Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Ağustos 2001

CUMA

Sayı : 24482

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2688     Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Bir Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2001/2755     Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar’a Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Rekabet Kurulunun 99-39/414-266 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-55/589-376 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

2 Ağustos 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-12443

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ağustos 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ağustos 2001

B.01.0.KKB.01-06-138-2001-571

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ağustos 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12443 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ağustos 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2001/2688

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Başkanlığı bünyesinde (1) adet şube müdürlüğü kurulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 14/6/2001 tarihli ve 4894 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

M. KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2755

19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak katsayı hakkındaki Karar’a ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

4/7/2001 Tarihli ve 2001/2755 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Kararnamenin eki “Yurt Dışı Aylıklarına Esas Olacak Ülke Grupları” cetvelinin 19. Grubunda yer alan “Avustralya”, “Filipinler”den sonra gelmek üzere 18. Gruba alınmıştır.

Madde 2 — Aynı cetvelin 20. Grubuna “Litvanya”dan sonra gelmek üzere “Estonya” eklenmiştir.

Madde 3 — Bu Karar 1/7/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 11/9/1999 tarihli ve 23813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 — Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacak özürlüleri kapsar.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu tarihten itibaren bir ay içinde özürlülerde aranılan niteliklerle birlikte Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (2) numaralı alt bent (1) numaralı alt bent olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurum, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir.”

MADDE5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye 3 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Okur-yazar, ilkokul mezunu ve zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar merkezi sınava tabi değildir. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına durumu uygun başvuranlardan Kurumca gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur’a çekimini izleyebilirler. Gerçekleştirilen kur’a çekimi sonucunda her açık iş için iki kişi belirlenir. Bu şekilde belirlenenler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler işe alınırlar. Mülakatta ayrıca, işe alınacak işçi sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur. Kur’a ile ilgili olarak noterin düzenlediği belgenin bir nüshası işe alınacak işçinin özlük dosyasında muhafaza edilir.”

“Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.

Bu madde ile 10 uncu maddeye göre yeterli sayıda gönderme yapılmış olan özürlü talepleri için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.”

MADDE6 — Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 — Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü statüsünde memur, sözleşmeli personel veya daimi işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 1475 sayılı İş Kanununun 17/II nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum kanalıyla özürlü statüsü dışında bir statüde işe yerleştirilenlerden çalışırken özürlü olan ve işyerinden ayrılmayanlar hakkında merkezi sınav uygulanmaz.

Çalışırken özürlü olanlar için tescil talebinde bulunulması halinde, gerekli belgelerine istinaden Kurumca özürlü olarak tescilleri yapılır. Görev veya meslekten ihraç ya da hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle işten ayrılanlar ile zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar, durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla, merkezi sınav kapsamındakilere ilişkin taleplere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulan listede yer alanlarla birlikte, her açık iş için bir kişiyi geçmemek üzere kayıt tarihi ve sıra numarasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına mülakata gönderilirler.”

Yürürlük

MADDE7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Karayolları Genel Müdürlüğünden :

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/8/1993 tarihli ve 21662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 19 — Teftiş Kurulu Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını ve Kurumca bu sınavdan sonra yapılacak Giriş Sınavını kazananlar atanırlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı bilgi, tutum, davranış ve genel yetenek bakımından Kurulda Müfettiş Yardımcısı ünvanı ile görev alabileceklerin belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından üstün olanların seçilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.

Giriş Sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur. Yazılı Sınavda başarı gösteren adaylar Sözlü Sınava tabi tutulurlar.

Giriş Sınavının açılmasına Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ÖzelYarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak Eleme Sınavı, Kurumca gerekli görüldüğü takdirde Giriş Sınavı olarak uygulanabilir. Bu durumda sadece Sözlü Sınav yapılabilir. Bu uygulamaya da Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir:

“e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak Eleme Sınavını kazanmış olmak,

gerekir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ve eleme sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“YapılanGirişSınavının sonunda başarı sırasına ve atama yapılacak kadro sayısına göre asıl adaylardan sonra yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyenlerle ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmelikte yer alan “Yarışma Sınavı” ibareleri “Giriş Sınavı” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan :

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi ve/veya hisseleri kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere devri ve anılan Kanun ile kendisine verilen diğer işleri de yapmakla görevli ve yetkili kılınan, kamu tüzel kişiliğine haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun idare ve temsili ile fon mevcudunun kullanılışı ve Fona verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları, Fonun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrası ve 15 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen kavramlar; 4389 sayılı Bankalar Kanununun 2 nci maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, Yönetmelikte geçen;

Kanun: 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

Kuruluş: 4389 sayılı Kanun kapsamındaki banka ve diğer kuruluşları,

Yönetim Kurulu: Fon Yönetim Kurulunu,

Alacaklı Amme İdaresi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

Tahsil Dairesi: 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu tatbik etmekle görevli birimlerini ve bu birimlerde daimi ve geçici olarak görevlendirilen her türlü personel ile avukatlık sözleşmesi ile Fon adına vekaletname verilen kişileri,

Fon Başkanı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,

Grup Başkanlığı: Tahsilat Grup Başkanlığını,

Ekip: Takip ve Tahsilat Ekiplerini,

6183 sayılı Kanun: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu,

2004 sayılı Kanun: İcra ve İflas Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Fonun İdare ve Temsili

Fonun İdare ve Temsili

Madde 4 — Fon Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından idare ve temsil olunur. Fonun karar organı Yönetim Kuruludur.

BİRİNCİ BÖLÜM

Fon Yönetim Kurulu

Kuruluş ve Hukuki Yapısı

Madde 5 — Yönetim Kurulu, Kurul Başkanı, İkinci Başkan, Kurul üyelerinin kendi aralarından seçeceği üç üye ile Kurulca belirlenecek Fon Başkan Yardımcısı ve Kurum Başkan Yardımcısından oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Başkanın çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde Yönetim Kuruluna, Kurul İkinci Başkanı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kararlar, dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır.

Kurul İkinci Başkanının Yönetim Kuruluna başkanlık etmesi veya Kurul ikinci başkanı ya da Kurulca seçilen asil üyenin bulunmaması durumunda Kurulca seçilen yedek üye, Kurulca belirlenen Fon Başkan Yardımcısı veya Kurulca belirlenecek Kurum Başkan Yardımcısının görevde bulunmaması halinde, yerlerine vekalet eden kişiler, Yönetim Kuruluna katılır.

Görev ve Yetkiler

Madde 6 — Yönetim Kurulu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkileri kullanır. Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkilerden bir bölümünü sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle görevlilerine devredebilir.

Fonun faaliyetleri için gereksinim duyulacak personel istihdamına, araç, gereç, malzeme ile gayrimenkullerin satın alınması ve elden çıkarılması ile bunların kiralanmasına ve her türlü hizmet alımına Fon Yönetim Kurulu yetkilidir.

Fon Başkan Yardımcıları

Madde 7 — Fon işlemlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak üzere Kurul tarafından Kurum Başkan Yardımcısı statüsünde üç Fon Başkan Yardımcısı atanabilir. Fon başkan yardımcılarının sorumlu olacakları daire başkanlıkları, Fon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fonun Görev ve Yetkileri

Fonun Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Fonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek, sigorta kapsamındaki mevduatı izlemek, fon mevcudunu yönetmek ve değerlendirmek,

b) Fonun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, ayrıca Fona ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

c) Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların; yönetim ve denetimini üstlenmek, mevduat sahiplerine sigorta kapsamında bulunan mevduatı doğrudan veya ilan edeceği bir banka aracılığı ile ödemek ve mevduat sahipleri yerine bankanın iflasını istemek, iflas kararı alınması halinde iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatı ile iştirak etmek, Kanunun uygulaması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı Kanunda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye etmek,

d) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi kendisine devredilen veya hisseleri kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, mevcut veya yeni kurulacak bir banka ile birleştirilmesi, devri veya satışıyla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

e) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen Fona devredilen bankanın sigorta kapsamında bulunan mevduat tutarını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip olmak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarının devralınması için gerekli işlemleri yapmak,

f) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi kendisine devredilen veya hisseleri kendisine intikal eden bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasını Kuruldan talep etmek,

g) Bir banka hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına neden olan işlemlerde sorumluluğu bulunan banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları ile banka ortakları hakkında alınacak kararlara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,

h) Kanuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına neden olan banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar hakkında alınacak kararlara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,

ı) Olağanüstü hallerde Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanmak,

j) Olağanüstü hallerde Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Kurumun talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans almak,

k) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans almak,

l) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

m) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

n) Her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar vermek,

o) 6183 sayılı Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de dilerse anılan Kanun hükümlerini uygulamak,

p) Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zarar, verilen süre içinde iade ve tazmin edilmediği takdirde, bu tür alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

r) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlamak,

s) 6183 sayılı Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığına, tahsil dairesine ve diğer makam, mercii ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak,

t) Devraldığı alacaklarla ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmak,

u) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden biri veya ikisini, göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilmesini talep etmek,

v) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurt dışına çıkış yasağı koydurmak,

y 1) Fon alacağının tahsili bakımından yarar görmesi ve bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıklarının tespiti halinde;

a) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının,

c) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmaya veya yönetim, müdürler veya denetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, hisselerinin imtiyazlı olup olmadığına bakılmaksızın, görevden alarak veya üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya,

2 a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan Fon alacakları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamaya,

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi, (y) bendi, (2a) altbendinde belirtilen para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi, (y) bendi, (2a) altbendinde belirtilen bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulamaya,

d) Alacağına ve/veya bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralınmasına karar verilen menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları mahkeme kararına gerek olmaksızın Fon adına ilgili sicile tescil ettirmeye,

3) Yapılan işlemlerden tescile tabi olanları tescil ve gerektiğinde ilan ettirmeye,

yetkilidir.

Fon, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi (y) bendinde kendisine tanınan yetkileri herhangi bir sözleşme yapmaya ve başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fonun karar almasıyla kullanmaya yetkili olup, Fon bu yetkilerini, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanabilir.

z) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

aa) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin üçüncü kişilere devir ve intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni halef sıfatıyle kaldığı yerden devam ettirmek,

ab) Hisseleri Fona intikal eden bankaların uygun görülecek iştiraklerini devralmak ve Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde yürütülen faaliyetleri sonucunda Fona intikal eden varlıklarla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

ac) Kanunun 14 üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkralarının uygulanması sonucunda hisseleri Fona intikal eden bankaların; mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini temin etmek amacıyla, Kurulca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali yapılarını inceleyip değerlendirerek, mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak için;

1 - Sermayelerinin artırılması;

2 - Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle kanuni karşılık yükümlülüklerinin cezai faizlerinin de kaldırılması suretiyle ertelenmesi veya düşürülmesi;

3 - İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerinin satın alınması veya bunların teminat olarak alınıp, karşılığında avans verilmesi ya da mevduat yapılması;

4 - Alacaklarının ve zararlarının devralınması;

5 - Fonun bu şekilde sahip olacağı banka aktifleri ve hisse senetlerinin iskonto veya sair suretlerle üçüncü kişilere satılması;

6 - Banka kayıtlarına göre gerçek bir işleme dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borçlarının garanti edilmesi, her türlü alacak ve varlıklarının nakde tahvilinin sağlanması veya bankaların yapılacak anlaşmalar çerçevesinde kamusal sermayeli olanlarda da dahil olmak üzere diğer bankalar aracılığıyla Fon nam ve hesabına nakde tahvil edilmesi,

gibi her türlü tedbiri uygulamak,

ad) Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak,

ae) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Teşkilatı

Teşkilat

Madde 9 — Fonun merkezi Ankara'dadır. Fon, ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Kurul kararıyla, gerekli görülen yerlerde geçici veya daimi teşkilat kurmaya, ihtiyaç duyulması halinde mevcut daire başkanlıklarının birleştirilmesine, genişletilmesine, kaldırılmasına, görev yerlerinin değiştirilmesine veya yeni daire başkanlıklarının kurulmasına yetkilidir.

Merkez Teşkilatı

Madde 10 — Fonun merkez teşkilatı aşağıda belirtilen ana hizmet ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

a) Ana hizmet birimleri;

1 - Finansman Dairesi Başkanlığı,

2 - Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı,

3 - Hukuk Dairesi Başkanlığı.

b) Yardımcı hizmet birimi; Yönetim Kurulu Özel Büro Müdürlüğü

İstanbul’da Bulunan Ana Hizmet Birimleri

Madde 11 — Fonun İstanbulda merkeze bağlı aşağıda yer alan ana hizmet birimleri bulunmaktadır.

1 - Tasfiye Dairesi Başkanlığı,

2 - Tahsilat Dairesi Başkanlığı.

Fonun merkez teşkilatı ile İstanbul’da faaliyette bulunan birimler ekte yer alan cetvelde gösterilmiştir.

Ortak Proje ve Çalışma Grupları

Madde 12 — Fon faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla alt birimler ile geçici veya daimi ortak proje ve çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel İstihdamı

Madde 13 — Fon faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla giderleri Fon’dan karşılanmak üzere sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek sözleşmeli personelin çalıştırılma esas ve usulleri Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimlerinin Görevleri

Finansman Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sigorta primleriyle diğer Fon gelirlerini tahsil etmek, süresi içerisinde ödenmeyenleri Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

b) Fonun Türk Lirası ve döviz mevcutlarının verimli bir şekilde nemalandırılması için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde gerekli işlemleri yapmak,

c) Olağanüstü hallerde Hazine Müsteşarlığından izin alınması kaydıyla borçlanmaya yönelik işlemleri yapmak,

d) Olağanüstü hallerde Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Kurumun talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

f) Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Hazine Müsteşarlığından izin almak suretiyle doğrudan veya Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ikrazı yöntemiyle borçlanılmasına ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans alınmasına yönelik işlemleri yapmak,

g) Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların sigorta kapsamında bulunan ve Tasfiye Dairesi Başkanlığınca miktarı tespit edilen tasarruf mevduatını doğrudan veya ilan edilecek banka aracılığı ile ilgilisine ödemek, bu suretle ödemiş bulunduğu toplam mevduat miktarının iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydı için Tasfiye Dairesi Başkanlığına durumu bildirmek,

h) Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ile Fonda istihdamına karar verilen sözleşmeli personele ait aylık, yolluk ve benzeri diğer ödemeleri tahakkuk ettirmek ve ödemek,

ı) Fonun yapmak zorunda olduğu ilanlara ilişkin giderleri ödemek,

j) Kurul tarafından Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca atanan banka yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerini ödemek,

k) Fonun araç, gereç ve malzeme gereksinimleri ile hizmet alımlarına ilişkin görevleri yürütmek,

l) Yönetim Kurulunca belirlenen hesap planı çerçevesinde, Fon muhasebe kayıtlarına ilişkin gerekli defterleri tutmak ve muhafaza etmek, muhasebe sisteminin düzenli işleyişini takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

m) Fonun mali işleri ile ilgili diğer hizmetleri yürütmek,

n) Fonun yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

o) Fon kaynakları ile her türlü alacakları ve bankalardan devralınan alacaklardan yapılan tahsilatları günlük olarak ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,

p) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

r) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı ile birlikte tespit etmek,

s) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

t) Fon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Dairesi Başkanlığı

Madde 15 — Hukuk Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Fonun devraldığı alacaklarla ilgili uyuşmazlıklara ilişkin adli ve idari takipler ile bu takiplere bağlı olarak açılan ve/veya Fon aleyhine açılacak davalar hariç olmak üzere;

a) Fonun taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icra-iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

b) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

c) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda Yönetim Kuruluna öneri sunmak,

d) Yönetim Kurulunca açılmasına karar verilen davaları açmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek,

e) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan, sigorta kapsamındaki mevduatı Fon tarafından ödenen bankanın iflasının istenmesi ile ilgili davaların açılması için gerekli işlemleri Tasfiye Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

f) İflas idarelerine gerekli hukuki desteği sağlamak,

g) Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar ve uğranılan zararın verilen süre içinde iade veya tazmin edilmemesi halinde Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığına bilgi verilerek gereği için bütün bilgi ve belgelerle birlikte Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

h) Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, diğer birimlerle işbirliği yapmak, sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

ı) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin üçüncü kişilere devir veya intikal etmesi halinde banka tarafından bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni halef sıfatıyla kaldığı yerden devam ettirmek ve dava sonucunda alınan ilamı Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

j) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplerin safahatı ve sonuçları hakkında Tahsilat Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,

k) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam ve benzeri suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

l) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

m) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatla ilgili olarak Daire Başkanlıklarına ve Yönetim Kuruluna hukuki mütalaa vermek,

n) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

o) Fon Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Tasfiye Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — Tasfiye Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların mevduat sahiplerinin, sigorta kapsamında bulunan mevduatını miktar ve şahıs itibarıyla belirleyerek ödenmesini sağlamak üzere Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözmek,

b) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılan bankalarla ilgili olarak, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca alınması gereken kararlara ilişkin önerileri hazırlamak, Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı kararları ilgili daire başkanlıklarına iletmek,

c) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalar hakkında iflas sürecinin seyrini Hukuk Dairesi Başkanlığı ile birlikte izlemek,

d) Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerini kullanmak,

e) İflasına karar verilen bankaların iflas idarelerinde görev yapacak kişileri Yönetim Kuruluna önermek,

f) Oluşturulacak banka iflas idarelerine, müflis bankaların taşınabilir malları ile evrakının korunması, tasnifi ve inceleme çalışmaları ile kayıt düzeninin kurulması ve tasfiyenin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,

g) İflas masalarının aktifindeki paralarla tahsil ettiği paraların muhafaza ve nemalandırılması ile ilgili esasları tespit etmek,

h) Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince şahsen iflasları istenilen banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar ile banka ortaklarından haklarında mahkemece şahsen iflasına karar verilenlerle ilgili gerekli tasfiye işlemlerini yapmak,

ı) Fon dışındaki alacaklılar tarafından yapılan takip sonucu iflas eden bankalardan olan Fon alacağının, iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydedilmesini sağlamak,

j) Müflis bankaların tasfiye aşamaları konusunda ilgili makamlara sunulacak raporları hazırlamak,

k) Tedricen tasfiye edilmekte olan bankalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmak,

l) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

m) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

n) Fon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı

Madde 17 — Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Banka sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi bankanın yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senedine sahip olan ortaklarından, hakkında Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkra hükümleri uygulanan bir bankada pay sahibi olmaları nedeniyle kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar hariç olmak üzere kurucularda aranan nitelikleri taşımayanlar ile bu niteliklerini kaybedenlerin ve Kurulun izni olmaksızın pay edinen ortakların temettü dışındaki ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili işlemleri yapmak,

b) Temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankanın tüm varlıkları ile kayıt ve belge güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almak,

c) Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması sonucu temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların;

1 - Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zararın iade veya tazmini için gerekli karar taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim kurulunun karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,

2 - Hisselerinin Kurulca uygun görülecek gerçek veya tüzel kişilere devrine yönelik işlemleri yapmak,

3 - Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları ile tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak ve alacaklarını ve menkul kıymetlerini ve her türlü kazanç ve gelirleri ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerinin sağlanmasıyla ilgili her türlü çalışmayı yaparak bu işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak; mal beyannameleri ile yönetim kurulu karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

4 - Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının malvarlıkları üzerine teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararları ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri uyarınca ilgililerin yurtdışına çıkmasını yasaklama dahil, alacaklıların menfaati için zorunlu olan her türlü muhafaza tedbirinin alınması konusunda gerekli işlemleri yaparak bu işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak; alınacak yönetim kurulu kararlarını uygulamak, yönetim kurulu karar ve eklerinin bir örneğini bilgi için Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

d) Kanunun 14 üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkralarının uygulanması sonucunda hisseleri Fona intikal eden bankaların;

1 - Mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini temin etmek amacıyla, Kurulca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali yapılarını inceleyip değerlendirerek mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak için;

1.1 Sermayelerinin artırılması,

1.2 Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle kanuni karşılık yükümlülüklerinin cezai faizlerinin de kaldırılması suretiyle ertelenmesi veya düşürülmesi,

1.3 İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerinin satın alınması veya bunların teminat olarak alınıp, karşılığında avans verilmesi ya da mevduat yapılması,

1.4 Alacaklarının, zararlarının devralınması,

1.5 Fonun bu şekilde sahip olacağı banka aktifleri ve hisse senetlerinin iskonto veya sair suretlerle üçüncü kişilere satılması,

1.6 Banka kayıtlarına göre gerçek bir işleme dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borçlarının garanti edilmesi,

1.7 Her türlü alacak ve varlıklarının nakde tahvilinin sağlanması veya bunların yapılacak anlaşmalar çerçevesinde kamusal sermayeli olanlar da dahil olmak üzere diğer bankalar aracılığıyla Fon nam ve hesabına nakde tahvil edilmesi,

gibi her türlü tedbirin uygulanması için Yönetim Kurulunca alınması gereken kararlara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve önerileri hazırlamak, Yönetim Kurulunca alınan kararları ilgili birimlere bildirmek,

2 - Gerektiğinde mali ve teknik yardım sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya devretmek veya bankanın başka bir banka ile birleştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

e) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen ve/veya hisseleri Fona intikal eden bankanın;

1 - Uygun görülecek aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi itibarıyla mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranları ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faizleriyle birlikte sigortaya tabi mevduatını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini mevcut bankalardan istekli olanlara veya bu amaçla yeni kurulacak bir bankaya devretmeye yönelik işlemleri yapmak,

2 - Gerekli görülmesi halinde bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izninin kaldırılması için çalışmalar yapmak,

f) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen Fona devredilen bankanın sigorta kapsamında bulunan mevduat tutarını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip olmak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarının devralınması için gerekli işlemleri yapmak,

g) Hisseleri Fona intikal eden bankaların Fon tarafından devir alınan iştirakleri ile Tahsilat Dairesi Başkanlığı faaliyetleri sonucunda Fona intikal eden varlıkların her türlü işlemini yürütmek,

h) Banka hakkında, Kanunun 14 üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına neden olan işlemlerde sorumluluğu bulunan banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar ile banka ortakları hakkında yapılması gereken işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak; yönetim kurulu karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

ı) Kanuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına neden olan, banka yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar hakkında alınacak kararlarla ilgili her türlü hazırlık çalışmasını yaparak bu işlemlere ilişkin karar taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak; yönetim kurulu karar ve eklerinin birer örneğini Hukuk Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

j) Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kurulacak banka ve şirketlere ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek,

k) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet göstermekte olan bankaların yönetim ve denetiminin doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir sermaye grubuna geçmesine yol açan hisse devir ve edinimlerinde, ödenmiş sermayenin devre ilişkin izin tarihinden itibaren bir yıl içinde Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tutara yükseltilmemesi halinde, hisseleri devir alan ortakların temettü hariç ortaklık haklarının kullanımı ile ilgili işlemleri yapmak,

l) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam ve benzeri suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

m) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Finansman Dairesi Başkanlığı ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı ile birlikte tespit etmek,

n) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

o) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

p) Fon Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Tahsilat Dairesi Başkanlığı

Madde 18 — Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci madddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

c) Her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar vermek,

d) 6183 sayılı Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de dilerse anılan Kanun hükümlerini uygulamak,

e) Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zarar, verilen süre içinde iade ve tazmin edilmediği takdirde, bu tür alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

f) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan devralacağı alacakların takibine, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlamak,

g) Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi uygulaması ile ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıpları ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine gerekli işlemleri yapmak,

h) 6183 sayılı Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığına, tahsil dairesine ve diğer makam, mercii ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak,

ı) Devraldığı alacaklarla ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmak,

Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek,

j) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden biri veya ikisini, göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilmesini talep etmek,

k) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanunî temsilcileri hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurt dışına çıkış yasağı koydurmak,

l 1) Fon alacağının tahsili bakımından yarar görmesi ve bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıklarının tespiti halinde;

a) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının,

c) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin,

temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmaya veya yönetim, müdürler veya denetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, hisselerinin imtiyazlı olup olmadığına bakılmaksızın, görevden alarak veya üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya,

2 a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan Fon alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini sağlamaya,

b) Yukarıda anılan para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya,

c) Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulamaya,

d) Alacağına ve/veya bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralınmasına karar verilen menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları mahkeme kararına gerek olmaksızın Fon adına ilgili sicile tescil ettirmeye,

3) Yapılan işlemlerden tescile tabi olanları tescil ve gerektiğinde ilan ettirmeye,

yetkilidir.

Fon, bu fıkrada kendisine tanınan yetkileri herhangi bir sözleşme yapmaya ve başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fonun karar alması ile kullanmaya yetkili olup, Fon bu yetkilerini, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanabilir.

m) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam ve benzeri suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

n) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin üçüncü kişilere devir ve intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni halef sıfatıyle kaldığı yerden devam ettirmek,

o) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak,

p) Fon alacağının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili sırasında kullanılması gereken makbuz, tutanak, fiş ve diğer kağıtların şeklini ve ihtiva edeceği hususları belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

r) Kanunda gösterilen para cezalarının süresi içinde ödenmemesi halinde, bunların vergi dairesince tahsilini sağlamak,

s) Faaliyet konuları ile ilgili olarak;

1 - Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak ve dava ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

2 - Fonun taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icra-iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

3 - Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

4 - Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda Yönetim Kuruluna öneri sunmak,

5 - Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, diğer birimlerle işbirliği yapmak, sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

t) Fona intikal eden bankaların takipteki alacak dosyaları ile ilgili bilgi almak, izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralınacakları tespit etmek,

u) Fona intikal eden bankalardan devralınacak dosyalarla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

v) Fona intikal eden bankalardan devralınan alacakların tahsilatına ilişkin politikaları hazırlamak ve uygulamak,

y) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar miktarlarını Finansman Dairesi Başkanlığı ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı ile birlikte tespit etmek,

z) Fon tarafından devralınan alacaklar ile Fonun diğer alacaklarının takip ve tahsili hakkında Yönetim Kuruluna aylık raporlar sunmak,

aa) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

ab) Fon yönetim kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,

ac) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,

ad) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalama, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

af) Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, tahsilat çalışmalarına ilişkin olarak uygulama talimatları ve iç genelgeler hazırlamak ve uygulamak,

ag) Fon başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimi

Yönetim Kurulu Özel Büro Müdürlüğü

Madde 19 — Yönetim Kurulu Özel Büro Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin gündemi üyelere dağıtmak,

b) Yönetim Kurulu görüşmelerinin kaydını tutmak, bu kayıtları elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde deşifre ederek saklamak,

c) Yönetim Kurulunun kararlarını karar defterine kaydetmek, üyelere imzalatmak ve ilgili birimlere göndermek,

d) Fonun iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek,

e) Fon Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kanun Çerçevesinde Fona Verilen Yetkilerin Kullanılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Tahsilat Grup Başkanlıkları ve Tahsilat Ekipleri

(Yetkilerin Kullanılmasından Sorumlu Birimler)

Grup Başkanlığı

Madde 20 — Tahsilat Dairesi Başkanlığına verilen görevler ile 2004 sayılı Kanuna göre yapılacak takip ve tahsilat işlemlerine ilişkin görevleri ve 6183 sayılı Kanunun tahsil dairesine verdiği görev ve yetkileri kullanmak üzere gerekli görülen yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla, Tahsilat Dairesi Başkanlığının altında Grup Başkanlıkları kurulabilir.

Grup Başkanı

Madde 21 — Grup başkanı, bu Yönetmelikle kendisine verilen görevler ile ilgili merciler tarafından kendisine verilen diğer görev ve yetkileri kullanır.

Grup Başkanlığının Görevleri

Madde 22 — Grup Başkanlıkları işlem alanına giren hususlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri yürütür.

A - 6183 sayılı Kanuna Göre Takip Edilecek İşlemlerde;

a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

c) Fonun her türlü alacakları ve devralınan alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalardan sarfınazar edilerek, kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline karar verilenlerin işlemlerini yürütmek,

d) Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde yazılı tasarruf ve muamelelerinin varlığı halinde bu işlemlerin iptali için gerekli delilleri toplayarak iptal davası açılmasını sağlamak ve sonucunu izlemek,

e) Hakkında haciz veya ihtiyati haciz kararı alınan borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına haciz uygulamak,

f) Ödeme emri tebliğ edilen ve süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan borçluların hapsen tazyikini ilgili mahkemeden talep etmek,

g) Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar ile gemilerin idaresi, işletilmesi, menfaat ve hasılatının toplanması için gerekli tedbirleri almak,

h) 6183 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ortaklığın feshini istemek,

ı) Limited şirketlerden tahsil imkanı bulunmayan alacakların, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya limited şirket ortaklarından takip ve tahsilini sağlamak,

j) Tüzel kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacakların, kanuni temsilcilerin ve teşekkülü idare edenler ile yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessillerinin şahsi mal varlıklarından takip ve tahsilini sağlamak,

k) 6183 sayılı Kanunun 110 ila 114 üncü maddelerinde yazılı bulunan suçları işleyenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,

l) 6183 sayılı Kanunun tahsil dairesine verdiği diğer görev ve yetkileri kullanmak.

B - 2004 sayılı Kanuna Göre Takip Edilecek İşlemlerde;

a) Her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam etmek,

b) Fona intikal eden ve 2004 sayılı yasaya göre takibine karar verilen alacak dosyalarını niteliklerine göre tasnif ederek ekiplere dağıtmak, her bir alacak dosyasının takibine yönelik olarak yapılacak işlemler ve işlem adımları ve bunların tahmini sürelerini içeren bir eylem planı hazırlamak,

c) Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar ile gemilerin idaresi, işletilmesi, menfaat ve hasılatının toplanması için gerekli tedbirlerin alınmasını ilgili mercilerden talep etmek.

C - Ortak Hükümler;

6183 sayılı Kanuna veya 2004 sayılı Kanuna göre takip edilecek işlemlerde ;

a) Fona intikal eden alacak dosyalarını niteliklerine göre tasnif ederek tahsilat ekiplerine dağıtmak, her bir alacak dosyasının takibine yönelik olarak yapılacak işlemler ve işlem adımları ile bunların tahmini sürelerini içeren bir eylem planı hazırlamak,

b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak ve dava ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,

c) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili mercilere aktarmak,

d) Borçlular ve tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanmasını ilgili mercilerden talep etmek,

e) Alacağın tahsili için İcra ve İflas Kanunu hükümleri dairesinde borçlunun iflasını istemek,

f) Borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile alacak ve hakları araştırmak, borçlunun mal edinme ve mal artışlarını izlemek,

g) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,

h) Tahsilat ekiplerinin çalışmalarını günlük olarak izlemek ve kontrol etmek,

ı) Alacakların takip ve tahsili hakkında Tahsilat Dairesi Başkanlığına rapor sunmak,

j) İlgili merciler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Takip ve Tahsilat Ekipleri

Madde 23 — Fon kaynakları ile Fonun her türlü alacağının, 6183 ve 2004 sayılı Kanunlara göre takip ve tahsilini sağlamak üzere, Grup Başkanı, grup başkanlıkları bünyesinde ihtiyaç duyulan personelden oluşan yeterli sayıda takip ve tahsilat ekipleri kurar. Ekipte yer alan personelden birini ekip başkanı olarak görevlendirir.

Ekiplerin Görevi

Madde 24 — Ekiplerin görevi aşağıda belirtilmiştir.

a) 6183 sayılı Kanun uyarınca haczedilen menkul malların cins ve nevilerini, vasıflarını, alametlerini, sayı ve miktarlarını, tahmin edilen değerlerini, haciz sırasında bulunan kişiler ile varsa üçüncü şahısların iddialarını vesair gerekli hususları haciz tutanağı ile tespit etmek,

b) Üçüncü şahıslardaki menkul mal, hak ve alacaklardan tutanakla haczi mümkün bulunmayanları, borçlu veya zilyet olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere haciz keyfiyetini bir yazı ile tebliğ etmek suretiyle haczetmek,

c) Haciz uygulaması sırasında haczin gerektirdiği her türlü zora başvurmak, gerektiğinde ilgili mercilerden yardım istemek,

d) 6183 sayılı Kanunun haczi tatbik etmekle görevli ve yetkili olanlara tanıdığı her türlü görev ve yetkiyi kullanmak,

e) Adresi bilinmeyen veya bilinen adreslerinden ayrılmış olduğu saptanan borçlularla ilgili olarak adres araştırması yapmak,

f) Yapılan takip sonucunda borçlunun haczi caiz malı olmaması veya bulunan malların satış bedelinin borcu karşılamaması halinde borçlu hakkında aciz fişi düzenleyerek veya aciz vesikasına bağlatarak grup başkanlığına sunmak,

g) Grup Başkanlığınca memur eliyle tebliğ yapılması gerekli görülen hallerde tebliğ işlemini gerçekleştirmek,

h) Alacakların takip ve tahsili hakkında tahsilat grup başkanlığına rapor sunmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Takip ve Tahsilat İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Alacak Dosyalarının Devralınması

Madde 25 — Fona intikal eden bankaların, Fon tarafından devralınacak alacaklarına ilişkin kredi, takip ve dava dosyaları, Tahsilat Dairesi Başkanlığınca uzman görevlilerden oluşturulacak ekipler tarafından devralınır.

Dosyaları devralacak ekiplerin oluşturulmasında, Kurul Başkanı, gerektiğinde Kurumun, Fonun ve Fona intikal eden bankaların birimlerinde çalışan murakıp, müfettiş, avukat ve diğer personelini de bu ekiplerde görevlendirebilir.

Dosyaları devralacak ekipler, dosyalarda bulunan kredi sözleşmesi, kredi kararı, teminatlar ve her türlü kefalete ilişkin belgeler, protokoller, ödeme belgeleri, muacceliyet ihbarnamesi, tebligata ilişkin belgeler, takibat, icra ve dava safhasına ilişkin belgeler ile diğer belgeleri banka yetkilileri ve varsa takibatla görevlendirilen avukatın da imzaladığı bir tutanakla tespit ederler.

Devralınan Alacak Dosyalarının Takip Usulünün Belirlenmesi

Madde 26 — Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bankaların Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişilerden olan alacakları ile devralınan alacaklarına ilişkin kredi, takip ve dava dosyalarının 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanundan hangisine göre takip edileceği Tahsilat Dairesi Başkanı tarafından oluşturulacak bir dosya değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon kararı, Fon Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Takip Usulü Belirlenen Dosyaların Tahsilat Ekiplerine Dağıtılması

Madde 27 — Dosya Değerlendirme Komisyonu tarafından takip usulü belirlenen dosyalar gereği yapılmak üzere grup başkanı tarafından tahsilat ekiplerine dağıtılır. Ekiplere dağıtılan dosyalarla ilgili olarak ekip başkanı tarafından bir eylem planı hazırlanır ve hazırlanan eylem planı grup başkanı tarafından Daire Başkan Yardımcısının onayına sunulur.

Devralınan Alacakların Takip ve Tahsilatıyla İlgili Yasal İşlemlere Başlanılması

Madde 28 — Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsiline ilgili Tahsilat Daire Başkan Yardımcısı tarafından onaylanan eylem planına istinaden ekiplerce derhal başlanır.

Ödemeye Çağrı Mektubu Düzenlenmesi

Madde 29 — Yönetim Kurulunca 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı kararlaştırılan alacaklarla ilgili olarak grup başkanlığı tarafından borcun nihai durumu tespit edilerek 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya bir ödemeye çağrı mektubu gönderilir.

Ödemeye çağrı mektubunda borçlunun adı ve soyadı/unvanı, kullanılan krediye ilişkin banka/ şube adı, kredinin nevi, miktarı ve fer’ileri ile teminatlar, kefaletler ve borcun nereye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

Sulh, İskonto ve Her Türlü Tasarrufta Bulunma

Madde 30 — Fon, hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankalardan devraldığı alacaklarla ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Fon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Borçlularla Görüşme

Madde 31 — Görüşme talebinde bulunan borçlularla, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen yetkiye istinaden yönetim kurulunca belirlenecek bir komisyon tarafından alacağın tahsili için gerekli görüşmeler yapılır ve bu görüşmeler sonucunda alacakla ilgili olarak taraflar arasında yapılan görüşme sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Yeni bir ödeme planı yapılmış ise, bu tutanağın ekinde yer alır. Tutanağın imzalı ve mühürlü bir örneği ekleri ile birlikte borçlunun dosyasına konur. Bir örneği ise, ilgili mercilere gönderilir.

Teminat İsteme

Madde 32 — Türkiye'de ikametgahı bulunmayan borçlunun durumu Fon alacaklarının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir.

Gösterilen teminatın sonradan kısmen ya da tamamen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde, teminatın tamamlanması veya yerine başka bir teminat göstermesi yazı ile borçludan istenilir.

Şahsi Kefalet

Madde 33 — Fon alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişiler muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilirler. Şahsi kefalet Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek şartlara uygun olarak tesis olunur.

İhtiyati Haciz

Madde 34 — İhtiyati haciz, Fon alacakları ile ilgili olarak Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen haller ile 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen hallerden herhangi birinin bulunması halinde hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın ekip başkanının talebi, grup başkanının teklifi, ilgili Tahsilat Daire Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Daire Başkanının onayı ile haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre derhal tatbik olunur.

Ödeme Emri

Madde 35 — Fon alacağını vadesinde ödemeyenlere, yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu Grup Başkanı tarafından imzalanan "ödeme emri" ile tebliğ olunur.

Ödeme emrinde borcun mahiyeti ve miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 6183 sayılı Kanunun 114 üncü maddesindeki görevleri ve bu görevleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza ödeme emrinde kendisine bildirilir.

Hapsen Tazyik Talebinde Bulunma Yetkisi

Madde 36 — Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun yedi günlük süre içinde borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, hakkında hapsen tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla, icra tetkik mercii hakimliğine yazılı talepte bulunma yetkisi Grup Başkanına aittir.

Haciz Varakası

Madde 37 — Haciz işlemleri, tahsilat ekiplerince düzenlenen ve Tahsilat Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından tasdik edilen haciz varakasına dayanılarak yapılır.

Haciz varakasında, varakayı düzenleyen grup başkanlığının adı, varakanın düzenlenme tarih ve numarası, borçlunun adı, soyadı veya unvanı, iş ve ikametgah adresleri, ödeme emrinin tebliğ tarihi ve tebliğ şekli, haczin nedeni ve yasal dayanağı, haciz konusu alacağın türü, miktarı ve vadesi gösterilir.

Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği diğer bilgiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Haczedilen Menkul Malların Korunması

Madde 38 — Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak Grup Başkanlığınca muhafaza olunur.

Ekiplerce haczolunan sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir bir şahsa veyahut güvenilir bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılır.

Ekiplerin grup başkanlığı merkezinin bulunduğu yer dışında haczettikleri menkul mallar gerektiğinde grup başkanlığı merkezine getirilerek muhafaza altına alınır.

Menkul Malların Satışı

Madde 39 — Menkul mallar Grup Başkanlığınca haczin yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılır.

Ekiplerce Grup Başkanlığı merkezinin bulunduğu yer dışında haczedilen menkul mallar, haczedildiği yerde satışının güç olacağının anlaşılması halinde Grup Başkanlığınca uygun görülecek yerde satılır.

Ödeme

Madde 40 — Grup Başkanlıkları ve ekiplerce cebri takip sonucunda tahsil edilen tutarlar ile borçlu tarafından rızaen yapılan ödemeler karşılığında borçlu veya ödemeyi yapana bir ödeme belgesi verilir. Tahsil edilen tutarlar Fon tarafından belirlenen bankalar nezdinde bulunan Fon hesabına makbuz karşılığı yatırılır. Ayrıca, borçlu veya ödemeyi yapanlarca Fon tarafından belirlenen bankalar nezdindeki Fon hesabına makbuz karşılığı ödeme yapılabilir.

Grup Başkanlıkları ve ekiplerce yapılan tahsilatın aynı gün, bunun mümkün olmaması halinde izleyen ilk iş günü Fon hesabına yatırılması esastır. Tahsilatın yapıldığı gün Fon hesabına yatırılamayan tutarlar, grup başkanı ve/veya ilgili ekip tarafından düzenlenecek bir tutanakla muhafaza altına alınır.

Ekiplerin, Grup Başkanlıklarının bulunduğu il dışında yaptıkları tahsilatlar aynı gün bunun mümkün olmaması halinde izleyen ilk iş günü Fon hesabına havale edilir.

Satış Komisyonu

Madde 41 — Haczedilen menkul mallar ile gayrimenkuller ve gemiler ilgili Tahsilat Daire Başkan Yardımcısının Başkanlığında grup başkanı ve bir personelden oluşan satış komisyonu tarafından satılır.

Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

Madde 42 — Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından istenecek her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam ve benzeri suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

Bilgi, bilgi istem yazısının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi günden az olmamak üzere verilecek uygun bir sürede yazı ile istenir. Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak Tahsilat Dairesi Başkanlığınca istenecek bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında bu Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Basılı Kağıtlar

Madde 43 — Fon alacağının 6183 ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Tahsilat Dairesi Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Fonun Kaynakları ile Kullanım Esas ve Usulleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Fon Mevcudunun Yönetimi ve Kaynakları

Fon Mevcudunun Yönetimi

Madde 44 — Fonun mevcudu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu" hesabında tutulur ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Fon mevcutlarının değerlendirilmesi veya idari ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulunca uygun görülecek bankalar nezdinde hesaplar açılabilir.

Fonun Kaynakları

Madde 45 — Fonun kaynakları;

a) Bankaların tasarruf mevduatı tutarı üzerinden kapsamı, tutarı, tarifesi, tahsil şekil ve zamanı Kurulca belirlenecek sigorta primlerinden,

b) Kanunun 10 uncu maddesine göre zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklardan,

c) Kuruluş izni verilen kuruluşların kurucularının Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fona yatıracakları sisteme giriş payından,

d) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde, devralan bakımından verilen hisse devir izinlerinde, hisseleri devralan ortaklar tarafından, devralınan hisselerin nominal bedelinin veya borsa değeri daha yüksek olduğu takdirde borsa değerinin yüzde biri oranında Fona yatırılacak tutarlardan,

e) Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince gerçekleşen tasfiye süreci sonunda Kuruma tevdi edilip, Kurumca on yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan edilmek suretiyle saklanan değerlerden, son ilan tarihinden itibaren altı ay içinde aranmadığı için fona irat kaydedilen miktarlardan,

f) Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezaları ile idari para cezalarının yüzde ellisinden,

g) Türkiye Bankalar Birliğince alınan özel ve genel nitelikteki tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeleri hakkında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca uygulanan para cezalarından,

h) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilen zorunlu karşılık ve umumi disponibilite cezai faizlerinden,

ı) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,

oluşur.

Fonun Diğer Finansman Kaynakları

Madde 46 — Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınabilir. Bu avans Kurulca belirlenecek oran üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte doğacak prim borçlarına mahsup edilir.

Olağanüstü hallerde Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen verilmek üzere özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tabi olacağı usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Kurum tarafından müştereken belirlenir. Fon yaptığı borçlanmalar üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Mali yıl bütçe kanunlarında yer alan borçlanma ile ilgili hükümler bu senetler için de geçerlidir. Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen ihraç edilmiş bulunan Devlet İç Borçlanma Senetlerinden doğan borçlar Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiye edilebilir.

Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Kurumun talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Kurumun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fon Kaynaklarının Kullanımı

Sigorta Kapsamındaki Mevduatın Ödenmesi ve İflas Talebi

Madde 47 — Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni kaldırılan bir bankadaki kapsamı Kurulca belirlenen sigortaya tabi tasarruf mevduatı, Yönetim Kurulunca öngörülecek usul ve esaslar çerçevesinde, Fon tarafından tespit ettirilerek doğrudan doğruya veya ilan edilecek bir banka aracılığı ile ödenir.

Bir bankada ortak tasarruf mevduatı hesabı bulunan mudilerin payları belli ise sigorta limiti dahilinde bu paylara göre, belli değilse eşit şekilde ve her mudi için sigorta limitini aşmamak kaydıyla ödeme yapılır. Ancak Kanunun 15 maddesi altıncı fıkrası (b) bendinde sayılan kişilere herhangi bir ödeme yapılmaz.

Fon ödediği tasarruf mevduatı için mevduat sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona aittir. Bu şekilde yapılacak iflas isteminde 2004 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

İflas kararı alınması halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı Kanunda yazılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder.

İflasına hükmolunan bankanın Fona olan borçları, masanın nakit durumuna göre 2004 sayılı Kanunun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenilmeksizin ödenir.

Bankaların Mali Yapısının Güçlendirilmesi

Madde 48 — Fon, mali sistemde güven ve istikrarın sürdürülmesini temin etmek amacıyla, Kurulca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, hisseleri kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak için sermayelerinin artırılması, iştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerinin satın alınması veya bunların teminat olarak alınıp, karşılığında avans verilmesi ya da mevduat yapılması, alacaklarının, zararlarının devralınması da dahil olmak üzere her türlü tedbiri alabilir.

Banka Zararlarının Devralınması

Madde 49 — Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen kendisine devredilen bankaların, sigorta kapsamında bulunan mevduat toplamını aşmamak ve hisselerinin tamamına sahip olmak kaydıyla, sermayesine tekabül eden zararlarını devralabilir.

Devredilen Aktif ve Pasif Farkının Ödenmesi

Madde 50 — Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri kısmen veya tamamen kendisine devredilen bankanın uygun göreceği aktifleri ile sigortaya tabi tasarruf mevduatını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan birine devretmesi durumunda devredilen aktiflerin toplamının devredilen pasiflerin toplamını karşılayamaması halinde aradaki farkı öder.

Devir veya Birleşme Halinde Mali Yardım Yapılması

Madde 51 — Fon, hisseleri kendisine intikal eden bankaların, varlık ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan birine veya kurulacak bir bankaya devretmesi veya bankayı isteklisi bulunan başka bir bankayla birleştirilmesi amacıyla mali katkı sağlamaya yetkilidir.

Şirket Kurulması

Madde 52 — Fon, Kanunun 14 üncü maddesinin (6) ncı fıkrası ile kendisine verilen görevleri, doğrudan veya kendisinin sahip olduğu tüm hak, menfaat ve muafiyetlerden aynı şekilde yararlanan kuruluşu ve sermaye artırımı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi hükmünden muaf ve sermayesinin tamamına sahip olduğu kamu tüzel kişiliğini haiz bir şirket aracılığı ile de gerçekleştirebilir.

Banka Kurulması ve Devri

Madde 53 — Fon, Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yazılı tedbirlerin alınması amacıyla banka kurabilir. Bu amaçla kurulacak bankanın kuruluşunda ve Fon tarafından yapılacak devir ve birleşme işlemlerinde Kanunun 7 nci maddesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile devir ve birleşmeye tabi tutulacak bankaların toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarının %20'yi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10, 11 inci maddeleri uygulanmaz.

Kuruluşa ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanır ve banka Kurumun talebi üzerine Türk Ticaret Siciline tescil edilir. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulur. Bu şekilde kurulan bankaya geçici bir süreyle bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni verilir ve banka verilen izin süresi içinde Kanunun 7 ve 8 inci madde hükümleri uygulanmak suretiyle Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde Fon tarafından üçüncü kişilere devredilir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Para, Mal ile Her Türlü Hak ve Alacakların Değerlemesi

Madde 54 — Kanunun 15 inci maddesine eklenen yedinci fıkrasının (b) bendine göre tespit edilen para, mal, her türlü hak ve alacaklar kamu alacağı sayılır. Fon, tespit edilen bu para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya ve muhafaza altına almaya ve bunları alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya yetkilidir. Bu para, mal, her türlü hak ve alacakların değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki değerlemeye ilişkin hükümlerden de faydalanmak suretiyle Fon tarafından belirlenir. Bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenler ise, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili meslek kuruluşları mensupları ve ulusal yatırım bankaları ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek uluslararası ekspertiz ve değerleme kuruluşları tarafından hazırlanacak raporlar da dikkate alınarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonları tarafından belirlenir.

Para Cezalarının Uygulanması ve Tahsili

Madde 55 — Kurul kararıyla Kanunun 21 inci maddesine göre verilen idari para cezaları bir taraftan ilgili bankaya tebliğ edilmekle beraber diğer taraftan tahsil ve gelir kaydı için Fona bildirilir. Kurul tarafından verilen idari para cezaları muhataba tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Söz konusu cezalar aleyhine yargı yoluna başvurulması halinde, para cezası mahkeme kararının muhataba tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde Fon hesabına yatırılır.

Süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları ile adli para cezaları 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince vergi daireleri tarafından tahsil edilir. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca verilen para cezaları bir yandan ilgiliye tebliğ edilmekle beraber diğer yandan gelir kaydı için Fona bildirilir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmediği takdirde Fon tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Vergi dairelerince tahsil edilen idari ve adli para cezalarından Fona ait tutarlar, tahsil tarihinden itibaren bir ay içinde Fon hesabına kaydedilmek üzere, Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerinin bulunmadığı yerlerde ise muhabirleri aracılığı ile Fon hesabına gönderilir.

Kanun uyarınca verilen para cezalarının Fon tarafından tahsil edilen tutarından Fona ait pay düşüldükten sonra kalan kısım Genel Bütçeye gelir olarak kaydedilmek üzere tahsilat tarihini izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına gönderilir.

Kamu ve Özel Kuruluşlardan Yardım ve Destek Talebi

Madde 56 — Fon, Kanunun 14 üncü maddesi hükmünün uygulanması sonucunda temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kendisine intikal eden bankalarda, bunların tüm varlıkları ile kayıt ve belgelerinin güvenliklerinin sağlanması amacıyla her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Fon aynı zamanda bu amaçla sınırlı olmak üzere kamu kuruluşlarının yardım ve desteğinden yararlanabileceği gibi yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bu desteği özel kuruluşlardan da sağlayabilir.

Fonun Belge Kayıt ve Defterleri

Madde 57 — Fonun işleyiş ve işlemlerine ilişkin olarak alınacak kararlar için bir karar defteri tutulur.

Fona ilişkin belge ve yazışmalar usulü dairesinde ayrı ayrı dosyalanır ve saklanır. Fonun muhasebe ve kayıtları Yönetim Kurulunca tespit edilecek yönergeye uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kayıtlarından ayrı olarak tutulur.

Bilanço ve Faaliyet Raporu

Madde 58 — Fonun hesap dönemi takvim yılıdır. Fon, yıllık bilanço ile gelir ve gider cetvelini, hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini, sonraki dönem hakkında görüş ve önerilerini ve alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporunu düzenleyerek birer örneğini Kuruma gönderir.

İstisna ve Muafiyetler

Madde 59 — a) Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

b) Fon, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.

c) Kanun hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri Fona intikal eden bankaların, tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas idarelerinin ve Fonun, alacaklarını dava veya takip yoluyla tahsil etme cihetine gitmeleri halinde, 492 sayılı Harçlar Kanununun 2, 23 ve 29 uncu maddeleri, 2548 sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bu bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas idarelerinin ve Fonun, mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması ve her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz.

d) Fon tarafından Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine göre yapılacak işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulur.

e) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın alacaklarının Fon tarafından devralınması halinde, bu alacaklarla ilgili olarak, Fonun taraf olduğu icra takipleri ile icra takiplerinden kaynaklanan her türlü hukuk davalarının kısmen veya tamamen Fon aleyhine neticelenmesi halinde, 2004 sayılı Kanunda yazılı tazminat ve cezalar Fon hakkında uygulanmaz.

f) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın alacaklarının Fon tarafından devralınması halinde, bu alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre alacağın temlik edildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur.

g) Bu Kanunun uygulanmasına veya alacağın tahsiline ilişkin olarak Fonun 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ihalelere iştiraklerinde teminat şartı aranmaz.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Yetki Devri

Madde 60 — Fon Başkan Yardımcıları ve diğer yöneticiler, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Saklı Hükümler

Madde 61 — Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 62 — 26/8/2000 tarihli ve 24152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Müflis Bankaların İflas İdare Memurları

Geçici Madde 1 — Tasfiye halindeki müflis bankaların iflas idare memurları yerlerine yenisi atanıncaya kadar bu görevlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 63 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 64 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı