Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Kasım 2001

CUMA

Sayı : 24578

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’na, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Sosyal Sigortalar Kurulu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesindeki Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

— Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşletmeleri Yönetmeliği

— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

6 Kasım 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18168

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Kasım 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Kasım 2001

B.01.0.KKB.01-06-199-2001-765

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Kasım 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18168 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Kasım 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

6 Kasım 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18169

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Kasım 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Kasım 2001

B.01.0.KKB.01-06-200-2001-766

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Kasım 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18169 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Kasım 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

      CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 21/12/1994 tarihli ve 22148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin değişik (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) En az 1,5 trilyon lira nakdi sermaye bulundurmaları,”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

“Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce Müsteşarlıktan faaliyet izin belgesi almış olan ve faaliyette bulunan ikrazatçılar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar sermayelerini 500 milyar Liraya, bu ikrazatçılar ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sermayeleri 1,5 trilyon Liradan az olan ikrazatçılar ikinci yılın sonuna kadar, o tarihte ikrazatçıların faaliyet izni için aranan sermaye miktarına çıkartırlar ve Müsteşarlığa bilgi verirler.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 26/7/1994 tarihli ve 22002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesine (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Özkaynak: Finansman şirketlerinin ödenmiş sermaye ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço zararının mahsubundan sonra elde edilen bakiyeyi,”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ödenmiş sermayelerinin 3 trilyon Liradan az olmaması,”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Verilen izne uygun olarak belge tarihini izleyen 1 yıl içinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete sürekli olarak bir yıl ara verilmesi halinde Müsteşarlıkça verilen faaliyet izin belgeleri iptal edilir.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Her bir şube için, 4 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen miktar kadar ödenmiş sermayeye eklenmesi,”

“Yurt dışında faaliyette bulunan finansman şirketlerinin Türkiye’de şube açmaları Müsteşarlığın iznine tabidir. Yabancı finansman şirketlerinin şube izni almalarında, tüketici finansman şirketlerinin kuruluş izni için aranan koşulların yerine getirilmesi istenir. Bu şirketlerce ilk şube dışında şube açılması, finansman şirketlerince şube açılmasıyla aynı esas ve usullere tabidir.”

MADDE5 — Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

“Finansman Şirketlerinin Borçlanma Sınırı

Madde 11/A — Finansman şirketleri özkaynaklarının 15 katından fazla borçlanamazlar.”

MADDE6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Finansman şirketleri, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yaparlar. Sözleşmeler döviz üzerinden yapılmış olsa dahi, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı gereği, karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilir. Genel sözleşmede mal ve hizmetin teminine ilişkin genel şartların yanında, tüketiciye uygulanacak faiz ve diğer masraflar serbestçe belirlenir. Genel sözleşmenin bir örneği imza tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının başındaki “Sözkonusu sözleşmelerde;” ibaresi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mer’i mevzuat hükümlerine göre hazırlanan sözkonusu sözleşmelerde;”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Maliye Bakanlığının 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan “Diğer Finansal Kuruluşlar” için öngörülen yıllık işletme harcının ödendiğini gösteren makbuz örneğinin en geç o yılın Şubat ayı sonuna kadar,”

MADDE9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şirketin mali tablo ve raporları Müsteşarlık, Sermaye Piyasası Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yetki belgesi almış bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirilir. Denetleme raporunun bir örneği düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.”

MADDE10 — Ayın Yönetmeliğe, 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici Madde 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Müsteşarlıktan kuruluş izni almış olan veya faaliyette bulunan finansman şirketleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar ödenmiş sermayelerini 1 trilyon Liraya, bu şirketler ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sermayeleri 3 trilyon Liradan az olan finansman şirketleri ikinci yılın sonuna kadar, o tarihte finansman şirketlerinin kuruluşunda aranan sermaye miktarına çıkartırlar.

Ancak, bu şirketlerin veya bunların sermayelerinin % 50 veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların sermayelerinin % 50 veya daha fazlasının el değiştirmesi sonucunu veren hisse devirlerinde, şirket sermayesinin devir tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde 3 trilyon Liraya çıkartılması ve tamamının nakden ödenmesi zorunludur.”

Yürürlük

MADDE11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa tabi kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sendika Üye Sayıları, Yetkili Kamu Görevlileri Sendikalarının

Belirlenmesi, İlanı ve İtiraz

 

Yetkili Sendikaların Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3 — Kamu görevlileri sendikalarınca gönderilen üyelik bildirimleri, her yıl 31 Mayıs tarihi itibarıyla kurumlardan gelen bilgilerle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilerek sendikaların üye sayıları tespit edilir. Bu tesbite göre her hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ve en çok üyeye sahip konfederasyon belirlenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tesbite ilişkin sonuçları Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de yayımlar. Bu sonuçlara beş çalışma günü içinde itiraz edilmediği takdirde, üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar ve en çok üyeye sahip konfederasyonun yetkileri kesinleşir.

İtiraz

Madde 4 — Sonuçların Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde bu tesbite diğer sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Bu takdirde, itiraz dilekçesinin bir örneği bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na itiraz süresi içinde ayrıca verilir. Mahkeme itirazı on beş gün içinde karara bağlar ve taraflara bildirir.

Yürürlük

Madde 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 — Bu Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda öngörülen Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (c) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum İdari Kurulu

 

Kurum İdari Kurullarının Görevleri

Madde 3 — Kurul, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmekle görevlidir.

Kurum İdari Kurullarının Teşkili

Madde 4 — Kurul; en az iki veya daha fazla işveren vekili ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın aynı sayıdaki temsilcilerinden oluşur.

Kamu işveren vekillerinden biri en üst amir tarafından Kurul Başkanı, sendika temsilcilerinden biri ilgili sendika tarafından Kurul Başkan Vekili ve üyelerden biri de Kurulca raportör olarak görevlendirilir.

Kurula seçilecek kamu işveren vekillerinin sayısı beşi geçemez.

Kurum İdari Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 5 — Kamu işveren vekilleri kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleri tarafından; sendika temsilcileri ise kurumdaki üyeleri arasından yetkili organlarınca belirlenir.

Sendikalar aynı sayıda yedek temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üyeler iştirak eder.

Kurum İdari Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6 — Kurul; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere kamu işveren vekili tarafından tespit edilecek yer, gün ve saatte yılda iki kez toplanır. Toplantı gündemi, sendika temsilcileri ile işveren vekili tarafından en geç toplantı tarihinden on beş gün önce tespit edilir. Toplantıda bir önceki görüşme raporunda yer alan hususlar değerlendirildikten sonra taraflar gündemde yer alan konuları sırasıyla görüşürler.Toplantı sonucunda ortaya çıkacak görüşler bir rapor haline getirilerek tutanağa bağlanır. Görüşme raporlarının bir örneği sendika temsilcisine, bir örneği kamu işveren vekiline verilir ve bir örneği de kurum ilan tahtasına asılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek İdari Kurul

 

Yüksek İdari Kurulun Görevleri

Madde 7 — Bu Kurulun görevleri; kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemektir.

Yüksek İdari Kurulun Teşkili

Madde 8 — Yüksek İdari Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının Müsteşarları,

b) Devlet Personel Başkanı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü,

e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

g) Bağımsız başkanlıkların başkanları,

h) Kamu işveren sendikası genel başkanı,

ı) Bünyesinde üye sayıları itibariyle en çok kamu görevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk üçünün üyeleri oranında seçecekleri onbeş temsilciden,

oluşur.

Konfederasyon Temsilcilerinin Belirlenmesi

Madde 9 — Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonların üye sayıları ve bu üyelerin sendikalara dağılımlarına ilişkin 4688 sayılı Kanunun 14 üncü ve diğer maddeleri uyarınca bildirilen en son veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce bir rapor halinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Devlet Personel Başkanlığı en çok üyeye sahip üç konfederasyonun üye sayıları oranını dikkate alarak her bir konfederasyon için belirlediği temsilci sayısını ilgili konfederasyonlara bildirir. Konfederasyonlar kendilerini temsil edecek üyelerin isim listesini Kurul toplantı tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisinin Belirlenmesi

Madde 10 — Kurula katılacak kamu işveren sendikası genel başkanı, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından belirlenir.

Yüksek İdari Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 11 — Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Kurul Başkanı zorunlu durumlarda Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantının gündemi, Kurul üyelerinin talep ve önerileri dikkate alınmak suretiyle Kurul Başkanınca tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kurulun olağan toplantıları, her yılın Haziran ayının ilk yarısı içerisinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek yer, gün ve saatte yapılır.

Kurul gündeminde olan konulara ilişkin bilgi ve belgeler Devlet Personel Başkanlığınca temin edilir; kamu kurum ve kuruluşları bu maksatla talep edilecek her türlü bilgi ve belgeleri verirler.

Kurul üyelerinin çoğunluğunca belirlenen görüş ile bu görüşe katılmayanların görüşleri bir tutanağa bağlanır.

Yüksek İdari Kurulca belirlenen görüş, toplu görüşme tarihinden en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığınca konfederasyonlara gönderilir ve Kamu İşveren Kuruluna sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu İşveren Kurulu

 

Kamu İşveren Kurulunun Görevleri

Madde 12 — Kurul; kamu görevlileri için uygulanacak; katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımlar konusunda toplu görüşme yapmaya yetkili ve görevlidir.

Kamu İşveren Kurulunun Teşkili

Madde 13 — Kamu İşveren Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının başkanlığında;

a) Başbakanlık Müsteşarı,

b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı,

c) Hazine Müsteşarı,

d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,

e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

f) Devlet Personel Başkanı,

g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

h) Kamu işveren sendikası genel başkanından,

oluşur.

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisinin Belirlenmesi

Madde 14 — Kurula katılacak kamu işveren sendikası genel başkanı, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından belirlenir.

Sendika ve Konfederasyon Temsilcilerinin Belirlenmesi

Madde 15 — Toplu görüşmelere Kamu İşveren Kurulu üyeleri sayısı kadar konfederasyon ve yetkili sendika temsilcisi katılır.

Yetkili sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcileri ile yetkili sendikaların kendi aralarında yapacakları kur’a sonucu belirleyecekleri temsilcilerden oluşur. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi başkanlık eder.

Kamu İşveren Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 16 — Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcileri ile Kurul üyeleri çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının on beşinci gününde Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında toplanır.

Toplantının yer ve saati Devlet Personel Başkanlığınca toplantı tarihinden on beş gün önce belirlenerek Kurul üyeleri ile belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcilerine bildirilir.

Toplu görüşme ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak üzere taraflar eşit sayıda yetkililerin katılımı ile ön çalışma grupları oluşturabilirler.

Kurul Başkanı, Yüksek İdarî Kuruldan gelen önerileri de dikkate alarak gündemi tespit eder.

Toplu görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağı ilk oturumda taraflar arasında değerlendirilerek kararlaştırılır.

4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen süre içinde taraflarca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılması halinde mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu takdirde mutabakat metni gereği için Kurul Başkanınca Bakanlar Kuruluna sunulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzlaştırma Kurulu

 

Uzlaştırma Kurulunun Görevleri

Madde 17 — Uzlaştırma kurulu; toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen sürede sonuçlandırılamaması halinde, uyuşmazlık konularını incelemek ve gerektiğinde toplu görüşme taraflarını dinlemekle görevlidir.

Uzlaştırma Kurulunun Teşkili

Madde 18 — Kurul, Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında;

Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin;

(1) - Çalışma Ekonomisi,

(2) - İş Hukuku,

(3) - İdare Hukuku,

(4) - Kamu Maliyesi,

bilim dallarından seçilecek birer öğretim üyesi olmak üzere dört üyeden oluşur.

Kurul üyeleri iki yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Ayrıca, aynı usule göre her bir bilim dalından birer yedek üye seçilir. Mazeretli üyelerin yerine yedek üyeler katılır.

Kurul üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasından üç ay önce Devlet Personel Başkanlığınca yeni üyelerin seçimi Üniversitelerarası Kuruldan istenir.

Uzlaştırma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 19 — Taraflar arasında yapılacak toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde anlaşmayla sonuçlandırılamaması halinde taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Bu çağrı üzerine Kurul, anlaşmazlık konularını görüşmek üzere toplanır. Kurul, gerektiğinde toplu görüşme taraflarının temsilcilerini de dinleyerek uyuşmazlık konularını inceler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Uzlaştırma Kurulu Kararlarının Niteliği

Madde 20 — Kurul kararına tarafların katılması durumunda bu karar mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Kurul kararına katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca imzalanan bir tutanakla Bakanlar Kuruluna sunulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Raportör Görevlendirilmesi

Madde 21 — Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ile Uzlaştırma Kurulunda yapılacak çalışmalarda sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere Devlet Personel Başkanlığından en az (3) adet Devlet Personel Uzmanı raportör olarak görevlendirilir.

Geçici Madde 1 — Yüksek İdari Kurulun bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 2002 yılı için yapacağı olağan toplantısı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanan veriler esas alınarak bu belirlemeyi takip eden on gün içinde yapılır.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığı bağlı bulunduğu Devlet Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Sosyal Sigortalar Kurulu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinin değişik 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum; İdari ve Sağlık Tesislerinde, Kurum Hizmetlerini Koruma ve Geliştirme Derneklerine doğrudan ve ücertsiz yer tahsis edebilir. Kurum adını taşımak kaydıyla, Kurumun tanıtımını sağlayacak kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunan kuruluşlara, bu faaliyetlerini sürdürürken mali yardım sağlamak amacıyla süresi, şekli ve şartları Yönetim Kurulunca belirlenmek suretiyle Kurumca doğrudan ve ücretsiz yer tahsis edilebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 30/10/1987 tarihli ve 19619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sigortalıların sağlık yardımı, protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması, yenilenmesi ile gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi halinde verilecek yol parası ve zaruri masraf karşılığı yardımlarından yararlanabilmesi için düzenlenen vizite kağıtlarında, ilk defa çalışmaya başlayan sigortalının 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olmak üzere toplam 120 gün daha önce çalışması olan sigortalıların ise hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası prim ödeme gün sayısı,”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 4/10/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı’nın Düzenlenmesindeki

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının sağlık yardımı verdiği kişilerin tedavilerinin en kısa sürede sağlanması, çalışma güçlerinin yeniden kazandırılması, bunların eksiksiz ve maddi açıdan en ekonomik koşullarda gerçekleştirilebilmesi için kullanılacak ilaçların listesi, bunların uygulama ve tedavi esasları ile katkı payı alınmayacak hastalıklarla ilaçların ve Kurumun ilaç politikasını belirleyen "SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı”nın hazırlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının hazırlanması, yürürlüğe konulması ve bu Talimatı hazırlayacak komisyonun oluşumu, görevleri ve çalışma esaslarının belirlenmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 616 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

b) Kurum Başkanı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

c) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdür Yardımcısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısını,

f) Başkanlık: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığını,

g) Daire Başkanı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanını,

h) Şube Müdürlüğü: Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Şubesini,

i) Şube Müdürü: Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Şube Müdürünü,

j) Talimat: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatını,

k) Komisyon: Bu Yönetmelik esaslarına göre seçilmiş bulunan üyeler topluluğunu,

l) Karar Defteri: Komisyonun toplantılarda aldığı kararların yazıldığı defteri,

m) Tutanak: Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan yeni Talimat’ın yazılı metnini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu

 

Madde 5 — Komisyon, Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile oluşturulur.

Madde 6 — Komisyon Başkanı, Genel Müdür Yardımcısıdır.

1 — Başkan Yardımcısı, Daire Başkanıdır.

2 — Başkan Yardımcısı, Şube Müdürüdür.

Komisyonda, Şube Müdürlüğünden bir eczacı ve Kurum sağlık tesislerinde görev yapan 2 başeczacı üye olarak yer alır.

Komisyonda, Kurumun sağlık tesislerinde görev yapan aşağıdaki branşlardan birer uzman tabip üye olarak yer alır.

- Cilt Hastalıkları

- Çocuk Hastalıkları

- Dahiliye

- Diş Tabibi

- Endokrinoloji

- Enfeksiyon Hastalıkları

- Fizik Tedavi

- Genel Cerrahi

- Göğüs Hastalıkları

- Göz Hastalıkları

- Hematoloji

- Kadın Hastalıkları ve Doğum

- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

- Nöroloji

- Ortopedi

- Psikiyatri

- Üroloji

Gerekli görülen hallerde Kurum’da görev yapan diğer branşlardan uzmanlar veya başeczacılar geçici olarak komisyonda görevlendirilebilir veya görüşleri alınmak üzere komisyona davet edilebilir.

Madde 7 — Komisyonun-raportörleri, Şube Müdürlüğünde görevli eczacılar arasından Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı tarafından seçilir ve Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilir.

Madde 8 — Her yeni Talimat hazırlığı için yeni bir komisyon oluşturulur. Komisyon, yeni bir komisyonun oluşumuna kadar görevde kalır. Bir komisyona katılan üyelerin müteakip komisyonda da görevlendirilmeleri mümkündür.

Madde 9 — Hastalık, görev değişikliği, emeklilik ve benzeri nedenlerle komisyona katılamayan veya bir çalışma döneminde birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılamayan üyenin yerine, beşinci maddede belirlenen esaslarla yeni bir üye görevlendirilir.

Toplantıya katılamamanın nedeni olan mazeret, üyenin çalıştığı sağlık tesisince Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Madde 10 — Komisyon, gerekli gördüğü hallerde Kurum dışından yazılı görüş alabilir veya görüş almak üzere konusunda yetkili kişileri komisyona davet edebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun ve Komisyon Üyelerinin Görevleri

 

Komisyonun Görevleri

Madde 11 — a)Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunan kimselerin tedavilerinde kullanılacak ilaçları ve bunların kullanım ve tedavi esaslarını belirlemek.

b) Talimat ile ilgili teklifleri ve itirazları incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak.

c) Kurum ilaç politikasına yön verecek görüşleri belirlemek.

d) Katkı payı alınmayacak hastalıklar ve ilaçları belirlemek.

Komisyon Üyelerinin Görevleri

Madde 12 — a) Genel Müdürlükçe bildirilen gün ve saatte komisyon toplantılarına katılmak.

b) Komisyona iletilen teklif ve itirazları inceleyerek görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

c) Kendi uzmanlık alanına giren veya kendi uzmanlık alanında olmamakla birlikte komisyon başkanı tarafından kendine iletilen konularda komisyon dışında inceleme yaparak sonucu komisyona iletmek.

d) Komisyonun çalışmaları ile ilgili olarak, Talimatın yayımlanmasından önce hiçbir kişi ve kuruluşa bilgi vermemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma Esasları

 

Madde 13 — Talimatın düzenlenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları, büro ve yazı işleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Madde 14 — Talimat ile ilgili Kurum sağlık tesisleri, firmalar, sigortalılar ve diğer ilgililerden gelen her türlü bilgi ve belge Şube Müdürlüğünde toplanır, incelenir, eksiklikleri tamamlanır ve komisyona sevk edilir.

Madde 15 — Komisyonun oluşturulmasını müteakip ilk toplantı günü ve saati Şube Müdürlüğünce saptanır ve üyeler toplantıya davet edilir. Takip eden toplantı gün ve saatleri komisyonda kararlaştırılır.

Madde 16 — Toplantılar, üyelerden en az üçte ikisinin katılımıyla yapılır.

Madde 17 — Komisyon Başkanı ve Başkan Yardımcıları aynı zamanda Komisyon üyesidir. Komisyonda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 18 — Komisyonda ilaçların Talimat kapsamına alınıp alınmaması kararı "Kabul" veya "Ret" olarak verilir, varsa özel koşullar belirlenir ve üyeler tarafından imzalanır.

Madde 19 — Her toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

Madde 20 — İlaçlarla ilgili ilaç firmalarının tekliflerinin değerlendirilmesinde; ilacın tedavideki yeri, aynı gruptaki diğer ilaçlar ile tedavi maliyeti karşılaştırılması, tedaviye getirebileceği maddi ve manevi olumlu katkı, yenilik, kolaylık, çabukluk gibi konular gözönüne alınarak karar verilir ve yine bu doğrultuda uygulama kuralı belirlenir. Uygulamaya yönelik diğer başvurular da, tedavideki gelişmeler, tıbbi gereklilikler ve Kurum’un sağlık politikası dikkate alınarak değerlendirilir.

Madde 21 — Çalışmalar sonucunda hazırlanan yeni Talimat bir tutanakla tespit edilir ve tutanağın her sayfası ile imza sayfası üyeler ve raportörler tarafından imzalanır.

Madde 22 — Tutanak, Başkanlık Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 23 — Talimat, Yönetim Kurulunun onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanır ve bir genel yazı ile ünitelere duyurulur.

Ayrıca bir kitap halinde de bastırılabilir.

Madde 24 — Kurumca ilan edilen Talimatın yeniden ne zaman ve ne şekilde değerlendirileceği komisyonun her çalışma döneminin son toplantısında kararlaştırılır. Komisyon olağanüstü haller dışında yıllık çalışmaların bitiminden sonraki kararlaştırılmış olan tarihte çalışma ile ilgili uygulamayı ve yeni başvuruları değerlendirmek üzere Kurum Başkanı onayıyla toplantıya davet edilir. Yayımlanmış bulunan Talimatla ilgili komisyonca yapılacak ilave ve değişiklikler Talimata ek olarak yürürlüğe konulur.

Madde 25 — Komisyon çalışmaları sürerken ve sonuçlandığında alınan kararlar hakkında, Talimat Kurumca yayımlanıncaya kadar açıklama yapılamaz.

Madde 26 — Talimat her yıl için yeniden düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 27 — 24/12/1978 tarihli ve 16499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Listesinin Düzenlenmesindeki Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşletmeleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü ve Başkanın ortak teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Kurumun sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğu kişilere ilgili mevzuat ve yapılacak hizmet sunum sözleşmesi hükümlerine göre kapsamı belirlenen sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuş ya da kurulacak sağlık işletmelerinin kurulması, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetimi, personelinde aranacak nitelikler ve personelin çalışma esasları ile sağlık işletmesi yönetim kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları, üyelerinin nitelikleri, temsilcilerin seçilmesi veya görevlendirilmesi, görev süreleri, görevden alma veya değiştirme gibi hususların düzenlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) ncı ve (7) nci bentleri ile 45 ve 46 ncı maddesine göre kurulacak işletmeleri ve işletmeye dönüştürülen bütün yataklı, yataksız ve benzeri sağlık tesislerini kapsar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, birden fazla sağlık tesisini hizmetin gereği olarak tek bir işletme çatısı altında toplayabilir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kurum

Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Yönetim Kurulu

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

Başkanlık

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Genel Müdürlük

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

İşletme

Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi kapsamına giren sağlık tesislerini,

İşletme Yönetim Kurulu

Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi kapsamına giren Sağlık İşletmelerinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık İşletmelerinin Kuruluşu, Statüsü, Çalışma Konusu, Organları

 

Kuruluşu

Madde 4 — Sağlık İşletmeleri 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü ve Başkanın ortak teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile kurulur ve kamu tüzel kişiliği kazanır.

Statüsü

Madde 5 — İşletme; Başkanlığa bağlı, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali bakımdan özerk, sağlık alanında faaliyette bulunan sağlık tesisidir. İşletmeler, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatı içinde yer alır.

Çalışma Konusu, Görev ve Yetkileri

Madde 6 — İşletmenin çalışma konuları ile görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tanı, tedavi ve rehabilitasyona yönelik ayaktan ve yataklı sağlık ve eczacılık hizmetleri ile gerektiğinde koruyucu tedbirleri süratli, kaliteli, hakkaniyete uygun, kaynakları en verimli biçimde kullanarak ve gerektiğinde işletme dışından sağlık hizmeti satın alarak, Başkanlığın sağlık yardımı kapsamındaki hak sahiplerine sunmak,

b) Modern tanı ve tedavi yöntemlerini, teknolojiyi izlemek ve işletmede uygulamak,

c) Tıp ve sağlık işletmeciliği alanında araştırma ve geliştirmelerde bulunmak,

d) Sağlık Bakanlığının izni ve denetiminde gerektiğinde tıpta uzmanlık eğitimi sunmak,

e) Hizmet sunduğu kesimin sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,

f) İşletme Yönetim Kurulunun teklifi, Kurum Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek Yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre, hak sahipleri dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere sağlık hizmeti sunmak.

g) Hizmet Sunum Sözleşmesi çerçevesinde çalışma alanı ve konuları ile ilgili Başkanlık ve Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Her bir sağlık işletmesinde yukarıda belirtilen çalışma konularından hangilerinin yürütüleceği Başkanlıkça belirlenir.

İşletmenin Organları

Madde 7 — İşletme;

a) İşletme Yönetim Kurulu,

b) İşletme Müdürlüğünden,

oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletme Organlarının Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

İşletme Yönetim Kurulu

Madde 8 — İşletme Yönetim Kurulu;

a) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçenin mülki amiri veya temsilcisinin başkanlığında,

b) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçenin belediye başkanı veya temsilcisi,

c) İşletme Müdürü,

d) Başhekim (Tıbbi hizmetler sorumlusu),

e) Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü,

f) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçedeki en fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonuna bağlı sendikanın kendi aralarından seçim yoluyla belirledikleri bir üye,

g) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçedeki işverenleri temsilen, o il veya ilçedeki işveren sendikaları, ticaret odası, sanayi odası, sanayi ve ticaret odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası veya bunlardan mevcut olanların kendi aralarından seçim yoluyla belirleyecekleri bir üye,

h) İşletmede çalışan tüm personelin kendi arasında yapacağı seçimle belirleyeceği bir üye olmak üzere sekiz (8) üyeden oluşur.

İşletme Yönetim Kurulu üyeliği için, ilgili taraflarca Başkanlığa bir asil üye, bir yedek üye olmak üzere iki (2) kişi bildirilir. Temsilcilerin Başkanlığa bildirilmesinden sonra; Yönetim Kurulunca bildirilen asil üyelerin hükümleri açısından getirilen ve yönerge ile belirlenecek şartları taşıyıp taşımadığı yönünde yapılacak ön incelemeden sonra; İşletme Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartlarına sahip olanlarla Yönetim Kurulu arasında sözleşme bağıtlanır. Sözleşmede; bu Yönetmelikte belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları yanında ödenecek huzur hakları gibi hususlar da yer alır. İmzalanan bu sözleşmenin bir örneği gereği yapılmak üzere işletmeye gönderilir. İşletme Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartlarına sahip olmayan asil üye gönderilmesi halinde bu durum gerekçesi ile birlikte ilgili kuruluşa bildirilir. Bu bildirimden sonraki yedi (7) işgünü içinde bu Yönetmelikteki şartlara uygun üye Yönetim Kuruluna bildirilir. Bu üyenin de üyelik şartlarını taşımaması veya aynı süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde Başkanlık, bu kuruluşun işletme yönetim kurulu üyeliğine bir üye gönderir.

Mülki amir ve belediye başkanı hariç, herhangi bir sağlık işletmesi yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten üye, aynı anda bir başka sağlık işletmesinin yönetim kurulunda görev alamaz.

Mülkü amir veya temsilcisi, işletme yönetim kurulunun başkanı ve asil üyesidir. İşletme yönetim kurulu başkanlığını ve asil üyeliğini yürütecek mülkü amir veya temsilcisi ile belediye başkanı veya temsilcisi yazılı olarak İşletme Müdürlüğünce Yönetim Kuruluna bildirilir. Mülkü amir veya temsilcisi ile belediye başkanı ya da temsilcisinde değişiklik olması halinde yine aynı yolla İşletme Müdürlüğünce Yönetim Kuruluna bildirilir.

İşletme yönetim kurulu başkanı veya işletme yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin dolması halinde yeni üyelerin Başkanlığa bildirimi işlemleri, görev süresinin dolmasından yedi iş günü önceden tamamlanır.

Atama ve seçim yolu ile gelenlerden herhangi bir nedenle işletme yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler üyeliğe getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

İşletme Müdürü, bu Yönetmelikle tanımlanan özellikleri haiz olan ve işletme yönetim kurulunca önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve sözleşmesi bağıtlanarak işletme yönetim kuruluna bildirilir. İşletme müdürünün görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulunca yenisi bu maddede tanımlanan yöntemle atanır.

İşletme yönetim kurulu başkanı, görevinden geçici süreli ayrılışlarında kendisine işletme müdürü vekalet eder.

İşletme Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

Madde 9 — İşletme yönetim kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları şunlardır.

a) İşletmenin, Genel Müdürlük sağlık politikalarına ve işletme amaçlarına uygun olarak işletilmesi için gerekli stratejileri geliştirmek,

b) İşletmede sözleşmeli personel çalıştırılması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanununda tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde İşletme Müdürlüğünün tekliflerini inceleyerek karara bağlamak,

c) İşletme müdürlüğü tarafından hazırlanan, kaynağı işletme tarafından yaratılan ve Kurum gelirlerinin kullanımına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işletmeye aktarılan gelirlere dayanılan plan, program ve bütçeleri, karara bağlamak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

d) Kaynağı işletme tarafından yaratılan bütçe bölümleri arasında aktarmalar ile ek ve olağan üstü harcama tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

e) Giderleri Başkanlıkça karşılanacak işletme ile ilgili gider programını hazırlamak ve mali yılbaşından en geç bir ay önce Genel Müdürlüğün onayına sunmak,

f) Kurum gelirlerinin kullanımına ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işletme gelirlerini değerlendirmek,

g) İşletme müdürlüğünün harcama yetkisi dışında kalan ve bedeli işletmenin kendi yaratacağı gelirlerden karşılanan harcamalar hususunda karar vermek,

h) İşletmenin iç çalışma usulleri ile ilgili olarak, işletme müdürlüğünce hazırlanan yönergeleri karara bağlamak,

i) İşletme müdürlüğünce en geç Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak işletme yönetim kuruluna sunulan bilanço, kâr-zarar ve yapılan işler raporunu inceleyerek görüşüyle birlikte başkanlığın onayına sunmak ve aynı zamanda işletme yönetim kurulunda üyesi bulunan sosyal taraflara bilgi amacıyla göndermek,

j) Meslek mensubu sayısının altıdan fazla olduğu sağlık işletmelerinde görevlendirilecek başhekim, başhemşire ve baş eczacıyı o işletmede çalışan kendi meslek gruplarınca seçilecek en fazla üç aday arasından belirlemek ve görevlendirmek,

k) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlıkça ve Genel Müdürlükçe kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

İşletme Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilme Şartları ve Görev Süresi

Madde 10 — İşletme yönetim kuruluna üye olarak gönderileceklerin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlar ile Genel Müdürlükçe çıkartılacak Yönergeyle düzenlenecek diğer seçilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Yeni kurulacak olan işletmelerde, kuruluş aşamasında işletme müdürünün Yönetim Kurulunca görevlendirilmesini takiben; işletme müdürü, mülki amir ve yerel yönetim temsilcileri, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda işletme yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlar.

İşçi ve işveren kuruluşları işletme yönetim kurulu üyeliğine kendi üyeleri arasından veya bu maddede belirtilen şartları taşıyan, kendi üyesi olmayan kişiler arasından da üye gönderebilir. Bu üyelerin, işletmenin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden kişilerden olması şarttır. Ancak bu kişi aynı zamanda işletmede sürekli veya kısmi süreli çalışan bir kişi olamaz.

İşletme Yönetim Kuruluna işçi sendikaları temsilcisi seçimi, ülke genelinde en fazla üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonuna bağlı sendikaların sağlık işletmesinin bulunduğu il veya ilçedeki temsilcilikleri tarafından belirlenecek yöntemle yapılacaktır. Söz konusu sendikaların veya temsilciliklerinin onbeş (15) gün içerisinde ortak bir temsilci tespit ederek, işletme yönetim kuruluna bildirmemesi halinde, işletme yönetim kurulunun işçi temsilcisi olan üyesi, ülke genelinde en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonunca 7 iş günü içerisinde belirlenir.

İşletme yönetim kuruluna işveren temsilcisi seçimi, sağlık işletmesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan tüm işveren sendikaları, ticaret odası, sanayi odası, sanayi ve ticaret odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası veya bunlardan mevcut olanlarca kendileri tarafından belirlenecek yöntemle yapılacaktır. Söz konusu kuruluşların onbeş (15) gün içerisinde ortak bir temsilci belirleyememeleri halinde, işletme yönetim kurulunun işveren temsilcisi olan üyesi, sağlık işletmesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan en çok üyeye sahip kuruluş tarafından belirlenecektir.

İşletme yönetim kurulunda yer alacak olan işletme çalışanlarının asil veya yedek üyesi, gizli oy, açık tasnif suretiyle yapılacak bir seçimle belirlenir. Seçim günü ve yeri en az 15 gün öncesinden tüm çalışanlara ilan yolu ile duyurulur. Belirlenen tarihte işletme personelinin en az yarısının katılımı ile seçim yapılır. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak toplantıya katılan personel ile seçim gerçekleştirilir. Bu seçimde aday olabilmek için bu Yönetmeliğin bu maddesinin ilk fıkrasında yer alan koşulları taşıması zorunludur. Yapılacak seçimlere Genel Müdürlük tarafından bir gözlemci gönderilir. Yapılacak seçimde en çok oyu alan asil ve yedek üyelerin, işletme yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri, gözlemci tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte en geç 7 işgünü içerisinde İşletme Yönetim Kurulu üyesi olarak Başkanlığa bildirilir.

Mülki amir ve yerel yönetim temsilcileri hariç işletme yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Ancak görev art arda en fazla iki dönem sürdürülebilir. İki dönem üst üste görev yapan işletme yönetim kurulu üyeleri bir başka sağlık işletmesinde görev alabilir. Yerel temsilciler hariç, görev sürelerini dolduran üyeler istekleri ve görevlendirilmeye engel bir hususun olmaması halinde durumlarına uygun bir kadroya atanırlar veya eski görevlerine geri dönerler. Mülki amir ve yerel yönetim temsilcilerinin işletme yönetim kurulundaki görevleri vali ve belediye başkanının işletmenin bulunduğu yerdeki görevleri sona erinceye kadar devam eder. İşletme yönetim kurulu üyeleri, işletmenin zarara uğratılması, görevin kötüye kullanılması, görevlendirilme şartlarının kaybedilmesi, kamu haklarından mahrumiyet, görevini yürütemeyecek derecede sağlık nedenlerinin dışında görevlerinden alınamazlar. Bu hallerin mevcudiyeti halinde görevlerinden alınan üyenin yerine görevlendirilen yedek üye, yerine görevlendirildiği üyenin süresini tamamlar.

Bildirilen üyelerin süresinin dolması halinde, üyelerin görev süresi, yerine görevlendirilecek üyenin göreve başlamasına kadar devam eder.

İşletme Yönetim Kurulunun Toplanması, Toplantı Karar ve Yeter Sayısı

Madde 11 — İşletme Yönetim Kurulu, ayda bir defa ve asgari 5 üye ile toplanır. Olağanüstü hallerde işletme yönetim kurulu başkanının veya işletme müdürünün teklifi ile aynı şartlarda toplanır. Toplantı gündemi işletme müdürü tarafından hazırlanır. İşletme yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. İşletme yönetim kurulunun karar verme yetkisine tabi işlem dosyaları, işletme yönetim kurulu üyelerince bir kez incelemeye alınabilecek ya da ortak inceleme yapılarak Yönetim Kurulu toplantısını takip eden 7 (yedi) iş günü içinde olumlu ya da olumsuz olarak karara bağlanacaktır.

İşletme yönetim kurulu toplantılarına özürsüz olarak aralıksız üç kez, göreve başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde aralıklı olarak toplam yedi kez katılmayan üyenin, işletme yönetim kurulu üyeliği sona erer. İşletme yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üyelere katılmadıkları toplantı için huzur hakkı ücreti ödenmez.

Kalite Konseyi

Madde 12 — Kalite konseyi, işletmenin ürettiği tüm hizmetlerin Türk Standartları Enstitüsü Kurumunca belirlenen standartlar ve uluslar arası standartlarda olması, sürekli kılınması ve geliştirilmesi konularında görev yapan danışma birimidir.

Kalite konseyi;

a) İşletme Müdürü,

b) Başhekim,

c) Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü,

d) Başhemşire

e) Baş eczacı

f) İşletme müdürü tarafından atanan Kalite Yönetim Temsilcisi,

g) İşletme Müdürünün uygun göreceği diğer kişilerin katılımı ile oluşur.

Kalite konseyi en az ayda bir defa, işletme müdürünün başkanlığında toplanır. İşletme müdürü, toplantının gündemini ve çalışma yöntemini; başhekim, teknik ve destek hizmetler müdürü, başhemşire ile kalite yönetim temsilcisinin görüşünü alarak belirler.

Kalite konseyi, politika geliştirirken işletmenin temel hedefinin insan sağlığı, hasta ve çalışanların memnuniyeti olduğu ilkesini ön planda tutar. Bu amaca erişmek için kalitenin sadece işletmenin değil, tüm personelin katılımını gerektiren bir süreç olduğu ve çalışanların ortak bir ürünü olacağı ilkesini de benimser.

Kalite konseyinin temel görevleri şunlardır:

a) İşletmede toplam kalite yönetiminin uygulanmasının sağlanması,

b) Ulusal ve uluslar arası sağlık hizmeti standartlarının işletmede uygulanması ve sürekli kılınması,

c) Belirlenmeyen sağlık hizmeti standartları için yeni standartlar geliştirerek bunların uygulanması ve sürekli kılınması,

d) İşletme yönetim kurulunun ve işletme müdürünün vereceği benzeri konularda görüş bildirilmesi.

Kalite konseyinin yapacağı görüşmeler sonucunda alacağı kararlar öncelikli olarak işletme yönetim kurulunda özel gündemle görüşülür.

İşletme Müdürlüğü

Madde 13 — Sağlık işletmesinin temel icra organı olan İşletme Müdürlüğü;

a) İşletme Müdürü,

b) Başhekim,

c) Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü,

d) Başhemşire,

e) Diğer birim yöneticileri ve çalışanları,

kadrolarından oluşur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yöneticilerin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

İşletme Müdürünün Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14 — İşletme müdürü, işletme yönetim kurulu üyesidir. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen usule göre görevlendirilir.

İşletme müdürü olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak, dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak; ilaveten sağlık kurumları yönetimi, işletme ve kamu yönetimi alanlarında lisansüstü eğitim almak (sağlık bilimleri mezunlarından yukarıda belirtilen alanlarda lisans düzeyinde ikinci eğitimi tamamlayanlarda lisansüstü eğitim şartı aranmaz); ayrıca, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak ya da 12 yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

İşletme Müdürü, kadrolu ya da 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere işletme yönetim kurulunca önerilen en fazla üç aday arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve sözleşmesi bağıtlanarak işletme yönetim kuruluna bildirilir. İşletme müdürünün görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulunca yenisi bu maddede tanımlanan yöntemle atanır.

İşletme müdürü, görevi süresince, ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez.

İşletme müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) İşletmenin bütün işlerini işletme yönetim kurulunun gözetimi ve denetimi altında, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre sevk ve idare etmek.

b) Gerçek ve tüzel kişilere karşı işletmeyi temsil etmek, dava ve icra takiplerinde Kurum avukatlarına vekalet vermek.

c) Sözleşmeli olarak personel çalıştırılması; görev, yetki ve sorumluluklarının ve ücretlerinin tespit edilmesi, sözleşmelerinin bağıtlanması, insan gücü plan ve programlarının yapılması, işlerine son verilmesi işlemleri hususlarında, personelin bağlı olacağı birim dikkate alınarak başhekim, teknik ve destek hizmetler müdürü ve başhemşirenin görüşünü alarak gerekli kararın alınması için işletme yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

d) Hizmetin sunumuna ilişkin, her türlü iş ve işlemlere ait iç hizmet yönergeleri ile diğer talimatları başhekim, teknik ve destek hizmetleri müdürü ve başhemşirenin görüşünü alarak hazırlamak, işletme yönetim kurulunun onayına sunmak ve işletme yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmek.

e. İlgili mevzuat çerçevesinde işletme bütçesini, tahmini yıllık gider ve yatırım programlarının hazırlanmasını sağlayarak, işletme yönetim kuruluna sunmak.

f. İşletmenin uzun ve kısa vadeli planlarının ve yıllık iş programlarının hazırlanmasını sağlamak.

g. İşletmenin satın alacağı sağlık hizmetleri için kişi ve kuruluşlarla sözleşmeler yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, işletme yönetim kurulunun yetkisine giren diğer konularda ise, İşletme Müdürlüğünce yapılan sözleşmeleri onaylamak.

h. Kalite konseyine başkanlık etmek, kalite konseyince alınan kararlar doğrultusunda hizmetlerde kaliteyi geliştirecek ve sürekli kılacak sistemlerin oluşturulmasını sağlamak.

i. İşletme yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde bedeli işletmenin kendi yaratacağı gelirlerden karşılanan harcamalar hususunda ita amirliği yetkisini kullanmak.

j. İşletme faaliyetleri ile ilgili konularda kamu oyuna, basına, ilgili ve yetkili birimlere açıklama yapmak.

k. Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

İşletme müdürünün her ne sebeple olursa olsun görevde bulunmadığı hallerde başhekim işletme müdürünün görev ve yetkilerini yürütür. İşletme müdürlüğü görevinin boşalması halinde en geç bir ay içerisinde atama yapılması zorunludur.

İşletme müdürü görev ve yetkilerinden dolayı Başkanlık ve İşletme yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Başhekimlik Nitelik, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15 — Başhekim, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan, tıpta uzmanlık eğitimi veren işletmelerde klinik şefleri, diğer işletmelerde tercihen uzman tabipler arasından kendi meslek mensuplarınca yapılacak seçim sonucunda en fazla oyu alan üç aday arasından işletme yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilir. İşletmede çalışan meslek mensubu sayısının altıdan az olması halinde, Yönetim Kurulunca doğrudan görevlendirme yapılır. Başhekim, görevi süresince tam gün çalışmak zorundadır. Başhekimlik görevi dışında serbest mesleğini icra edemez, ticari faaliyet sayılacak ikinci bir iş yapamaz. Başhekim aynı zamanda işletme yönetim kurulunun üyesidir.

Başhekimin, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşletmenin çalışma amacına ve Genel Müdürlüğün politikalarına uygun tıbbi strateji geliştirmek ve önermek,

b) Görev alanına giren tıbbi faaliyetleri idare ve koordine etmek ve tedavinin sürekliliğini sağlamak,

c) Tıbbi bölümlerde kalite konseyinin kararlarını da göz önünde bulundurarak hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeler yapmak,

d) Tıbbi bölümlerde yasal ve diğer mevzuata ilişkin yükümlülüklere uygun olarak hizmet verilmesini sağlamak,

e) Tıbbi yöntemlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek,

f) Tıbbi teknoloji ile ilgili gelişmeleri izleyerek, işletmenin tıbbi hizmet sunumu ile ilgili işlerini verimli biçimde planlamak ve yönetmek, tıptaki yenilikleri gerçekleştiren veya uygulayan kuruluşlarla ilişki kurarak işletmede uygulanabilir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak,

g) Tıbbi birim yetkililerinin önerileri ve gelir/gider tahminlerinin gözden geçirilmesine dayanan işletme ve birim bütçeleri ve kaynaklarının tahsisinin hazırlanmasına yardımcı olmak,

h) İşletmenin kalite konseyi toplantılarına katılmak,

i) Tıbbi Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görüşleri doğrultusunda, tıbbi servis yataklarını ihtiyaca göre uzmanlık dallarına dağıtmak,

j) Tıbbi personelin işletmenin belirlenen amaçlarına katılımını en üst düzeye çıkarmak,

k) Kendisine bağlı personelinin norm kadrosunun belirlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarının ve sözleşmeli olarak alınacak personelin ücretlerinin tespit edilmesi, sözleşmelerinin bağıtlanması, insan gücü plan ve programlarının yapılması, işlerine son verilmesi konularında işletme yönetim kuruluna sunulmak üzere işletme müdürüne önerilerde bulunmak,

l) Kendisine bağlı personelin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre değerlendirmesini yapmak.

m) Sağlık personeli için tıbbi teknoloji, tıbbi teşhis, tedavi konularında güncel eğitim programlarının düzenlenmesini, yurtiçi/yurtdışı sağlık ve eğitim kurumları ile işbirliği yapılmasını sağlamak,

n) Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri ile verilen görevleri yerine getirmek,

o) Tıbbi konularda işletme yönetim kurulu tarafından kendisine verilen yetki dahilinde kamu oyuna, basına, ilgili ve yetkili birimlere açıklama yapmak veya sağlıkla ilgili tanıtıcı programlara katılmak.

p) İşletme müdürü tarafından verilen mevzuat ve çalışma konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Başhekim görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Başhekimin görevde bulunmadığı hallerde başhekim tarafından belirlenen, eğitim veren sağlık işletmelerinde klinik şefi, diğerlerinde ise servis sorumlu hekimlerinden birisi başhekimlik görev ve yetkisini kullanır. Başhekimlik kadrosunun boşalması halinde en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak seçimle yenisi görevlendirilir. Seçime ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkartılacak Yönerge ile düzenlenecek olup Genel Müdürlük yapılacak seçimlerde gözlemci görevlendirebilir.

Teknik ve Destek Hizmetler Müdürünün Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16 — Teknik ve destek hizmetler müdürü olabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak, ayrıca, sağlık kurumları yönetimi, işletme, maliye ve kamu yönetimi konusunda eğitim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, bunlara ilaveten kamu ve özel sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak şartları aranır.

Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü, görevi süresince ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez. Teknik ve destek hizmetler müdürü aynı zamanda işletme yönetim kurulu üyesidir.

Teknik ve destek hizmetler müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yetkisi altındaki bölümlerin faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek, izlemek ve kontrol etmek, personeline talimat vermek,

b) İnsan kaynaklarının yönetimi konularında başhekim ve başhemşire ile koordinasyon içinde çalışmak,

c) Kendisine bağlı birimlerin faaliyetleri ile ilgili yönergeleri hazırlayarak İşletme Müdürüne sunmak,

d) İdari birim yetkililerinin önerileri ve gelir/gider tahminlerinin gözden geçirilmesine dayanan işletme ve birim bütçeleri ve kaynaklarının tahsisinin hazırlanmasına yardımcı olmak,

e) Kendisine bağlı personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile norm kadrosunu iş yüküne dayalı olarak belirlemek ve sözleşmeli olarak alınacak personelin ücretlerinin tespit edilmesi, sözleşmelerinin bağıtlanması, insan gücü plan ve programlarının yapılması, işlerine son verilmesi konularında işletme müdürüne önerilerde bulunmak,

f) Kendisine bağlı personelin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre değerlendirmesini yapmak,

g) İşletme müdürü tarafından verilen mevzuat ve çalışma konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Teknik ve destek hizmetler müdürü doğrudan işletme müdürüne bağlı ve görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Sağlık işletmelerinin hizmet sunum kapasiteleri göz önünde bulundurularak teknik ve destek hizmetler müdürünün uygun görüşü ve işletme müdürünün teklifi üzerine işletme yönetim kurulunca yeter sayıda teknik ve destek hizmetler müdür yardımcısı görevlendirilir.

Başhemşirenin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17 — Başhemşire olabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan, hemşirelik veya ebelik alanında en az iki yıllık yüksek öğrenim gören, iki yılı hemşirelik yönetiminde ve yataklı sağlık tesisinde olmak üzere 10 yıl özel ve kamu sağlık kurumlarında görev yapan ve o işletmede çalışan kendi meslek mensuplarınca seçilecek en fazla oy alan 3 aday arasından işletme yönetim kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. İşletmede çalışan meslek mensubu sayısının 6 dan az olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından doğrudan görevlendirme yapılır. Seçime ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenecek olup Genel Müdürlük yapılacak seçimlerde gözlemci görevlendirebilir. Başhemşire, tıbbi bakım ve hemşirelik hizmetleri birimi sorumlusudur.

Başhemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Hizmet sunum kapasitelerini ve diğer özelliklerini dikkate alarak kliniklerde/servislerde çalıştırılması gereken insan kaynaklarının organizasyonu ve idaresi konularında başhekim ve teknik destek hizmetleri müdürü ile koordineli olarak çalışmak.

b) Kliniklerin/servislerin özelliklerine göre seçilen hemşirelerin ve diğer personelin görevlendirilmesini yapmak.

c) Kendisine bağlı personelden görevine son verilmesi gerekenler hakkında İşletme Müdürlüğüne görüş bildirmek.

d) Tüm hemşirelerin Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek performans kriterlerine göre değerlendirmesini yapmak.

e) Kendisine bağlı personelin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre değerlendirmesini yapmak.

f) Hasta bakım hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirmek, uygulamaya konulmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, konuya ilişkin araştırma yapılmasını sağlamak ve kalite politikalarının oluşturulmasını diğer birimlerle müştereken gerçekleştirmek.

g) Sağlık işletmesi yönetim kuruluna ve hastane mesleki konseyine üye olarak katılmak.

h) Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olmak, yardım ve danışmanlık yapmak,

i) Hemşirelik hizmetleri bölümünün çalışmaları, gereksinimleri ve sorunları hakkında üçer aylık dönemlerde raporlar düzenlemek ve önerilerde bulunarak üst yönetime sunmak.

j) Hemşirelik hizmetleri bölüm sorumlularının önerileri ve gelir/gider tahminlerinin gözden geçirilmesine dayanan işletme ve birim bütçeleri ve kaynaklarının tahsisinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

k) Mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kendisine bağlı personelin eğitim ihtiyaçlarını saptayarak kalite çalışmalarını destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve değerlendirme yaparak sonuçlarını işletme müdürlüğüne aktarmak.

l) İşletmenin ihtiyaç duyduğu hemşirelik hizmetlerine ilişkin destek komitelerini belirlemek. Destek komitelerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönergelerin hazırlamasına katılmak.

m) Destek komiteleri tarafından yapılan çalışma sonuçları ile servislere/kliniklere ilişkin iletilen değerlendirme raporlarını ilgisine göre kalite konseyine veya mesleki kurula sunmak.

n) Yeni hemşirelik bakım tekniklerini takip etmek, değişiklikleri uygulamaya koymak üzere başhekimle koordineli olarak karar almak.

o) Hasta tedavisinde hemşirelik bakımı ile ilgili malzeme ve ürünler için şartname hazırlanmasına katılmak ve muayene komisyonlarında görev almak.

p) Bilimsel çalışmalara ve eğitim programlarına katılacak hemşirelere izin vermek.

r) Altı aylık periyotlarla hemşirelerin değerlendirmelerini yaparak, sözleşme süresi sonunda göreve devam edip etmemeleri yönünde işletme müdürlüğüne görüş bildirmek.

Başhemşire, görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Başhemşire, görevi süresince ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez. Sağlık işletmelerinin hizmet sunum kapasiteleri göz önünde bulundurularak başhemşirenin uygun görüşü ve işletme müdürünün teklifi üzerine işletme yönetim kurulunca yeter sayıda başhemşire yardımcısı görevlendirilir.

Baş Eczacının Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18 — Baş eczacı, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan, o işletmede çalışan kendi meslek mensuplarınca seçilecek en fazla oy alan 3 aday arasından işletme yönetim kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. İşletmede çalışan meslek mensubu sayısının 6 dan az olması halinde Yönetim Kurulu tarafından doğrudan görevlendirme yapılır. Seçime ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenecek olup Genel Müdürlükçe yapılacak seçimlerde gözlemci görevlendirebilir. Baş eczacı, ilaç ve eczacılık birimi sorumlusu olup, doğrudan işletme müdürüne bağlı ve görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Baş eczacı görevi süresince ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmede Kurulacak Birimler ve Çalışacak Personelin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

İşletme Müdürüne Bağlı Birimler

Madde 19 — İşletme Müdürüne bağlı olarak;

a) İnsan Kaynakları Birimi,

b) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi,

c) Tıbbi Hizmet Pazarlama Birimi,

d) Kalite Güvence Birimi,

kurulur.

Başhekime Bağlı Birimler

Madde 20 — Aşağıdaki birimler başhekime bağlı olarak faaliyet yürütürler.

a) Poliklinik Hizmetleri Birimi,

b) Yataklı Tedavi Birimi,

c) Acil Hizmetler Birimi,

d) Ameliyathane Hizmetleri Birimi,

e) Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Birimi,

f) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri.

Birim şeflerinin veya sorumlularının görevlendirilmesi, başhekimin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile gerçekleşir. Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde belirtilen eğitim personelinin görevlendirilmesinde ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yukarıda sayılan birimler dışında işletmenin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak yeni birimler kurulması, kurulan birimlerin kaldırılması veya birleştirilmesi, başhekiminin teklifi, işletme müdürünün onayı ve işletme yönetim kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.

Tıbbi birimlerde çalışacak personelin görev ve yetkilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi, başhekiminin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile gerçekleşir. Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

Teknik ve Destek Hizmetler Müdürüne Bağlı Birimler

Madde 21 — Teknik ve Destek Hizmetler Müdürüne bağlı olarak faaliyet göstermek üzere işletmede idari hizmetler için şu birimler kurulur:

a) Hastane otomasyonu, Dokümantasyon ve İstatistik Birimi,

b) Muhasebe Birimi,

c) Personel Birimi,

d) Arşiv ve Evrak Birimi,

e) Sigortacılık Hizmetleri Birimi,

f) Destek Hizmetleri Birimi (mutfak, temizlik, terzi, haberleşme, güvenlik, ulaştırma hizmetleri, çamaşırhane ve benzeri),

g) Malzeme ve Satın Alma Birimi,

h) Teknik Bakım Birimi.

Birim şeflerinin veya sorumlularının görevlendirilmesi, teknik ve destek hizmetleri müdürünün teklifi ve işletme müdürünün onayı ile gerçekleşir.

Yukarıda sayılan birimler dışında işletmenin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak yeni birimler kurulması, kurulan birimlerin kaldırılması veya birleştirilmesi, teknik ve destek hizmetler müdürünün teklifi, işletme müdürünün uygun görüşü ve işletme yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Kurullar

Madde 22 — İşletmede aşağıdaki kurullar oluşturulur:

a) Tıbbi Planlama ve Değerlendirme Kurulu,

b) Mesleki Kurul,

c) Sağlık Kurulu,

d) Disiplin Kurulu,

e) Satın Alma Kurulu,

f) Etik Kurul,

g) İlaç ve Antibiyotik Kontrol Kurulu.

Yukarıdaki kurullar dışında Tababet Uzmanlık Eğitimi veren işletmelerde Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerinde öngörülen kurullar ile ihtiyaç halinde yeni kurullar işletme yönetim kurulu kararıyla oluşturulabilir.

Kurulların görev ve yetkileri, işletme müdürünün teklifi ile işletme yönetim kurulu tarafından çıkarılacak ve Genel Müdürlük onayı ile yürürlüğe girecek Yönergeler ile tespit edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Personel ve Mali Hususlara İlişkin Hükümler

 

Personel Statüsü

Madde 23 — Kurulmuş bulunan ya da 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sağlık işletmelerine dönüştürülecek sağlık tesislerinde, sosyal güvenlikleri bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışanların hakları saklıdır. Bu kişiler, istekleri halinde 1475 sayılı İş Kanunu ile ilişkilendirilir. Sağlık İşletmesinin sözleşmeli personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz. İşletmeye dönüştürülen hastanelerde sözleşmeli statüde çalışmak istemeyen ya da yapılacak talep ve kapasite değerlendirmelerine göre istihdam fazlası olan tüm personel, durumlarına uygun kadrolara atanmak suretiyle diğer sağlık tesislerinde görevlendirilir.

Ayrıca, personelin çalışma usulleri ve saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmelerinde belirtilir. İşletme Müdürlüğü çalışma saatlerini hizmet talebine göre her zaman düzenleme yetkisine sahiptir.

Cezai Sorumluluk

Madde 24 — İşletmede hizmet akdiyle çalışan personelin görevini ifa ederken üçüncü kişilere verdikleri hizmetten kaynaklanan zararlardan işletme sorumludur. Ancak işletmenin kusurlu personele rücu hakkı saklıdır. İşletmede vekalet ve istisna akdine istinaden çalışan personelin görevini ifa ederken üçüncü kişilere verdikleri zararlardan bu kişiler sorumludur.

İşletmenin Mal Varlığı

Madde 25 — İşletmenin intikal eden veya sonradan edinilen tüm menkul ve gayri menkul mal varlığı Başkanlığa aittir. İşletmenin kapatılması halinde işletme tasfiye edilerek bütün mal varlığı ile Başkanlığa intikal eder.

İşletme yönetim kurulu, Başkanlığa ait hiçbir menkul ve gayri menkul üzerinde Yönetim Kurulu izni olmaksızın tasarrufta bulunamaz.

İşletmenin Gelir ve Giderleri

Madde 26— İşletmenin gelir ve giderleri aşağıda sayılmıştır:

a) İşletmenin Gelirleri:

1) Sağlık hizmeti karşılığında elde edilen gelirler,

2) Danışmanlık, teknik yardım ve diğer hizmetler karşılığında elde edilen gelirler,

3) Bağış ve yardımlar,

4) Kullanılabilir nakit kıymetlerinin Merkez Bankası tarafından, aktif büyüklüklerine göre ilan edilen ilk on bankada işletme yönetim kurulunun kararı ile değerlendirilmesi sonucu elde edilecek gelirler,

5) Başkanlık tarafından aktarılacak kaynaklar,

6) Diğer gelirler.

b) İşletmenin Giderleri:

1) Personel ve yönetim giderleri,

2) Alınacak her türlü mal ve hizmetlerin ve yaptırılacak inşaatların giderleri,

3) Eğitim ve araştırma için gerekli giderler,

4) Menkul ve gayri menkul kira giderleri,

5) İşletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için yapılacak diğer harcamalar,

6) Yönetim kurulu kararı ile Genel Müdürlüğe aktarılacak kaynaklar.

Başkanlık taşınır ve taşınmaz mallarını işletmeye kiralayabilir. Kiralamaya ilişkin ücret ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Söz konusu malların bakım ve onarımları işletmeye aittir. İşletmeye dönüştürülen sağlık tesisinde mevcut olan ve işletmenin ihtiyaç duymayacağı mal ve malzemeler bir ay içinde başka bir sağlık kuruluşuna tahsis edilir veya Malzeme ve Satın alma Dairesi Başkanlığı depolarına teslim edilir.

Muhasebe Sistemi ve Ücret Tarifesi

Madde 27 — İşletmenin Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa dayalı olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tekdüzen Muhasebe Sistemine ilişkin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uygulanır.

Bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan maliyet muhasebesi sistemi ile işletme hizmetlerinin fiyatları, maliyetlere dayalı ve piyasa şartları dikkate alınarak ve en az üç aylık dönemlerle takip edilir.

İşletmede mali yıl, takvim yılı olarak uygulanır.

İşletmenin üçüncü kişilere sağlık hizmetlerinin sunumu karşılığında uygulayacağı fiyat tarifesi, sağlık hizmet sunum ve yatırım maliyetlerini esas alacak şekilde işletme yönetim kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Bu tarifenin hazırlanmasında ve uygulanmasında ilgili yönetmelik hükümleri de dikkate alınır. Sağlık işletmesinin tahakkuk eden alacaklarının % 75’i bir ay, geri kalan % 25’i ise, en geç 45 gün içerisinde Başkanlık (Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından işletme hesaplarına aktarılır. Alacaklara ait faturaların belirtilen sürede incelenememesi alacakların ödenmesini geciktiremez.

İşletme, bu fiyat tarifesinden ayrı olarak diğer gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı sözleşmelerde, yukarıdaki fiyat tarifesinden farklı olarak da bir fiyat tespit ederek uygulayabilir. Aynı ücret tarifesi üzerinden isteği halinde sigortalı tedavi giderine ilişkin farkı kendisi karşılamak kaydıyla farklı hizmet satın alabilir.

Sağlık İşletmelerinin Denetimi

Madde 28 — Sağlık işletmelerinin denetimi;

a) İstisnai durumlarda yapılacak denetimler hariç olmak üzere, genel hükümlere uygun olarak en geç iki yılda bir, SSK Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılır.

b) Gerekli görülen hallerde Başkanlık tarafından Bağımsız Denetim Kurumlarına denetim yaptırılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

İşletmede Eczane Açılması

Madde 29 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuata göre verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi için işletme bünyesinde ayakta ve yatarak tedavide ilaç verilmek üzere Kurum tarafından eczane açılabilir.

Başkanlık Tarafından Geçici Süre ile Personel Görevlendirilmesi

Madde 30 — Başkanlık Kurum personelini, hizmetin gereği olarak, ihtiyaç duyulduğunda, görev, yetki, süre ve sorumlulukları belirlenmek kaydıyla işletmede görevlendirebilir. Her türlü özlük haklarına ilişkin giderler Başkanlıkça karşılanmak üzere ve personelin mevcut kadrosuna ilişkin hak ve ödevleri devam etmekle birlikte, aynı zamanda işletme tarafından konulan kurallara da uymak zorundadır.

İşletmeler Arası İşbirliği

Madde 31 — İşletmeler kendi faaliyet alanlarında, Yönetim Kurulunun iznini almak kaydı ile aralarında işbirliği ve yatırım yapabilirler.

İşletmelerin Kapatılması, Tasfiyesi

Madde 32 — Kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışmadığı ve işletmeye dönüştürülerek Başkanlıkça hedeflenen amaçlara ulaşılamadığı, bu durumun ileride de devam edeceği Yönetim Kurulunca tespit edilen işletmelerin, kurulduğu usul ile kapatılmasına karar verilebilir. Kapatılan işletmelerin tüm menkul ve gayri menkul mal varlıkları Başkanlığa intikal eder. Kapatma veya tasfiye halinde işletme yönetim kurulu, işletme zararı ve borçlarından sorumludur.

Sorumluluklar ve Yaptırımlar

Madde 33 — İşletme Yönetim Kurulu üyeleri; görevlerinin ifası sırasında, görevleri sebebiyle, ihmal veya kasıtlı davranışlarından dolayı işletmeye verdikleri zararlardan, münferiden ve müştereken sorumludurlar.

Söz konusu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 — Sağlık işletmesi kurulması kararı alındığı tarihten itibaren, sağlık tesisi yöneticilerinin idari görevleri sona erer. Ancak yerlerine yenileri görevlendirilinceye kadar görevlerine devam ederler. İşletme kuruluş işlemlerini başlatmak ve yürütmek üzere Kurum Yönetim Kurulu tarafından işletme müdürü olarak sağlık tesisinin başhekimi ya da sağlık tesisi içinden veya dışından bir başka kişi görevlendirilebilir. Görevlendirilen kişi, durumunun uygun olması halinde kuruluş işlemleri tamamlanana kadar başhekimlik görevini de yürütebilir. Bu dönem içerisinde, işletme müdürünün aynı zamanda başhekim olması halinde, tam gün çalışma şartı aranmaz.

Geçici Madde 2 — Görevlendirilen işletme müdürü, işletmenin kuruluşunun tamamlanmasına kadar, idari görevleri sona eren başhekim, hastane müdürü, başhemşire ve bunların yardımcıları ile, baş eczacının yerine uygun gördüğü kişileri Genel Müdürün onayını almak suretiyle görevlendirir. Karar tarihinden itibaren iki yıl içinde işletme hazır hale gelir ve işletme yönetim kurulu üyelerinden en az 5 kişinin belirlenmesi ve Genel Müdürün onayı ile kamu tüzel kişiliği kazanır ve tüzel kişiliği kazandığı tarihten itibaren görevlendirmeler Sağlık İşletmeleri Yönetmeliğine göre yapılır.

Geçici Madde 3 — İşletmeye dönüştürme kararı verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde işletmeye dönüştürülemeyen sağlık tesisindeki görevlendirmeler sona erer ve işletmeye dönüştürme çalışmaları durdurulur. Sağlık tesisi olarak hizmet sunmaya devam edilir. Kapatılan sağlık işletmesinde görev yapanlar 30 gün içinde Kurum Başkanlığına müracaatları halinde durumlarına uygun kadrolara çalıştıkları sürelere ilişkin intibakları yapılmak suretiyle atanırlar.

Geçici Madde 4 — İşletmeye dönüştürülen sağlık tesislerinde, işletmeye dönüştürülmeden önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personel istekleri halinde özlük hakları saklı kalmak koşulu ile Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 34 — 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşletmeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından :

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 22/7/1987 tarihli ve 19525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların görevleri ile ilgili konularda : Yüksek Lisans (Master) veya doktorasını yapmış olmak.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları başkanlıkları yürütür.

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı