Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Eylül 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24535

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 300)

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon : 2001/29)

— Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (2001/3)

— Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2)

— Manisa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay Başkanlar Kurulunun 2001/22 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

Galatasaray Üniversitesinden :

 

Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 27/11/1996 tarihli ve 22830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 —Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 —Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetler düzenlemek ve faaliyete geçirmek. Ayrıca faaliyet alanı içinde atıl kapasiteyi kullanarak eğitici, öğretici ve tanıtıcı kurs, seminer, konferans ve sempozyum gibi iş ve hizmetler düzenlemek,

b) Faaliyet alanları ile ilgili olarak deney, kontrol, bakım, ekspertiz, yayın, uygulama, fizibilite etüdleri, proje değerlendirme ve geliştirilmesi v.b. gibi hizmetleri vermek, raporlar hazırlamak, mal ve malzeme üretiminde bulunmak,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanlarıyla sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek ve Rektörün izni ile satmak ve pazarlamak,

d) Her türlü basım ve yayım işlerini yapmak,

e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

f) Faaliyet alanları içinde bilimsel veya uygulamaya yönelik organizasyonları yapmak.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 —Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi YönetimKurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (Dekan ve yüksek okul müdürü de olabilir.) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

İşletmenin İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul müdürlerine, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.”

Yürürlükten Kaldıralan Hükümler

MADDE4 —Aynı Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE5 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • —— 

—— • —— 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin Dış Ticarette

Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ

(Dış Ticarette Standardizasyon : 2001/29)

 

Madde 1 — 27/7/2001 tarih ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2001/21) sayılı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca, linter ve lif döküntüsü pamuk balyalarının ambalajlarında pamuklu bezden başka kaneviçe ve diğer ambalaj malzemeleri de kullanılabilir."

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Amasya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/3

Karar Tarihi : 24/8/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 24/8/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Erhan ÖZDEMİR Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/7/2001 tarih ve 770-3333-11158 sayılı yazısında, İlimiz hava kirliliği bakımından 2 nci derecede kirli iller kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı Genelgesi ve Çevre Bakanlığının ilgili Genelgeleri doğrultusunda 2001 – 2002 yılı ısınma dönemi için, konu ile ilgili diğer bir Kurul Kararına kadar geçerli olmak üzere, Amasya İli sınırları içinde aşağıda kriterleri belirtilen katı ve sıvı yakıtların kullanılmasına,

A- KATI YAKITLARDA

Isınmada kullanılacak yerli kömürler

Alt ısıl değer

: 3500 (-200) kcal/kg en az (satışa sunulan)

Yanar kükürt

: % 1.3 max. (satışa sunulan)

Boyut

: 18–200 mm. 18 mm altı max. % 10 tolerans

  200 mm üstü % 10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları;

2 nci derece illerde en az 3500 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına % 0.37 (satışa sunulan) değerlerini geçmemesine,

Briket kömür

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi–Isınmada Kullanılan" standardına uyulmasına,

Isınmada kullanılacak ithal kömürler (Satışa sunulan)

Alt ısı değeri

: 6000 kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt

: %1 (kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

Uçucu Madde

: % 12-22 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 18 – 200 mm. 18 mm altı max. % 10 tolerans

Sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürler

Alt ısı değeri

: 6000 kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt

: %1 (kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

Uçucu Madde

: % 36 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 0 –50 mm

1) Sanayi ve ısınma amaçlı ithal edilen kömürlerle ilgili olarak Çevre Bakanlığınca hazırlanan ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ; Dış Ticarette Standardizasyon: (2001/3)" hükümlerinin titizlikle uygulanmasına,

2) Çevre Bakanlığınca 13/1/1995 tarihli ve 1995/1 sayılı, 27/5/1997 tarihli ve 1997/9 sayılı genelgeler ile ısınma amaçlı petrokok kullanımı yasaklanmış olup, sadece çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarına kullanım izni verilmiştir. Bu fabrikaların dışında İlimizde, ısınma ve sanayi amaçlı olarak petrol koku kömürü ve bu kömürün tozundan imal edilmiş pres kömürlerinin satışı, kullanımı, nakli ve depolanmasının yasaklanmasına,

3) Petrol kokunu ısınma amaçlı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerlerinin, kullanıcıların denetim tutanaklarına açıkça yazılarak, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, ilgililer hakkında yasal işlem yapılarak, tespit edilen petrol kokuna el konulması ve el konulan petrokokla ilgili Çevre Bakanlığı ile derhal irtibata geçilmesine,

4) Petrol koku bulunduran yada satışını yapan kurum, kuruluş ve şahısların denetimlerde tespiti halinde, denetim elemanlarınca hazırlanan tespit tutanaklarına, söz konusu petrol kokunun hangi kontrol/uygunluk belgesine istinaden, hangi ithalatçı firma tarafından ithal edildiğinin tespit edilmesine, yapılan denetim ve uygulama sonuçlarının Çevre Bakanlığına bildirilmesine,

5) İlimizdeki kömür satışlarında, yerli ve ithal kömür ambalaj torbaları üzerinde kömürün özelliklerini belirten bilgilerin görünür şekilde bir etiket üzerinde yazılı olması ve etikette aşağıdaki bilgilerin bulunmasına,

a) Üretici ve pazarlamacı firmanın adı ve adresi

 

 

b) Tescilli markası

 

 

c) Kömürün cinsi

 

 

d) Kömürün ağırlığı

 

 

e) Toplam kükürt

%

( kuru bazda )

f) Toplam rutubet

%

( satışa sunulan )

g) Uçucu madde

%

( kuru bazda )

h) Kül

%

( kuru bazda )

i) Kalorifik değer

 

( kcal / kg )

j) Bağlayıcı madde

 

( pres kömür için )

6) Kaloriferli binaların doğrudan ocak teslimi veya İl dışından alacakları kömürlerin analiz sonuçlarını gösteren raporun ilgili Belediyeye ibrazı ve Mahalli Çevre Kurul Kararlarına uygunluğu tasdikinden sonra temin ve nakil yapabileceğine,

7) Isınma amaçlı olarak petrokok kömürünün İlimizde kullanımı, nakli, depolanması ve satışı yasaklanmıştır. Bu konuda önlem olarak; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Müdürlüğü elemanlarından oluşturulan denetim ekiplerince, İlimize girişi yapılan kömürlerin denetlenmesine ve Belediyelerden ruhsatı bulunmayan işyeri, kamyon, kamyonet v.b. araçlar üzerinde veya işyeri haricinde kömür satışına Belediye tarafından izin verilmemesine,

8) Şehir içindeki kömür satış yerlerinin denetimlerinin İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Belediye elemanlarından oluşan bir denetim ekibi tarafından yapılmasına, denetim sırasında numune alınması halinde alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafın kömür satışı yapan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından karşılanmasına,

9) Kömür satıcılarının yakıt analiz raporunu, yakıtın menşei belgesini, denetim elemanları ve vatandaşların görebileceği uygun bir yere asmalarına,

10) Isınmada ithal veya yerli linyit kömürü kullanılması halinde "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi" ne uygun olarak bu konuda görevli personelin, hava kirliliğine yol açmayacak şekilde faaliyet göstermesinin temini için İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye elemanları tarafından denetimlerin yapılmasına,

11) Kömürlü ve fuel-oil yakıtlı kaloriferli binalar için İl Sağlık Müdürlüğünde her bina için ayrı ayrı denetleme dosyası tutulmasının devamına ve herhangi bir yasal işlemde bu dosyadaki bilgilerin esas alınmasına,

12) Kalorifer dairelerinde yapılacak denetimlerde; yakıtın menşei belgesi, sevk irsaliyesi, yakıtın fiziksel özellikleri, kalorifer kazanının nasıl yakılacağını gösteren yakma talimatnamesi, ateşçilere ait ateşçi belgesi, baca ve kalorifer kazanlarının temizliğinin yapılıp yapılmadığının kontrolü, kalorifer dairesinin havalandırılmasının yeterli olup olmadığı, baca filtresinin olup olmadığı, yangın söndürme cihazlarının olup olmadığına bakılmasına,

13) İlimizde bulunan kamu kurum, kuruluş, işyerleri ile meskenlere ait kalorifer tesisatı ve bacaların kış öncesi periyodik bakım ve temizliklerini yaptırmalarına,

14) Kaloriferli binalarda çalışan kalorifercilerden ateşçi kursu sertifikası olmayanlar için Milli Eğitim Müdürlüğünce kalorifer ateşçileri için kurs düzenlenmesi ve ilçe kaymakamlıkları aracılığıyla duyuru yoluyla ilçelerden katılımın sağlanmasına,

15) Denetlemelerde üç defa usulüne uygun yakma yapmadığı tespit edilen ateşçilerin belgelerinin iptali amacıyla el konulmasına,

16) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rasgele yerlere dökülmeyerek Belediye tarafından belirlenen alanlara dökülmesine,

17) Isınma amaçlı olarak tıbbi atık malzemeler, PVC’ li malzemeler, atık yağ, araba lastiklerinin uygun teknolojiye haiz yakma tesisleri dışında yakılmamasına,

18) Bacasından aşırı derecede duman çıkaran işyeri ve konutlara 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesine göre cezai işlem uygulanacağına,

B- SIVI YAKITLARDA

1) Isınma amaçlı kullanımlarda, sıvı yakıt olarak % 1.5 kükürt içeren kalorifer yakıtının [ TÜPRAŞ Kalorifer Yakıtı ( Kalyak ) ] kullanımına müsaade edilmesi, 6 nolu fuel-oil kullanımına izin verilmemesine,

2) Sanayi amaçlı kullanımlarda ise ilgili sanayi tesisinin meskun mahal dışında olması şartıyla 6 nolu fuel-oil kullanımına izin verilmesine,

3) Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Müdürlüğü ve akaryakıt satışı yapan istasyon ve bayiler tarafından, 6 nolu fuel-oil satışında, kişi ve kuruluşlardan, Valilikten (İl Çevre Müdürlüğü) alınacak "Fuel-oil Kullanım İzin Belgesi" nin aranmasına,

4) 6 nolu fuel-oil kullanmak için Valilikten izin talebinde bulunan kişi ve kuruluşların ilgili belediyeden işletmenin meskun mahal dışında olduğuna dair resmi belge ve kapasitelerine göre kullanabilecekleri miktarı belirleyen belgelerle müracaatta bulunmalarına,

5) 6 nolu fuel-oilin ısınma amaçlı kullanılmasının önlenmesi için fuel-oil satış yerlerinin ve sanayi tesislerinin İl Çevre Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü elemanlarından oluşturulan denetim ekibi tarafından gerekli denetimlerin yapılmasına ve denetim ekipleri tarafından denetim esnasında numune alınması halinde, alınan sıvı yakıt numunesi analizlerinin bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarlarında yaptırılmasına, analizle ilgili her türlü masrafın fuel-oil satıcıları tarafından karşılanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kilis Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2

Karar Tarihi : 3/9/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı V. Rahmi DOĞAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İlimiz sınırları dahilinde 2001-2002 yılı kış sezonunda aşağıda belirtilen standartlardaki kömürlerin kullanılmasına,

1) İthal kömürler (Elenmiş ve yıkanmış, linyit ve taş kömürü)

Alt Isıl Değeri

: (Orijinal Kömürde)

6.000 Kcal/Kg

(-500)

Toplam Kükürt

: (Kuru Bazda)

% 1

(+0.1 Max)

Uçucu Madde

: (Kuru Bazda)

% 12-22

(+1 Max)

Toplam Nem

: (Orjinalde)

% 10

(+1 Max)

Boyut

: (Kuru Bazda)

18 mm % 10 tolerans-150 mm. % 15 tolerans

 

Kül

: (Kuru Bazda)

% 15

(Max)

2) Yerli kömürler (Elenmiş ve yıkanmış, linyit ve taş kömürü)

Alt Isıl Değeri

: (Orijinal Kömürde)

4.500 Kcal/Kg

(-500)

Toplam Kükürt

: (Kuru Bazda)

% 1.5

(Max)

Yanabilir Kükürt

: (Kuru Bazda)

% 1.2

(Max)

Kül

: (Kuru Bazda)

% 14

(Max)

Toplam Nem

: (Orjinalde)

% 18

(Max)

Boyut

: (Kuru Bazda)

18 mm-200 mm % 10 tolerans

 

3) Kömür Briketi

Alt Isıl Değeri

: (Orijinal Kömürde)

5.500 Kcal/Kg

(-/+ 200)

Toplam Nem

: (Orjinalde)

% 15

(Max)

Toplam Kükürt

: (Kuru Bazda)

% 1.5

 

Bağlayıcı

:

Melas, Nişasta

 

Kül

: (Kuru Bazda)

% 18

(Max)

Uçucu Madde

: (Kuru Bazda)

% 15-22

(+/- % 1)

4) Çöp, yanık yağ, lastik ve diğer atıkların bahçe, sokak ve caddeler vb. yerlerde ve bu gibi atıkların uygun donanımı haiz yakma tesisleri dışında yakılmasının önlenmesine, aksi durumun tespiti halinde yasağı ihlal edenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 20 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,

5) İlimiz sınırlarında petrokok kullanımı ve satışının yasaklanmasına,

6) Belediye mücavir alanı içerisinde bulunun işletmeler ve ısınma amacı ile yerleşim bölgelerinde bulunan tüm sanayi tesislerinde, konutlarda, otellerde ve iş yerlerinde % 1.5 kükürt (S) içeren özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, kalorifer yakıtı adı altında 5 ve 6 nolu fuel-oil satılmasının yasaklanmasına,

7) Yukarıda belirtilen limitlere uyulup uyulmadığının kontrolü için Çevre Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir komisyon kurulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Manisa Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 8

Karar Tarihi : 28/8/2001

Mahalli Çevre Kurulu 28/8/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Cemal ERDEM Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

İlimizde 2001-2002 yılları kış döneminde hava kirliliğinin azaltılması ve önlenmesine yönelik, il genelinde yapılacak denetim ve çalışmalar;

A — GENEL ESASLAR:

1) İlimiz sınırları dahilinde ısınma amaçlı olarak pazarlanan tüm kömürlerin, ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına,

2) Manisa sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak toz kömürü ve petrokok kömürünün yasaklanmasına,

3) İthal kömür satışı yapacak firmaların Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname, ayrıca Çevre Bakanlığından alınacak olan ithalat izin belgesini de vermelerine,

4) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

B — YAKIT ÖZELLİKLERİ:

1) Katı yakıtlarda :

Manisa ili sınırları içinde yer alan tüm katı yakıtlı sobalı ve kaloriferli binalarda, sanayi tesislerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan yerli kömürler ile ithal kömürlerin kullanılmasına;

a) Yerli kömürde aranacak özellikler:

Yanar kükürt oranı

: % 1 max. (satışa sunulan)

Alt ısıl değeri

: 4000 kcal/kg (TSE 5788 normunda 1. sınıf linyit kömür)

 

satışa sunulan

Rutubet (Orijinal)

: % 18+2 (max)

Kül

: % 14+4 (max)

Ebat

: 18 mm. alt sınır (- % 10 tolerans)

 

200 mm. (+ % 10 tolerans)

b) İthal linyit kömürde aranacak özellikler:

Toplam kükürt

: kuru bazda % 1 (+ 0.1 max)

Alt ısıl değeri

: (orijinal kömürde) 6000 kcal/kg

Toplam rutubet

: (orijinalde) % 10 (+1 max)

Uçucu madde

: kuru bazda % 12-22 arası (+ 1 max.)

c) İthal linyit briket kömüründe aranacak özellikler:

Toplam kükürt

: kuru bazda % 1 (+ 0.1 max)

Alt ısıl değeri

: 6000 kcal/kg

Toplam rutubet

: (orijinalde) % 10 (+1 max)

Uçucu madde

: kuru bazda % 36 (+ 1 max.)

d) Yerli linyit tozundan üretilen briket kömür özellikleri:

Briket kömürlerde TS 12055 “ısınmada kullanılan kömür briketi” standardına uyulacaktır.

Yanar kükürt oranı

: % 1 max. (satışa sunulan)

Alt ısıl değeri

: 5000 kcal/kg

2) Sıvı yakıtlarda:

İlimiz sınırları dahilinde ısınma ve sanayi amaçlı 5 ve 6 nolu fuel-oil kullanımının yasaklanmasına, sıvı yakıtlı kazanlarda S (kükürt) oranı düşük (% 1.5), 4 nolu fuel-oil (özel kalorifer yakıtı) kullanılmasına;

C — KATI VE SIVI YAKITLARIN ÜRETİMİ, PAZARLANMASI YADA TORBALANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR:

1) İl sınırları içinde ve dışında ilimize kömür satışı veya torbalanmasını yapan tüm firmalar ile tüzüklerinde üyeleri dışındaki kişi ve kuruluşlara da kömür satışı yapan sendika, vakıf, derneklerin ve Merkez ilçedeki mahrukatçılar sitesinde bulunan oduncu ve kömürcüler kooperatifinin Manisa Belediye Başkanlığına taahhütname vermeleri ve bu taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına,

a) İl sınırları dahilinde pazarlama veya nihai tüketiciye satış amacıyla getirilecek olan her parti kömürün Merkez ilçede mahrukatçılar sitesinin giriş kapısında, İlçelerde kaymakamlıklarca tespit edilen kontrol noktalarında kömüre ait belgeleri (sevk irsaliyesi veya fatura) ibraz edeceğini,

b) Müsadere edilen kömürlere ait eksik belgelerin 10 (on) gün içinde getirilmemesi halinde kömürler için uygun görülen tasarrufu kabul edileceğini,

c) İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere haiz torbalanmış kömürleri satacağını,

d) Denetimler esnasında müsadere edilen kömürün, Belediye Başkanlığının göstereceği yerde emanete alınmak üzere nakledilmesi için gereken masrafları karşılayacağını,

e) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

f) Üzerinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen bilgilerin yer aldığı torbalanmış kömürü satacağını,

g) Üretici, satıcı ve torbalama tesis sahiplerince kömür torbalarının yakılmasının önlenmesi amacıyla geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağını,

h) İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada el konulmasını kabul ettiğini tüketici tarafından satın alınmış olan kömürün el konulması halinde tüketicinin zararının karşılanacağını,

2) Merkez ilçede bulunan irtibat bürolarında kömür satışının yasaklanmasına,

3) Kömürlerin bulunduğu torbalar üzerinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun ilgili maddesi uyarınca etiket bilgileri bulundurmasına ve kömür torbalarının üzerine aşağıdaki bilgilerin yazılması gerektiğine,

a) Alt ısıl derecesi,

b) Nem oranı,

c) Yanabilir kükürt oranı,

d) Ebadı,

e) Satıcının adı, soyadı veya ünvanı, adresi ve telefon numarası,

f) Kömürün cinsi ve menşei,

g) Torbadaki kömür ağırlığının 20 veya 25 kg olduğu,

h) Tahlil raporu veren makam, tarih ve numarası,

i) Paket üzerinde kömür ambalaj torbasının (Kağıt hariç)yakılmaması için uyarı yazısı bulundurulmasına,

4) Merkez ilçede mahrukatçılar sitesinde bulunan firmaların irtibat bürolarının isim listesini (isim, adres, telefon vb.) İl Çevre Müdürlüğüne ve Belediyelere verilmesine,

5) Merkez ilçedeki mahrukatçılar sitesinde bulunan Oduncu ve Kömürcüler Kooperatifinin sitedeki esnaf adına sorumlu olmasına,

D — KATI VE SIVI YAKITLARIN TÜKETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR:

1) Tüketicilerin kömüre ait sevk irsaliyesi, analiz raporu, fatura, binaya ait baca temizlik belgesini denetleme sırasında denetim ekibine ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

2) Kaloriferli konut ve işyerlerinde ateşçi ehliyet belgesi olmayan ateşçi çalıştırılmamasına,

3) İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binaların sürekli yanmaması en ideali olmakla birlikte sönen kaloriferlerin ilk yakma saatlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine,

 

a) Sabah

: 06.00/07.30

b) Akşam

: 18.00/19.30

 

4) Sıcaklık şartlarına bağlı olarak dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 C°’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

5) Kalorifer kazan dairesinde, kalorifer kazanlarının yakma talimatının görünür bir yere asılmasına ve yakma talimatında belirtilen dış ortam sıcaklığına göre yakılmasına,

6) Ağırlığı torbaların üzerinde yazılı bulunan kömürlerin ağırlıklarının komisyonca tartılarak denetlenmesine,

E — DENETİM VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:

a) Merkez ilçede, İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığından yeteri kadar elemanın katılımıyla denetim komisyonunun oluşturulmasına, (Emniyet Müdürlüğünün görev alanı dışındaki bölgelerde yapılacak denetimlerde İl Jandarma komutanlığından eleman alınacaktır. İlçelerde organizasyon görevi Kaymakamlıklarca yürütülecektir.)

b) Analizler, Çevre Bakanlığının Referans Laboratuvarına veya Çevre Bakanlığının yetki verdiği laboratuvara yaptırılacaktır.

c) Analiz ücretleri, numune hangi yerden alınırsa alınsın (Depo, nakli aracı, bayi veya tüketici) üretici firmaya aittir. Analiz ücreti numune alındığı gün ilgili hesaplara yatırılacaktır.

F — UYGULANACAK YASAL İŞLEMLER:

1) Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9–11–66 ve TCK.’nun 526 ncı madde hükümlerinin,

2) 2872 sayılı Çevre Kanununun,

3) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun,

4) 1580 sayılı Belediye Kanununun, ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına,

5) İl Mahalli Çevre Kurulunda belirtilmiş olan kömür özellikleri dışında kömür satılmasının tespit edilmesi halinde;

a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi ikinci fıkrası ve 20 nci maddesi uyarınca para cezası verilmesini,

b) Fiillerin tekrarı halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre uygulanacak para cezası ile birlikte, 10 gün süre ile satışının, Manisa İli, Merkez ilçe ve bağlı Belediyelerde Valilikçe (Çevre İl Müdürlüğü), ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından durdurulmasını,

c) Fiillerin üçüncü defa tekrarı halinde ise satış ruhsatının, Manisa ili, Merkez ilçe ve bağlı belediyelerde Valilikçe (Çevre İl Müdürlüğü), ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından iptal edilmesine,

d) 1705 sayılı “Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakebesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre yasal işlem yapılmasını,

e) 4077 sayılı “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” hükümlerine göre yasal işlem yapılmasına,

Kömürün kırsal alanda veya küçük ilçe ve kasabalarda poşetsiz olarak satılmasının incelenmesi amacıyla İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı temsilcilerinden bir alt komite oluşturulmasına ve komisyonca hazırlanacak raporun Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

 

Danıştay Başkanlar Kurulundan :

Karar No : 2001/22

Başkanlar Kurulu 11/9/2001 günü toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 37 nci maddesi uyarınca, Danıştay Altıncı Dairesindeki dosya birikimini gidermek ve bu dosyaların daha çabuk sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla,

1 — Danıştay Altıncı Dairesinde görülmekte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar ile temyiz başvurularının, bu kararın Resmî Gazete’de yayımını izleyen ay başından itibaren Danıştay Onuncu Dairesinde çözümlenmesine;

2 —Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar Danıştay Genel Evrakına kaydedilecek ve halen Altıncı Dairede kayıtlı bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ilişkin uyuşmazlık dosyalarından, ecrimisile ilişkin olanların bu konuda ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan Onuncu Daireye devredilmesine, ihale yasasına ilişkin diğer uyuşmazlık dosyalarının ise, Altıncı Dairece çözümlenmesine;

3 —Altıncı Dairece verilmiş ve verilecek kararlara ilişkin olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü maddesi hükmüne göre yargılamanın yenilenmesi ve 54 üncü maddesi hükmüne göre kararın düzeltilmesi istemlerinin Altıncı Dairece sonuçlandırılmasına;

4 —Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

Onuncu Daire Başkanı Burhan Öç’ün ayrışık oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Sayfa Başı