Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Aralık 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24611

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/3228     Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Beyaz ve Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar

2001/3234     Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr.Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

2001/3275     Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (Karar No: 11)

 

DÜZELTME: (4721 Sayılı Kanun ile İlgili)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • —— 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

11 Aralık 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-20118

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Aralık 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Aralık 2001

B.01.0.KKB.01-06-229-2001-842

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Aralık 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20118 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Aralık 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

—— • —— 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitimi-öğretimi ile Yabancı Diller Hazırlık Sınıflarında uygulanan eğitim-öğretimin içeriğini, uygulama, değer ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimin Amaçları

Madde 3 — a) Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve kendi konularındaki metinleri anlayabilmelerini sağlamaktır.

b) Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminin amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları programda eğitim–öğretimin yapıldığı yabancı dilde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilme yeteneğini kazanmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerin Dil Seçimi

Madde 4 — Yabancı dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır. Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalında da Japonca hazırlık eğitimi verilir.

Öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırırken İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini seçerler; seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

Ders Açılması

Madde 5 — Bir fakülte/yüksekokulda yukarıda belirtilen yabancı dillerden birinde ders açılabilmesi için o dili en az on (10) öğrencinin seçmesi gerekir.

Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine Üniversitenin bir başka biriminde devam edebilirler.

Yabancı Dil Hazırlık (İsteğe Bağlı veya Zorunlu) Sınıflarında ve Zorunlu Yabancı Dil dersi sınıflarında öğrenci sayısı 50’nin üstünde olduğu zaman birden çok şube açılabilir.

Muafiyet

Madde 6 — a) Zorunlu Yabancı Dil dersleri: Yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen veya bu sınavda başarılı olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu yabancı dil dersleri okutulur. Bu dersler toplam 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl olarak programlanır.

Birinci sınıfa kaydolan öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil derslerinden aşağıda belirtilen şekillerde muaf olabilirler:

1) ÇOMÜ isteğe bağlı Hazırlık sınıfını veya bir başka Üniversitede Hazırlık sınıfı başarıyla bitirenler Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaftırlar. ÇOMÜ Hazırlık Sınıfı bitirme notu ilgili derslerin başarı notu yerine geçer. Diğer üniversitelerden alınan Hazırlık Sınıfı notunun hangi nota tekabül edeceği Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM) Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

2) Her öğretim yılı başında açılan Yabancı Dil Muafiyet sınavında 80 (seksen) puan alanlar YD 101, 102 kodlu yabancı dil derslerinden, 60 (altmış) – 79 (yetmiş dokuz) puan alanlar ise sadece YD 101 kodlu dersten muaf olurlar. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları puanlar ilgili derslerin başarı notu yerine geçer.

3) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınan yeterlik puanı ve bu puanın hangi nota tekabül edeceği bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde tablo halinde belirtilmiştir.

b) Mesleki Yabancı Dil dersleri: "Zorunlu" yabancı dil derslerinden muaf öğrenciler eğitim-öğretim programındaki "Mesleki" yabancı dil derslerinden muaf olmazlar.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

Madde 7 — ÇOMÜ fakülte ve yüksekokullarında açılan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarına kayıt, kayıt sırasında öğrencinin bu doğrultudaki isteğini belirten dilekçesini ve harç makbuzunu Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermesiyle yapılır. Öğrenci ayrıca kazanmış olduğu fakülte ya da yüksekokulda İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Kartı'nı doldurarak kayıt işlemlerini tamamlar. Kaydı noksan öğrenciler derslere giremez, sınav alamaz.

İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, öğrencinin kazanmış olduğu fakülte ya da yüksekokulun eğitim-öğretim süresine dahil değildir. İsteğe bağlı Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, fakülte/yüksekokulları tarafından bir yıl süreyle kayıt dondurmuş kabul edilir.

Hazırlık Birimlerindeki Sınavlar

Madde 8 — ÇOMÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretiminde a) Yeterlik, b) Yerleştirme, c) Dönem İçi Sınavları ve d) Yıl Sonu Genel Sınavı olmak üzere dört çeşit sınav verilir.

a) Yeterlik Sınavı

1) YADEM, akademik yıl başında, yeni kaydolan öğrenciler için İngilizce, Almanca, Japonca dillerinde Yeterlik Sınavı açar. Yeterlik Sınavı, sadece Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilere ve lisansüstü eğitim görmek üzere enstitülere kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

2) Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü tüm programlara ilk defa kayıt yaptıranlar, eğitim-öğretim yılı başında YADEM Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler Hazırlık Sınıfını başarmış sayılırlar ve programlarının öngördüğü zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Bu öğrenciler yeterlik sınavına girmedikleri veya bu sınavda başarılı olmadıkları takdirde, açılacak Hazırlık Sınıfında öğrenimlerine başlarlar.

3) Öğrencilerin en çok üç (3) Yeterlik Sınavına girme hakları vardır. Yeterlik Sınavında öğrencinin başarılı sayılması için 100 üzerinde 60 puan alması gerekmektedir. Birinci Yeterlik Sınavına girip başarılı olanlar ilgili programlarda öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlarla, Yabancı Dil zorunluluğu olduğu halde Yeterlik Sınavına girmeyen öğrenciler, birinci Yeterlik Sınav haklarını kullanmış sayılırlar. Bu öğrenciler Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadır. Hazırlık Sınıfına devam edecek öğrencilere akademik yılın başında "Yerleştirme" sınavı yapılır.

4) Zorunlu Hazırlık Sınıflarında haftada 26 saatlik bir program uygulanır.

b) Yerleştirme Sınavı

1) Birinci Yeterlik Sınavına girmeyenler veya girip de başarısız olanlar Yerleştirme Sınavına tabi tutularak sınav sonuçlarına göre uygun düzeyde hazırlık eğitimine alınırlar.

2) İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını seçen öğrenciler, akademik yılın ilk haftasında ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak olan Yerleştirme (Placement) Sınavına alınır, sınav sonucuna göre, A (İleri), B (Orta) ve C (Başlangıç) gruplarına ayrılırlar. "A" kurunda haftada 16 saat, "B" kurunda 20 saat, "C" kurunda 24 saat ders yapılır. Gruplar belirlenirken, kontenjanlar dikkate alınır. Yeterli kontenjan sağlanamayan grup için sınıf açılmaz. Öğrenci dilerse ve kontenjan varsa, üniversitenin başka bir biriminde açılmış grubuna uygun bir hazırlık sınıfına katılabilir.

3) Öğretime başlamasından itibaren bir ay içinde, öğrencinin isteği ile bir defaya mahsus olmak üzere gruplar arasında sadece bir basamak olmak koşuluyla geçiş yapmak mümkündür.

c) Dönem İçi Sınavları

Yabancı Dil Hazırlık Biriminde sınavlar 'Ölçme-Değerlendirme Birimi' görevlisi öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Öğrencilerin yıl içindeki başarıları ara sınav (mid-term), günlük sınavlardan (quiz) aldıkları puanlar ve öğretim elemanlarının vereceği sınıf içi başarı notlarıyla belirlenir. Yıl boyunca öğrencilerin gireceği sınavlar şunlardır:

1) Günlük Sınav (Quiz)

15, 20 ve 30 puanlık kısa sınavlardır. Her 100 puana tamamlandıklarında bir ara sınav sayılırlar.

Bir akademik yıl boyunca en az 20 en çok 30 günlük sınav yapılabilir.

Bu sınavların amacı öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır.

Bu sınavlar 10-20 dakikalık ya da bütün bir ders saatini kapsayabilir.

Bu sınavlar ders programlarında belirtilmez. Öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir ders içinde uygulanırlar.

Bu sınavlara yalnızca o anda derste olan öğrenciler girebilirler. Öğretim elemanlarını, günlük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz.

Bu sınavların mazeret sınavları (make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan "0" alır.

2) Ara Sınav (Mid-term)

Bir akademik yılda her biri 100 puanlık 6 ara sınav verilir. Bu sınavların öğrencilerin yıl içi ara sınavlar ortalamasına katkısı bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilir.

Dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma bölümlerinden oluşan Ara sınavlar, yıl sonu genel sınavına hazırlayıcı ve yönlendirici niteliktedir.

Ara sınavlar 2-3 saat sürer.

Ara sınav yapılan günlerde ders yoktur.

Ara sınavların tarihi, yeri, süresi ve kapsamı önceden öğrencilere duyurulur.

Değerlendirilen ara sınav kağıtları ‘Ölçme-Değerlendirme’ Birimi Çalışma ve Danışma Grubu görevlileri tarafından ikinci kez incelemeye alındıktan sonra sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde öğrencilere verilir. Öğrenciler kağıtlarını verildiği ders saatinde inceleyip çıkabilecek sorunları Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları ile çözümlerler. Hazırlık Sınıfı öğretim elemanları tarafından öğrencilere imzalatılan sınav kağıtları toplanarak YADEM Müdürlüğüne teslim edilir.

Öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını sınavların ilanından en geç üç (3) gün içinde yapabilir. Bundan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

3) Sınıf İçi Başarı Notu (Class Performance Grade)

Sınıf içi başarı notu ilgili öğretim elemanları tarafından aylık olarak ortak verilen bir nottur.

Sınıf içi başarı notu öğretim elemanları tarafından kaydedilerek diğer notlarla birlikte ay sonunda ‘Ölçme-Değerlendirme’ Birimine teslim edilir.

d) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Exam)

Her akademik yıl sonunda 100 puanlık bir genel sınav yapılır.

Bu sınav öğrencilerin birinci sınıf derslerini izleyebilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisini kazanıp kazanamadığını ölçer.

Sınavın tarihi, yeri ve süresi en az 15 gün önceden duyurulur.

Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler.

Yıl içi (Ara Sınavlar, Günlük Sınavlar ve Sınıf İçi Başarı Notu) ortalaması 60 olan öğrenciler genel sınavdan en az 60 alırlarsa YADEM Hazırlık Birimi programını başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarındaki programlara devam etmeye hak kazanırlar.

Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar

Madde 9 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince Hazırlık öğrenimine eşdeğer kabul edilen sınavlar İngilizce için KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CAE ve CPE sınavlarıdır. Fransızca ve Almancadan muaf olmak isteyenlerin belgeleri YADEM Yönetim Kurulunca ayrıca değerlendirilir.

ÇOMÜ YADEM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

 

IELTS

 

 

 

ÇOMÜ

 

TOEFL

TOEFL

(Tüm

 

 

 

YADEM

KPDS

(Yeni)

(Eski)

bileşenlerinden)

FCE

CAE

CPE

60

65

173

500

6.0

B

C

C

65

70

190

520

6.5

B

C

C

70

75

197

530

7.0

A

C

C

75

80

213

550

7.5

A

B

C

80

85

237

580

8.0

A

B

C

85

90

250

600

8 ve üstü

-

A

B

90

95

267

630

8 ve üstü

-

A

B ve üstü

95 ve üstü

100

280 ve üstü

650 ve üstü

8.5 ve üstü

-

A

B ve üstü

ÇOMÜ YADEM (ÇOMÜ YADEM Yabancı Dil Yeterlik Sınavı), KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Akademik Çalışma ve Değerlendirme

Madde10 — Hazırlık Sınıfında iki yarıyıl içerisinde yapılan ara sınavlar ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu Yeterlik Sınavında başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler. İki yarıyıl içindeki ara sınavlar ortalaması yukarıda bildirilen koşullara uymayan öğrenciler İkinci Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrencilerle birlikte Yaz Dönemi Destek Programına katılabilirler.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarıları da bir akademik yıl içinde yapılan sınavlar ve yıl sonunda verilen Yeterlik Sınavıyla saptanır.

Akademik yıl içinde yapılacak sınavların ağırlık dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir.

I. YARIYIL

 

II.YARIYIL

 

Ara Sınavlar

%30

Ara Sınavlar

%30

Günlük Sınav

%10

Günlük Sınav

%10

Sınıf içi Başarı Notu

%10

Sınıf içi Başarı Notu

%10

Yıl Sonu Genel Sınavı

 

 

 

(Yeterlik)

%60

Yıl Sonu Genel Sınavı (Yeterlik)

%60

Başarı Notu: Yıl İçi %40 + Yeterlik %60= 60

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi

Madde 11 — İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun en az 60 olması gerekir. Başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrencilere, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına katıldığı ve başarılı olduğuna dair bir belge verilir. Bir akademik yıl süreli isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı'nın sonunda, öğrenci başarılı olsun ya da olmasın takip eden yılda kendi bölümüne başlar. Bu belgeyi almaya hak kazanan öğrenciler zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf sayılırlar.

Hazırlık Sınıfı ve Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 12 — Öğrenci, Hazırlık Sınıfı kontenjan dahilinde isteğe bağlı olan programı isteyip istemediğini kayıt sırasında bildirirler. Hazırlık Sınıfını tercih eden veya Hazırlık Sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin kaydoldukları lisans veya lisansüstü programlarda öğrenime başlayabilmeleri için Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir.

Hazırlık Sınıfında eğitim süresi iki yarıyıldır. Ancak başarısız olan öğrenciler için destek amacı ile Yaz Dönemi Destek Programı açılabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 13 — İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğrenciler tüm eğitim süresince derslerin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler Hazırlık Sınıfını başaramamış sayılırlar. Derslere devam, öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla kontrol edilir ve her ay ilgili birime kayıtlara geçmesi için teslim edilir.

Yaz Okulu

Madde 14 — Haziran ayında verilen Yeterlik Sınavından 2 hafta sonra yaz okulu başlar ve 4 hafta sürer. Yaz okuluna katılmak zorunlu değildir. Ancak yaz okulunun sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavını sadece yaz okuluna katılan öğrenciler alabilir.

Yaz okuluna katılmaya hak kazanan öğrenciler; a) Yıl içi çalışmaları 50 (49.50) – 59 (59.49) olduğu için Haziran Yeterlik Sınavına katılamayanlar ve b) Haziran Yeterlik Sınavında başarısız olanlardır.

Yaz okulunda devamsızlık limiti 12 saattir. Bu sınırı aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır ve yaz okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavına giremezler. Yaz okulu sonunda verilen Yeterlik Sınavından 60 (59.50) puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarısız öğrencilerin ise Eylül ayında verilecek olan Yeterlik Sınavına girme hakları vardır.

Eğitim-öğretim yılı başında Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrencilerin bir sonraki yıl hazırlık sınıfına devam etme hakları vardır.

Destek Programı

Madde 15 — Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında veya müteakiben Yaz Okulunda başarılı veya devamsızlıktan kalmış öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İkinci defa devam edilen hazırlık sınıfına "Destek Sınıfı" denilir. İkinci Yeterlik Sınavı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla öngörülen koşullar çerçevesinde ücrete ve isteğe bağlı bir Yaz Dönemi Destek Programı açılabilir.

İkinci Yeterlik Sınavına girmeyen veya bu sınava girdikleri halde başarılı olamayan öğrenciler üçüncü Yeterlik Sınavına girerler. Üçüncü Yeterlik Sınavında da başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınıfını başaramamış sayılırlar.

İlişik Kesme

Madde 16 — Zorunlu Hazırlık Sınıfı programlarında Hazırlık Sınıfını başaramayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Hazırlık Sınıfına devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Yeterlik Sınavını başaramayan ve böylece Üniversite ile ilişiği kesilen lisans öğrencilerine üç yıl içinde kullanacakları üç Yeterlik Sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Bu Yeterlik Sınavlarından herhangi birini kazananlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Yeterlik Sınavlarında başarısız olan öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile verilen hakları saklıdır.

Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer almayan konular için "ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim – öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • —— 

—— • —— 

İstanbul Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No: 11

Karar Tarihi: 26/11/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 26/11/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Hüseyin ECE başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İstanbul İlinde sağlık hizmeti veren 20 yatak ve üzeri kapasiteli merkezlerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınması ve bertaraf edilmesinde 2002 yılı ücret tarifesinin; aşağıdaki şekilde kategorize edilen sağlık kuruluşlarının belirlenen yatak başına çıkan tıbbi atık miktarı ile aşağıda belirtilen birim fiyatının çarpılması sonucu belirlenmesine,

a) Hastane sınıfları ve çıkardıkları atık miktarının aşağıdaki şekilde sınıflandırılmasına,

1)

Diyaliz Yatağı

2.00 kg/yt-gün

2)

Kalp Damar Cerrahisi Yatağı

1.50 kg/yt-gün

3)

Ruh ve Sinir Hst, Fiz.Ted., Göz,Deri ve Zührevi Hast.ve Msl.Hast.

0.10 kg/yt-gün

4)

Eğitim Veren Devlet Üniversiteleri, SSK Hastaneleri ve Devlet Hst.

0.80 kg/yt-gün

5)

Eğitim Vermeyen Devlet ve SSK Hastaneleri

0.42 kg/yt-gün

6)

Eğitim Vermeyen Hastaneler ile Hastanelerin Diyaliz ve Kalp

 

 

Damar Cerrahisi dışında kalan yataklar,

0.42 kg/yt-gün

7-1)

Eğitim Veren Askeri Hastaneler

0.35 kg/yt-gün

7-2)

Eğitim Vermeyen Askeri Hastaneler

0.10 kg/yt-gün

b) Birim fiyatı olarak 1 (bir) kg. tıbbi atık bertaraf ücretinin 270.000 TL + KDV olarak belirlenmesine,

c) Tahakkuk eden ücretlerin 4 taksitle alınmasına ve taksitlerin Nisan, Temmuz,Ekim ve Aralık aylarının sonunda ödenmesine,

d) Tıbbi atık sözleşmesi bulunmayan ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


DÜZELTME

8/12/2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 796 ncı Maddesinin ikinci satırında yer alan (Resmî Gazete sayfa : 113) “... kalkmasıyla ...” ibaresi, “... kalkması ile ...” şeklinde düzeltilmiştir.

Sayfa Başı