gizli sicil dosyasına konulur. Bir nüshası da bilgi için Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Görevden çıkarma ve aylıktan kesme cezalarının gereği Özlük İşleri Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

Hukuki yönden dava açılmasını gerektiren kararlar, mali yönden banka zararının ilgililerden tahsiline ilişkin kararlar, tayin tasarrufunu gerektirir öneriler ve diğer önlemlerle ilgili hususlar ilgili birimlere Özlük İşleri Daire Başkanlığınca bildirilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Görevden Çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilen personel, cezasının kesinleştiği tarihten itibaren Uyarma ve Kınama cezalarında beş yıl, Aylıktan Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezalarında ise on yıl geçtikten sonra dilekçe ile Özlük İşleri Daire Başkanlığına başvurarak cezasının sicilinden silinmesini isteyebilir.

Özlük İşleri Daire Başkanlığınca konu, görüş belirtilerek Disiplin Kuruluna intikal ettirilir.

Disiplin Kurulunca ilgilinin sicil dosyası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, yukarıda yazılı süreler içindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, cezanın sicilinden silinmesine karar verilerek Özlük İşleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Yönetim Kurulu murahhas üyesinin onayına sunulur ve bu onayla hüküm ifade eden sicilden silme kararı Özlük İşleri Daire Başkanlığınca ilgilinin sicil dosyasına işlenir. Cezanın sicilden silinmesi mali sorumluluğu ortadan kaldırmaz."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kurulların yetkili yetkisiz tüm personeli;

a) Görevleri nedeniyle öğrendikleri hususları saklı tutmaya mecburdurlar.

b) Kurula ait rapor, defter ve her türlü belge ve bilgileri Kurul dışına çıkaramazlar, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür dışında hiç kimseye veremezler.

Yetkili mercilerin yasalardan doğan bilgi ve belge isteme hakları saklıdır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Kusurlu hareketi ile bir zarara yol açan personele disiplin cezası verilsin verilmesin bu zararın ödettirilmesi, görevleri gereği kendilerinden kefaletname alınan personelin sebep oldukları zararların ise öncelikle kendilerinden, mümkün olmaması halinde kefaletnamede imzaları bulunan kişilerden def `aten veya uygun görülecek taksitlerle tahsil edilmesi konusu Disiplin Kurulunun önerisi ile Özlük İşleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Yönetim Kurulu murahhas üyesinin onayına sunulur.

Mali sorumluluk konusunda alınmış onaylı kararlar uygulanmak üzere Genel Muhasebe Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kararlara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz gerekçelerini belirtmek ve varsa bununla ilgili belgeleri eklemek suretiyle Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. Bu itirazlar Disiplin Kurulunda incelenerek sonuçlandırılır ve alınan kararlar ilgiliye ve uygulanmak üzere Genel Muhasebe Daire Başkanlığına bildirilir.

Zararın Banka giderlerinden karşılanması şeklindeki Disiplin Kurulu önerisi Yönetim Kurulunun kararı ile kesinlik kazanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

 

Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma

Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/2/2000 tarihli ve 23976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, 10, 16 ve 17 nci bentleri kaldırılarak diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

“Talep edilen unvanla ilgili Emniyet Teşkilatınca verilen sertifikalar da yeterlidir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Sınavda başarılı olup, atanmaya hak kazananlardan kendi talebiyle bu atamasından vazgeçenler ile Yönetmelikte belirtilen atanma şartlarından birini taşımadığı anlaşılanların yerine, aynı sınıf ve unvan için belirlenen başarı listesinden ilk sırada bulunan adayın ataması yapılır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g)Baştabip ve Baştabip Yardımcısı unvanlarına atanacak personelin, bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimleri ve sınavına tabi tutulmadan, boş kadro bulunması ve ihtiyaç halinde atanmaları mümkündür.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EkMadde 1 — Daha önce yönetmelik kapsamındaki görevlerde bulunup, bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvan veya göreve atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları unvana tekrar atanabilirler.”

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine "Liyakat" tanımından sonra gelmek üzere "Birim Müdürü", "Uzman" tanımından sonra gelmek üzere "Şef" ve "Ön Eleme Sınavı", "Görevde Yükselme Eğitimi" tanımından sonra gelmek üzere ise "Görevde Yükselme Sınavı" tanımları eklenmiştir.

"Birim Müdürü: Bilgi işlem müdürü, koruma ve güvenlik müdürü ile kuruluş müdürünü,

Şef: Koruma ve güvenlik şefi ile Kurum kadrosunda bulunan diğer şefleri,

Ön Eleme Sınavı: Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel sayısı ilgili boş kadro sayısının iki katından fazla olması ve gerekli hallerde önceliğin tespiti amacıyla atama yapılacak kadro unvanıyla ilgili bilgileri ölçmek için Kurumca yapılacak yazılı sınavı,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı ,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan " bilgi işlem müdürü" ibaresi bu madde metninden çıkarılmış, yine aynı maddede yer alan "görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı olduktan sonra Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılacak sınavları" ibaresi ise, "görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (ı) ve (j) bentlerinin (3) numaralı alt bentlerinde yer alan " bilgi işlem müdürü" ibareleri ile aynı maddenin (l) bendi bu madde metninden çıkarılmış, (m) ve (n) bentleri (l) ve (m) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim Görevlerine ve/veya Diğer Görevlere Geçişler

Madde 10 — Görevler arası geçişler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurum içerisinde;

1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirlenen gruplarda yer alan unvanlarda halen görevde olanlar aynı grup içerisinde veya alt gruptaki diğer unvanlara, aynı maddenin (f) bendi hariç diğer bentlerindeki unvanları ihraz edenler ise talepleri halinde uzman, araştırmacı, muhasebeci kadrolarına,

2) Uzman, araştırmacı, muhasebeci kadro unvanlarını ihraz edenler kendi aralarında, naklen atamaları bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

b) Hukuk müşaviri, müfettiş kadro unvanlarını ihraz edenlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) ve (f) bentlerinde yer alan kadro unvanları için gerekli olan ortak ve özel (bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendinin (3) numaralı alt bendi hariç) nitelikleri taşımaları kaydıyla sınavsız geçişleri yapılabilir.

c) Avukat , uzman, araştırmacı, muhasebeci, mimar, mühendis, tabip, kütüphaneci, sosyal çalışmacı, psikolog, istatistikçi, matematikçi, çözümleyici, programcı, eğitim rehberi, diyetisyen ve muadili unvanları ihraz edenler bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) bendindeki kadro unvanlarına gerekli olan ortak ve özel nitelikleri taşımaları kaydıyla sınavla geçiş yapabilirler. Ancak talepleri halinde görevde yükselme sınavına tabi olan diğer kadro unvanlarına geçişlerinde de gerekli nitelikleri taşıması kaydıyla sınavla geçişleri yapılabilir.

d) Kurum kadrolarında daha önce veya halen yardımcı hizmetler sınıfında olup da güvenlik hizmetinde (bekçi) istihdam edilenler ilgili mevzuata göre belirlenen koşullara sahip olmaları kaydıyla bu Yönetmelikte hüküm altına alınan öğrenim ve sınav şartı aranmaksızın koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına geçişleri yapılabilir. Ancak bu suretle atananlar genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadro unvanlarına veya başka bir hizmet sınıfına geçişlerinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelle aynı haklara sahip olarak, ilgili kadro unvanı için gerekli olan nitelikleri taşımaları kaydıyla sınavla geçişleri yapılabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan "Yönetim kademelerindeki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu Yönetmelikte yer alan diğer kadro unvanlarındaki veya ilgili kadro unvanı ile denk olması kaydıyla bu Yönetmelikte yer almayan kadro unvanındaki" ibaresi madde metnine ilave edilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "en az iki hafta en çok sekiz hafta olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olmaları şarttır." İbaresi "en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılarak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan " Kurumca düzenlenen hizmet içi eğitimine katılımı" ibaresi bu madde metninden çıkarılmış, yine aynı maddede yer alan "bir puanlama yapılır. Bu puanlar sıralamaya konularak en yüksek puandan başlamak suretiyle yükselme eğitimine katılacaklar Genel Müdürlükçe tespit edilir." İbaresi ise, " puanlama yapılarak ve/veya ön eleme sınavı yapılarak sınav kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine katılacaklar belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar :

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınava Katılma Şartı

Madde 17 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı Kurum, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırır.

Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Kurumca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Hukuk Müşavirliği temsilcisi ile Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz; karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır. Ayrıca her üyenin yedeği de aynı usulle tespit edilir; asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına katılacak personelden , öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme eğitimine katılacakların seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını sınavı yapacak kuruma vermek.

c) Görevde yükselme sınavının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Görevde yükselme sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurulmasını sağlamak.

e) Görevde yükselme sınav sonuçlarına yapılacak itirazı inceleyerek karara bağlamak.

f) Görevde yükselme sınavına ilişkin diğer görevleri yürütmek."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Genel Müdürlük ve ilgili bölge müdürlüklerinde ilan edilmesini ve sınav sonuçlarının kazananlara yazılı olarak bildirilmesini sağlar."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "Görevde yükselme sınavında başarılı olanların aldıkları puanlar dikkate alınarak başarı listesi oluşturulur. " şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya diğer personel kanunlarına tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmelikte belirtilen kadro unvanlarını ihraz edenlerin ilgili kadro unvanları için aranan disiplin, sicil ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımaları kaydıyla aynı kadro unvanına veya aynı gruptaki diğer kadro unvanlarına veya daha alt gruptaki kadro unvanlarına naklen atamaları yapılabilir.

Naklen ataması yapılacak personelin ihraz ettiği kadro unvanı bu Yönetmelikte belirlenen kadro unvanları ile aynı olmaması halinde disiplin, sicil, öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanlarla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır."

Yürürlük

MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Belirtilen sürelerde, yurt ücretini ödemeyenlerin barındıkları aya ait ücretleri depozitolarından mahsup edilir. Kalan depozitoları iade edilerek yurtla ilişkileri kesilir.Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde iki katı depozito alınarak içinde bulunduğu öğretim yılı sonuna kadar yeniden yurda kayıtları yapılır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Depozito miktarı; genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda yurt yatak ücretinin üç katından az olmamak üzere beş katına kadar; farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda ise yurdun bulunduğu yerleşim merkezi, fiziki yapısı ve tefrişi gözönünde bulundurularak yurt bazında, o yurdun yatak ücretinin iki katından az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe tespit edilir.

İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek depozito miktarının önceden tahsil edilmiş miktardan az olması halinde aradaki fark öğrenciye iade edilmez. Takip eden öğretim yıllarında depozito farklarının tamamlatılmasında dikkate alınır.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 2002-2003 öğretim yılı başında, diğer madde Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı