Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Aralık 2001

CUMA

Sayı : 24606

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Sporcu Lisans, Tescil,Vize ve Transfer Yönetmeliği

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Basketbol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Disiplin, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 8)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 10)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

6 Aralık 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-19827

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

46. Büyükler Greko-Romen Dünya Güreş Şampiyonasını izlemek üzere, 7 Aralık 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Aralık 2001

B.01.0.KKB.01-06-221-2001-826

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Aralık 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-19827 sayılı yazınız.

46. Büyükler Greko-Romen Dünya Güreş Şampiyonasını izlemek üzere, 7 Aralık 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

6 Aralık 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-19828

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Aralık 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Aralık 2001

B.01.0.KKB.01-06-222-2001-827

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Aralık 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-19828 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Aralık 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, beden eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile spor yarışmalarına katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonlarını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

Spor Kulübü: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor yapmak amacıyla açılan tesisleri,

Eğitim Öğretim Kurumları: Her seviye ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını,

Kurum ve Kuruluşlar: Bünyesinde spor faaliyetleri yaptıran kurum ve kuruluşları,

Lisans: Spor yarışmalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

Tescil: Spor yarışmalarına katılacakların ilgili spor federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,

Vize: Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini,

Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,

Spor Kartı: Beden eğitimi ve spor çalışmalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

İlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi,

Sağlık İzin Belgesi: Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sağlık olarak bir sakınca bulunmadığına dair aldığı belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Spor Müsabakalarında Lisans Uygulaması

Madde 5 — Futbol hariç, düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesi zorunludur (EK-1). İl müdürlükleri ve spor federasyonları dışında verilen lisanslar geçersizdir.

Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdi sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilirler.

Aynı spor dalında ilk defa ferdi sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulüpten istifa ederek (EK-8) ferdi sporcu lisansı çıkarmak isterlerse tescil sürelerini beklemeksizin ferdi sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdi sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular (EK-3) listedeki tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar.

Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlar için il müdürlüklerince düzenlenen spor kartları (EK-9) federasyonların il müdürlüklerinde düzenledikleri spor yarışmaları için çıkarılan lisanslardan ayrı değerlendirilir.

Her spor dalı için ayrı ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla, sporcusu bulunduğu kulüpte yapmak istediği spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği branş var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz.

Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilir.

Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize, transfer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları hazırlayacakları talimat ile belirlerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi Genel Müdürün Onayı ile uygulamaya konulur.

Spor Federasyonlarının Lisans İşlemleri

Madde 6 — Spor federasyonları faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans çıkarmak için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri (EK-3) listede belirtilmiştir.

Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo yada bilgisayar ile doldurulması şarttır. Lisans ücretleri her yıl il müdürlükleri tarafından belirlenir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya noterden tasdikli örneği.

b) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf.

c) 18 yaşından küçükler için il veya ilçe müdürlükleri veya köylerde muhtarlıklarca tasdiklenmiş veli izin belgesi (EK-4). Veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerlidir.

d) Sağlık izin belgesi (EK-5).

e) Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil fişi (EK-2).

Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.

İl müdürlüğünce yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere, kulüp adına veya ferdi lisans bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

Sporculara lisans numarası, lisans aldığı (il kodu-01) den başlayarak branş itibarıyla ayrı ayrı bilgisayar tarafından verilir, bu numara değişmez.

Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de il müdürlüğünde saklanır.

Lisanslarını kaybedenler, herhangi bir il müdürlüğüne müracaat ederek kimlik ibraz etmek şartıyla lisanslarını zayi sebebiyle yenileyebilirler. Yarışma anında lisanslarını kaybedenler ise yarışmanın yapıldığı ilde lisansını zayi sebebiyle yenileyebilirler.

Diğer Lisans İşlemleri

Madde 7 — Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacakların aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat ederek lisans işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

a) Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılan yarışmalara katılacaklar bağlı bulundukları kurumdan alacakları öğrenci olduklarına dair tasdikli belge,

b) Özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacaklardan 18 yaşından küçük olanlar için il veya ilçe müdürlüklerince veya köylerde muhtarlıklarca tasdiklenmiş veli izin belgesi,

c) Sağlık izin belgesi,

d) Nüfus cüzdanının aslı veya noterce yada bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşça tasdiklenmiş örneği ile 2 adet fotoğraf.

Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.

İl müdürlüğüne yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere lisansları bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

Bu maddeye göre çıkarılan lisanslarda lisans numaraları bağlı oldukları kurum ve kuruluşların kategorileri belirlenerek ayrı ayrı verilir.

Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak zorundadırlar.

Vize İşlemleri ve Sezon Tespiti

Madde 8 — Spor yarışmalarına katılacakların lisanslarını her sezon bağlı bulundukları il müdürlüğüne vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri (EK-3) listede belirtilen sezon başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılır.

Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ve eski lisansının il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Sporcuların Transfer İşlemleri

Madde 9 — Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uymak suretiyle başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler.

Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler.

Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporcular ilk 3 ay içerisinde bu belgeleri bağlı bulundukları il müdürlüklerine tasdik ettirmek zorundadırlar. Aksi durumlarda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır.

Sporcuların transferleri; normal transfer, serbest transfer, fakülte, yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılır.

a) Normal transfer işlemleri; Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ile il müdürlüğünden taahhütname almak şartıyla bir sezonda bir defa transfer yapılabilir.

Bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve yarışma takım listesinde adlarının bulunması transfer yapmalarına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcunun transfer yaptığı sezon içerisinde fiilen yarışmaya katılmamış olması şarttır.

Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir;

1) 18 yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi (EK-4),

2) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (EK-6),

3) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar hariç resmi yarışmalarda yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname (EK-7).

b) Serbest transfer işlemleri; (EK-3) listede belirtilen tescil sürelerini tamamlamış yaş sınırını bitirmiş, 4 yıl süre ile vizesi yapılmayan veya ilgili branşta 2 yıl süre ile faaliyetlere katılmayan kulüplerin sporcusu, durumlarını il müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile belgelemeleri halinde, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın, federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir.

(EK-3) listedeki tescil sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz. Yaş sınırında ise bu hüküm uygulanmaz ve nüfus kayıtlarında belirtilen yaş sınırının tamamlanmış olmasına bakılır.

Bir sezonda minikler veya yıldızlar kategorisinde en az iki resmi müsabakada; büyükler veya gençler kategorisinde en az üç resmi müsabakada takımda oynatılmayan sporcu, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek suretiyle transfer yapabilir. Takımında mazeretsiz olarak oynamayan bir sporcu başka bir takıma ancak kulübünün iznini almak şartıyla transfer yapabilir. Bu durumda olan sporcu, il müdürlüğünden alacağı bir yazı ile durumunu belgelendirmesi gerekir.

Serbest transferlerde yukarıda belirtilen şartlara uymak suretiyle aşağıdaki belgeler istenir;

1) Federasyonca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübe yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi,

Bu ilişiksiz belgesi il müdürlüklerince onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu şartlara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu belge il müdürlüklerince düzenlenir ve kulüpler Ceza kuruluna sevk edilir.

2) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar hariç resmi yarışmalarda yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname.

c) Fakülte, yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer işlemleri; tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte, yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır.

Fakülte, yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.

Fakülte, yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkisinin kesilmesine kadar il dışı transfer yapamaz. Ayrıca kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar.

Fakülte, yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak transferlerde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Fakülte, yüksekokula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,

2) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge.

Yaş Düzeltmeler

Madde 10 — Tescil, vize ve transferlerde sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez. Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında il müdürlüklerinin tasdik tarihi esas alınır. (Yaş düzeltmesi işlemlerinde nüfus müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.)

İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti

Madde 11 — İlişiksiz belgesi bedelleri federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenir ve bununla ilgili esaslar il müdürlüklerine duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhini koyamazlar.

Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil Vize ve Transfer İşlemleri

Madde 12 — Spor federasyonları, faaliyette bulundukları spor dallarında kulüplerin bir sezonda en çok kaç yabancı uyruklu sporcuyla hangi tarihlerde tescil, vize ve transfer yapabileceklerine dair esaslar, hazırlayacakları ve federasyon başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girecek bir talimat ile belirlenir.

Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer yapabilmesi için en az bir yıllık oturma izni ile bağlı oldukları ülke federasyonlarından gerekli iznin federasyonca alınması zorunludur.

Türkiyede ikamet eden yabancı uyruklu sporculara, ikametlerini belgelemeleri ve başka bir ülkede sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir. Ancak; ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürmek istemeleri halinde yabancı uyruklu sporcular ile ilgili diğer hükümlere tabidirler.

Silah Altına Alınan Sporcular

Madde 13 — Muvazzaf subay ve astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar; Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir. Kulüplerin haricinde, ferdi olarak lisans çıkarmak isteyenler bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz. Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarışmalarda taahhütname aranmaz.

Terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak terhis olmadan oynayamazlar. Askeri güçler arasında yapılacak transfer işlemlerinde taahhütname esastır.

Birleşen ve İsim Değiştiren Spor Kulüpleri

Madde 14 — Birleşen ve isim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren yeni kulübün sporcusu olurlar.

Kulübü Kapanan ve Branş Tescili İptal Edilen Kulüplerin Sporcuları

Madde 15 — Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilirler.

Bu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz, ancak; sporcuların kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.

Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar

Madde 16 — Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular ceza kuruluna sevk edilirler.

Spor Kartı

Madde 17 — Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlar, lisanslı sporcular dışında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı vermek zorundadırlar. (EK-3) listede de belirtilen asgari spora başlama yaşından itibaren spor kartı verilir.

Spor kartları il müdürlüklerince hazırlanır ve spor yaptıran kurum ve kuruluşlara verilir. Bunlarla ilgili kayıtlar il müdürlüğünce tutulur. Spor kartları verildiği yıl için geçerli olup, her yıl yenilenir. Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir. Spor kartı alanlara ilişkin istatistiki bilgiler 3 er aylık periyodik dönemler halinde il müdürlükleri tarafından Genel Müdürlük Bilgi İşlem Merkezine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Sözleşme

Madde 18 — Ligleri bulunan federasyonlarda yer alan kulüpler sporcularıyla, federasyonca hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanan talimatta belirlenecek esaslar doğrultusunda sözleşme imzalayabilirler.

Federasyonlarca hazırlanacak bu talimatta liglerde yarışan sözleşmeli sporcular ve geçici transferlerle ilgili usul ve esaslar belirlenir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlarla Yeni Kurulacak Spor Federasyonlarıyla İlgili Esaslar

Madde 19 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, yeni kurulacak spor federasyonları ile mevcut federasyonların yarışma özelliği taşımayan gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri, bu Yönetmelik esas alınarak ilgili federasyonlarca hazırlanarak Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulacak talimat ile belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 20 — 7/8/1998 tarihli ve 23426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan tescil, vize, transfer ile kulüp ve sporculara ait tüm işlemler Yönetmeliğin yayımını izleyen yeni sezon başlangıcına kadar geçerlidir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sözleşmeli statüde yarışmalara katılan veya liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize ve transferleriyle ilgili olarak Federasyonlarca hazırlanan talimatlar aynen devam eder.

Talimatlarda bu Yönetmeliğe aykırı hükümler, Yönetmeliğin yayımını izleyen 6 ay içerisinde düzeltilir.

Yürürlük

Madde 21— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/5/1998 tarihli ve 23349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma, Hakem ve Antrenör Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin yarışma, hakem ve antrenörlere ilişkin hükümleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Basketbol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Disiplin, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basketbol Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Disiplin, Hakem ve Antrenör Yönetmeliğinin adı “Basketbol Yarışma, Disiplin, Hakem ve Antrenör Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin yarışma, disiplin, hakem ve antrenörlere ilişkin hükümleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/7/1999 tarihli ve 23750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Valilikler, kendi il sınırları içinde faaliyet gösteren bu kurum ve kuruluşlarla, bu kurum ve kuruluşlarda çalışan personel bilgilerini, bu Yönetmeliğin (1) numaralı ekinde yer alan Form’a uygun şekilde doldurarak ilk kez dört ay içinde, meydana gelecek değişiklikleri ise her yılın Şubat ve Ağustos aylarında Bakanlığa bildirir. Belirtilen süreler, Bakanlıkça gerektiğinde değiştirilebilir. Valilikler, teknik imkanı mevcut kurum ve kuruluşlardan bu bilgilerin manyetik ortamda (disket veya CD şeklinde) alınabilmesi hususunda Bakanlık ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

Valiliklerce, kurum ve kuruluşlardan istenilen bilgiler, bu kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen Form’a işlenerek bildirilir. Bu Form, personelin kadro-görev unvanları ve görev tanım formlarındaki özelliklerine göre tanımlanmasına uygun olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin (EK: 1)’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden :

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesine göre Rektörlüğe bağlı olarak "Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı TÖMER’in örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğretim, araştırma ve yayınla ilgili ilkelerini düzenlemektir.

Çalışma Alanı

Madde 3 — a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek,

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,

e) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

f) Türk Dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,

g) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak,

h) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki Üniversitelerin Türk Dili, Dilbilim ve Yabancı Diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

ı) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

j) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

k) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

l) Dil sınavları düzenlemek,

m) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — TÖMER, çalışmalarını Merkez ve Merkeze bağlı şubeler halinde yürütür.

Merkez organları, Merkez Kurulu ve Merkez Müdürü’dür.

Merkez örgütü içinde TÖMER’de öğretim yapılan diller için birer bölüm başkanlığı kurulur.

Şube organları, Şube Kurulu ve Şube Müdürüdür. Şubelerde ihtiyaca göre bölüm başkanlıkları kurulur.

Merkez Kurulu

Madde 5 — a) Kuruluşu ve İşleyişi:

Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları, Merkez bölüm başkanları ve Merkez bölümlerinin üç yıl için kendi aralarından seçecekleri birer öğretim elemanından oluşur. Merkez Kurulu en az ay da bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Merkez Kurulunu toplantıya çağırır.

Merkez Kurulu yılda en az iki defa tercihen mart ve eylül aylarında şube müdürlerinin de katılımı ile toplanır. Bu toplantıya şubelerden seçilen şube temsilcileri de katılır.

b) Görevleri:

1) TÖMER’in eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

2) TÖMER’i ilgilendiren yönetmelik taslaklarını hazırlamak,

3) TÖMER’in yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

4) TÖMER’de görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak, eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek,

5) Bölüm başkanlığı kurulması ile ilgili ölçütleri belirlemek,

6) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri kurmak,

7) TÖMER şubelerinde uygulanacak ücretler, ücretsiz öğrenci okutma ve indirimlerle ilgili önerilerde bulunmak,

8) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda önerilerde bulunmak.

Merkez Müdürü

Madde 6 — a) Görevlendirme

TÖMER Müdürü Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, en az biri TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından olmak üzere, iki Müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcılarının görev süresi 3 yıldır.

Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri müdüre vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

b) Görev, yetki ve sorumlulukları

1) Ankara Üniversitesi TÖMER’i temsil etmek,

2) Kurullara başkanlık etmek, kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

3) TÖMER’in ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

4) TÖMER’in birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Müdür TÖMER’in öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Bölüm Başkanı

Madde 7 — a) Görevlendirme

TÖMER’de öğretilen Türkçe ve yabancı diller için öğrenci sayısına göre Merkez bölüm başkanlıkları kurulur. Bölüm başkanlığı kurulması ile ilgili ölçütler Merkez Kurulu tarafından belirlenir.

Bölüm başkanı, Merkez Müdürü tarafından ilgili bölümün öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan yeniden görevlendirilebilir. Bölüm başkanının üç yıl için Merkez Müdürünün onayıyla görevlendireceği bir yardımcısı bulunur.

b) Görevleri

1) Tüm şubelerdeki eğitim-öğretimi planlamak,

2) Bölümle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, şube bölüm başkanlıkları aracılığıyla öğretim elemanlarını bu gelişmeler konusunda bilgilendirmek,

3) Öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda yönlendirmek, görevlendirmek,

4) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

5) Diğer bölüm başkanlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek,

6) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,

7) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim elemanlarının staj programını düzenlemek,

8) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek,

9) Yılda en az iki defa ilgili şube bölüm başkanları ile toplantılar yapmak,

Bölüm başkanı bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasında doğrudan Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

Şube Kurulu

Madde 8 — Şube Müdürü Başkanlığında, Şube Bölüm Başkanları ve Şube temsilcisinden oluşan Şube Kurulu her eğitim döneminin ikinci haftasında, toplanarak eğitim öğretimle ilgili durumu değerlendirir ve gelecek dönem için yapılacak çalışmaları belirler. Bu toplantıların sonuçları Merkez Müdürüne bildirilir, Merkez Müdürü Merkez Bölüm Başkanlıklarına duyurur.

Şube temsilcisi, şubenin tüm öğretim elemanlarının katıldıkları toplantıda 3 yıl için seçilir.

Şube Müdürü

Madde 9 — a) Görevlendirme

Şube müdürü TÖMER’in kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir. Süresi biten Şube Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Şube Müdürü, Merkez Müdürünün onayı ile en çok bir Müdür Yardımcısı görevlendirir.

b) Görevleri,

1) Ankara Üniversitesi TÖMER’i Müdür adına temsil etmek,

2) Şubedeki akademik ve idari çalışmaları planlamak ve uygulamak,

3) Yılda iki kez ya da gerek görülen durumlarda yapılacak olan Merkez Kurulu toplantılarına katılmak,

4) Merkez Müdürünün onayı ile çeşitli kurumlarla düzenlenecek protokolleri yürütmek.

Şube Bölüm Başkanı

Madde 10 — a) Görevlendirme

İlgili bölümün öğretim elemanlarının kendi aralarından seçecekleri üç adaydan biri Merkez Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için şube bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Süresi biten Şube Bölüm Başkanı aynı usule göre Merkez Müdürü tarafından yeniden görevlendirilebilir. Şube Müdürü, o bölümde öğrenim gören öğrenci sayısına göre bölüm başkanı tarafından önerilenler arasından en çok iki yardımcı görevlendirir.

b) Görevleri,

1) Merkez bölüm başkanlıklarınca belirlenen ilkeler doğrultusunda eğitim öğretimi düzenlemek ve denetlemek,

2) Öğretim elemanları arasında ders ve diğer görev dağılımlarını düzenlemek,

3) Öğretim elemanlarıyla haftalık eğitim toplantıları yapmak araştırma konuları belirlemek, bu konuda görevlendirmeler yapmak, seminerler düzenlemek, sonuçları hakkında Merkez Bölüm başkanına bilgi vermek,

4) Kur sınavlarını yapmak, değerlendirmek ve sonuçlarının duyurulması ile ilgili tüm çalışmaları düzenlemek,

5) Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili konularda komisyonlar oluşturmak, bu komisyonların çalışmalarını izlemek,

6) Bölümün eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını şube müdürüne bildirmek.

Öğretim Elemanları

Madde 11 — TÖMER öğretim elemanları, ders vermek, bölümleri tarafından verilecek eğitim, araştırma yayın ve yönetmelik çerçevesindeki diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Memurlar ve Diğer Görevliler

Madde 12 — a) Merkez yönetim örgütünün başında Merkez Müdürüne bağlı bir Merkez Sekreteri ile hizmetlerin gerektirdiği diğer görevliler bulunur.

Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın kurullarda raportörlük yapar.

Bunlar arasındaki iş bölümü Merkez Müdürünün onayından sonra uygulanmak üzere Merkez Sekreterince yapılır.

b) Şubelerde ihtiyaca göre bir Şube Sekreteri, sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere yeteri kadar görevli çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümünü Şube Müdürü yapar.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 13 — 24/01/1990 tarih ve 20412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği bütün ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayım tarihinde görevde bulunan bütün şube müdürleri ile bölüm başkanları ve diğer görevlilerin görev süresi sona erer. Yerlerine bu Yönetmelikteki usullere göre yeni görevlendirmeler 3 ay içinde yapılır. Mevcut görevliler yerlerine yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Halen görevde bulunan kişiler de yeniden görevlendirilebilir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından :

Sayfa Başı