Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Kasım 2001

CUMA

Sayı : 24592

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3201 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi İkinci Anadal Programı Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 84)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-35)

— Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2001/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E : 1999/42 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2001/41 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuruluş ve

Ana Teşkilat Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Kuruluş

Madde 1 — İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulması planlanmış, 29/3/2001 tarih ve 4633 sayılı Kanunla kamu tüzel kişiliğini kazanmış, merkezi İstanbul’da bulunan bir Yüksek Öğretim Kurumudur.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; Üniversitede akademik ve idari birimlerin oluşturulmasını, işleyişini, akademik ve idari personelin seçilme ve atama yöntemlerini, görev, sorumluluk ve haklarını, denetimleri ve Üniversite mensuplarının disiplin ve sicil işlemlerini, mali konuları ve Üniversite ile ilgili diğer işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik; Mütevelli Heyet, Üniversite, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ile bunları oluşturan Bölümlerin kuruluş, yönetim ve görev esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte yer alan;

 

a) Vakıf/Kurucu Vakıf

: İstanbul Ticaret Üniversitesinin kurucusu olan İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfını,

 

b) Üniversite

: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

 

c) Mütevelli Heyet

: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

d) Başkan

: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

 

e) Rektör

: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

 

f) Senato

: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

 

g) Yönetim Kurulu

: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 ifade eder.

Genel Hükümler

Madde 6 — Üniversite, eğitim ve öğretimin çağdaş düzeyde ve Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde yürütülmesini ve bu bağlamda Mütevelli Heyetin saptadığı ilkeler ve oluşturacağı denetim ve gözetim işlevi çerçevesinde akademik faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirmeyi amaçlar. Üniversite T.C. Anayasasının 133 üncü maddesi hükmü gereği Devletin gözetimi altındadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

 

Mütevelli Heyet

Madde 7 — Mütevelli Heyet, İstanbul Ticaret Üniversitesinin tüzel kişiliğini temsil eder ve Üniversitenin en üst karar organıdır.

Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Yasa ve Yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz en az yedi kişiden oluşur. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ile Rektör Üniversite Mütevelli Heyetin doğal üyesidir, ancak Kurucu Vakıf Yönetim Kurulundan Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez.

Mütevelli Heyetin toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çoğunluğu esası uygulanır. Her üye oyunu, kabul veya ret olarak, kullanmak zorundadır. Çekimser oy kullanılamaz.

Mütevelli Heyet üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Mütevelli Heyetinin oluşumunda yapılan değişiklikler de aynı şekilde bildirilir.

Mütevelli Heyetteki her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet, üyelerin yenilenmesi ve üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevinden alınabilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak ilan eder.

Mütevelli Heyetin doğal üyesi olan Rektör, kendisini ilgilendiren toplantılara ve oylamalara katılamaz. Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamazlar.

Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma ile ilgili yapacakları fiili harcamalar ödenir.

Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesi için bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmayan ve tamamlayıcı nitelikte bulunan yönetmelik ve yönergeleri çıkarır. Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek karara bağlar.

Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 5 inci maddesinin (f) bendi hükmü gereğince, fakülte, enstitü ve yüksekokulların, hazırlık okullarının, meslek yüksek okullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparkların, fakülte ve yüksek okulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Senatonun önerisini inceler, uygun bulursa Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunar. Mütevelli Heyetin veya yetki vermesi halinde Rektörün önerisi ve Başkanın kararı ile mali ve idari yönden özel statülü uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir.

Mütevelli Heyet Üniversitenin yönetim standartlarını saptar. Mütevelli Heyet Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit eder, sözleşme esaslarını saptar, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar. Rektör tarafından hazırlanan üniversite bütçesini inceleyerek karara bağlar, bütçe uygulamalarını izler, öğrencilerden alınacak ücretleri tespit eder.

Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Rektör ve/veya Üniversitenin diğer bir organına devredebilir.

Mütevelli Heyet yılda en az iki kez Başkanın çağrısı ile olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyet dört üyenin yazılı isteği ve/veya Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Toplantının Raportörlüğünü üyelerden biri yapar.

Mütevelli Heyet, idari ve mali konularda uygulamalar yapmaya yetkili olmak üzere Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir "Yürütme Kurulu" seçer. Yürütme Kurulu dört üyeden oluşur. Başkan ve Rektör yürütme kurulunun doğal üyesidir.

Başkan ve Başkan Vekili

Madde 8 — Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkan, Üniversitenin Başkanı olarak Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Süreleri biten Başkan ve Başkan Vekili yeniden seçilebilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat

Rektör

Madde 9 — Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır.

Rektör, Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre dört yıllık süre için atanır. Görev başındaki Rektör yeniden atanabilir.

Rektörün yaş haddi 67’dir. Ancak Rektör olarak atanmış olanlarda görev süresi tamamlanıncaya kadar yaş haddi aranmaz.

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Profesör unvanlı en çok üç kişiyi yardımcı olarak seçer ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.

Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Rektör atanır.

Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10 — Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

b) Mütevelli Heyetle Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Üniversite Kurullarına başkanlık etmek,

d) Yüksek Öğretim Üst Kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

e) Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

f) Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

h) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

i) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek,

j) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak,

k) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

l) Üniversite ile ilgili sorunları Mütevelli Heyet toplantılarına götürmek,

m) Yasalar ve yönetmelikler ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma planı, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör Yardımcıları

Madde 11 — Mütevelli Heyet, Rektörün önereceği profesör unvanlı kişiler arasından akademik ve idari konularda görevli olmak üzere sayıca üçü aşmamak kaydıyla Rektör Yardımcılarının atamalarını yapar. Rektör Yardımcılarının görev süreleri üç yıldır. Rektör, görev başında bulunmadığında Rektör Yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Vekalet, en fazla altı ay sürer. Rektör Yardımcıları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile görevlerinden alınabilirler.

Senato

Madde 12 — Üniversite Senatosu Üniversitenin en yüksek akademik organıdır. Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Senatonun görevleri;

a) Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Mütevelli Heyetin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleriyle ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

h) Yasa ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde 13 — Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurullarına katılabilirler.

Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 14 — Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri ;

a) Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Mütevelli Heyete sunmak,

c) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

d) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

e) Araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetlerinin yürütülme esaslarını belirlemek,

f) Yasa ve bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan

Madde 15 — Rektör, Üniversitenin içinden veya dışından aday olarak belirlediği Profesörü Mütevelli Heyete önerir. Atamalar Mütevelli Heyetin onayıyla tamamlanır.

Dekanın görev süresi üç yıldır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir. Dekan, fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasında en çok iki kişiyi Dekan Yardımcısı olarak Rektöre önerir. Dekan Yardımcıları en çok üç yıl için Rektör tarafından atanır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz.

Dekanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16 — Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

e) Yasa ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

Fakülte Kurulu

Madde 17 — Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarında seçecekleri iki ve yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte Kurulu, her yarı yılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte Kurulunun raportörlüğünü Fakülte Sekreteri yapar.

Fakülte Kurulunun Görevleri

Madde 18 — Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar;

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

c) Yasa ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 19 — Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Kurul, dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Fakülte Sekreteri yapar.

Fakülte Yönetim Kurullarının Görevleri

Madde 20 — Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar;

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe kararını hazırlamak, dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

e) Yasa ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Müdürü

Madde 21 — Enstitü Müdürü, Rektör tarafından tespit edilip bildirilen adayların arasından Mütevelli Heyetçe atanır. Enstitü Müdürünün görev süresi 3 yıldır.

Müdür, enstitüde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasında en çok iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz.

Enstitü Müdürünün Görevleri

Madde 22 — Enstitü Müdürü, yasa ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü Kurulu

Madde 23 — Enstitü Kurulu Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü Kurulu yasa ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri yapar.

Enstitü Sekreteri raportörlük görevini yapar.

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 24 — Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasında Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulu, yasa ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Müdürü

Madde 25 — Yüksekokul müdürü Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

Müdür, enstitüde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasında en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektöre önerir. Müdür yardımcıları en çok üç yıl için Rektör tarafından atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz.

Yüksekokul Müdürü yasayla ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Kurulu

Madde 26 — Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur.

Yüksekokul Kurulu yasa ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Madde 27 — Yüksekokul yönetim kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul Yönetim Kurulu, yasayla ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm Başkanı

Madde 28 — Bölüm Başkanı, bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır.

Süresi biten Bölüm Başkanı yeniden atanabilir. Bölüm Başkanı bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda yeni bir başkan atanır.

Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim Elemanları

Madde 29 — Üniversitenin öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet Yüksek Öğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yüksek öğretim kurumlarında görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet tarafından kurulan yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Senato tarafından kabul edilecek diğer şartlar da aranır.

Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları öncelikle bağlı bulundukları bölüm başkanı ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

Öğretim Üyeleri

Madde 30 — Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim üyelerinin görevleri :

a) Üniversitede, yasada belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermektir.

Öğretim üyeleri, fakülte, enstitü, yüksekokul, dekan ve müdürlerinin görüşü ve önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanırlar.

Öğretim Görevlileri

Madde 31 — Öğretim görevlileri, Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan, derslerin veya her hangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış, sözleşme veya ders saati ücreti ile görevlendirilmiş kişilerdir.

Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanların, enstitü ve yüksekokullarda müdürlerin ve Rektörün ortak önerileri üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanırlar.

Okutmanlar

Madde 32 — Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen ve yabancı dil hazırlık derslerini okutan veya uygulayan Rektörlüğe bağlı öğretim elemanlarıdır. Rektör okutmanlar arasından birini hazırlık okulu/hazırlık sınıfı koordinatörü olarak Mütevelli Heyete önerir. Koordinatör Mütevelli Heyet tarafından atanır.

Okutmanlar seçme sınavı ve mülakatla alınır. Sınav ve mülakat aşamalarında başarılı bulunan okutman adayları Koordinatörün teklifi, Rektörün onayı ile Mütevelli Heyet tarafından atanırlar.

Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, Çevirmenler ve Eğitim-Öğretim Planlamacıları

Madde 33 — Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

Bölüm başkanlarınca önerilen araştırma görevlileri, ilgili dekan veya müdürün olumlu görüşü alınarak Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük kendi görüşüyle birlikte öneriyi Mütevelli Heyete bildirir. Atama Mütevelli Heyetçe yapılır.

Lisansüstü eğitime kabul şartlarını taşıyan araştırma görevlilerinin yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam etmeleri, bağlı bulundukları bölüm başkanının önerisi ve ilgili kurulun onayına bağlıdır.

Uzmanlar, öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

Çevirmenler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

Eğitim-öğretim planlamacıları, yüksek öğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

Uzmanlar, çevirmenler ve planlamacılar dekanın, müdürün ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe atanırlar.

Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 34 — Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

Gelen teklifler Rektör tarafından oluşturulacak "Proje Değerlendirme Komitesi" tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

Değerlendirme yapılırken projenin Üniversiteye sağlayacağı yarar, araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır.

Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulu görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe yapılan öneri ile Mütevelli Heyetçe verilecek izne bağlıdır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemeler bir yönerge ile düzenlenir.

İzinler

Madde 35 — Öğretim elemanları eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini aksatmamak koşuluyla yılda toplam olarak bir ay ücretli izin kullanabilir. Mücbir nedenlerle bir yıla ait olan ve kullanılmayan izinler ilgili yönetici ve Rektörün onayı ile bir sonraki yıl izni ile birleştirilebilir.

Bunların dışındaki personelin izinlerini bağlı bulunduğu ilk disiplin amiri verir.

Üniversite Yönetim Kurulu, öğretim üyelerine ilgili yönetim kurulları kararı olması koşuluyla araştırma amaçlı olarak iki ayı aşmamak koşuluyla kısa süreli izinler verebilir.

Rektör yardımcıları, dekanlar ve müdürlerin iznini Rektör, Rektörün iznini ise Başkan onaylar.

Disiplin ve Ceza İşleri

Madde 36 — Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin ve ceza işleri için; "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" hükümleri ile "Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği" ve öğrenciler için de "Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Sözleşmeler

Madde 37 — Sözleşmeli öğretim elemanlarının atanma süreleri bir yıldan az olmamak kaydıyla en çok beş yıldır. Yöneticilik görevi üstlenen öğretim üyelerinin sözleşme süreleri, yaptıkları görevin yasal süresinden daha az olamaz. Sözleşme süresinin bitiminden bir ay önce taraflardan biri tarafından feshedilmedikçe sözleşmede yer alan süre kadar uzatılmış sayılır.

Yarı zamanlı öğretim elemanlarının sözleşmeleri bir yıllık, ek ders ücretli öğretim elemanlarının sözleşmeleri ise bir veya iki akademik dönemlik olarak yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat

 

Üniversite İdari Teşkilatı

Madde 38 — Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur;

Genel Sekreterlik,

Enstitüler Sekreteri,

Bilgi İşlem Müdürlüğü,

Mali İşler Müdürlüğü,

Personel Müdürlüğü,

Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü,

İdari ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü,

Hukuk Müşavirliği,

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

Sivil Savunma Uzmanlığı.

Genel Sekreterlik

Madde 39 — Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur. Genel Sekreter üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görevleri şunlardır;

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

e) Basın ve halkla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Enstitüler Sekreteri

Madde 40 — Enstitüler Sekreterinin görevleri şunlardır;

a) Enstitülerin idari hizmetlerinin yürütülmesi,

b) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Madde 41 — Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

b) Üniversite eğitim yazılımlarını temin etmek, korumak ve/veya yazılmasına yardımcı olmak ve bakımını yapmak,

c) Üniversite idari yazılımlarını yazmak veya temin etmek, geliştirmek, bakımını yapmak,

d) Bilgisayar yatırımları ile ilgili olarak rapor hazırlamak ve Rektöre öneride bulunmak,

e) Yerel ağın bakımını ve işletimini yapmak; ulusal ve uluslararası ağlarla Üniversitenin sürekli ve sorunsuz bağlantısını sağlamak,

f) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili olarak bütçeyi hazırlamak ve bilgisayar kullanan idari ve akademik birimler arasında koordinasyonlu çalışma ortamını sağlamak,

g) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,

h) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer işleri yapmak.

Mali İşler Müdürlüğü

Madde 42 — Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversiteye ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programlarını finansman kaynaklarıyla ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

d) Üniversitenin ayniyat işleriyle her türlü ödeme ve tahsil işlemlerini yürütmek,

e) Üniversitenin muhasebe sistemini yürütmek ve uygulamak,

f) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Personel Müdürlüğü

Madde 43 — Personel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Madde 44 — Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görevi şunlardır;

a) Fakülte, enstitü ve yüksekokullardaki öğrenci işleri büroları ile koordineli olarak çalışma ve standardizasyonu sağlamak,

b) Öğrenci işleri ile ilgili bilgi erişim sisteminin güvenilir ve sağlıklı çalışmasını Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ortaklaşa sağlamak,

c) Öğrencilerin yeni kayıt işlerini yapmak, ders durumlarıyla ilgili işlemlerin ana kaydını tutmak,

d) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek ve ana mezuniyet defter kayıtları ile diploma kayıtlarını tutmak,

e) Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek,

f) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Madde 45 — Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversite kütüphanelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Baskı, film, video-bant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak,

c) Öğretim üyelerinin kaynak taleplerini karşılamak,

d) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak,

e) Kütüphaneler arası işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Kamunun belli ilkeler çerçevesinde kütüphaneden yararlanma olanağını düzenlemek,

g) Kütüphane ihtiyaçları ile ilgili olarak akademik birimlerle koordinasyon içinde bütçe hazırlamak,

h) Üniversite yayınları, tezler, kitap ve sairenin tanıtımını yapmak, telif haklarını korumak ve takip etmek,

i) Rektörce ve Genel Sekreterce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Madde 46 — Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileriyle ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak,

c) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek,

e) Spor bursu yönetmeliği ile ilgili hususları takip etmek,

f) Spor sahalarının bakımını ve işletilmesini yapmak,

g) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü

Madde 47 — İdari ve Teknik Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversite bina ve tesislerinin teçhizatı ile ilgili işlemleri yapmak,

b) Yapı ve onarımla ilgili işlemleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santralı, asansörler, arıtma tesisi ve diğer teknik altyapı bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi ve araç işletme işlerini yapmak,

d) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yapmak,

e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,

f) Basım ve grafik işleriyle evrak, yazı, basım hizmetlerini yerine getirmek,

g) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 48 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında kazai ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,

b) Üniversitenin faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

c) Başkan ve Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Madde 49 — Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Üniversitenin kamuoyunda tanıtım için gerekli organizasyonları yapmak,

b) Üniversite ile ilgili bilgileri ilgili kuruluşlara aktarmak,

c) Üniversitenin gerçekleştireceği her düzeydeki toplantıların organizasyonunu ve duyurulmasını yapmak,

d) Basın/yayın kuruluşları ile etkin ilişkiler kurmak ve bu kurumların Üniversite ile iletişimini sağlamak,

e) Rektörlük ve Genel Sekreterlikce verilecek diğer görevleri yapmak.

Sivil Savunma Uzmanlığı

Madde 50 — Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır;

a) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlemlerini yürütmek,

b) Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul İdari Teşkilatı

Madde 51 — Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari işleri, fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik yürütür.

Bölüm İdari Teşkilatı

Madde 52 — Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin (şef) yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

İdari Personelin Atanması

Madde 53 — Üniversitede görevli idari personel Rektör tarafından atanır ve atama Mütevelli Heyetin onayıyla tamamlanır. Diğer personel ve hizmetliler Genel Sekreterin önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Üniversitenin Gelir Kaynakları

Madde 54 — Üniversitenin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir;

a) Kurucu Vakıfça geliri Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen gelirler,

b) Üniversitenin işletme faaliyetlerinden elde edileceği gelirler,

c) Araştırma ve geliştirme projelerinden elde edilecek gelirler,

d) Öğrencilerden alınacak ücretler,

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

f) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

g) Bağışlar, vasiyetler ve sair gelirler.

İta Amiri

Madde 55 — Üniversitenin İta Amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan ve Başkan Vekili birlikte bu yetkiyi uygun gördükleri ölçüde Rektöre devredebilirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 56 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57 — Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

Maliye Bakanlığından :

 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

(Seri No: 84)

 

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Payları Hakkında Tebliğ

 

(PİGM/AFİF 2001-35)

 

—— • ——

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

 

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

 

Sayfa Başı