Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Eylül 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24536

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Harp Okulları Yönetmeliği

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Eylül 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-15606

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 27 Eylül 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Eylül 2001

B.01.0.KKB.01-06-166-2001-674

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 25 Eylül 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15606 sayılı yazınız.

Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 27 Eylül 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

26 Eylül 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-15722

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Eylül 2001

B.01.0.KKB.01-06-167-2001-676

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 26 Eylül 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15722 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Adalet Bakanlığından :

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının

İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 27/3/1998 tarihli ve 23299 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklulardan, kurumda icra edilen sanatları bilmeyenler, kapalı ve açık ayrımı yapılmaksızın çırak olarak 6 ay süre ile staja tâbi tutulurlar.

Staja tâbi tutulanlara, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen ücret, iaşe bedeli kesilmeksizin, diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra tahakkukun ait olduğu ay itibariyle kendilerine ödenmek üzere, Hükümlü ve Tutuklu Emanet Para Hesabına aktarılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — Çalışan hükümlü ve tutuklulara gündelik verilir. Gündelikler, çırak, kalfa ve ustalar için ayrı ayrı olmak üzere, yapılan işin niteliğine ve işkollarına göre İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenir.

Çocuk ıslahevlerindeki hükümlülere gündelik yerine, işyurdunun kâr etmesi halinde İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenecek miktarda kâr payı dağıtılır. Dağıtılacak kâr miktarının tespitinde sadece gelir tablosundaki faaliyet kârı esas alınır.

Götürü usulde alınan işlerde veya kurum dışındaki işyerlerinde çalıştırılmalarda hükümlülere İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen gündelik ödenir.

Resmî ve hafta sonu tatil günleri ile herhangi bir sebeple çalışılmayan günler için gündelik tahakkuk ettirilmez.

Hükümlü ve tutukluların gündelikleri ay sonlarında düzenlenecek bordrolara göre tahakkuk ettirilir. Bu tahakkukta sürveyanın düzenlediği puantaj cetveli esas alınır.

Bordrolarda iaşe bedeli kesilmez, diğer yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar kendilerine ödenmek üzere Hükümlü ve Tutuklu Emanet Para Hesabına aktarılır.

İş kapasitesinin üzerinde hükümlü bulunduran açık cezaevlerinde iş temin edilememesi nedeniyle çalıştırılamayan hükümlülere gündelik tahakkuk ettirilmez."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — Prim olarak ödenecek günlük miktar, gündeliğin bir katını, noksan iş çıkarmak sebebiyle yapılacak tenzilât ise yarısını geçemez."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 52 — İşyurtları Kurumu ve işyurtlarında; aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

1. Yevmiye Defteri ( Örnek Y-1 ),

2. Defteri Kebir ( Büyük Defter) (Örnek Y-2 ),

3. Envanter Defteri,

4. Günlük Kasa Defteri ( Örnek Y-3 ).

İşyurtları Kurumu ve işyurtlarında, iş kapasitesi ve durumuna göre aşağıdaki defterlerden gerekli olanlar tutulur:

1. Alınan Çekler Defteri ( Örnek Y-4 ),

2. Banka ile Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Defteri ( Örnek Y-5 ),

3. Diğer Hazır Değerler Defteri ( Örnek Y-6 ),

4. Avanslar Defteri ( Örnek Y-7 ) ,

5. Maddi Duran Varlıklar Müfredat ve Amortisman Defteri ( Örnek Y-8),

6. Maddi Duran Varlıklar Esas Defteri ( Örnek Y-9 ),

7. Ambar Esas (Tasnif) Defteri ( Örnek Y-10 ),

8. Alacaklar Defteri ( Örnek Y-11 ),

9. KDV Defteri ( Örnek Y-12 ),

10. Kantin Yevmiye Defteri ( Örnek Y-13 ),

11. Borçlar Defteri ( Örnek Y-14 ),

12. Sermaye Defteri ( Örnek Y-15 ),

13. Gelirler Defteri ( Örnek Y-l6 ),

14. Giderler Defteri ( Örnek Y-17 ),

15. Masraflar Defteri ( Örnek Y-18 ),

16. Kantin Esas Defteri ( Örnek Y-19 ),

17. Atölye Yevmiye Defteri ( Örnek Y-20 ),

18. Atölye Esas Defteri ( Örnek Y-21 ),

19. Atölye İcmal ve Maliyet Defteri ( Örnek Y-22 ),

20. Sipariş Defteri ( Örnek Y-23 ),

21. Belge Kayıt Defteri ( Örnek Y-24 ),

22. Arşiv Defteri ( Örnek Y-25 ),

23. Dava Defteri (Örnek Y-26 ).

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Envanter Defteri

Madde 56 — Envanter Defteri yerine geçmek üzere, yıl sonlarında çıkarılan envanterler ile bilanço, gelir tablosu ve kesin mizanlar klasörde düzenli bir şekilde saklanır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 72 — Bu defter, bütçenin gider tertibine konulan 791-İşçi Ücret ve Giderleri, 792-Memur Ücret ve Giderleri, 793-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, 794-Çeşitli Giderler, 795-Vergi, Resim ve Harçlar, 796-Amortismanlar ve Tükenme Payları, 797-Finansman Giderleri için tutulur.

Defterde, bütçede yer alan her bölüm ve madde ayrı bir sayfada kaydolunur.

Bu hesaplarda yer alan rakamlar, maliyet çıkarma dönemlerinin sonunda 798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 81 — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve işyurtlarında tutulması zorunlu olan günlük kasa defteri ve yevmiye defterinin tasdiki noterlerce yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerin dışında kalan ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda tutulacak diğer defterler Daire Başkanınca,

İşyurtlarında tutulacak diğer defterler ise İşyurdu Müdürünce,

Yılbaşında kullanılmadan önce sayılıp mühürlenmek suretiyle defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu son sayfada tasdik edilir.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 102 — İşyurdu banka hesabından, değişik nedenlerle ödettirilecek paralar için bankadan temin edilen çek nüshaları kullanılır. Çekler doğrudan istihkak sahipleri adına düzenlenir. Mutemetler hariç diğer görevliler adına çek düzenlenemez.

Düzenlenen çekleri, İşyurtları Kurumunda Sayman ve Daire Başkanı; işyurtlarında Sayman ve İşyurdu Müdürü imzalar.

Çeklerin hak sahiplerine teslim edilmesi sırasında, dip koçanına ilgilinin imzası alınır. Şayet buna imkân bulunmazsa çek bir tutanakla teslim edilir ve tutanaklar düzenli bir şekilde klasörlere takılarak denetime hazır bekletilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesinin başlığı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Vadeli Satış İşlemi ve Alacakların Takibi"

"Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan vadeli satışlardan doğan alacakların tahsilinde gecikme olması durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin ekini teşkil eden Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Defteri ( Örnek Y-13 ) ile Kambiyo Senetleri Defteri ( Örnek Y-68 ) yürürlükten kaldırılmış, Kantin Yevmiye Defteri ( Örnek Y-13 ) ek olarak konulmuştur.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 177 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde 1 eklenmiştir.

"Kantin Yevmiye Defteri

Ek Madde 1 — Bu defter, birden fazla kantini bulunan işyurtlarında, 153-Ticarî Mallar ambarında kayıtlı emtiadan satılmak üzere, 154-Kantin Hesabına verilen emtianın toplam rakamlarının takibi amacıyla her kantin için ayrı ayrı bölüm açılmak suretiyle tutulur.

Ambardan kantine ihraç edilen emtia tutarları defterin borç tarafına, satılan emtia tutarları alacak tarafına kaydedilir.

Defterde yer alan kantinlerin borç bakiyeleri toplamı, defteri kebirdeki kantin hesabının borç bakiyesi ile eşit olmak zorundadır."

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

 

Harp Okulları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarının; teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri harp okullarını, bunlara bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Yükseköğretim Kurulu: 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6’ncı maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

b) Üniversitelerarası Kurul: 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 11’inci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yer verilen fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Harp Okulu: Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı ve askerî değerleri haiz, muvazzaf subay yetiştiren, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapan bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumunu,

d) Öğretim Kurulu: Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, plân program, ölçme ve değerlendirme ve eğitim geliştirme ünite başkan ve müdürlerinden oluşan kurulu,

e) Enstitü: Harp okullarında ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumunu,

f) Enstitü Bilim Kurulu: Enstitü müdürü, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü bilim kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) Öğretim Elemanları: Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

h) Öğretim Üyeleri: Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen; Türk veya yabancı uyruklu, asker veya sivil, profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişiyi,

3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

ı) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı olup, öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerden süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilen elemanı,

i) Okutmanlar: Eğitim öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan, en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanını,

j) Öğretim Yardımcıları: Harp okullarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlilerini, uzmanları, çeviricileri ve eğitim öğretim plânlamacılarını,

1) Araştırma Görevlileri: Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

2) Uzmanlar: Eğitim öğretimle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

3) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

4) Eğitim Öğretim Plânlamacıları: Eğitim öğretim plânlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan, harp okullarının eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

l) Bölüm Başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce en üst asker öğretim elemanını,

m) Ana Bilim Dalı: Bölümü ve enstitüyü oluşturan, en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

n) Bilim Dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

o) Eğitim Öğretim Yılı: Harp okullarında eğitim öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

ö) Akademik Yıl: Bir eğitim öğretim yılı içinde, iki yarı yıl ile sınavları kapsayan süreyi,

p) Yarı yıl: Bir akademik yıl içinde 15 ilâ 16 haftalık eğitim öğretim süresi ile yarı yıl sonu sınavlarını kapsayan süreyi,

r) Disiplin Yılı: Harp okulu eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süre olup bu; okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan ant içme töreninden başlayan süreyi; dördüncü sınıftan normal süresinde mezun olan öğrenciler için, 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

s) Harp Okulu Lisans Üstü Öğrencisi: Harp okullarının enstitülerinde uygulanacak olan, lisans üstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli ve sivil öğrencilerin, programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle enstitüler ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

ş) Özel Öğrenci: Bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla ilgili enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile lisans üstü dersleri takip etmesi uygun bulunan, ancak lisans üstü öğrencisi statüsünde olmayan öğrenciyi,

t) Danışman: Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, ders seçimi, dönem projelerinin yürütülmesi konularında yardımcı ve yönlendirici olmak maksadıyla danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,

u) Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, tez konusu seçimi ve tez çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesi veya enstitü bilim kurulunca uygun görülen doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

v) Harp Okulu Öğrenci Adayı: Harp okulunda eğitim öğretim görmek üzere askerî ve sivil liselerden alınan öğrencilerin intibak süresince sahip oldukları statüyü,

y) Harp Okulu Öğrencisi: Öğrencilerin ant içme törenini müteakip, harp okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle harp okulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

z) Misafir Öğrenci: Eğitim öğretim yapmak üzere harp okullarına alınan yabancı ülke öğrencilerini,

aa) İntibak Eğitimi: Harp okulu öğrenci adaylarına; okulu ve okulda tâbi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak, ilgili harp okulu eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk akademik yıl öncesinde verilen 2 ilâ 8 hafta süreli ve bu eğitimin kesin süresinin ve uygulanacağı zamanın ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirleneceği eğitimi,

bb) İntibak Süresi: Harp okulu öğrenci adaylarının; harp okulu eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarının denendiği ve intibak eğitiminin ilk 2 ilâ 6 haftasını kapsayan, kesin zamanının ve süresinin ilgili kuvvet komutanlığınca belirlendiği ve intibak eğitimi ile birlikte başlayıp, ant içme töreni ile sona eren süreyi,

cc) Ant İçme Töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından; harp okulu eğitim öğretimine devam etmeye lâyık bulunanların, intibak süresi sonunda, Silâhlı Kuvvetler Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

çç) İntibaksızlık: Öğrenci adaylarının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve çıkarılacak yönergelerle belirlenecek diğer asgarî nitelikler yönünden harp okulu öğrencisi olamayacağına, sıralı sicil amirlerince kanaat getirilmesi hâlini,

dd) Akademik Program: Harp okullarında uygulanan lisans ve lisans üstü eğitim öğretiminin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen temel bilimler, sosyal bilimler veya mühendislik dersleri ile askerî bilim derslerinin yer verildiği programı,

ee) Bilimsel Hazırlık Programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanmış ancak, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenen niteliklere sahip olmayan öğrencilere uygulanan, teorik, laboratuvar ve uygulamalı derslerden oluşan programı,

ff) Kredi: Akademik programda yer alan derslerin bir haftada okutulan teorik, laboratuvar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değeri olup, bir saat teorik dersin ağırlık değeri 1, bir saat laboratuvar veya uygulamalı dersin ağırlık değeri 1/2'sini,

gg) Katsayı: Yıl içi askerî eğitim dersleri, beden eğitimi dersleri, staj, gemi, uçuş eğitimleri dahil olmak üzere tatbikî eğitim, liderlik ve komutanlık, disiplin durumu gibi askerî bilgi ve beceriyi, liderlik yeteneklerini, fizikî yetenekleri ve davranışları geliştirmeye yönelik kredisiz ders, eğitim ve değerlendirme konuları için belirlenen ağırlık değerini,

ğğ) Geçme Taban Notu: Eğitim ve öğretim yüksek kurulunca kredili ve katsayılı her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgarî notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

hh) Başarı Harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna DD; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

ıı) Başarı Harfi Not Aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere eğitim ve öğretim yüksek kurulunca kararlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notların, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerine göre 6 aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

ii) Başarı Harfi Ağırlığı: AA = 4.0, BA = 3.5, BB = 3.0, CB = 2.5, CC = 2.0, DC = 1.5, DD = 1.0, F = 0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplânmasında kullanılan çarpanı,

jj) Ders Başarı Puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı,

kk) Akademik Yıl Sonu Akademik Başarı Puanı veya Kredi Ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı,

ll) Taban Kredi: Harp okulu öğrencilerinin, bütünleme sınavlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgarî 1.20 akademik yıl sonu kredi ortalamasını,

mm) Yıl İçi Askerî Eğitim: Harp okulu öğrencilerinin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirerek geliştirmek amacıyla akademik yıl içinde yapılan katsayılı askerî eğitim faaliyetlerini,

nn) Tatbikî Eğitim: Akademik program gereğince okutulan askerî ve akademik bilim dersleri ile yıl içi askerî eğitim konularını pekiştirmek, bir subayda bulunması gerekli nitelikler ile liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla; her akademik yıl sonunda icra edilen tatbikî askerî eğitim, liderlik ve komutanlık eğitimi, kıt’a stajı, akademik staj, gemi eğitimi ve uçuş eğitimi gibi faaliyetler olup, bu faaliyetlerin müstakil veya müşterek şekilde düzenlenmesi ile 2 ilâ 8 hafta arasında olmak üzere kesin süresinin tespiti ilgili kuvvet komutanlıklarınca yapılacağını,

oo) Akademik Staj: İlgili kuvvet komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve kuruluşlarda yaptırılan ve kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilen esaslara göre, harp okulları öğrencilerine, yıl içinde uygulanan ve akademik programda yer alan teorik derslerin pratiğini yaptırmak maksadıyla, dershane ortamına getirilemeyen öğrenme ortamlarındaki uygulamalı eğitimleri,

öö) Liderlik Değerlendirmesi: İlgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçlarına göre akademik yıl içinde veya tatbikî eğitim döneminde öğrencilerin liderlik ve komutanlık yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan katsayılı değerlendirmeler olup, bu değerlendirme sonucunda başarı harfi en düşük DD olarak verileceğini,

pp) Ders Geçme Sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemi,

rr) Haftalık Mecburî Ders Yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini,

ss) Yan Bilim Dalı: Bir bilim dalına en yakın veya destekleyen diğer bilim dalını,

şş) Yaz Okulu: Akademik yıl içinde başarısız olunan derslerin tekrar alınması veya müteakip eğitim öğretim yılına ait derslerin öğrencilerin istekleri doğrultusunda yoğunlaştırılarak verildiği akademik eğitim öğretim dönemini,

tt) Ara Sınav Notu: Yarı yıl içinde uygulanan yazılı ara sınavlarında 100 tam puan üzerinden verilen notu,

uu) Yarı yıl Değerlendirme Notu: Yarı yıl içinde öğrencilere uygulanan ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak dersin öğretim elemanınca 100 tam puan üzerinden verilen notu,

üü) Yarı yıl Başarı Notu: Öğrencinin yarı yıl için ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması ile yarı yıl değerlendirme notunun ağırlıklı ortalamasıyla belirlenen 100 tam puan üzerinden tanımlanan notu,

vv) Yarı yıl Sonu Sınav Notu: Öğrencinin yarı yıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu,

yy) Yarı yıl Sonu Başarı Notu: Öğrencinin yarı yıl başarı notu ile yarı yıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir dersten yarı yıl sonu başarısını belirleyen notu,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik; 11 Mayıs 2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 41’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Harp Okullarının Amacı

Madde 5 — Harp Okullarındaki eğitim ve öğretimin genel amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneği kazanmış, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması hâlinde, lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamaktır. Harp okullarında ilgili kuvvet komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla lisans programı açılabilir.

b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının özel amaçları ise; ilgili kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç ve özelliklerine göre, çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Ana İlkeler

Madde 6 — Harp okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk millîyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, Ülkemizin ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

ç) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde kuvvet komutanlıklarınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

Kuruluş

Madde 7 — Harp okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır.

Görev

Madde 8 — Harp okullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Harp Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun olarak;

1) Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğine göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip,

2) Görevini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış,

3) Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış,

4) Ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip,

5) Sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askerî ve genel kültüre sahip,

6) Mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fizikî yetenekler ile meslekî değerler bilincini kazanmış,

7) Mezuniyet sonrası temel meslekî eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına temel olacak yönelişi kazanmış,

muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

b) İlgili kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak; yetiştireceği muvazzaf subaylara, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarının birinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim vermek, harp okullarında ilgili kuvvet komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla lisans programı açmaktır.

c) İlgili kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi hâlinde, bünyesinde teşkil edilecek enstitü veya enstitülerde muvazzaf subaylar ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi hâlinde aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki sivil kişilere ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermektir.

ç) Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmektir.

d) Araştırma yapmak, proje geliştirmek, kuvvet komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

Madde 9 — Harp okullarının eğitim öğretim ve yönetim işleri, aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.

a) Ana Organlar:

1) Harp Okulu Komutanı,

2) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

3) Dekan,

4) Enstitü Müdürü,

5) Bilimsel Denetleme Kurulu,

6) Öğrenci Alay Komutanı,

7) Yüksek Disiplin Kurulu.

b) Yardımcı Organlar:

Harp Okulları Kanununda belirtilen organların yönetim ve bilimsel denetim ile ilgili faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; öğretim kurulu, eğitim öğretim geliştirme kurulu, araştırma geliştirme kurulu, enstitü bilim kurulu, enstitü yönetim kurulu, bölüm kurulu, öğrenci alayı eğitim geliştirme kurulu, alay disiplin kurulu gibi organlar kurulabilir. Bu organların çalışma usul ve esasları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Harp Okulu Komutanı

Madde 10 — Harp okulu komutanı, harp okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur. Harp okulu komutanı profesör ise, kendisi; profesör değil ise, o komutanlıktan bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir. Harp okulu komutanı profesör değil ise, okulun kadrolu profesörlerinden birini, Üniversitelerarası Kurula katılmak üzere seçer. Seçilen profesör, Üniversitelerarası Kurulda iki yıl süre ile 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11’inci maddesinde belirtilen faaliyetlere harp okulu komutanını temsilen katılır.

Harp okulu komutanının atanması; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu

Madde 11 — Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun kuruluşu:

Eğitim ve öğretim yüksek kurulu, harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, enstitü müdürü, kurmay başkanı, öğrenci alay komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur.

Eğitim ve öğretim yüksek kurulu ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda; harp okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, harp okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip kuvvet komutanlıklarına görüş bildiren, yıllık eğitim öğretim programının harp okullarının özel amaçlarına uygunluğu hususunu ve eğitim öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan, sınav ve değerlendirme uygulamaları ile başarı durumlarını inceleyerek bunların geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Kurulun toplantı gündemi okul komutanı tarafından belirlenir. Sekreterlik faaliyetleri, oy hakkı olmamak üzere komutanlıkça görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Eğitim ve öğretim yüksek kurulu; gerektiğinde, görüşülecek konu ile ilgili personel çağırarak bilgi ve görüş alır. Bunların oy hakları yoktur.

Kurulun, lisans ve lisans üstü öğrencileriyle ilgili kararları kesindir.

b) Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun görevleri:

Eğitim ve öğretim yüksek kurulu; Harp Okulları Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda;

1) Yıllık eğitim öğretim programının uygunluğunu ve eğitim öğretimle ilgili olarak çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlar.

2) Eğitim öğretim konularına, seviyelerine ve hedeflerine uygun olarak; ayrıntılı faaliyet plânlarını, belirlenen ders ve eğitim konularının akademik programdaki yerlerini, sürelerini, ağırlıklarını belirler.

3) Yıl içi askerî eğitim dersleri, beden eğitimi dersleri ve tatbikî eğitim, gemi eğitimi, uçuş eğitimi, liderlik değerlendirmesi, kredili ve katsayılı dersler ile ilgili olarak; sınav ve değerlendirme sayısı, zamanı, geçme taban notu, yarı yıl değerlendirme notu ağırlığı, başarı harfi, başarı harfi not aralıkları, kredi ve katsayı değerleri gibi ölçme değerlendirme usul ve esaslarını belirler. Sınav ve değerlendirme uygulamaları ile başarı durumlarını inceleyerek değerlendirir. Gerektiğinde başarının geliştirilmesi için alınacak tedbirleri belirler.

4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda; başarısızlık, sağlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrenciler ile sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı, sahtekarlık, kopya yaptıkları kanaatiyle Kurula gönderilen lisans ve lisans üstü öğrencilerinin bu fiili işleyip işlemediği hususunu inceler ve karara bağlar.

5) Yeni bilim dalları, ana bilim dalları ve bölümlerin açılma veya kapatılması hususlarını ilgili kuvvet komutanlığına önerilmek üzere belirler,

6) İlgili kuvvet komutanlığınca, kuvvetin askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması öngörülen seviye ve hedefleri gerçekleştirmek üzere gereken bilimsel dersler, askerî bilim dersleri, uygulamalı askerî eğitim konuları, liderlik ve komutanlık eğitimi konuları, temel ve savaş beden eğitimi dersleri, tatbikî eğitim konularında; yeni derslerin konması, derslerin birleştirilmesi veya kaldırılması, zorunlu, seçmeli ve ortak derslerin tespiti, müfredat programlarının yeniden düzenlenmesi hususlarında karar alır. Kararlar, ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Harp okulu eğitim ve öğretiminin geliştirilmesiyle ilgili hususlarda kuvvet komutanlıklarına sunulacak teklifleri belirler.

7) Bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin prensipleri, usul ve esasları belirler,

8) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirir.

9) Bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanların verilmesine karar verir. Fahrî akademik unvanların verilmesi ile ilgili usul ve esaslar ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

10) Lisans üstü eğitim ve öğretim ile ilgili olarak;

(a) Lisans üstü eğitim ve öğretime öğrenci başvuru ve kabul şartlarını,

(b) Lisans üstü eğitim öğretimden çıkarılacak öğrencilerin durumunu,

(c) Lisans üstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esasları,

(ç) Plân, program ve eğitim öğretim takvimini,

(d) Yaz okulu açılıp açılmayacağını ve açıldığı takdirde uygulama esaslarını,

(e) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını ve bu programların yürütüleceği ana bilim dallarını,

(f) Lisans üstü eğitim ve öğretimde uygulanacak sınavlarla ilgili ana esasları, başarı harfi not aralıkları, yarı yıl değerlendirme notunun uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa değerini,

belirler.

11) Öğretim elemanı yetiştirilmek üzere yurt içi ve yurt dışı lisans üstü eğitim ile araştırma geliştirme faaliyetlerinde ilgili kuvvet komutanlığına; temin, yetiştirme ve seçime ilişkin konularda öneride bulunur.

c) Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun toplanması ve karar alması:

1) Eğitim ve öğretim yüksek kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, eğitim ve öğretim yüksek kurulu, Harp Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere; harp okulu komutanının gerekli gördüğü hallerde bizzat çağrısı veya dekan, enstitü müdürü ya da öğrenci alay komutanının harp okulu komutanına teklifi üzerine toplanır.

2) Eğitim ve öğretim kuruluna, harp okulu komutanı ile dekanın birlikte toplantıya katılması esastır. Ancak, kurulun toplanabilmesi için harp okulu komutanının veya dekanın toplantıya katılması şarttır.

3) Harp okulu komutanının bulunmadığı hâllerde, en kıdemli üye kurula başkanlık eder.

4) Eğitim ve öğretim yüksek kurulu, üye tam sayısının 2/3’ünün çoğunluğu ile karar alır. Karara katılmayan üyeler, katılmama gerekçesini yazılı olarak belirtirler.

Dekan

Madde 12 — Dekan, harp okulundaki lisans eğitim ve öğretiminin plânlanmasından, yürütülmesinden ve gözetiminden harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Dekanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğretim Kuruluna başkanlık etmek, eğitim ve öğretim yüksek kurulu ile öğretim kurulu kararlarını uygulamak ve dekanlık birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamaktır.

b) Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun gündem maddelerini önermek ve gerekli hazırlıkları yapmaktır.

c) Harp okulunda okutulacak dersler, içerikleri, kredileri, öğretim yöntemleri, öğretim plânları, ölçme ve değerlendirme usulleri hakkında plânlama, uygulama, araştırma, geliştirme, gözetim ve denetim görevlerini icra etmektir.

ç) Harp okullarının araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve lisans üstü eğitimin yürütülmesinde enstitü müdürlüğü ile işbirliği yapmaktır.

d) Harp Okulları Kanunu, Harp Okulları Yönetmeliği ve harp okulu komutanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekanın ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

Dekan Yardımcıları

Madde 13 — Dekan yardımcıları, en fazla iki kişiden oluşur ve dekana çalışmalarında yardımcı olan sorumlu asker kişilerdir. Dekan yardımcıları, dekanın kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler. Dekanın bulunmadığı hâllerde, rütbe ve kıdemce üst olan dekan yardımcısı, dekana vekâlet eder. Görevleri, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Dekan yardımcılarının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

Enstitü Müdürü

Madde 14 — Enstitü Müdürü; harp okullarındaki lisans üstü eğitim ve öğretimin, bilimsel araştırma ve uygulamaların plânlanmasından, yürütülmesinden ve denetiminden harp okulu komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi asker kişidir.

Enstitü Müdürünün ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

Enstitü müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Enstitü Bilim Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Eğitim öğretim yüksek kuruluna önerilmek üzere, lisans üstü eğitim verilecek bölüm ve ana bilim dalları ile başvuru koşullarını belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak,

c) Enstitünün eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini plânlamak, yürütmek ve bu hususlarda dekanlık ve ilgili ünitelerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Harp Okulları Kanunu, Harp Okulları Yönetmeliği ve harp okulu komutanınca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Bölümler

Madde 15 — Bölümler, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan, harp okullarının eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Harp okullarında bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına eğitim ve öğretim yüksek kurulunun önerisi üzerine ilgili kuvvet komutanlığınca karar verilir.

Harp okullarında doğrudan bir lisans diplomasına yönelik eğitim programı uygulamayan bölümler de, diğer bölümler gibi kurulabilir ve dekanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Harp okullarında aynı veya benzer nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

Bölüm Başkanı

Madde 16 — Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan, dekana karşı sorumludur. Bölüm başkanı, eğitim ve öğretim yüksek kurulu, öğretim kurulu, bölüm kurulu ve enstitü bilim kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda o bölümdeki en kıdemli öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Bölüm başkanları, enstitüde ana bilim dalı başkanlığı görevini de yürütür.

Bölüm başkanı, bölümdeki derslerin plânlanması, uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesi ile öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminden sorumludur.

Bilimsel Denetleme Kurulu

Madde 17 — Bilimsel denetleme kurulunun kuruluşu, görev ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bilimsel denetleme kurulunun kuruluşu:

Bilimsel denetleme kurulu, her bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, biri asıl diğeri yedek üye olmak üzere, o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyelerinin tamamı, bilimsel denetleme kurulunun tâbii adayıdır.

Harp okulu bilimsel denetleme kurulu üyelerinin görev süresi bir eğitim öğretim yılıdır. Bu sürenin bitiminde, yeni kurul üyelerinin seçimi aynı esaslar uyarınca yapılır. Kurulda daha önce görev yapmış olan öğretim üyeleri yeniden seçilebilir. Seçim ve yeni seçilen personelin göreve başlama işlemleri, her yılın Ekim ayı içerisinde tamamlanır. Yeni seçilen bilimsel denetleme kurulu üyeleri göreve başlayıncaya kadar önceki bilimsel denetleme kurulu görevine devam eder. Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde ilgili bölümden yedek üye kurula katılır.

Bilimsel denetleme kurulu başkanı, kurul üyeleri arasında en üst rütbe ve kıdemi haiz olan üyedir. Kurulun en kıdemsiz üyesi, sekreterlik görevini yürütür.

b) Bilimsel denetleme kurulunun görevleri:

1) Harp okullarında; eğitim, öğretim, araştırma, inceleme, yayım, seminer, laboratuvar ve uygulama faaliyetlerinin, Harp Okulları Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelerle eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenecek esaslara uygunluğunu, harp okulu komutanlığınca yapılacak plânlamaya uygun olarak her eğitim öğretim yılında en az bir defa, ilgili kuvvet komutanlığının veya harp okulu komutanının lüzum görmesi hâlinde ise haberli ya da habersiz olarak denetlemek,

2) Denetleme sonuçlarını rapor hâlinde okul komutanına sunmak,

3) Okul komutanı veya eğitim ve öğretim yüksek kurulu tarafından bilimsel denetlemeye ilişkin istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

4) Okul komutanı tarafından verilen veya kurul üyeleri tarafından gündeme getirilen bilimsel denetlemeyi geliştirmeye yönelik konuları görüşerek komutanın onayına sunmak,

5) Lisans ve lisans üstü eğitim öğretimin biçimsel ve içerik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek.

c) Bilimsel denetleme kurulunun faaliyetleri:

1) Bilimsel denetleme kurulu her yarı yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde okul komutanının, kurul başkanının veya en az iki üyenin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

2) Üyeler kendilerine verilen görevleri, görevlendirme emrinde belirtilen esaslar dahilinde ve geliştirilecek formlara uygun şekilde yaparlar. Kurul tarafından düzenlenen denetleme raporları, okul komutanınca uygun görüldüğü takdirde ilgili birimlere yayımlanır.

3) Harp okulları bilimsel denetleme kurulu başkanları ve üyeleri, okul komutanının görevlendirmesi ile, akademik eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul birimlerinin her kademedeki yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi ve belge isteyebilirler.

4) Okul birimlerinin her kademesindeki ilgililer; denetleme kurulu üyelerinin görevlerini yapmalarına yardımcı olmaya, incelemek istedikleri konuda her türlü bilgi, belge ve kayıtları göstermekle yükümlüdürler.

5) Bilimsel denetleme kurulu, görevlerinin yürütülmesinden harp okulu komutanına karşı sorumludur.

6) Bilimsel denetleme kurulunun yazışma ve diğer idarî faaliyetleri, okul komutanlığının alacağı tedbirlerle yürütülür. Bilimsel denetleme kurulunun seçim, denetleme ve çalışma usul ve esasları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

7) Bilimsel denetleme kurulu, her eğitim öğretim yılında en az bir defa denetleme yapmak üzere görevlendirilir.

Öğrenci Alay Komutanı

Madde 18 — Öğrenci alay komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten harp okulu komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Öğrenci alay komutanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci alay komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 19 — Yüksek disiplin kurulu, harp okulu komutanının başkanlığında; dekan, öğrenci alay komutanı, kurmay başkanı ve disiplin subayından oluşur. Kurulun sekreterlik faaliyetleri, okul komutanlığınca görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Yüksek disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğinin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanının onayı ile yürürlüğe girer. Kurul bu maksatla;

a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve alay disiplin kurulunca yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.

b) Öğrencilerin bağlı olduğu tabur ve bölük komutanlarını (Hava Harp Okulunda muadilleri), hakkında karar verilecek öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde ilgili diğer personeli dinler.

c) Kurula sevk edilen öğrencinin; okuldan ilişiğinin kesilmesine, ikaz edilmesine veya yapılan işlemlerin alay disiplin kurulunca yeniden incelenmesine karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanlarının Görevleri

Madde 20 — Harp okulları öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Harp Okulları Kanununda ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim öğretim ile uygulamalı dersleri ve çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

b) Projeleri ve seminerleri yürütmek,

c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

ç) Dekanlık, enstitü müdürlüğü veya ilgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre öğrencilere yönelik akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

d) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek ve yönerge, devamlı talimat ve emirlerde belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Öğretim Elemanlarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 21 — Öğretim elemanlarının atanmaları; harp okullarının bildireceği ihtiyaç durumu ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut uygun personel durumu dikkate alınarak, yürürlükteki atama usul ve esasları ile ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak harp okulları öğretim elemanı temin, geliştirme ve istihdamına ilişkin yönerge esaslarına göre yapılır.

Harp okulları öğretim elemanlarının akademik kariyer açısından üst düzeye çıkmalarına olanak sağlamak amacıyla kadro ve görevlendirmelerde, rütbe ile akademik kariyer ilişkisi aranmaz.

Harp okullarının ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretimi ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Görevlendirme şekil ve esasları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Yardımcı Doçentliğe Atanma

Madde 22 — Harp okulları komutanlıklarınca ihtiyaç olduğu tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir. Kuvvet komutanlıklarınca, adaylığı uygun görülen istekliler, harp okulu komutanlığına bildirilir. Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesör veya doçentten oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan, adayların her biri hakkındaki yazılı mütalâasını ister. Harp okulu komutanı, kendi görüşünü de belirterek, atamanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur.

Yardımcı doçentlik kadrosuna önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlığınca uygun görülmesi hâlinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak,

c) Harp okulu komutanlığınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından, sınava girenin kendi bilim alanında eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenen yabancı dillerden birinde Türkçe’den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ye 150-200 kelimelik birer çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak. 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 24’üncü maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olanlardan, ayrıca yabancı dil sınavına girme şartı aranmaz.

Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.

ç) Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır.

Yardımcı doçentliğe seçilme, atanma ve görev süresinin uzatılması ile ilgili diğer usul ve esaslar, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Doçentliğe Atanma

Madde 23 — Doçentliğe atanmak için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için, hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulları komutanlıklarınca ihtiyaç olduğu tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir. Kuvvet komutanlığınca adaylığı uygun görülen istekliler, harp okulu komutanlığına bildirilir.

Harp okulu komutanı, dekan veya enstitü müdürü başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil ettirerek, bu kuruldan adayların her biri hakkındaki yazılı mütalâasını ister. Harp okulu komutanı kendi görüşünü de belirterek, atamanın sağlanması için, ilgili kuvvet komutanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığınca da atanması uygun bulunanların atamaları, ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir.

Doçentliğe seçilme ve atanma ile ilgili diğer usul ve esaslar, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Profesörlüğe Yükselme ve Atanma

Madde 24 — Profesörlüğe yükselebilmek için 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu komutanlığınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca ilân edilir.

Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca; harp okulu komutanı başkanlığında, dekan veya enstitü müdürü ve biri profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, biri o bölümün dışından, biri de ilgili bilim alanından olmak kaydıyla seçilecek beş profesörden oluşan yedi kişilik bir değerlendirme kurulu teşkil edilir. Seçilecek beş profesörden üçü, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir üniversiteden; ikisi ise, harp okulundan seçilir.

Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili kuvvet komutanlığınca görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama, Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulunan adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir.

Profesörlüğe yükselme ve atanma ile ilgili diğer usul ve esaslar, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Yabancı Ülkelerde Alınan Unvanlar

Madde 25 — Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.

Akademik Unvanların Korunması

Madde 26 — Öğretim üyeleri, Harp Okulları Kanununda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

Başka bir göreve atanma, emekli olmak veya istifa etmek ya da müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde harp okullarında veya diğer askerî yüksek öğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde; harp okulları, diğer askerî yüksek öğretim veya yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

Emeklilik Yaş Haddi

Madde 27 — Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40’ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin; sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30’uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

General ve amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54’üncü maddesi hükmüne göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın kararı ile, her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general ve amiraller hakkında, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanır.

Öğretim Elemanlarının Harp Okulu Dışına Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 28 — Harp okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın; disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarınca, harp okulu komutanlığının teklifi üzerine veya doğrudan, harp okulları dışındaki kıt'a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

Harp okulu dışına atanan öğretim üyeleri için, 11 Mayıs 2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Harp okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hâl,sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde ilgili kuvvet komutanlığınca özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, harp okulları dışında da görevlendirilirler.

Öğretim Görevlilerinin Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 29 — Harp okullarında, Harp Okulları Kanunu uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler.

Asker öğretim görevlileri, tayinle veya geçici görevle; sivil öğretim görevlileri ise, kadrolu, sözleşmeli veya ek görevli olarak çalıştırılabilirler. Harp okullarında emekli öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa bağlı yüksek öğrenim kurumlarında emekli öğretim elemanlarının çalıştırılması esaslarına ilişkin hükümler uygulanır. Sivil öğretim görevlilerinin, boş öğretim üyesi veya boş öğretim görevlisi kadrolarına atanmaları veya sözleşmeli olarak çalıştırılmaları, ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, harp okullarının önerisi ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ile yapılır.

Okutmanların Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 30 — Askerî okutmanlar, tayinle veya geçici görevli; sivil okutmanlar ise, süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak harp okullarının önerisi, ilgili kuvvet komutanlığının izni ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların görevleri, atama süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

Doktora eğitimini tamamlayan okutmanlardan, öğretim üyeliği şartlarına haiz olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre uygun kadro bulunması hâlinde öğretim üyeliği kadrolarına atanabilirler.

Öğretim Yardımcılarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 31 — Harp Okullarının araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm veya birim başkanlıklarının görüşü alınarak harp okullarının önerisi ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri, kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim öğretim plânlamacılarının atanmasında da, araştırma görevlilerinin atanmasındaki yöntem izlenir.

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Madde 32 — Harp okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; harp okulu komutanlığının ihtiyaç göstermesi, kuvvet komutanlıklarının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının tasvibi, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından alınacak olumlu görüş üzerine Millî Savunma Bakanlığının onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

Öğretim Elemanı Yetiştirme

Madde 33 — Harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığının uzman personel temin ve yetiştirme plânları esaslarına göre, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir. Harp okulları, ihtiyaçların tespiti için gerekli çalışmalara esas olması bakımından bu konudaki hazırlıklarını, kuvvet komutanlıklarına bildirir. Harp okulları öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

 

Çalışma Esasları

Madde 34 — Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esasları geçerlidir.

Öğretim elemanlarının, mesai saatleri dışındaki çalışmaları ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği, kuvvet komutanlığının direktifleri ve okul komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

Harp okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olmayan öğretim elemanları, mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır.

Haftalık Ders Yükü İle İlgili Hükümler

Madde 35 — Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık mecburî ders yükü; öğretim üyeleri için en az 10 saat, kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanları için en az 12 saattir. Anılan sürelerden fazla derse girenlere, ek ders ücreti ödenir.

Dekan ve enstitü müdürü için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Harp okulu komutanlığı tarafından bu görevlere vekâleten görevlendirilenler dahil olmak üzere dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Atama veya harp okulu komutanlığının görevlendirme emri gereğince, harp okullarında öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan, ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Ders Yükü Hesabı

Madde 36 — Öğretim elemanlarının yaptıkları veya bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve lisans üstü çalışmalarla diğer akademik faaliyetlerin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı aşağıdaki denklikler esas alınarak belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık mecburi ders yükü göz önüne alınır.

Haftalık Ders Yükü

 

Faaliyet Türü

Karşılığı

 

a. Haftalık ders dağılım çizelgesinde yer alan

1 saat

 

b. 1 saat teorik ders, laboratuvar, uygulama yapmak Programlanmış 1 saat beden eğitimi dersi yapmak

1 saat

 

c. Yüksek lisans ve doktora tezi yönetmek (Her öğrenci için haftada bir saat, bu suretle belirlenecek haftalık ders yükü 10 saati geçemez)

1 saat

 

ç. Bitirme tezi, proje yönetmek (Her proje, tez konusu için haftada bir saat, bu suretle belirlenecek haftalık ders yükü 6 saati geçemez)

1 saat

 

d. Eğitsel kol dallarında 2 saat uygulama yaptırmak

1 saat

 

e. Olimpik branşlardaki takım çalışmalarını 2 saat yönetmek veya nezaret etmek (Mesai dışındaki çalışmalar için haftalık ders yükü 6 saati geçemez)

1 saat

 

f. Plânlı ve toplu sınavlarda sınav salonunda, dershanede bir ders saati görev yapmak (Haftalık ders yükü 6 saati geçemez)

1 saat

Blok Eğitim

Madde 37 — Blok hâlinde uygulamada faaliyetler, her bir öğretim elemanının girdiği ders saatleri esas alınarak bir yarı yıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır.

Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme

Madde 38 — İlgili kurumların isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124’üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Ayrıca, idarî mercilerin talebi ile harp okulu öğretim elemanları, bilirkişi olarak ilgili kuvvet komutanlığının izniyle görevlendirilebilir.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme

Madde 39 — Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu komutanlığının teklifine ve ilgili Kuvvet Komutanlığının onayına tâbidir. Yurt içinde yapılan kısa süreli bilimsel toplantılara katılmaya, ilgili kuvvet komutanlığına bilgi verilmek suretiyle harp okulları komutanlıkları izin verir.

Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.

Yurt içi ve dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına, yabancı kuruluşlardan burs sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması; harp okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

Kurumlararası Yardımlaşma

Madde 40 — Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep hâlinde; personelin isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

Ayrıca, idarî mercilerin talebi ile harp okulu öğretim elemanları, bilirkişi olarak ilgili kuvvet komutanlığının izniyle görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının kurumlar arası görevlendirilmeleri, ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38’inci maddesi esaslarına göre yapılır.

Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri, ilgili kuvvet komutanlığı kanalı ile yapılır.

Harp okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, ilgili kuvvet komutanlığınca onaylanır. 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40’ıncı ve 41’inci maddelerine göre ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, harp okulu komutanlıkları ile ilgili rektörlüğün veya dekanlığın müsaadesi ile yapılır, kuvvet komutanlığına bilgi verilir.

Bu şekilde bir harp okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40’ıncı ve 41’inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına, yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Denetim

Madde 41 — Harp okullarının eğitim ve öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetimi, ilgili kuvvet komutanlıklarınca ve Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

Bilimsel Denetim

Madde 42 — Eğitim öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, harp okulu bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.

Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi, onların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel denetleme kurulu, harp okulu komutanı tarafından görevlendirilebileceği gibi, eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin Harp Okulları Kanunu ve bu yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, ilgili kuvvet komutanlığı tarafından da görevlendirilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

 

Öğrenci Kaynakları

Madde 43 — Harp okullarının esas öğrenci kaynağı, askerî liselerdir. Ancak, ihtiyaç hâlinde harp okullarının programı ve amaçları doğrultusunda her yıl ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan öğrenciler de harp okullarına alınabilir.

İlgili kuvvet komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde, askerî liselerden mezun olan öğrencilere, sınav veya benzer seçme usulleri uygulanabilir.

Harp Okulları Giriş Koşulları

Madde 44 — Harp okullarına, aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilerden, ihtiyaç duyulması hâlinde, yapılacak sınav veya benzer seçme usulünde başarılı olanlar alınır. Aşağıda belirtilen bu koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, kuvvet özelliklerine göre her yıl ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenir ve yayımlanır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerin birinden diploma almaya hak kazanmış olmak,

c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin ;

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

3) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

e) Bir askerî okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise, çıkarılmamış olmak,

f) Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

g) Kuvvet özelliklerine göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, tam teşekküllü bir askerî hastahaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu almak,

ğ) Harp okullarında yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

h) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

Misafir Öğrenciler

Madde 45 — Harp okullarında eğitim öğretim gören misafir öğrencilerin tâbi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Misafir öğrencilerin harp okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ile ikili antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. Harp okullarına alınacak öğrencilerin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili antlaşmalarda düzenlenir.

b) Misafir öğrenciler, öğretimi takip edebilecek dil yeterliliklerinin saptanmasından sonra, harp okullarında eğitim öğretime başlatılır.

c) Misafir öğrenciler; eğitim öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve disiplinle ilgili hususlarda bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak yönergelerin hükümlerine tâbi olup, diğer hukukî ve idarî mevzuat, ikili antlaşmalarda belirtilir.

ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, harp okulları komutanlıklarınca belirlenir.

Lisans Eğitim ve Öğretimi Esasları

Madde 46 — Harp okullarındaki lisans eğitim ve öğretimi, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin ihtiyaçları, Devletçe karşılanır. Harp okullarındaki eğitim ve öğretim, bu Yönetmelikte belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Eğitim ve Öğretimin Süresi ve Şekli:

Harp okullarında lisans eğitim ve öğretim süresi dört yıldır. Ancak, ihtiyaç hâlinde, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile harp okullarında, bir yıl süreli hazırlık sınıfı açılabilir. Harp okulu öğrencileri; açıldığı takdirde hazırlık sınıfını bir yılda, lisans eğitim ve öğrenimini ise sağlık nedenleri hariç olmak üzere beş yılda, sağlık nedenleri dahil olmak üzere azamî altı yılda tamamlamak zorundadırlar. Savaş veya olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

b) Harp okullarında lisans eğitim öğretimi yapılacak bilimsel dal veya dallar, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır.

c) Hazırlık sınıfı uygulanması hâlinde, uygulama esasları; Genelkurmay Başkanlığının onayı alınarak, ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenir.

ç) Öğrencilerin bilimsel dallar ile askerî meslek sınıflarına ayrılacakları zaman ve ayrılma usul ve esasları, ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenir.

d) Harp okullarında verilen lisans ve lisans üstü eğitim öğretim programlarına, ilgili kuvvet komutanlığının ve kuvvetin askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması öngörülen seviye ve hedefler, ilgili kuvvet komutanlığınca belirlenir.

e) Lisans eğitim programlarının düzenlenmesinde, ders saat ve kredi ağırlığında derslerin içerikleri; aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınır.

f) Harp okulu eğitim öğretiminde toplam katsayılarla krediler arasındaki oran, kuvvetlerin ihtiyacına göre, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

g) Harp okullarının; eğitim öğretim yılı başlangıcı ve bitimi, yarı yıl izni zamanı ve süresi, ulusal ve dinî bayramlar nedeniyle verilecek diğer tatiller gibi hususları kapsayan genel yıllık faaliyet plânı, Genelkurmay Başkanlığınca koordine edilerek belirlenir.

ğ) Harp okullarının; günlük, haftalık, yıllık ders ve uygulama süreleri ile ara sınav, yarı yıl sonu sınavı, engel sınavı, bütünleme ve not yükseltme sınavı gibi faaliyetlerini kapsayan detaylı eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile yıllık eğitim öğretim programları ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

h) Harp okullarında eğitim öğretim yılı, Eylül ayının son veya Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar.

ı) Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri:

1) Akademik eğitim öğretim dönemi (Akademik Yıl):

(a) 1’inci yarı yıl (15 ilâ 16 hafta ve yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

(b) Yarı yıl izni (Asgarî 2 hafta),

(c) 2’nci yarı yıl (15 ilâ 16 hafta ve buna ilâve olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

(ç) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları ve bunların engel sınavları (Bu sınavlar, ihtiyaç duyulması hâlinde yaz ve tatbikî eğitim öğretim döneminde de uygulanabilir).

2) Yaz ve Tatbikî Eğitim Öğretim Dönemi:

(a) Tatbikî eğitim,

(b) Akademik staj,

(c) İntibak eğitimi,

(ç) Bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık ve izin.

Tatbikî eğitim süreleri ile uygulama şekilleri, özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanacak yönergelerde belirtilir.

Eğitim ve Öğretimde Devam Zorunluluğu

Madde 47 — Harp okulu öğrencileri; kredili ve katsayılı tüm derslere, uygulamalara, sınavlara ve tatbikî eğitimlere ve akademik staja katılmak zorundadır.

a) Bir eğitim öğretim yılında uygulanan derslere veya eğitim faaliyetlerine belirli bir süre herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde başarısız sayılırlar:

1) Akademik Eğitim Öğretim Döneminde;

Akademik eğitim öğretim döneminde fiilen yapılan derslere, toplam 300 ders saati veya fazla süre katılamayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Okul komutanının yazılı emri ile yapılacak faaliyetlere katılan öğrenciler için azamî devamsızlık süresi 330 ders saatidir.

2) Tatbikî Eğitim Döneminde;

(a) Tatbikî eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak 1/3’üne veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbikî eğitim faaliyetlerinin yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbikî eğitime katılmış sayılır. Okul komutanının yazılı emri ile yapılan faaliyetlere katılan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

(b) Akademik yıl içinde yer alan kredili ve katsayılı bütün derslerinde başarılı olan öğrencilerden, tatbikî eğitim süresinin 1/3’üne veya daha fazla gününe sağlık nedeniyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca karar verilir.

b) Bir eğitim öğretim yılında hem sağlık, hem diğer nedenlerle devamsızlık süresini doldurarak başarısız olan öğrencilerin durumları, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca incelenerek devre kaybının hangi nedenle olduğuna karar verilir.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerle devre kaybeden veya devre kaybedeceği kesinleşen öğrencilere istedikleri takdirde, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir. Akademik yıl içinde izin talep etmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

 

Genel Esaslar

Madde 48 — Harp okullarında uygulanan lisans eğitim ve öğretim ile ilgili sınav ve değerlendirmeler aşağıdaki ana esaslar çerçevesinde yürütülür.

a) Harp okullarında öğrenciler ilgili kuvvet komutanlığı ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen konulardan sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

1) Kredili dersler.

2) Katsayılı dersler ve uygulamalar.

(a) Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları,

(b) Tatbikî eğitim dersleri ve uygulamaları,

(c) Temel ve savaş beden eğitimi dersleri ve uygulamaları,

(ç) Liderlik ve komutanlık uygulamaları,

(d) Disiplin durumu.

3) Uygulandığı takdirde akademik staj.

b) Öğrencilerin akademik yıl içinde uygulanan kredili ve katsayılı derslerdeki başarıları yarı yıl bazında; yılda bir kere uygulanan tatbikî eğitim ve disiplin durumu ile ilgili başarıları, eğitim öğretim yılı bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

c) Harp okullarında sınıf geçme esası uygulanır. Müteakip maddelerde belirtilen sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar okuyacakları sınıfın, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca o yıl için belirlenen programa göre bütün derslerinden ve sınavlarından sorumludurlar. Doğrudan sınıfta kalan öğrenciler ile bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları sonucunda sınıfta kalan öğrencilere, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir.

ç) Harp okullarında yapılan sınav ve değerlendirmeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, çıkarılacak yönergede belirlenir.

Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları

Madde 49 — Her eğitim öğretim yılı başında eğitim ve öğretim yüksek kurulunca; bir önceki yıla ait ders başarıları da dikkate alınarak; her ders için "geçme taban notu" ile başarı harflerine ait "not aralıkları", uygulanacak "taban kredi" değeri, "yarı yıl değerlendirme notu"nun uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa değeri, disiplin ve tatbikî eğitim durumu ile ilgili başarı harfleri not aralıkları tespit edilerek yayımlanır.

Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, 100 not üzerinden; kredili derslerde 45, katsayılı derslerde 60’dan aşağı saptanamaz.

Öğrencilerin her dersten yarı yıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri ile bunların dereceleri ve ağırlıkları şöyledir:

 

Başarı Harfi

Derecesi

Ağırlığı

 

AA

Pekiyi

4.0

 

BA

İyi-Pekiyi

3.5

 

BB

İyi

3.0

 

CB

Orta-İyi

2.5

 

CC

Orta

2.0

 

DC

Zayıf-Orta

1.5

 

DD

Zayıf

1.0

 

F

Geçmez

0.0

 Kredi ve Katsayı Değerleri

Madde 50 — Her eğitim öğretim yılı başında eğitim ve öğretim yüksek kurulunca;

a) Akademik programda yer alan her ders için; dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak, yarı yıl bazında kredi notu adı altında bir ağırlık değeri belirlenir.

b) Katsayılı derslerden;

1) Yıl içi askerî eğitim dersleri; beden eğitimi dersleri, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları gibi akademik yıl içinde verilen dersler ve eğitim konuları için yarı yıl bazında,

2) Tatbikî eğitim dersleri ve disiplin durumu için, eğitim öğretim yılı bazında katsayı adı altında aşağıdaki katsayı değerleri uygulanır.

 

Yıl içi askerî eğitim derslerinin her biri

:

1

 

Tatbikî eğitim dersleri

:

3

 

Temel ve savaş beden eğitimi derslerinin her biri

:

1

 

Liderlik / Komutanlık eğitimlerinin her biri

:

1

 

Disiplin durumu

:

3

 3) Akademik staj ve katsayılı dersler ve uygulamalar, akademik program dışında plânlanır ve icra edilir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 51 — Harp okullarında bir eğitim öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kredili Derslerde :

1) Ara sınavlar:

Her yarı yılda, her dersten, yıllık faaliyet takvimindeki zaman ve süreye uygun olarak eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla 1 ilâ 3 ara sınav yapılır. Ara sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notlarının aritmetik ortalaması alınır.

2) Yarı yıl sonu sınavları:

Her yarı yıl sonunda, her dersten, 100 tam not üzerinden bir yarı yıl sonu sınavı yapılır.

3) Yarı yıl değerlendirme notu:

Eğitim ve öğretim yüksek kurulunca uygulanmasına karar verildiği takdirde; her yarı yılda, her dersin öğretim elemanınca öğrencilere, ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak bir "Yarı yıl Değerlendirme Notu" verilir. Uygulandığı takdirde yarı yıl değerlendirme notu, 100 tam not üzerinden verilir.

4) Programda ayrı bir ders olarak yer alması hâlinde laboratuvar ve uygulama derslerinin yarı yıl sonu başarı notları, ara ve yarı yıl sonu sınavları veya yarı yıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

5) Programda yer verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamaları ile ilgili olarak başarısız olan öğrencilere bütünleme, tek ders sınavı hakkı verilir, not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar çıkarılacak yönergede belirlenir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen uygulama, değerlendirme usul ve esasları ilgili kuvvet komutanlıklarının yönergelerinde belirtilir.

b) Katsayılı Derslerde :

1)Yıl içi askerî eğitim dersleri, temel ve savaş beden eğitimi derslerinde bir yarı yıl içinde en az bir sınav, değerlendirme yapılır ve yarı yıl sonunda öğrenciler başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden F (Geçmez) alan öğrencilere, bütünleme sınavı hakkı verilir.

2) Tatbikî eğitim dönemlerinde, dönem süresince en az bir sınav, değerlendirme yapılır. Tatbikî eğitim döneminde yapılan sınav, değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere de bütünleme sınavı hakkı verilir.

3) Yıl içi askerî eğitim dersleri, temel ve savaş beden eğitimi dersleri ve tatbikî eğitimde okutulan derslerin bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

4) Kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre harp okullarında katsayılı derslerin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi ve yarı yıl sonu, yıl sonu başarılarının hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

5) Askerî hastanelerin sağlık kurulu raporları veya askerî hastanelerdeki yetkili uzman tâbiplerce verilecek raporlara istinaden; harp okulları eğitim ve öğretim yüksek kurullarınca belirlenen beden eğitimi derslerindeki tatbikî sınav ve değerlendirmeye tâbi konuların tamamına veya bir kısmına bir yarı yıl boyunca katılamayan öğrencilerin, söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili harp okulunun eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenir.

 Yarı Yıl Sonu ve Yıl Sonu Başarı Notu Hesabı

Madde 52 — Harp okullarında yarı yıl sonu ve yıl sonu başarı notlarının hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yarı yıl sonu başarı değerlendirmesi :

1) Öğrencilerin, yarı yıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarı yıl sonu başarı notu ile değerlendirilir.

2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarı yılda başarılı olabilmeleri için; yarı yıl sonu başarı notunun o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

3) Öğrencilerin yarı yıl sonu başarı notu 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

A : Ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması,

B : Yarı yıl değerlendirme notu,

C : Yarı yıl başarı notu,

D : Yarı yıl sonu sınav notu,

E : Yarı yıl sonu başarı notu,

X : Ara sınav notu veya sınav notları ortalamasının ağırlığını gösteren çarpandır. Bu çarpan, 60 ilâ 100 arasında belirlenir.

(100-X) : Yarı yıl değerlendirme notu ağırlığını gösteren çarpandır. Bu çarpanın kesin değeri, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca 0 ilâ 40 arasında belirlenir.

 

                                             A.X+B.(100-X)

Yarı yıl başarı notu = C =-----------------------

                                                     100

 

Yarı yıl sonu başarı notunun hesabında; yarı yıl başarı notunun % 40’ı ile yarı yıl sonu sınav notunun % 60’ı alınır. Bu iki notun toplamı, yarı yıl sonu başarı notudur.

                                                      C.40+D.60

Yarı yıl sonu başarı notu = E =-----------------------

                                                          100

4) Ara sınavın birden fazla yapılması hâlinde, ara sınav notları ortalaması ve yarı yıl sonu başarı notu ortalamalarında, 0.5 veya üzerindeki değer, bir üst nota dönüştürülerek işleme alınır.

b) Akademik Yıl Sonu Başarı Değerlendirmesi :

1) Öğrencilerin akademik yıl sonunda, tatbikî eğitim konuları ve disiplin durumları hariç olmak üzere başarılı sayılabilmeleri için; kredili ve katsayılı derslerin hiç birinden "F" başarı harfi almamış olmaları, akademik yıl sonu kredi ortalamalarının en az 2.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

2) Akademik yıl sonunda, akademik yıl sonu kredi ortalaması, taban kredi değeri 1.20’nin altında olan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

3) Akademik yıl sonunda doğrudan sınıfta kalmayan ve akademik yıl sonunda başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler durumlarına göre, bütünleme ve not yükseltme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

c) Eğitim Öğretim Yılı Sonu Başarı Değerlendirmesi :

Akademik yılda ve tatbikî eğitim döneminde okutulan kredili ve katsayılı derslerin hiç birinden "F" başarı harfi olmayan ve kredili derslere ait akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst sınıfa geçerler.

Bütünleme, Not Yükseltme, Tek Ders Sınavları

Madde 53 — Akademik yıl sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyen ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme ve not yükseltme sınavları, diğer yaz dönemi faaliyetleri dikkate alınarak müştereken veya önce bütünleme, sonra not yükseltme olmak üzere farklı dönemlerde yapılabilir.

a) Bütünleme Sınavları :

Akademik yıl sonunda, sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyenlerden, doğrudan sınıfta kalmamış olanlar; yarı yıllarda "F" başarı harfi aldıkları kredili ve katsayılı derslerden bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavları, en erken ikinci yarı yıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonunda;

1) Sınıf geçme koşullarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.

2) İki ve daha fazla kredili, katsayılı dersten başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

3) Bütünlemeli olduğu kredili derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden; akademik kredi ortalaması 2.00’a ulaşamayanlar; not yükseltme sınavlarına girerler.

4) Kredili bir dersten başarısız olan öğrencilerden;

(a) 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(b) 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar, not yükseltme sınavlarına girer. Not yükseltme sınavları sonucunda 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar, sınıfta kalırlar.

b) Not Yükseltme Sınavları :

Akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrenciler, kredi ortalamalarını yükseltmek amacıyla, her iki yarı yılda "DD" ve "DC" başarı harfi aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına girerler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yıl sonu başarı durumlarının ilanından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler. Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

1) Kredili ve katsayılı hiç bir dersten "F" başarı harfi olmayan ve 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar. Ulaşamayanlara, kredili derslerden ek not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır.

2) Kredili bir dersten başarısız durumda olanlardan 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayanlar, sınıfta kalırlar .

c) Ek Not Yükseltme Sınavları :

Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda katsayılı dersler dahil olmak üzere hiç bir dersten "F" almayan, ancak 2.00 kredi ortalamasına ulaşamayan öğrenciler, bütünleme ve not yükseltme sınavları dahil olmak üzere, "DD" ve "DC" aldıkları kredili dersler arasından seçecekleri azamî üç dersten ek not yükseltme sınavına girerler. Öğrenciler, hangi derslerden ek not yükseltme sınavına girmek istediklerini, sonuçların tebliğini müteakip bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler.

ç) Tek Ders Sınavı :

Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda kredili derslerden birinden "F" notu olan ve 2.00 kredi ortalamasını tutturan öğrenciler, "F" aldıkları kredili dersten tek ders sınavına katılırlar.

d) Tek ders ve ek not yükseltme sınavları, bütünleme ve not yükseltme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün başlatılabilir. Tek ders ve ek not yükseltme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını yerine getirenler, bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırlar; getiremeyenler, sınıfta kalır.

e) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarının birinden veya birkaçından alınan krediler toplamı, 2.00 kredi ortalamasını geçse bile, akademik yıl sonu başarı değerlendirmesine esas kredi tutarı 2.00’a tamamlanacak şekilde, harp okulları sınav geçme ve değerlendirme yönergesi kapsamında belirlenecek esaslara göre işlem yapılır.

2.00 kredi ortalamasının üzerinde kredi notu olan, ancak bütünlemeye kalan öğrencilerin bütünleme imtihanlarında aldıkları notların kredi toplamı, yarı yıl başarı notlarını etkilemez. Sadece, bütünlemeye kaldıkları derslerden sınıfı geçmek için gerekli asgarî not kadarı kabul edilir.

Notların hesaplanmasında ve sınıf geçme kredilerinin belirlenmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla; öğrencinin sınavdan geçmesi veya sınıfı geçmesi için gereken asgarî kredi tutarları ve notları dikkate alınarak hesaplanacak yarı yıl akademik yıl sonu başarı notunun 2.00 ortalamayı aşması kabul edilebilir. 2.00 üzerinde kredi ortalaması olup, bütünleme imtihanına kalanlar için de aynı yöntem uygulanır.

Engel Sınavları

Madde 54 — Bu Yönetmelikte belirtilen sınavların, engel sınavları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Ana, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı veya ölümleri ile aynı aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, deprem, kaza gibi beklenmeyen haller ve diğer afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastahanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma veya okul komutanlığının yazılı emri ile yapılacak faaliyetler nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara katılmayan öğrencilere; katılmadığı sınav için engel sınavı hakkı verilir. Burada belirlenen özürler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

b) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavlara giremeyerek engele kalan öğrencilerin engel sınavlarına ilişkin uygulama esasları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

c) Bir öğrenci;

1) Birinci yarı yıla ait ara ve yarı yıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç ikinci yarı yıl sonu bitirme sınavının başladığı güne kadar,

2) İkinci yarı yıla ait ara ve yarı yıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim öğretim yılının başladığı güne kadar,

3) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim öğretim yılının ilk dört haftası içinde,

katılmak zorundadır.

4) Yukarıda belirtilen tarihlere kadar kredili veya katsayılı derslerden, sağlık nedenleri dışındaki nedenlerle engel sınavlarına katılmayan öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılırlar.

ç) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavı, müteakip eğitim öğretim yılı içinde yapılacaksa, dördüncü sınıf öğrencileri eski sınıflarında eğitim öğretime devam ederler ve yukarıdaki (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen süre içinde engel sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanlar, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35’inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.

d) Öğrencinin bir dersten en az bir ara sınav notu alması hâlinde; o dersin diğer ara sınavlarına yukarıda belirtilen nedenlerle giremediği ve engel sınavı yapma imkânı da olmayan hallerde, öğrenci mevcut ara sınav ve yarı yıl sonu sınav notları ile değerlendirilebilir.

e) Sınav, ödev, proje, tez, yayın gibi faaliyetlerde kopya çektiği tespit edilen öğrencilere, o sınavdan sıfır not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında, disiplin yolu ile işlem yapılır.

Sıralama ve Başarı Derecesi

Madde 55 — Harp okullarında öğrencilerin yıl sonu ve mezuniyet başarı puanları ile başarı dereceleri aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Akademik Yıl Sonu Akademik Başarı Puanı ve Kredi Ortalaması :

Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen akademik yıl sonu kredi ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dahil edilir.

b) Mezuniyet Akademik Başarı Puanı :

Bir öğrencinin; kredili derslerin tümünden başarılı olduğu dört eğitim öğretim yılına ait kredili derslerdeki ders başarı puanları toplamının, aynı dört yıla ait krediler toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dahil edilir.

c) Yıl Sonu Sıralama Puanı :

Bir öğrencinin; bir eğitim öğretim yılına ait kredili ve katsayılı ders başarı puanları toplamının, o eğitim öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına bölümü ile elde edilen sayıdır. Yıl sonu sıralama puanının hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar dikkate alınmaz.

ç) Mezuniyet Sıralama Puanı :

Bir öğrencinin; başarılı olduğu dört eğitim öğretim yılına ait kredili ve katsayılı ders başarı puanları toplamının, aynı dört yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Sicile esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan dikkate alınır. Mezuniyet sıralama puanının hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar dikkate alınmaz.

d) Yukarıdaki hesaplamalarda bölme işlemi tam sayıdan sonra asgarî üç hane yürütülür. Yıl sonu ve mezuniyet sıralama puanları hesaplanırken, eşitlik hâlinde disiplin durumuna, eşitliğin devamı hâlinde sırasıyla liderlik, komutanlık, tatbikî eğitim, askerî eğitim ve beden eğitimi notlarına bakılır. Mezuniyet sıralama puanının eşitliği hâlinde yukarıdaki inceleme, 4 üncü sınıftan başlayıp geriye doğru gidilerek yapılır.

e) Öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet akademik başarı puanının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

 

Başarı Puanı

Başarı Derecesi

 

3.500-4.000

Pekiyi

 

2.500-3.499

İyi

 

2.000-2.499

Orta

Sınav Sonuçlarının Yayımı

Madde 56 — Ara sınav, yarı yıl sonu sınavı gibi toplu sınavların sonuçlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda yayımlanacağı çıkarılacak yönergede belirtilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 57 — Öğrenciler, sınav sonuçlarına; sonuçların ilân tarihini takip eden üç gün içinde sıralı amirlerine itirazda bulunabilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar ve itirazların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Sınav Evrakının Muhafazası

Madde 58 — Harp okullarında bir eğitim öğretim yılında yapılan sınavlara ait birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, optik okuyucu cevap kartları, metin veya problem tipinde yapılan sınavlara ait öğrenci cevap kağıtları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi evrak, iki yıl süre ile saklanır, bilâhare usulüne uygun olarak imha edilir.

Harp Okulu Diploması

Madde 59 — Harp okullarındaki lisans eğitim öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre teğmenliğe nasbedilirler. Mezuniyette, "Lisans Diploması" ve "Subaylık Diploması" olmak üzere iki ayrı diploma verilir.

Harp okulu lisans diploması, subaylık diploması, misafir öğrencilere verilecek diploma veya sertifikalar ile diğer sertifika örnekleri, çıkarılacak yönergede belirtilir.

Lisans diplomasında, bitirilen bilim dalı ve bölüme dayalı olarak verilen unvan belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Disiplin ve Okuldan Ayrılma

 

Disiplin Hükümleri

Madde 60 — Her öğrenciye, intibak eğitimini tamamlayarak harp okulu öğrencisi statüsüne geçtiği ant içme tarihinden itibaren, harp okulundaki öğrenimi süresi başında, 120 disiplin notu verilir.

a) Verilecek cezalar nedeniyle disiplin notundan ne miktarda puan düşüleceği aşağıda belirtilmiştir:

1) Uyarı : 1 puan

2) İzinsizlik : Bir hafta sonu tatiline karşılık 2 puan

3) Disiplin amirlerince verilecek oda hapsi : Her güne karşılık 4 puan

4) Disiplin mahkemesince verilecek oda hapsi : Her güne karşılık 5 puan

5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere askerî ve adlî mahkemelerce verilecek hapis : Her güne karşılık 6 puan

b) Mahkemeler tarafından verilen cezalar tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi puan düşülür.

c) Bir disiplin yılı içinde, disiplin notu hiç kırılmamış öğrencilerin disiplin notu, müteakip yıla aynen intikal ettirilir.

ç) Disiplin yılı içerisinde işlenen disiplin suçu, disiplin kabahati ve disiplin tecavüzleri nedeniyle disiplin notu düşürülen öğrencilerin müteakip yıl disiplin notları; kalan disiplin notlarına, o disiplin yılında kaybettikleri disiplin notunun 1’inci sınıfta 3/4 ’ü, 2’nci sınıfta 2/3’ü, 3’üncü ve 4’ncü sınıflarda 1/2 ’si ilâve edilerek tespit edilir.

d) Disiplin notuna bağlı olarak öğrenci hakkında idarece yapılacak işlemler ve disiplinle ilgili diğer usul ve esaslar, hazırlanacak yönergede belirtilir.

Disiplin Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Madde 61 — Harp okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde yüksek disiplin kurulu kararıyla okuldan çıkarılırlar.

a) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,

b) Disiplin notuna bakılmaksızın;

1) Harp okulu öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde harp okulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanlarının (Hava Harp Okulunda muadillerinin) ortak kanaat raporu ile belgelenenler,

2) Harp okullarına giriş koşullarını taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile öğrenimleri süresince bu koşulları kaybedenler,

3) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda kopya yaptıkları eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla kesinleşenler;diğer ahlâka aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilenler ve harp okulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

Yukarıdaki fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili yüksek disiplin kurulu kararı, ilgili Kuvvet komutanının onayı ile kesinleşir.

Bu madde uyarınca askerî öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, kararın kesinleşmesine kadar okul komutanlıklarınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de okuldan uzaklaştırılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bu süre içinde resmî elbise giyemezler, ancak askerî öğrencilik statüleri devam eder.

Mahkeme Kararı, Sağlık ve Başarısızlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Madde 62 — Harp okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar:

a) Askerî Ceza Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen eylemlerinden dolayı askerî öğrencilik hukukunu kaybedenler,

b) Sağlık nedeniyle çıkarılma : Sağlık nedeni ile iki yıldan fazla devre kaybedenler ile sağlık kurulunca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından Harp okulu öğrenimine devam olanağı kalmayanların, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu kararı ile okulla ilişkileri kesilir.

c) Başarısızlık nedeniyle çıkarılma : Eğitim öğretimlerini sağlık nedenleri dışında 5 yıllık, sağlık nedenleri dahil toplam 6 yıllık süre içinde tamamlayamayanların veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşenlerin eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla okulla ilişkileri kesilir. Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun bu konudaki kararı, ilgili Kuvvet komutanının onayı ile kesinleşir.

Okuldan Çıkma

Madde 63 — Öğrenciler; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115’inci maddesi uyarınca harp okullarına giriş tarihlerinden, intibak eğitimi başlangıcından itibaren birinci eğitim öğretim yılı sonuna kadar olan sürede Devletçe yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla başka bir şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu dönem içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile, tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin muvafakati ile okuldan çıkabilirler. Bu süreyi geçirdikten sonra öğrenciler, yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödeseler de okuldan çıkamazlar.

Devletçe Yapılan Masraflar

Madde 64 — Sağlık durumu nedeniyle çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, Devlet tarafından kendileri için yapılan masraflar, faizleri ile birlikte ödetilir.

Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş

Madde 65 — Harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115’inci maddesi gereğince kendi isteği ile okuldan çıkanlar, hiç bir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. Bunlar hakkında; 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri, alınan çıkarma kararı ile birlikte; bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.

Gerekli Belgelerin İadesi

Madde 66 — Harp okullarından çıkan veya çıkarılan öğrenciye; tazmin edilecek masrafların ödenmesiyle ilgili olarak, muhakemat müdürlüğünden alacağı belgelerin düzenlenmesi üzerine lise diploması iade edilir ve ayrıca, harp okulu eğitim öğretim döneminde alınan ders ve kredileri gösteren öğrenim belgesi (transkript) düzenlenerek verilir ve bu belgelerin birer fotokopisi dosyasında saklanır.

Diploma ve öğrenim belgesine, ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak ilgili makam tarafından onaylanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

 

Harp Okullarında Enstitü Kurulması ve Teşkilâtlanma Esasları

Madde 67 — İlgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyaç ve gerek görmesi hâlinde, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik bilim dallarında lisans üstü eğitim öğretim vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere harp okullarında enstitü veya enstitüler kurulabilir.

Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü bilim kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitülerde lisans üstü eğitim öğretim aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bir programda, lisans üstü eğitim öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana bilim dalında lisans eğitim öğretimi yapılması şartı aranmaz. Lisans üstü eğitim öğretim programına veya dalına, eğitim ve öğretim yüksek kurulunun önerisi üzerine ilgili kuvvet komutanlığınca karar verilir.

b) Lisans üstü eğitim programları, enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak, eğitim ve öğretim yüksek kurulunun önerisi üzerine ve ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile bir enstitü ana bilim dalında, o enstitü ana bilim dalından değişik ad taşıyan bir lisans üstü eğitim programı da açılabilir.

Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eksik öğretim görenlere, daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

Enstitülerin Görevleri

Madde 68 — Harp okulları bünyesinde teşkil edilecek enstitü veya enstitülerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi hâlinde sivil kişilere ve misafir öğrencilere ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim veya sertifika programları vermek,

b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik alanlarda bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar ve yayınlar yapmak,

c) Gerek kendi bünyesinde, gerekse diğer üniversitelerde lisans üstü eğitim öğretim yapan veya yapmak isteyen personelin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi konusunda danışmanlık yapmak,

ç) İlgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyaç ve gerek duyması hâlinde; harp okullarında kurulan enstitü veya enstitüler aracılığı ile uzaktan eğitim vermek.

Uzaktan verilecek eğitimin usul ve esasları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

Enstitü Bilim Kurulu

Madde 69 — Enstitü bilim kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitüde açılacak olan ana bilim dallarının, başkanları; dekanlık bünyesindeki ilgili bölüm başkanlarıdır. Enstitü bünyesindeki ana bilim dalı başkanlıklarına, ayrıca atama yapılması veya enstitü bünyesinde farklı bir bilim dalında, dekanlık bölüm başkanlıklarının adını taşımayan ana bilim dalı veya dalları açıldığı takdirde, bu ana bilim dalı başkanı veya dallarının başkanları da enstitü bilim kurulunun üyesidirler.

Enstitü bilim kurulu, her yarı yıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Harp okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde bizzat veya enstitü müdürünün teklifi üzerine, enstitü bilim kurulunu toplantıya çağırabilir.

Enstitü bilim kurulu, enstitünün; eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plân, program ve eğitim öğretim takvimini kararlaştırarak, eğitim ve öğretim yüksek kuruluna teklifte bulunur.

Enstitü bilim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Enstitü müdürünün talebi üzerine, bölüm başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, enstitü yönetim kurulu için üye seçimi yapmak, boşalan üyenin yerine aynı usulle yenisini seçmek,

b) Eğitim ve öğretim yüksek kurulunda kararlaştırılan lisans üstü ders programlarının, muhtevaya uygun olarak yürütülmesine nezaret etmek,

c) Özel öğrencilik için müracaat eden öğrencilerin durumlarını görüşerek karara bağlamak,

ç) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş isteklerini inceleyerek karar vermek,

d) Lisans üstü programlardan, bu Yönetmelikte öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeleri belirleyerek, bu durumdaki öğrencilerin durumunu inceleyip karar vermek,

e) Öğretim üyeleri dışında, tez danışmanı olarak seçilebilecek öğretim görevlilerinin niteliklerini belirlemek,

f) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında uyulacak tez hazırlama esaslarını belirlemek,

g) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yapılıp yapılmayacağına karar vermek,

ğ) Programlara başvuruda istenen Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanının, giriş sınavı toplam puanına etki oranını belirlemek.

Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 70 — Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine bölüm başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, enstitü bilim kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden birinin atanma veya emeklilik gibi nedenlerle harp okulundan ayrılması hâlinde, yeni üye aynı usulle seçilir.

Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Enstitü yönetim kurulu; gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Enstitü yönetim kurulu, idarî faaliyetlerde enstitü müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

a) Enstitü bilim kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında enstitü müdürüne yardım etmek,

b) Enstitünün; eğitim öğretim, plân ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

c) Enstitünün; yatırım, program ve bütçe tasarılarını hazırlayarak, enstitü müdürü vasıtasıyla harp okulu komutanının onayına sunmak,

ç) Eğitim ve öğretim yüksek kuruluna önerilmek üzere öğrenci başvuru ve kabul şartlarını belirlemek,

d) Lisansüstü eğitim öğretim programlarından çıkarılacak öğrencilerin durumunu, eğitim ve öğretim yüksek kuruluna sunmak,

e) Eğitim ve öğretim yüksek kuruluna önerilmek üzere sınavlarla ilgili ana esasları belirlemek,

f) Tez konularını, tez danışmanlarını, tez jürilerini, yeterlik sınav jürilerini ve tez izleme komiteleri ile değişiklik durumunda, değişiklik nedenlerini görüşerek konuyla ilgili karar almak,

g) Yeterlik sınavlarının tarihlerini tespit etmek,

ğ) Bilimsel hazırlık programlarına devam eden öğrencilerin lisans üstü programa yönelik ders alma müracaatlarını değerlendirerek konuyla ilgili karar almak,

h) Diğer yüksek öğretim kurumlarından ders alınması taleplerini görüşerek karara varmak,

ı) Bu Yönetmelikte belirtilen ek süre taleplerini değerlendirerek karara bağlamak,

i) Enstitüye kabul edilecek adayların; lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin enstitüdeki programı takip edebilmesi için yeterli önkoşul oluşturup oluşturmadığına karar vermek,

j) İlgili kuvvet komutanlıklarınca ihtiyaç duyulması hâlinde, harp okulları dışındaki yüksek öğretim kurumlarında uygulanan lisans üstü eğitim programları ile ilgili konularda akademik danışmanlık yapmak,

k) Enstitü müdürünün, enstitü yönetimi ile ilgili olarak eğitim ve öğretim yüksek kuruluna getireceği hususlarda karar almak.

Lisans Üstü Eğitim ve Öğretimin Kapsamı

Madde 71 — Lisans üstü eğitim ve öğretim programları, lisans eğitimine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini kapsar. Yüksek lisans öğretimi, ders ve tez çalışmalarından; doktora öğretimi ise ders, doktora yeterlik sınavı ve tez çalışmalarından oluşur. Söz konusu eğitim ve öğretim, Türkçe ve yabancı dilde yapılabilir.

Lisans Üstü Eğitim ve Öğretimin Genel Esasları

Madde 72 — Lisans üstü eğitim ve öğretimin genel esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Lisans üstü eğitim ve öğretim programları, ilgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda enstitünün ana bilim dalları bünyesinde düzenlenir.

b) Harp okullarında lisans üstü eğitim ve öğretim, seçilen Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli için ücretsizdir. Lisans üstü eğitim ve öğretime, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan personel katılamaz. Sivil öğrencilerin öğrenimleri ile ilgili mali hususlar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.

c) Enstitülerde eğitim öğretim yılı ve akademik yıl ile faaliyet takvimlerine ilişkin tanımlar, bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesinde belirtildiği şekildedir. Ancak, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve eğitim ve öğretim yüksek kurulunun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

ç) Enstitü ana bilim dalları lisans üstü ders programları, eğitim ve öğretim yüksek kurulunda kararlaştırılan içeriğe uymak şartı ile ilgili enstitü yönetim kurulunda görüşülür ve yürütülmesine nezaret edilir.

d) Bir yarı yılda açılacak lisans üstü dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, enstitü bilim kurulu tarafından belirlenir.

e) Enstitü bilim kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin özel ders programlarında yer alacağına, öğrencinin danışmanı karar verir. Bu görev, danışman atanıncaya kadar, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

f) Lisans üstü eğitim için kayıt yaptıran öğrencilere, akademik konularda karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak, ders seçme ve ders bırakma hususlarında rehberlik yapmak üzere ilgili ana bilim dalı başkanlıklarınca her öğrenci için bir danışman görevlendirilerek enstitü müdürlüğüne bildirilir. Öğrenciler program formlarını danışmana imzalatırlar. Danışmanlar gerekli görüldüğü takdirde disiplin kurullarına çıkarılan öğrenciler hakkında görüşüne başvurulmak üzere çağrılabilir. Tez aşamasındaki öğrenciler için tez danışmanı atanmasıyla birlikte danışmanların görevi sona erer. Danışmanlar aynı zamanda tez danışmanı olarak da görevlendirilebilir. Danışmanlara danışmanlık faaliyetleri nedeniyle ilâve ücret ödenmez. Öğretim elemanları aynı dönemde birden fazla öğrenci için danışman olarak görevlendirilebilir.

g) Tez danışmanları, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanları ile dekanın görüşleri de alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından atanır.

ğ) Enstitü ana bilim dallarının, birden fazla enstitünün ilgi alanına giren lisans üstü eğitim öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koordinasyon, ilgili enstitü müdürleri tarafından sağlanır.

h) Enstitü bilim kurulunun teklifi ve eğitim öğretim yüksek kurulunun kararı ile enstitülerde ikinci öğretim yapılabilir. İkinci öğretimde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak ders, tez ve değerlendirme esasları, bu Yönetmelikte gündüz öğrenimi için belirlenen esaslar ile aynı şekilde uygulanır. İkinci öğretimde dersler mesai saatleri dışında veya tatil, resmî tatil günlerinde de icra edilebilir.

Bilimsel Hazırlık Programları

Madde 73 — Yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanmış ancak, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenen niteliklere sahip olmayan öğrencilere; teorik, laboratuvar ve uygulamalı derslerden oluşan bilimsel hazırlık programları uygulanabilir. Hazırlık programında, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrenciler, lisans üstü eğitim programlarına kaydolunmazlar.

a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini harp okulları dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini harp okulları dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

4) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

b) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesinde düzenlenen giriş koşulları, 89’uncu maddesinde düzenlenen misafir öğrenciler ve 90’ıncı maddesinde düzenlenen sivil öğrenciler ile ilgili esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisans üstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans üstü programa yönelik dersler de alabilir. Alınabilecek ders miktarı, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, harp okullarınca hazırlanacak özel yönergelerle belirlenir.

d) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 74 — Bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü bilim kurulunun onayı ile lisans üstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hususlar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Özel Durumlarda Öğrenci Kabulü

Madde 75 — Lisans üstü programlara öğrenci kabulü bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. Ancak, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaç duyması ve Genelkurmay Başkanlığının onaylaması hâlinde, programlara giriş koşullarını taşıyan Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli veya diğer üniversitelere mensup öğretim elemanları, kuvvet komutanlıklarının onayı ile giriş sınavı yapılmaksızın öğrenciliğe kabul edilirler. Bu durumdaki öğrenciler eğitim ve öğretimleri esnasında bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyarlar.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 76 — Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünün esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Harp okullarındaki başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisans üstü programında en az bir yarı yılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisans üstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Harp Okullarının bir enstitüsünden bir başka enstitüsüne veya başka bir üniversitenin bir enstitüsünden harp okullarının bir enstitüsüne yatay geçiş yapmak isteyenlerin enstitüye kabul edilebilmeleri için; enstitünün ilgili ana bilim dalında açık yüksek lisans, doktora öğrenci kontenjanlarının olması; öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarı yıl lisans üstü öğrenim görmüş olması ve aldığı bütün derslerin her birinden en az % 75 başarılı olması gerekir. Ayrıca, ilgili lisans üstü programı giriş sınavı puanlarının aynı yarı yılda yatay geçiş yapmak istediği ana bilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış olduğu puandan düşük olmaması gerekir.

c) Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşullarına ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Kredi Transferi

Madde 77 — Kredi transferi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce, son beş yıl içinde bir enstitüden özel öğrenci statüsü ile yahut yurtiçi veya yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisans üstü derslerden yeni bilim alanı ile ilgili olanlar, danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam edeceği lisans üstü programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçemez.

b) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

Öğretim Elemanı Temin ve Yetiştirme

Madde 78 — Enstitü bünyesinde açılacak programların yürütüldüğü ana bilim dallarında verilecek dersler ve tez çalışmalarını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri, enstitü müdürlükleri ile dekanlık arasında yapılacak koordine ile karşılanır. İhtiyaç hâlinde, sivil üniversitelerden mevcut usul ve esaslara göre sivil öğretim üyesi temin edilebilir.

Harp okulları; lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamak maksadıyla; enstitülerin ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını yetiştirmek üzere, bu alanlarda eğitim yapan üniversitelere öğrenci gönderebilirler. Bu öğrenciler, üniversitelerin vereceği burslardan yararlanabilirler ve üniversitelerin tahsis edeceği uygun kadroları kullanabilirler. Bu maksatla, ilgili kuvvet komutanlıklarınca; Yüksek Öğretim Kurulu ve öğrenci gönderilecek üniversiteler ile gerekli koordinasyon yapılır.

Öğretim elemanı temininde; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38, 40 ve 41’inci maddeleri hükümleri esaslarına göre, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerle işbirliği yapılır.

Program Yaptırma ve Kayıt Yenileme

Madde 79 — Program yaptırma ve kayıt yenileme ile ilgili esaslar, aşağıda belirtilmiştir.

a) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, her yarı yıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde program yaptırıp, kayıt yenilemek zorundadır. Bunun için öğrenciler, bir yarı yıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, o yarı yıl için enstitü bilim kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından programlarını, danışmanları ile birlikte belirleyerek, enstitü müdürlüğüne teslim ederler. Bu işlemler tamamlanmadan, öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

b) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci, programını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, öğretimin başlangıcından itibaren iki hafta içinde mazeretli program yaptırabilir. Bu süre içinde de programını yaptırmayan öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen yarı yıl başında programını yaptırır. Program yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılır. Bu sürede de kaydını yaptırmayan öğrencinin öğrencilik statüsü sona erer.

c) Program yaptıran öğrencilerden, daha önceki yarı yıllarda başarısız oldukları dersi olanlar, bu dersleri başarısız oldukları yarı yılı takip eden ilk yarı yılda almak zorundadırlar. Başarısız oldukları ders, o yarı yılda açılmadığı takdirde, enstitüden kaydı silinme durumuna gelen öğrenciler, danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bu derslerin yerine kredili başka dersler alabilirler.

Ders Ekleme ve Bırakma

Madde 80 — Lisans üstü eğitim ve öğretim öğrencileri, yarı yılın derslerinin başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanının onayını da alarak, o yarı yılın öğretim programında mevcut başka dersleri programlarına ekleyebilir veya aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.

İzinler

Madde 81 — Enstitü bilim kurulunca belirlenen nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda kalan veya öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi olanakların ortaya çıkması hâlinde, öğrenciye, danışmanı ve ana bilim dalı başkanlığının uygun görmesi şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Ana bilim dalı başkanlığı ve danışmanın önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, enstitü yönetim kurulu kararıyla bu süre, bir yıl daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, karar tarihini takip eden yarı yıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim kurulunun olumlu kararıyla, takip eden ilk yarı yılda kaydını yenilemek zorundadır.

Lisans üstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler. Sivil öğrencilerden askerlik görevleri nedeniyle enstitüden geçici olarak ayrılan öğrenciler, askerlik süresi kadar izinli sayılırlar.

İzin süresi sonunda dönmeyenlerin veya kaydını yenilemeyenlerin, enstitü ile ilişiği kesilir.

Yaz Okulu Uygulamaları

Madde 82 — Enstitü bilim kurulunun teklifi ve eğitim ve öğretim yüksek kurulunun onayı ile aşağıda belirtilen esaslara göre, lisans üstü eğitim ve öğretim programı öğrencileri için yaz okulu açılabilir.

a) Yaz okulu eğitim süresi, dört haftadan az olamaz. Yaz okulu yarı yıl sonu sınavları, dersler sona erdikten sonra yapılır. Sınav dönemi, yaz okulu süresine dahil edilemez.

b) Yaz okulunda açılacak dersler, ikinci yarı yıl sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden hafta içinde belirlenerek ilân edilir. Yaz döneminde açılan her dersin toplam ders saati; o dersin yarı yıllarda teorik, laboratuvar ve uygulamalı uygulanan toplam süresinden az olamaz.

c) Yaz okulunda, diğer üniversitelerin yaz okullarında açılan dersler de alınabilir. Ancak bu derslerin, ilgili enstitüde açılmamış olması ve alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce enstitü yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

ç) Lisans üstü eğitim ve öğretim programlarında yer verilen ve yarı yıllarda zorunlu ve seçmeli ders olarak verilmeleri gereken dersler, yarı yıllarda açılmayarak yaz okuluna ertelenemez.

d) Yaz okulunda bir öğretim elemanına, toplam olarak azamî dokuz kredilik ders yükü verilebilir.

e) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, yaz okulunda açılacak derslerin ilânını izleyen hafta içinde tamamlanır.

f) Yaz okulunda, kesin kayıt yapılmasını müteakip ders ekleme ve silme işlemi yapılamaz.

g) Bir öğrenci, yaz okulunda toplam dokuz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

ğ) Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

h)Yaz okulunda açılan derslerden, en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

ı) Yaz okuluna kayıtlı olmayan öğrenciler, yaz okulunda uygulanan ara ve yarı yıl sonu sınavlarına katılamazlar.

i) Yaz okulu uygulamaları konusunda bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Yüksek Lisans Programları

Madde 83 — Yüksek lisans programları, aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi ana bilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, eğitim ve öğretim yüksek kurulu tarafından belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek enstitü bilim kurulunun yetkisindedir. Uygulamaya ilişkin esaslar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Madde 84 — Tezli yüksek lisans programları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Amaç ve Kapsam:

1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

2) Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

3) Seminer dersleri ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

4) Öğrenci, en geç üçüncü yarı yılın başından itibaren her yarı yıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

6) Tez danışmanı, atanmış olduğu tarihi izleyen yarı yıl başından itibaren her yarı yıl danışmanı olduğu her öğrenci için bütün diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak "özel konular" adlı kredisiz bir tez çalışması dersinin açılmasını, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ana bilim dalı başkanlığına önerebilir. Önerilen bu dersin açılması, ana bilim dalı başkanlığının görüşü de alınarak, enstitü bilim kurulunca karara bağlanır. Her öğrenci kendisi için açılan özel konular dersini kredisiz olarak almakla yükümlüdür. Ortak danışmanla yürütülen tez çalışmalarına ilişkin özel konular dersi, danışmanlardan sadece biri tarafından açılabilir. Özel konular dersine ve danışmanlıklarına ilişkin ilkeler, enstitü bilim kurulunca belirlenir ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

b) Süre:

1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarı yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler, enstitü bilim kurulu tarafından belirlenir.

2) Dört yarı yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya eğitim ve öğretim yüksek kurulu tarafından belirlenen asgarî kredi notu ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Tezli yüksek lisans programını süresi içinde tamamlayamayacağı kesinleşenler ile enstitü bilim kurulu tarafından belirlenen asgarî kredi notu ortalamasını tutturamayacağından başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği, dört yarı yılın tamamlanmasından önce kesilebilir.

4) Yüksek lisans eğitiminin dersleri ve uygulamaları birbirini izleyen iki yarı yıl içinde tamamlanır. Bu derslerden, en çok iki dersten "F" alan veya tüm derslerini başardığı halde yüksek lisans için belirlenen genel kredi notu ortalamasından düşük not ortalamasına sahip olan öğrenciye ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile iki yarı yıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına veya savunmasına giremeyen öğrencilere, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarı yıl ek süre verilebilir.

6) Tez jürisinin düzeltme kararı vermesi nedeniyle tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tez Danışmanı Görevlendirilmesi :

1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarı yılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda aynı usulle ikinci tez danışmanı atanır.

2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya enstitü bilim kurulunun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

ç) Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması:

1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını enstitü bilim kurulu tarafından belirlenen tez hazırlama kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ilgili harp okulu içindeki başka bir ana bilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere beş üyeden oluşur. Ancak, bilim dalı itibarıyla jüri oluşturmak için beş üye bulunamaması hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç üye olarak tespit edilebilir. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürünün çağrısıyla toplanarak öğrenciyi tez sınavına veya savunmasına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve soru cevap bölümünden oluşur.

4) Tez sınavı veya savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "Kabul", "Red" veya "Düzeltme" kararı verir. Bu karar, tez danışmanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tezli Yüksek Lisans Diploması:

1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dokuz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Madde 85 — Tezsiz yüksek lisans programları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Amaç ve Kapsam:

1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

2) Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

3) Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi aldığı yarı yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarı yıl sonunda danışmanına yazılı bir rapor vermek zorundadır.

4) Enstitü bilim kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

6) Harp okulları ve diğer yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

b) Danışman Görevlendirilmesi :

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü ana bilim dalı başkanlığı; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya enstitü bilim kurulu tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarı yılın sonuna kadar belirler.

c) Süre:

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarı yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını altı yarı yıl içinde tamamlayamayacağı kanaati edinilen öğrencilerin enstitü ile ilişiği, altı yarı yılın tamamlanmasından önce kesilebilir.

ç) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması:

1) Kredili dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

Doktora Programları :

Madde 86 — Doktora programları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Amaç ve Kapsam

1) Doktora programının amacı, öğrenciye araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

(a) Bilime yenilik getirme,

(b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

(c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

2) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

3) Dersler, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

4) Doktora programı esnasında, lisans programında alınmış olan lisans dersleri, ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz. Ancak, yüksek lisans programında daha önce alınmamış olmak koşuluyla enstitü yönetim kurulu kararıyla, yüksek lisans dersleri alınabilir ve bu dersler, ders yükünden ve doktora kredisinden sayılır.

5) Doktora eğitiminin dersleri ve uygulamaları, birbirini izleyen üç yarı yıl içinde tamamlanır. Bu derslerden, en çok iki dersten "F" alan veya tüm derslerini başardığı halde doktora yeterlik sınavına girebilmek ve tez çalışmasına başlayabilmek için belirlenen genel kredi notu ortalamasından düşük not ortalamasına sahip olan öğrencilere, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile iki yarı yıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, eğitim ve öğretim yüksek kurulunun önerisi ile ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.

b) Süre:

1) Doktora programını tamamlama süresi, sekiz yarı yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili esaslar, enstitü bilim kurulu tarafından belirlenir. Doktora programını sekiz yarı yıl içinde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin enstitü ile ilişiği, sekiz yarı yılın tamamlanmasından önce kesilebilir.

2) Beş yarı yıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitü bilim kurulu tarafından belirlenen genel kredi notu ortalamasını tutturamayan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavı veya savunmasına giremeyen öğrencilere, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun önerisi ve eğitim ve öğretim yüksek kurulunun onayı ile tez sınavı veya savunması için en fazla dört yarı yıl ek süre verilebilir.

c) Tez Danışmanı Görevlendirilmesi :

1) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu enstitü müdürlüğüne önerir.

2) Tez danışmanının tez konusu önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

3) Tez danışmanının, öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı, enstitü bilim kurulu tarafından belirlenir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarı yılın başına kadar atanması zorunludur.

4) Tez çalışmasının niteliğinin, birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, aynı usulle ikinci tez danışmanı atanabilir.

5) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının asgarî doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanının görevlendirilmesi ve değiştirilmesine ilişkin diğer hususlar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

ç) Yeterlik Sınavı:

1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda, derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesidir.

2) Yeterlik sınavları, yılda iki kez yapılır.

3) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak, öğrenci en geç beşinci yarı yılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

4) Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Yeterlik sınavı, beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından yapılır.

5) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, kamu personeli dil sınavından yüz tam puan üzerinden en az elli puan almış olmak gerekir.

6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna, salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, öğrencinin tez danışmanınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarı yılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin, doktora programı ile ilişiği kesilir.

8) Doktora yeterlik jürisi; yeterlik sınavını başaran öğrencilerin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen süre ile ilgili hususlarda öngörülen duruma düşmemesi koşuluyla, dördüncü yarı yıldan sonra da, fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri, altıncı yarı yılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, doktora programı ile ilişiği kesilir.

d) Tez İzleme Komitesi:

1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili enstitü ana bilim dalı içinden ve dışından birer üyeye yer verilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

e) Tez Önerisi Savunması:

1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma plânını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine, salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, öğrencinin tez danışmanınca tez önerisini izleyen üç gün içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenciler, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenciler ise, altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Bu savunmada da tez önerisi reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o safhaya kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma plânı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Doktora Tezinin Sonuçlandırılması:

1) Doktora programındaki öğrenciler, tez çalışmasını enstitü bilim kurulu tarafından kabul edilen tez hazırlama kurallarına uygun biçimde hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden ve en az biri başka bir yüksek öğretim kurumunun öğretim üyesinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, enstitü müdürünün çağrısı ile toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve soru cevap bölümünden oluşur.

4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla "Kabul", "Red" veya "Düzeltme" kararı verir. Bu karar, öğrencinin tez danışmanınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Doktora Diploması :

1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az dokuz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

Öğrenci Seçim ve Kabul İşlemleri

Madde 87 — Lisans üstü eğitim ve öğretim programlarına alınacak öğrenci miktarları, ilgili kuvvet komutanlıklarının uzman personel temin ve yetiştirme plânları doğrultusunda ve harp okullarının imkân ve ihtiyaçları dikkate alınarak, harp okullarının eğitim ve öğretim yüksek kurullarınca belirlenir.

Giriş Koşulları

Madde 88 — Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli olmayan, sivil öğrenciler için uygulanacak olan başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Başvuru Koşulları:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin;

(a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

(c) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

(ç) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

(d) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması.

3) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ve lisans üstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

4) Enstitüde yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

5) Askerlikle ilişiği olmamak.

b) Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları:

1) Bir lisans diplomasına sahip olmak,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, merkezî olarak yapılan Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’ndan başvurduğu programın puan türünde kırk beş standart puandan az olmamak koşuluyla, enstitü bilim kurulunca belirlenecek lisans üstü eğitimi giriş sınavı standart puanına sahip olmak,

3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans üstü eğitimi giriş sınavı puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülâkat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, yüksek lisans yapma gerekçesini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir,

4) Lisans üstü eğitimi giriş sınavı puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenir.

c) Doktora Programlarına Başvuru Koşulları:

1) Tezli bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2) Lisans üstü eğitimi giriş sınavından, başvurduğu programın puan türünde kırk beş standart puandan az olmamak koşuluyla eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenecek lisans üstü eğitimi giriş sınavı standart puanına sahip olmak.

3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, lisans üstü eğitimi giriş sınavı puanının yanı sıra gerekirse, lisans veya yüksek lisans kredi notu ortalaması ve mülâkat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, doktora yapma gerekçesini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

4) Lisans üstü eğitimi giriş sınavı puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenir.

Misafir Öğrenciler

Madde 89 — Harp okullarında lisans üstü eğitim ve öğretim görecek misafir öğrenciler; bu Yönetmeliğin 47’nci maddesinde düzenlenen misafir öğrencilerle ilgili esaslara ilâve olarak, bu Yönetmelik ve yayımlanacak olan yönerge ile lisans üstü eğitim için belirlenen esaslara tâbidirler.

Sivil Öğrenciler

Madde 90 — Harp okulları enstitülerinde lisans üstü eğitim ve öğretime devam eden sivil öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, Yüksek Öğretim Kurulunun lisans üstü eğitim ve öğretim için belirlediği esaslara tâbidirler.

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Madde 91 — Harp Okullarında uygulanan lisans üstü eğitim ve öğretim ile ilgili sınav ve değerlendirmeler, aşağıdaki ana esaslar çerçevesinde yürütülür;

a) Harp Okullarında öğrenim gören lisans üstü eğitim ve öğretim öğrencileri, aşağıda belirtilen konulardan sınav ve değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

1) Kredili dersler,

2) Tez, proje, seminer, laboratuvar gibi kredisiz dersler ve uygulamalar.

b) Öğrencilerin kredili ve kredisiz derslerdeki ve uygulamalardaki başarıları, yarı yıl bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

c) Harp okullarında lisans üstü eğitimde ders geçme sistemi uygulanır.

ç) Harp okullarında yapılan lisans üstü eğitimde uygulanan sınav ve değerlendirmeler ile ilgili olarak, bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, çıkarılacak yönergede belirlenir.

Lisans Üstü Eğitim Programlarında Uygulanan Derslerin Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları

Madde 92 — Her eğitim ve öğretim yılı başında, bir önceki yıla ait ders başarıları da dikkate alınarak; başarı harflerine ait "Not Aralıkları", eğitim ve öğretim yüksek kurulunca tespit edilerek yayımlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, yüz tam puan üzerinden; yüksek lisans öğrencileri için asgarî, altmış beş; doktora öğrencileri için asgarî, yetmiş beştir. Enstitü bilim kurulu, ders geçme taban notlarını azamî onar puan yukarıya çekebilir.

Öğrencilerin her dersten yarı yıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri ile bunların dereceleri ve ağırlıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Başarı Harfi

Derecesi

Ağırlığı

 

AA

Pekiyi

4.0

 

BA

İyi-Pekiyi

3.5

 

BB

İyi

3.0

 

CB

Orta iyi

2.5

F

Geçmez

0.0

 Lisans Üstü Program Derslerinin Kredi Değerleri

Madde 93 — Her eğitim öğretim yılı başında, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca, akademik programda yer alan her kredili ders için; dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak, yarı yıl bazında kredi notu adı altında bir ağırlık değeri tespit edilir.

Seminer çalışması, proje ve tez çalışmaları kredisizdir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 94 — Harp okullarında lisans üstü eğitimde bir eğitim ve öğretim yılı içinde kredili derslerden yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Her yarı yılda, her dersten, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca kabul edilen yıllık faaliyet takvimine uygun olarak asgarî bir ara sınav yapılır. Ara sınav notu, yüz tam puan üzerinden verilir.

b) Her yarı yıl sonunda, her dersten, yüz tam puan üzerinden bir yarı yıl sonu sınavı yapılır.

c) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen uygulama, değerlendirme usul ve esasları ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Yarı Yıl Sonu Başarı Notu Hesabı

Madde 95 — Harp okullarında lisans üstü eğitimde yarı yıl sonu başarı notunun hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Öğrencilerin, yarı yıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarı yıl sonu başarı notu olarak değerlendirilir.

b) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarı yılda başarılı olabilmeleri için, yarı yıl sonu başarı notunun; yüksek lisans öğrencileri için en az altmış beş; doktora öğrencileri için en az yetmiş beş veya eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

c) Öğrencilerin yarı yıl sonu başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır :

A : Ara sınav notu ve ara sınav notları ortalaması; ara sınavlar notları toplamının, ara sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir.

B : Yarı yıl sonu sınav notu.

                                                   A + B

Yarı yıl Sonu Başarı Notu = -----------------

                                                        2

ç) Öğrencilerin bir yarı yıl sonunda, başarılı sayılabilmeleri ve müteakip yarı yıl derslerini alabilmeleri için; kredili ve kredisiz derslerin hiç birinden "F" başarı harfi almamış olmaları, yarı yıl kredi ortalamasının yüksek lisans öğrencileri için en az 2.50, doktora öğrencileri için en az 3.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

d) Yarı yıl sonunda, o yarı yıl sonu dahil toplam olarak ulaştığı genel kredi notu ortalaması, enstitü bilim kurulunca belirlenen genel taban kredi değerinin altında olan öğrenciler, müteakip yarı yıl derslerinden ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler, belirlenen süreler içersinde veya yaz okullarında kredilerini yükselttikleri takdirde, müteakip yarı yıl derslerinden ders alabilirler.

Lisans Üstü Eğitim Engel Sınavları

Madde 96 — Bu Yönetmelikte belirtilen bütün lisans üstü eğitim sınav ve değerlendirmelerinin engel sınavları, aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Eş, çocuk, ana, baba ve kardeşlerin ağır hastalığı veya ölümleri ile aynı aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, zelzele, kaza gibi beklenmeyen hâller ve doğal afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastahanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara katılmayan öğrencilere, katılmadığı tez savunması sınavları dahil olmak üzere bir engel sınavı hakkı verilir. Burada belirlenen özürler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

b) Yukarıda belirtilen mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirirler ve mazeretlerini belirten belgeyi de verirler. Mazeretler, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek uygun olup olmadığına karar verilir. Mazeretleri uygun bulunan öğrenciler, engel sınavlarına girebilirler, aksi halde mazeretsiz sınava girmemiş sayılırlar.

c) Engel sınavlarının uygulama usul ve esasları, enstitü bilim kurulunca kararlaştırılır.

Lisans Üstü Eğitim Sıralama ve Başarı Derecesi

Madde 97 — Harp okulları lisans üstü eğitim öğrencileri, programlar tamamlandığında, aynı dönemde programı tamamlayanlar arasında sıralamaya tâbi tutulur.

Mezuniyet sıralama puanı, bir öğrencinin program süresince başarılı olduğu kredili dersler başarı puanları toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Mezuniyet sıralama puanının hesaplanmasında; tekrar edilen derslerden en son alınan not dikkate alınır, diğer notlar dikkate alınmaz.

Yukarıdaki hesaplamalarda bölme işlemi, tam sayıdan sonra asgarî üç hane yürütülür. Mezuniyet sıralama puanları hesaplanırken, eşitlik hâlinde; tez çalışmasında elde ettiği başarı puanına, eşitliğin devamı hâlinde sırasıyla yeterlik sınav notuna, enstitüye kayıt sırasına bakılır.

Öğrencilerin mezuniyet sıralama puanının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

                                              Başarı Derecesi

 

Başarı Puanı

Yüksek Lisans

Doktora

 

3.50-4.00

Pekiyi

Pekiyi

 

3.00-3.49

İyi

İyi

 

2.50-2.99

Orta

Başarısız

 Sınav Sonuçlarının Yayımı

Madde 98 — Ara sınav, yarı yıl sonu sınavı gibi sınavların sonuçlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda yayımlanacağı; ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 99 — Öğrenciler; sınav sonuçlarına, sonuçların ilân tarihini takip eden üç gün içinde enstitü müdürlüğüne itirazda bulunabilirler. Sınavların sonuçlarına itiraz, dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

Sınav Evrakının Muhafazası

Madde 100 — Harp okulları enstitülerinde yapılan ara sınav, yarı yıl sonu, yeterlik sınavı, giriş sınavı ve engel sınavlarının birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi evrak, harp okulları enstitülerince iki yıl süre ile saklanır, bilâhare usulüne uygun olarak imha edilir.

Tez, Seminer, Proje ve Uygulama Metinlerinin Muhafazası

Madde 101 — Jüri tarafından onaylanan tezler, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilen sayıda ve onay tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Tezlerin iki nüshası, enstitü kütüphanesinde sürekli olarak saklanır. Tezlerin enstitü dışındaki kurum ve kuruluşlara dağıtım şekli ve dağıtılacak miktarlar, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Disiplin, Okuldan Ayrılma

Madde 102 — Harp okullarında lisans üstü öğrenim gören Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin disiplin ile ilgili işlemleri; Askerî Ceza Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Akademik başarısızlık bakımından enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi, bu Yönetmelik ve ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirtilen başarısızlık sonucunda gerçekleşir.

Harp okullarında lisans üstü öğrenim gören sivil öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile birlikte, harp okulları komutanlığınca hazırlanacak özel yönerge hükümleri uygulanır.

Sivil öğrencilerin disiplin amiri enstitü müdürüdür.

Öğrencilerin Programa Devam Zorunluluğu ve Görevleri

Madde 103 — Lisans üstü eğitim öğrencileri; tüm derslere, uygulamalara, sınavlara ve stajlara katılmak zorundadır.

Bir eğitim ve öğretim yılında uygulanan derslere veya faaliyetlere, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenen süre kadar katılmayan öğrenciler, o derslerden ve faaliyetlerden başarısız sayılırlar.

Öğrencilerin devamsızlıktan sayılmayacak mazeretlerinin nevi ve şekli ile ilgili esaslar, eğitim ve öğretim yüksek kurulunca belirlenir.

Lisans üstü programlara devam hakkı kazanan Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin, enstitü müdürlükleri bünyesine veya enstitünün bulunduğu garnizonda dersleri takip edebilme imkânı olacak bir birliğe tayinleri çıkarılır.

Öğrenci subaylar, akademik program yükleri dışında harp okulu komutanlığınca verilen araştırma, inceleme ve derslerde yardımcı olmak gibi benzeri diğer akademik görevleri de yürütürler. Sivil ve yabancı uyruklu lisans üstü eğitim ve öğretim öğrencileri ile ilgili esaslar, ilgili kuvvet komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirlenir.

Öğrencilerin Özlük Hakları, İzin ve Ödül

Madde 104 — Lisans üstü eğitim öğrencilerinin; yiyecek, barındırma, genel eğitim ve öğretim, kırtasiye gibi masrafları ile kişisel masraf ve ihtiyaçları, kendileri tarafından karşılanır.

Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için ilgililer hakkında, mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

İzinle ilgili esaslar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareketleri, eğitim ve öğretimdeki başarıları, cesaret, fedakarlık, feragat ve silâh arkadaşlığı nitelikleri, diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere; bu Yönetmeliğe ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre ödül verilebilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Öğretim Elemanların Özlük Hakları

Madde 105 — Harp okullarında görevli askerî öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Asker öğretim elemanlarına, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12’nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17’nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından, 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunundan istifade edenlere ödenen tazminatın; hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması hâlinde, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre tazminat ödenir.

Harp okulu komutanı, dekan, enstitü müdürü, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına ayrıca, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır.

Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Ek Ders Ücretleri

Madde 106 — 11 Mayıs 2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa göre haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında; harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenecek esaslara ve 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11’inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. Mecburî ders yükü dışında haftada en fazla 20 saate kadar ek ders ücreti ödenir. İkinci öğretim için en fazla 10 saat daha ilâve edilir. Ek ders ücreti tahakkukunda; toplam verilen ders yükünden, mecburî ders yükü düşülerek, belirlenen ders yükü karşılığı ek ders ücreti ödenir.

İkinci ve gece öğreniminde ek ders ücretleri, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11’inci maddesine uygun olarak ödenir.

Ek ders ücretinin ödenmesinde, dersin fiilen işlenmesi esastır.

Öğretim elemanlarının müfredat programlarına uygun olarak ve bizzat sınav kağıdı okumasını ya da değerlendirmesini gerektirir şekilde metin veya problem tipi yahut karma olarak gerçekleştirdikleri plânlı ve toplu ara sınavlar, derse kayıtlı öğrenci sayılarına göre aşağıda belirtildiği şekilde haftalık ders yüküne ilâve edilir.

 

Öğrenci sayısı

Haftalık ders yükü

 

1 -100

1 Ders saati

 

101-200

2 Ders saati

 

201-300

3 Ders saati

 

301-400

4 Ders saati

 

401 ve fazlası

5 Ders saati

 Bir yarı yılda bir ders için yapılan ara sınavların en çok dördü ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır, dörtten fazla ara sınav haftalık ders yükünün hesabında dikkate alınmaz ve ek ders ücreti ödenmez. Ara sınavın, eğitim-öğretim programına göre fiilen ders yapılması gereken saatlerde gerçekleştirilmesi hâlinde, sınav yapılan saatlere ilişkin ders yükü ayrıca haftalık ders yüküne dahil edilemez.

Ek ders ücreti; 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 11’inci maddesinde öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aylıklar için belirlenen katsayıların çarpımı ile tespit edilir.

Harp Okulu Öğrencilerin Özlük Hakları, İzin ve Ödül

Madde 107 — Harp okulu öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barındırılmaları, genel eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş, kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim öğretim istihkakları hazırlanacak yönergede belirtilir.

Kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtiyaçlar, öğrenciler tarafından karşılanır.

Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için, ilgilileri hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Öğrenci harçlıkları, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Yıllık eğitim ve öğretim plânına uygun olarak; yarı yıl ve yıl sonu dinlenme, dinî, resmî bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye bir yılda toplam kırk beş gün izin verilir.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin izinle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre, öğrencilere verilen izinler; günlük, evci, mazeret, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere dört türlüdür. İzinle ilgili usul ve esaslar çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareketleri, eğitim ve öğretimdeki başarıları, cesaret, fedakarlık, feragat ve silâh arkadaşlığı nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere; bu Yönetmeliğe ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre çıkarılacak harp okulları yönergelerinde belirtilecek ilkeler çerçevesinde ödül verilebilir.

Öğretim Üyelerinin Özel Kıyafeti

Madde 108 — Harp okullarındaki öğretim üyelerinin giyecekleri özel kıyafetlerin rengi, şekli, giyileceği yer ve törenlerle ilgili hususlar, çıkarılacak yönergede düzenlenir.

Oylama

Madde 109 — Bu Yönetmelikte bahse konu kurullarda her üye, oyunu "Kabul" veya "Red" olarak kullanır. Çekinser oy kullanılmaz. Oylama, küçük rütbeden başlayarak rütbe ve kıdem sırasına göre yapılır.

Kurulların toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin özel bir oran belirlenmemiş ise, kurulların toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı yeter sayısı ise, üye tam sayısıdır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

Ders Kitaplarının ve Teksirlerinin Bastırılması ve Telif Hakları

Madde 110 — Harp kullarında eğitim ve öğretimle ilgili olarak araştırma sonuçları, çeviriler, ders kitapları ve teksirler bastırılıp yayımlanabilir.

Basımı yapılacak yayınlar, bastırılmadan önce dekanlık tarafından teşkil edilen yayın inceleme kurulunca uygunluk denetimine tâbi tutulur.

Basılacak eserlerin maliyet, satış fiyatları ile yazar haklarının tespit edilmesi, yayım işlerinin plânlanması ve bu faaliyetlere ilişkin bütçe tekliflerinin hazırlanması işlemleri bir komisyon tarafından yürütülür.

Komisyonun teşkili, görev, yetki, çalışma usul ve esasları, basılacak eser ve yayınlarla ilgili yazar, çevirici, yayın hakkı sahibi kişilerin hakları ve sorumlulukları ile basılacak yayınlarla ilgili diğer hususlar, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönergeler

Madde 111 — Bu Yönetmelikte esasları belirtilen ve çıkartılması öngörülen yönergeler, ilgili kuvvet komutanlıklarınca altı ay içersinde yürürlüğe konulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 112 — 27 Kasım 1979 tarihli ve 16822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Harp okullarının kadrolarındaki öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda, yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin öngördüğü yönergeler çıkarılıncaya kadar, yürürlükteki yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte öğrencilerin disiplin notu, 120 disiplin notuna uyarlanır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte harp okullarının 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 160 üzerinden not ilâvesi yapılmak suretiyle tespit edilen disiplin notları, 120 disiplin notuna uyarlanır ve uygulanır.

Yürürlük

Madde 113 — Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Yüksek Öğretim Kurulunun görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin; sınıf geçme ve değerlendirme ile ilgili esasları, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden eğitim öğretim yılı başından; diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 114 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer

Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 22/10/1998 tarihli ve 23501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (A) bendine, "Genel Müdürlük Personeli, fabrika ve diğer teşkilat müdürleri," ibaresinden sonra gelmek üzere;

"Fabrika Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür Yardımcıları," ibareleri eklenmiş, aynı maddede geçen "Terfian nakiller haricinde personelin 2 yıldan önce nakli yapılamaz." ibareleri, "Terfian nakiller haricinde personelin zorunlu haller dışında 1 yıldan önce nakli yapılamaz." şeklinde değiştirilmiş, (B/a) bendinin (13) nolu alt bendinin sonuna "Bu ilavelerle fiilen çalışmadığı zorunlu hizmet bölge puanını doldursa bile fiilen o bölgede asgari süre kadar çalışılması şarttır." ibaresi, (B/b) bendine (14) nolu alt bentten sonra gelmek üzere (15) nolu "Fazla çalışılan sürelerin her ne kadar bir üst hizmet bölgesi çalışmalarına ilave edilse de; asıl olan her hizmet bölgesinde personelin fiilen çalışması şarttır." alt bendi eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı