Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Ağustos 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24487

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2728 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vakıf Fonu Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2747 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonunun İkinci Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2001/2757 Türk-Oman Ortak Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Ekonomik ve Sosyal Konseyin Teşekkülü ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçlarla İlgili Olarak Yayımlanan 70/157/AT, 75/443/AT, 76/114/AT, 76/115/AT, 76/756/AT, 76/757/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 76/762/AT, 77/389/AT, 77/538/AT, 77/539/AT, 77/540/AT, 78/317/AT, 78/318/AT, 78/549/AT İşaretli Yönetmeliklerin Geçici Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No : 31)

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı : 2001/2)

— Artvin İli Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE iDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

7 Ağustos 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-12657

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ağustos 2001 tarihinde Ukrayna’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Ağustos 2001

B.01.0.KKB.01-06-139-2001-576

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 7 Ağustos 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12657 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ağustos 2001 tarihinde Ukrayna’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Başbakanlıktan:

 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Teşekkülü

ile Çalışma Esas ve Usulleri

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek amacıyla oluşturulan Ekonomik ve Sosyal Konseyin teşekkülü, görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma esas ve usulleri ile, Konsey bünyesinde oluşturulacak daimi veya geçici nitelikteki Çalışma Kurulları ve geçici nitelikli Çalışma Gruplarının kuruluşu ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 11/4/2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanunun 7, 8 ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

a) Konsey: Ekonomik ve Sosyal Konseyi,

b) Başkan: Başbakanı veya Konsey toplantılarına başkanlık etmek üzere Başbakanın görevlendireceği Başbakan Yardımcısını,

c) Temsilci: 4641 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Ekonomik ve Sosyal Konseyi oluşturan Bakanlık, kamu kuruluşu ya da sivil toplum kuruluşları temsilcilerini,

d) Divan: Konsey Başkanının Başkanlığında üç Konsey Başkan Yardımcısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşan Konsey Başkanlık Divanını,

e) Çalışma Kurulu: Konseyin ihtiyaç duyduğu konularda çalışmalar yapmak üzere oluşturulan dâimi veya geçici nitelikteki kurulları,

f) Çalışma Grubu: Çalışma Kurullarının ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan geçici nitelikteki grupları,

g) Sekretarya: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Teşekkülü, Görevleri ve Organları

Konseyin Teşekkülü

Madde 4 — Ekonomik ve Sosyal Konsey; Başbakanın başkanlığında, Başbakan yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilâtından sorumlu Devlet Bakanı, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kamu görevlileri adına en çok üyeye sahip Konfederasyon, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu temsil eden üçer temsilciden ve Başbakan tarafından belirlenecek diğer Hükümet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu görevlilerinden oluşur.

Konseyin Görev ve Yetkileri

Madde 5 — Konseyin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

b) Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek,

c) Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek,

d) Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek,

e) Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,

f) Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

Ayrıca Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen kanun tasarıları ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirebilir.

Konsey Başkanı

Madde 6 — Konsey Başkanı, Başbakandır. Başbakan, Konseyin belli bir toplantısına başkanlık etmek üzere bir Başbakan Yardımcısını görevlendirebilir.

Konsey Başkanlık Divanı ve Konsey Başkan Yardımcıları

Madde 7 — Konsey Başkanlık Divanı, Konsey Başkanı, üç Konsey Başkan yardımcısı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşur.

Başkanlık Divanı üyesi üç Konsey Başkan Yardımcısından biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından, biri Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından, biri ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından belirlenir.

Başkan yardımcılarının görev süresi bir yıl olup, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kuruluşlar Başkanlık Divanında görevlendirilecek temsilcilerini aralarında dönüşümlü olarak tespit ederler.

Konsey Sekretaryası

Madde 8 — Konseyin Sekretarya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Konsey toplantıları ile Çalışma Kurulları ve Çalışma Gruplarının toplantıları, Sekretarya tarafından düzenlenir.

Konsey Sekretaryasından sorumlu olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Konsey ve Konsey Başkanlık Divanı ile Çalışma Kurulları arasındaki eşgüdümü sağlar.

Sekretarya hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, bu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen birimin personel, demirbaş ve diğer ihtiyaçları öncelikle karşılanır. Konsey için DPT Bütçesine konulan ödenekten bu amaçla harcama yapılabilir.

Çalışma Kurulları

Madde 9 — Konseyin görev ve yetki alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve raporlar hazırlamak üzere, aşağıda belirtilen Çalışma Kurulları oluşturulmuştur.

a) Çalışma Hayatı Kurulu,

b) Makroekonomik Politikalar Kurulu,

c) Avrupa Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,

d) Tarım, Orman ve Köyişleri Kurulu,

e) Sanayi, Teknoloji ve Verimlilik Kurulu,

f) Enerji Kurulu,

g) Ticaret Kurulu,

h) Esnaf ve Sanatkârlar ve KOBİ’ler Kurulu,

i) Tüketici Kurulu,

j) Çevre Kurulu,

k) Bölgesel Gelişme Kurulu,

l) İnsan Kaynakları Kurulu,

m) Bilgi Toplumuna Geçiş Kurulu.

Konsey, gerekli gördüğü konularda yeni Çalışma Kurulları oluşturabileceği gibi, yukarıda belirtilen Çalışma Kurullarını değiştirebilir veya kaldırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konsey Toplantıları ve Kararları

Konsey Toplantıları

Madde 10 — Konsey, üç ayda bir Başkanın daveti ile olağan olarak toplanır. Ayrıca, Başkanın daveti veya Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin üçte birinin yazılı istemleri üzerine olağanüstü toplanabilir.

Toplantı yeter sayısı, Başbakan tarafından belirlenecek olanlar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen temsilcilerin salt çoğunluğudur.

Toplantı Gündemi ve Yönetimi

Madde 11 — Konsey toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıklar, Konseyi oluşturan kuruluşlardan birer temsilcinin katılımı ile Sekretarya tarafından yapılır ve toplantı gündemi Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

Divan tarafından belirlenen toplantı gündemi, toplantının yapılacağı yer ve günü ile birlikte Sekretarya tarafından Konsey temsilcilerine duyurulur. Ayrıca, Sekretarya toplantı gündemi ile ilgili Çalışma Kurulu raporları ile diğer belgeleri de temsilcilere intikal ettirir.

Konsey toplantıları Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından yönetilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Kurullarının İşleyiş ve Çalışma Esasları

 

Çalışma Kurullarının Oluşumu

Madde 12 — Çalışma Kurulları, Başkanlık Divanı tarafından Konsey üyeleri veya ismen gösterecekleri temsilcileri arasından belirlenen, Kurul Başkanı dahil, en az 5 en çok 7 üyeden oluşur. Çalışma Kurulu üyelerinden en az bir tanesi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca mensupları arasından belirlenir. Kurul Üyeleri, yerlerine yenisi belirleninceye kadar görev yaparlar.

Çalışma Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir de raportör seçer.

Çalışma Kurullarının İşleyişi

Madde 13 — Çalışma Kurulları kendi görev alanıyla ilgili konulardaki araştırma ve incelemelerini Konseye raporlar halinde sunar.

Çalışma Kurulları ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere geçici nitelikli Çalışma Grupları oluşturabilir.

Çalışma Kurulları en az ayda bir kez toplanır. Kurul çalışmaları sırasında üzerinde görüşbirliği sağlanamayan hususlar ortaya çıkması halinde, farklı görüşlere sonuç raporunda yer verilebilir.

Çalışma Gruplarının Oluşumu ve İşleyişi

Madde 14 — Çalışma Grubu üyeleri esas olarak Konsey üyesi kamu ve sivil toplum kuruluşları mensupları arasından Çalışma Kurullarınca belirlenir. Ancak, Çalışma Kurulları gerekli gördükleri durumlarda Çalışma Gruplarına Konsey dışından konusunda uzman kişilerin ya da kuruluşların temsilcilerinin de katılmasına karar verebilir.

Çalışma Kurulu tarafından görevlendirilen Çalışma Grupları görüşlerini Ara Rapor haline getirerek Çalışma Kurulu toplantısında görüşülmek üzere Kurula sunar.

Çalışma Grupları, yaptıkları çalışmayı, görevlendirme süresi sonunda Ara Rapor ile ilgili olarak Çalışma Kurulunca yapılan değerlendirmeleri de dikkate alarak, Sonuç Raporu şeklinde ilgili Çalışma Kuruluna sunar.

Çalışma Kurulu ve Gruplarına Yardım ve Destek Yükümlülüğü

Madde 15 — Çalışma Kurulları ile Çalışma Grupları, çalışmalarına ve toplantılarına, bilgi ve veri sağlamak ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık, ilgili Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, toplantılara katılmak ve devlet sırrı dışındaki tüm bilgi ve verileri sağlamakla yükümlüdür.

Çalışma Kurulları ve Çalışma Grupları, gündemi ile ilgili konularda meslek örgütlerini, diğer sivil toplum kuruluşlarını ve konuyla ilgili uzmanları toplantılarına çağırabilir. Ayrıca, çalışma alanıyla ilgili olarak özel sektördeki gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve bilgisine baş vurabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Mali Hükümler

Madde 16 — Konsey giderleri için her yıl Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine yeterli ödenek konulur. Konsey, Çalışma Kurulları ve Çalışma Grupları tarafından yürütülen her türlü çalışmanın finansmanı bu bütçeden karşılanır.

Konsey, Çalışma Kurulları ve Çalışma Gruplarının toplantıları ve diğer çalışmalarına katkıda bulunmak üzere daimi veya geçici olarak çağrılan ya da görevlendirilenlerden kamu görevlisi sıfatını taşımayanlara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenebilir.

Konsey tarafından gerçek veya tüzel kişilere yaptırılan araştırma ve incelemeler ile diğer yayınlar için ödenecek telif ücretleri konusunda, 1/12/1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yayınlar

Madde 17 — Çalışma Kurulu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporlara esas olan çalışmaların basılarak yayımlanması Konsey Başkanlık Divanının iznine bağlıdır.

Konsey ayrıca kişilere ya da kuruluşlara hazırlattığı araştırma ve benzeri çalışmaları yayımlatabilir.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlıktan :

 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Genel Müdürlükten ve mükellefler elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teşkilat şemasına göre, merkez teşkilatında kurum, birim ve alt birime kadar; taşra teşkilatında ise kurum, birim ve ilgili teşkilatın kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir.

Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır."

"e) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, kurumun daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lâstikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek: 1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lâstik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klâsör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivi ile taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Genel Müdürlüğe Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 30 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ikinci fıkrasında başlangıcında yer alan "Birim arşivlerinde" ibaresi "Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Kurum arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, kurum arşivlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, kurum ve kuruluşların kendi arşiv yönetmeliklerinde yetki verilen kişilerin onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 —İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — Mükellefler, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" (Ek : 6) ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderirler."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin Ek : 1’inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, "Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek : 6 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık yürütür.

 

Ek : 6

ARŞİV HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU

(01/01/..... – 31/12/.....)

 

A- GENEL BİLGİLER

1- Kurumun kuruluş tarihi: ..................................................................................................

2- Kuruma gelen ve giden evrak adedi: .............................................................................

3- Kurumda kullanılan dosyalama sistemi hakkında bilgi: ................................................

.........................................................................................................................................

4- Teşkilatlanmada meydana gelen değişiklikler: ...............................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

B- BİRİM ARŞİV İŞLEMLERİ

1- Birim arşiv sorumlularının bulunup, bulunmadığı: .......................................................

.........................................................................................................................................

2- Ünitelerde işlemi biten evrakın uygunluk kontrolü yapılarak birim arşivlerine düzenli

olarak teslim edilip edilmediği:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereği koruma yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4- Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan evrakın düzenli bir şekilde Kurum

Arşivi’ne teslim edilip edilmediği:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

C- KURUM ARŞİV İŞLEMLERİ

1-Kurum Arşivi’nde görevlendirilen personel sayısı ve eğitim durumu:

.........................................................................................................................................

2- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereği koruma yükümlülüğünün yerine getirilip, getirilmediği:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3- Kurum Arşivi’ne devredilen evrakın birimlere göre dağılımı; türü ve adedi:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4- Evrakı ayıklama-imha işlemine tabi tutulan birimlerin adı, evrakın yılı ve adedi:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5- Ayıklama-imha komisyonlarının ne şekilde teşekkül ettiği:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6- Ayıklama-imha komisyonlarının, arşiv malzemesi ile muhafazasına lüzum görülmeyen

malzemenin tefriki çalışmalarında göz önünde bulundurdukları kriterler:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7- İmhaya ayrılan malzeme için imha listesi ve imha tutanağının hazırlanıp hazırlanmadığı:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

8- Yapılan ayıklama işlemleri neticesinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

uygun görüşünün alınıp alınmadığı:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

9- İmhaya ayrılan belgelerin yılı, türü, adedi ve birimlere göre dağılımı:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

10- Muhafazasına lüzum görülmeyen evrakın ne şekilde imha edildiği:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

11- Yapılan ayıklama-imha işlemleri neticesinde, arşiv malzemesi olarak tespit edilenlerin

birimlere göre dağılımı, türü, yılı ve adedi:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

12- Arşiv malzemesi hüviyetini kazanmış olan evraktan Kurum Arşivi’nde sürekli olarak

kullanılanların türü, yılı, konusu ve adedi:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

13- Arşiv malzemesi hüviyetini kazanan evrakın tasnif işlemlerinin başlatılıp başlatılmadığı:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

14- Devlet Arşivi’ne devredilecek arşiv malzemesinin türü, adedi (klasör, dosya ve belge

sayısı):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

15- Arşiv malzemesinin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne ne zaman devredileceği:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

16- Taşra bölge ve yurt dışında bulunan birim arşivlerinde, yukarıda sayılan hizmetler

konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

17- İlave edilecek hususlar:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Faaliyet raporunu hazırlayan yetkilinin

Unvanı :.........................................................................................................

Adı-Soyadı :.........................................................................................................

İmzası :.........................................................................................................

Tarih :.........................................................................................................

Telefonu :.........................................................................................................

Tasdik eden üst yöneticinin

Unvanı :.........................................................................................................

Adı-Soyadı :.........................................................................................................

İmzası :.........................................................................................................

Tarih :.........................................................................................................

Telefonu :.........................................................................................................

Kuruluşun Adresi :.........................................................................................................

Posta Kodu :.........................................................................................................

Telefaks :.........................................................................................................

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Motorlu Araçlarla İlgili Olarak Yayımlanan 70/157/AT, 75/443/AT,

76/114/AT, 76/115/AT, 76/756/AT, 76/757/AT, 76/759/AT, 76/760/AT,

76/761/AT, 76/762/AT, 77/389/AT, 77/538/AT, 77/539/AT,

77/540/AT, 78/317/AT, 78/318/AT, 78/549/AT İşaretli

Yönetmeliklerin Geçici Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

MADDE 1 — 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (70/157/AT) geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — 1/1/2001’den önce Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış M1 sınıfı motorlu araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra bu Yönetmelik kapsamında, 1999/101/AT ile değişik bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadırlar. Aksi takdirde araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 2 — 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Geri Vites ve Hız Ölçer Donanımları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (75/443/AT) geçici 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 8/11/2001, Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışındaki araçlar için ise uyum tarihi 8/11/2002 olup, imalatçılar bu tarihlerden sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 3 — 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/114/AT) geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001, Ulusal Tip Onayı bulunan M1 sınıfı dışı araçlar için uyum tarihi 1/7/2002 olup, imalatçılar belirtilen tarihlerden sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 4 — 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri Bağlantı Parçaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/115/AT) geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 5 — 3/2/2001 tarihli ve 24307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve Römorklarına Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (76/756/AT) geçici 1 inci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarını yerleştirerek, bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

"Geçici Madde 3 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışındaki araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarını yerleştirerek, bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 6 — 13/5/2001 tarihli ve 24401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/757/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan geri yansıtıcıların araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan geri yansıtıcıları araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 7 — 14/3/2001 tarihli ve 24342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Sinyal Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/759/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan sinyal lambalarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan sinyal lambalarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 8 — 24/3/2001 tarihli ve 24352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plaka Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/760/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan arka tescil plaka lambalarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan arka tescil plaka lambalarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 9 — 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Uzun Huzme ve/veya Kısa Huzme Olarak Çalışan Farları ve Motorlu Araçlar ve Römorklarının Onaylanmış Lamba Ünitelerinde Kullanılan Işık Kaynakları (Filamanlı Lambalar ve Diğerleri) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/761/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan farların veya ışık kaynaklarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" tip onayı işaretlerini taşıyan farları veya ışık kaynaklarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 10 — 14/8/2000 tarihli ve 24140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Ön Sis Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/762/AT) 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onay Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan ön sis lambalarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan ön sis lambalarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 11 — 30/10/2000 tarihli ve 24215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Çekme Tertibatları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (77/389/AT) geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001, Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışındaki araçlar için ise uyum tarihi 1/6/2002 olup, imalatçılar belirtilen tarihlerden sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 12 — 21/8/2000 tarihli ve 24147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorklarının Arka Sis Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (77/538/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan arka sis lambalarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan arka sis lambalarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 13 — 15/8/2000 tarihli ve 24141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarına Ait Geri Vites Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (77/539/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan geri vites lambalarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan geri vites lambalarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 14 — 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Park Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (77/540/AT) geçici 2 nci ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Ulusal Tip Onay Belgesi bulunan M1 sınıfı araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra ilgili araç tipine uygun "e" veya "E" işareti taşıyan park lambalarının araçlara yerleştirilmesi ile ilgili 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

"Geçici Madde 4 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan M1 sınıfı dışında kalan araçlar için uyum tarihi 31/12/2002 olup, imalatçılar bu tarihten sonra "e" veya "E" işareti taşıyan park lambalarını araçlarına yerleştirerek, 76/756/AT Yönetmeliğine göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır."

MADDE 15 — 21/1/2001 tarihli ve 24294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Cam Yüzeylerinin Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (78/317/AT) geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 16 — 8/1/2001 tarihli ve 24281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (78/318/AT) geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

MADDE 17 — 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Çamurlukları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (78/549/AT) geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan araçlar için uyum tarihi 1/10/2001 olup, imalatçılar bu tarihten sonra bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir."

Yürürlük

MADDE 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Kafkas Üniversitesinden :

 

Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu Kayıt,

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksek-okulu’nun kayıt,eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak ilkeleri tespit etmektir. Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesine bağlı Ardahan Meslek Yüksekokulunu kapsar.

Giriş ve Kesin Kayıt

Madde 2 — Ardahan Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları Yüksekokul Kurulunun önerisi, Kafkas Üniversitesi Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun koyacağı esaslar çerçevesinde belirlenir. Yüksekokula kayıtlar, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Rektörlükçe ve belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için öğrencinin kendisinin bizzat müracaatı zorunludur. Süresi içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenci Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Öğrenciler Yüksekokula kesin kayıt sırasında öğrenimleri süresince takip edecekleri yabancı dili belirlerler. Daha sonra bu konuda değişiklik istekleri, ilk yarıyıl içerisinde Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirebilir.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olurlarsa olsunlar, tespit edildiği andan itibaren Yüksekokul ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa, kendilerine verilen tüm belgeler (Diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Kayıt Yenileme

Madde 3 — Öğrenciler her yarıyılda/yılda başarısız oldukları derslerden (Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendindeki dersler dahil) en çok haftalık 36 saati aşmamak şartı ile her yarıyıl/yıl başında Yönetim Kurulunun koyacağı esaslar ve ders programlarına göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Şayet öğrenci en fazla üç dersten devamını almış, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazanmış ise haftalık 36 saatlik ders sınırını aşabilir.

Öğrenciler başarısız oldukları derslerin kayıtlarını öncelikle yenilemeye zorunludurlar.

Ders kayıtları yarı yıl başlangıcından 3 işgünü önce başlar ve yarıyılın 2 nci işgünü çalışma saati sonunda sona erer. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarı yıl /yıl öğrenim süresinden sayılır.

Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme sırasında harcının ilk taksitini ve kalanını ödememişse öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

Tek dersten kalmış olan öğrencilerin; yukarıda belirtilen kayıt süresi içerisinde harçlarını yatırmaları şartıyla, tek ders sınav sonuçları açıklanıncaya kadar ders kayıt hakları saklı tutulur. Tek ders sınav sonuçlarının ilanından sonra 2 iş günü içinde ders kayıtları yapılır, bu süreyi aşan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz ve o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybetmiş sayılır.

Madde 4 — Yarıyıl sisteminde bir birini izleyen iki yarıyıl, sınıf geçme sisteminde ise iki yıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin kaydı silinir.

Harçlar

Madde 5 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçları , Yükseköğrenim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulu kararına göre yapılır.

Eğitim ve Öğretim Düzeyleri

Madde 6 — Bu Yönetmelikte yer alan kurallar ön lisans programı için uygulanır.

Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir eğitim programıdır.

Eğitim ve Öğretim Esasları

Madde 7 — Ardahan Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurul kararı ve Rektörlüğün onayı ile Yükseköğretim Kurulu’nun tespit edeceği ilkeler çerçevesinde örgün, yaygın, açık ve dışarıdan (ekstern) öğretim türlerinden her türlü eğitim ve öğretim yapabilir.

Eğitim Öğretim Yılı

Madde 8 — Bir eğitim ve öğretim yılı, yarıyıl ve yıl sonu sınavları hariç her biri on dört haftalık (Cumartesi, pazar, resmi tatil günleri ve yarıyıl/yıl sonu sınav günleri hariç 70 işgünü) normal güz ve bahar yarıyılları ile ihtiyaç duyulduğunda normal ders programlı staj, kurs vb. çalışmaların yer alabileceği yaz yarıyıllarından oluşur. Yaz yarıyılı ile ilgili esaslar Kafkas Üniversitesi Senatosu kararı ile belirlenir.

Kredili dersler haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Gerektiğinde cumartesi günlerinde sınavlardan bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendindeki dersler içinde yararlanılabilir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde derslerin yıllık olarak düzenlenmesi de mümkündür.

Eğitim-Öğretim ve sınav takvimi Yüksekokul Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Senatosunda karara bağlanır. Yetkili kurulların aksine bir kararı olmadıkça eğitim ve öğretim Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar.

Eğitim ve Öğretim Süreleri

Madde 9 — Kafkas Üniversitesine bağlı Ardahan Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim süresi dört yarıyıl (İki yıl) dır.

Madde 10 — Ön lisans düzeyinde öğrenim yapan Ardahan Meslek Yüksekokulunun 2 yıllık eğitim-öğretim programının dört yılda bitirilmesi zorunludur. Ancak bu süre sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersleri için biri bütünleme olmak üzere ek iki sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için 3 yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste ve aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için Yüksekokul ile ilişiği kesilen 1 inci sınıftan en fazla bir dersten , son sınıflarda ise en fazla üç dersten birer sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yıl içi ve yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde Yüksekokulun, her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim sürelerinden sayılmaz. Belirtilen sürelerin saptanmasında bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde gösterilen mazeretleri sebebiyle geçen süreler dikkate alınmaz.

Eğitim ve Öğretim Kapsamı

Madde 11 — Eğitim ve öğretim teorik dersler, pratik çalışmalar, seminerler, uygulamalar, laboratuvar, klinik çalışmalar, stajlar, ödevler, projeler, paneller, bitirme tezleri vb. çalışmaları kapsar. Yüksekokullar staj yönergelerini kendileri hazırlarlar.

Eğitim Öğretim Programları

Madde 12 — Derslerin müfredatı ve öğretim elemanlarının vereceği dersler ve bunların müfredatları öğretim yılı başlamadan önce ilgili program koordinasyonunca belirlenir ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılı başlama tarihinden en geç on beş gün önce Yüksek-okul Müdürlüğüne verilir. Derslerin hangi öğretim elemanı tarafından verileceği Yüksekokul Kurulunda görüşüldükten sonra uygulamaya konulur.

Öğrenim Birimi

Madde 13 — Öğrenim birimi kredidir.Bir kredi bir yarıyılda, bir saatlik teorik ders ya da seminer, iki saatlik laboratuvar, iki saatlik problem çözümü, iki saatlik sportif uygulamalar ya da üç saatlik klinik çalışması türünden uygulamalara ait bir ölçü birimidir.

Stajlar ve yaz kurslarında, pratik çalışmaları kapsaması halinde, her türlü çalışmalar için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin toplam kredisini oluşturur.

Danışmanlık ve Koordinatörlük

Madde 14 — Öğrencilere idari işler, eğitim-öğretim ve diğer konularda yardımcı olmak amacıyla, Yönetim Kurulunca her sınıfa bir danışman ve her programa bir koordinatör görevlendirilir. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir.

Ders Türleri

Madde 15 — a) Zorunlu Dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

b) Seçmeli Dersler: Yüksekokulun belirli ders programları içerisinde, danışman öğretim elemanının muvafakatı ile öğrencilerin alabileceği derslerdir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler, zorunlu dersler gibi işlem görür. Süresi içerisinde bırakılan seçmeli ders yerine yenisi alınabilir.

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Güzel Sanat dalları dersleri ) yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen derslerin; kayıt, haftalık ders saatleri , hangi sınıflarda okutulacağı öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumları, muafiyeti konularında Kafkas Üniversitesi Senatosunun kararları doğrultusunda işlem yapılır.

Ders Saatleri ve Ders Dağılımı

Madde 16 — Bir öğrencinin haftada alacağı haftalık ders saati sınırı (bu yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendindeki dersler hariç) derslerin yıl/yarıyıl dağılımı, teori-uygulama oranları, Yüksekokulun şartlarına ve özelliklerine göre Yüksekokul Kurulu tarafından düzenlenir.

Her dersin süresi 45 dakikadır.

Devam ve Ders Tekrarı

Madde 17 — Teorik derslere, uygulamalara, laboratuvar ve atelye çalışmalarına devam zorunludur. Devam durumu dersin öğretim elemanınca kontrol edilir ve sınavdan önce müdürlük tarafından ilan edilir.

Bir öğrencinin yarıyılda/yılda almış olduğu bir dersin (teorik dersler, uygulamalar, laboratuvar ve atelye çalışmaları), ders saatlerinin %20’sin den fazlasına katılmadığı takdirde devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve o dersten başarısız sayılır. Derslere devamsızlığın mazereti yoktur.

Öğrenciler, devam aldıkları bir dersten başarısız olurlarsa, o dersin müteakip ilgili dönemlerinde ara sınavlarına girmeksizin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam ettirirler. Bu durumda geçme notunun hesaplanmasında, öğrencinin daha önce almış olduğu ara sınav notları dikkate alınır.

Ancak isteyenler başarısız oldukları derslerin ara sınavlarına katılabilir, bu durumda almış oldukları en son ara sınav notu geçerlidir.

Öğrenci bir dersi alıp devam sağlamadığı takdirde, o dersi müteakip ilgili dönemlerde devamını sağlayıncaya kadar, yasal süresi içerisinde tekrar eder ve sınav şartlarını yerine getirir. Ders devamını almamış öğrenci sınavlara giremez, girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir.

Bir öğrenci, bir dersten devam aldığı halde sınavlarda başarısız olduğu için dersi tekrar etmek isterse, Yüksekokul Müdürlüğüne başvurup ders kaydı yaptırarak o dersi, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla tekrar alabilir. Daha önce devam aldığı halde başarısız olmuş öğrenci, isterse başarısız olduğu derslere sadece dinleyici olarak katılabilir.

Uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenci, devam almış olsa dahi, müteakip ilgili dönemde o dersi yeniden almak ve derslere devam etmek zorundadır.

İçinde bulundukları yarıyılda, alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleri ile çakışması halinde, öğrenciler öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar nedeniyle derslere kayıt yaptırmama eğitim-öğretim süresindeki üst sınırların işlenmesini engellemez.

Sınav Türleri Uygulaması

Madde 18 — Sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavları ve tek ders mezuniyet sınavları olarak düzenlenir.

Sınavlar, yazılı, sözlü veya yazılı sözlü olarak yapılır.

Sınavların hangi türde ve nasıl uygulanacağına Yüksekokul Kurulu karar verir ve sınav programında bu durum belirtilir.

Laboratuvar ve uygulamalar ayrı olarak programlanmış ise, sınavlar aynı dönemlerde ve öğretim elemanlarının belirleyeceği ve Yüksekokul Kurulunun onaylayacağı şekilde yapılır.

Staj sonu değerlendirmeler, Ardahan Meslek Yüksekokulu staj yönergesi esaslarına göre yapılır.

Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav programları müdürlükçe tespit edilir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir.

Sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen en geç on beş gün içinde müdürlüğe verilir. Sınav evrakı iki yıl süre ile müdürlükçe muhafaza edilir.

Madde 19 — Ara sınavlar, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir yarıyıl da en az bir, iki yarıyıl devam eden derslerde en az iki kez yapılan sınavlardır. Bu sınavlar yazılı yapıldığı takdirde süresi bir ders saatidir. Ara sınava girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.

Ara sınavların hangi tarihte yapılacağı derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü de alınarak Yüksekokul Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının yapılacağı tarih, yerlerin tespiti ve ilanı her iki yarıyıl için birlikte yapılabilir.

Bir günde en çok iki sınav yapılabilir.

Ara sınav notuna ve not ortalamasına bakılmaksızın öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girebilir.

İki yarıyıl süreli derslerden ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu not toplamının yapılan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu surette bulunacak kesirli sayılar en yakın tam sayıya dönüştürülür.

Madde 20 — Yarıyıl/ yıl sonu sınavları, öğrencinin, öğretimi tamamlanan derslerden başarı durumunu belirtmek amacıyla yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlardır. Yazılı sınavların süresi en az iki ders saatidir. Bu sınavlara giremeyen öğrenci sıfır almış sayılır.

Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girmek için öğrencinin;

a) Ders kaydını yaptırmış,

b) Teorik ve uygulamalı derslerin %80’ine katılmış,

c) Uygulamaları başarılı olarak tamamlamış olması gerekir.

Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez ve o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar.

Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınavına girip girmeyeceğini sınavdan önce Yüksekokul müdürlüğünce duyurulur.

Uygulamalı derslerin yarıyıl /yıl sonu ve bütünleme sınavları teorik veya teorik –pratik şekilde yapılabilir.

Bir dersin uygulaması ve laboratuvarı ayrı ayrı programlanmış ise yukarıdaki koşullar ders, uygulama ve laboratuvar için ayrı ayrı geçerlidir.

Uygulamalı dersler de, uygulama sonuçlarının yarıyıl /yıl sonu sınavlarına girmede etki dereceleri Yüksekokulun ilgili kurulunda karara bağlanır.

Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyıl sonu sınavı o yarıyılda, iki yarıyılı kapsayan dersin yıl sonu sınavı ise ders yılının sonunda yapılır.

Bütünleme Sınavı

Madde 21 — Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da sınava giremeyen ya da girip başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır.

Bütünleme sınavı dönem sonu sınavından en az on beş gün sonra yapılır.

Bütünleme sınavlarının sonuçları ilan edilmeden önce Yüksekokul Yönetim Kurulu her dersteki başarı durumunu gözden geçirir, gerektiğinde incelenmesine karar verir ve sonucu daha sonra ilan eder.

Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenci yasada öngörülen süreler içinde yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılır.

Öğrenci normal eğitim-öğretim programını tamamladığı halde herhangi bir yarıyıl sonunda tek bir ders dışında tüm derslerini başarmış duruma gelmiş ise; mezun olabilmeleri için başarısız durumda oldukları tek dersten o yarıyıla ait bütünleme sınavlarından sonra en geç bir ay içinde yapılacak bir sınava alınırlar. Bu sınavın tarih yer ve saatleri Yüksekokul müdürlüğünce duyurulur.

SınavlarınDeğerlendirilmesi

Madde 22 — Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu (geçme notu) en az 50’dir. Bu not, ara sınavların katkısı ile yarıyıl/yıl sonu sınav katkısının toplamıdır. Ara sınav not ortalamasının başarı notuna katkısı %30, yarıyıl/yıl sonu notunun katkısı ise %70’tir. Ancak yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarında öğrenci en az 50 puan alması zorunludur. Bütünlemeye kalmış öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavlardaki değerlendirme esas alınır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23 — Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, sonuçların ilanından sonra beş iş günü içinde itirazını bir dilekçe ile Müdürlüğe yapar ve evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. İtiraz ilgili öğretim elemanına iletilir. Not düzeltmeleri, ancak maddi hata görüldüğünde, öğretim elemanının önerisi üzerine bölümce yapılır ve müdürlükçe bildirilir. Maddi hata tespit edilmediği takdirde, bu durum öğrenciye tebliğ edilir.

Sınavlarda Kopya Yapılması

Madde 24 — Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler, kopya verenler, kopya yapılmasına yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenciler sınavdan sıfır almış sayılırlar ve haklarında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" uyarınca disiplin kovuşturması açılır.

Mezuniyet ve Başarı Derecesi

Madde 25 — Öğrencilerin mezuniyet ve başarı dereceleri derslerden aldıkları notların tartılı (ağırlıklı) ortalamalarına göre aşağıdaki gibi belirlenir.Ancak, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor derslerinden alınan notlar mezuniyet ve başarı derecesinin tespitinde dikkate alınmaz.

 

Not

Derece

 

85-100

Pekiyi

 

65-84

İyi

 

50-64

Orta

 

Diplomalar

Madde 26 — Ardahan Meslek Yüksekokulu tarafından verilecek diplomalar, ön lisans düzeyinde ve Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici bir çıkış belgesi verilir.

Diplomanın Ön Yüzünde;

a) Öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve numarası,

b) Ön lisans düzeyinde bölüm, program ve unvanı,

c) Yüksekokul Müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.

Diplomanın Arka Yüzünde;

Doğum yeri ve tarihi, baba adı, tabiiyeti, Yüksekokul numarası gibi öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz.

Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diplomalar seri numarasıyla 40x30 cm boyutunda Yüksekokul müdürlüğünce verilecek örneğe göre bastırılır.

Diplomalar çini mürekkeple doldurulur, Rektör ve Yüksekokul Müdürünün imzalarının üste kendi damgası ile, yetkili imzalar arasındaki boşluk Rektörlük soğuk damgası ile mühürlenir.

Mazeretler

Madde 27 — Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini haklı ve geçerli bir neden yüzünden yerine getirmeyen ve kayıt donduran öğrencilerin hakları saklı tutulur.

Öğrenci, mazereti nedeniyle girmediği bütünleme sınav hakkını sonraki ilk dönemde kullanır. Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenimine devam eder.

Ara sınava girmeyenler için, mazeret sınavının hangi tarihlerde yapılacağını Yüksekokul Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Mazeretle ilgili başvurular, mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır.Daha sonraki başvurular işleme konmaz. Mazeretin öğrencinin eğitim-öğretim süresine etkisi bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 28 — Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler aşağıda gösterilmiştir.

a) Öğrencilerin, usulüne uygun olarak resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı rapor (hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, kurumlara ait sağlık merkezleri vb.)

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca, öğretim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetlerden dolayı öğrencinin öğrenime ara vermiş olması,

d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı, ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerden dolayı, öğrencinin öğrenimine ara verme talebinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçlar bakımından öğrencinin, tabii olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarı ile öğrencilik sıfatını kaldırmaya ve ihracını gerektirmeye mahkumiyet hali,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer haller.

Yukarıdaki sebeplerle ara sınava girmemiş öğrenciler, mazeretin Yönetim Kurulunca kabulü halinde "Mazeret Sınavı" açılır. Mazeretle ilgili belgeler, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Müdürlüğe verilir. Bütünleme sınavına girmeyen ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler yarıyılın ilk iki haftası içinde mazeret sınavına alınır.

Bütünleme sınavına mazeretsiz girmeyen veya mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, "Mazeret Sınavı" hakkından yararlanamazlar. Yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yoktur.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular öğrencilerin mazeretlerini belgelemeleri halinde yarıyılın/yılın ilk on beş günü içerisinde yapılır. Askerlik, tutukluluk hali, tabii afetler ve sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Bu tür mazereti olan öğrencilerden ders kaydı yaptırmaları şartı aranmaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, Eğitim-Öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yaptıranlar yararlanabilir. İlgili kurullarca raporu geçerli sayılan öğrencilerin kayıt ve eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince uygulanır. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz.

İzin

Madde 30 — Aşağıdaki hallerde öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile izin verilebilir.

a) Öğrencinin Eğitim-Öğretimine katkıda bulunulacak Üniversite dışı burs, staj araştırma gibi imkanların doğması halinde,

b) Kültür ve sportif etkinliklere, Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanunun 29. maddesi gereğince uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Yüksekokul Müdürlüğü’nün önerisi üzerine Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrencilerimiz, görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Üniversiteye Yeniden Kayıt ve İntibak

Madde 31 — Kafkas Üniversitesi de dahil olmak üzere, herhangi bir Yükseköğretim kurumundan daha önce başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilmiş ve mezun olmuş öğrencilerden muafiyet isteğinde bulunanlar, daha önce başarılı olduklarını belgelemek kaydı ile ilgili derslerden muafiyet sınavına alınırlar. Başarılı oldukları takdirde derslerden muaf olurlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler için sınav yapılmadan ilgili Yönetim Kurulu kararları ile muafiyet verilebilir. Öğrenciler muafiyet isteklerini, ders kayıtlarını takip eden 30 gün içinde yapmak zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmaz.

Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetine; aldıkları derslerin müfredat programları ve not transkriptine istinaden Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 32 — Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar Yüksekokul Müdürlüğüne veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin üniversiteye verdiği diploma, isteği üzerine geri verilebilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Kayıt Silme

Madde 33 — Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir.

a) Başka bir Yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak,

b) Yükseköğretim kurumları, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince üniversiteden çıkarma cezası almak,

c) Yönetim Kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli bir özür dışında, öğrenimine üst üste iki yarıyıl ara vermiş olmak,

d) Eğitim-Öğretim programının gerektirdiği azami süre içinde öğrenimini tamamlamamak veya tamamlayamayacağı anlaşılmak. (Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen durumda olan öğrencilerin hakları saklıdır.)

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 34 — Diğer Yüksekokullardan gelen yatay ve dikey geçiş istekleri, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile “Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İntibaklarına İlişkin Yönetmelik” ve Yükseköğretim Kurulunun bu konudaki kararları çerçevesinde karşılanmaya çalışılır. Bu amaçla ayrılacak kontenjanlar ile Eğitim-Öğretim programlarına intibak esasları Yüksekokul Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 35 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde karar verme yetkisi Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kuruluna aittir.

Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıt yaptırmış öğrenciler Kafkas Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2001-2002 güz yarıyılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımını takip eden 30. günün sonu olan 13/8/2001 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanunun;

— 18. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonların yönetim kurullarına seçilenlerin, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılacakları,

— 23. maddesinde, işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kayıt etmiş sendikanın işyeri temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, temsilci sayısının, işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre belirleneceği,

— Geçici 3. maddesinde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak sendikalardan hizmet kolları itibariyle belirli sayıya ulaşacak olanlara üyelik aidatına ilişkin yüzde beş oranının 2002 yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı oldukları konfederasyonlar belirleninceye kadar geçecek süre içinde uygulanmayacağı ve bu süre içinde aylıksız izinli geçen sürelere ilişkin aylık ve özlük haklarının kendilerine ödeneceği,

— Geçici 6. maddenin (d) bendinde, üyelik ödentileri için gerekli olan yüzde beş oran şartının, hizmet kollarına göre yetkili sendikalar belirleninceye kadar aranmaması ve üyelik ödentilerinin kaynaktan kesilmesine devam edilmesi,

Geçici 7. maddesinde ise, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon yöneticilerinin yetkili sendikalar belirlenene kadar özlük haklarının ödenmesine devam edileceği,

Öngörülmüştür.

Bu hükümler uyarınca;

1 — Kanunun yürürlük tarihi olan 13.08.2001 tarihinden önce faaliyette bulunan sendika ve konfederasyon yöneticileri ve bu tarihten sonra kurulacak sendika ve konfederasyon yönetim kuruluna seçilecekler seçildikleri tarihten itibaren bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılacaklardır.

Ancak, yasanın geçici 3. maddesine göre bu kişilere 2002 yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve en fazla üyeye sahip konfederasyon belirleninceye kadar bu sürelere ilişkin aylık ve özlük hakları kurumlarınca kendilerine ödenecektir.

Şube yönetim kuruluna seçilen profesyonel yöneticiler de aynı hükümlerden yararlandırılacaklardır.

Sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yönetim kuruluna seçilenlerin aylık ve özlük haklarının ödenmesi, kanunun 30. maddesinde öngörülen yetkili kamu görevlileri sendikaları ile en çok üyeye sahip konfederasyonunun ilanı tarihine kadar devam edecek, bu tarihten sonra aylıksız izinli sayılacaklardır.

Aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinin sendika ve konfederasyon yönetim kurullarında geçirdikleri süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşulu ile emeklilik derecelerinde değerlendirilecektir.

2 — Hizmet kolunda çalışanların yüzde beşinden fazlasını üye kayıt etmiş sendikalar adına kaynaktan üyelik ödentisi kesilecektir.

Ancak, üyelik ödentileri ile ilgili mevcut uygulamaya Bakanlıkça Temmuz 2002 tarihinde yapılacak ilana kadar devam edilecek, bu ödentiler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet Memurunun, aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinden fazla olmayacaktır.

3 — İşyeri sendika temsilcileri, en çok kamu görevlisini üye kaydetmiş sendika tarafından seçilecektir.

En çok kamu görevlisini üye kayıt etmiş sendikanın tespiti kurum ve işyeri yetkili amirleri tarafından; üyelik ödenti listeleri ve kurum ve kuruluşlara yapılacak üyelik bildirimleri esas alınarak belirlenecek ve sonuç sendikaya bildirilecektir.

Bu belirlemeye göre en çok üyeye sahip sendika, temsilci seçimini yapabilecektir.

Ancak, işyeri sendika temsilcilerinin belirlenmesi konularındaki anlaşmazlıklar Bakanlığımızca çözümlenecektir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Artvin Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2

Karar Tarihi : 28/6/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 28/6/2001 tarihinde Vali Yardımcısı İsmail ÇORUMLUOĞLU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2001-2002 yılı kış sezonunda ilimiz sınırları dahilinde uygulanacak temiz hava programı çerçevesinde;

1 — Sanayi Amaçlı Kullanılacak yakıtlarda;

a) İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, satılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

b) İthal kömürlerde, aşağıdaki özelliklerin bulunmasına,

1 – Uçucu Madde Miktarı :En çok % 36 (+1)

2 – Kalori Miktarı                : En az 5500 kcal/kg

3 – Kükürt Miktarı              : En çok % 1 (+0,1)

4 – Kömür Ebadı                 : En çok 50 mm

c) Yerli kömürlerde aşağıdaki özelliklerin bulunmasına,

1 – Kalori Miktarı                : En az 3000 Kcal/kg

2 – Kükürt Miktarı               : En çok % 1,3 (+0.1)

d) 6 nolu fuel-oilin 1996/19 sayılı genelge doğrultusunda çay fabrikalarında kullanılmasına, ilçe merkezlerinde kalan sanayi tesislerinde kış sezonunda kullanılmamasına,

2 — Isınma (Teshin) Amaçlı Kullanılacak Yakıtlarda;

a) İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, satılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

b)İthal kömürlerde aşağıdaki özelliklerin aranmasına,

1 – Uçucu Madde Miktarı : En az % 12 (-1), En çok % 22 (+1)

2 – Kalori Miktarı                : En az 6000 (-500) kcal/kg

3 – Kükürt Miktarı              : En çok % 1 (+0,1)

4 – Nem Miktarı                  : En çok % 10 (+1)

5 – Kömür Ebadı                 : En az 18 mm (+ - % 10)

c)Sıkıştırılmış (pres)kömürlerde aşağıdaki özelliklerin aranmasına,

1 – Uçucu Madde Miktarı : En az % 12 (-1), en çok % 22 (+2)

2 – Kalori Miktarı                : En az 5000 kcal/kg

3 – Kükürt Miktarı              : En çok % 1,2 (+0,1)

d) Yerli Kömürlerde aşağıdaki özelliklerin aranmasına,

1 – Uçucu Madde Miktarı : En çok % 28 (+1)

2 – Kalori Miktarı                : En az 4500 kcal/kg

3 – Kükürt Miktarı              : En çok % 1,3 (+0,1)

4 – Kömür Ebadı                 : En az 18 mm (+ - % 10)

e)Sıvı Yakıtlarda;

1 – Sıvı yakıt olarak 6 nolu fuel-oilin kullanılmaması, özel kalorifer yakıtı olan 4 nolu fuel-oilin kullanılması ve kükürt miktarının en çok % 1,5 olmasına,

2 – 6 nolu fuel-oilin ısınma amaçlı kullanımının önlenmesi için İl Çevre Müdürlüğü, Artvin Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından oluşturulacak komisyon tarafından gerekli denetimlerin yapılması, site sahiplerinin almış oldukları yakıtın kalorifer yakıtı olduğu ile kimden alındığına dair irsaliye ve faturanın denetim elemanlarına ibraz edilmesine,

3 – Petrol Ofisi A.Ş. Trabzon Bölge Müdürlüğünün 4 ve 6 nolu fuel-oili satmış oldukları şirket isimleri ile miktarının aylık olarak Artvin İl Çevre Müdürlüğüne bir rapor halinde sunmasına,

f) 1 – Ana bayiler getirdikleri her cins kömürün Çevre Bakanlığı Referans Laboratuvarı,KTÜ., Atatürk Ünv., MTA vb. yerlerde yapılmış analiz raporlarının Çevre Bakanlığının ilgili tebliğlerine ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygunluğu tespit edildikten sonra satışa sunulmasına,

2 – Kömür satıcılarının her cins kömürün analiz raporunu ve nereden temin edildiğine dair belgeyi denetim elemanlarının ve vatandaşların görebileceği uygun bir yere asmasına,

3 – Kurum, kuruluş, işletme ve sitelerdeki ateşçilerin ateşçi belgesi olmadan çalıştırılmaması ve bu konuda Artvin Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü elemanlarınca denetimlerin yapılmasına,

4 – Tüm resmi kurum ve kuruluşların ısınma amaçlı yakıt satın alma ihale şartnamelerinde 2001-2002 yılı kış dönemi için yakıtlarla ilgili en son İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının göz önünde bulundurulmasına,

5 – Hava kirliliği ile ilgili olarak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının kamuoyuna ve vatandaşlara duyurulmasına,

g) Denetimler esnasında aksi durum tespit edildiğinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına,

3 — Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri;

   

SO2 (µgr/m3)

Duman (µgr/m3)

 

1. Kademe

700

400

 

2. Kademe

1000

600

 

3. Kademe

1500

800

 

4. Kademe

2000

1000

 

(Nisbi nem miktarının % 90’ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler % 10 eksiğiyle uygulanacaktır.)

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı kademeleri planının uygulanmasına,

4 — 1. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler;

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 700 ve Duman 400 ise genel tedbirlere ek olarak;

a)Kalorifer ve sobaların saat 09.00-12.00, öğle 15.00-18.00 arasında yakılmasına,

b) Tatil günlerinde (Hastaneler,Yatılı Okullar,Öğrenci Yurtları, Huzur Evi, Terminal,Güvenlik Kuvvetleri v.b. hariç) tüm kamu bina ve tesisler ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar yakılmamasına,

5 — 2. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler;

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak S02 1000 ve Duman 600 ise genel tedbirler ve 1. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 1.2.3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin yoğun duman emisyonları % 50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlamasına,

b) Kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3’er saat yakılmasına, tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının yine en az düzeyde yakılmasına,

6 — 3. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler;

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak S02 1500 ve Duman 800 ise genel tedbirler ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a)Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerde son rakamı tek olan özel binek otolarının trafiğe çıkmasına,

b)İlk ve Orta dereceli okulların tatil edilmesine,

c) Kalorifer ve sobaların günde bir defa 3’er saat süre ile yakılmasına,

7 — 4. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler;

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 2000 ve Duman 1000 ise genel tedbirler ile 1., 2., ve 3. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm Okul, Resmi Daire ve işyerlerinin tatil edilmesine,

b) Resmi Makam Otoları, Askeri, Emniyet, İtfaiye Arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,

c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığıyla direkt ilgisi bulunan işyeri dışındaki tüm 1., 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin tatil edilmesine,

d)Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesine, Hastane ve benzeri halk sağlığıyla ilgili kurumların kendi bünyelerinde gerekli önlemleri almalarına, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanmalarına,

e)Tüm Özel Kamu Hastaneleri ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemelerin hazır bulundurulmasına,

f)Artvin Belediyesi sınırları içinde özel ve resmi tüm ambulansların derhal İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,

g) Zorunlu olmadıkça bina pencerelerinin açılmamasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı