Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Aralık 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24605

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine Ait Seçme Kararları

— Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliklerine Ait Seçme Kararları

 

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

— PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

Genelge

— Hazine Müsteşarlığından Kurulacak Şirket Adına Düzenlenmiş Ancak Kuruluşu Gerçekleşmeyen veya Yatırım Süreleri Bitmesine Rağmen İlave Süre Alamayan ve Belge Kapsamında Herhangi Bir İşlem Görmediği veya Yatırım Yapmadığı Tespit Edilen, Adresinde Bulunamayan veya Firmalar Tarafından İptali Talep Edilen İzin ve Teşvik Belgeleri’nin İptal Edilerek Dosyalarının İşlemden Kaldırılması Hakkında Genelge

 

Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-40)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine Seçme Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2001/36

Prof. Dr. Attila SEZGİN’in 22 Ekim 2001 tarihi itibariyle istifaen ayrılması nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket RUACAN’ın, Üniversitelerarası Kurulca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrasının (5). bendi gereğince yapılan seçimi, onaylanmıştır.

5 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2001/37

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrasının (1). bendi uyarınca, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Ülkü AZRAK seçilmiştir.

5 Aralık 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Teftiş Kurulu, Şirket çalışmalarının Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygunluğunun, sürekli ve etkili bir biçimde, Genel Müdür adına denetlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olup, bu Yönetmeliğin amacı, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Teftiş Kurulu'nun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Kurul Başkanı ve üyelerinin atanmalarını, özlük haklarını, Kurul Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Şirket : PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.’ni,

Genel Müdür : PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürünü,

Teftiş Kurulu : PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı : PETKİM Teftiş Kurulu Başkanını,

Kurul Üyeleri : Başmüfettişleri, Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcılarını,

Teftiş Kurulu Bürosu : PETKİM Teftiş Kurulunda görevli memur ve diğer personeli,

Ünite : Şirket Organizasyon Şemasında yer alan faaliyet birimlerini,

ifade eder.

Teftiş Kurulunun Teşekkülü

Madde 4 — Teftiş Kurulu bir Başkanla, Başmüfettişler ile işin yürütülmesini sağlayacak sayıda Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

Görev Merkezi

Madde 5 — Teftiş Kurulunun görev merkezi Şirket'in merkezidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar;

a) Şirket'in her türlü faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmak.

b) Şirket'de yapılan işlemlerin Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmeliklere, Şirketin Ana Statü Hükümlerine, Yönetim Kurulu Kararlarına ve Genelgelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak amacıyla gerekli program ve önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak.

c) Şirket'in Ana Statü Hükümlerinde yer alan veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Madde 7 — Kurul Başkanı, en az 4 yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğrenim Kurumu'nda Lisans eğitimi görmüş, müfettiş ehliyet ve liyakatine sahip, şirket içi ve/veya şirket dışı Teftiş ve Denetim Kurullarında en az beş yıl tecrübe kazanmış olanlar arasından seçilir.

Genel Müdür'ün teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile atanır.

Görevden alınma prosedürü de atanmalardaki usule tabidir.

Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olarak Genel Müdür'ün emir ve onay'ı ile aşağıdaki görevleri Genel Müdür adına yürütür;

a) Teftiş Kurulu'nu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

b) Genel Müdür'ün gerekli gördüğü işlevlerde ve hallerde, bizzat teftiş, soruşturma ve inceleme yapmak,

c) Kurul personelinin özlük işlerini yürütmek, sayı ve kalite olarak yeterli kadroyu oluşturmak,

d) Gerekli görüldüğü zamanlarda ve hallerde Müfettişlerin çalışmalarını teftiş mahallinde denetlemek,

e) Teftiş programlarını düzenleyerek Genel Müdür'ün onayına sunmak, programın verimli ve etkili şekilde uygulanmasını sağlamak,

f) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları incelemek, hatalı ve noksan hususların düzeltilmesini ve tamamlanmasını ilgili Müfettişten istemek, rapor sonuçlarının Genel Müdür'e sunulması için Başkanlık müzekkeresinin tanzimini sağlamak ve yapılmasını gerekli gördüğü işlemler ile alınması icabeden tedbirler hakkında teklifte bulunmak, Genel Müdür Onayı'nı takiben raporu ilgili ünitelere intikal ettirip sonuçlandırılmasını takip etmek,

g) Raporlar üzerinde Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili birimlerce alınan tedbirler ile yapılan işlemlerin kanun, tüzük, yönetmeliklere ve diğer mevzuata veya işin gereğine uygun mütalaa edilmemesi halinde, durumu gerekçesi ile birlikte Genel Müdüre intikal ettirmek,

h) Önemli teftiş, inceleme ve soruşturma konuları hakkında Genel Müdüre bilgi vermek,

i) Müfettişlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

j) Kurulun büro hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) Kurul'un çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdür'e sunmak,

l) Müfettişlerin çalışmalarını izlemek,

m) Program dışı konuların teftiş programlarını aksatmadan tetkik ve tahkikini temin için, bir veya bir kaç müfettişi, Genel Müdür'ün Olur'unu da alarak geçici bir süre çalıştırmak,

n) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri, Genel Müdür'ün emir ve onayı ile Genel Müdür adına yürütmek,

o) Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipler tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, gerektiğinde, kârlılık ve verimlilik ile birimlerin faaliyet sonuçları üzerinde her türlü inceleme ve araştırma yapmak ve yaptırmak, alınan sonuçların hayata geçirilmesini sağlamak,

p) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve sair mevzuat ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul'un yönetiminden ve Müfettişlerin bu Yönetmelikte yazılı esaslara göre çalışmalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Vekalet

Madde 9 — Başkan'ın görevde bulunmadığı zamanlarda Teftiş Kurulu Başkanlığı görevi Başkan tarafından görevlendirilecek bir Kurul Üyesi tarafından vekaleten yürütülür ve bu görevli Genel Müdür'e karşı Başkan gibi sorumlu olur.

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Müfettişler, bu Yönetmelikte yer alan esaslar ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket eder;

a) Şirketin işlem ve faaliyetlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Sözleşme, Genelge, Sirküler ve Genel Müdürlük emirlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarında denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Çalışmaları sırasında gördükleri yanlış, eksik ve usulsüz uygulamalar hakkında gözlem ve tespitlerini, Kurul'un çalışma usulleri dahilinde Başkanlığa bildirmek,

c) Görevlerini yaparken muttali oldukları usulsüzlükleri, usulü vechile ve sür'atle Başkanlığa bildirmek ve tespit ettikleri suç niteliği taşıyan işlem ve uygulamalarla ilgili delillerin yok edilmesini önleyici tedbirleri almak,

d) Şirketin dahili mevzuatının geliştirilmesi, eksik ve yetersiz olanlarının düzeltilmesi, faaliyetlerin etkili, sür'atli ve verimli şekilde yürütülmesi, maliyet ve masraflarının aşağıya çekilmesi, uygulayıcı personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, Şirketin kârlılık ve verimlilik göstergelerinin arttırılması konularında tetkikler yapmak ve alınması gerekli görülen tedbirler hakkında önerilerde bulunmak,

e) Görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve araştırma çalışmalarına katılmak,

f) Tahkikat çalışmalarının selametle yürütülebilmesi bakımından, görev başında bulunmalarında sakınca görülen personelin, üç aya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları hususunda, mucip sebepleri ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca tayine yetkili makamdan talepte bulunmak, gerektiğinde bu sürenin uzatılmasını teklif etmek,

g) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında görevi başında bulunması zorunlu görülen personelin, izinli olarak ayrılmalarının geciktirilmesini, izinde bulunanların ise göreve çağrılmalarını talep etmek,

h) Görev sırasında, teşkilata bağlı bütün görevlilerin muhafaza ve yönetimindeki her çeşit kayıt, defter, belge ve evrakı, gizlilik dereceli yazıları, senet, çek, para, para hükmündeki kağıtları ve kıymetli belgeleri, demirbaş malzeme ve kayda tabi eşyayı saymak ve incelemek,

i) Görev sırasında, her türlü işleme ait defter, evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini ve bunlar herhangi bir usulsüzlüğün delilini teşkil ettiği takdirde asıllarını almak, gerekli gördüğü her türlü yardımı ilgililerden istemek,

j) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini terketmeyip görevi başında kalmakta ısrar ettiği tespit edilen personel hakkında icabeden yasal işlemleri yapmak üzere konuyu Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletmek,

k) Gerektiğinde denetimlerine tabi birimlerin her kademedeki personeli hakkında, Müfettişliğin görüş ve kanaatini belirten değerlendirme raporları düzenlemek,

l) Önceki teftiş dolayısıyla Genel Müdürlük'çe teftiş edilen birimlere gönderilmiş olan tenbihname gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

m) Yanlarındaki Müfettiş Yardımcılarının mesleğin gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlamak ve bunların mesleki bilgi, tutum ve davranışları ile ilgili olarak 3 (üç) ayda bir rapor düzenleyerek Kurul'a göndermek,

n) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca verilen diğer görevleri yapmak,

hususlarında, Genel Müdür adına işlem yapmakla görevli ve yetkili olup, aksi davranışlarından Başkan'a karşı sorumludurlar. Ayrıca, Müfettişler yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporların sonuçlarından, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri veya bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

Asılları Müfettiş tarafından alınan evrak ve belgelerin, Müfettişlik mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere evrak ve belgelerinin bulunduğu birime verilir.

Müfettişlerin Riayet Edecekleri Hususlar

Madde 11 — Müfettişler, bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kurallarına riayet etmek, her ne suretle olursa olsun tartışmaya girmekten kaçınmak, mesai saatlerini ve zamanını Müfettişe yaraşır bir görev anlayışı içinde değerlendirmek, hal ve hareketlerinde temsili makam sıfatının icaplarına uymak zorundadırlar.

Müfettişler;

a) İcraya müdahale edemezler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine, evrakın görüldüğünden başka bir manayı içerecek şekilde şerh düşemezler, ilave ve tashihat yapamazlar.

c) Teftişlerine tabi olanlar ile onların aile efradı ve Şirketle iş ilişkileri bulunan kimselerle nezaket ölçülerinin dışına çıkan menfaat ilişkisinde bulunamazlar.

d) Görevli olarak gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

e) Teftiş mahalline vardıklarında, görevli olduklarını bildirmek amacıyla, Ünite Amirini ziyareti takiben çalışmalarına başlarlar.

Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları

Madde 12 — Her kademedeki personel, görevli Müfettiş tarafından talep edilen ve idaresinden sorumlu olduğu gizli ve açık her türlü evrakı, defter, belge, kayıt ve bilgileri ilk isteme anında vermeye, çağrıldıklarında gelmeye, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmaya, belge, kayıt ve mevcutlardan örnekler alınması, mal, para ve diğer kıymet ölçüm ve sayımlarının yapılması için her türlü yardımı yapmaya, denetim çalışmalarının süratle yerine getirilebilmesi için kolaylık sağlamaya, yer, araç ve gereç temin etmeye, denetim organı ile olan iş ilişkilerinde nezaket kurallarının icaplarına uymaya ve görevin gerekleri içinde ölçülü davranmaya, öğrendiği bilgi, belge ve sırları muhafaza etmeye ve denetim organı dışında hiç bir kişi ve kuruma açıklamamak hususunda tedbirli olmaya mecburdur.

İlgili personel bu ve benzeri zorunlulukların yerine getirilmesini, hiçbir şekilde, geciktiremez.

Teftişe ve/veya soruşturmaya tabi Ünite Amirleri, denetim hizmetlerinin gereklerine uygun yer, araç, gereç sağlamak, gerekli ve işi kolaylaştırıcı her türlü tedbiri almak zorundadır.

Müfettişlerin Sorumlulukları

Madde 13 — Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan mer'i mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Büro Personelinin Görevleri

Madde 14 — Kurul Bürosunda görevlendirilecek personel;

a) Müfettişlerden, şirket içinden veya dışından Kurul Başkanlığı'na intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak, ilgili olduğu yerlere vermek, akibetini takip ve cevaplarını sevketmek,

b) İşi bitmiş rapor ve evrakı düzenli ve emniyetli şekilde muhafaza etmek, Başkan'ın haberi ve muvafakatı olmadan hiç kimseye bilgi ve belge vermemek,

c) Kurul'un çalışmaları ile ilgili her türlü muhaberat işlemlerini düzenli ve süratle yürütmek, kayıt ve dosyalarını tutmak,

d) Kurul'un yazışma, haberleşme ve sekretarya işlerini düzenli ve aksatmadan yürütmek,

e) Sır saklama yükümlülüğüne uymak,

f) Kurul'a tahsisli her türlü demirbaş eşya ve malzemenin kayıt, takip, koruma ve ekonomik kullanımı hususunda özenle davranmak,

g) Kurul'un malzeme stoklarını takip etmek, işin akışını aksatmayacak şekilde ihtiyatlı bulundurmak,

h) Kurul Bürolarının temiz ve düzenli bulundurulmasına özen göstermek, ziyaretçilerin giriş-çıkışlarını kontrol altında bulundurmak,

i) Görevin gerektirdiği nezaket kurallarına uymak, Müfettişlerle münasebetlerde işin gereklerini aşan davranışlardan kaçınmak,

j) Başkan ve Kurul Üyeleri tarafından verilecek hizmete ilişkin diğer görevleri yapmak,

hususlarında görevli olup aksi davranışlarından Başkan'a karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri

Müfettişin Çalışma Anlayışı ve Amacı

Madde 15 — Müfettişler, bütün çalışmalarında, esas itibariyle kurumda teftiş ve denetimi etkin bir Şekilde yürütmek ve bu çerçevede olayları ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve teknik açılardan, işletmeciliğin icaplarına göre irdeleyerek, Şirket faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak teftiş sistemini geliştirmek gayesini göz önünde tutarlar. İnceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma çalışmaları sırasında, çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini arttıracak şekilde hareket etmeye özen gösterirler. Ancak, ifa edilemeyecek veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

Teftişin Tanımı

Madde 16 — Genel Müdür'ün onayından geçmiş mutad teftiş programı veya Genel Müdür'ün talimatı ile Şirketin, Hukuki, İdari, Mali ve Teknik her türlü işlem hesap ve faaliyetlerin, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Müdürlük Talimatları ile kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığının, tespit, tahlil ve tedbirine yönelik çalışmalar bütünüdür.

Teftiş Usulleri

Madde 17 — Teftiş, tarama veya sondaj (yoklama) usulleriyle yapılır. Tarama, teftiş dönemine dahil işlem ve faaliyetlerin tek tek gözden geçirilmesi, sondaj ise incelenmek istenen işlem ve faaliyet grubu hakkında yeterli kanaat elde etmeye elverişli ölçüde ve örnekleme metodu ile seçilen muamelatın, tetkik ve değerlendirilmesini ifade eder.

Teftiş Programı

Madde 18 — Şirketin, yıllık periyodlar halinde denetlenmesi amacıyla, Başkanlık tarafından hazırlanıp, Genel Müdür'ün onayı ile uygulanan denetim planını ifade eder. Teftiş programları, teftiş edilecek ünitelerin iş kapasitesi ve çalışma durumları ile bir önceki teftiş programları ve Müfettiş kadrosu gözönünde bulundurularak hazırlanır. Bu program, teftişi yapacak Müfettişin adı, teftiş olunacak ünite, teftişin kapsadığı tarihler, teftiş çalışmasının yapılacağı süre ve programın uygulanmasına ilişkin yetkiler gibi ana bilgileri ihtiva eden bir cetvel şeklinde düzenlenir ve Başkan'ın imzası ile çalışma devrelerinin başlangıcından önce Makam Olur'una sunulur. Onaylanan program, usulüne göre Müfettişlere bildirilir.

İnceleme

Madde 19 — Bir konu, işlem veya faaliyet hakkında, iktisadi, ticari, mali, hukuki, idari, teknik ve işletmecilik yönlerinden, rekabet ortamı, piyasa şartları ve sektör göstergeleri de dikkate alınarak yapılacak kapsamlı tetkik ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin, tahlil ve değerlendirilmesi ile bu çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik tedbir ve önerileri de içeren mesleki etütleri kapsar. Müfettişin yapacağı inceleme sonuçlarını, konuyu aydınlatıcı ve gerekli tespitleri yapmaya elverişli belge ve bilgilere dayandırılması şarttır.

Soruşturma

Madde 20 — Şirket personelinin, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Sözleşme, Genelge, Genel Müdürlük Talimatları ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve sorumluluklarını gerektirecek nitelikteki fiil ve davranışları hakkında Genel Müdür'ün Olur ve Talimatları ile yapılan çalışmaları ifade eder.

Soruşturma (tahkikat) çalışmalarına, konu ile ilgili evrak ve belgelerin tetkiki ile başlanır, daha sonra ilgililerin ifadelerinin alınması ile işlem tamamlanır. Gerektiğinde Şirket içinde ve dışında, konu ile ilgili ek incelemeler de yapılabilir. Soruşturma çalışmalarının, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri içinde yapılması zorunludur.

İfade Alınması

Madde 21 — Soruşturma çalışmalarının tamamlanabilmesi ve ilgililerin sorumluluklarının tespit edilebilmesi için, tahkikata konu işlemde iştirak ve yükümlülüğü bulunanların bilgi ve görüşlerinin de alınması gereklidir. Bunun için, karşılıklı görüşme veya işin icabına uygunsa yazılı olarak sorulmak şeklinde ilgilinin ifadesine başvurulur. Mektupla soru yöneltip yazılı cevap isteme uygulaması istisnai hallere mahsus olup, karşılıklı görüşmelerle ilgililerin ifadesinin alınması esas prensiptir. Karşılıklı görüşme sonucu bir ifade tutanağı düzenlenir ve bu tutanak ifade verenler ile ifadeyi alan Müfettiş tarafından imzalanır.

Müfettişin talebine rağmen alınamayan ifadeler, yazılı olarak tespit edilir. Zamanında icabet edilmemiş veya usulüne uygun olarak yerine getirilmemiş olan ifadeler, hiç verilmemiş kabul edilir.

Görevden Uzaklaştırma

Madde 22 — Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c) 3628 sayılı 19/4/1990 günlü Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, Teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalması sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o Ünitenin Amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili Makama, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili makamca bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Görevlendirme

Madde 23 — Müfettişler Genel Müdür'ün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanı'ndan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını, Kurul Başkanlığı'na rapor ederler.

Müşterek Çalışmalar

Madde 24 — Teftiş ve tahkikat çalışmalarının grup çalışması şeklinde planlanması halinde, gruba dahil Müfettişlerden, en kıdemli olanı grup temsilcisi sıfatıyla çalışmaları koordine eder. Grup temsilcisi işe başlarken ve çalışmaların devamı süresince, işlerin seyrini takip ve sonuçlandırılmasını temin edecek tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde, Başkanlığa bilgi ve ara rapor verir. Grubun çalışmaları düzenlenecek müşterek raporda belirtilir. Bu rapor en geç, grup tetkikinin sona erdiği tarihi takip eden bir aylık süre içinde Başkanlığa sunulur.

İşlerin Süresinde Bitirilmesi

Madde 25 — Müfettişler, kendilerine verilen işleri Başkanlık'ça belirlenen süreler içinde bitirirler. Verilen süre içinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında, Başkanlığa önceden bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

İşin Devri

Madde 26 — Müfettişe verilmiş olan işlerin bizzat yerine getirilmesi ve başkasına devredilmemesi asıldır. Müfettişler, ellerindeki işleri ancak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yazılı talimatı ve müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

Devredilecek işler için, devri yapacak olan Müfettiş tarafından bir "devir notu" hazırlanarak, o güne kadar yapılmış çalışmaların boyutu ve tespit edilmiş hususlar ile varılan kanaat hakkında işi devralan müfettişi bilgilendirir ve devredilen iş ile ilgili belgeleri bir dizi pusulasına ekli olarak teslim eder.

Görevin Bizzat İfa Edilmesi

Madde 27 — Teftiş ve tahkik çalışmaları sırasında, yardım amacıyla, görevli personelden veya diğer bir müfettişten çalışmalara kolaylaştırıcı katkıda bulunmasının kabul edilmiş olması, teftiş ve tahkik görevi verilmiş olan Müfettişin görevden doğan sorumluluklarını hiçbir şekilde kaldırmaz ve hafifletmez. Müfettiş, görevlendirildiği işleri, bizzat yapmakla yükümlü, aksi davranışlardan sorumludur.

Teftişlerde Riayet Edilecek Hususlar

Madde 28 — Teftişe tabi birimlerde bütün servislerin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirler doğrultusunda, işletmecilik ilkeleri ile kârlılık ve verimlilik esaslarına uygun şekilde çalışıp çalışmadıkları tetkik ve tahlil edilerek sonuçlarına teftiş raporunun ilgili bölümünde yer verilir. Gerek ve yarar görülmesi halinde ayrı bir rapor da düzenlenebilir.

Muhasebe teftişlerinde, bütün mali kayıtlar ile müsbit evrak ve belgelerin, defter kayıtları ile karşılaştırmalı olarak ve tarama usulü ile incelenmesi esastır.

Önceki yıl teftişleri üzerinde Genel Müdürlükten gönderilmiş talimatlarda işaret olunmuş işlem ve tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin tetkiki ile sonuçlarının rapora derci gereklidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Verecekleri Raporlar

Rapor Düzenleme Zorunluluğu

Madde 29 — Müfettişlerce yapılan her teftiş, inceleme ve soruşturma mutlaka bir rapora bağlanır. Rapor ve eklerinin her sahifesi, Müfettiş tarafından mühürlenip paraf edilir. Raporların kapsamı ve uygulamaya ilişkin usuller Başkanlıkça tespit edilir.

Rapor Türleri

Madde 30 — Raporlar, konularına ve tabi tutulacakları işlemin mahiyetine göre;

a) Cevaplı Teftiş Raporu

b) İnceleme Raporu (Basit Rapor)

c) Tahkikat (Soruşturma) Raporu

d) Genel Durum Raporu

biçiminde tanzim edilir.

Cevaplı Teftiş Raporu

Madde 31 — Cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişler sonunda, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Sözleşme, Yönetim Kurulu Kararı, Genel Müdürlük Talimatları gibi mevzuat hükümleri ile kârlılık ve verimlilik ilkelerine uymayan yanlış ve hatalı uygulamalarla, kurumun çalışma prensiplerine uymayan usul ve davranışların tespiti ile hangi mevzuata aykırı olduğunu göstermek ve yapılması gereken işlem veya alınması icap eden önlemleri belirtmek üzere düzenlenen raporlardır.

A - Cevaplı Raporların Düzenlenmesi

Cevaplı teftiş raporları, teftişi yapan müfettiş sayısı da dikkate alınarak en az 4 nüsha düzenlenir. 1 ve 3 üncü nüshalar, teftiş sonuçları üzerinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bir yazı ekinde Kurul Başkanlığı'na 2 nci nüsha ise yine bir yazı ekinde teftiş edilen birime verilir. 4 üncü nüsha ise, teftişi yapan Müfettişe kalır.

Raporda, hangi tarihler arasındaki muamelatın teftiş edildiği, hangi işlem grubunun hangi usuller (arama veya sondaj) incelendiği, hatalı ve noksan görülen hususların, mevzuatın hangi hükümlerine ve ne sebeple uygun bulunmadığı, mevzuatına göre yapılması gereken işlemin ne olduğu hususları, açık bir ifadeyle belirtilir. Her tenkit, tahlil ve temenni, behemahal objektif bir kıstasa dayandırılır.

Raporlarda, muğlak ifadelere yer verilmez; kolay anlaşılabilen, kararsızlık yansıtmayan, açık ve sade bir üslup kullanılır.

Raporlarda, hacimden ziyade, muhtevaya itibar edilmesi esas olduğundan, gereksiz ayrıntıya girilmek yerine, kısa, öz ve anlamlı yazılması lazımdır.

Cevaplı raporların, teftiş edilen birimin fonksiyonlarını yansıtacak bölüm dizaynına sahip olması ve şekil yönünden Başkanlık tarafından tespit ve temin edilecek formatlara uygun olarak hazırlanması esastır. Bu esaslar, gelişen ve değişen şartlar ve periyodik teftiş sonuçları da dikkate alınarak, Başkanlıkça yeniden düzenlenir. Müfettişler, yeni düzenlemeleri titizlikle uygulayıp, Kurum camiasında yeknesaklığı temin ederler.

B - Raporların Cevaplandırılması

Teftiş çalışmaları sonucunda kendisine rapor tebliğ edilen ünite, raporda konu edilen işlemleri değerlendirerek, tespit ve görüşlerini en geç 15 gün içinde doğrudan teftişi yapan müfettişe gönderir. Rapor cevapları, Müfettişin rapor tevdiine ilişkin yazısında kayıtlı şekil ve sayıda hazırlanır, her sahifesi, mühürlü ve yetkililerce imzalanmış olarak, bir takdim yazısı ekinde Müfettişlik adresine gönderilir.

Teftiş edilen birim yetkilileri, cevaplı teftiş raporunda kayıtlı maddelere verecekleri cevaplarında, anlaşılması zor, mesnedsiz, konuyu amacından saptıran, sadelikten uzak ve muğlak ifadelere, keza kişisel görüşlere ve rapor metninde kayıtlı bulunmayan konulara yer vermez.

Raporun, verilen 15 günlük süre içinde cevaplandırılmasının kabul edilebilir sebeplerle mümkün olamayacağının anlaşılması halinde, teftişe tabi ünite yetkilileri, teftişi yapan Müfettişe müracaat ederek ek süre talebinde bulunurlar. Müfettiş, ilk cevap süresini aşmamak kaydıyla ek süre verebilir. Bu süre zarfında da rapor cevabının alınamaması halinde, durum, Müfettiş tarafından yazılı olarak Başkanlığa bildirilir ve alacağı talimata göre işlem yapar.

Müfettiş, tanzim ve tevdi ettiği raporların, verilen süreler içinde cevaplandırılmasını takip ve teminden sorumludur.

Kabul edilebilir haklı bir sebep olmadıkça, kendisine tevdi edilen rapor ve yazılara süresi içinde, işin gereklerine ve usule uygun şekilde cevap vermeyen görevliler hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde disiplin işlemine başvurulur.

C - Müfettişin Son Görüş Hazırlaması

Teftiş raporlarına, ilgili ünite tarafından verilen cevaplar, Müfettişlikçe değerlendirilir. Raporda kayıtlı hususlarla, verilen cevaplar arasında farklılık mevcutsa, Müfettiş, nihai mütalaasını bildirir, varsa bilgi ve belgeler ilave edilerek, yapılması uygun bulduğu işlem hakkında net ve kesin görüş bildirir. Raporla, cevap arasında bariz fark varsa, Müfettiş, gerektiğinde mahalline giderek konuyu yeniden tetkik eder ve son görüşünü buna göre hazırlar. Eğer raporda kayıtlı hususlar ile ünite cevabı arasında mutabakat varsa, bu takdirde, Müfettiş, mütalaasında uygulamaya esas görüşünü belirtir.

Müfettişçe tanzim edilen son görüşün 1 ve 2 nci nüshaları ile ünite cevabının ilk iki nüshası, bir yazı ekinde, geciktirilmeden; görüş ve talimatları alınmak üzere Başkanlıkça, Genel Müdür'e arzedilir. Bu evraka, teftişe tabi üniteden alınmış ve rapor cevabının gönderildiğine dair takdim yazısının bir kopyası da eklenir.

Hastalık, askerlik vesair zaruri nedenlerle Müfettişce tekemmül ettirilmeyen son mütalaa raporları, Başkan'ın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından hazırlanır.

İnceleme Raporu

Madde 32 — Teftiş çalışmaları sırasında, yürürlükteki mevzuata ve kurumun çalışma usullerine uygun olmayan işlem ve uygulamaların mevcut olduğunun anlaşılması ve bu konuda yeterli kanaat oluşturacak belge ve bilgilerin tespit edilmesi halinde, durum, teftiş sonuçları beklenmeden bir ön raporla (basit rapor) Başkanlığa bildirilerek, alınacak talimata göre hareket edilir. Bu raporda, tespit edilen işlemin mahiyeti ana hatları ile anlatılır ve bu konu hakkında yeterli kanaat oluşturacak belgeler de eklenerek, Müfettişin görüş ve kanaati açık olarak belirtilir.

Şikayet ve ihbar üzerine, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda kovuşturmayı gerektirir bir durum görülmediği takdirde, yine inceleme raporu düzenlenir.

Genel Müdür tarafından, incelenmesi istenen konular ve bunların düzeltilmesi yollarına ilişkin Müfettiş görüş ve önerileri inceleme raporları kapsamındadır.

İnceleme raporlarının ilk iki nüshası bir yazı ekinde Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça gerek görüldüğünde bu raporlar ilgili yerlere gönderilir ve konu hakkında görüşleri alındıktan sonra Genel Müdür'e sunulur.

Tahkikat (Soruşturma) Raporu

Madde 33 — Yürürlükteki mevzuata ve Şirket'in çalışma esas ve usullerine uymayan durumlarda ve bu işlem ve uygulamalar ilgililerin sorumluluğunu gerektirdiği hallerde, yapılan tetkik ve tahkikat sonucunda düzenlenen raporlar, soruşturma raporlarının mevzuunu teşkil eder.

Bir konu hakkında tahkikat açılabilmesi için, Şirket'in üst yetkilisi olan Genel Müdür'ün Onayı'nın bulunması gerekir.

Müfettişler;

a) Kurul Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup, tetkik ve tahkiki gerektiren,

c) Teftiş sırasında ortaya çıkardıkları ve soruşturmayı icabettiren hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapor düzenlemekle yükümlüdür.

Ancak, (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için, durumun Başkanlığa bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki, soruşturmaya başlanamaması durumunda ceza veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına ya da delillerin yok olacağına yahut kurumun maddi veya manevi zarara uğratılacağına kanaat getirilirse Müfettiş tarafından tahkike hemen başlanır ve durum aynı gün ve en seri araçla Başkanlığa bildirilir.

Tahkikat raporları, prensip olarak şu bölümlerden oluşur:

I. Konu ve Müfettişliğe İntikali,

II. Yapılan İncele ve Soruşturma,

III. Netice ve Kanaat

Tahkikat konusunun çok geniş ve girift olması halinde, raporun III. Bölümünün "Tahlil ve Mütalaa" olarak tanzim edilip, Netice ve Kanaatin IV. Bölüm olarak düzenlenmesi de mümkündür.

Tahkikat raporlarında değerlendirmeye alınan ve sonuca esas teşkil eden konuların geçerli delillere dayandırılması ve tevsik edici evrakın rapora eklenmesi şarttır. İlgililer yönünden doğrudan işlemlerde, yüzeysel tespit muğlak ifade veya zan'a itibar olunmaz.

Tahkikat raporlarının 1 ve 2. nüshaları, bir yazı ekinde geciktirilmeden Başkanlığa sunulmakla, Müfettişin konu ile ilgisi sona erer.

Müfettiş kendisine verilen tahkikat görevini sürüncemede bırakmadan ve öncelikle sonuçlandırır.

Genel Durum Raporu

Madde 34 — Teftiş edilen ünitenin faaliyetlerinin genel olarak değerlendirilmesi ve mutad teftiş raporlarından bağımsız olarak kurumun üst yönetiminin bilgisine sunulmasında yarar görülen hallerde düzenlenen inceleme raporları bu kapsamdadır.

Bu raporlarda, topyekün faaliyet değerlendirmesi ile kârlılık ve verimlilik analizleri yapılır, fayda-maliyet ve sebep-sonuç ilişkileri irdelenir, program-gerçekleşme mukayesesi yapılır, aktif-pasif yapısı tahlil edilir, piyasa etkinlikleri, rekabet şartları ve sektör göstergeleri gibi faktörler dikkate alınır, hukuki mevzuata uygunluk yanında teknik gereklere, ekonomik hesaplara ve işletmeciliğin icaplarına ne derece uygun hareket edildiği ve kurumun amaçlarına ulaşmasında tetkike konu faaliyet veya ünitenin müspet ve/veya menfi katkılarının ne durumda bulunduğu hususları tetkik, tahlil ve değerlendirme konusu yapılır. Bu raporlarda, tetkike konu birimin mevcut imkan ve ihtiyaçları ile Müfettişin, mesleki kanaat ve önerilerine de yer verilir.

Müstakil bir çalışmaya ihtiyaç olmayan durumlarda, teftiş edilen ünitenin genel faaliyet değerlendirmesine, cevaplı teftiş raporu içinde ayrı bir bölüm olarak yer verilebilir.

Genel durum raporları, bir veya birkaç işlemden ziyade, ünitenin genel performansını, daha çok ekonomik ve işletmecilik yönleri ile analiz edip, sonuç çıkarmayı amaçladığından muhteva olarak basit rapordan farklı, ancak tanzim şekli ve işlem prosedürü yönünden benzer durumdadır.

Öncelikli (Müstacel) Cevaplı Not

Madde 35 — Teftiş çalışmaları sırasında tespit edilen ve teftiş raporunun tanzimini beklemeden, teftişe tabi ünite yetkililerince tedbir alınmasında yarar görülen ve açıklamada bulunmalarına ihtiyaç duyulan işlem ve konular hakkında, görevli Müfettiş tarafından, teftişe tabi birimin amirliğine yazılı tebligatta bulunabilir. Bu tebligatlar, Ünite Amirleri tarafından öncelikle cevaplandırılır ve işlemin mahiyet ve sonuçlarına cevaplı teftiş raporunda konunun önemine göre yer verilir.

Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

Madde 36 — Müfettişlerden intikal eden raporlar, Kurul Başkanlığı tarafından incelenir. Eksik ve hatalı hususlar, ilgili Müfettişe iade suretiyle tashih ettirilir. Her rapor, bağımsız bir müzekkere ekinde Genel Müdür'ün tetkik ve onayına sunulur. Müzekkerede, konunun önemine göre Başkanlık görüşüne de yer verilir. Genel Müdür'ün Olur imzasını almış olan raporlar, doğrudan Kurul Başkanlığı'na iade edilir. Bilahare, Makam Olur'unu ihtiva eden Başkanlık Müzekkeresi ve eki rapor, Olur'da kayıtlı ünitelere birer yazı ekinde gönderilir ve sonucu takip edilir.

Raporun intikal ettiği Ünite Yetkilileri, gerekli tetkikleri yapar, icabeden tedbirleri alır, yapılması gereken uygulamaların süratle sonuçlandırılmasını temin eder.

İlgili ünitelerce, rapor üzerine yapılmış işlem ve uygulamalara ilişkin talimat suretleri ile birlikte, müzekkere ve eki rapor Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iade edilir.

Başkanlık, gereği ilgili bütün Ünitelerce yerine getirilmiş olan raporları, kendi arşivinde muhafaza altına alır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Giriş ve Yeterlilik Dönemi

 

Müfettiş Yardımcılığı’na Giriş

Madde 37 — Müfettiş Yardımcıları, bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun adaylar arasından, Müfettiş Yardımcılığı sınavı ile seçilirler.

Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Katılma Şartları

Madde 38 — İhtiyaç halinde Genel Müdürlüğün açacağı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, müracaat sahiplerinin aşağıdaki niteliklere sahip olması şarttır. Sayılan özelliklere uymayanların sınav için başvuruları kabul edilmez :

a) ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan KMS sınavını kazanmış olmak.

b) Şirket Yönetmeliklerinin aradığı genel nitelikleri taşımak.

c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak.

d) Fiili askerlik görevini yapmış olmak.

e) Şirket'in açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

f) Müfettişlik karekter ve vasıflarını haiz bulunmak.

g) Başka bir kurum ve kuruluşa karşı zorunlu hizmetle yükümlü olmamak.

h) Sağlık durumu yönünden, her mevsim, iklim ve şartta ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak, gözle görülür bir özürü olmamak. (Atamaya hak kazananlardan ayrıca sağlık kurulu raporu istenir)

i) Şirketin ihtiyaç duyacağı eğitim alanlarında ve branşlarda asgari 4 yıllık eğitim görmüş olmak.

j) Ağır hapis ve süresi ne olursa olsun yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. (Atamaya hak kazananlardan savcılık belgesi istenir ve haklarında Emniyet Soruşturması yaptırılır)

k) Sınava, usulüne uygun müracaat etmiş olmak.

Sınav İçin Duyuru

Madde 39 — Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın, tarihi, yeri, şartları, son müracaat tarihi, sınav tarihinden en az 1 ay önce, sınava katılım sağlayabileceği vasıtalarla duyurulur. Adayların müracaat ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Sınava Müracaat ve Gerekli Belgeler

Madde 40 — Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, bir dilekçe ve iki adet 6x9 ebadında renkli fotoğraf göndermek suretiyle, duyuruda belirtilen şekil ve süre içinde Şirket'e başvururlar.

Yazılı Sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan KMS sınavını kazandığına dair belge,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

c) Diploma aslı veya onaylı sureti veya mezuniyet belgesi,

d) Bu Yönetmeliğin 38/h maddesinde kayıtlı Sağlık Kurulu Raporu,

e) Fiili askerlik görevini yaptığını gösterir belge,

f) 6x9 ebadında 6 adet renkli fotoğraf,

g) Savcılık'tan sabıka kaydı belgesi,

h) Şirket tarafından doldurtulacak "İş Talep Formu".

Sınava Giriş Kartı

Madde 41 — Şirket, son müracaat gününün sona ermesinden itibaren, sınav için yapılmış bütün müracaatları, aranan şartlara uygunluk açısından değerlendirir ve giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, sınav gününden önce ulaşacak şekilde yazılı tebligatta bulunulması için gerekli hazırlıkları yapar. (Duyuru metninde, böyle bir tebligatta bulunulmayacağı belirtilebilir).

Sınava katılacak adaylar için fotoğraflı ve onaylı "Sınav Giriş Kartı" hazırlanır. Bu kartlar adaya önceden gönderileceği gibi, sınavın yapılacağı gün ve yerde de dağıtılabilir.

Yazılı sınav bittikten sonra, sınav giriş kartları adaylardan geri alınır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları

Madde 42 — Müfettiş Yardımcılığı için aranan şartlara sahip olan adaylar, biri yazılı, diğeri sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

Madde 43 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Genel Müdürlük Makamının onayı ile, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

Madde 44 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır :

A - Hukuk

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

b) İdare Hukuku Genel Esasları ve İdari Yargı,

c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar, Devlet İdaresi ve Devlet Malı ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar)

d) İcra İflas Hukuku,

e) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç),

f) Borçlar Hukuku,

g) Ticaret Hukuku,

h) Usul Hukuku.

B - Ekonomi

a) Genel İktisat Teorisi,

b) Para-Banka Kredisi,

c) Milli Gelir ve İstihdam,

d) Uluslararası Ekonomi,

e) İşletme Ekonomisi,

f) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi,

g) Güncel Ekonomik Konular.

C - Maliye

a) Maliye Teorisi ve Politikası,

b) Kamu Maliyesi (Devlet Borçlanması Dahil),

c) Türk Vergi Sistemi,

d) Bütçe ve Finansman.

D - Muhasebe

a) Genel Muhasebe (Şirketler Muhasebesi Dahil),

b) Maliyet Muhasebesi (Yönetim Muhasebesi Dahil),

c) Bilanço Analizleri (Mali Tablolar Analiz ve Teknikleri Dahil),

d) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

e) Ticari Hesap (İşletme Matematiği Dahil).

E - Türkçe Kompozisyon

F - Yabancı Dil

(İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça)

G - Teknik Dallarda Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılacaklar için,

kendi öğrenim dallarına göre sınav soruları hazırlanır.

Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

Madde 45 — Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında tam not 100'dür. Yazılı sınavlarda her ders grubu ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda ise 100 üzerinden tek not şeklinde uygulama yapılır.

Yazılı sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki yazılı sınavların her birinden en az 60 ve yazılı notlarının genel ortalamasından ise asgari 65 olması gerekmektedir. Yabancı dil yazılı sınavlarında da öngörülen asgari puanların aranması ihtiyaca göre, Makam Olur'u ile tespit edilir ve sınav şartları arasında önceden adaylara duyurulur.

Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava çağrılırlar.

Sözlü sınavda; adayların hukuki, iktisadi, mali ve yönetim tekniklerini esas alan meslek bilgileri ile fiziki görünüm, zeka, intikal ve ifade kabiliyeti, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıflarını ölçmeyi amaçlayan genel bir değerlendirme yapılır.

Sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmek için sınavda alınan notun 65'ten aşağı olmaması gerekir.

Bir adayın Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarını başarmış sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasının 65'in üzerinde olması gereklidir.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla ise, atamada giriş sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Not eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavlarında başarılı olmak, aday yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir.

Sınavda başarılı olan adaylara, gerekli tebligat yapılır.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

Madde 46 — Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaştırılamayan tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenilmeden, Teftiş Kurulu ile ilişkisi kesilerek Şirket içinde başka bir göreve nakledilir veya hizmet akidleri sona erdirilir.

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 47 — Müfettiş Yardımcılarının görevin gereklerine uygun olarak yetiştirilmelerini teminen aşağıda sıralanan esaslar dahilinde icabeden imkanlar Genel Müdürlük'çe sağlanır.

a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve tahkikat konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

d) Ekonomik ve sosyal hayatın, gelişen ve değişen yapısı ile toplumsal aktüaliteyi takip etmek,

e) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek.

Müfettiş Yardımcılarının Eğitim Programı

Madde 48 — Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki program esas alınarak yetiştirilir.

a) Birinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem hizmet içi eğitim programını kapsar. Kurul'un yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve tahkikatla ilgili mevcut ve mer'i mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi ve lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaca göre, hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem fiili refakat çalışmalarını kapsar. Müfettiş refakatinde teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları yaptırılarak, mevzuat ve mesleki çalışma usullerinin kavranması sağlanır. Bu çalışma döneminde, refakat görevi verilmiş olan Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini, mesleki bilgi ve kişiliklerini üst düzeyde geliştirmelerini sağlayacak şekilde bir çalışma düzeni kurarlar.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

Bağımsız çalışma dönemini kapsar. Birinci ve İkinci Dönem Çalışmalarını başarı ile tamamlayıp olumlu sicil ve değerlendirme almış olan Müfettiş Yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları Müfettişlerin kanaati de alınmak suretiyle, Başkan'ın teklifi ve Genel Müdür'ün onayı ile re'sen teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Müfettişlik yetkileri verilebilir. Re'sen denetimle yetkili kılınan Müfettiş Yardımcılarına, Başkanlığın çalışma usul ve esasları dahilinde, tek başına veya diğer yardımcılarla ya da Müfettişlerle birlikte görev verilebilir.

Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, meslekte olgunlaşmaları hususu da dikkate alınarak, Başkanlıkça düzenlenir.

Müfettişlik Kadrolarına Atanma

Madde 49 — Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler arasından, Teftiş Kurulu Başkanı’nın önerisi ve Genel Müdür’ün Olur’u ile Müfettiş kadrolarına atama yapılır.

Ayrıca, yetersiz olan Müfettiş sayısının arttırılması amacıyla, teftiş ve denetim hizmetlerinde istihdam edilmek üzere Kamu kurum ve kuruluşlarında, en az 10 yıl müfettişlik yaptıktan sonra, istifa etmiş veya emekliye ayrılmış olanlar arasında yapılacak sözlü mülakat sonucunda, durumları uygun bulunanların Genel Müdür’ün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla müfettiş kadrolarına ataması yapılabilir.

Yeterlik Sınavında Başarısız Olanlar ve Sınava Girmeyenler

Madde 50 — Yeterlik Sınavında başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcılarına 6 ay sonra yenilenmek üzere, ikinci bir sınav hakkı tanınabilir. Bu sınavda da başarı göstermeyenler Şirket içinde başka bir göreve atanırlar veya hizmet akidleri sona erdirilir. Mazeretsiz olarak sınava giremeyenler, Şirket mevzuatına göre diğer bir göreve nakledilirler veya hizmet akidleri sona erdirilir.

Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 51 — Müfettişlik yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen Sınav Kurulu yapar.

Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik Sınav Programı

Madde 52 — Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık Yardımcılık döneminde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin ölçülebilmesi için yapılacak yeterlik sınavı programında, yürürlükteki mevzuat ve tatbikatı ile teftiş, tetkik ve tahkik usulleri ağırlık teşkil eder.

A- Yürürlükteki Mevzuat

1. İdare Hukuku

Kamu Yönetiminin Genel Yapısı, Bakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların idare esasları, çalışma düzenleri, bağlılık ve vesayet sonuçları.

2. Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Mevzuatı ve Uygulama Esasları.

3. Medeni Hukuk

Genel Hükümler (Aile Hukuku Hariç).

4. Borçlar Kanunu

Genel Hükümler.

5. Ceza Kanunu

Genel Hükümler (Devlet Malı ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ve benzerleri).

6. Usul Kanunları

Genel olarak cezai ve hukuki takibat usulleri.

7. Kamulaştırma Mevzuatı.

8. Petrol Kanunu ve İlgili Mevzuat.

9. İş Kanunu ve SSK Mevzuatı.

10. Kambiyo Mevzuatı.

11. İcra İflas Kanunu.

12. Vergi Hukuku.

13. Gerekli görülen ve Kurumun çalışmaları ile ilgili diğer mevzuat.

14. Kurumun bütün dahili mevzuatı.

B- Tatbikat Konuları

1. Muhasebe

Genel, Şirketler, Yönetim, Maliyet Muhasebesi.

2. Tek Düzen Hesap Sistemi ve Uygulaması.

3. Bilanço Denetimi.

4. Mali Tablolar ve Analizi.

5. Raporlama Sistemleri.

6. İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

C - Teftiş İnceleme ve Soruşturma Konuları

1. Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Uygulama Esasları.

2. Teftiş ve İnceleme Esasları.

3. Tahkikat Usulleri.

Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

Madde 53 — Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, 100'dür. Puanlamada, her yazılı sınav grubu ayrı ayrı ve sözlü sınav tek olmak üzere, tam not üzerinden değerlendirilir.

Yeterlik sınavını başarmış sayılabilmek için,

a) Her ders grubunun yazılı notunun 50'den,

b) Yazılı sınav notları ortalamasının 65'den,

c) Yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasının ise 65'den

aşağı olmaması gerekmektedir.

Yetişme Notu

Madde 54 — Müfettiş Yardımcılarına Yardımcılık dönemlerindeki çalışmalarının takip ve değerlendirilmesi amacıyla yetişme notu verilebilir. Bu takdirde yetişme notları ortalaması 65'in altında olanlar, yeterlik sınavına katılamazlar. Üç yıllık yardımcılık dönemini dolduranlardan yetişme notu ortalaması 65'in altında kaldığı için yeterlik sınavına çağrılmamış olanlara, bu durumlarını iyileştirebilmeleri için 6 aylık ek süre verilir.

Yetişme notunun uygulanmasında aşağıdaki konular ve benzerleri esas alınır.

a) Kurs ve Seminer Çalışmaları

Alınan notlar ortalaması,

b) Etüt ve İnceleme

Yapılan etüt ve inceleme sonucunda düzenlenen raporlara verilen not,

c) Teftiş ve Denetim Notu

Yetkili Müfettiş Yardımcılarının, re'sen denetim çalışmaları sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not,

d) Tahkikat Notu

Yetkili Müfettiş Yardımcılarının, yaptıkları soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not,

e) Davranış Notu

Müfettiş Yardımcılarının, nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında, refakatinde çalıştığı Müfettiş ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar.

Başmüfettişlik Kadrolarına Atanma

Madde 55 — Teftiş Kurulu bünyesinde ihtiyaç duyulacak sayıda Başmüfettişlik ihtiyacının karşılanması için yeterlik sınavını kazanmayı müteakip Şirket bünyesinde asgari 4 yıllık Müfettişlik tecrübesi olmak kaydıyla, Liyakat durumları ile ekip çalışmasına uyumları ve nezaretçilik özellikleri dikkate alınmak suretiyle mevcut Müfettişler arasından Teftiş Kurulu Başkanı'nın önerisi ve Genel Müdür'ün Olur'u ile Başmüfettiş kadrolarına atama yapılır.

Özlük Hakları

Madde 56 — Kurul Üyelerinin özlük işlemleri Şirket Yönetmeliklerine göre belirlenir.

Yabancı Ülkelerde Staj

Madde 57 — Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme, araştırma yapmak üzere, Kurul Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdür'ün Olur'u ile yurtdışına gönderilebilirler. Yabancı ülkelerdeki staj ve çalışma programları, Başkanlık'ça tayin ve tespit edilir. Bu konudaki formaliteler, genel hükümlere tabidir.

Müfettişlik Güvencesi ve Geçici Görevlendirmeler

Madde 58 — Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Müfettişler; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürlük Makamının oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gizlilik

Madde 59 — Teftiş Kurulu Başkanlığı büro personeli görevleri dolayısıyla öğrenecekleri hususları ve gizli işlemleri hiç kimseye söyleyemezler, büroya ait her çeşit kayıt, defter, evrak ve dosyaları Başkanın izni olmadıkça hiç bir makam veya kişiye veremezler ve gösteremezler.

Bu yasak Kurul Üyeleri için de geçerlidir.

Kimlik Cüzdanı ve Mühür

Madde 60 — Teftiş Kurulu Başkanına, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanan soğuk damgalı bir "Müfettiş Kimlik Cüzdanı" ile mühür verilir. Bunlar Müfettişlikten ayrılma halinde geri alınır.

Saklı Hükümler

Madde 61 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Müfettişlerin, görevleri ile ilgili mevcut sıfat ve hakları saklıdır.

Yürürlük

Madde 62 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 63 — Bu Yönetmelik hükümlerini, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Hayvanlarda Soykütüğü ve Önsoykütüğü Esasları ile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hayvanların kayıt altına alınmasını sağlayacak ve ıslah çalışmalarının verimliliğine temel teşkil edecek bir soykütüğü sisteminin oluşturulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, hayvanlarda tanımlama, soy bilgileri, verim kayıtları, doğum kayıtları, tohumlama kayıtları, sürüden ayrılma ve bu gibi kayıtlar, verilerin depolanması, verilerin değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması, ıslah programı, belgelendirme ve ıslahla ilgili diğer konularda yapılacak çalışma ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Yetiştirici Birlikleri: Tür veya ırk bazında ıslah ve kayıt tutma amaçlı yetiştiricilik yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların oluşturduğu birlikleri,

c) Merkez Birliği: Yetiştirici Birliklerinin üst örgütlerini,

d) Önsoykütüğü: Ana ve babası belirli, ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan, mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemini,

e) Soykütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

f) Soykütüğü Merkez Bürosu: Bakanlık ve Merkez Birliği tarafından oluşturulan ve tüm verilerin toplandığı merkezi,

g) Damızlık Sertifikası: Ana ve babası bilinen, ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlık tarafından veya yetki verilen kuruluşlarca verilen belgeyi,

h) Damızlık belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklıklardan Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

ı) Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan erkek hayvanlardan belirli yöntemlerle alınan ejekülatların spermatalojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze ya da dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

j) Kayıtlı sürü: Soykütüğüne kayıtlı, verimleri kontrol edilen ve denenmiş ya da aday boğa spermaları ile tohumlanan ineklerin oluşturduğu grubu,

k) Komisyon: 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde illerde İl Müdürlüklerinden 1 Veteriner Hekim ve 1 Ziraat Mühendisi ile yetiştirici birliklerinden 1 kişiden teşkil olunan ve Bakanlık İl Müdürlüğünün onayı ile oluşturulan komisyonu,

l) Numaralama: Hayvanların tanımlanmasında kullanılan ve Bakanlıkça belirlenen sistemi,

m) Küpe: Hayvanların tanımlanmasında kullanılan numaranın üzerinde yazılı olduğu malzemeyi,

ifade eder.

Çalışmaların Yürütülmesi

Madde 5 — Soykütüğü ve önsoykütüğü çalışmaları aşağıda belirtilen kuruluşlar tarafından yürütülür.

a) İllerde; Bakanlık İl Müdürlükleri veya Yetiştirici Birliklerinin kurulduğu illerde, yeterli imkan ve altyapıya sahip olan ve Bakanlıktan yetki almış olan yetiştirici birlikleri,

b) Ülke bazında; Bakanlık veya Merkez birliği olan hayvan türlerinde yeterli imkan ve alt yapıya sahip olan ve Bakanlıktan yetki almış olan Merkez Birliği.

Başvuru

Madde 6 — Soykütüğü ve önsoykütüğü sistemini yürütmek isteyen kurum ya da kuruluşlar Bakanlıkça bu konuda düzenlenecek başvuru dosyasını hazırlar, varsa üst örgütü aracılığıyla Bakanlığa müracaat eder. Başvuru dosyası ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

Değerlendirme

Madde 7 — Bakanlık başvuruyu en geç 30 iş günü içerisinde cevaplar. Uygun görüldüğü taktirde, bir protokolle soykütüğü ve önsoykütüğü tutma görevi bu kuruluşa verilir.

Denetleme

Madde 8 — Yetki verilen kuruluşun konuya ilişkin çalışmaları Bakanlık tarafından denetlenir; kurallara ve taahhütlerine uymayanlar yazılı olarak uyarılır, 3 ay sonra yapılan denetimde uymamanın devamı durumunda kuruluşun yetkileri geri alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar

Soykütüğü Sistemi

Madde 9 — Soykütüğü sistemi aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir.

a) Tanımlama,

b) Soy bilgileri,

c) Islaha konu olabilecek özellik ve bilgiler,

d) Doğum, tohumlama ve sürüden ayrılmaya ilişkin bilgiler,

e) Verilerin depolanması,

f) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,

g) Islah programı,

h) Damızlık belgesi veya damızlık sertifikası verilmesi.

Önsoykütüğü Sistemi

Madde 10 — Önsoykütüğü sistemi aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir.

a) Tanımlama,

b) Soy bilgileri,

c) Doğum, tohumlama ve sürüden ayrılmaya ilişkin bilgiler,

d) Verilerin depolanması,

e) Damızlık sertifikası verilmesi,

f) Soykütüğüne geçebilecek işletmelerin belirlenmesi.

Kurum ve Kuruluşlar

Madde 11 — Soykütüğü ve önsoykütüğü kapsamındaki işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanması, belgelendirilmesi ve sistemin gerektirdiği diğer işlemler soykütüğü ve önsoykütüğünü yürütme yetkisinde olan kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Tanımlamada kullanılan numaralar, Bakanlık İl Müdürlüklerince yetkili kurum veya kuruluşa tahsis edilir. Uygulama bu kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilir.

Kriterler

Madde 12 — Soykütüğü ve önsoykütüğüne girecek işletme ve hayvanlarla ilgili kriterler ve yetiştiricilerin uyacakları hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Müracaat

Madde 13 — Hayvanlarını soykütüğüne kayıt ettirmek isteyen yetiştirici, soykütüğü çalışmalarını yürüten kuruluşa müracaat eder, kriterlere uygun görülenler bu sisteme dahil edilir.

Belge

Madde 14 — Ferdi, koloni, sürü bazında hayvanların satılması halinde yetiştiricinin talebi üzerine; soykütüğüne kayıtlı hayvanlara damızlık belgesi veya sertifikası, önsoykütüğüne kayıtlı hayvanlara ise damızlık sertifikası verilir.

Zorunluluk

Madde 15 — Hayvanın başka bir şahsa satılması halinde satış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde alıcı tarafından önsoykütüğü veya soykütüğüne işletilmesi mecburidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soykütüğü ve Önsoykütüğü Çalışma Usul ve Esasları

Tanımlama

Madde 16 — Tanımlama aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Hayvanlarla ilgili faaliyetlerde herhangi bir karışıklığa meydan vermeden kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi için hayvanlar ait oldukları türün özelliklerine göre ferdi veya sürü veya koloni bazında tanımlanır.

b) Bir işletmedeki tüm sığırlar ferdi olarak tanımlanır ve bu tanımlama aşağıdaki şekilde yapılır.

1) Sığırların tanımlanmasında iki unsur olarak İsim ve Numara kullanılır.

2) Sığırların numaralanması, 2 parçalı ve baskılı plastik kulak numaralama küpeleri ile yapılır. Küpelerin yapısı ve numaralama sistemi Bakanlıkça belirlenir.

3) Soykütüğü ve önsoykütüğü işletmelerinde numaralama küpesi, sistemi yürütme yetkisi olan kurum veya kuruluş tarafından takılır.

4) Soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıt edilecek her sığır için kayıt formu düzenlenir. Kayıt formu, resmi bir belge olmaması durumunda yetiştiricinin kayıtları veya beyanı doğrultusunda doldurulur. İlde oluşturulan komisyon kararı ve Bakanlık İl Müdürlüğü onayı ile veri tabanına kayıt edilir.

5)Tohumlamada kullanılan boğalar, damızlık belgesindeki bilgilere göre kayıt edilir. 6) Ülke dışından gelen damızlık belgesi veya damızlık belgesindeki bilgileri içeren

resmi belgelerde geçerlidir.

c) Diğer türlerle ilgili tanımlama sistemi Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Soy Bilgileri

Madde 17 — Soy Bilgileri; ana, baba ve varsa büyük ebeveynleri ile ilgili bilgileri içerir. Sığırlarda asgari olarak Önsoykütüğünde: Numara, isim, doğum tarihi, soykütüğünde ise; numara, isim, doğum tarihi ve ananın süt verimi yer almalıdır. Diğer hayvan türlerinde bu bilgilerin neler olacağı Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Özellikler ve Bilgiler

Madde 18 — Islaha konu olabilecek özellikler ve bilgiler ile bunlarla ilgili yapılacak çalışmaların usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir. Sığırlarda bu özellik ve asgari bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Sığırlarda Süt Verim Kontrolleri:

1) Sığırlarda her bir ineğin verdiği süt miktarı, sütündeki yağ ve protein oranları belirlenir. Sonraki yıllarda ıslah amaçlarındaki değişiklik ve piyasanın talebi doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen diğer verim veya özellikler eklenebilir.

2) Soykütüğüne kayıtlı ineklerde verim kontrolü yapılması zorunludur.

3) Bir ilde süt verim kontrollerini yapma yetkisi, Bakanlıkça soykütüğü sistemini yürütmeye yetkili kılınan kuruluşa aittir.

4) Süt verim kontrolleri ile yağ, protein vb. analizlerle ilgili detaylar, Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

b)Diğer türlerle ilgili ıslaha konu olabilecek özellik ve bilgiler, Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Doğum, Tohumlama ve Sürüden Ayrılma

Madde 19 — Doğum, tohumlama ve sürüden ayrılmaya ilişkin bilgilerle ilgili çalışmaların usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Verilerin Depolanması

Madde 20 —Verilerin depolanması aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Her ilde bir veri tabanı bulunur. Soykütüğü ve önsoykütüğü sisteminde illerde tutulan tüm kayıtlar soykütüğü merkez bürosunda depolanır.

b) Veri tabanını oluşturma, kullanma ve saklamaktan soykütüğü sistemini yürütme yetkisi alan kuruluş sorumludur.

c) Veri tabanından Bakanlık yararlanabilir.

Verilerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların Yayımlanması

Madde 21 — Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayımlanması aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Soykütüğü ve önsoykütüğü sistemindeki tüm kayıtlar, yapılacak ıslah ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere değerlendirilir.

b) Kayıtların tutulmasına, elde edilen verilerin değerlendirilmesine ve damızlık değer tahmini yapılmasına Bakanlık ve/veya soykütüğü sistemini yürütme yetkisi alan kuruluş yetkilidir.

Islah Programının Hazırlanması ve Yürütülmesi

Madde 22 — Islah programı aşağıdaki şekilde hazırlanır ve yürütülür.

a) Ülkesel ıslah programları, Bakanlık tarafından ve Bakanlık tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca hazırlanır.

b) Islah programlarında; ıslah amacı, sürü büyüklüğü, kayıtlı sürü büyüklüğü, programın süresi ve diğer teknik detaylar belirtilir.

c) Islah programı, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

d) Programda yapılacak her türlü değişiklik Bakanlığın onayına sunulmak zorundadır.

e) Bakanlık uygulamayı izlemek ve sapma olması halinde yazılı uyarıdan 3 ay sonra yapılacak denetimi takiben onayını geri çekmek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

f) Bir ıslah populasyonunda birden fazla kuruluş ıslah programı yürütemez.

g) Sığırlarda ıslah programı yürütecek kuruluşlar, sperma üretme istasyonuna sahip olmalı veya bir sperma üretme istasyonu ile sözleşme yapmalıdır.

h) Sperma üretme istasyonuna sahip olup boğalarını test etmek isteyen kuruluş, soykütüğü sistemini yürüten kuruluşla işbirliği protokolü yapmalıdır.

ı) Islah programları, Bakanlık tarafından çıkarılacak talimat çerçevesinde yürütülür.

Damızlık Sertifikası ve Belgesi

Madde 23 — Damızlık sertifikası ve Damızlık Belgesi ile ilgili husular aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

a) Soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı hayvanlara, kayıtlarının niteliklerine göre damızlık belgesi veya sertifikası verilir.

b) Damızlık belgesi ve damızlık sertifikası düzenleme yetkisi, Bakanlık ve/veya sistemi yürütme yetkisine sahip kuruluşa aittir.

c) Tür bazında damızlık belgesi ve damızlık sertifikası düzenleme soykütüğü merkez bürosunda yapılır. Düzenlenen damızlık belgesi ve sertifikası, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Bakanlığın öngöreceği şekilde talep eden kuruluşa gönderilir.

d) Belgelerin şekli ve içeriği Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

Diğer Soykütüğü ve Soykütükleri

Madde 24 — Diğer tür, ırk, soy, hat ve koloni bazında ihtiyaç duyulacak soykütüğü ve önsoykütüğü çalışmaları Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatlarla yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Madde 25 — Soykütüğü ve önsoykütüğünde kayıtlı hayvanlarla ilgili gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler, başka hayvana ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde değişiklik yapanlar hakkında 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 17 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 26 — Soykütüğü ve önsoykütüğünün gerektirdiği bilgileri doğru ve zamanında vermeyen işletmeler yazılı olarak uyarılır. İki kez uyarılan ve uyarılara uymayan işletmeler ve hayvanları sistemden çıkartılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğ

Sayfa Başı