Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Kasım 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24577

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik

— Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ

 

DÜZELTME (2001/29 Nolu “Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği" ile İlgili) 


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca yapılacak Hazine Uzman Yardımcılığına Giriş ve Hazine Uzmanlığı yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile bu kadrolara yapılacak atama esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendi ile 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik"in Geçici 2 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık

: Hazine Müsteşarlığını,

Müsteşar

: Hazine Müsteşarını,

Personel Dairesi Başkanlığı

: Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ÖSYM

: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

Uzman Yardımcısı

: Hazine Uzman Yardımcısını,

Uzman

: Hazine Uzmanını,

KMS

: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını,

Giriş Sınavı

: Eleme Sınavından sonra Yapılacak yazılı ve sözlü giriş Sınavını,

Giriş Sınavı Kurulu

: Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,

Yeterlik Sınavı

: Hazine Uzmanlığı yeterlik sınavını,

Yeterlik Sınavı Kurulu

: Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulunu,

657 sayılı Kanun

: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

Birim Amiri

: Hazine Müsteşarlığı Ana Hizmet Birim Amirini,

ifade eder.

İKİNC BÖLÜM

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş Sınavı

Madde 4 — Müsteşarlıkta görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Ancak giriş sınavına katılabilmek için Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavını (KMS) kazanmış olmak şarttır. Sınava girmek için gerekli bulunan diğer şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

Giriş sınavı Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş Sınavı Şartları

Madde 5 — Giriş sınavına girebilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik veya Müsteşarlığın ihtiyacına göre tespit edilecek fakültelerin bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

d) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az birini iyi derecede (en az 70/100) bilmek,

e) Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavında başarılı olmak ve KMS kılavuzu ve/veya ilanlarda Müsteşarlıkça belirlenecek asgari puanı almak,

şarttır.

Giriş Sınavı Duyurusu

Madde 6 — Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (KMS) eleme sınavını kazanan adayların, giriş sınavına girme şartları, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dalları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az 45 gün önce Resmî Gazete ve/veya Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az ikisinde duyurulur.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en az 30 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir.

Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri

Madde 7 — Giriş sınavına girmek isteyenler;

a) Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlığın Kambiyo Müdürlüklerinden temin edecekleri İş Talep Formu,

b) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

d) KMS Sonuç Belgesi,

ile Personel Dairesi Başkanlığına başvururlar.

Başvuruları uygun görülen adaylara "Sınava Katılım Belgesi" verilir.

Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına, en geç, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen, son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş Sınavı Kurulu

Madde 8 — Giriş sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Anılan Kurul, Müsteşar tarafından belirlenecek bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, başkan dahil yedi üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı Kurulun tabii üyesidir. Diğer asil ve yedek üyeler; Birim Amirleri ve Müsteşarlık Müşavirleri arasından Müsteşar tarafından belirlenir.

Giriş Sınavı Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş Sınavı

Madde 9 — Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Giriş Sınavı Yazılı Aşaması

Giriş sınavı yazılı aşamasına; KMS’de başarılı olan ve Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı alan adaylar girebilir.

Yazılı sınav; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel ekonomi ve genel kültür konularından oluşur. Bu konulara uygulanacak ağırlık puanları aşağıda gösterilmektedir:

- Alan Bilgisi: % 50 (İktisat alan bilgisi % 60)

- Yabancı Dil Bilgisi: % 35

- Genel İktisat: % 10 (İktisat bölümü hariç)

- Genel Kültür: % 5

Yazılı sınav soruları, Giriş Sınavı Kurulu tarafından, konularına göre ayrı ayrı hazırlanır veya Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Üyelerine hazırlattırılır. Soru kağıtları, sınav süresi ve puanları da belirlendikten sonra Giriş Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konulup mühürlendikten sonra, Personel Dairesi Başkanına teslim edilir. Yazılı sınav birden fazla yerde yapılacak ise soru kağıtlarını içeren zarflar yeteri kadar düzenlenir.

Yazılı sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen gözetmen personel ile Giriş Sınavı Kurulu üyelerinin gözetim ve denetimleri altında yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgesini ve kimlik belgelerini inceler.

Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava girmiş olanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak veya okunarak sınava başlanır.

Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, teslim sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve mühürlü zarf Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Yazılı sınav notu, her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 50 tam puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 tam puan almak gerekir. Ancak ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanırlar. Müsteşarlık bu sıralama dahilinde uygun gördüğü sayıda adayı sözlü sınava davet eder.

b) Giriş Sınavı Sözlü Aşaması

Giriş sınavının ikinci aşamasında, yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce, yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav için yazılı çağrı yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce, ayrıca;

1) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

2) Tam teşekküllü Devlet hastahanelerinin birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

3) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

4) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

5) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, doğum tarihi ve yeri; ana ve babasının adları ile meslekleri; ilk, orta ve yüksek öğrenimini bitirdiği okullar, bu okulları bitirme tarihleri; varsa başvuru tarihine kadar çalıştığı bütün işyerlerinin adı ve adresleri, çalıştığı süre; kendisi hakkında bilgi verebilecek en az iki kişinin adı ve soyadı ile adreslerini içeren özgeçmişi,

istenir. Bu belgeleri ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmazlar.

Giriş Sınavı Kurulu üyeleri; sözlü sınavda, adayların, yazılı sınava tabi oldukları konulardaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususları göz önüne alarak, her aday için değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 tam puan almak gerekir. Ancak ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları

Madde 10 — Giriş Sınavı Kurulu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder.

Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde, Müsteşarın onayı ile, sınav duyurusunda belirtilen bölümler itibariyle başarı sıralamasına göre Müsteşarlıkta ilan edilir. Ayrıca, Müsteşarlıkça, sınav sonuçları, sözlü sınava giren tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Müsteşarlık, gerekli gördüğü bölümlerde yedek listeler belirleyebilir.

Sınav duyurusunda bölümler itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısı belirtildiği halde yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir.

Müsteşarlık yazılı ve sözlü sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Giriş sınavında iki defa başarılı olamayanlar tekrar giriş sınavına giremezler.

Uzman Yardımcılığına Atama

Madde 11 — Giriş sınavında başarılı olanların boş Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları, başarı sıralamasına göre yapılır. Ancak, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin 657 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, giriş sınavında başarılı olanların Müsteşarlıkça yazılı olarak bildirilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gereklidir. Müsteşarlıkça bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların bu hakları düşer.

Temel ve Hazırlayıcı Eğitim-Staj

Madde 12 — Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Temel ve Hazırlayıcı bir eğitimden geçirilirler.

Uzman Yardımcıları, temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra Ana Hizmet Birimlerinde, Personel Dairesi Başkanlığının önerisi ve Müsteşarlık Makamı’nın onayı ile uygun görülecek bir sürede (2 aydan az olmamak üzere) staj yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavı

Madde 13 — Üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Hazine Uzman Yardımcıları, Hazine Uzmanlığına geçebilmeleri için yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı Müsteşarlık Makamının Onayı ile yılda en fazla iki (2) defa açılır.

Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.

a) Birinci Aşama:

Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulunca "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirildiği bölümdür.

b) İkinci Aşama:

Yeterlik Sınavı Kurulunca "Başarılı" bulunan tez’lerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.

c) Üçüncü Aşama:

Müsteşarlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren bölümdür.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Madde 14 — Uzman Yardımcıları, adaylık dönemi dahil, Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak ve her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Üç yıllık fiili hizmet süresi, Yeterlik Sınavının başlama tarihinden geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır. Yeterlik Sınavının başlama tarihi ise tezlerin teslim tarihidir.

Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 15 — Yeterlik Sınavı Kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, başkan dahil en az 7 en çok 13 üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı, Yeterlik Sınavı Kurulunun tabii üyesi olup, diğer asil ve yedek üyeler, Müsteşar tarafından; Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri, Müsteşarlık Müşavirleri arasından belirlenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik Sınavı Kurulunun Görevleri

Madde 16 — Yeterlik Sınavı Kurulunun görevleri;

a) Müsteşarlığın görev alanına giren konular çerçevesinde tez konularını belirlemek,

b) Tez danışmanlarını belirlemek,

c) Tezlerin değerlendirilmesiyle ilgili yöntemleri belirlemek,

d) Yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirlemek,

e) Sınavla ilgili diğer konularda karar vermektir.

Yeterlik Sınavı Duyurusu ve Tez Konusu Seçimi

Madde 17 — a) Tez konusunu ve tez danışmanını bildirme tarihi ile yeterlik sınavı tarihleri, Personel Dairesi Başkanlığınca, yeterlik sınavının başlama tarihinden en az 6 ay önce ilgililere duyurulur.

b) Uzman Yardımcısı kadrosunda, adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan ve her yıl olumlu sicil alan Uzman Yardımcıları; Personel Dairesi Başkanlığının sınav duyurusu üzerine, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenmiş konular içinden üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek Birim Amirine bildirirler. Tez konularının Birim Amirlerince uygun görülmesi esastır.

Uzman Yardımcıları ayrıca, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenen danışmanlardan birini tez danışmanı olarak bildirirler. Birim Amiri tarafından uygun görülen tez konusu ve tez danışmanı, Birim Amirliğince, duyuruda belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına ve ilgili Uzman Yardımcısına bildirilir.

c) Yeterlik sınavına girme şartlarını taşımadığı anlaşılan Uzman Yardımcılarına, Personel Dairesi Başkanlığınca, durum, yazıyla bildirilir.

Tez Hazırlama

Madde 18 — Uzman Yardımcıları, Müsteşarlık Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun bir şekilde ve Türkçe olarak, bilimsel esaslara göre kendi görüş ve önerilerini kapsayacak şekilde, hazırlayacağı tezde, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içerisinde incelemek zorundadırlar.

Tez danışmanı, Uzman Yardımcısına, yol gösteren ve tez çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Tezlerin Teslimi

Madde 19 — Uzman Yardımcıları, hazırladıkları tezlerini belirtilen süre içinde Birim Amirine teslim etmek zorundadırlar.

Tez danışmanları, aynı süre içinde, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcısının çalışmalarını bir rapor halinde Birim Amirlerine sunar. Birim Amirlerine teslim edilen tezler ve danışman raporları, iki iş günü içinde, Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Personel Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

Tezlerin Değerlendirilme Esasları

Madde 20 — Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınavı Kurulunca incelenerek, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.

Tezleri başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.

Tezlerin Eksik Görülmesi

Madde 21 — Tezleri eksik görülen Uzman Yardımcılarının tezlerinde tespit edilen eksiklikler, Yeterlik Sınavı Kurulunca Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Personel Dairesi Başkanlığı, sözlü sınavdan önce, tezin eksikliklerini tamamlamaları için Uzman Yardımcılarına yazılı olarak bildirir.

Tezlerin Başarısız Görülmesi

Madde 22 — Tezleri başarısız görülen Uzman Yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamazlar.

Tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde açılacak yeterlik sınavına, tezinin eksikliklerini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak, girmek hakkına sahiptir. İkinci sınav hakkında da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Sözlü Sınav

Madde 23 — Tezleri başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasında tezlerini sözlü olarak savunurlar. Üçüncü aşamada ise kendilerine Müsteşarlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat soruları yöneltilir.

Sözlü Sınavda Başarısızlık

Madde 24 — Sözlü sınavda başarısız görülen Uzman Yardımcısı, sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde açılacak yeterlik sınavının sözlü aşamasına girme hakkına sahiptir. Ancak, bu hakkı kullanabilmek için ikinci kere tez verme hakkını kullanmamış olmak gerekir. İkinci sözlü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik Sınavı Sonuçları

Madde 25 — Yeterlik Sınavı Kurulunca, sınava giren Uzman Yardımcıları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.

Yeterlik sınavı sonuçları, sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Personel Dairesi Başkanlığınca da sınav sonuçları iki iş günü içinde ilan edilir.

Uzmanlığa Atanma

Madde 26 — Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, kazanılmış haklarına uygun boş kadro durumuna göre, Uzman olarak atanırlar.

Kıdem

Madde 27 — Uzmanlık kıdeminde esas olan, Uzman ve Uzman Yardımcılığında, ücretsiz izin ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, geçirilen süredir. Hizmet süreleri aynı olanların kıdem sırasında; Müsteşarlıktaki hizmet süreleri, eşitlik halinde ise, varsa (mülga) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki hizmet süreleri ve yine eşitlik halinde memuriyette geçirilen hizmet süreleri dikkate alınır.

Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

Madde 28 — Bu Yönetmeliğin 23 ve 25 inci maddelerine göre yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler ile üç yıllık fiili hizmet süresi içinde olumlu sicil alamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta, durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hizmet İçi Eğitim

Madde 29 — Müsteşarlık, Uzman Yardımcıları ve gerekli görüldüğünde Uzmanlar için, uygun görülecek zamanlarda, hizmet içi eğitim programları düzenler.

Uzmanlığa Yeniden Atanma

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Uzman unvanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla Uzmanlığa atanabilirler.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 31 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 17/1/2001 tarih ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 32 — 30/5/1995 tarihli ve 22298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Kültür Bakanlığından:

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve mali haklara tecavüzü önlemek amacıyla musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesi ve bandrol gelirlerinin kullanılması hakkında usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, zorunlu ve isteğe bağlı bandrol uygulamasında bandrol temini ve kullanımı, bu uygulamayı denetleyecek Komisyonun kurulması ve işleyişi ve bandrol satışından elde edilecek gelirlerin harcama usul ve esasları ile ilgili hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 81 ve 41 inci maddeleri gereğince ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun değişik 5 ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan :

a) Bandrol: Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini,

b) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamı,

c) Süreli Olmayan Yayın: Fikir ve sanat eserlerini içeren, belirli sürelere tabi olmaksızın yayımlanan ve gazete, dergi, ünite dergisi, yıllık, almanak ve benzeri dışında kalan her tür yayını,

d) Meslek Birliği: Eser sahibi ve eser sahibinin haklarıyla bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibi, ürünlerin kullanımından doğan gelirlerin tahsili ve bu gelirlerin hak sahiplerine dağıtımını sağlayan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 42 nci maddesi gereğince kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

e) Komisyon: Bandrol uygulamasına ilişkin denetimi yürütmek üzere Mülki İdare Amirleri tarafından illerde oluşturulacak Komisyonu,

f) Kanun: 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

g) Bakanlık: Kültür Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bandrol Kullanımı, Temini ve Gelirlerin Kullanımı

Bandrol Kullanımı

Madde 5 — Kanunun öngördüğü koruma sürelerine tabi fikir ve sanat eserlerini içeren süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, ticari dolaşıma girmeden önce bandrol yapıştırılması zorunludur.

Aşağıda sayılan hallerde bandrol kullanılması eser veya hak sahiplerinin isteğine bağlıdır:

a) Kanunun öngördüğü koruma süreleri sona eren fikir ve sanat eserlerini içeren süreli olmayan yayınlar,

b) Kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde bahsi geçen ve resmen yayınlanan veya ilan olunan, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, kazai kararlar ile söz ve nutuklardan ibaret yayınlar,

c) Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak yayınlardan, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalarda 14 puntodan küçük olmamak üzere, "Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz." ibaresi taşıyan tanıtım nüshaları,

d) Merkezi yurt dışında bulunan yayınevleri tarafından yine yurt dışında satışı yapılmak üzere ve ülke içinde ticari dolaşıma sunulmamak kaydıyla sadece basımı ülke içinde yaptırılan yayınlar,

e) Tanıtım veya eğitim amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler,

f) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınların ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller,

g) Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakların yayınevlerince devralındığına dair bir taahhütname ibraz edilmesi kaydıyla kapak hariç 16 sayfayı geçmeyen, okul öncesi ve ilköğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar,

h) Gümrük ve posta işlemleri sırasında ticari dolaşıma girme amacı taşımaksızın ilgili birimlere taahhüt verilmesi kaydıyla incelenmek üzere yurtdışından gönderilen örnek kitaplar.

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında 14 puntodan küçük olmamak kaydıyla "Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir" ibaresinin bulundurulması zorunludur. Söz konusu fıkranın (d) ve (f) bentlerinde tanımlanan hallerde bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.

Gazete, dergi ve bunun benzeri süreli yayınlar ekinde veya herhangi bir biçimde promosyon amacıyla ücretsiz olarak dağıtılan bandrollenmesi zorunlu eser nüshaları ile süreli olmayan yayınlara dağıtımın promosyon amacıyla yapıldığını gösterir bir bandrol yapıştırılır.

Ayrıca, Kanun kapsamında korunan ve kolay kopyalanmaya müsait diğer eser nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur.

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şekilde temin edilecek bandroller eserlerin taşıyıcı materyallerinin şekli özelliğine göre denetim sırasında kolayca görülebilecek şekilde yapıştırılır.

Bandrol Temini

Madde 6 — Bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Sinema ve müzik eseri nüshalarında kullanılan bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir. Süreli olmayan yayınlar için kullanılan bandroller ise İstanbul’da İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden diğer illerde ise il kültür müdürlüklerinden temin edilir. Bakanlık meslek birlikleri aracılığıyla veya uygun gördüğü takdirde tespit edeceği başka yerlerde de bandrol satışı yapabilir.

Bandrol verilebilmesi için hak sahiplerince bir taahhütnamenin Bakanlığa ibrazı zorunludur. Bu taahhütnamenin;

a) Eser veya fonogram veya süreli olmayan yayın, (adı, dili, yapım yılı ve benzeri)

b) Çoğaltım yapan tüzel kişi ve/veya ithalat yapılıyorsa ithalatçı firma,

c) Çoğaltım sayısı,

d) Talep edilen bandrol sayısı,

e) Devralınan haklar, kapsamı ve süreleri,

ile ilgili bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri içermesi ve beyan edilen bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun üstlenildiğinin belirtilmesi zorunludur. Ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi bakımından Bakanlık; vergi numarası, ticaret sicil kaydı, sözleşme, bandrol talebinde bulunanların yapımcılık, yayıncılık gibi alanlarda faaliyette bulunduklarını gösterir ve ilgili meslek birliklerince veya Bakanlıkça uygun görülecek kuruluşlarca tanzim edilebilecek belgeleri de isteyebilir. Bandrol teminine ilişkin tüm belgelerin ibrazından itibaren en geç on iş günü içinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bandrol verilir.

5846 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde yayma hakkının devralınması ile yurt dışından ithal edilen veya 5846 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde yayınevlerince mali hakları devralınmış eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce basılmış süreli olmayan yayınlar için toplu olarak bandrol alınabilir. Toplu olarak bandrol alan yayınevleri bu bandrolleri süreli olmayan yayınlara sevkiyat veya satış sırasında yapıştırmak ve hangi yayınlarda veya dizilerde kullandıklarını bir sonraki başvuru sırasında Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Süreli olmayan yayınlarda kullanılacak bandroller bandrol talebinde bulunanların faaliyet merkezlerinin bulunduğu illerden veya hak sahibi gerçek veya tüzelkişinin yazılı olarak Bakanlığa bildireceği illerden alınır.

Umumi Mahallerde Kullanım Bandrolü Uygulaması

Madde 7 — Fikir ve sanat eserlerinin kaydedildiği işaret, ses ve/veya görüntü taşıyıcılarının girişi ücretli, ücretsiz ve ticari amaçlı umuma açık yerlerde kullanılabilmesi için bandrollenmesi zorunludur. Otel, bar, restoran, kafe, disko ve benzeri umumi mahallin özelliğine göre şekil veya renkleri ile fiyatları farklılık arz edecek bu bandroller, Bakanlıkça bastırılır ve satılır. Bakanlık ilgili alan meslek birlikleri aracılığı ile de bandrol satışı yapabilir.

Umumi mahallerde kullanıma ilişkin bandrolleri taşıyan materyallerin fiyatlandırılması, söz konusu mahallerin özelliğine göre eser ve hak sahipleri ve/veya üye oldukları meslek birlikleri arasında yapılacak bir Protokol ile müştereken belirlenir. Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olan bu Protokolde, elde edilecek gelirlerin hak sahipleri arasında paylaşım usul ve esasları da yer alır. Bu taşıyıcı materyallerin ekinde, eser ve taşıyıcı materyaller üzerinde hak sahibi olanlarca düzenlenmiş ve bu materyallerin umumi mahallerde kullanılabileceğine ilişkin bir izin belgesi de bulunur. Bu belge, Kanunun değişik 41 inci maddesinde bahsi geçen sözleşme niteliğini taşır.

Umumi mahallerde kullanılmakta olan mevcut taşıyıcı materyallerin bandrollenmesi işlemleri, bu materyallerin hangi tür bandrolleri taşıyacağı, bandrol temini ile bu materyallerin fiyatlandırılması, farklı türlerdeki bu bandroller bastırılıncaya kadar izlenecek prosedür gibi uygulamanın şekline ait hususlar ilgili alan meslek birliklerinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

Umumi mahallerde bandrol uygulamasının denetimi Kanunun değişik 81 inci maddesinde belirtilen ihlallerin olup olmadığını denetlemekle görevli Komisyon aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bandrol Gelirleri ve Kullanımı

Madde 8 — Bandrol gelirleri Bakanlık adına ulusal bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır. Özel hesaba yatırılan tutarlar her ayın sonunda Kültür Bakanlığı Merkez Saymanlık Hesabına aktarılır.

Aktarılan tutarlar, bandrol bastırılması ve dağıtılması, sinema sanayi ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, sinema ve müzik sanatını desteklemek, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, yurt içindeki ve yurt dışındaki kültür varlıklarının korunması ve devam ettirilmesi ile fikri haklara tecavüzün önlenmesi amacı için kullanılmak üzere bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Kültür Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydolunur. Özel ödeneklerden yapılacak harcamaların usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kültür Bakanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Denetim

Madde 9 — Bandrol kullanımına ilişkin olarak; Kanunun değişik 81 inci maddesinde belirtilen ihlal hallerinin olup olmadığı Mülki idare amirleri tarafından illerde oluşturulacak bir komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Komisyon, İçişleri, Maliye ve Kültür Bakanlıkları ile eser sahipleri ve/veya eser sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri temsilcilerinden oluşur. Meslek birliğinin olmadığı yerlerde birlikçe yetkili kılınan kişi veya kişiler komisyonda görev yaparlar. Denetim Komisyonu bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde kurulur.

5846 sayılı Kanunun değişik 81 inci maddesinde belirlenen bandrol kullanımına ilişkin ihlal hallerinde, eser sahiplerinin bağlantılı hak sahiplerinin veya diğer hak sahiplerinin komisyona başvurması üzerine ve komisyonun resen talebi ile zabıta harekete geçerek bu nüshaları, yayınları ve çoğaltmaya yarayan her türlü aracı ve diğer delilleri toplayarak taşınmaz olanlarını emanet altına aldıktan sonra toplanan delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu ile birlikte sevk eder.

Komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bandrollenmemiş Eser Nüshaları ile Yayınlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin hükümleri uyarınca bandrollenmesi gereken eser nüshaları ile yayınları bandrolsüz olarak dağıtan, satan veya her ne surette olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik" in 5 inci maddesinin (ı) bendi, 9 uncu maddesi ve değişik 12 nci maddesi ile 30/6/1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Süreli Olmayan Yayınlarda Güvenlik Hologramı Uygulamasına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce basılmış ve stokta bulunan kitaplar için toptan veya satışa çıkarılacak miktar kadar bandrol alınır. Bandroller süreli olmayan yayınlar satışa sunulduğu zaman yapıştırılır. Bu bandroller, yurt dışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar dışında kalan tüm yayınlar için kitapçılar, kitap toptancıları, marketler gibi satış noktaları tarafından temin edilebilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bahsi geçen bandrollerin temini satış noktalarının hukuki sorumluluğundadır. İthal yayınlar için alınacak bandroller ise yalnızca hak sahibi yayınevleri tarafından temin edilebilir.

Bandrol talebinde bulunacakların:

a) Süreli olmayan yayın,

b) Stoklarda bulunan ve satışa sunulacak nüsha sayısı ile ilgili bilgilerin belirtildiği ve söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun üstlenildiğinin beyan edildiği bir taahhütnameyi vermeleri zorunludur.

Birinci fıkrada bahsi geçen süreli olmayan yayınların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde bandrollenmesi zorunludur.

Geçici Madde 2 — 1/1/2002 tarihine kadar bandrol gelirleri, Bakanlık adına ulusal bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır.

Bu hesapta toplanan gelirler; bandrol bastırılması ve dağıtılmasına, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine, yurt içindeki ve yurt dışındaki kültür varlıklarının korunmasına ve devam ettirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu gelirlerin harcama usul ve esasları Bakan onayı ile belirlenir.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi 1/1/2002 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Kulüp Genel Kurulu,İstanbul Üniversitesi Rektörü veya onun tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesinin başkanlığında her bir fakülteyi temsil eden Dekanlar tarafından görevlendirilen ikişer temsilci ile Kulüp Başkanı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanından oluşur.

Spor Birliği Kulübü Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayında Kulüp Başkanının idaresi altında toplanır. Bu Kurul, iki yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Spor Birliği Kulübü Genel Kurulu her yıl içtimai, mali ve spor konularında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alır ve istişarede bulunur, Kulüp Yönetim Kuruluna yol gösterir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 —İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetim Kurulu, iki yıl görev yapmak üzere seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Başkanı Rektör tarafından atanır.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantısında görev taksimi yaparak bir genel sekreter, bir sayman, bir malzeme sorumlusu ve bir genel kaptan seçer.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyetleri gözden geçirir, plan yapar, bunlara göre kararlarını alır.

Başkanın bulunmadığı zamanlar, genel sekreter başkanın bütün yetkilerine sahip olarak görevlerini vekaleten yürütür.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden :

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayalı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Rektörlüğe bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — SEM’in amacı, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 —SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar; ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve eşgüdümler.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — SEM aşağıdaki organlardan oluşur:

a)Yönetim Kurulu,

b) SEM Müdürü.

SEM Yönetim Kurulu Oluşumu

Madde 5 —SEM Yönetim Kurulu,

a) SEM Müdürü

b) Her fakültenin Yönetim Kurulunca belirlenen bir temsilci ve Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) temsilcisinden

oluşur. SEM Müdürü Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

SEM Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

SEM Müdürü

Madde 7 — SEM Müdürü Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer; yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — SEM  Müdürü  Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.

Yönetimi altındaki birimleri SEM amaçları doğrultusunda yönetir.

Her faaliyet dönemi sonunda, SEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Rektör, SEM Müdürüne yardımcı olmak amacıyla Müdürün önerdiği en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcılığına atayabilir.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır ve Müdüre 4 aya kadar vekalet edebilir.

Müdür yardımcıları Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdür Yardımcısının Müdüre vekaleten katıldığı toplantılarda oy hakkı vardır.

Kadrolar

Madde 10 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmeliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı