Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Kasım 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24581

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Motorlu Araçların Yolcu Bölümünün Isıtma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/548/AT)

— Motorlu Araçların Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/1269/AT)

 

Tebliğler

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 587) 

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 

— Şanlıurfa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/9)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

 

—— • —— 

Sayfa Başı


 Tebliğler

—— • —— 

—— • —— 

Şanlıurfa Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/9

Karar Tarihi : 26/9/2001

8/3/1993 tarih ve 21518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliği” gereğince oluşturulan Şanlıurfa İl Mahalli Çevre Kurulu 26/9/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Yalçın BULUT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Hava Kirliliğinin Önlenmesi amacıyla 2001-2002 kış sezonunda aşağıda belirtilen standartlardaki yakıtlar kullanılacaktır.

1 — Kömür :

Yüksek boyutlarda hava kirliliğine neden olmayan kükürt oranı % 1.65 veya bunun altında; enerji değeri 3.000 kcal/kg veya bunun üzerinde olan, kömür ebadının 18 mm’nin altındaki kısmının toplam miktar içindeki oranı % 10’u geçmeyen ocak çıkışından sonra yıkanıp elenerek kapasitesi zenginleştirilen yerli linyit kömürlerinin meskun mahalde yakıt olarak (Kalori değerinin 3.000 kcal/kg üstünde olması durumunda her 1.000 kcal/kg başına kükürt oranı + % 5.5 (Satışa sunulan) değerini açmayacaktır) kullanılmasına,

a) İthal Edilecek Isınma Amaçlı Kömürlerin,

Alt ısıl değeri

: 6.000 kcal/kg (Satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Uçucu madde (%)

: 12-22 (Kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Kükürt oranı (%)

: 1 (Kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

Toplam Nem (%)

: 10 (Satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % tolerans

b) İthal Edilecek Sanayi Amaçlı Kömürlerin,

Alt ısıl değeri

: 6.000 kcal/kg (Satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Uçucu madde (%)

: 36 (Kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Kükürt oranı (%)

: 1 (Kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

Toplam Nem (%)

: 10 (Satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm olmasına,

c) Yerli veya ithal toz kömürlerden veya her ikisinin karışımından üretilen kömür briketlerinin aşağıda belirtilen özellikleri taşıması koşulu ile ısınmada kullanılmasına,

Toplam rutubet en çok

: % 15

Kül (En çok)

: % 20

Kükürt oranı

: % 1.65 max (Satışa sunulan)

Enerji değeri (En az)

: 3.000 (-200) kcal/kg (Satışa sunulan)

Bağlayıcı Madde Nişasta :

d) Birleştirici madde olarak yanık yağ gibi zararlı madde kullanılarak imal edilen ve kükürt oranı yüksek kömür briketleri ile kanserojen madde ihtiva eden petrokok kömürlerinin il sınırları dahilinde yakıt olarak kullanılmasının yasaklanmasına, menşei belli olmayan kömürlerin yakılmamasına, satışının yasaklanmasına,

2 — Sıvı Yakıtlar :

a) Isınmada sıvı yakıt kullanan konutlar ve Resmi Dairelerde yine Şanlıurfa İli meskun alan dahilindeki sanayi tesislerinde % 3.5 kükürt ihtiva eden 5 ve 6 no’lu Fuel-Oil kullanılmasının yasaklanmasına ve yerine % 1.5 kükürt ihtiva eden özel yakıtların kullanılmasına,

b) Meskun mahal dışında faaliyet gösteren sanayi tesislerinin, Çevre Bakanlığının 14/10/1996 gün ve 6736-19 nolu Genelgesi doğrultusunda, talep etmeleri halinde Valiliğimizce gerekli inceleme yapıldıktan sonra uygun görüldüğü taktirde 6 nolu fuel-oil kullanılmasına izin verilmesine,

c) Hava kirliliğine neden olan evsel atık ve bahçe atıklarının yerleşim alanları içersinde yakılmasının yasaklanmasına,

d) Aşırı oranda hava kirliliğine neden olan tezek, saman, lastik ve yanık yağların binalarda, atölye, dükkan, banyo ve hamamlarda yakıt olarak kullanılmasının yasaklanmasına,

3 — Yakıt Depo ve Satış Yerleriyle İlgili Kurallar :

a) Satışa sunulan kömürün hangi vasıfla olduğunu nereden ve ne zaman alındığına dair belge ve kömür analizi raporunun depo veya satış yerlerinde bulundurulmasına,

b) Şanlıurfa İli dahilinde ısınma amaçlı yakıt pazarlanabilmesi için Belediye Başkanlığından ruhsat alınmasına,

c) Gerekli olan hallerde depo ve satış yerlerinden alınan kömür numunelerinin analiz giderlerinin işyeri sahibi tarafından karşılanmasına, İl sınırlarına giren bütün kömürlerin Sırın Yolu ve Trafik Bölge Müdürlüğü karşısında kurulu bulunan Kömür Denetleme İstasyonunda kontrolü yapıldıktan sonra Çevre Müdürlüğünce Kömür Uygunluk Belgesinin verilmesine,

d) Isınma amaçlı kömür satışı yapacak mahrukatçıların kararda belirlenen kömür özelliklerini taşımayan kömür satışı yapamayacaklarına dair taahhütte bulunmalarına,

e) Resmi Daireler de dahil olmak üzere bütün yakıt kullanıcılarının gerektiğinde ibraz etmek üzere aldıkları yakıtın vasıflarını belirtir Kömür Uygunluk Belgesi, fatura veya fişi almak ve bulundurmak zorunda olduklarına,

f) Kaloriferci veya ateşçi belgesi olmayan kişilerin kalorifer yakılmasında çalıştırılmamasına bu meyanda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kalorifercilik ve ateşçilik kurslarının açılmasına, alınacak belgenin görünür bir şekilde kazan dairesine asılmasına,

g) Resmi kurum, kuruluş ve işyerleri ile meskenlere ait bacaların 1 Kasım 2001 tarihine kadar temizlettirilmesine, baca temizliğini yaptırmayanların Belediye Başkanlığınca takip edilerek tespit edilenler hakkında tanzim edilecek tutanakların 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yasal işlem uygulanmak üzere Valilik Makamına gönderilmesine,

h) Kaloriferli tüm binalarda denetim esnasında kömürün kalitesi Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere uyup uymadığı hususunda oluşacak tereddütlerde alınacak örneklerin analiz giderlerinin ilgili bina sorumlusu (Yönetici) muhatap kabul edilerek yapılmasına,

4 — Kontrol ve Bertaraf İşlemlerinde Uygulanacak Kurallar :

a) Bölge Trafik Ekiplerinin kömür taşıyan araçların tümünü kontrol etmeleri ve yukarıda evsafa uymayan kömürlerin İl merkezine girişinin önlenmesine,

b) Apartman, işyeri ve kömür satış depolarına yakıt olarak kullanılan veya satışa sunulan evsafı yukarıda belirtilen standartlara uymayan ve Kömür Uygunluk Belgesi olmayan yakıtlarla ilgili gerekli denetimi yapmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığından birer personelden oluşacak denetleme ekibinin kurulmasına,

c) Kaçak kömür ve yakıtların denetleme ekibinin tutanağı doğrultusunda belediye tarafından imhasına,

d) İlimizdeki hava kirliliği ölçüm sonuçlarının insan sağlığını etkileyecek bir duruma gelmesi halinde, Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi gereğince, Valilikçe oluşturulacak komisyon tarafından belirtilecek önlemler doğrultusunda uyarı kademelerinin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı