Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Ağustos 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24480

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2690     EFTA-Türkiye Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2691 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2693     Türkiye-Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2709     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2714     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2001/2715     Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşvik ve Korunması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Golf Yarışma Yönetmeliği

— Golf Hakem Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

— Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

— TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2001 Yılı Haziran Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik  Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Haziran Ayında Düzenlenen Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2001/23)

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

— Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

— Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesine Ait 8 Adet Karar


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personelinin atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı hariç Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Teşekkül: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

b) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların guruplandırılmasını,

c) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Öğrenim Düzeyi

Madde 5 — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde;

a) Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Daire Başkanı, Müfettiş, Hukuk Müşaviri, Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdür Yardımcısı, İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü, Müdür Yardımcısı, Uzman, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Mühendis, Mimar, Avukat, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Çözümleyici, Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Çocuk Gelişimcisi ve Temsilci olarak atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

b) Şef, Programcı, Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Laborant ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

c) Memur, Ambar Memuru,Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Teknisyen, Sürveyan, Çay Eksperi, Daktilograf ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için en az lise ve dengi öğrenim,

görmüş olmaları şarttır.

Görev Grupları

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe tabi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personeli; Yönetim, Denetim, Hukuk, Koruma ve Güvenlik, Bilgi İşlem, Sağlık, Teknik ve İdari Personel Grubu olmak üzere sekiz ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

A) Yönetim Grubu;

a) Daire Başkanı,

b) Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman,

c) Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdür Yardımcısı,

d) İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü,

e) Müdür Yardımcısı, Uzman,

f) Şef.

B) Denetim Grubu;

a) Teftiş Kurulu Başkanı,

b) Başmüfettiş, Müfettiş,

c) Müfettiş Yardımcısı.

C) Hukuk Grubu;

a) I. Hukuk Müşaviri,

b) Hukuk Müşaviri,

c) Avukat.

D) Koruma ve Güvenlik Grubu;

a) Savunma Sekreteri,

b) Savunma Uzmanı,

c) Sivil Savunma Uzmanı.

E) Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı.

F) Sağlık Grubu;

a) Daire Tabibi, Tabip,

b) Diş Tabibi,

c) Çocuk Gelişimcisi,

d) Hemşire, Çocuk Eğitimcisi.

G) Teknik Grup;

a) Mühendis, Mimar,

b) Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi,

c) Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Laborant,

d) Teknisyen, Sürveyan, Çay Eksperi.

H) İdari Personel Grubu;

a) Temsilci,

b) Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter, Santral Memuru, Daktilograf,

unvanlarından oluşur.

Görevde Yükselme

Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen, görev unvanlarına atanacak olanlarda;

a) Atanacak kadro için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte belirtilen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde geçirilmesi gereken hizmet süresini taşıması,

b) Atanılacak kadro için belirlenen sicil ve disiplin şartlarını taşıması,

c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olunması,

şartları aranır.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimlerinde; ilgili birimlerin şube müdürleri ve daha üst unvanlı kadrolarında görevli personelinden eğitici olarak yararlanılır.

Eğitim faaliyetleri, Personel Dairesi Başkanlığının yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamları zorunludur. Eğitim sonunda katılımcılara bitirme belgesi verilir.

Boş Kadroların İlanı

Madde 9 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, derecesi, sayısı, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar, uygun görülen yerlerde ilan edilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 10 — Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından daha alt bir görevden üst bir göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar görevde yükselme eğitimine alınırlar. Bu eğitime ilan edilen boş kadro ve/veya pozisyon sayısının iki katından fazla aday müracaat ettiği taktirde, adaylar öğrenim düzeyi, sicil ve disiplin durumları dikkate alınarak boş kadro ve/veya pozisyon sayısının iki katına indirilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatlar,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki ana konular ile atama yapılacak kadroların nitelikleriyle ilgili konular ve KİT’lerle ilgili mevzuatlar.

Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı % 60'tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı

Madde 12 — Görevde yükselme sınavına katılmak için, görevde yükselme eğitimini tamamlamak şarttır.

Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Kadro boşalmalarında da müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav Şekli

Madde 13 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır.

Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Görevde yükselme sınavı, ihtiyaca göre süre kaydı aranmaksızın yapılır.

Sınav Kurulu

Madde 14 — Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür Yardımcılarından birisinin başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve diğer yöneticilerden olacak şekilde en az beş kişiden oluşur.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının görevde yükselme sınavına katılmaları halinde bunlar sınav kurulu üyeliğinden çıkarılırlar.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 15 — Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

a) Atanılacak görevin niteliğine göre, görevde yükselme eğitiminin konularını tespit etmek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c) Sınavı yapacak kurumlara bildirmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınav konularını belirlemek,

d) Sınav sonuçlarını en geç on beş gün içinde ilan ederek ilgililere duyurmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 16 — Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 17 — Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

Madde 18 — Bazı görev gruplarına; atanma ve görevde yükselme sınavına katılacak olanların yükselmelerinde aranacak nitelikler aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda nitelikleri belirtilmeyen ve 6 ncı maddede sayılan görevlere görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda ilgili personelde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olma şartının yanında, görevde yükselme eğitiminin tamamına katılma ve görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı aranır.

A) Yönetim Grubu

a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Fabrika Müdürü, Pazarlama Bölge Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman ve Şube Müdürü görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

b) Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir ve Başuzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (c) alt bendindeki görev grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

c) Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (d), (e) alt bentlerindeki görev gruplarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Müdür Yardımcısı, Uzman, Şef, Mühendis, Mimar, Kimyager, Ekonomist ve İstatistikçi görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Müdür Yardımcısı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Şef, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Tekniker, Teknik Ressam, Eksper ve Laborant görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Laborant, Teknisyen, Sürveyan, Çay Eksperi, Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter, Santral Memuru ve Daktilograf görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

B) Denetim Grubu

Bu grupta yer alan Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı hakkında 10/4/1994 tarihli ve 21901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

C) Hukuk Grubu

a) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (C ) bendinin (b) alt bendindeki görev grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (C) bendinin ( c) alt bendindeki görev grubunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

c) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

4) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

D) Koruma ve Güvenlik Grubu

1) Bu grupta yer alan Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı hakkında, 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

2) Bu grupta yer alan Sivil Savunma Uzmanı hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

E) Bilgi İşlem Grubu

a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

5) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelemek,

3) En az iki programlama dilini bilmek,

4) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmemiş olmak,

5) Son üç yılda en az iyi derecede sicil almış olmak,

6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev Grupları Arasındaki Geçişler

Madde 19 — Görev grupları arasında geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev gruplarının içinde kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla sınav yapılmaksızın görev ve unvan değişikliği yapılabilir.

b) Daha önce ihraz ettiği görev unvanının altındaki bir görev unvanında çalışan personel önceki unvanına sınavsız atanabilir.

Naklen Atamalar

Madde 20 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

a) Bu Yönetmeliğin aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar bu alt görev grubundaki unvanlara,

b) Çözümleyici, Temsilci ve Programcı olarak atanabilme şartlarına sahip olanlar, bu unvanlara,

Bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Açıktan Atamalar

Madde 21 — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde ve E, F, G, H bentlerinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer şartları taşıyanları açıktan atayabilir.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 22 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış Haklar

Madde 23 — Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 24 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Daire Başkanı, Müşavir ve Fabrika Müdürü kadroları hariç olmak üzere, halen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkezinde görevli (I) sayılı cetvele tabi personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 2 ay süreyle uygulanabilir.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Golf Yarışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; R&A kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek golf yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün golf yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüp, yönetici, antrenör, hakem, gözlemci ve sporcuları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür

: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

İl Temsilciliği

: Golf il temsilciliğini,

İlçe Müdürlüğü

: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

Federasyon

: Türkiye Golf Federasyonunu,

EGA

: Avrupa Golf Birliğini,

USGA

: ABD Golf Birliğini,

CONGU

: İngiliz Milli Golf Birlikleri Konfederasyonunu,

R&A

: Royal & Ancient St. Andrews Golf Kulübünü,

Yarışma Tertip Kurulu

: Yarışmayı düzenleyen kurulu,

Home Club

: Oyuncunun bağlı olduğu kulübü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Yarışma Mevsimi

Madde 5 — Golf yarışma mevsimi 1 Ocak – 31 Aralıktır.

Yarışma Çeşitleri

Madde 6 — Golf yarışmaları resmi, özel ve turistik amaçlı olmak üzere üç ana gruba ayrılır.

a) Resmi Yarışmalar:

Genel Müdürlük, Federasyon, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Federasyonun izni ve Genel Müdürlüğün onayı şarttır. Resmi yarışmalarda organizasyon ve denetim sorumluluğu Federasyona aittir.

b) Özel Yarışmalar:

Resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. Bunlar açık (open), kapalı (closed )

ile medal yarışmalardır.

1) Açık (Open) Yarışmalar: Golf kulüpleri tarafından düzenlenir. Açık yarışmalar, yarışma şartlarına haiz tüm sporculara açıktır. Açık yarışmalarda organizasyon sorumluluğu kulübe, denetim sorumluluğu Federasyona aittir. Kulüpler bu tür yarışma düzenleyeceklerini il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona bildirir ve onay alırlar.

2) Kapalı (Closed) Yarışmalar: Golf kulüpleri tarafından düzenlenir. Bunlar, kulüplerin kendi üyeleri ve davetlileri için düzenlenen yarışmalardır. Kapalı yarışmalarda organizasyon sorumluluğu kulübe, denetim yetkisi Federasyona aittir. Kulüpler bu tür yarışma düzenleyeceklerini il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona bildirir ve onay alırlar.

3) Medal Yarışmalar: Golf kulüpleri tarafından düzenlenir. Bunlar, kulüp üyelerinin antrenmanı, handikaplarının güncelleştirilmesi için yapılır. Birden fazla kulübe üye olan oyuncular, üyesi oldukları tüm kulüplerde düzenlenen medal yarışmalara katılabilirler. Buralarda yaptıkları skorlar oyuncunun handikap ayarlamasına sayılır. Medal yarışmalarda organizasyon ve denetim sorumluluğu kulübe aittir. Kulüpler bu tür yarışma düzenleyeceklerini il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona bildirir ve onay alırlar.

İller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışmalar için Federasyonun izni gerekir.

c) Sportif ve yarışma özelliği taşımayan turistik amaçlı golf faaliyetleri Federasyon iznine tabi değildir.

Uluslararası yarışmalarda ancak, Federasyonca belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan isim listesindeki sporcular katılabilir.

Resmi ve Açık Yarışmalara Katılacak Oyuncu Sayısı

Madde 7 — Resmi ve açık yarışmalar, Genel Müdürlükten alınmış ve yıllık vizeleri yapılmış lisanslı tüm golfçülere açıktır. Bu yarışmalarda en çok 96 golfçü oynayabilir. Yarışmalara katılmak isteyen oyuncu sayısı, yukarıda belirtilen kapasitenin üzerinde ise, oyuncular handikap sırasına göre katılım hakkını elde ederler. Erkek ve bayan sporcuların birlikte katıldıkları yarışmalarda, bu sıralamada bayanların handikapının % 80’i dikkate alınır. Öncelik düşük handikaplı oyunculardadır.

Yarışmalara Katılma Şartları

Madde 8 — Tüm yarışmalarda, oyuncularda geçerli handikap kartı aranır. Her il veya kulüp temsilcileri, yarışmaya katılacak sporcuların isim ve handikap listesini silintisiz ve eksiksiz olarak yarışma tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde, değişiklik isteği ilgili yarışmalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

Resmi ve Açık Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 9 — Yarışmalara katılacak sporcularda, amatör, profesyonel, junior ve senior statülerini de belirten handikap kartları, vize edilmiş lisans asılları ve son bir yıl içerisinde en az iki yarışmaya katılmış olmak şartı aranır.

Oyuncuların handikapları CONGU ve Federasyon handikap sistemine göre düzenlenir.

Yarışma Usulleri

Madde 10 — Golf yarışmaları ferdi ve takım halinde yapılır.

Golf yarışma sistemleri ise şunlardır:

a) Strokeplay - sayı oyunu,

b) Matchplay - çukur oyunu.

Sınıflar

Madde 11 — Yarışmalarda erkek ve bayan sporcular aşağıdaki sınıflara göre ayrılır:

a) Amatör

1) Junior (Yıldız ve gençler – 16 yaş ve altı),

2) Büyükler (17 – 55 yaş arası),

3) Senior (56 yaş ve üstü),

b) Profesyonel

Sınıflarda yapılacak değişiklikler; Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Yaş tayininde, 31 Aralık esas alınarak doğum yılı hesabı yapılır.

Kategoriler

Madde 12 — Katagoriler oyuncuların handikaplarına göre tespit edilir. Resmi ve açık yarışmalarda uygulanacak kategoriler teknik kurulca belirlenir ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Yarışma Tertip Kurulları

Madde 13 — Resmi yarışmalarda, Federasyon tarafından 3 ila 9 kişiden oluşacak şekilde yarışma tertip kurulu kurulur. Bu kurulun başkanı, o ilin il temsilcisidir. Yarışma tertip kurulu yarışma programını uygular, yarışmaya girecek sporcuların isim listelerini hazırlar, grupları-çıkışları 14 üncü maddedeki esaslara göre belirler ve hakem kuruluna teslim eder.

Yarışmalara Çıkış Şekilleri

Madde 14 — Yarışmalara çıkış şekilleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Shotgun (tüfek atışı) ile başlanan yarışmalarda birinci delik dahil, tüm deliklerden başlayacak oyuncular kura usulü ile belirlenir. Çıkışlar (flights), kura çekiliş (draw) esasına göre yapılır. Tüm oyuncular handikap sırasına göre dizilir; liste dört eşit dilime bölünür; kura (draw) yöntemiyle her dilimden bir oyuncu seçilerek çıkışlar (flights) oluşturulur. İki veya daha fazla gün süren yarışmalarda yine aynı yöntemle çıkışlar düzenlenir.

b) Sıralı çıkış usulü ile yapılacak resmi ve açık yarışmalarda çıkışların yapılışında; tüm oyuncuların handikap sırasına göre listesi yapılır. En düşük handikaplılar ilk çıkmak şartı ile yarışmaya sırayla çıkılır. İki veya daha fazla gün süren yarışmalarda, ikinci gün ve sonraki günler çıkış sırası bu kez bir evvelki günkü gross skorlara göre yapılır ve en düşük gross skoru yapanlar ilk çıkmak şartı ile yarışmaya sırayla çıkılır. Stableford yarışmalarda, ikinci gün ve sonraki günler çıkış sırası bu kez bir evvelki günkü en yüksek puana göre yapılır ve en yüksek stableford puanı alanlar önce çıkmak şartı ile yarışmaya sırayla çıkılır. Stableford yarışmaların ikinci ve sonraki günlerindeki gurupların düzenlenmesinde, her grupta aynı kategoriden en az iki yarışmacının olmasına dikkat edilir.

Tescil ve Vize Şartı

Madde 15 — Resmi ve özel golf yarışmalarına katılacak tescilli kulüp ve ferdi sporcuların, lisanslarını o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Golf oyuncusu birden fazla kulübe üye olabilir. Ancak oyuncu kulüplerden birini home club’ı (bağlı olduğu kulüp) olarak belirlemek zorundadır. Home club, oyuncunun handikap kayıtlarının tutulup, düzenlendiği kulüptür.

Yarışmanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi

Madde 16 — Yarışmalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma ancak, zorlayıcı sebeple başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi tertip kuruluna aittir. Ertelenen yarışmalar tertip kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılır.

Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya yarışma yerinin değiştirilmesi, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

Takım Kadroları

Madde 17 — İl veya kulüp idarecileri yarışma programı yapılmadan önce, sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

Yarışma Süreleri

Madde 18 — Resmi yarışmaların süreleri Federasyon tarafından 1, 2, 3 veya 4 gün olarak tespit edilir.

Yarışmalarda Eşitlik Durumu

Madde 19 — Yarışmalarda, eşitlik durumlarında net kategori ödüllerinde ve stableford yarışmalarda, son 18, 9, 6, 3, 1 inci çukurların net skorları ve stableford puanları değerlendirilir. Gross sıralamasında ise aynı çukurların gross skorları değerlendirilir.

Hükmen Yenik Sayılma

Madde 20 — Tüm yarışmalarda, cep telefonu veya çağrı cihazı gibi ses çıkaran tüm cihazların yarışma esnasında çalmaları veya kullanılmaları yasaktır. Kuralı ihlal eden sporcu diskalifiye edilir.

İlan edilen çıkış (başlama) saatinden beş dakikadan fazla gecikme ile gelen sporcu diskalifiye edilecektir. İlan edilen çıkış (başlama) saatinden itibaren beş dakika içinde gelen sporcu ise, iki sayı ceza ile oyuna başlayabilecektir.

Resmi ve açık yarışmalara adını yazdırmış bir sporcu, yarışmalardan önce haber vermek kaydıyla katılımını iptal edebilir. Aksi takdirde, sporcu bir sonraki yarışmaya katılamaz. Aynı yıl içerisinde tekrarında ise sonraki ilk üç yarışmaya katılamaz.

Yarışmalarda, belirlenen kural ve esaslara uymayan sporcu veya takım, diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemler, Gözlemciler ve Görevleri

Hakemlerin ve Gözlemcilerin Tayini

Madde 21 — Resmi ve açık yarışmalarda görev alacak hakemlerin tayini Merkez Hakem Kurulunun tespiti, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

Federasyon, resmi ve açık yarışmalarda en az bir hakem ve bir gözlemci görevlendirir. Kulüpler, hakem ve gözlemcilere yarışma sırasında buggy (golf arabası) tahsis ederler.

Hakem ve gözlemciler sahayı yarışmadan önce gezerek gözlemlerde ve denetimlerde bulunurlar.

Hakem ve gözlemciler, raporlarını yarışmayı müteakip en geç bir gün içerisinde Federasyona e-mail, faks veya elden iletmekle yükümlüdürler. Faks ve e-mail ile gönderilen raporların asılları da daha sonra Federasyona gönderilir.

Yarışmaların Yönetimi

Madde 22 — Yarışmalar, yarışma tertip kurulu ile görevlendirilen hakemlerin işbirliğiyle yönetilir.

Yarışma Gözlemcilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 23 — Yarışma gözlemcileri yarışma sırasında oyuncuların kurallara aykırı hareketlerini tespit ederek hakemlere bildirirler.

Oyunculara, yapılan kural hatalarıyla ilgili olarak müdahale edemezler. Görevleri sadece hataları tespit etmek ve hakemlere bildirmekten ibarettir.

Hakem Gözlemcilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 24 — Hakem gözlemcilerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uygun zamanlarda hakemlerden yarışma sonucu cetvellerini isteyip inceleyebilirler.

b) Yarışmalar sırasında sporcuların kurallara uyup uymadıklarını izleyip rapor tutmakla görevlidirler.

c) Yarışmalar sonunda raporlarına, yarışma sonuçlarını, hakemler hakkındaki izlenimlerini ve oyuncular hakkındaki notlarını eklerler ve böylece tamamlanmış olan raporlarını yarışma tertip kuruluna verirler. Bir örneğini de Merkez Hakem Kuruluna gönderirler.

Kulüplerin Sorumlulukları

Madde 25 — Kulüplerin sorumlulukları şunlardır:

a) Yarışma takvimine girmiş tüm yarışmalar için Federasyondan izin alırlar ve tarih, saat gibi konularda Federasyonun izni olmadan hiçbir değişiklik yapamazlar.

b) R&A’nın uygun gördüğü çerçevede yerel kurallar (local rules) ilan edilir. Yerel kuralların tamamı kulüplerin skor kartlarına matbu olarak yazılır ve her resmi ve açık yarışma öncesi, kulüp tarafından; hakem, hakem gözlemcileri, yarışma gözlemcileri, yarışma tertip kurulu ve tüm oyunculara verilir. Skor kartlarında yer almayan yerel kurallar geçerli olmaz.

c) Golf sahaları, yarışmaya yönelik olarak bir gün önceden hazırlanır.

d) Tamir bölgeleri (Ground Under Repair) "GUR" olarak tanımlanır.

e) Koruma altındaki ağaç ve bitkiler (staked trees) gerektiği gibi işaretlenir.

f) Su engelleri (water hazard) kurallar çerçevesinde ve gerektiği gibi işaretlenir.

g) Koruma alanı olarak belirlenen bölgeler işaretlenir.

h) Sahalarının SSS’lerini (standard scratch score) Federasyona yazılı olarak beyan eder. Bunları Federasyonun izni olmaksızın değiştiremezler.

ı) Resmi ve açık yarışmayı düzenledikleri ilde kamuoyuna, tüm iletişim araçlarını kullanarak bilgi verecek ve mümkün olduğunca fazla sayıda seyirci katılımının sağlanmasına çalışacaktır.

i) Resmi ve açık yarışmalarda görevli basın ve yayın mensuplarının rahat bir ortamda görev yapmalarını sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır.

j) Resmi ve açık yarışmalarda bastırılan afiş, poster, davetiye v.b. basılı malzemelerde Genel Müdürlük ile Federasyonun logosu mutlaka kullanılacaktır.

Kulüpler, resmi, açık, kapalı ve medal, tüm yarışmaların sonuçlarını katılımcı tam listesini, yarışmayı bitirmeyen (no return dahil), yarışmadaki handikaplarını ve yaptıkları puanları, yarışmayı müteakip en geç iki iş gün içerisinde Federasyona e-mail, faks veya elden iletmekle yükümlüdür. Faks ve e-mail ile gönderilen raporların asılları da daha sonra Federasyona gönderilir.

İki veya daha fazla günlük yarışmalarda, sonuçlar Federasyona son yarışma gününden sonra en geç iki iş gününün sonuna kadar bildirilir ve oyuncular yarışmaya başladıkları handikaplarıyla yarışmanın son gününe kadar oynarlar. Handikaplar yarışmanın son gününden sonra değiştirilir. Birden fazla gün olarak düzenlenen yarışmalarda, handikap değişikliği CONGU esaslarına göre ve Federasyonun yayınlayacağı esaslara göre yapılacaktır.

Ödül

Madde 26 — Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda, derece elde eden başarılı sporcu, antrenör, teknik direktör ve kulüplere Genel Müdürlüğün ödül verilmesine dair mevzuat hükümleri doğrultusunda ödül verilir.

Oyuncular aynı yarışmada ödüllerden birini alabileceği gibi hepsini birden alabilir. Ödül Yönetmeliği dışında kalan bu ödüller için Genel Müdürlük Makamından onay alınır. Örneğin, bir yarışmada bir oyuncu eğer haketmişse, gross, net, en uzun vuruş (longest drive), bayrağa en yakın atış (nearest the pin), vb. ödüllerinin hepsini alabilir.

İtiraz

Madde 27 — Golf yarışmalarını yöneten hakemlerin kararına itiraz edilebilir. İtirazlar, sporcunun kendisi, antrenörü veya idarecisi tarafından yazılı olarak Yarışma Tertip Kuruluna yapılır.

Ceza

Madde 28 — Bu Yönetmeliğe aykırı fiilleri işleyen idareci, antrenör, hakem ve sporcular 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı

Madde 29 — Yabancı uyruklu olup en az 1 yıl süreli ikamet tezkeresi bulunan ve bağlı olduğu kulübün veya Federasyonun iznini belgelemek suretiyle, sporcu tescil, lisans, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilirse lisansları iptal edilir. Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon Yönetim Kurulu kararı Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdür onayı ile belirlenir. Bu sporcular, Türkiye şampiyonasına ve milli takım seçmelerine katılamazlar.

Yurtdışından Gelecek Sporcular

Madde 30 — Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular, ülkemizde organize edilecek golf yarışmalarına ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin Federasyon veya kuruluşunun izin belgesi yanında lisans ve sporcu kimliğini de ibraz etmesi zorunludur.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 31 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 32 — 11/1/1996 tarihli ve 22520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Golf Yarışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Golf Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Golf Hakem Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "IGF" ve "EGU" tanımları çıkarılmış ve "R&A: Royal & Ancient St. Andrews Golf Kulübünü" tanımı eklenmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) R&A hakemlik ve oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,"

"c) R&A’nın düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak,"

"g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartlara haiz olanları, Federasyon aracılığı ile R&A’ya uluslar arası hakemlik sınavı için teklif etmek,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik çerçevesinde ve R&A kurallarına göre, verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri, gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan, yarışmaların akışını bozan, tarafsızlığını yitiren hakemler; yarışmalarda görevli gözlemci veya Merkez Hakem Kurulu üyesince Merkez Hakem Kuruluna bildirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Yarışmalara R&A spor kurallarında belirtilen hakem kıyafetleri ile çıkmak, hakemlik kokartlarını takmak,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — En az üç yıl görev yapan milli hakemlerden başarılı olanlar ve İngilizce dilini iyi derecede bilenler, Federasyon aracılığıyla uluslar arası hakem sınavı için R&A’ya teklif edilirler.

R&A’nın açmış olduğu sınavda başarılı olanlar, uluslar arası hakem lisansını almaya hak kazanırlar."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 46 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde R&A spor kuralları hükümleri doğrultusunda alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygulanır."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

            Maliye Bakanlığı

—— • ——

Maliye Bakanlığı

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden :

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, T.C.Emekli Sandığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavlarına katılacaklar için yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, T.C.Emekli Sandığı Müfettiş Yardımcılığı için açılacak giriş sınavlarının yapılmasına ve sonuçlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 8 inci maddesi ile 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük Makamı

: T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürünü,

b) Sandık (Genel Müdürlük)

: T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür

: T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürünü,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığı

: T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Kurul Başkanı

: T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

f) Müfettiş

: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı ile Genel Müdürlük Başmüfettişlerini ve Müfettişlerini,

g) Müfettiş Yardımcısı

: Yetkili veya yetkisiz Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılarını,

h) Teftiş Kurulu Personeli

: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunda görevli müdür, uzman şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur, sekreter, daktilograf ve yardımcı hizmetli kadrolarında bulunan personeli,

ı) Eleme Sınavı Yönetmeliği

: 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Yönetmeliğini,

i) Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı

: Eleme Sınavı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sınavı,

j) (KMS)

: Eleme Sınavı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sınav sözcüklerinin kısaltılmışı,

k) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

: Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavı,

l) Yönetmelik

: Bu Yönetmeliği,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş, Atanma Usul ve Esasları

Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı

Madde 5 — Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, Eleme Sınavı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan sınavda (KMS) başarılı olmak gerekir.

Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Sınav Kurulu

Madde 6 — Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Genel Müdürlük Makamının Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında, 4 Müfettişten teşekkül eder. Ayrıca, Müfettişler arasından 4 yedek üye tespit edilir.

Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilebilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden de yararlanılabilir.

Giriş Sınavı Şartları

Madde 7 — Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için; aşağıdaki vasıf ve şartlara haiz olmak gerekir.

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının 1 inci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

d) Giriş sınavına iki defadan fazla girmemiş olmak,

e) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak,

f) Yapılacak inceleme sonucunda, sicil tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak. Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Kurul Başkanlığınca yaptırılacak araştırma ile tespit edilir.

Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 8 — Müfettiş Yardımcılığı için açılacak giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer,giriş şartları, istenen belgeler, sınav konuları ile başvuru yerleri ve sürelerine ilişkin hususlar, sınav tarihinden en az bir ay önce başlamak üzere, Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı en az iki gazete ile ilan olunur. Son ilan, başvuru tarihinin bitiminden en az 15 gün önce yapılır.

Adayların müracaat ve kayıt süresinin bitimi ile sınavların başlangıç tarihi arasında en çok 15 gün süre bırakılır.

Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 9 — Sınava girmek isteyen adaylar, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye sınava hangi yabancı dilden girileceği varsa iş ve ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Kurumlar için merkezi eleme sınavı (KMS) belgesi aslı veya noterden onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği, (7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen okullara denk okullar için, ayrıca ilgili mercilerden alınacak belgenin aslı veya örneği)

d) Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) 4,5x6 ebadında 3 adet fotoğraf,

f) Sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

g) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

h) Adayın kendi el yazısı ile yazılan özgeçmişi. (Bu özgeçmişde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları ve yerlerini, yüksek tahsilden sonra ne gibi görev ve işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresleri belirtilir.)

d, f, g bentlerinde yazılı belgeler yalnız yazılı sınavı kazanıp, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenir.

Bu belgelerin son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına elden verilmesi veya posta ile kurum kayıtlarına girecek şekilde gönderilmesi gerekir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı adaylar hak talep edemezler.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Madde 10 — Giriş Belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavı kazananlardan başvuru dilekçesi ve ekinde yer alan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

Madde 11 — Giriş sınavına girmeye hak kazanmış adaylara, Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçerliliği sınav sonunda bitecek şekilde hazırlanmış, fotoğraflı bir "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Belgesi" verilir.

Giriş Sınavı Yerleri

Madde 12 — Yazılı sınav Ankara’da ve Genel Müdürlük Makamınca lüzum görüldüğü takdirde aynı zamanda başka illerde de yapılabilir.

Yazılı sınavda başarı gösterenlerin sözlü sınavları ise yalnız Ankara’da Teftiş Kurulu Başkanlığının uygun göreceği yerde yapılır.

Sınav Konuları

Madde 13- —Giriş sınavı beş grup halinde, aşağıda gösterilen konulardan yapılır.

A - Hukuk Grubu

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdari Yargı)

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

d) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar ve akdin muhtelif nevileri)

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak)

g) İcra ve İflas Hukuku

h) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

B - İktisat Grubu

a) Ekonomi (Makro, Mikro İktisat)

b) Uluslararası İktisat

c) İşletme İktisadı

d) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

C - Maliye Grubu

a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)

b) Maliye Politikası

c) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

D - Muhasebe Grubu

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Bilanço, Bilanço Analizi ve Teknikleri

E - Yabancı Dil

a) İngilizce

b) Fransızca

c) Almanca

Dillerinden birisi.

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 14 — Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavları sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Her soruya verilecek notlar Sınav Kurulunca saptanır. Soru kağıtlarının altı Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınava ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılır, arkaları mühürlenip Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Görevlendirme

Madde 15 — Teftiş Kurulu Başkanı, yapılacak yazılı sınavları gözetmek üzere Sınav Kurulu dışında yeterince Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı görevlendirir.

Gözetmenlere yardımcı olmak üzere, ayrıca Teftiş Kurulu Personeli de görevlendirilebilir.

Sınav Kurulu ile gözetmenler; sınav salonlarının hazırlanması, sınavların sıhhatli şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almak, sınav yerinin seçimi, hazırlanması ve sınavda kullanılacak malzemelerin temininde Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak, Teftiş Kurulu Başkanının sınavla ilgili verdikleri diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Yazılı Sınavların Yapılış Şekli

Madde 16 — Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlar.

Her aday, adaylık belgesi kontrol edilmek suretiyle salona alınır. Sınava giren adaylar, yanlarında adaylık belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Soru zarfları, daha önce açılmamış ve mühürlü oldukları adaylara gösterildikten sonra açılır. Sınav sorularını kapsayan zarfların açılması esnasında, durumu tespit etmek üzere tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ve sınava iştirak eden, adaylardan ikisi tarafından imzalanır.

Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler. Adaylar sınav sorularının cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan, sınavlarda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır, bir daha giriş sınavına alınmazlar.

Sınav, önceden tespit edilmiş saatte bitirilir.

Sınav kağıtları bir zarfa konur, üzerine hangi yerdeki hangi sınava ait olduğu yazılır, gözetmenlerce mühürlenip, imzalandıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir.

Sınava giren ve girmeyen kişilerin belirtildiği, sınav sırasında bir olay olmuşsa, bu hususun da açıklandığı bir tutanak düzenlenir, imzalanır ve sınav kağıtlarının bulunduğu zarfla birlikte gözetmenlerce Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir.

Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

Madde 17 — Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Yabancı dil ortalamaya katılmaz. Ancak adaylar arasında genel ortalama notunun eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Her sınav grubuna ait sınav kağıtları, Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından aynı zamanda ve bir arada incelenerek ayrı ayrı numaralar verilir ve bu numaraların ortalaması sınav kağıtlarının üzerine rakam ve yazı ile yazılır. Bütün kağıtlar okunup değerlendirildikten ve verilen not sınav kağıdı üzerine yazıldıktan sonra kağıtların isim ve aday numarası yazılı olan kapalı köşesi açılır ve notlar, aday sıra numarasına göre düzenlenmiş bulunan cetvellere dökülür. Yazılı sınav neticesi bir tutanak ile tespit edilir ve Sınav Kurulu Başkanı ile üyeleri tarafından imzalanır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 18 — Yazılı sınav sonunda başarı gösteren ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, başarı derecelerindeki sıraya göre bir listede gösterilerek, Genel Müdürlükte uygun yerlerde ilan edilir. Ayrıca, sözlü sınava çağrılacak adaylara sınavın yerini, gününü, saatini belirtilen bir taahhütlü mektup ile gerekli bildiri yapılır.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 19 —Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınav, yazılı sınavda başarı göstermiş olan adaylara yapılmış bulunan bildirilerde belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konuları bilgilerinin yoklanması yanında zeka, intikal süresi, ifade ve ikna kabiliyeti, davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 20 — Sözlü sınavda adaylara, Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65’den aşağı olmaması gerekir. Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

Giriş Sınavı Sonucunun Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Madde 21 — Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için ortalama giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 22 — Sınava katılanlar sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe ile Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 10 gün içinde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulu inceleme sonuçları kesindir.

Atanma ve Kıdem Sırası

Madde 23 — Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır. Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve duyurulan boş müfettiş yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı duyurulan kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavını kazanıp atandığı halde göreve başlamayan veya sınavı kazandığı halde kadro yetersizliği nedeniyle atanamayanlar sonradan atanmak için istek de bulunamazlar, sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar, bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezler ise haklarını kaybederler. Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın süresinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 24 — Adayların sınavlara iki defadan fazla girip girmediklerinin belirlenebilmesi açısından sınavlara katılan adayların bir listesi çıkarılır. Bu listeler ile sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl süre ile Kurulca, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler ise bir dosya halinde Sandık Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca en az iki yıl süre ile saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kaldırılan Hükümler

Madde 25 — 28/01/1996 tarihli ve 22537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; basınç odası kullanılarak yapılan hiperbarik oksijen tedavi yöntemi ile hastalıkların tedavi esaslarını, bu uygulamayı yapacak olan sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenleri ve bunların hiperbarik tedavi ile ilgili faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümleri ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun : 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu,

b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Müdürlük : İl Sağlık Müdürlüğünü,

e) Hiperbarik oksijen tedavisi : Basınç kabini içinde 1 atmosferden yüksek basınç altına alınan hastaya %100 oksijen solutarak uygulanan bilimsel ve modern tedavi yöntemini,

f) Sağlık kuruluşu : Hiperbarik oksijen tedavi yönteminin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarını,

g) Hekim : Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip tabipleri,

h) Uzman hekim : Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan ve Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre deniz ve sualtı hekimliği ile hava ve uzay hekimliği dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış tabipleri,

i) Sertifikalı hekim: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kursu başarı ile tamamlayan hekimler ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında açılan (asgari 3 aylık ve uygulamalı) Dalgıç Tabip Subay kursunu başarı ile tamamlayan hekimler veya yurtdışında hiperbarik oksijen konusunda asgari 3 aylık eğitim aldığını yapılan sınavda bu eğitimi başarı ile tamamladığını belgeleyen ve başvurmaları sonucu Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirmede yeterli görülen hekimleri,

j) Basınç kabini : Tedavi edilecek hastaların bulunduğu basınçla doldurulan tek veya çok kişilik odayı,

k) Ana kabin : Tedavi amaçlı kullanılan kabin kısmını,

l) Ön kabin : Hasta ve personelin ana kabine giriş ve çıkışını sağlayan kısmını,

m) İnceleme komisyonu : İl sağlık müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, açılacak sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu sağlık ocağından bir hekim, olmak üzere toplam üç kişiden oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşlarının Kurulması ve Açmaya Yetkili Kişiler

Kurulma

Madde 5 — Bu tür sağlık kuruluşlarındaki çok kişilik basınç kabinleri; özel hastane veya Cerrahi Müdahale Birimleri bünyesinde bir ünite şeklinde İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni alınmış, yangına karşı güvenlik önlemlerine sahip binalarda müstakil olarak binaların giriş veya zemin katında, tek kişilik basınç kabinleri binanın herhangi bir katında kurulur.

Sağlık Kuruluşu Açmaya Yetkili Kişiler

Madde 6 — Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını Kanun uyarınca mesleğini serbest icra eden hekim veya uzman hekimler ile özel hastaneler mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları açabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Açılma İzin İşlemleri

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Madde 7 — Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mes’ul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ve ekli dosya ile başvurmaları gerekir. Dilekçe ve ekli olarak başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Sağlık kuruluşunun unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes’ul müdür tarafından imzalı başvuru dilekçesi,

b) Sağlık kuruluşunun, yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından tasdik edilmiş krokisi,

c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuatına göre yetkili mercilerden alınan belge örneği,

d) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile ortaklarının tamamının hekim olduklarını belgelemek üzere söz konusu şirket ortaklarının diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlük tarafından onaylı birer örneği,

e) Sağlık kuruluşunda kullanılacak cihazları gösterir bir liste,

f) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans bulunduruluyor ise 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre verilmiş olan ve ambulans ve donanım ile ilgili bilgileri gösteren mes'ul müdür tarafından onaylı belge ve Müdürlük tarafından onaylı ruhsatname örneği,

g) Mes'ul müdürün, açılacak sağlık kuruluşunda mes'ul müdür olarak çalışacağına dair noterlikçe tasdikli mes'ul müdürlük sözleşmesi ile mes'ul müdüre ait tasdikli nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf ve uzmanlık diplomasının veya sertifikanın noter tasdikli birer örneği,

h) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimler için bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes'ul müdür tarafından onaylı bir örneği,

i) Sağlık kuruluşunda çalışacak sağlık ve sağlık dışı tüm personele ait diplomalarının noter veya Müdürlük tarafından tasdikli birer suretleri,

j) Müstakil binada değil ise kat maliklerinden alınacak muvafakat belgesi,

k) Çalışan personellerden en az ikisinin yangına karşı müdahale edebileceklerini gösteren belgelerin birer örneği,

l) Yoğun bakımı olan bir özel hastane veya anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile yapılan sözleşmenin bir örneği,

m) Sağlık kuruluşunda bulunacak güvenlik önlemlerini belirtir etraflı bir liste,

Özel hastane, Cerrahi Müdahale Birimleri bünyesinde açılacak yerler için Bakanlıkça verilen özel ruhsatname eklenir ve (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler, askeri hekimler için (h) bendinde belirtilen belgeler istenmez.

Bu belgeler iki nüsha olarak eklenerek bir dosya halinde hazırlanır.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun olarak düzenlenen dosya üzerine, inceleme komisyonu tarafından sağlık kuruluşu yerinde incelenerek rapor hazırlanır. İnceleme neticesinde açılması istenen sağlık kuruluşunun eksikleri varsa tamamlattırılmasından sonra yeniden değerlendirilip Valilik görüşleri ile birlikte ilgili belgeler ve dosyası eksiksiz olarak Bakanlığa gönderilir.

Başvuru dosyası, Genel Müdürlük tarafından incelenir. Dosya içeriği Yönetmeliğe uygun bulunursa, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında Müsteşarlık makamından alınan onayla kurulan, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi, uzman veya sertifikalı hekim, anestezi ve reanimasyon uzmanı hekim ve basınç odası konusunda bilgili mühendisten oluşan 5 kişilik teknik komisyona gönderilir. Teknik komisyon tarafından en geç bir ay içerisinde dosya üzerinde ve sağlık kuruluşu yerinde inceleme yapıldıktan sonra durum tespit raporu hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilir. Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde Bakanlıkça EK-1 de gösterilen Uygunluk Belgesi, mes’ul müdür adına EK-2 de gösterilen Mes’ul Müdürlük Belgesi düzenlenir ve daha sonra Müdürlük tarafından diğer çalışanlarının her birine EK-3 de gösterilen Personel Çalışma Belgesi düzenlenir.

Düzenlenen Uygunluk Belgesi, Mes’ul Müdürlük Belgesi ve Personel Çalışma Belgesinin asıllarının birer örnekleri sağlık kuruluşunun mes’ul müdürüne imza karşılığı verilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu açmış ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda 7 nci maddede belirtilen evraklar ile başvuru aynen tekrarlanır.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş Altyapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel Altyapı Standartları

Mes’ul Müdür

Madde 9 — Bu sağlık kuruluşlarında uzman hekim veya sertifikalı hekim olan bir mes'ul müdür bulunur. Mes'ul müdürün bulunmadığı ve sağlık kuruluşunun hizmet verdiği saatlerde yetki devri yaptığı bir hekim bulunur. Mes'ul müdür sadece bir sağlık kuruluşunda mes'ul müdürlük görevini üstlenebilir.

Mes'ul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur. Mes'ul müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun işleyişinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar. Özel hastane bünyesinde kurulan sağlık kuruluşlarında ise idari işlerden hastane başhekimi ile birlikte ve tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur.

Mes'ul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Sağlık kuruluşunda göreve başlayan sağlık personelinin çalışma belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe başvurarak alınmasını sağlamak,

f) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

g) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,

h) Çalışma saatleri dışında mes'ul müdürlük görevini devrettiği sorumlu tabibin mes'ul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,

i) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

j) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

k) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

l) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu temin etmek,

m) Çalışan personelin başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak,

n) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek,

o) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde Müdürlüğe bildirmek.

Mes'ul müdür, sağlık kuruluşunun kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

Mes'ul müdür, sağlık kuruluşundaki görevini sona erdirmek istediğinde veya mes'ul müdürün görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun sağlık kuruluşunun sahibi veya mes'ul müdürü tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi şarttır.

Mes'ul müdürler, mesleklerini serbest olarak sadece mes'ul müdürlük yaptıkları sağlık kuruluşunda icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir başka özel sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest olarak icra etmeleri yasaktır.

Çalışacak Hekimler

Madde 10 — Sağlık kuruluşunda hekimler, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. Muayene odalarına diplomaları, varsa uzmanlık diplomaları veya sertifikalarını, personel çalışma belgelerini asarlar. Bu sağlık kuruluşlarında biri uzman hekim veya sertifikalı hekim olmak üzere en az iki hekim bulunur.

a) Uzman hekim veya sertifikalı hekim;

Hastalara hiperbarik oksijen tedavisi uygulaması sırasında mutlaka sağlık kuruluşunda bulunur. Hiperbarik oksijen tedavisinin yürütülmesinden bizzat sorumludur. Ayrıca sağlık kuruluşunda tespit ettikleri alet ve cihazların tüm güvenliğinin mes’ul müdüre bildirilmesinden ve eksikliklerin giderilmesinin takibi ile ilgili mercilere bildirilmesinden sorumludur.

b) Hekim;

Hastaların tedavi öncesi ve sonrasında muayenelerini yaparak, tedavi sırasında uzman hekim veya sertifikalı hekime yardımcı olmaktan ve hastaların izlenmesinden sorumludur.

Sağlık Personelleri

Madde 11 — Bu sağlık kuruluşlarında sağlık personellerinin hastalara uygulanacak tedaviler sırasında bakımı ve kontrolü ile ilk müdahaleyi yapabileceklerine dair eğitim gördüklerini belgelemeleri gerekir.

Teknisyen

Madde 12 — Sağlık kuruluşunda basınç odasını kullanacak en az bir basınç odası teknisyeni bulundurulur. Bu teknisyen, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarının Sualtı Teknolojisi mezunu olup, basınç operatörlüğü belgesi almış veya Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında birinci sınıf dalgıç eğitimi görmüş ya da Bakanlık tarafından bu konuda yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından açılan eğitim programını başarı ile tamamladığı Bakanlık tarafından yapılacak sınav ile onaylanmış bir hemşire veya sağlık memurudur.

Diğer Hususlar

Madde 13 — Bu sağlık kuruluşlarında çalışan personel yılda en az bir defa yüksek basınç altında çalışabilirliği açısından sağlık muayenesinden geçirilmeli ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgelemelidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bina ve Basınç Kabinleri Altyapı Standartları

Bina

Madde 14 —Sağlık kuruluşları bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun şekilde 5 inci madde de belirtilen özelliklerdeki binalarda kurulur.

Bu binalarda kurulan sağlık kuruluşunun,

a) Hasta dolaşımının olduğu mekanların zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir, yanmaz özellikte malzemeden döşenmiş olmalıdır.

b) Hasta dolaşımının bulunduğu her birimin ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezi ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılmalı, sıcak mevsimlerde uygun bir sistem ile soğutma sağlanmalıdır.

c) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar beton, alçıpan, benzeri malzemelerle yapılmış olmalı, ahşap malzeme kullanılmamalıdır.

d) Bütün birimleri aynı bina içerisinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalıdır.

e) Tüm birimlerde usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanmalıdır.

f) Bina içinde tavanlara monte edilmiş yeterli sayıda duman sensörü bulunmalıdır.

g) Bina içinde yağmurlama sistemi ve/veya kolay erişilebilir yangın musluğu ve hortumu bulunmalıdır.

h) Her bölmede yağmurlama sistemi bulunmalı, bu sistem içeriden ve kontrol panelinden aktive edilebilmelidir.

i) Sağlık kuruluşunda gelişebilecek elektrik kesintileri durumunda basınç kabinini çalıştırabilecek kapasitede en az bir adet jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.

j) Kompresörler ve yüksek basınçlı hava depoları, ayrı bir bölümde, binanın dışı ile irtibatlı bir alanda bulunmalıdır.

k) Basınç kabininin yerleştirildiği bölümde oluşabilecek bir dumanı dışarıya ventile edebilecek sistem bulunmalıdır.

l) Hava kirliliği durumunda temiz hava oluşturacak bir basınç deposu bulunmalıdır.

m) Oksijen tüpleri veya oksijen likit tankları, basınç odasından uzakta, binanın dışı ile araç bağlantılı olabilecek ve iyi havalanan bir bölümünde veya açık alanda bulunmalıdır.

n) Oksijen egzost sisteminin bina dışındaki çıkışı insan boyunun üzerinde ve el ile ulaşılamayacak bir düzende olmalıdır.

o) Basınç odası içindeki tüm hava ve oksijen devreleri, kablolar, egzost devresi kapalı bir sistem arkasına gizlenmiş olmalıdır.

p) Basınç kabini patlayıcı ve yanıcı madde barındırılan sahalarda kurulmamalıdır.

r) Sağlık kuruluşu kurulacak bina dahilinde yangına hassas kağıt, kereste, boya, tiner, LPG gibi yanıcı, patlayıcı malzemelerin üretimi yapılmamalı ve depolanmamalıdır.

s) Basınç kabinlerinde, gaz deposunda, oksijen deposunda ve operatör masasının bulunduğu sahada yanıcı herhangi bir şey bulunmamalıdır.

t) Basınç kabinin bulunduğu salonda her 20 metrekare için bir adet, diğer alanlar için her 40 metrekare için bir adet 10 litrelik yangın söndürücü bulunmalı, yangın söndürücüler çalışma durumunu gösteren göstergeli tip olmalıdır ve imalatçı firmanın önerdiği tarihlere uygun biçimde yeniden doldurulmalıdır.

Basınç Kabinleri Sertifikasyonu

Madde 15 — Tek ve çok kişilik basınç odalarının uluslararası basınç testi sertifikasyonu, medikal sertifikasyonları ile sistemde kullanılan malzemelerin sertifikasyonları olmalıdır ve bu sertifikasyonlar onaylanmalıdır.

Basınç Kabinleri

Madde 16 — Filtre edilmiş, solunabilir hava ile basınç altına alınan akrilik, çelik veya alüminyum gövdeli tek ve çok kişilik basınç kabinlerinde;

a) Basınç kabini yanmaz boya ile boyanmış ve içindeki tüm malzemeler ile tefrişat zor yanar materyalden imal edilmiş,

b) Basınç kabinindeki tüm kablolar teflon veya silikondan veya benzeri materyalden imal edilmiş,

c) Bir maske veya başlık (her kişiye bir adet olacak şekilde) ile solunan ekspire edilen oksijeni, basınç kabini içinden bina dışına kadar atabilen kapalı bir oksijen egzost sistemi,

d) Hasta giriş için bir sedyenin rahatça geçebileceği, kolay açılıp kapanabilen en az 50 cm. çapında bir kapak,

e) Basınç kabini ile dışarı arasında bağlantı için çift yönlü çalışabilen, tedavi sırasında içerinin sürekli dinlenebilmesini sağlayan elektrik kesilmesinde bile çalışabilecek diafon sistemi,

f) Tüm hastaların dışarıdan rahatlıkla izlenmesi için ön bölmede birer ana bölmede en az ikişer tane olmak üzere (iki tarafta ayrı ayrı olmak üzere her 1 metre için bir adet ve en az 20 cm. çapında) yeterli sayıda lumboz,

g) Soğuk ışık kaynağıyla veya harici olarak ön bölmede bir, ana bölmede en az iki odaktan yapılan genel aydınlatma sistemi,

h) Basınç kabini içinde oksijen yüzdesini, sıcaklığı, derinliği ve zamanı gösteren bir panel ve sıcaklığın belli değerler arasında tutulmasını sağlayan ısıtma ve soğutma sistemi,

i) Kontrol paneli üzerinde; her iki bölme için ayrı ayrı olmak üzere derinliği, zamanı, oksijen yüzdesini, sıcaklığı, gösteren göstergeler ile depo hava ve oksijen basınçlarını gösteren göstergeler, her iki bölmeyi ayrı ayrı kontrol edebilecek vana sistemi, acil ikaz lambası, acil ikaz düğmesi, yangın söndürme sistemi vanası, ana oksijen devresi vanası, komünikasyon düzeneği,

j) Basınç kabinine hava girişi ve çıkışı uçlarında etkin susturucular ile acil durumlarda içerideki havayı boşaltılacak vana sistemi,

k) Basınç odalarında oksijen %22 yi geçtiğinde sesli ve ışıklı uyarı düzeneği ve oksijen devresinden hava verecek otomatik veya manuel düzenek,

l) Basınç kabini içinde serbest akış oksijen sisteminin oksijeni de diğerleri gibi kapalı bir oksijen egzost sistemi ile bina dışına atılmayı sağlayan sistem,

m) Basınç kabini içindeki tüm kablolar, oturma koltukları, tekstil ürünleri gibi bulunan malzemeler silikon, teflondan veya benzeri yanmaz materyalden imal edilmiş olmalı ve bu konuda TSE standartlarına uyulmalıdır,

n) Basınç kabininin ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılacak olan basınç kabinindeki fan maksimum 12 volt ile çalışmalı ve fırçasız tip olmalıdır,

o) Basınç kabini içinden ve kontrol panelinden kumanda edilebilecek ve dakikada 100 feet çıkış sağlayabilecek acil çıkış valvi,

p) Basınç kabini içinde her bölmede kolay ulaşılabilir bir yerde ve kontrol panelinde sesli ve ışıklı acil ikaz düğmesi,

r) Tüm oksijen sistemi, oksijen overdump/egzost sistemindeki negatif fark basıncının 60 milibarı geçmesini engelleyecek emniyet regülatörleriyle donatılmış,

s) Kompresörlerin kurutucu ve filtre sistemleri ve ayrıca basınç kabininin hacmi ile orantılı bir hava destek sisteminin yeterliliği onaylanmış,

olmalıdır.

Ayrıca çok kişilik (multiplace) basınç kabinlerinde yukarıda belirtilenlere ilave olarak;

a) Basınç kabini en az 180 cm. çapında, her hasta için en az 45 cm. genişliğinde düzenlenmiş oturma alanı ve oda içindeki sağlık personeli için katlanabilir oturak, kabindeki her kişi için minimum 3 m3 hacmi,

b) Basınç odasında oturan sağlık personeli ve hastaların durumunu görüntüleyen ve izlenmesini sağlayan kamera sistemi,

c) Her koltuk hizasına gelecek şekilde yeterli güçte aydınlatılmış ortam,

d) Basınç kabinlerinde ön bölmede bir, ana bölmede en az iki adet basınç altında çalışabilen yangın söndürücü veya yağmurlama sistemine bağlı olarak her bölmede el ile kumanda edilebilen bir hortum, ayrıca ön bölmede bir, ana bölmede iki adet yangın battaniyesi,

e) Çok kişilik basınç kabinlerinin kontrol konsolunda acil durum kontrolü olanağı bulunmalıdır. Bu sayede ön ve ana bölmelerin basınç kontrolleri %100 oksijenden havaya geçebilme ve ana bölmenin havalandırılması yapılabilmelidir.

f) Ana bölme üzerinde yer alan çift taraflı açılabilen kapak sistemine sahip ilaç bölmesi,

g) Hastaların tümünün kontrol paneli üzerinden görülmesini sağlayabilecek sayıda monitör sistemi ile bu görüntülerin kaydedilmesini sağlayabilecek video donanımı,

h) Ana bölmede tıbbi malzemenin konulacağı çelikten mamul bir dolap,

olmalıdır.

Basınç Kabinlerindeki Boru Devreleri

Madde 17 — Basınç kabinlerindeki tüm boru devreleri fonksiyonlarına ve akış yönüne doğru aşağıda belirtildiği şekilde boyanarak kodlanmalıdır.

a) Helyum

Mat sarı

b) Oksijen

Yeşil

c) Helyum-Oksijen Karışımı

Mat Sarı/Yeşil

d) Nitrojen

Açık Gri

e) Egzost

Gümüş

f) Hava (Alçak Basınç)

Siyah

g) Hava (Yüksek Basınç)

Siyah

h) Soğuk Su

Mavi Beyaz

i) Sıcak Su

Kırmızı/Beyaz

j) Seyyar Su

Mavi

k) Yangın Savunma Materyali

Kırmızı

Basınç Kabinlerinde Hava Numune Standardı

Madde18 — Basınç kabinlerinde kullanılan havada kompresör çıkışından alınan hava numunesi, aşağıda belirtilen solunum standartlarına uygun olmalı ve bu havanın en az 6 ayda bir resmi bir kurum tarafından tahlili yapılarak belgelenmelidir.

a) Oksijen %20-22 arasında.

b) Yağ buharı: 5 mg/metreküp (maksimum).

c) CO: 10 ppm (maksimum).

d) CO2: 500 ppm (maksimum).

e) Koku ve tat yok.

Basınç Kabinleri Çalışma Basınçları

Madde 19 — Çok kişilik basınç kabinleri 5,5 atmosfer, tek kişilik basınç kabinleri 3 atmosfer, tek kişilik çelik basınç kabinleri 5,5 atmosfer maksimum çalışma basıncına sahip olmalıdır. Test basıncı maksimum çalışma basıncının 1,5 katı üzerinde bulunmalıdır. Basınç kabinlerinin her bölmesi için ayrı ayrı olmak üzere maksimum çalışma basıncının 0,1 atmosfer üzerinde devreye girecek emniyet valvi bulunmalı ve bu özelliklerle ilgili olarak her beş yılda bir yapılacak testler uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmalıdır.

Hava Depoları Çalışma Basınçları

Madde 20 — Yüksek veya alçak basınçlı tüm hava depolarının test basıncı, maksimum çalışma basıncının 1,5 katı üzerinde bulunmalı, maksimum çalışma basıncının emniyet valvi bulunmalı ve bu özelliklerle ilgili olarak her beş yılda bir yapılacak testler uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmalıdır.

Sağlık Kuruluşunda Bulunması Gereken Uyarılar

Madde 21 — Sağlık kuruluşunun birimlerinin duvarlarında, basınç kabini dışında EK-6 da belirtilen basınç kabinine girecek hasta ve personelin uyması gereken kuralları gösteren uyarı levhaları bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşu Birimleri, Malzeme ve Tabela Standartları

Bulundurulması Zorunlu Asgari Araç ve Gereçler

Madde 22 — Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında hastaların izlenmesi için EK-4 de belirtilen araç ve gereçlerin bulunması zorunludur.

Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler

Madde 23 — Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur;

a) Hasta bekleme salonu: Asgari 25 metrekare yüzölçüme sahip, hasta kullanımına uygun şekilde döşenmiş ve içerisinde hasta kabul ve kayıt görevlisi bölümünün de bulunduğu ayrı bir mekan,

b) Hasta muayene odası: Hastaların muayene edilebileceği, asgari 6 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir oda veya bölünmüş mekan

c) Acil odası: Asgari 8 metrekare yüzölçüme sahip, acil müdahale için gerekli olan asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu, sağlık kuruluşunun girişine yakın ve kullanıma uygun bir yerde bulunan ayrı bir oda,

d) Pansuman odası: Gerektiğinde hastaların pansuman ve yara bakımlarının yapılacağı ve başkaca bir bölüm tahsis edilmemiş ise, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirildiği oda,

e) Tedavi ünitesi salonu: Çok kişilik basınç kabini ve tedavi panosu için en az kabinin kişi kapasitesine göre belirlenecek büyüklükte salon (15 metrekareye kişi başına en az 2 metrekare olacak şekilde ilaveyle hesaplanacak alan), ayrıca tek kişilik basınç kabininin her biri için en az 15 metrekarelik salon,

f) Hasta soyunma odası: Hastaların tedavi öncesi ve sonrası giyinip soyunabilecekleri, soyunma dolapları içeren bir oda,

g) Hiperbarik oksijen tedavisi için kullanılacak transkütan oksijen ölçümü, doppler, spirometri, odiometri gibi ölçümlerinin yapılması halinde bunların yapılabileceği şekilde düzenlenmiş mekanlar,

h) Arşiv birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

i) Asgari iki adet tuvalet ve lavabo,

j) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

k) Kompresör ve hava depolama bölümü,

l) Oksijen donanım bölümü.

Hasta Bekleme Salonu ve Muayene Odaları

Madde 24 — Sağlık kuruluşunun bekleme salonunda; sağlık kuruluşuna ait Uygunluk Belgesinin aslı, Mes’ul Müdürlük Belgesinin aslı, çalışan uzman hekim dahil tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, EK-6 da gösterilen basınç kabinine girecek olan hastaların ve sağlık personelinin uyması gereken kuralları gösteren tabela, muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösteren bir fiyat listesi, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği Müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste hasta ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır.

Hasta muayene odalarının kapısında hizmet verilen dalın adı, duvarında hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan hekimin veya birden çok aynı dalda hekim görev yapıyor ise bütün hekimlerin diploma ve var ise uzmanlık belgeleri veya sertifikalarının aslı veya noterlikçe tasdikli bir örneği ve personel çalışma belgelerinin aslı asılı olarak bulunur.

Tabela

Madde 25 — Sağlık kuruluşunun dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. Bu tabelanın azami boyutları 8 metrekare yüzölçümünde olabilir. Sağlık kuruluşunun birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada, kuruluş ismi tek renkli olmak üzere, en fazla iki renk kullanılabilir. Sağlık kuruluşu faaliyette bulunduğu saatlerde tabelasını ışıklandırabilir veya dışından aydınlatabilir.

Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, Özel ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben ise, bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan Hiperbarik Oksijen Merkezi unvanı yer alır.

Tabelalarda ve diğer basılı materyalde kullanılan, Özel ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılır, Özel ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3 ünden küçük olamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kuruluşun İşleyişi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluşun Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Esasları

Madde 26 — Sağlık kuruluşu tek kişilik veya çok kişilik basınç odalarından oluşur. Bu sağlık kuruluşunda faaliyet gösterdiği saatler içerisinde bir hekim ve hiperbarik oksijen tedavisi yapılması sırasında en az bir uzman hekim veya sertifikalı hekim bulunur.

Tedavi Uygulanacak Hastalıklar

Madde 27 — Sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanacak hiperbarik oksijen tedavisi, UHMS (Underwater Hyperbaric Medical Society) ve ECHM (Europan Committee of Hyperbaric Medicine) derneklerinin yayımladığı ve bildirdiği hastalıklara uygulanabilir. Sağlık kuruluşlarında hastalara uygulanacak hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları EK-5 de belirtilmiştir.

Kıyafet

Madde 28 — Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar.

Tek kişilik ve çok kişilik basınç kabinlerinde tedaviye giren hastalar ve sağlık personeli saf pamuklu ve yanmaz materyalden yapılmış bulunan TSE standartlarına uygun özel giysi, başlık ve patik giymelidir.

Tıbbi Atıkların İmhası

Madde 29 — Sağlık kuruluşlarında kullanılan sarf malzemeleri ve diğer tıbbi atıklar Tıbbi Atık Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Arşiv

Protokol Defteri

Madde 30 — Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere EK-7 de gösterilen ve Müdürlük tarafından onaylı Protokol Kayıt Defteri bulundurulur. Bu deftere hiperbarik oksijen tedavisi için başvuran ve sevk edilen hastaların kimlik bilgileri, uygulanan tedavi ve diğer bilgiler eksiksiz olarak kayıt edilir.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 31 — Sağlık kuruluşunda, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için EK-8 de gösterilen Müdürlük tarafından onaylanan iki adet Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

Kayıt

Madde 32 — Sağlık kuruluşuna başvuran her hasta, Protokol Kayıt Defterine kaydedilir. Her hekim, işyerinin ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi imzasını atar ve kaşesini basar. Ayrıca verilen istirahat raporları iki nüsha halinde düzenlenip Protokol Kayıt Defterine günlük olarak kayıt ve ilgili hekim tarafından tasdik edilir. Ayrıca başvuran hastalara uygulanan tedavi protokolünün bir örneği hasta dosyasına eklenir. Raporların bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır.

Arşiv

Madde 33 — Sağlık kuruluşuna başvuran hastalara yapılan müdahale ve tedaviler hastalara ait dosya veya kartlara işlenir. Bu kayıtlar sağlık kuruluşunun arşivinde beş yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

Madde 34 — Sağlık kuruluşu Müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekiplerince düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma ve Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler en az 6 ayda bir yapılır. Denetimlerde EK-9 da gösterilen Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.

Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen bir hekim, varsa uzman hekim veya sertifikalı hekim olmak kaydıyla en az iki sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir.

Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, Denetleme Formunda eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, Denetleme Formunda eksikliğin devamında verilecek faaliyet durdurma süresinde belirlenen süre boyunca faaliyet durdurması uygulanır. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda; süresiz durdurulanın ise, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermediği tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi geçersiz sayılarak iptal edilip geri alınır.

Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda Denetleme Formundaki birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan hüküm için belirlenen süre uygulanır.

Devir Durumu

Madde 35 — Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarının devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.

Devir alan kişiler; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla, devir alacaklarına dair dilekçe ve 7 nci maddenin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ile birlikte Müdürlüğe onbeş gün içerisinde başvururlar.

Yasaklar

Madde 36 — Bu Yönetmelik kapsamında olan sağlık kuruluşları ile kişiler Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:

a) Uygunluk belgesi almadan faaliyete geçilemez.

b) Sağlık kuruluşlarında, Personel Çalışma Belgesi düzenlenen hekimler ve diğer sağlık personeli dışında hekim ve sağlık personeli çalıştırılamaz.

c) Hekim unvanı kazanmamış intörn, stajyer öğrenciler ve uzmanlık eğitimi gören asistanlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli izinleri olmayan Türk soylu yabancı hekimler sağlık kuruluşunda çalıştırılamayacağı gibi; bir sağlık kuruluşunda çalışan hekim ve diğer sağlık personeli başka bir sağlık kuruluşunda çalışamaz ve çalıştırılamaz.

d) Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.

e) Sağlık kuruluşu bir şirket ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılamaz.

f) Aynı il hudutları içinde aynı isim altında ve aynı sayılabilecek bir isimle birden fazla sağlık kuruluşu bulunamaz.

g) Sağlık kuruluşu, şubesinin tabelasında, şubede verilecek hizmetler dışında asıl adresteki branşları belirtilemez.

h) Müdürlükçe adlarına Personel Çalışma Belgesi düzenlenmemiş hekim ve hekim dışı sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, sağlık kuruluşunda çalıştırılamaz.

i) Herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda bir özel sağlık kuruluşunda mesleğini serbest olarak da icra etmek isteyen sağlık personelinin, çalışmak istediği özel sağlık kuruluşunun, kamu görevi yaptıkları kuruluş ile aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde olması şarttır.

j) Yerleşim yeri olarak, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir.

k) Hekim dışı sağlık personeli, başvuran kişi için hayati olan ve o an için bir hekimin bulunamadığı acil durumlarda zorunlu ilk yardım ve tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, hekim kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbi hizmet sunamazlar. Hekim dışı sağlık personelinin, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden söz konusu personelin kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren hekim de sorumludur.

l) Sağlık kuruluşunun dış cephesinde bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela veya her ne şekilde olursa olsun tüketiciye yönelik olarak kuruluş veya hizmetleri ile ilgili yazı, ilan ve reklam benzeri ibare bulundurulamaz.

m) Aynı il sınırları içinde, özel sağlık kuruluşu açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.

n) Özel sağlık kuruluşları, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

o) Şirket ortakları içerisinde hekim dışında başka kişilerin bulunması halinde sağlık kuruluşu faaliyet gösteremez.

p) Sağlık kuruluşları yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve Uygunluk Belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

r) Sağlık kuruluşunda uzman hekim veya sertifikalı hekim bulunmadığı durumlarda hiperbarik oksijen tedavisi uygulanamaz, çalışacak diğer hekimler hiperbarik oksijen tedavisi uygulayamaz.

s) Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu kuruluşta görev yapan sağlık dışı personel tarafından kullanılamaz.

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 37 — Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.

Ancak, sadece özel sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı TCDD ve Bağlı Ortaklıkları personelinin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde giriş kademelerinden sonra ve bu Yönetmelik ekinde belirtilen görev unvanlarına yapılacak yükselmelerinde uygulanacak esasları ve asgari hizmet sürelerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, TCDD Daire Başkanlıkları ile bağlı Ünite Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri, Fabrika ve Liman İşletme Müdürlükleri, Hastane Başhekimlikleri ve Bağlı Ortaklıklarda görev yapan (İş Kanunları çerçevesinde hizmet akdi ile çalışanlar hariç) personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kuruluş

: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarını,

TCDD

: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesini,

Bağlı Ortaklık

: TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüklerini,

Genel Müdürlük

: TCDD Genel Müdürlüğünü,

Yönetmelik

: Bu Yönetmeliği,

Görevde Yükselme

: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklar personelinin bulunduğu görevden, teşkilatın hiyerarşik yapısına göre aynı veya başka hizmet sınıfında üst görevlere yapılacak atamaları,

Aynı Düzey Görev

: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların hiyerarşik yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluk bakımından benzerlik gösteren görevleri,

Üst Görev

: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların hiyerarşik yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluk bakımından üst kademelerdeki görevleri,

Alt Görev

: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların hiyerarşik yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluk bakımından alt kademelerdeki görevleri,

Görevde Yükselme Eğitimi

: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Kuruluşça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı

: Görevde yükselme eğitimini tamamlamış olanlar için ÖSYM veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak sınavı;

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Kadro ve Pozisyonların Belirlenmesi

Madde 5 — Yönetmelik kapsamına giren kadro ve pozisyonların adetleri, Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri, Liman İşletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Hastane Başhekimliklerinin ihtiyaçları, kadro ve pozisyon imkanları ile teşkilat şemaları dikkate alınarak Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenir.

Bağlı Ortaklıkların kadro ve pozisyon ihtiyaçları Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Kadro ve Pozisyonların Tahsisi

Madde 6 — 5 inci madde de öngörülen esaslar çerçevesinde belirlenen kadro ve pozisyonların Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü, Liman İşletme ve Fabrika Müdürlüğü ile Hastane Başhekimliklerine tahsisi her yıl bir Genel Müdürlük emri ile yapılır.

Tahsis edilen kadro ve pozisyonların kullanılacağı ünite veya birimlerin belirlenmesi Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Liman İşletme ve Fabrika Müdürü ile Hastane Başhekimleri yetkisindedir.

Genel Müdürlük emri ile tahsis edilen kadro ve pozisyon sayısının üzerinde teklif yapılamaz. (Yıl içinde herhangi bir nedenle boşalacak kadro ve pozisyonlara yapılacak unvan yükselmeleri bu hüküm dışındadır.)

Bağlı Ortaklık kadro ve pozisyonlarının kullanılacağı ünitelerin belirlenmesi, Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün yetkisindedir.

Hizmet Grupları

Madde 7 — Bu Yönetmeliğe tabi Kuruluş ve Bağlı Ortaklık personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılmıştır.

a) Üst Kademe Grubu

Fabrika Müdürü, Liman İşletme Müdürü, Proje Müdürü, İşletme Müdürü,

b) Orta Kademe Grubu

1) I SAYILI CETVEL

Başhekim Yardımcısı, Bölge Hukuk Müşaviri, Fabrika Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Liman İşletme Müdür Yardımcısı, Merkez Mali İşler Müdürü, Müdürler, Servis Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı,

2) II SAYILI CETVEL

Başeczacı, Başhemşire, Başkontrolör, Başmimar, Başmühendis, Hareket Bölge Amiri, Uzman Hekim, Sistem Çözümleyici,

c) Orta Kademe Yardımcıları Grubu

1) Başdispeyçer, Başhemşire Yardımcısı, Başrepartitör, Bilgi İşlem Şefi, Kontrolörler, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Müşavir Avukat, Uzman Mühendis, Uzman Programcı, Uzmanlar, Eğitim Uzmanı, Ekonomist,

2) Avukat, Dişhekimi, Eczacı, Hekim, Kaptan,

3) Başmütercim, Hareket Bölge Amir Yardımcısı, Ticaret Kontrolör Yardımcısı,

d) Şef, Amir ve Yardımcıları Grubu

1) Dispeyçer, Eğitim Program Amiri, Gar Şefi, İdari Şefler, İstasyon Şefi, İtfaiye Amiri, İtfaiye Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Misafirhane Amiri, Programcı, Repartitör, Sistem Operatörü, Teknik Şefler, Tesisler Şef Yardımcısı, Tren Şefi, Uzman Bilgi Giriş Operatörü, Uzman Sistem Operatörü, Uzman Teknisyen, Uzman Yardımcısı, Yol Şube Şef Yardımcısı, Şef Yardımcısı,

2) Biyolog, Diyetisyen, Fizikçi, Fizyoterapist, Jeolog, Kimyager, İstatistikçi, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Öğretmen, Psikolog, Şehir Plancısı, Yüksek Mimar, Yüksek Mühendis, Konstrüktör,

3) Mütercim, Programcı Yardımcısı, Tren Servis Amiri, Yüksek Hemşire, Amir Yardımcısı,

e) Genel Hizmet Grubu

1) Ambar Saymanı, Başdesinatör, Başmakinist, Başmanevracı, Başmemurlar, Başpuvantör, Başrevizör, Başteknisyen, Baştopoğraf, Başveznedar, Hareket Memuru, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Veznedar, Muhasebeci,

2) Bilgi Giriş Operatörü, Cer Muayene Memuru, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Daktilo, Desinatör,Ebe-Hemşire, Eczacı Teknisyeni, Emlak Memuru, Hareket Memur Yardımcısı, Hemşire, Hostes, İtfaiye Çavuşu, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı, Revizör, Revizör Yardımcısı, Sekreter, Sürveyan, Teknikerler, Teknisyenler, Topoğraf, Mutemet, Teknik Ressam, Memurlar, Puvantörler, Şoför, Baskı Teknisyeni, İş Makinası Sürücüsü, Pazarlamacı, Bilgisayar İşletmeni,

3) Bekçi, Dağıtıcı, Geçit Bekçisi, İtfaiye Eri, Kasiyer, Makasçı, Yol Bekçisi, Yol Çavuşu, Gardfren, Kondoktör, Manevracı,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu

Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Aşçıbaşı, Berber, Boyacı-Marangoz, Bulaşıkçı, Çamaşırcı, Çocuk Bakıcısı, Eczacı Teknisyen Yardımcısı, Garson, Hastabakıcı, Laborant Yardımcısı, Odacıbaşı, Odacılar, Silici, Şef Garson, Taşıyıcı, Teknisyen Yardımcısı, Teksirci, Tesisatçı, Yatakhaneci.

Öğrenim Düzeyi

Madde 8 — Kuruluş ve Bağlı Ortaklık personelinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmesi için gerekli olan öğrenim düzeyleri Yönetmelik ekindeki listede belirtilmiştir.

Hizmet Süresi

Madde 9 — Kuruluş ve Bağlı Ortaklık personelinin görevde yükselmelerinin yapılabilmesi için bu Yönetmelik ekindeki listede belirtilen unvanların gerektirdiği süre kadar bulunduğu Kurumda veya diğer Kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.

Üst Kademe Grubunda yer alan unvanlar dışındaki unvanlara yapılacak atamalarda, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranılacak hizmet süresi 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarda ve diğer kurumlarda geçen süreler dikkate alınarak belirlenir. Bu sürenin en az 2 yılının Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkta geçmiş olması şartı aranır.

Sicil ve Disiplin

Madde 10 — Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere yapılacak atamalarda;

a) Son 1 yıl içerisinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

b) Son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70, son yıl sicil notu ortalamasının da 76 puandan aşağı olmaması,

şartları aranır.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 11 — Bu Yönetmelik Kapsamında bulunan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 12 — Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklar, personelini bir üst göreve hazırlamak amacıyla bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak belirliyeceği usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının iki katını geçemez. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Diğer Kurumlarda veya Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların değişik birimlerinde aynı görevler için benzer eğitimi almış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı % 60’ın altında olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav Şartı

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro ve pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Sınav Açılması

Madde 15 — Görevde yükselme için açılacak sınavlar Kuruluşun Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklardaki boş kadro ve pozisyon durumuna göre 2 yılda bir defadan az ve 1 yılda iki defadan fazla olmamak üzere Kuruluşca belirlenecek yer ve tarihte yapılır.

Sınavın Şekli

Madde 16 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav Kurulu ve Görevleri

Madde 17 — Kuruluşca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere 5 kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Bağlı Ortaklık personelini de kapsayan sınavlarda sınav kuruluna ilgili Bağlı Ortaklıkca belirlenecek bir üye katılır. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu, Kuruluşca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 18 — Sınav kurulu sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 19 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 1 yıl süreyle veya bir sonraki sınava kadar Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 20 — Sınava katılanlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde sınavı yapan kurula yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 10 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 21 — Görevde yükselme sınavını kazananlar boş kadrolara veya pozisyonlara başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de eşit olması halinde son üç yıla ilişkin sicil notunun aritmetik ortalaması yüksek olan personel tercih edilir.

Kadro veya pozisyon boşalmalarında da aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, kazanan adaylar arasında yukarıda belirtilen şekilde atama yapılır.

Göreve Başlamayanlar

Madde 22 — Atamaları yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir. Bu durumda bulunan personel kazandığı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde aynı unvan için yeniden yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hizmet Grupları Arasında ve Aynı Grupta Geçişler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı hizmet grubunda yer alan unvanlar arasındaki geçişler ise atanılacak kadronun veya pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Kendi isteğiyle alt hizmet gruplarında yer alan görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 24 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22 nci maddesi uyarınca ilk defa eşit pozisyonlara veya eşit dereceli kadrolara yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalarla ilgili hükümler saklıdır.

Kazanılmış Haklar

Madde 25 — a) Kendi isteği ile bir alt görev veya kadroya atananlar ile hakkında bir alt görev veya kadroya atanma konusunda önceden verilmiş bulunan kararı kaldırılanların kazanılmış hakları saklıdır.

b) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklara yapılan atamalarda personelin eski işyerinde bu Yönetmelikte belirtilen veya benzeri unvanlarda geçirdikleri sürelerle ilgili kazanılmış hakları saklıdır.

Özel Hükümler

Madde 26 — a) Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında Yüksek Öğrenim üstü "Master" derecesi almış olanlarla meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar ve "Kamu Personeli Dil Sınavı" nda (A) düzeyinde başarılı olanlar bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere öngörülen asgari hizmet süresinden 1 yıl önce atanabilirler.

b) Mahkeme kararı, disiplin kurulu kararı, sağlık durumu ve eş durumu nedeniyle zorunlu olarak yapılacak görev ve yer değişimlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerinin uygulanmasında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri saklıdır.

d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Bağlı Ortaklık personelinin görevde

yükselme mahiyetindeki atamalarına Bağlı Ortaklık Genel Müdürü yetkilidir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 27 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — 21/2/2001 tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eski yönetmelikler uyarınca öngörülen eğitim programlarını ve yapılan sınavı kazananların hakları saklıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 28 — Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların yürürlükte bulunan özel yöetmeliklerinin görevde yükselmeye ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Adnan Menderes Üniversitesinden: :

Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları belirlemek amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından yürürlüğe konulan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak hazırlanmıştır. Lisansüstü eğitim-öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen özel isim/terim niteliğindeki kelimelerin tanımları veya kısaltmaları aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Üniversite

: Adnan Menderes Üniversitesi,

b) Senato

: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu,

c) Rektör

: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü,

d) Enstitü

: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Fen Bilimleri Enstitüsü,

e) Müdür

: Enstitü Müdürü,

f) EYK

: Enstitü Yönetim Kurulu,

g) ABD/ EABD

: Ana Bilim Dalı/ Enstitü Ana Bilim Dalı,

h) ASD/ EASD

: Ana Sanat Dalı/ Enstitü Ana Sanat Dalı,

ı) KPDS

: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,

i) ÜDS

: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı,

j) Danışman

: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde yol göstermek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi,

k) Öğrenci

: Lisansüstü öğretim için "öğrenci statüsünde" (normal veya özel öğrenci) olan kayıtlı öğrenci,

l) Kredi

: Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı,

m) Tez

: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eseri,

n) Başarı puanı

: Öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı dil başarısı ve bilim sınav sonucunun belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puan,

o) Ders geçme notu

: Öğrencinin yarıyıl içi notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınav notunun %50’sinin toplamı, o dersteki başarı notu,

p) Ağırlıklı not

: Öğrencinin ders geçme notunun ders kredisi ile çarpılmasıyla elde edilen not (Ağırlıklı not = Aldığı not x Dersin kredisi),

r) Genel not ortalaması

: Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders bırakması da göz önüne alınarak, sınava girmesi gereken derslerden aldığı ağırlıklı notların aritmetik ortalaması,

s) Akademik ortalama

: Derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama,

t) LES

: Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı,

u) Seminer

: Öğrencinin danışmanı tarafından belirlenen bir konuyu derleyip sözlü olarak sunduğu çalışma.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kayıt ve Kabulü

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3 — İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili ana bilim dalları tarafından belirlenerek her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülür ve Senato tarafından en geç Haziran ayının sonuna kadar karara bağlanır ve Rektörlük tarafından ilan edilir. Gazete ilanında sınavın yeri, tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenilen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Yüksek lisans programına başvurabilmeleri için adaylarda; yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan 100 tam not üzerinden en az 60 veya eşdeğeri başarı ile aldıkları mezuniyet diplomasına sahip ve LES’ten en az 50 standart puan almış olmaları koşulları aranır. Programa başvuruda, adayların sağlaması gereken belgeler şunlardır:

1 – Lisans diploması,

2 – Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3 – Lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 – LES sınav sonuç belgesi,

5 – Başvuru formu.

b) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi, (yüz tam nota dönüştürülmüş) LES (%50) ile lisans (%45) ve mülakât (%5) başarı puanlarına göre, EYK’ce yapılır. Sonuç, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

c) Yüksek lisans programlarında gerekli yabancı dil başarı notu, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavında en az 40 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır. Yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adaylar için iki yarıyıl ek süre verilerek ÜDS/eşdeğer başarı belgesi getirmeleri istenir. Ancak bu süre lisansüstü öğretim süresi dışındadır. İki yarıyıllık süre sonunda yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adayın enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitü, bu sürede kontenjan durumunu göz önüne alarak yabancı dil hazırlık programı açabilir.

d) Yurt dışında oturan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve EYK’nin önerisi üzerine Senatoca belirlenir.

e) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların başka bir yabancı dilden başarı

belgesi vermeleri gerekir.

f) Yabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında oturan Türk vatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, başvurdukları EABD Başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

g) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uyulur.

h) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların, ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ce onaylanan bir bilim veya sanat dalında mezuniyet notu 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri yüksek lisans derecesine veya buna denk bir diplomaya; eczacılık ve fen fakültelerinden mezun olanların ise, yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve LES’ten başvurdukları programın, Enstitü Kurulunca belirlenen puan türünde en az 50 standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden LES belgesi istenmez.

Hazırlık sınıfları dışında, en az 10 yarıyıl öğretim süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerinden mezun olan adaylardan, kendi alanlarında bilim doktorası öğrenimi için yapılan başvurularda ayrıca yüksek lisans öğrenimi yapmış olma şartı aranmaz. Ancak bu adayların 100 tam not üzerinden en az 70 veya eşdeğeri lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda adayların sağlaması gereken belgeler şunlardır :

1 – Lisans / yüksek lisans diploması,

2 – Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3 – Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 – LES sınav sonuç belgesi,

5 – Başvuru formu.

ı) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 60 veya eşdeğeri başarı ile lisans diplomasını ve Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS)ndan en az 50 temel tıp puanı veya LES’in sayısal kısmından en az 50 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve LES’ten en az sayısal 50 standart puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

1 – Lisans/yüksek lisans diploması,

2 – Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3 – Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 – Temel tıp puanını gösterir belge (Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir),

5 – Başvuru formu.

i) Doktora/sanatta yeterlik programlarında gerekli yabancı dil başarı notu, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavında en az 50 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır. Doktora programlarına kaydı yapılan, ancak yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adaylara iki yarıyıl ek süre verilerek ÜDS/eşdeğer başarı belgesi getirmeleri istenir. Ancak bu süre lisansüstü öğretim süresi dışındadır. İki yarıyıllık süre sonunda yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitü, bu sürede kontenjan durumunu dikkate alarak yabancı dil hazırlık programı açabilir.

j) Doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi, yüz tam nota dönüştürülmüş LES puanı (%50), TUS temel tıp puanı (%50), lisans ve/veya yüksek lisans (%45) ve mülâkat (%5) not toplamlarının sıralanmasıyla EYK’ce yapılır.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Lisans ve/veya yüksek lisans öğretimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğretiminden farklı ABD/ASD’de yapan adaylar ile lisans ve/veya yüksek lisans öğretimini farklı bir yükseköğretim kurumunda yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmak üzere ABD/ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğretiminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü öğretimine yönelik en çok dokuz kredilik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, kredi tamamlamak için alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilemez.

Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Lisans mezunu veya öğrencisi bir aday, belirli konuda bilgisini artırmak maksadı ile ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak Enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ve ücretleri ile ilgili konular EYK’ce karara bağlanır. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok dokuz kredilik ders alabilirler. Özel öğrenciler giriş koşullarını sağlayarak lisansüstü programlara kabul edildiklerinde, özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları derslerin en çok 2/3’ü, danışmanın önerisi ve EYK kararı ile öğrencinin alması gerekli krediden sayılabilir.

Yatay Geçiş

Madde 7 — İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD/ASD’de veya Adnan Menderes Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için en az %70, doktora için en az %75 veya eşdeğeri olması gerekir. Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına ABD/ASD Başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.

Lisansüstü Programlarına Kayıt

Madde 8 — Mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Yüksek Lisans Programlarının Yürütülmesi

Madde 9 — Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD/EASD’de ve nasıl yürütüleceği Enstitü Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

Kayıt Yenileme

Madde 10 — Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri, ders alma formuna işleyerek kaydını yenilemek zorundadır. Üst üste iki yarıyıl katkı payını yatırmayan veya kayıt yenilemeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir. Açılan programda bir ABD/ASD’de lisansüstü giriş sınavını kazanan öğrenci sayısının 3’ten az olması halinde programın açılıp açılmamasına EYK karar verir. Açılmama durumunda, kazanan öğrencilerin hakkı dondurulur. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü düzeyde ders başaran veya kaydı silinen öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerine sayılması konusunda yarıyılın ilk haftasında ABD/ASD Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye başvururlar. Bu derslerin krediye sayılmasına ve adayların hangi yarıyılda başlamaları gerektiğine EYK karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 11 — Sınavlar ara sınav ve yarıyıl/yaz okulu sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl /yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Başarı notu ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl/yaz okulu sonu sınav notunun %50’sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl/yaz okulu sonu sınavı notunun, tam notun yüksek lisans için en az %70’i, doktora için en az %75’i olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puan sistemi kullanılır:

Puan

Not

Katsayı

90-100

AA

4

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1

50-59

FD

0.5

0-49

FF

0

Notlarda Maddi Hata

Madde 12 — Enstitülerce açıklanan ara sınav ve/veya yarıyıl/yaz okulu sonu sınavı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi; ilgili öğretim elemanının, öğrencinin sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde yapacağı yazılı talebine dayalı başvurusu ve bağlı olduğu EABD/EASD Başkanlığının önerisi üzerine verilecek EYK kararı uyarınca yapılır. Yarıyıl/yaz okulu sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 13 — Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacı ile almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders Saydırma

Madde 14 — Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ABD/ASD’nin teklifi, EYK’nin kararı ile belirlenir.

İlişik Kesme ve Kayıt Silme

Madde 15 — Süreleri içerisinde ders ve tez/eser aşamalarında başarılı olamayan öğrencinin kayıtlı oldukları program ile ilişikleri kesilir.

Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders Tekrarı

Madde 16 — Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadırlar. Ayrıca, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya EABD/EASD Başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABD/EASD Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Yaz Okulu Açılması

Madde 17 — Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir. Yaz okulu koşulları ayrı yönetmelik ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Programının Amaç ve Kapsamı

Madde 18 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders Yükü

Madde 19 — Tezli yüksek lisans programı öğrencileri öğrenimleri boyunca toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapılabilir.

Süre

Madde 20 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez dönemi olmak üzere dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

b) Derslerini iki yarı yıllık süre içinde başaramayan öğrenciye danışmanın ve ABD/ASD Başkanının teklifi ile EYK’ce normal ders süresine ilave olarak iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını ders dönemi dahil dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye (ders döneminde ek süre almamış ise), ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman

Madde 21 — a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları, EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

b) Danışman, EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD/ASD Başkanlığının teklifi, EYK’nin kararı ile en geç 15 gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman, yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek her yarıyılın ilk 15 günü içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD Başkanı yürütür.

c) Tezli yüksek lisans öğretiminde tez konusu, yüksek lisans derslerinin başarı ile tamamlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde danışman ve ABD/ASD Başkanının teklifi ile EYK’de karara bağlanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 22 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi ilgili Enstitünün tez yazım yönergesine uygun biçimde yazıp altı örneğini ABD/ASD Başkanlığına teslim eder. ABD/ASD Başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir ABD/ASD’den veya başka bir üniversiteden olmak üzere tek danışmanlılarda üç, iki danışmanlılarda beş öğretim üyesinden oluşur.

c) Tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez sınavına alır. Tez savunması sınavının yeri ve tarihi EYK’ce belirlenir. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Tez savunması sınavı en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunluk "kabul",

"ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar EABD/EASD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 23 — a) Tez sınavında başarılı olan öğrenci diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin orijinal, ciltlenmiş altı örneğini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK’ce karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre tanınır.

b) Lisansa dayalı yüksek lisans öğrenimi sonucunda sağlık, sosyal ve temel fen bilimleri dallarında "Bilim Uzmanı"; farklı mühendislik dalında lisansa dayalı yüksek lisans yapan öğrenciye Yüksek Lisans "(ABD)," aynı mühendislik dallarında ise "Yüksek Mühendis" unvanları verilir. Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciye ABD/ASD’deki programın onaylanmış adını ve bilim alanına uygun unvanı belirten, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amaç ve Kapsamı

Madde 24 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders Yükü

Madde 25 —a) Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Danışmanın önerisi ve EYK kararıyla diğer üniversitelerden de dersler alabilir.

Süre

Madde 26 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Danışman Atanması

Madde 27 — Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ABD/ASD Başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında belirlenir.

Diploma

Madde 28 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Yüksek Lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı, var ise verilen unvan ve Rektör ile Enstitü Müdürünün imzası yer alır. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 29 — Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin:

1-Bilime yenilik getirme,

2-Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3-Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders Yükü

Madde 30 — a) Doktora programı, toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Doktora dersleri, ilgili danışmanın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurullarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Lisans dersleri ders yükü ve doktora kredisine sayılmaz.

d) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Süre

Madde 31 — a) Doktora programını tamamlama süresi en az altı, en çok sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

b) Kredili dersler ve iki seminer, birbirini izleyen iki yarıyıl içerisinde başarı ile tamamlanır. Bu süre sonunda doktora yeterlik sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciye danışmanın ve ABD Başkanlığının teklifi ile EYK’ce iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak en az dört yarıyılda tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının önerisi ve EYK kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 32 — Danışman, EABD’de görevli doktoralı profesör veya doçent öğretim üyeleri arasından ilgili ABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile en geç 15 gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD veya diğer yükseköğretim kurumlarının doktoralı profesör veya doçent öğretim üyelerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 33 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

b) Öğrenciler yeterlik sınavına EYK’nin belirlediği tarihlerde yılda iki kez girerler. Ancak öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, ABD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından bir yıllığına atanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite oluşturulmasında yeterli öğretim üyesi olmayan ana bilim dallarında yakın ana bilim dallarından öğretim üyeleri de komiteye atanabilir. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir Yeterlik Sınav Jürisi kurabilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS’den yüz üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurulun belirlediği esaslara göre yapılır.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere Yabancı Dil Hazırlık Programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilemez.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan en çok altı krediye kadar ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 34 — a) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili ABD Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi doktoralı profesör veya doçent üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili ABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 35 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati Komitece belirlenir.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve komite kararı ABD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir. EYK öğrencinin durumunu değerlendirerek karara bağlar gerekirse kaydını siler.

Tezin Sonuçlandırılması

Madde 36 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi ilgili Enstitünün tez yazım yönergesine uygun biçimde yazıp altı örneğini ABD Başkanlığına teslim eder. Öğrenci, ABD Başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır.

Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun doktoralı profesör veya doçent öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK’de belirlenir. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması en az 45 en çok 90 dakikadır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

Madde 37 — a) Tez sınavında başarılı olan öğrenci diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş 10 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK’ce karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre tanınır.

b) Yüksek lisansa dayalı doktora yapan öğrenciye doktora sonucunda fen bilimleri dallarında "Doktor", mühendislik bilimleri dallarında ise "Doktor Mühendis" unvanları verilir. Doktora programını tamamlayan öğrenciye ABD’deki programın onaylanmış adını ve bilim alanına uygun unvanı belirten, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Amaç ve Kapsamı

Madde 38 — Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders Yükü

Madde 39 — Sanatta yeterlik programı, toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Lisansüstü dersler ilgili EASD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 40 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, Enstitü Kurulunun teklifi ile Senato tarafından karara bağlanır.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 41 —Ana Sanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya öğretim görevlisini öğrencinin görüşünü de alarak birinci yarıyıl başında ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikli öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Madde 42 — a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için ÜDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlilik öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.

b) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen tez yazım yönergesine uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

c) Jüri, ilgili EASD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç, bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlilik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

e) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya

sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlilik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 43 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydı ile sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirten, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ağırlıklı Not Ortalaması

Madde 44 — Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının kredi sayısına bölünmesi ile bulunur.

Disiplin

Madde 45 — Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"ne tabidirler.

Kayıt Dondurma

Madde 46 — EYK; lisansüstü programında öğrencinin kendisinin ve/veya birinci dereceden yakınlarının hastalığı, doğum, doğal afet, görev yerinin değişmesi veya kendisinin zorunlu askere gönderilmesi gibi öğrenimi devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı öğrenimine devam edememesi halinde, talep üzerine ve bu durumlar belgelenmek kaydıyla, öğrenim süresini en fazla iki yarıyıla kadar dondurabilir.

Kayıt Yenileme

Madde 47 — Lisansüstü öğrencileri her yarıyılın ilk on beş günü içerisinde EYK’nin belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını kendileri yenilemekle yükümlüdür.

Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki derslere giremezler. Bu süre, bu Yönetmelikle lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami süresinin hesabında dikkate alınır.

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerine Yönelik Programlar

Madde 48 — Ortaöğretim alan öğretmenlerin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

a) Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakültesi ve ilgili Enstitü ana bilim/ana sanat dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal, eğitimi de yan dal olarak belirtilen lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili Enstitüye bağlı bir EABD/EASD olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçebilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde yüksek lisans mezuniyeti için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili olan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri lisans diploması almış oldukları programla ilgili öğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi konusunda Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara uyulur.

Telif Hakları

Madde 49 — Tezlerin Enstitüce kısmen veya tamamen yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Uygulanacak Diğer Hükümler

Madde 50 — Bu Yönetmelikte konu edilmeyen hususlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği esas alınarak enstitülerin yetkili kurullarında karara bağlanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 51 — 26/8/1996 tarih ve 22739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 52 — Bu Yönetmelik daha önce kayıt yaptıran öğrencilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Boğaziçi Üniversitesinden:

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l — 5.7.1994 tarihli ve 21981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Bölümün görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca saptanan diğer koşulları yerine getirmiş olmaları şarttır.

Bir eğitim programının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz,

Üniversite dışından transfer eden öğrencinin kaç dönem transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek bulunur. Bu sayı öğrencilerin başka bir üniversitede fiilen okuduğu dönem sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda dönem transfer edilebilir. Bu süre öğrencinin yasal azami süresinden düşülür. Öğrenci kayıt yaptığı dönemin katkı payını öder.

Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemlerini 3 üncü madde hükümlerine göre yaptırırlar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Geçiş yapacağı bölümün öngördüğü diğer yatay geçiş koşullarını yerine getirmesi zorunludur.

Başvurular, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Üniversite içinden transferlerde, öğrencinin kaç dönem transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek bulunur. Bu sayı öğrencilerin başka bir bölümde fiilen okuduğu dönem sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda dönem transfer edilebilir. Bir önceki bölüm veya bölümlerde okunan süre öğrencinin yasal azami süresinden düşülür. Öğrencinin katkı payı Boğaziçi Üniversitesinde geçirdiği süreye göre hesaplanır.

İç yatay geçişlerde ilgili fakülte ve bölümlerce eşdeğerlilikleri kabul edilmiş derslerin not ve kredileri aynen geçerli olur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İç yatay geçişlerde ilgili Fakülte ve Bölümlerce eşdeğerlilikleri kabul edilmiş derslerin not ve kredileri aynen geçerlidir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereği bir öğrencinin yüksek öğrenim kurumlarında geçireceği yasal azami öğrenim süresi hiçbir şekilde 14 yarıyıldan fazla olamayacağı için, Üniversitemizde iç transfer yatay geçiş hakkı sınırlandırılmamış olmasına rağmen öğrencinin bilfiil okuduğu dönemlerin 14 yarıyılı aşmaması gerekir.

ÖSYM sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce okudukları bölümde aldıkları ve geçtikleri dersleri sayılırken üniversite içinde bölüm değiştiriyorsa; dersler notlu ve kredili, Üniversite dışından geliyorsa P pass olarak değerlendirilir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemize yatay geçiş yapan veya böyle bir kurumda Fakülte Yönetim Kurulu izniyle ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerin içeriklerinin Üniversitemiz programlarıyla aynı, ancak kredisinin daha düşük olması durumunda, ilgili bölüm tarafından (teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de gözönüne alınarak) eşdeğerliliğine karar verilen derslerin, Fakülte Yönetim Kurulu'nun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir. "

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir Eğitim-Öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl olarak düzenlenir. Ancak, eğitim-öğretim yılı kapsamında Yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilirler. Yaz Döneminde verilecek derslerle ilgili hususlar Yaz Öğretimi Yönetmeliği ile düzenlenir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bölümlerin ortalama dönem kredisinin, mezuniyet kredisinin okunacak dönem sayısına bölünmesi ile bulunur ve öğrenci hangi dönem ve statüde (örn: repeating) olursa olsun, herhangi bir dönemdeki fazla ders yükü, en fazla bu kredinin 8 fazlası veya 2 ders olabilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Lisans öğrencilerinin kredi yükü, herhangi bir yarıyılda 15 krediden az olmamak koşuluyla, 9 uncu madde hükümleri gözönünde bulundurularak danışmanlarınca düzenlenir. Bu kredi yüküne alınan tüm kredili dersler dahildir. Gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar düşürülebilir.

En çok iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler için en az kredi yükü kuralı uygulanmayabilir.

Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadırlar. Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında zorunlu olarak alınması gereken dersleri bırakamazlar.

Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılan "ders ekleme-ders bırakma" işlemleri, derslerin öğretim elemanlarının ve danışmanın onayı olmadan kesinleşmez.

Ders ekleme - bırakma işlemleri Akademik Takvimde belirtilen süreler dışında yapılamaz."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Çift - Anadal Programları ile ilgili hususlar Çift - Anadal İç Yönetmeliği ile belirlenir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yarıyılsonu notları öğretim üyesi tarafından gönderilmeyen öğrencilerin karne ve transkriptlerinde No Grade Reported NGR (not bildirilmemiştir) seklinde bir ibare yazılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Üniversitenin bir lisans programına kabul edilen öğrenciler, GNO'larını en az 2.00 düzeyinde tutmak zorundadırlar.

GNO'su 2.00'ın altında olan öğrencilerden DNO'su iki yarıyıl üst üste 2.00'ın altında olanlar "başarısız" duruma girerler.

Başarısız durumda olan öğrenciler yeni ders alamazlar, ancak o dönem açılan eskiden almış oldukları derslerden, öncelikle F ve sonra DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlarlar. Bu Öğrencilere 10 uncu maddede belirtilen en az ders yükü koşulu uygulanmayabilir.

Güz dönemi başında başarısızlık durumu Yaz Dönemi bitimi sonundaki Genel Not Ortalamasına göre belirlenir. Yaz Dönemi bir dönem değildir. Dolayısı ile Yaz Dönemi’nde alınan derslerin ortalaması başarısızlık statüsünü belirlemekte, gözönüne alınan "Dönem Not Ortalaması" olarak kullanılamaz. Ancak Genel Not Ortalamasına dahil edilir.

Ders tekrarı ile GNO'larını 2,00 veya üzerine getiren öğrenciler normal statüde eğitimlerine devam ederler.

Başarısız statüde iken diğer bir üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler hiçbir zaman Boğaziçi Üniversitesinde kredili olarak sayılamaz.

Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresine sayılır.

Kayıtlı olduğu programın toplam minimum kredi gereğinin en az % 75’ini tamamlamış olan veya yasal azami süresinin son iki döneminde olan başarısız durumdaki öğrencilere bu madde uygulanmaz."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yasal azami okuma süresi İngilizce hazırlık programında geçirilen süreler hariç Lisans eğitimi için 14 yarıyıl, Önlisans eğitimi için 8 yarıyıldır. Öğrencinin fiilen kayıtlı olup ders aldığı yarıyılların toplam sayısı ve transfer ettiği dönemler ile süreye sayılarak verilen yarıyıl izinlerinin toplamı, azami yasal süreden düşülerek kalan süre hesaplanır. Dönemi bitirenlerin Yaz Döneminde ders alarak mezun olmalarına olanak tanınmıştır ve ilişki kesilmesi Güz Dönemi başında yapılır.

Toplam kredilerinin %75'ini tamamlayan (credits completed) öğrenciler son sınıf sayılırlar."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (b) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Maddesinden yararlanan öğrenciler, ilgili fakülte veya yüksekokul eğitim mevzuatının öngördüğü katkı payını ödeyerek, bir dilekçe ile geç kayıt dönemi sonuna kadar ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurularını yaparak sınavlarına girecekleri dersleri belirtirler. Bu durumdaki öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Yasal azami sürelerinin sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamamış olanlar, başvurmaları halinde 23 üncü maddenin (c) bendinden yararlanabilirler."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin değişik (c) bendinin ikinci alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Maddesine göre "azami yasal süresini tamamlamış öğrencilerin Üniversite ile ilişkilerinin kesilmesi, en geç takip eden kayıt dönemi başlangıcında yapılır" maddesi uyarınca sınav haklarından yararlanacak olan öğrencilerin, uygulamalı dersler için en geç (add/drop) ders ekleme/bırakma süresi sonuna kadar, uygulamasız dersler için ise (withdrawal) dersten çekilme dönemi sonuna kadar ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul Müdürlüklerine, bir dilekçe ve katkı payı dekontunun kopyası ile başvurmaları gerekir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Öğrencinin değişim programları ile veya izin alıp gittiği dönemdeki "L" ibaresinin kaldırılarak ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bu dönemine diğer bir üniversitede alıp tamamladığı derslerin işlenmesi, işlemlerin en geç öğrencinin Üniversitemize döndüğü kayıt dönemi sonuna kadar tamamlanması, ders veya notlardaki değişikliklerin işlendiği akademik dönem sonuna kadar yapılabilmesi gerekir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre hazırlanan sekiz yarıyıllık (dört yıllık) bir öğrenim programını, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğrenim görmüş oldukları, eğitim ve öğrenim programından lisans diploması verilir. Diplomada hangi eğitim ve öğretim programından mezun olduğu belirtilir. Mezuniyet ortalaması hesaplanırken kredili ve notlu alınan derslerin tümü hesaba katılır.

Çift-Anadal programları mezunlarının alacakları diplomalar ve şartları Çift -Anadal İç Yönetmeliğinde belirtilir.

Mühendislik Fakültesi mezunları için lisans diploması, "Mühendis" ünvanı karşılığıdır.

Öğrenimlerini en çok 9 yarıyılda, hiç F notu almadan tamamlayan öğrencilerden GNO'ları 3.50 veya daha fazla olanlar "Yüksek Onur" ve GNO'ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar "Onur" listesine alınırlar. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınamazlar.

Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Çîft-Anadal programlarının mezunlarının "Yüksek Onur" ve "Onur" listelerine alınma şartları Çift - Anadal) İç Yönetmeliğinde belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Boğaziçi Üniversitesinden :

Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/7/l994 tarihli ve 21986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin değişik (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Programın görüşü alınarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca saptanan diğer koşulları yerine getirmiş olmaları şarttır.

Bir eğitim programının son yarıyılına geçiş yapılmaz.

Üniversite dışından transfer eden öğrencinin kaç dönem transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek bulunur. Bu sayı Öğrencilerin başka bir Üniversitede fiilen okuduğu dönem sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda dönem transfer edebilir. Bu süre öğrencinin azami yasal süresinden düşülür. Öğrenci kayıt yaptığı dönemin katkı payını öder.

Üniversite dışından geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemlerini 3 üncü madde hükümlerine göre yaptırırlar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversite içinden transferlerde, öğrencinin kaç dönem transfer ettiği, transfer edilen krediler 17'ye bölünerek bulunur. Bu sayı öğrencilerin başka bir bölümde fiilen okuduğu dönem sayısından fazla ise, ancak fiilen okunan sayıda dönem transfer edilebilir. Bir önceki bölüm veya bölümlerde okunan süre, öğrencinin yasal azami süresinden düşülür. Öğrencinin katkı payı Boğaziçi Üniversitesinde geçirdiği süreye göre hesaplanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

SYM sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce okudukları bölümde aldıkları ve geçtikleri dersleri sayılırken üniversite içinde bölüm değiştiriyorsa; dersler notlu ve kredili, Üniversite dışından geliyorsa P pass olarak değerlendirilir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemize yatay geçiş yapan veya böyle bir kurumda Fakülte Yönetim Kurulu izniyle ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerin içeriklerinin Üniversitemiz programıyla aynı, ancak kredisinin daha düşük olması durumunda, ilgili bölüm tarafından (teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de gözönüne alınarak) eşdeğerliliğine karar verilen derslerin, Fakülte Yönetim Kurulu'nun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin kredisi verilir."

MADDE 4 — Aym Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ders ekleme-bırakma işlemleri Akademik takvimde belirtilen süreler dışında yapılamaz.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yarıyılsonu notları öğretim üyesi tarafından gönderilmeyen öğrencilerin karne ve transkriptlerinde "No Grade Reported, NGR" (not bildirilmemiştir) şeklinde bir ibare yazılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Meslek Yüksekokulu'nun bir programına kabul edilen öğrenciler, GNO'larını en az 2.00 düzeyinde tutmak zorundadırlar.

GNO'su 2.00'ın altında olan öğrencilerden DNO'su iki yarıyıl üstüste 2.00'ın altında olanlar "başarısız" durumuna girerler.

Başarısız durumda olan öğrenciler yeni ders alamazlar, ancak o dönem açılan eskiden almış oldukları derslerden, öncelikle F, sonra DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlarlar. Bu öğrencilere 12 nci maddede belirtilen en az ders yükü koşulu uygulanmayabilir.

Güz dönemi başında başarısızlık durumu Yaz Dönemi bitimi sonundaki Genel Not Ortalamasına göre belirlenir. Yaz Dönemi bir dönem değildir. Dolayısıyla Yaz Döneminde alınan derslerin ortalaması başarısızlık statüsünü belirlemekte gözönüne alınan "Dönem Not Ortalaması" olarak kullanılamaz. Ancak Genel Not Ortalamasına dahil edilir.

Ders tekrarı ile GNO'larını 2.00 veya üzerine getiren öğrenciler normal statüde eğitimlerine devam ederler.

Başarısız statüde iken diğer bir üniversiteden özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler hiçbir zaman Boğaziçi Üniversitesinde kredili olarak sayılamaz.

Başarısız statüde geçen süreler toplam eğitim süresinden sayılır."

Kayıtlı olduğu programın toplam minimum kredi gereğinin en az yüzde % 75'ini tamamlamış olan veya yasal azami süresinin son iki döneminde olan başarısız durumdaki öğrencilere bu madde uygulanmaz.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Toplam kredilerinin %75'ini tamamlayan (credits completed) öğrenciler son sınıf sayılırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (b) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (b) bendinden yararlanan Öğrenciler, ilgili fakülte veya yüksekokul eğitim mevzuatının öngördüğü katkı payını ödeyerek, bir dilekçe ile geç kayıt dönemi sonuna kadar ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurularını yaparak sınavlarına girecekleri dersleri belirtirler. Bu durumdaki öğrenciler, sınav hakları dışındaki Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Yasal azami sürelerinin sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamamış olanların başvurmaları halinde 24 üncü maddenin (c) bendinden yararlanabilirler."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin değişik (c) bendinin ikinci alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"B.Ü. Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 (c) maddesine göre (Azami yasal süresini tamamlamış öğrencilerin üniversite ile ilişkilerinin kesilmesi, en geç takip eden kayıt dönemi başlangıcında yapılır) sınav haklarından yararlanacak olan öğrenciler, uygulamalı dersler için en geç (add/drop) ders ekleme/bırakma suresi sonuna kadar, uygulamasız dersler için ise (withdrawal) dersten çekilme dönemi sonuna kadar ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul Müdürlüklerine, bir dilekçe ve katkı payı dekontunun kopyası ile başvururlar."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (b) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Değişim programları ile başka bir üniversitede bir veya iki dönem okuyan Öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile süreye sayılarak izin verilir. İlgili yönetim kurulu kararı ile izin alıp ayrılan öğrenciler:

1) Üniversite kimliği alabilirler. (Kimlik öğrencinin kayıtlı olduğunu belgelemektedir, izinli öğrenci de üniversitenin öğrencisidir.)

2) Kütüphaneden yararlanabilirler.

3) Öğrenci faaliyetlerine katılamazlar.

4) 8 inci Dönemini tamamlamış ve Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 c maddesinden yararlanmakta olan öğrenciler ise, a ve b maddelerindeki haklardan da yararlanamazlar."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2001/23)

Madde 1 — Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan Mezra Tekstil Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., daha önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, aynı maddenin (d) bendi uyarınca ithalattan altı (6) ay süreyle men edilmiştir.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık % 68.61’dir.

— 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga DışKrediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Ağustos 2001 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

—— • ——

Kars Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2

Karar Tarihi : 27/6/2001

Mahalli Çevre Kurulu 27/6/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Tayfur ELBASAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — 2001-2002 yılı kış sezonunda ilimiz sınırları dahilinde uygulanacak temiz hava programı çerçevesinde;

A — Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yakıtlarda:

1 — İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, satılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

2 — İthal kömürlerde aşağıdaki özelliklerin bulunmasına,

a – Uçucu Madde Miktarı : En çok % 36 (+ 1)

b – Kalori Miktarı : En az 5500 kcal/kg

c – Kükürt Miktarı : En çok % 1 (+ 0.1)

d – Kömür Ebadı : En çok 50 mm

3 — Yerli kömürlerde aşağıdaki özelliklerin bulunmasına,

a – Kalori Miktarı : En az 3000 kcal/kg

b – Kükürt Miktarı : En çok % 1.3 (+ 0.1)

4 — 4-6 nolu fuel-oilin 1996/19 sayılı genelge doğrultusunda il ve ilçe merkezlerinde kalan sanayi tesislerinde kış sezonunda kullanılmamasına,

B —Isınma (Teshin) Amaçlı Kullanılacak Yakıtlarda:

1 — İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, satılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

2 — İthal kömürlerde aşağıdaki özelliklerin aranmasına,

a – Uçucu Madde Miktarı : En az % 12 (-1), En çok % 22

b – Kalori Miktarı : En az 6000 (-500) kcal/kg

c – Kükürt Miktarı : En çok % 1 (+ 0.1)

d – Nem Miktarı : En çok % 10 (+1)

e – Kömür Ebadı : En az 18 mm (± % 10)

3 — Sıkıştırılmış (pres) kömürlerde aşağıdaki özelliklerin aranmasına,

a – Uçucu Madde Miktarı : En az % 12 (-1), En çok % 22 (+2)

b – Kalori Miktarı : En az 5000 kcal/kg

c – Kükürt Miktarı : En çok % 1.2 (+ 0.1)

4 — Yerli kömürlerde aşağıdaki özelliklerin bulunmasına,

a – Uçucu Madde Miktarı : En çok % 28 (+1)

b – Kalori Miktarı : En az 4500 kcal/kg

c – Kükürt Miktarı : En çok % 1.3 (+ 0.1)

d – Kömür Ebadı : En az 18 mm (± % 10)

5 — Sıvı yakıtlarda,

a) Sıvı yakıt olarak 6 nolu fuel-oil kullanılmaması, özel kalorifer yakıtı olan 4 nolu fuel-oilin kullanılması ve kükürt miktarının en çok % 1.5 olmasına,

b) 6 nolu fuel-oilin ısınma amaçlı kullanılmasının önlenmesi için İl Çevre Müdürlüğü,Kars Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdür lüğü elemanlarından oluşturulacak komisyon tarafından gerekli denetimlerin yapılması, site sahiplerinin almış oldukları yakıtın kalorifer yakıtı olduğu ile kimden alındığına dair irsaliye ve faturanın denetim elemanlarına ibraz edilmesine,

c)Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Müdürlüğünün 4 ve 6 nolu fuel-oili satmış olduğu şirket isimleri ile miktarını aylık olarak Kars İl Çevre Müdürlüğü’ne bir rapor halinde sunmasına,

6 — a) Ana bayiler getirdikleri her cins kömürü satışa sunmadan önce İl Çevre Müdürlüğüne müracaat ederek; İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Kars Belediyesi elemanlarından oluşacak komisyon tarafından alınan numunelerin,Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında analiz ettirilip, Çevre Bakanlığı’nın ilgili tebliğlerine ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğunu tesbit ettirdikten sonra satmasına ve bu analizlerin 6 ayda bir tekrarlanmasına, analiz raporu bulunmayan kömürlerin analiz raporları gelinceye kadar satışının durdurulmasına, uygun olmayan kömürlerin geri iade edilmesine,

b)Kömür satıcılarının her cins kömürün Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarından alınmış olan raporu ve nereden temin edildiğine dair belgeyi denetim elemanlarının ve vatandaşların görebileceği uygun bir yere asmalarına,

c)Sitelerin il dışından getirip kullanacakları kömürleri kullanıma sokmadan önce İl Çevre Müdürlüğüne müracaatıyla,İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Kars Belediyesi elemanları tarafından alınan numunelerin Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında analiz ettirilip,Çevre Bakanlığı’nın ilgili tebliğlerine ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğunu tesbit ettirdikten sonra kullanmasına, il içindeki satıcılardan alınması halinde, kömürlerin nereden alındığına dair belge ve analiz raporunun ibraz etmelerine,

d)Isınmada kullanılan yakıtın “Kalorifer Yakıtı Yakma Talimatnamesine” uygun olarak yakılmasına, bu konuda İl Çevre Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Kars Belediyesi elemanlarınca ortaklaşa denetim yapılmasına,

e)İşyeri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına aksi halde işyeri/apartman yöneticileri hakkında yasal işlem uygulanmasına, ateşçi kursu sertifikası olmayanlar için,Milli Eğitim Müdürlüğünce kalorifer ateşçileri için kurs düzenlenmesine, ilçe Kaymakamlıkları aracılığı ile ilçelerden katılımın sağlanmasına,

f)Bacasından aşırı derecede duman çıkan ve usulüne uygun kaloriferini yakmadığı tesbit edilen işyeri ve konutların ikaz edilmesine, tekrar halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem yapılmasına ve ateşçilerin ateşçi belgesinin iptal edilmesine,

g)İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının işyeri ve meskenlerin kalorifer tesisi ve bacalarının bakımı ve temizliğini kış sezonu öncesi yaptırmalarına,

h)Kalorifer kazanları alev-duman borularının; kaloriferciler tarafından devamlı kontrol edilerek temiz tutulmasının sağlanmasına,

ı) İlimize giriş yapan kömürlerin Belediye Zabıta ekipleri ve Trafik ekiplerince denetlenmesi ve istenilen vasıflara uygun olmayan kömürlerin ilimize sokulmamasına,

j)İlimiz sınırları içinde sanayide kullanılan ve ısınma amaçlı yanık yağların her ne suretle olursa olsun yakılmamasına, yakanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

k)Tüm resmi kurum ve kuruluşların ısınma amaçlı yakıt satın alma ihale şartnamelerinde 2001-2002 kış dönemi için yakıtlarla ilgili en son Mahalli Çevre Kurulu Kararını göz önünde bulundurmalarına,

l) Kaliteli kömür kullanımının teşvik edilmesine,

m)Hava kirliliği ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nın kamuoyuna ve vatandaşlara duyurulmasına,

n)Denetimler esnasında aksi durum tesbit edildiğinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanmasına (İlgili Kanun maddesi uyarınca 298.870.000 ile 7.471.910.000 TL arasında para cezası uygulanır.),

C — Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri:

 

SO2 (µ gr/m3)

Duman (µ gr/m3)

1. Kademe

700

400

2. Kademe

1000

600

3. Kademe

1500

800

4. Kademe

2000

1000

(Nisbi nem miktarının %90’ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler % 10 eksiğiyle uygulanacaktır.)

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı kademeleri planının uygulanmasına,

D — 1. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µ gr/m3 olarak SO2 700 ve duman 400 ise genel tedbirlere ek olarak;

a)Kalorifer ve sobaların yakma saatleri 09.00-10.00 öğle 14.00-15.00 arasında olmasına,

b) Tatil günlerinde (Hastaneler,Yatılı Okullar,Öğrenci Yurtları, Terminal, Güvenlik Kuvvetleri v.b. hariç)tüm kamu bina ve tesisler ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

E — 2. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µ gr/m3 olarak SO2 1000 ve duman 700 ise genel tedbirler ve 1. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 1., 2., 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin yoğun duman emisyonları % 50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlamalarına,

b)Kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3’er saat yakılması ve tamamen söndürülmesine, teknik bakımdan uygun görülen ocakların yine en az düzeyde yakılmasına,

F — 3.Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µ gr/m3 olarak SO2 1500 ve Duman 800 ise genel tedbirler ile 1. ve 2. kademelerdeki önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde tek sayı ile biten özel binek otolarının trafiğe çıkabilmesine,

b) İlk ve Orta dereceli okullar tatil edilmesine,

c)Kalorifer ve sobaların günde 3’er saat süre ile yakılmasına,

G — 4. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µ gr/m3 olarak SO2 2000 ve Duman 1000 ise genel tedbirler ile 1. 2. ve 3. kademelerdeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm Okul, Resmi Daire ve İşyerlerinin tatil edilmesine,

b)Resmi Makam Otoları, Askeri, Emniyet, İtfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, Ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,

c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığıyla direkt ilgisi bulunan işyeri dışındaki tüm 1., 2. ve 3. gayri sıhhi müesseselerin tatil edilmesine,

d)Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesine, hastane ve benzeri halk sağlığıyla ilgili kurumların kendi bünyelerinde gerekli önlemleri almalarına, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanmalarına,

e) Tüm Özel ve Kamu Hastaneleri ile diğer tedavi kurumlarında, Baştabiplerce ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemelerin hazır bulundurulmasına,

f) Kars Belediyesi sınırları içinde özel ve resmi tüm ambulansların derhal İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmelerine,

g) Zorunlu olmadıkça bina pencerelerinin açılmamasına,

Madde 2 — İlimizde “Çevre Ormanı” oluşturulması çalışmalarının başlatılmasına, bu amaçla gerekli katkıyı sağlayabilecek (Kars Belediyesi, İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, İl Öze İdare Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma Başmühendisliği, Kadastro Müdürlüğü, Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü) kamu kuruluşları ile alt komite oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatılmasına,

Madde 3 — İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından toplanan tıbbi atıkların, geçici depolama ve biriktirme yerlerinden alınarak, katı atık toplama sahasına taşınmasında ve nihai bertarafının yapılmasında kullanılacak ücretin, kilogram başına 250.000 TL olarak belirlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Konya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/06

Karar Tarihi : 19/6/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu, Konya Vali Yardımcısı Mustafa ERDOĞAN başkanlığında toplanarak 2001-2002 kış sezonunda uygulanacak "Temiz Hava Programı"nı görüşerek aşağıdaki kararları almıştır. Buna göre;

A-YAKIT SPEKTLERİ

İlimiz merkezinde satışına ve kullanılmasına izin verilen yakıtlar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

1-İTHAL KÖMÜR

Alt Isıl Değer

: 6500 kcal/kg

(-250)

(Satışa sunulan)

Toplam Nem

: % 10

(+%1)

(Satışa sunulan)

Toplam Kükürt

: % l

(+%0.1)

(Satışa sunulan)

Uçucu Madde

: % 12-22 (% 1)

(Kuru Bazda)

 

Ebat

: 25-100 mm

 

2-PAÇAL KÖMÜR

Alt Isıl Değer

: 6000 kcal/kg

(-500)

(Satışa sunulan)

Toplam Nem

: %20

(+% 1)

(Satışa sunulan)

Toplam Kükürt

: % 1.2

(+% 0.l )

(Satışa sunulan)

Uçucu Madde

: % 12-24

(% 1)

(Kuru bazda)

Ebat

: 25-100 mm

 

3-KÖMÜR BRİKETİ

Alt Isıl Değer

: 5500 kcal/kg

(-200)

(Satışa sunulan)

Toplam Nem

: % 15

(+% 1)

(Satışa sunulan)

Toplam Kükürt

: %1

(+0.1)

(Satışa sunulan)

Uçucu Madde

: % 15-22

(% 1)

(Kuru bazda)

Kırılma Mukavemeti :

 

Yumurta biçimli briketlerde : 80 Kgf/cm2 (min)

(Satışa sunulan)

Tabanı düz biçimli briketlerde: 130 Kgf/cm2 (min)

(Satışa sunulan)

Bağlayıcı Madde : Resmi kurum laboratuarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeler Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmek kaydıyla kullanılabilir. (Gerektiğinde Valilik, masrafı faaliyet sahibi tarafından karşılanmak şartı ile numune alarak analiz yaptırabilir.)

Yukarıdaki spektlere uygun kömürler Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belirlediği vasıftaki paçallama tesislerinde üretilecek 25-40 kg.lık torbalar (lamineli çuval) içinde olacak, torba üzerinde görünecek şekilde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca, üretici firma adı, kömür spektleri, üretim tarihi ve seri üretim numarasını gösterir bilgiler ve şikayetlerin değerlendirilmesi için 'Alo Çevre 181' ibaresi bulunacaktır. İl merkezinde satılacak kömür torbaları üzerinde 3x3 cm çapından küçük olmamak kaydıyla " Konya ili merkezinde tüketilmek üzere üretilmiştir." İbaresi yazılacaktır.

Hiçbir surette her ne miktarda olursa olsun açıkta ve torbasız kömür satmak yasaktır. Bununla beraber torbalı olup spektlere uymayan, isimsiz ve/veya üzerindeki bilgileri eksik, üretim ve satış izin belgesi alınmamış kömürlerin ve sıvı yakıtların getirilmesi taşınması, üretilmesi, depolanması, satışı ve kullanılmasının tespiti halinde kaçak yakıt muamelesi yapılacaktır.

4- SIVI YAKIT

Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları içerisinde ısınma ve sanayii amaçlı maksimum %1.5 kükürt içeren Özel Kalorifer Yakıtı ( Kalyak ) kullanılacaktır. Bunun dışında ısınma ve üretim amaçlı olarak hiçbir suretle 5 ve 6 nolu fuel-oil v.b. yakıtın satılması depolanması ve kullanılması yasaktır. Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları dışında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları Valilikten izin almaları kaydıyla 5-6 nolu fuel-oil kullanabilecektir. Bunun için söz konusu yerin şehir imar planında, meskun mahal dışında olup olmadığına dair Büyükşehir Belediye Başkanlığından görüş alınacaktır.

Ayrıca Konya il merkezinde ısınma ve üretim amaçlı Ortadoğu (İran, Irak) çıkışlı kalitesiz ve kaçak mazot, kalorifer yakıtı ve fuel oil'in depolanması, satılması ve kullanılması yasaklanmıştır. Meskun mahal içinde sadece maksimum % l.5 kükürt içeren özel kalorifer yakıtının kullanımına izin verilecektir.

B- İZİN VE TAAHHÜT

Her türlü katı (Kömür) ve sıvı yakıt satışı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı iznine tabidir.

Bunun için:

l -Konya' da paçal ve pres kömür üretimi yapacak veya ithal kömür getirip pazarlayacak firmalar, EK- 1 deki taahhütname ve taahhütnamede istenen belgelerle noter tasdikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuracak ve 'KÖMÜR İŞLEME VE SATIŞ İZİN BELGESİ' alacaklardır.

2-Kömür üretimi ve işletme tesisleri Konya ili sınırlan dışında olan firmalar, Konya il merkezinde ana bayii göstermek suretiyle ürettiği paçal veya pres kömürü veya ithal kömürü Konya'da pazarlayabilmeleri için EK-2 deki taahhütname ve taahhütnamede istenen belgeler noter tasdikli olarak Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracak ve 'KÖMÜR İŞLEME VE SATIŞ İZİN BELGESİ' alacaklardır.

3-Herhangi bir tesis sahibi olmayıp da mevcut bir paçallama veya presleme tesisini kullanarak spektlere uygun kömür üretimi (Fason üretim) yapmak isteyen üreticiler, ilgili firma ile karşılıklı sorumluluk taahhütnamesi vermek kaydıyla, kömür üretimi yapmak için Büyükşehir Belediyesi'nden izin alacaklardır. (Konya'da üretim yapacak firmalar EK- 1 deki taahhütnameye, Konya dışında üretim yapacak firmalar EK-2 deki taahhütnameye tabi olacaklardır.)

4-Şehir merkezinde kömür pazarlaması yapacak bayiler EK-3 deki taahhütnameyi noter tasdikli olarak onaylatarak Büyükşehir Belediyesi'nden izin belgesi alacaklardır.

5-Büyükşehir Belediyesi'nden izin belgesi almamış hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun (Toptancı veya Perakendeci) kömür satışına müsaade edilmeyecektir.

6-Özel kalorifer yakıtı satıcılarının Büyükşehir Belediyesi'nden 'ÖZEL KALORİFER YAKITI SATIŞ İZİN BELGESİ' almaları zorunludur. Bunun için Akaryakıt Satıcıları Derneği üyeleri ve PUİS üyeleri Ek-4 deki taahhütname karşılığı bu izni alabileceklerdir.

7-Taahhütnamelerde istenen teminat mektubunda Konya'daki katı yakıt üretici ve pazarlayıcı firmalar için (5x1 milyarlık), Konya dışındakiler için (5x3 milyarlık) olarak, daha önceden "ÖZEL KALORİFER YAKITI SATIŞ İZİN BELGESİ" almış ve bundan sonra alacak firmalardan (2x1 milyarlık) teminat mektubu alınacaktır.

8-Büyükşehir Belediye Başkanlığından daha önceden izin belgesi alan firmalar hazırlanan yeni taahhütnameyi kabul ettiğine dair noter onayını 17/8/2001 tarihine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığına vereceklerdir. Süresi içinde Taahhütnamesini yenilemeyenlerin ve teminat mektubu vermeyenlerin izin belgesi iptal edilecektir.

9-Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan izin alan firmaların adı ve dosya örneği aynı gün Valilik Makamı'na bildirilecektir. Alınan izinler Valilik Makamı'na bildirildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.

10- İzin Belgesi alan firmaların;

a) İş kolunun değişmesi,

b) Firmanın isminde veya sahibinde değişiklik olması,

durumlarından herhangi birisinin veya tamamının gerçekleşmesi halinde izin belgesi kendiliğinden iptal olmuş sayılacak ve firma yeniden izin başvurusu yapacaktır.

Kömür satış bayileri ve kalyak satıcısı firmaların adreslerinde değişiklik olması durumunda yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatının getirilmesi ve düzeltme ücretinin yatırılması halinde izin belgesi üzerinde değişiklik yapılır.

C- DENETİM VE ANALİZ

l -İlimiz merkezine kalitesiz, kaçak katı ve sıvı yakıtın getirilmesi, depolanması, satılması ve kullanılmasının önlenmesi ve tam gün denetimin yapılması Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundadır. Bu amaçla Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde İl Emniyet Müdürlüğü (Asayiş veya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü), İl Sağlık Müdürlüğü' nün eleman desteği ve Merkez İlçe Belediyelerinin (Meram, Karatay, Selçuklu) Zabıta Memuru görevlendirmesi ile 24 saat süreli üçer ekip oluşturulacak, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda İl Çevre Müdürlüğü ve Defterdarlık (Alo 189 Maliye) tan eleman alınacaktır.

2-Ekiplere merkez ilçe belediyelerinden birer araç temin edilecek, geri kalan araç ihtiyacı Büyükşehir Belediye Başkanlığınca karşılanacaktır.

3-Yakıt Denetim Ekiplerinin çalışma programı, sevk, haberleşme ve iaşe organizasyonu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olup, kurulan bu ekiplere ilaveten Meram, Karatay, Selçuklu İlçe Kaymakamlıklarınca 1.10.2001 tarihinden itibaren Hava Kirliliği Denetim Ekipleri kurulacaktır.

4-Yakıt Denetim Ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerinin kontrolü sırasında, taşıma aracında, kullanıcıların ve satıcıların depolarında tespit edilen ve kararda belirtilen spektlere uymayan katı ve sıvı yakıtlara el konularak yakılması önlenecek ve yasaklara riayetsizlikten dolayı kaçak yakıt muamelesi yapılarak cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

5-Konya ili dışından gelen kömürlerin laboratuvara uğrayarak tartılması, sevk irsaliyesi ve fatura ibra etmesi, numune alınarak analizinin yapılması, analizin uygun çıkmaması durumunda seri numarası ve üretim tarihi dikkate alınarak toplatılması, ayrıca paçal tesislerine giren ve çıkan bütün kömürlerin tartılması ve analizinin yapılması zorunludur.

6-Konya İl merkezi dışına transit geçişle sıvı ve katı yakıt nakliyesi yapan araçlar çevre yolunu kullanacaklardır. Bu araçların şehir içine girişleri ve geçişleri yasaklanmıştır.

7-Taahhütname şartlarının kontrolü ve numune alma işlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekipleri tarafından düzenli olarak yapılacaktır.

8-Yakıt analizleri Büyükşehir Belediyesi Yakıt Analiz Laboratuarında usulüne uygun olarak yapılacak olup, analiz sonuçlan en kısa süre içinde ilgilisine ve İl Çevre Müdürlüğüne bildirilecektir.

9-Yakıt analiz ücretleri Büyükşehir Belediye Meclisince yıllık olarak belirlenecektir.

10-Her üretici için kontrol amacıyla tesisten, bayiden ve kullanıcıdan aylık alınacak numune sayısı, en fazla 20 olacak ve sayısı üzerinde alınan numunelerden analiz ücreti alınmayacaktır.

11-Kontrol ekipleri tarafından yakıta el koyma durumunda Büyükşehir Belediyesince belirlenen depoda muhafaza işlemleri sırasında tahakkuk edecek işçilik, taşıma, park vb. masrafları Büyükşehir Belediyesince ilgilisinden tahsil edilecektir.

12- Denetim ve kontroller sırasında kaçak ve/veya kalitesiz oldukları gerekçesiyle yakalanarak el konulan, depoda veya araçta bekletilen yakıtların değerlendirilmesi 9.7.1999 gün ve 911 sayılı Valilik Olurları ile oluşturulan "YAKIT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU" tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Komisyon, Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının uygulamasını takip edecektir.

13-Kalyak satıcısı firmalar depolarında sadece kalyak depolayabileceklerdir.

14- Bayiden, tüketiciden ve araç üzerinden alınan yakıt numune bedelleri ve analiz ücretleri üretici firma ve/veya ana bayii tarafından karşılanacaktır.

15- İsteğe bağlı analizler 12 nci maddenin kapsamı dışında bırakılarak bunlardan ayrıca ücret alınacaktır.

16- Konya Valiliği Çevre Kontrol Ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Kontrol Ekipleri arasında telsiz haberleşmesi sağlanacak ve gerekli hallerde ortak hareket edilecektir.

17- Konya Valiliği Çevre Kontrol Ekipleri gerekli gördüğü taktirde satışa sunulan katı ve sıvı yakıtlardan standartlara uygun numune alarak yakıt kontrolü ve analizini yaptırabileceklerdir.

18- Konya il merkezinde veya ilçelerinde faaliyet gösteren ve Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği EK 8'de A ve B listelerinde yer alan işletmelerin baca gazı emisyon kontrolleri yapılacak ve bu tesislerin Yönetmelik hükümleri gereği EMİSYON İZNİ almaları sağlanacak, bunun için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalara hız kazandırılarak kurulumuza sunulacaktır.

19-Konya il merkezinde bulunan mesken ve işyeri amaçlı binaların baca gazı emisyon ölçümleri ücreti karşılığı Valilik (İl Çevre Müdürlüğü) ve/veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak ve istendiğinde ibraz edilecektir.

20- Hava kirliliğinin önemli nedenlerinden biri olan motorlu taşıtların egzoz gazları özellikle çok eski veya yeterli bakımları yapılmamış taşıtların şehir trafiğinde seyretmeleri nedeniyle oluşmaktadır. Bu nedenle;

Çevre Bakanlığı'nın 22.10.1992 gün ve 21383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"in 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince; Konya Valiliği Çevre Kontrol Ekipleri ile egzoz emisyon ve gürültü kontrolü ölçüm çalışmaları, Mahalli Çevre Kurulunun 19.11.1993 gün ve 93/6 sayılı kararı ve ekli tebliği ile bu konuda alınan diğer kararlar doğrultusunda Çevre Koruma Vakfı desteği ile düzenli olarak yürütülecektir.

21-Resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar, sahip olduğu bütün motorlu araçların egzoz emisyon ölçümlerini ücreti karşılığında yaptıracaklardır. Araçlarının Egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmayanlara veya denetimler sırasında ölçüm sonucunu ve/veya egzoz emisyon pulunu ibraz edemeyenlere cezai işlem uygulanacaktır.

22- İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri normal denetimleri yanında araçların egzoz emisyon pulunun da kontrolünü yapacak, egzoz emisyon kontrolünü zamanında yaptırmayanları tutanakla tespit ederek yasal işlem yapılması için Valilik makamına bildireceklerdir.

23- Karayolları Fenni Muayene istasyonlarında ilk kez trafiğe çıkan araçlar haricinde her türlü muayenede egzoz emisyon pulu istenecek olmayan araçların muayenesi yapılmayacaktır.

24- Kontroller esnasında egzoz emisyon pulu olmayan araçlar en geç üç gün içinde egzoz gazı ölçümlerini yaptıracaklar ve egzoz emisyon pulunu alarak bu süre içerisinde İl Çevre Müdürlüğü'ne ibraz edeceklerdir. Aksi taktirde cezai işlem uygulanacaktır.

25- Analizi yaptırmak üzere laboratuara uğrayan yakıt satıcılarının sevk irsaliyesi, fatura ve/veya ordino ibra etmesi zorunludur.

26- Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde satışa sunulmak üzere getirilen özel kalorifer yakıtının satışını yapan işletme tarafından yakıt analizi yaptırılacak ve analiz yapıldıktan sonra ilgili yere sevk edilecektir. Standartlara uygun olmayan yakıtlar şehir dışına çıkarılacaktır. İşletme sahipleri yakıtı şehir dışına çıkardıklarını belgelemek zorundadırlar.

27- İlgili firmaca analizi yaptırılan Kalorifer yakıtı analiz raporunun bir örneği (Fotokopi olmayan Orijinalinin)Apartman yönetimine ve/veya işyeri sahibine verilecek ve kontrol sırasında fatura ve/veya sevk irsaliyesi ile birlikte (son tarihli olarak) ilgililere gösterilecektir.

28- Özel Kalorifer yakıtı satıcıları ve kömür üreticileri her ayın 5 ile 10'u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirtilen bir listeyi, sevk irsaliyesini, fatura fotokopisini ve analiz raporunu) eksiksiz olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

29- Karaman Yolu üzeri Aybahçe Mevkiinde kömür üretimi yapan firmalar tesislerine girişte ve çıkışta kömürlerini Büyükşehir Belediyesi yakıt analiz laboratuar kantarında ücreti karşılığında tarttıracaklardır.

30- Şahit numunelerden ayrıca analiz ücreti alınacaktır.

D - CEZAİ YAPTIRIMLAR

Yukarıdaki önlemlerin uygulanabilmesi için taahhütname şartlarının caydırıcı olması esas alınmıştır.

1-Kaçak, belgesiz ve eksik belgeli, açıkta ve kalitesiz kömürlerin ve sıvı yakıtların üretim tesisinde, satışa veya kullanıma hazır durumda depoda veya araçta tespiti halinde yakıta el konulacak, ayrıca araç bağlanacak, el konulan yakıt Büyükşehir Belediyesi'nin göstereceği ve otopark ve/veya depoya nakil edilecektir.

2-Yakıt Denetim ve Kontrol Ekipleri tarafından yakalanarak depoda bekletilen katı ve sıvı yakıtlar Yakıt Değerlendirme Komisyonu marifetiyle değerlendirilecektir.

3- Tüketicilerin Uyacağı Kurallar :

a) Tüketiciler yakıtlarını (katı ve sıvı yakıt) izin belgeli satıcı firmalardan alacaklardır. Tüketiciler ısınma amaçlı yukarıda belirtilen vasıflara haiz kaliteli yakıt almakla ve kullanmakla yükümlüdürler.

b) Tüketiciler her ne miktarda olursa olsun açıkta, torbasız kömür almayacak ve depolarında bulundurmayacaklardır.

c) Tüketiciler, satıcı firmalardan son tarihli yakıt analiz raporu, sevk irsaliyesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler.

d) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Konya İli Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan katı ve sıvı yakıt kullanan tüketicilere, 2872 sayılı Çevre Kanununun Kirletme Yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacak ve yakıtına el konulacaktır.

4- Apartman ve iş yerleri ateşçi belgesi olmayan, ehliyetsiz kaloriferci çalıştırmayacaktır.

5- Kalitesiz, kaçak, spektlere uygun olmayan kömür üreten, depolayan, satan ve alan/kullanan her türlü resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlara yasalarda belirtilmiş cezai işlemler aynen uygulanacaktır.

6- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/C maddeleri uyarınca alınan bu tedbirlere riayet etmeyenler hakkında, aynı Kanunun 66 ncı maddesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 15, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri ile 3030 ve 1580 sayılı Kanunlara dayalı Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Belediye Encümeni kararları doğrultusunda yasal işlem uygulanacaktır.

7- Satış izin belgesi olmayan bayiler ve diğer esnafların katı ve sıvı yakıt satması halinde yakıtlarına el konularak işyerleri süreli olarak kapatılacak ve aşağıda belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

8- Normal veya ihbar üzerine yapılan denetimler neticesinde ceza uygulanacak satış izin belgesi olan firmalara;

a) Birinci olumsuzlukta 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacaktır.

b) İkinci olumsuzlukta idari para cezası ile birlikte tesis 10(on) gün süreyle kapatılarak yakıt sevkiyatı durdurulacaktır.

c) Üçüncü olumsuzlukta idari para cezası ile birlikte tesis 20 (yirmi) gün süre ile kapatılarak, kömür üreticileri için teminat mektubunun %40'ı, sıvı yakıt satıcıları için %50’si irad kaydedilip yakıt sevkiyatı durdurulacaktır.

d) Dördüncü olumsuzlukta teminat mektubunun tamamı irad kaydedilip, yakıt sevkiyatı durdurularak, izin belgesi iptal edilecek ve tesis süresiz kapılacaktır.

9- Firmalara uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü yaptırımlardan her biri, uygulandıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak ve bir yıl sonunda iptal edilecektir.

10- Konya dışındaki firmalara 10 uncu maddenin kapatma işlemi dışında kalan yaptırımları aynen uygulanarak durum ilgili Valiliğe bildirilecektir.

11- Büyükşehir Belediye Başkanlığından yakıt satış izin belgesi alan firmaların belediyeye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonuna olan borçlarının ödenmemesi halinde alacak teminat mektuplarından tahsil edilebilecektir.

12- Şehir içinde, araç üzerinde, depoda satışa sunulmuş ve/veya bina önünde ve/veya içinde kaçak ve kalitesiz kömürün veya sıvı yakıtın yakalanması halinde cezai müeyyide uygulanması ile (Kömürün üretim tarihi ile seri numarası dikkate alınarak) birlikte yakıt toplatılarak otopark veya depoya çekilecektir.

13- Standartlara uygun olmayan, kalitesiz, bozuk ve/veya kaçak katı veya sıvı yakıt olduğu tespit edilen konut ve işyerlerindeki yakıtlara el konulacak, Yakıt Değerlendirme Komisyonu marifetiyle geri çektirilecektir.

14- Konya dışında satılacak farklı renkte torbalı kömürlerin şehir içinde depolanması, satılması, taşınması, araçta bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Bu tür kömürlerin sevkiyatında çevre yolu kullanılacak, aksi taktirde bu tür kömürlere kaçak kömür muamelesi yapılacaktır.

15- Denetim sırasında ekipler tarafından nakliye aracından, iş yerinden ve apartman veya iş merkezinin deposundan yakıt numunesi alınacak, apartman yönetimi, iş yeri veya araç sahibince engel olunması halinde yakıt kaçak sayılacaktır.

16- Analiz yaptırmadan analiz raporunu konut ve /veya iş yeri sahibine vermeden katı yakıt ve özel kalorifer yakıtı satan ayrıca aylık sevk programını eksi bildirdiği tespit edilen özel kalorifer yakıtı satıcılarına ve kömür üreticilerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

17- İzin ve taahhüt kısmının 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde kömür üretiminin yapılması halinde her olumsuzlukta hem kömür üretimi yapan hem de yaptıran, ayrıca spektlere uygun olmayan kömürü satan firmalar karşılıklı sorumlu olacak ve cezai müeyyideler her iki tarafa da uygulanacaktır.

18- Defterdarlıkça tahsil edilen idari para cezaları hakkındaki bilgiler bu kurum tarafından her ay Valilik Makamına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bildirilecektir.

E – DİĞER KONULAR

l- Kış sezonu süresince hava kirliliğinde ortaya çıkabilecek ciddi tehlikelere karşı önceden önlem almak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü arasında sürekli iş birliği sağlanacak ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden haftalık hava tahmin raporu alınacaktır.

2- Uyarı kademeleri ve kirlilik dereceleri konusunda Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53/4 maddesine ve kurulumuzun 24.9.1993 tarih ve 5 sayılı kararına aynen uyularak hava kirliliği değerleri uyarı kademelerine ulaştığında basın ve yayın yolu ile halka duyurulacaktır.

3- Isınma ve sanayii amaçlı yanık yağ, lastik, plastik, kırpıntı, üstübü, küllük vb. atık ve artıkların her ne suretle olursa olsun yakılması yasaklanmıştır. Yakanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanması dışında yanık yağ sobası vb. malzeme müsadere edilecektir.

4- İlimizdeki kamu kurum ve kuruluş, iş yerleri ile meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri l Ekim 2001 tarihine kadar yaptırılıp, periyodik temizlikleri sürdürülecektir.

5- İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı gereği sis ve inversiyonun şehir merkezinde daha çok sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde ileri boyutlara ulaştığı bu nedenle; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin sürekli yanması en ideali olmakla birlikte, sönen kaloriferlerin ilk yakma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

a) Sabah : 09:00-10:00

b) Öğleden sonra : 14:00-15:00

6- Yakma saatlerine uymayanlara cezai müeyyideler uygulanacaktır.

7- Kış dönemi (Ekim-Mart) süresince dış ortam sıcaklığı 14°C ve altına ulaştığı zaman kaloriferler yakılacaktır.

8- Kaloriferli bina ve apartmanlarda, noter tasdikli kontrol defteri bulundurulacak, defterin şekli ve kapsamı Büyükşehir Belediyesi'nce belirlenecek, bu defter yönetici tarafından kış sezonunda haftalık olarak işlenerek, kontrol ekiplerince sorulduğunda kaloriferci veya yönetici tarafından ibraz edilecektir.

9- Kamu kurum ve kuruluşları binalarında iç ortam sıcaklığı 18 °C, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal binası, kreşler ve bütün meskenlerde iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde kaloriferler yakılacaktır.

10- Hava kirliliği ile ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulu'nca alınan kararların kamuoyuna duyurulması ve vatandaşların bilgilendirilmesi için;

Valilik Çevre Koruma Vakfı Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca gerekli eğitim çalışmaları yapılacak, bunun için afiş, broşür, el ilanı ve kitapçık bastırılması, dağıtılması, yerel basın ve yayın organlarında çevre eğitimi çalışmaları başlatılacaktır.

11- Hava Kirliliği ölçüm sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından Valilik Makamına (İl Çevre Müdürlüğü) ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne günlük olarak bildirilecektir.

12- Yukarıda alınan bu kararlar, bilgi için Çevre, Sağlık, Bayındırlık, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına ve Cumhuriyet Savcılığına, gereği için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Ayrıca basın ve yayın organları yoluyla halka duyurulacaktır.

Tebliğ olunur.

EK – 1

 

KONYA İLİ İÇİNDE KÖMÜR ÜRETİMİ VE İTHALİ YAPIP PAZARLAYACAK FİRMALAR İÇİN TAAHHÜTNAME

 

1- 19.6.2001 tarih ve 2001/6 sayılı Konya Mahalli Çevre Kurulu kararı ile bundan sonraki Mahalli Çevre Kurul kararlarına uyacağımı,

2- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde kömürleri sadece torbalar halinde satışa sunacağımı, torbaların 25-40 Kg.lık laminel çuval olacağını,

3- Konya ili içinde satışa sunacağım paçal kömürleri ......................... renkte ve ........................ markalı, ithal kömürleri ......................... renkte ve ........................ markalı, briket kömürleri ........................ renkte ve ........................ markalı, Konya ili dışında satışa sunacağım kömürleri ......................... renkte ve ........................ markalı torbalara paketleyeceğimi,

4- Konya il merkezinde satılacak kömür torbaları üzerinde 3x3 cm çapından küçük olmamak kaydıyla "Konya İli Merkezinde tüketilmek üzere üretilmiştir" ibaresi yazacağımı,

5- Kömürlerin doldurulacağı torbalar üzerine;kömürlerin cinsini, üretici firma adını, takribi ağırlığını, % olarak kükürt ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için bağlayıcı madde cinsini ve kırılma mukavemetlerini kolayca okunacak şekilde yazacağımı,

6- Üretim tarihini ve seri üretim numarasını kolayca okunacak şekilde etiket üzerine yazacağımı,

7- Çevre şikayetlerinin değerlendirildiği "Alo 181 Çevre" hattını okunacak şekilde torba üzerine yazacağımı,

8- Kuracağım tesiste karışımın homojen olması için otomatik olarak eleme, paçallama, torbalama ve tartı sistemi olacağını, paçallama oranlarını sürekli olarak vereceğimi,

9- Paçallamada kullanılacak yerli kömürlerin kalorisinin en az 4500 kcal ve ebatlarının +25-100 mm olacağını,

10- Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak Resmi kurum laboratuarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeleri kullanacağımı ve Büyükşehir Belediyesine bildireceğimi,

11- Tesislere girişte ve çıkışta Yakıt Analiz Laboratuarında yakıtın tartımını yaptıracağımı ve numune bırakarak analizini yaptıracağımı,

12- Büyükşehir Belediyesine her ayın 5'i ile 10'u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi ve analiz raporunu) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programını eksik bildirmem halinde M.Ç.K kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

13- Sadece, Büyükşehir Belediyesi'nden "Kömür Satış İzin Belgesi" alan tüccar veya esnafa kömür satışı yapacağımı, doğrudan tüketiciye satış yapmayacağımı,

14- Sevk edilecek her kömür için, bayii ve tüketiciye verilmek üzere kantar fişi ve sevk irsaliyesini nakliye aracında bulunduracağımı,

15- Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, zararı karşılamadıkça "Kömür İşleme ve Satış İzin Belge"min askıya alınıp, kömür sevkıyatımın durdurulmasını kabul edeceğimi,

16- Üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve tüketiciden alınan numunelerin analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde Mahalli Çevre Kurulu kararının ilgili maddelerindeki müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

17- Satışa arz ettiğim kömürlerin analizleri için Büyükşehir Belediyesince belirlenen miktar üzerinden ödemeyi yapacağımı, kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda, analiz ücreti olarak ayrıca belirlenen miktarı ödemeyi kabulleneceğimi. Belediyeye her an için numune verebileceğimi ve numune alınırken zorluk göstermeyeceğimi,

18- Belediye'ye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonu'na olan borçları ödememem halinde teminat mektuplarından tahsil edilmesini kabul edeceğimi,

19- Bayilerden alınan numune bedellerini karşılayacağımı,

20- Kendi adıma veya mahrukatçı esnafına yaptığım torbadan doğacak her türlü yaptırıma razı olacağımı,

21- Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği ve müsaade ettiği yer dışında depolama, paçallama ve torbalama işlemi yapmayacağımı,

22- Torba ağızlarının dikimi esnasında firmanın antetli kağıdını da birlikte dikeceğimi ve Büyükşehir Belediyesi'ne torbayla birlikte bir örneğini vereceğimi, torbanın başkaları tarafından tekrar kullanılmasını önlemek için başka tedbirler alacağımı,

23- İthal kömür, paçal kömür ve briket kömür ile ilgili her biri için ayrı olmak üzere yakma kılavuzlarını hazırlayıp, tüketici ve bayilere vereceğimi,

24- Kömürlerimi Torbalarken sonradan doğabilecek gramaj eksilmelerini göz önüne alarak gerekli tedbirimi alacağımı (bu konuda kontrollerde kabul edilebilir gramaj hatası 200 gr. olacaktır.),

25- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak peşinen kabul edeceğimi,

EK-1 Bu taahhütnameyi kendi adına spektlere uygun kömür üretimi yapmak isteyen üretici (fason üretici) ile tesis sahibi firma karşılıklı imzalayacaktır.

Taahhüt ederim.

 

EK – 2

 

KONYA İLİ DIŞINDA KÖMÜR ÜRETİMİ VE İTHALİ YAPIP PAZARLAYACAK FİRMALAR İÇİN TAAHHÜTNAME

 

1- 19.6.2001 tarih ve 2001/6 sayılı Konya Mahalli Çevre Kurulu kararı ile bundan sonraki Mahalli Çevre Kurul kararlarına uyacağımı,

2- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kömürleri sadece torbalar halinde satışa sunacağımı, torbaların 25-40 Kg.lık laminel çuval olacağını,

3- Konya ili içinde satışa sunacağım paçal kömürleri ......................... renkte ve ........................... markalı, ithal kömürleri ......................... renkte ve ........................... markalı, briket kömürleri ........................ renkte ve ........................... markalı torbalara paketleyeceğimi,

4- Konya il merkezinde satılacak kömür torbaları üzerinde 3x3 cm çapından küçük olmamak kaydıyla"Konya İli Merkezinde tüketilmek üzere üretilmiştir" ibaresi yazacağımı,

5- Kömürlerin doldurulacağı torbalar üzerine;kömürlerin cinsini, üretici firma adını, takribi ağırlığını, % olarak kükürt ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için bağlayıcı madde cinsini ve kırılma mukavemetlerini kolayca okunacak şekilde yazacağımı,

6- Üretim tarihini ve seri üretim numarasını kolayca okunacak şekilde etiket üzerine yazacağımı,

7- Çevre şikayetlerinin değerlendirildiği "Alo 181 Çevre" hattını okunacak şekilde torba üzerine yazacağımı,

8- Kuracağım tesiste karışımın homojen olması için otomatik olarak eleme, paçallama, torbalama ve tartı sistemi olacağını, paçallama oranlarını sürekli olarak vereceğimi,

9- Paçallamada kullanılacak yerli kömürlerin kalorisinin en az 4500 kcal ve ebatlarının +25-100 mm olacağını,

10- Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak Resmi kurum laboratuarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeleri kullanacağımı ve Büyükşehir Belediyesine bildireceğimi,

11- Büyükşehir Belediyesine her ayın 5'i ile 10'u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi ve analiz raporunu) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programını eksik bildirmem halinde M.Ç.K kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

12- Sadece Büyükşehir Belediyesi'nden "Kömür Satış İzin Belgesi" alan tüccar veya esnafa kömür satışı yapacağımı, doğrudan tüketiciye satış yapmayacağımı,

13- Sevk edilecek her kömür için, bayii ve tüketiciye verilmek üzere kantar fişi ve sevk irsaliyesini nakliye aracında bulunduracağımı,

14- Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, zararı karşılamadıkça "Kömür İşleme ve Satış İzin Belge"min askıya alınıp, kömür sevkıyatımın durdurulmasını kabul edeceğimi,

15- Üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve tüketiciden alınan numunelerin analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde, Mahalli Çevre Kurulu kararının ilgili maddelerindeki müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

16- Satışını yaptığımız kömürü laboratuara götürerek tartımını yaptırmayı, sevk irsaliyesi ve faturayı ibra etmeyi, analizi yapıldıktan sonra bayiye sevk etmeyi, analiz neticesinin uygun çıkmaması durumunda seri numarası ve üretim tarihinin dikkate alınarak toplatılmasını kabul edeceğimi,

17- Satışa arz ettiğim kömürlerin analizleri için Büyükşehir Belediyesince belirlenen miktar üzerinden ödemeyi yapacağımı, kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda, analiz ücreti olarak ayrıca belirlenen miktarı ödemeyi kabulleneceğimi. Belediyeye her an için numune verebileceğimi ve numune alınırken zorluk göstermeyeceğimi,

18- Belediye' ye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonu' na olan borçları ödememem halinde teminat mektuplarından tahsil edilmesini kabul edeceğimi,

19- Bayilerden alınan numune bedellerini karşılayacağımı,

20- Kendi adıma veya mahrukatçı esnafına yaptığım torbadan doğacak her türlü yaptırıma razı olacağımı,

21- Torba ağızlarının dikimi esnasında firmanın antetli kağıdını da birlikte dikeceğimi ve Büyükşehir Belediyesi'ne torbayla birlikte bir örneğini vereceğimi, torbanın başkaları tarafından tekrar kullanılmasını önlemek için başka tedbirler alacağımı,

22- İthal kömür, paçal kömür ve briket kömürü ile ilgili her biri için ayrı olmak üzere yakma kılavuzlarını hazırlayıp, tüketici ve bayilere vereceğimi,

23- Kömürlerimi Torbalarken sonradan doğabilecek gramaj eksilmelerini göz önüne alarak gerekli tedbirimi alacağımı (bu konuda kontrollerde kabul edilebilir gramaj hatası 200 gr. olacaktır.),

24- Konya İl Merkezinde deposu olan firma ile ana bayilik sözleşmesi yapacağımı ve her türlü sorumluluğu paylaşacağımı,

25- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak peşinen kabul edeceğimi,

 

EK-1 Bu taahhütnameyi kendi adına spektlere uygun kömür üretimi yapmak isteyen üretici (fason üretici) ile tesis sahibi firma karşılıklı imzalayacaktır.

Taahhüt ederim.

 

 

EK – 3

 

KÖMÜR PAZARLAMASI YAPACAK BAYİİLERİN

VERECEĞİ TAAHHÜTNAME

1- Yalnızca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan izinli kömür üreticisi veya ithalatçılarının kömürlerini pazarlayacağımı,

2- Tüketicilere fatura, irsaliye, kantar fişi, yakma-kılavuzu ve perakende satış denetim belgesini vereceğimi,

3- Tüketiciye verdiğim belgesiz, eksik belgeli, kaçak ve/veya M.Ç.K.’nca belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürlere ceza kesilerek el konulacağı ve tüketicinin zararını karşılayacağımı, aksi takdirde pazarlamacı belgemin iptalini kabul ettiğimi,

4- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Valilik ve Belediyenin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak şimdiden kabul edeceğimi,

Taahhüt ederim.

 

 

EK – 4

 

ÖZEL KALORİFER YAKITI SATICILARI İÇİN TAAHHÜTNAME

 

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5.12.1994 tarih ve 7422 sayılı genelgesi ve 19.6.2001 tarih ve 2001/6 sayılı ve gelecek yıllara ait Konya Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uyacağımı,

2. Konya Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları içersinde ısınma ve sanayi amaçlı maksimum %1.5 kükürt içeren özel kalorifer yakıtı satacağımı, bunun dışında yasak kapsamına giren (Ortadoğu menşeli İran ve Irak gibi) sıvı yakıtları şehir merkezine getirmeyeceğimi, depolamayacağımı ve satmayacağımı,

3. Konya mücavir alan sınırları içersindeki depolarda sadece kalorifer yakıtı bulunduracağımı,

4. Konya İl merkezi dışına sıvı yakıt nakliyesi yapılırken kesinlikle şehir merkezine girmeyeceğimi ve yalnızca çevre yolu güzergahını kullanacağımı,

5. Rafineri veya ana dağıtıcı firma ile yapılan sözleşmeyi Belediye'ye vereceğimi,

6. Büyükşehir Belediyesi'ne her ayın 5'i ile 10'u arasında bir önceki ayın sevk programını (yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi ve analiz raporunu) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programımı eksik bildirmem halinde M.Ç.K. kararında belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

7. Büyükşehir Belediyesi'nin öngördüğü şartları kabul ederek "Özel Kalorifer Yakıtı Satış İzin Belgesi" alacağımı ve belge almadan sıvı yakıt sevkıyatı ve satışı yapmayacağımı,

8. 8 Mart 1995 tarih ve 22221 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan, 25 Şubat 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna uygun hareket edeceğimi, aksi taktirde tarafıma uygulanacak cezai ve yasal işlemleri kabul edeceğimi,

9. Konya'da satışa sunmak üzere getirdiğim sıvı yakıtın analizini yaptırmadan, satış yapmayacağımı,

10. Tüketiciye sıvı yakıt satışı esnasında, sevk irsaliyesini, analiz raporunu, faturayı ve diğer gerekli evrakları vereceğimi, bunlardan herhangi birisini vermediğimin tespiti halinde M.Ç.K. kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

11. Kalorifer yakıtı analiz ücretini Büyükşehir Belediyesince belirlenen miktar üzerinden ödeyeceğimi, ayrıca kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda şahit numuneler için belirlenen analiz ücretini de ödeyeceğimi,

12. Sıvı yakıt taşıma aracından, depodan, satış yerinden ve tüketiciden her an için numune alınabileceğini ve alınan numunelerin herhangi birinin olumsuz çıkması durumunda M.Ç.K. kararında belirtilen cezai müeyyidelerin tarafıma uygulanmasını ve tüketicinin göreceği zararı tazmin etmeyi kabul edeceğimi,

13. Belediye'ye ve Yakıt Değerlendirme Komisyonu'na olan borçları ödememem halinde teminat mektuplarından tahsil edilmesini,

14. Olumsuzlukların tekrarı halinde izin belgemin iptalini kabul edeceğimi,

15. Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için, Petrol Ürünleri

İşverenleri Sendikası ve/veya Konya Akaryakıt Satıcıları Derneği'nin de görüşü alınmak suretiyle Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak kabul edeceğimi,

Taahhüt ederim.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/8455

Karar

: 2001/10356

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Şişli l.A.H.

TARİHİ

: 12.9.2001

NUMARASI

: 2000/770-708

DAVACI

: K.H.

DAVALI

: Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği

DAVA TÜRÜ

: Derneğin Feshi

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının 26.6.2000 gün ve 2000/12246 Esas, 2000/6 iddianame sayılı davanamesi ile, Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneğinin yapılan tebligata ve tanınan süreye rağmen adındaki " Ulusal " kelimesi çıkartılmadığından derneğin feshine karar verilmesini istediği, mahkemece, davanın reddine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

2908 sayılı Dernekler Kanununun 65. maddesinde "Dernekler adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeler Bakanlar Kurulu kararı ile kullanılabilirler." hükmü mevcuttur.

Aynı Kanunun 50. maddesi ile de, derneklerin yetkili mercilerce 10. madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen, kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıkları otuz gün içinde gidermedikleri takdirde, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile feshedilebileceği hükmü getirilmiştir.

2908 sayılı Dernekler Kanununun 65. maddesinin, Danışma Meclisinde görüşülmesi sırasında, "Ulusal" "Milliyet" "Milliyetçilik" gibi eş anlamlı üretilmiş sözcükler için de uygulanmanın aynı yönde olduğu belirtilmiştir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde de "Ulusal" kelimesinin karşılığı olarak "Milli" gösterilmektedir. Şu halde kanunda ki yasağı yazılı sözcüklere mahsus kabul etmek kanunun amacı ile bağdaşmaz ve kanuna açık aykırılık teşkil eder.

Mahkemece, yazılı isteme rağmen, kanuna aykırılığı ve eksikliği gidermeyen derneğin feshine karar verilmesi gerekirken, 65. maddeye yanlış anlam verilerek, kelimelerin tahdidi olarak sayıldığından bahisle, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 2.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9321

Karar

: 2001/10820

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Kızıltepe A.H.

TARİHİ

: 15.2.2001

NUMARASI

: 2001/77-52

DAVACI

: Yvonne Haase Talş

DAVALI

: Mustafa Talş

DAVA TÜRÜ

: Boşanma

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Yvonne Haase Talş vekilinin, davalı Mustafa Talş aleyhine açtığı boşanma davasının mahkemece tarafların beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar bizzat hazır bulunup anlaşamazlar veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin, taraf vekillerinin beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 9.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9322

Karar

: 2001/10822

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Kızıltepe A.H.

TARİHİ

: 1.2.2001

NUMARASI

: 2001/62 - 2001/34

DAVACI

: Selma Savaşçı

DAVALI

: Hıdır Savaşçı

DAVA TÜRÜ

: Boşanma

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Selma Savaşçı vekilinin, davalı Hıdır Savaşçı aleyhine açtığı boşanma davasının mahkemece tarafların beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz ve hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Medeni Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davacı asil dinlenilmeksizin, davacı vekili ve davalının beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 9.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9323

Karar

: 2001/10960

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Erciş A.H.

TARİHİ

: 22.6.1999

NUMARASI

: 1999/119-106

DAVACI

: Süleyman Dadaş

DAVALI

: Hasımsız

DAVA TÜRÜ

: Kazai Rüşt

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Türk Medeni Kanununun 12. maddesi hükmüne göre "onbeş yaşını ikmal eden küçük, kendi rızası ve ana ve babasının muvafakati ile mahkemei asliyece mezun kılınabilir."

Dosya içinde bulunan nüfus kaydına göre, Reşit kılınmasına karar verilen Safinaz, dava tarihinde on beş yaşını ikmal etmiş ise de, rızası alınmadan, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9324

Karar

: 2001/10961

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Erciş A.H.

TARİHİ

: 15.9.1999

NUMARASI

: 1999/187 - 1999/190

DAVACI

: Aybeniz Akperova

DAVALI

: Hasımsız

DAVA TÜRÜ

: İddetin Kaldırılması

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Eşinden boşanmış olan davacının, Türk Medeni Kanununun 95. maddesinde öngörülen iddetin, yeniden evlenmesini temin için kısaltılmasına karar verilmesini istediği mahkemece, davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8/4. maddesi, Türk Medeni Kanununun 95. maddesi uyarınca açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağını amirdir.

Bu nedenle, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, esasa girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9325

Karar

: 2001/11027

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Erciş A.H.

TARİHİ

: 17.11.1999

NUMARASI

: 1999/228-1999/253

DAVACI

: Nurgül Akdağ

DAVALI

: Casim Akdağ

DAVA TÜRÜ

: Boşanma

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Nurgül Akdağ vekilinin, davalı Casim Akdağ aleyhine açtığı boşanma davasının mahkemece tarafların beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Tarafların hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davacı asil dinlenilmeksizin, davacı vekili ve davalının beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9327

Karar

: 2001/10958

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Erciş A.H.

TARİHİ

: 8.2.2000

NUMARASI

: 1999/251-2000/24

DAVACI

: Ahmet Aras

DAVALI

: Hasımsız

DAVA TÜRÜ

: Evlenmeye İzin

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Ahmet Aras'ın açtığı dava ile velayeti altındaki oğlu Tufan Aras'ın evlenmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 88/2. maddesi ile, "şu kadar ki hakim, fevkalade hallerde ve pek mühim bir sebebe mebni on beş yaşını ikmal etmiş olan erkeğin veya on dört yaşını bitirmiş bir kadının evlenmesine müsaade edebilir. Karardan önce ana, baba veya vasinin dinlenmesi şarttır." Hükmü getirilmiş olup, evlenmeye izin verilebilmesi için ana, baba veya vasinin muvafakatlarından söz edilmemiş, adı geçenlerin karardan önce dinlenmeleri öngörülmüştür.

Anılan madde gereğince, mümeyyiz küçük ya da onun yasal temsilcileri davayı açabileceklerdir. Yasal temsilci tarafından açılmış olan davada, mümeyyiz küçük dinlenecek, evlenme için gerekli kişiliğe bedeni ve fikri olgunluğa erişip erişmediği hakim tarafından gözlemlenecek, gerekirse bu konularda uzman bilirkişiden rapor alınacaktır.

Kaldı ki, evlenmeye izin için gereken fevkalade hallerin ve pek önemli bir nedenin var olup olmadığının da tanık ve diğer delillerle kanıtlanması gerekmektedir.

Hakim ancak bundan sonra tüm delilleri birlikte değerlendirerek mümeyyiz küçüğün menfaatleri gerektiriyorsa evlenmeye izin verebilecektir.

Evlenmesi için izin istenen Tufan Aras ile annesi Sehernaz Aras dinlenmeden, fevkalade hallerin ve pek önemli bir nedenin varlığına ilişkin deliller sorulup toplanmadan, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11.7.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/9329

Karar

: 2001/11028

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

: Yunak A.H.

TARİHİ

: 15.4.1999

NUMARASI

: 1999/56 - 1999/59

DAVACI

: Ramazan Atıcı

DAVALI

: Hacer Atıcı

DAVA TÜRÜ

: Boşanma

TEMYİZ EDEN

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Ramazan Atıcı'nın davalı Hacer Atıcı aleyhine açtığı boşanma davasının mahkemece tarafların beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 150. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken davalı asil dinlenilmeksizin, davacı ve davalı vekilinin beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11.7.2001

Sayfa Başı