Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Eylül 2001

SALI

Sayı : 24534

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2973 Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 630 Kişi Hakkındaki Hükmün İptaline Dair Karar

 

Atama Kararı

— Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

 

Yönetmelik

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/6)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

24 Eylül 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-15550

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Eylül 2001 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Eylül 2001

B.01.0.KKB.01-06-165-2001-673

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 24 Eylül 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15550 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Eylül 2001 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

24 Eylül 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-15485

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Eylül 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Eylül 2001

B.01.0.KKB.01-06-164-2001-671

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 24 Eylül 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15485 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Eylül 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Atama Kararı

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1894

1 — Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Mahmut YARDIMCI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

24 Eylül 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. S. GAYDALI

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1991 tarihli ve 21053 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği”nin 25 inci maddesine (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında (KMS) başarılı olanlar arasından Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) Kılavuzu ve/veya kurum ilanlarında Kurulca tespit edilen puanı almış olmak,

h) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) sonuç belgesi.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2001/6)

 

MADDE 1 — 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 97/5 sayılı Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin, 21/11/2000 tarihli ve 24237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/12 sayılı Tebliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — 1/3/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 61 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca Maliye Bakanlığı’ndan "Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi" alanların, özel fatura düzenlemek suretiyle yapacakları satışlar;

a) Özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili çıkış gümrüğünde onaylatılması,

b) Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak Döviz Alım Belgesi düzenletilmesi,

c) Bu Tebliğin 2 nci maddesine istinaden belgesiz ihracat kredileri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ihracat taahhüdüne saydırılmak istenen özel faturaların, ilgili çıkış gümrüğüne ibrazından önce veya gümrüğe onaylatılmasını müteakip 1 (bir) ay içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılması,

kaydıyla, mer’i İhracat Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (e) bendi çerçevesinde ihracat olarak kabul edilir."

MADDE 2 — Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde ilave edilmiştir.

"Geçici Madde 1 — 1/10/2001 tarihinden önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılamayan özel faturalar, bu tarihi müteakip 1 (bir) ay içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılması kaydıyla, belgesiz ihracat kredileri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ihracat taahhüdüne sayılır."

MADDE 3 — Bu Tebliğ 1/10/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı