Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Temmuz 2001

SALI

Sayı : 24479

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakan Atanmasına Dair İşlem

— Ulaştırma Bakanlığına, İzmir Milletvekili Oktay VURAL’ın Atanmasına Dair İşlem

 

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Kültür Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eti Krom Anonim Şirketi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Alım ve Satım İşlemleri ile Hesap Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 ve 46 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-26)

— Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

— Rize Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/6)

— Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 07)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

30 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-300-02/12231

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, İzmir Milletvekili Oktay VURAL’ın atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Temmuz 2001

B.01.0.KKB.01-08/C-4-2001-560

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Temmuz 2001 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/12231 sayılı yazınız.

Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, İzmir Milletvekili Oktay VURAL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. ve 113. maddeleri gereğince atanmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

30 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-12215

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Temmuz 2001 tarihinde Mısır’a giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Temmuz 2001

B.01.0.KKB.01-06-137-2001-559

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12215 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Temmuz 2001 tarihinde Mısır’a giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1862

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kahramanmaraş İl Kültür Müdürlüğüne, aynı İl Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Nihal BALIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

30 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 12/6/1996 tarihli ve 22664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İlan edilmiş turnuva usulünde ve tur sayısında 1 inci tur öncesi yapılan teknik toplantı sonrasında değişiklik yapılamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Satranç yarışmaları FIDE El Kitabı F3-01 bölümünde belirtildiği gibi erkekleri ve bayanları kapsamak üzere 8 kategori üzerinden yapılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yarışma Süreleri

Madde 20 — Satranç yarışmalarında günlük toplam süre en çok 12 saat olabilir, yarışma süreleri her iki sporcu için de eşit olmalıdır.

FIDE tarafından kabul edilen yarışma süreleri şunlardır;

a)Ağır Parti: Saatte en çok 23 hamle temposuyla veya daha yavaş oynanan yarışmalardır. Sabit bir toplam süre yoktur, zaman eklemeli tempolarda da oynanabilir.

b) Giyotin Sistem: Sporcu başına toplamda en az 1 saatlik sabit düşünme süresi verilir veya (a) fıkrasına uygun olarak en az bir saatlik bir zaman kontrolünden sonra kalan hamleler için sabit bir süre verilir. (Örnek: 20 hamle için 1 saat ve kalan hamleler için 30 dakika, ikinci kısım giyotindir)

c) Hızlı Satranç: Sporcu başına 15-60 dakikalık sabit süre verilen yarışmalardır. FIDE Satranç Kuralları Ek B maddesi uygulanır.

d)Yıldırım Yarışmaları: Sporcu başına 15 dakikadan daha kısa sabit süre verilen yarışmalardır. FIDE Satranç Kuralları Ek C maddesi uygulanır.

Bu ölçülere uymayan yarışmalar için teknik kuruldan görüş alınır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Turnuva talimatında eşitlik bozmanın nasıl yapılacağı belirtilmelidir. Kullanılan usuller FIDE Turnuva Kurallarına uygun olmalıdır. Anlaşmazlık durumunda Federasyonun kararı geçerli olacaktır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Aşağıdaki durumlarda yarışmalara katılan sporcular veya kulüpler hükmen yenik sayılır;

a) Aşağıdaki hallerde iki sporcu arasındaki bir oyun hükmen kaybedilmiş sayılır;

1)Yarışmanın ilan edilen başlama saatinden sonra 1 saat içinde hakeme geldiğini bildirmemek,

2) Yarışma saatinden önce lisansını hakeme vermemek,

3) FIDE Satranç Kurallarına uygun olarak hakemden hükmen yenilgi cezası almak,

4) Lisansların kontrol edilmesinden sonra hakemin sporcuları tanımamasından yararlanarak başka sporcu oynatmak,

5) Cezalı olduğu süre içinde maça çıkmak,

6) Aynı günde birden fazla kategoride oynamak,

7) Girmesi mümkün olmayan bir kategoride maça çıkmak,

8) Geçersiz, vizesiz, sahte veya tahrifatlı lisansla maça çıkmak,

9) Maç sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak, (bu durumda iki sporcu da hükmen yenik sayılır.)

10) Sporcu, yönetici ve antrenörün hakemlere müdahaleleri nedeniyle yarışmaya devam ettirme imkanının bulunmaması.

b) Aşağıdaki hallerde iki takım arasındaki bir maç hükmen kaybedilmiş sayılır;

1) Yarışmanın ilan edilen başlama saatinden sonra 1 saat içinde, turnuva tüzüğünde belirtilen, bir takımda maça çıkılması için gereken en az masa sayısından daha az sporcu ile maça çıkmak,

2) Cezalı sporcu oynatmak, cezalı bir takım kaptanı, teknik direktör veya antrenör ile yarışmaya katılmak,

3) İkiden fazla yabancı uyruklu sporcuyu aynı maçta oynatmak, (Uluslararası yarışmalar bu kuralın dışındadır.)

4) Yarışmayı tamamlamadan oyundan çekilmek,

5) Bir yarışmada hakem tarafından oyun salonundan çıkarılmak istenen sporcu, yönetici ve antrenörün oyun sahasını terk etmemesi,

6) Maç sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak, (Bu durumda iki takım da hükmen yenik sayılır.)

7) Sporcu, yönetici ve antrenörün hakemlere müdahaleleri nedeniyle yarışmaya devam etme imkanının bulunmaması.

(a) bendinin (1), (2) ve (10) uncu alt bentleri dışındaki hallerde sporcu, (b) bendinin (1) inci alt bendi dışındaki hallerde kulüp Merkez Ceza Kuruluna sevk edilir.

Sporcusu maça çıkmadığı için hükmen yenilgi alınması halinde, çıkılmayan sporcu sayısı kadar puan, takımın fikstür puanından düşülür. Düşürülen puan, takımın o maçtan aldığı puandan daha fazla olamaz. Mücbir haller Federasyonun yetkili kurullarında görüşülerek, karara bağlanır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Federasyonca düzenlenen yarışmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Herhangi bir nedenle Merkez Hakem Kurulunun görevi sona ermişse yenisi kuruluncaya kadar bu görevi Federasyonca kurulacak bir komisyon yürütür."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — Bir satranç yarışması sırasında aşağıdaki hallerde itirazda bulunulabilir;

a) Rakip tarafın satranç ve spor etiğine aykırı davranışlar sergilemesi,

b) Rakip tarafın FIDE Satranç Kuralları kapsamında kural ihlalleri yapması,

c) Yarışma ortamının satranç oynamaya müsait olmaması,

d) Rakip sporcu veya takımın bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ihlalleri yapması,

e) Eşlendirmede veya kayıtlarda yanlışlık olması,

f) Oyun teçhizatında oyuna engel kusurlar olması,

g) Yarışmacı veya takım kaptanının, kendisi veya takımı ile ilgili olarak verilen bir kararı uygun bulmaması,

h) Yardımcı hakemlerin kurallara uygun karar vermemeleri.

İtirazlar bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükmüne göre yapılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde açıklanan türden itirazlar başhakem tarafından incelenir ve çözüme kavuşturulur. Taraflar tatmin olmamaları halinde itiraz kuruluna başvurma hakkına sahiptirler.

b) İtiraz kurulu yarışma öncesi seçilir ve en az 3 üyeden oluşur. İtiraz kurulu üyelerinin taraf olabileceği durumları görüşebilmek için en az 2 yedek üye de seçilmiş olmalıdır. Yarışma hakem ve görevlileri bu kurula üye olamazlar. Kurul üyeleri reşit olmalı veya hakem, öğretici veya antrenör lisansına sahip olmalıdırlar. Kurul oy çokluğuyla karar verir, alacağı kararlar nihaidir ve bu kararlar başhakem ile diğer sorumlular tarafından uygulanacaktır.

c) Bir sporcu veya takım kaptanı itirazını sözlü olarak hakem veya başhakeme yapabilir. Verilen kararı uygun bulmadığı taktirde yazılı olarak itiraz kuruluna başvuruda bulunur.

d) Yapılacak her türlü itiraz için 1’inci derece devlet memuru yurtiçi harcırahının iki katı kadar bedel tertip kuruluna yatırılmalıdır. İtiraz bedeli yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez.

İtiraz haklı görüldüğü taktirde yatırılan para iade edilir. Aksi taktirde bu paranın %50’si Genel Müdürlük Federasyonlar Fonu Amatör Spor Hesabına, diğer %50’side Genel Müdürlüğün Merkez Bankasındaki hesabına Federasyon adına gelir kaydedilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — Yabancı uyruklu olup, en az bir ay ikamet izni bulunan ve bağlı bulunduğu ülkenin iznini belgelemek suretiyle, sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerini yaptıran sporcular yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli takımlarında ve başka yabancı kulüplerde yarışmalara katılabilirler."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen 8 kategoride Türkiye şampiyonaları yapılır. Bu turnuvalara katılım şekli ve yarışmaların içeriği, yıllık programla beraber Teknik Kurul tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

a) Yarışmalara katılım şekli belirlenirken, bir önceki yılın aynı veya denk yarışmaların katılım şekilleri ve elde edilen sonuçlar gözden geçirilir. Bu gözden geçirmede Genel Müdürlüğün ve Federasyonun politikası ve hedefleri dikkate alınır.

b) Sporcunun geçmiş ve dönemlik başarısı dikkate alınarak, başarılı sporcuların şampiyonalara doğrudan katılması sağlanır. ELO geçmiş ve dönemlik başarıyı gösteren araçlardan biridir. Bunun dışında bazı kategorilerde genç ve bayan sporcuların gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla doğrudan katılma hakları verilebilir.

c) Doğrudan girme hakkı olmayan sporcular ise, il birincilikleri veya o kategorideki Türkiye şampiyonası seçme turnuvası veya dengi bir yarışmada belirtilen dereceleri almak suretiyle katılma hakkı elde ederler.

d) Bu kategoriler dışındaki yarışmalara ‘Türkiye şampiyonası’ denebilmesi için, Federasyondan onay alınması gerekir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe bir geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikte geçen "oyuncu" ve "oyuncular" ibaresi "sporcu" ve "sporcular" olarak değiştirilmiştir."

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik 1/1/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Eti Krom Anonim Şirketi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmenliğin amacı, Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğünde memur ve sözleşmeli statüde çalışan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar.

Bu Yönetmelik atanmaları özel hükümlere tabi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları ile 1475 sayılı iş yasasına tabi işçilere ilişkin hükümleri kapsamaz.

Sivil Savunma Uzmanı ve Savunma Uzmanı atamalarında kendi özel yasa ve yönetmelikleri uygulanır. Ancak, kendi yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hususlar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmenlikte geçen;

Genel Müdürlük

: Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Merkez Teşkilatı

: Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlük merkezini,

Taşra Teşkilatı

: Merkez dışındaki Şarkkromları İşletmesi Müdürlüğünü,

İşletme

: Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve hizmet üreten fabrikasını,

Birim

: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

Personel

: Memur ve sözleşmeli olarak çalışanları,

Memur

: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin, 3771 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

Sözleşmeli Personel

: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan personeli,

Unvan

: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen kadro ve pozisyonları,

Görevde Yükselme

: Genel Müdürlüğümüz personelinin yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve yükselmesini, Yüksek Okul Mezunu : 2, 3 ve 4 yıllık yüksek okul mezunlarını,

Fakülte Mezunu

: 4 yıllık lisans öğrenimi veren okul mezunlarını,

Master

: 4 yıllık lisans öğrenimi sonrası yapılan yüksek lisans öğrenimini,

Doktora

: Yüksek lisans öğrenimi sonrası yapılan doktora öğrenimini,

KPDS

: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavını,

Toplam Hizmet

: Askerlik dahil her statüdeki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin toplamını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görev Grupları

Madde 5 — Genel Müdürlüğümüzde görevler hiyerarşi düzen içerisinde aşağıda belirtilen 12 guruba ayrılmıştır.

1- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı.

2- İşletme Müdürü.

3- İşletme Müdür Yardımcısı.

4- Birim Müdürü, Başuzman.

5- Müdür Yardımcısı, Baş Mühendis.

6- Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Amiri.

7- Hukuk Müşaviri, Avukat.

8- Teknik Şef, Tabip, Diş Tabibi, Mühendis, Kimyager.

9- Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

10- Şef, Tekniker, Programcı, Amir.

11- Teknisyen, Sağlık Memuru, Topoğraf, Laborant, Ebe, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Şef Yardımcısı, Amir Yardımcısı.

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Veznedar, Memur, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Genel Müdürlüğümüzde 5 inci maddede belirtilen personelin,

a) 1 ve 8 nolu bentlerde sayılan kadro ve pozisyonlara atanacakların en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları,

b) 9 ve 10 nolu bendlerde sayılan pozisyonlara atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları,

c) Diğer pozisyonlara atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmaları,

şarttır.

Hizmet Süresi

Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda ya da I sayılı cetvele tabi kadrolara atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen koşullar ile bu Yönetmelikte belirtilen hizmet şartlarına ek olarak Genel Müdürlüğümüzde en az 2 yıl çalışmış olmaları şartı aranır.

Görevde Yükselme Genel Şartları

Madde 8 — Personelin görevde yükselebilmesi için aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Atanabilecek boş kadro veya pozisyonun mevcut olması,

b) Atanabilecek görevde, Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyacının bulunması,

c) Bulunduğu unvanda 9 uncu maddede belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış ve diğer şartları taşıyor olması,

d) Son yılın olumlu olması kaydıyla, son üç yıl içinde sicil raporlarındaki başarı derece ortalamasının en az "iyi" seviyede olması,

e) Uyarma cezasından daha yüksek bir disiplin cezasıyla tecziye edilmemiş olması.

Görevde Yükselme Özel Şartları

Madde 9 — Personelin görevde yükselebilmesi ve bazı görevlere atanabilmesi için aranacak özel şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

A) Koruma ve Güvenlik Grup Şeflik pozisyonuna yükselme:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 4 yıl hizmeti olmak.

B) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 7 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonunda en az 3 yıl görev yapmış olmak.

C) Koruma ve Güvenlik Amirliği pozisyonuna yükselme:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 9 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarında toplam en az 5 yıl görev yapmış olmak.

D) Şef Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

Tahsilleri itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde memur olarak fiilen çalışmış olmak.

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Fakülte mezunları 2 yıl,

3) Yüksek okul mezunları 3 yıl,

4) Lise ve dengi okul mezunları 5 yıl.

E) Şeflik pozisyonuna yükselme:

Tahsilleri itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde fiilen Şef Yardımcısı olarak çalışmış olmak.

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Fakülte mezunları 3 yıl,

3) Yüksek okul mezunları 4 yıl,

4) Lise ve dengi okul mezunları 5 yıl.

F) Uzmanlık pozisyonuna yükselme:

4 Yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla Şef olarak fiilen en az 2 yıl çalışmış olmak.

Bunların dışında olup da doktora yapmış olanlar ve ÖSYM tarafından yapılan KPDS sonuçlarına göre, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisini, en az "B" düzeyinde bilenler doğrudan Uzman olarak atanabilirler.

G) Teknik Şef pozisyonuna yükselme:

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

H) Başmühendislik pozisyonuna yükselme:

1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl Teknik Şef olmak kaydıyla toplam 7 yıl

mühendis olarak çalışmış olmak.

I) Programcı pozisyonuna atanma:

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dilini çok iyi derecede bilmek,

3) Genel Müdürlüğümüzde en az 2 yıl çalışmış olmak.

İ) Müdür Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şeflik veya eş değer görevlerde 3 yıl çalışmış olmak.

J) Birim Müdürlüğü kadrosuna yükselme:

Alt görevlerde en az aşağıda verilen sürelerde fiilen çalışmış olmak:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcılığında toplam 3 yıl,

3) Başmühendislikte toplam 3 yıl.

K) İşletme Müdür Yardımcılığı kadrosuna yükselme:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Müdür görevinde en az 2 yıl görev yapmış olmak.

L) İşletme Müdürlüğü kadrosuna yükselme:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) İşletme Müdür Yardımcılığı veya Müdür görevlerinden birinde en az 5 yıl bulunmuş olmak.

M) Hukuk Müşavirliği kadrosuna yükselme:

Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukatlık stajını yapmış olmak.

N) Başuzmanlık kadrosuna atanma:

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) İşletme Müdür Yardımcısı, Müdür veya daha üst görevlerde bulunmuş olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 üncü bendlerinde yer alan kadrolar hariç olmak üzere diğer görevlerde 9 uncu maddenin (İ) bendine kadar ((İ) dahil) kadrolara ve pozisyonlara atanabilmek için sınava girmeleri, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine fiilen en az 75 saat katılmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi, ihtiyaç durumuna göre iki yılda birden az ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere, Genel Müdürlükçe uygun görülecek yer ve tarihte düzenlenir.

Genel Müdürlük gerekli gördüğünde, görevde yükselme eğitimi programı; eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadrolar ve pozisyonlar ile eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir Kamu Kurum veya Kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Eğitim Başmühendisliği ve Personel Birim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür.

Duyuru

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi, başvuru tarihinin başlangıcından en az bir ay önce Genel Müdürlük personeline duyurulur.

Görevde yükselme eğitimi için ilgili birimce yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, derecesi,

b) Son başvuru tarihi,

c) Görevde yükselme eğitiminin tarihi ve yeri,

d) Görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak koşullar.

Başvuru

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, Genel Müdürlükteki boş kadro ve pozisyonlar için gerekli koşulları taşıyanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar duyuruyu yapan eğitimle ilgili birimlere iletilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 13 — Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları Personel Birim Müdürlüğü tarafından incelenir, uygun görülen ve görülmeyenlerin isim listeleri birimlere gönderilir.

Son başvuru tarihinden sonra her hangi bir nedenle bu koşulları taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atama onayı iptal edilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Verecek Birim

Madde 14 — Eğitimler Personel Birim Müdürlüğü koordinasyonunda, Üretim Birim Müdürlüğü, Üretim Yardımcı Hizmetler Birim Müdürlüğü, Muhasebe Birim Müdürlüğü, Ticaret Birim Müdürlüğü ve kadrosu boşalan diğer birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.

Personel Birim Müdürlüğü, görevde yükselme eğitiminin yerini, eğitim programını, eğitimi verecek personelin belirlenmesini, eğitimin başlama ve bitiş tarihini, süresini ve diğer bilgileri alacağı onayı müteakip tüm birimlere duyurur.

Görevde yükselme eğitimlerinde, eğitim vermek amacıyla Genel Müdürlük personelinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden de yararlanılabilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 15 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, boş kadro sayısının 2 katından fazla olamaz. Başvuru sayısının atama yapılacak boş kadro ve sayısının 2 katından fazla olması durumunda, öncelikle öğrenim düzeyi, öğrenim düzeylerinin aynı olması durumunda; hizmet süresi, bununda aynı olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar seçilir. Hepsinin aynı olması durumunda, eğitim programına alınacaklar Sınav Kurulu tarafından seçilir.

Görevde yükselme sınavında iki kez başarısız olanlar, başarısız oldukları en son sınav tarihinden itibaren aynı görev için açılan eğitim programına iki takvim yılı geçmedikçe katılamazlar.

Genel Müdürlük, boş kadro sayısını ve verilecek görevde yükselme eğitim konularını değerlendirerek görevde yükselme eğitimine alacağı personeli; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı görevde yükselme eğitimlerine de katılmalarını sağlayabilir.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları

Madde 16 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1- Genel Esaslar,

2- Temel Hak ve Ödevler,

3- Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe Dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla İlişkiler ve davranış kuralları,

g) 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve görevde yükselme eğitimine katılma başvurusu yapılmış kadro ile ilgili mesleki konular.

Eğitim programının (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı % 60’tır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Koşulu

Madde 17 — Görevde yükselme eğitiminin tamamına katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için; Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

Sınavın Şekli

Madde 18 — Sınavlar, yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.

Sınav Kurulu

Madde 19 — Sınav Kurulu Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

Sınav Kurulu Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Birim Müdürü, Muhasebe Birim Müdürü, Üretim Birim Müdürünün katılımıyla 1 Başkan ve 4 üyeden oluşur. Gerektiğinde üniversitelerden de üye alınabilir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz.

Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya vekili katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve unvanlar itibariyle daha düşük düzeyde olamazlar.

Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının görevde yükselme sınavına katılmaları halinde, bu kurulda görev alamazlar. Yerlerine vekilleri katılır.

Kurulun Sekreterya hizmetlerini Personel Birim Müdürlüğü yürütür.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 20 — Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını süresini tespit etmek,

2) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

3) Sınavı yapacak kurumlara yazılı sınav konularının kapsamına giren konuları, bildirmek, yazılı sınavlarda sorulacak soruları hazırlatmak,

4) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

5) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

6) Görevde yükselme eğitimine başvuranların sayısının boş kadro sayısının 2 katından fazla olması durumunda bu eğitime katılacakların sayısının boş kadro sayısının iki katına indirmek,

7) Görevde yükselme eğitimine ilişkin takvim belirlendiğinde bu takvime göre ÖSYM Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine sınav yaptırmak için başvuruda bulunmasını sağlamak,

8) Tutanak düzenleyip imzalamak,

9) Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Geçerliliği

Madde 21 — ÖSYM Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılan sınavın sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Birim Müdürlüğünce sınava katılan personele ve sınav kuruluna duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 22 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 1 yıl süreyle veya bir sonraki sınava kadar Personel Birim Müdürlüğünde saklanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23 — Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde Personel Birim Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca 15 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 24 — Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro ve pozisyonlara başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması durumunda Genel Müdürlükteki bulunduğu unvanda hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de eşit olması halinde son 3 yıllık sicil notunun aritmetik ortalaması yüksek olan personel tercih edilir.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı birimdeki aynı kadrolar için son sınavda başarılı olup atananlardan sonra gelen başarılılar arasından, başarı sırasına uygun olarak atama yapılır.

Göreve Başlamayanlar

Madde 25 — Görevde yükselme sınavına katılarak bu sınavı kazanıp bir üst göreve ataması yapılanlardan, belge ile kanıtlanması mümkün, kabul edilebilir nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlayamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atanma hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler 1 yıl süreyle aynı göreve atanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev Grupları Arasında ve Aynı Grupta Geçişler

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler ile aynı görev gurubundaki alt görevden üst göreve geçişlerde sınava tabi görevler için görevde yükselme sınavına girilmesi şarttır. Görev gruplarınca aynı grup içerisindeki eş değer görevler arasındaki geçişler ise atanılacak kadronun veya pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına bağımlı kalmaksızın yapılabilir.

Sağlık Nedeniyle Görev Değişikliği

Madde 27 — Bulundukları görevi yapamayacakları tam teşekküllü Devlet ya da Üniversite Hastaneleri Sağlık Kurulunca belgelendirilenler, durumlarına uygun başka görevlere atanırlar. Atama işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi şartı aranmaz.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 28 — Genel Müdürlük, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarıyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

Kazanılmış Haklar

Madde 29 — Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlara yürürlük tarihinden önce atanmış ve bu Yönetmelikte belirtilen unvanları almış olan kişilerin kazanılmış hakları saklıdır.

Açıktan Atamalar

Madde 30 — Devlet memurluğuna ilk defa atanacaklar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Genel Müdürlüğümüzdeki görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler gerekli koşulları taşımaları boş kadro ve pozisyon bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görevlere veya bu görevin bulunduğu görev grubundaki eş değer görevlere ya da atanabilecekleri daha alt göreve atanabilirler.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 31 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 32 — Etibank Genel Müdürlüğü ile Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararları ile uygulamaya konulan terfi esaslarının tümü 133 No’lu Etibank Personel Yönetmeliği İş bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Krom Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/4/1995 tarihli ve 22267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanımlara aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Eleme Sınavı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Eleme Sınavı,

Giriş Sınavı: Eleme sınavından sonra yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"c)Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak,"

"f) Eleme sınavına girmek ve sınav sonucunda, Kurumlar İçin Eleme Sınavı Kılavuzunda ve/veya ilanlarda Bakanlıkça belirtilen şartlara sahip olmak,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı

Madde 5 — Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı giriş sınavı Bakanlık Makamı Onayına dayanılarak açılır.

Eleme sınavına iştirak eden adaylar, Genel Müdürlükçe ilan edilecek usul ve esaslar kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınava çağrılır.

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının beş katından az olmamak üzere en fazla 15 katı kadar aday, başvuranların eleme sınavındaki başarı sıralaması önceliği esas alınarak kabul edilir. Bu oran Genel Müdürlük tarafından belirlenir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Giriş sınavı, Türkiye genelinde yayımlanan en az iki ayrı günlük gazetede ve/veya Resmî Gazete’de sınavın başlama tarihinden en az 1 ay önce duyurulur.

Sınava katılma şartları, sınav konuları, başvurunun bitiş tarihi gibi bilgiler ve başvuru için gerekli belgeler duyuruda belirtilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"Eleme Sınavına iştirak eden adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır.

"g) Eleme sınavına iştirak ettiğini belgeleyen sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Adayların yazılı ve/veya sözlü sınavı ile uzmanlık yeterlik sınav kurulları, Bakanlık Makamının Onayı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürünün başkanlığında ve Genel Müdürün belirlediği bir Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kurulunca görevlendirilecek bir Müfettiş, Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri ve en az beş yıllık kıdemi olan bir Tüketici ve Rekabet Uzmanı ile bu görevliler arasından belirlenecek iki yedek üyeden oluşur."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı Sınav

Madde 10 — Yazılı sınav, yabancı dil ve mesleki konularda yapılır. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya benzeri bir ihtisas kuruluşuna da yaptırılabilir.

Bu durumda, sınav konuları, sınav sorularının hazırlanması ve sınavı kazanmış sayılabilmek için gerekli başarı notu ile sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar sınavı yapacak olan kuruluş ile yapılacak protokol ile belirlenir."

Madde 8 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır.

1- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme dallarından mezun olanların sınav konuları:

 

A) İKTİSAT GRUBU:

 

1) İktisadi Doktrinler Tarihi,

2) Mikro İktisat,

3) Makro İktisat,

4) Para- Banka - Kredi,

5) Uluslararası İktisat,

6) Kalkınma-Büyüme,

7) Türkiye Ekonomisi.

 

B) MALİYE GRUBU:

 

1) Maliye Teorisi,

2) Kamu Gelirleri,

3) Kamu Giderleri,

4) Kamu Borçları,

5) Bütçe,

6) Vergi Hukuku,

7) Maliye Politikası.

C) HUKUK GRUBU:

 

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı,

3) Ceza Hukuku,

4) Medeni Hukuk (Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku),

5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri),

6) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak).

 

D) MUHASEBE GRUBU:

 

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Analiz,

 

2 - Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların sınav konuları:

 

1) Temel Mühendislik Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik),

2) Genel İşletmecilik Bilgileri,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

 

3 - Her iki grup için ortak sınav konusu:

YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden birisi.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adayların giriş sınavı notu, eleme sınavında alınan not ile yazılı ve/veya sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır. Sınav notunun eşit olması durumunda yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, sözlü sınava katılan bütün adaylara 10 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, liste halinde Bakanlık binasında da ilan edilir.

Giriş sınavında iki kez başarısız olanlar, bir daha giriş sınavına katılamazlar."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Madde 16 — Giriş sınavını kazananlardan 7 nci madde ile alınan belgelere ilave olarak tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporunu, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde teslim edenler Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı olarak atanırlar."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş sınavını kazananlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Alım ve Satım İşlemleri ile Hesap Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 14/6/1996 tarihli ve 22666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Alım ve Satım İşlemleri ile Hesap Usulleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile bu fıkranın (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentleri, (b) bendinin 1 inci alt bendi, (e) bendi, (j) bendi ile (n) bendinin beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün satınalma, satma, kurma, onarma ve kiralama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Komisyonların Kuruluşu

1 — Merkezde;

Satınalma Komisyonu; Tahakkuk ve Levazım Şube Müdürünün başkanlığında, Sayman ile Satınalma Şefinden teşekkül eder. Tahakkuk ve Levazım Şube Müdürünün bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekalet edecek kişinin unvanı Şube Müdürünün altında olamaz. Uzmanlık isteyen işlerde Genel Müdürün seçeceği uzman bir eleman Komisyonlara katılabilir.

2 — Tiyatro Müdürlüklerinde;

Satınalma Komisyonu; Tahakkuk ve Levazım Şube Müdürünün başkanlığında, Sayman ile Satınalma Şefinden, Şube Müdürlüğü kadrosu bulunmayan yerlerde Tiyatro Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sayman ve Satınalma Şefinden oluşur. Uzmanlık isteyen işlerde Tiyatro Müdürünün seçeceği uzman bir eleman Komisyonlara katılabilir. Ancak Komisyon Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkanlığı yürütecek kişinin unvanı Şube Müdürünün altında olamaz.

3 — Turnelerde;

Satınalma Komisyonu; Turne idarecisi başkanlığında, Turne Mutemedi ile Turne Başkanının turnede görevli elemanlar arasından seçeceği bir üyeden oluşur ve alınan karar Turne Başkanı tarafından onaylanır. Uzmanlık isteyen işlerde Turne Başkanının seçeceği uzman elemanda komisyona katılabilir.

b) Satınalma İşlemleri

1 — Merkezde;

Sahne faaliyetleri ile ilgili her çeşit satınalma, yapma, kurma, onarma, kiralama ve harcama işleri Sanat Teknik Müdürünün teklifi üzerine İta Amirinin onayı ile sahne faaliyetleri dışındaki satınalma, satma, yapma, kurma, onarma, kiralama ve harcama işlemleri ise ilgili Daire Başkanının teklifi ve İta Amirinin onayı üzerine Satınalma Komisyonunca yapılır.

“e) 10.000.000.000 – TL’dan yukarı olan işler açık artırma, eksiltme, belli istekliler arasında teklif usulü, emanet usulü veya kapalı zarf usulü ile yapılır. Bu usulden hangisinin uygulanacağını Satınalma Komisyonu ön kararla tayin eder. Satınalma Komisyonunun bu konudaki kararı İta Amirinin onayıyla kesinleşir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.”

“j) Açık teklif veya kapalı teklif usulü ile artırma, eksiltme ve belli istekliler arasında tekliflerin uygun görülmemesi veya taliplerin aranılan şartları ve vasıfları taşımaması halinde; satınalma, satma, kurma, inşaat ve kiralama işlemlerinin durumuna ve süresine göre öngörülecek gerekçeye istinaden, işin tekrar artırma, eksiltme, pazarlık veya belli istekliler arasında teklif usulü ile ihalesine Komisyon yetkilidir. Satınalma Komisyonunun bu konudaki karara İta Amirinin onayıyla kesinleşir.”

Emanet Komisyonları, Merkezde Genel Müdürlük Satınalma Komisyonu ile Teknik İşler Şube Müdürü ve Genel Müdürlükçe belirlenecek bir teknik elemandan oluşur. Tiyatro Müdürlüklerinde ise, Genel Müdürlükten alınacak onayı müteakip, Satınalma Komisyonu ile Teknik İşler Şube Müdürü ve Tiyatro Müdürlüğünce belirlenecek bir teknik elemandan oluşur. Teknik İşler Şube Müdürlüğü kendisine tevdi edilen işin fenni ve hukuki esaslara uygun olarak yapılmasından sorumludur. Komisyon kararları İta Amirince onaylandıktan sonra kesinleşir.”

Yürürlük

MADDE2 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

Boğaziçi Üniversitesinden :

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla LES puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk adaylarda LES sınavına girme şartı aranmaz, ancak 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren adayların GRE veya GMAT sonuçları getirmeleri zorunludur.

Lisansüstü Eğitim sınavı (LES) sonuçlarının geçerlilik süresi yasal olarak 24 ay olduğundan, bu sürenin Üniversitemize Lisansüstü eğitime kabul için başvurduğu tarihte 24 aylık sürenin dolmamış olması halinde, sınav sonucu geçerli sayılır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir.

"a)Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış olanlar doktora programlarına başvurabilir.

B.Ü. Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendine uygun olarak GNO'su 3.75 ve üzerinde olan Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin tezli programlarda olduğu gibi doktora programlarına geçiş için başvurabilecekleri ile ilgili olarak :

1) Tezli Yüksek Lisans Programında GNO'su 3.75 ve üzeri olan öğrenciler doktora programına direkt geçiş için derslerini tümüyle tamamladıkları zaman başvurabilirler ve Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin (b) bendi aynen uygulanır.

2) Tezsiz Yüksek Lisans Programında ise derslerinin tümünü tamamlamadan, başka bir deyişle lisansüstü derecesi almadan doktora programına direkt geçiş için başvuru yapamazlar, yalnız tezsiz yüksek lisans olan programlara devam eden öğrencilerden, zorunlu ve alan seçme derslerinin %75'ini tamamlayan ve Genel Not Ortalaması 3.75'in üzerinde olanlar doktora programına direkt geçiş için başvurabilirler.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşuluyla LES puanına sahip olmaları gerekir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk adaylarda LES sınavına girme şartı aranmaz, ancak 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren adayların GRE veya GMAT sonuçları getirmeleri zorunludur.

Lisansüstü Eğitim sınavı (LES) sonuçlarının geçerlilik süresi yasal olarak 24 ay olduğundan, bu sürenin Üniversitemize Lisansüstü eğitime kabul için başvurduğu tarihte 24 aylık sürenin dolmamış olması halinde, sınav sonucu geçerli sayılır.

Türkçe eğitim yapan üniversitelerden, Üniversitemize gelip ders almak isteyen master ve doktora öğrencilerinin İngilizce yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yazılı veya sözlü sınav yapılarak tespit edilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yarıyıl sonu notları öğretim üyesi tarafından gönderilmeyen öğrencilerin karne ve transkriptlerinde “No Grade Reported, NGR” (not bildirilmemiştir) şeklinde bir ibare yazılır.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde, tezli yüksek lisansa devam edenler için en çok 3 dönem sonunda, tezsiz yüksek lisansa devam edenler için en çok beşinci dönem sonunda tüm derslerini tamamladıkları halde GNO'ları 3.00'ın altında kalan öğrencilerin tezli yüksek lisansta dördüncü ve tezsiz yüksek lisansta altıncı dönem sonunda üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi nedeniyle bu durumda olan öğrenciler;

a) GNO’larını 3.00’e çıkarma ve ders tekrarı hakkı verilmesi halinde eski yönetmeliklerde olduğu gibi, CC ve/veya CB alınan dersleri tekrar edebilirler.

b) Seçmeli derslerin tekrarında danışmanların uygun gördüğü durumlarda, dersi başka bir seçmeli ders ile de tekrar edebilirler.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki (a) ve (b) bentleri eklenmiştir.

“a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul şartları aynıdır.

b) Her iki programa kabul edilen öğrenciler arasında başlangıçta bir farklılık olmaz, ancak öğrenciler öğrenime ilk başladıkları akademik yıl sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere, bir seçim yaparak tezli veya tezsiz programa devam edebilirler.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (b) bendinin birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın geçerlilik süresi beş yıldır.”

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden :

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 15/1/1997 tarih ve 22878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin, 22/7/1999 tarih ve 23763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yüksek lisans veya doktora programına alınacak öğrenciler önceden belirlenen gün ve saatte yazılı olarak yabancı dil sınavına ve mülakat sınavına tabi tutulurlar. Yabancı dil sınavı 200 kelimelik bir metnin yabancı dilden Türkçe’ye tercüme edilmesi şeklinde yapılır ve süresi 2 saattir. Yabancı Dil ve Mülakat Sınavı jürileri 22 nci madde ilkeleri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans ve Doktora programları giriş puanları, Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES)’ nın %50’si,Lisans not ortalamasının % 10’u, (Doktora için Yüksek Lisans not ortalamasının %10’u alınacaktır.) Yabancı dil sınavının %15’i, mülakat sınavının (sınavda en az 50 puan alma şartı ile) %25’i alınarak hesaplanacaktır. Mülakat sınavında 50 puandan az alan öğrencilerin sınav notları değerlendirmeye alınmaz.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş puanı 60 (Altmış)dır.

Giriş puanının eşitliği halinde Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden :

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/1/1997 tarih ve 22878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 24/7/1999 tarih ve 23765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 21 inci maddesinin (d) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %10, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna %50, yabancı dil sınavı sonucuna %15, mülakat sonucuna %25 ağırlık verilir.

e) Başarılı sayılabilmek için, başarı notunun ve mülakat notunun ayrı ayrı, tam notun en az %50’si olması gerekir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 51 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakata alınır. Başarı notunun hesaplanmasında lisansüstü mezuniyet notuna % 10, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna %50, yabancı dil sınavı sonucuna %15, mülakat sonucuna %25 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için başarı notunun ve mülakat notunun ayrı ayrı tam notun en az %50’si olması gerekir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin değişik 71 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakat/uygulama sınavına alınırlar. Başarı notunun hesaplanmasında sanatta yüksek lisans mezuniyet notuna %10,Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna %50, yabancı dil sınavı sonucuna%15, mülakat/uygulama sonucuna %25 ağırlık verilir. Öğrencinin sanatta yeterlik programı giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için başarı notunun ve mülakat/uygulama notunun, ayrı ayrı tam notun en az %50’si olması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden :

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 ve 46 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1998 tarih ve 23525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 18 inci maddesinin (d) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 10, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 50, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir.

e) Başarılı sayılabilmek için başarı notunun ve mülakat notunun ayrı ayrı, tam notun en az % 50’si olması gerekir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakata alınır. Başarı notunun hesaplanmasında lisansüstü mezuniyet notuna % 10, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 50, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için başarı notunun ve mülakat notunun ayrı ayrı tam notun en az % 50’si olması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden :

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/1/1997 tarih ve 22878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 22/7/1999 tarih ve 23763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların LES sınavına girip en az 45 puan almış olmaları gerekir. Kabul için mülakat ve yabancı dil sınavı yapılır. Başarı notu; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) sonucunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u, mülakat sınavında alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması koşulu ile mülakat notunun % 25’i ve Enstitü tarafından yapılacak/yaptırılacak olan yabancı dil (İngilizce,Fransızca, Almanca dillerinden birisi veya Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen diğer yabancı diller) notunun %15’i alınarak hesaplanır. Başarı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli bir Yüksek Lisans programından mezun olmuş olmaları ve LES sınavına girip en az 45 puan almış olmaları gerekir. Kabul için mülakat ve yabancı dil sınavı yapılır. Başarı notu; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) sonucunun %50’si, Yüksek Lisans not ortalamasının % 10’u, mülakat sınavında alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması koşulu ile mülakat notunun % 25’i ve Enstitü tarafından yapılacak/yaptırılacak olan yabancı dil (İngilizce,Fransızca, Almanca dillerinden birisi veya Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen diğer yabancı diller) notunun %15’i alınarak hesaplanır. Başarı notunun en az 60 puan olması gerekir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-26)

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 31/7/2001 tarihinden itibaren;

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Edirne Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 4

Karar Tarihi : 6/7/2001

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Necati ŞENTÜRK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 —a) İlimiz merkezinde ısınmada kullanılacak yerli linyit kömürün aşağıdaki özellikleri taşımasına,

Alt Isıl Değeri

: 4000 Kcal/kg (satışa sunulan)

Yanar Kükürt

: % 1 Satışa sunulan

Boyut

: 18 mm-200 mm (± % 10 tolerans)

Toplan Nem

: % 20 Üst Sınır (Satışa sunulan)

b) Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt her 1000 Kcal/kg başına % 0,25 (Satışa sunulan) değerlerini geçmemesine,

c) Yerli linyit kömürlerin yanı sıra İlimiz Merkezinde kullanılmasına müsaade edilen ısıtma amaçlı ithal kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşımasına,

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (Satışa sunulan)

Toplam Kükürt

: % 1 (± % 0,1 (Tolerans) (Kuru bazda)

Uçucu Madde

: % 12-22 (± % 1 tolerans) (Kuru bazda)

Toplam Nem

: % 10 (± % 1 Tolerans) (Satışa sunulan)

Boyut

: 18 mm-200 mm. (± % 10 tolerans)

d) Çimento ve kireç fabrikaları hariç ısınmada kullanımı yasaklanan petrokokun İlimizde de kullanılmasının yasaklanmasına,

e) İlimiz Merkez İlçe hudutları içerisinde akışkan yataklı su merkezi bulunan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağladığı takdirde Alt Isıl Değeri : 3000 kcal/kg (satışa sunulan), Toplam Kükürt : % 1,5 (± % 0,1 tolerans) (Kuru bazda) özellikleri haiz kömürlerin bu tesislerde kullanılmasına müsaade edilecektir. Baca Emisyonları ve 15 günde bir yaptırılacak ölçümlerde So2, CO ve partikül madde sınır değerlerini Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerlerini sağlayıp sağlamadığının kontrollerinin yapılmasına, (Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt her 1000 Kcal/kg başına, % 0,5 ( (Satışa sunulan) değerleri geçmeyecektir.)

2 —İl merkezinde ithal kömürü kullanacak ve/veya satışa sunacak olan işletmeler yapacakları müracaatta, ithal izin belgeleri ve işyeri açık adresini bildirilmesine, İlimize en yakın satış noktasından Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce numune alınarak tahlili yaptırılıp uygun çıkması durumunda menşei belgesi verilmesine, ayrıca ilk gelen ithal kömürden numuneler alınıp ve analizleri yaptırılmasına,

3 —İl düzeyinde yapılan çalışmaların denetlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla ilgili vali yardımcısı başkanlığında Edirne Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Sağlık Müdürü, Sanayi ve Ticaret Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili ile İl Çevre Müdüründen oluşan bir Kömür Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına,

4 —Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce yöremizdeki kömür ocaklarından (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) bu yıl yeniden kömür numunesi alınarak uygun kuruluşların birinde analizlerinin yapılmasına, numune alımı ve analiz ücretlerinin kömür ocakları sahipleri tarafından ödenmesine, alınan 1 inci Numunenin yukarıda belirtilen kömür özelliklerini sağlamaması durumunda 2 nci bir numunenin alınmasına ve tahlil sonucuna göre gerekli işlemin yapılmasına, 2 nci kez uygun çıkmayan kömür işlemlerinden aynı sezonda başka numune alınmamasına,

5 —Şehrimize giren ve satışı yapılan kömür ve diğer yakıtlardan gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarınca numuneler alınarak Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarlarında analizlerinin yapılmasına, analiz ücretlerinin satıcılar tarafından ödenmesine,

6 —Edirne Merkez İlçeye Kömür getiren kamyonların, ocak sahası çıkışından itibaren İl Merkezine gelene kadar uygun noktalarda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İl Merkezi giriş noktalarında ise polis ekipleri ve Koordinasyon Kurulunun vereceği görevliler tarafından şehire giriş yapan kömürlerin denetimlerinin yapılarak kömür ocağına ait menşei belgelerinin denetiminin yapılmasına, İrsaliye kontrollerinin de Defterdarlıkça verilecek görevliler tarafından yapılmasına kömür denetimlerinin 3/9/2001 tarihinde başlatılmasına,

7 —Koordinasyon Kurulu tarafından araç ve denetim programları hazırlanmasına, ihtiyaç duyulan araçların ve denetim elemanlarının bir program dahilinde resmi kurumlardan talep edilmesine, şehir içi denetim ekiplerince her ayın son iş günü, o aya ait çalışmalar ile ilgili bir rapor hazırlanarak ilgili komisyona sunulmasına (acil durum dışında),

8 —24/12/1996 tarihli ve 22857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Edirne İl’inde İzne Tabi Olmayan Yakma Tesislerinin Emisyon Kontrollerinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesinin 2001-2002 kış sezonunda da uygulanmasına,

Kazan dairesi fiziki kontrolleri ve kazan ölçümleri ücretinin konutlarda 1.000.000 – TL., iş yerlerinde ise; 0-25 m2’lik iş yerlerinde 2.000.000 - TL., 25-50 m2’lik iş yerlerinde 4.000.000 - TL., 50-100 m2’lik iş yerlerinde 6.000.000 - TL., 100 m2 ve üzerindeki iş yerlerinde 8.000.000 - TL. olarak uygulanmasına,

9 — Şehir içerisindeki kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının denetimini yapmak üzere Edirne Belediye Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından ekip oluşturulmasına,

10 —Çevre İl Müdürlüğünce binaların kalorifer bölümlerinde yapılacak denetimlerde:

a – Yakıtın menşei belgesi,

b – Yakıtın fiziksel özellikleri,

c – Müsaade edilen yakıtın dışında yakıtın bulunup bulunmadığı,

d – Kazan yakma talimatnamesi,

e – Kalorifer kazanı ve bacası,

f – Ateşçilere ait ateşçi belgesinin

kontrol edilmesine, denetimlerde alınacak kömür numunelerinden uygun çıkmayan kömürlere Kömür Koordinasyon Kurulunca alınacak karar doğrultusunda işlem yapılmasına,

11 —Vatandaşların hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ulaştıracağı telefon numaraları Edirne Belediye Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğünce tespit edilerek ve hava kirliliğinin önlenmesi için alınan kararların kamuoyuna ve özellikle apartman yöneticilerine kömür ocak sahiplerine ve il merkezindeki kömür satıcılarına duyurulmasına, bu konuda eğitici toplantı yapılmasına,

12 — Apartman yöneticilerinin irsaliye ve menşei belgesi olmayan kömürleri teslim ve satın almamalarına, aksi davrananlar hakkında ilgili mevzuat gereğince cezai işlem uygulanmasına,

13 —Kontrol esnasında uygun bulunmayan kömürlere el konulmasına, Belediye Başkanlığınca gösterilecek alanda depolanmasına ve Kömür Koordinasyon Kurulunca alınacak karar doğrultusunda işlem yapılmasına,

14 —Hava kirliliğine olumsuz katkısı olan araçlardaki egzoz gazlarının ölçümünün daha verimli hale getirilmesi için, Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından araçların egzoz emisyon pulu denetimlerinin sıklaştırılarak ve devamlı olarak yaptırılmasına,

15 —Apartmanlarda ve kuruluşlarda bulunan ateşçilerin gerekli eğitimlerinin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapılmasına,

16 —Kömür kullanan kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin 05.00–05.30 ve 18.00–18.30 arası olarak belirlenmesine,

17 —Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

18 —Kamu kurum ve kuruluş binalarının (hastaneler ve sağlık üniteleri hariç) kalorifer ve sobalarını binalarda iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yapılmasına,

19 —Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki iş yerlerinin, kış dönemlerinde ısınmak amacıyla yanık yağ kullanmalarının yasaklanmasına,

20 —Karar Hükmüne uymayanlar ve çevre kirliliğine neden olan kişilere 2872 sayılı Kanununun 8/a maddesi gereği, 466.230.000 – (Dörtyüzaltmışaltımilyonikiyüzotuzbin) TL., kuruluş ve işletmelere 1.398.720.000 – (birmilyarüçyüzdoksansekizmilyonyediyüzyirmibin) TL., Bilanço esasına göre defter tutan kuruluş ve işletmelere 2.331.230.000 – (İkimilyarüçyüzotuzbirmilyonikiyüzotuzbin) TL. idari para cezası uygulanacağının basın yoluyla halka duyurulmasına,

21 — Yakma esnasında kömüre % 4 toz kireç (1000 kg kömüre 40 kg kireç) karıştırılarak yakılmasına,

22 —Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliğinin 53/4 maddesinde belirtilen uyarı kademelerine ulaşıldığında aşağıdaki önlemlerin alınmasına,

I. Kademe İlk Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 -700, Duman Oranı : 400 ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak;

— Kalorifer ve sobaların ilk yakılış saatleri sabah; 05.00 – 07.00, öğleden sonra : 14.00 – 15.00 arasında olması, bu saatler dışındaki yanmalar ise kurum bina ve tesislerinin iç hacimlerinde 18 0C, konut ve özel iş yerlerinde 20 0C’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmasının sağlanması,

II. Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1000, Duman Oranı : 600 ise genel önlemler ile I. Kademe Önlemlere ek olarak olarak;

— Hava kirliliğine neden olan II ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kapasitelerinin % 50 düşürülmesi,

— Kalorifer ve sobaların günde toplam 6 saati geçmemek şartı ile 3’er saat yakılması, tamamen söndürülmesi teknik yönden sakıncalı olan kaloriferlerin en az düzeyde yakılması,

III. Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1500, Duman Oranı : 800 ise genel önlemler ile I ve II Kademe Önlemlere ek olarak;

— Özel binek otolarının haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten, haftanın tek sayılı günlerinde plakaların son rakamı tek sayı ile bitenlerin trafiğe çıkmasının sağlanması,

— Hava kirliliğine neden olan I. Sınıf Gayri Sihhi Müesseselerin kapasitelerinin % 50 düşürülmesi,

— Kalorifer ve sobaların günde 1 defa 3 saati geçmeyecek şekilde yakılması tedbirleri alınacaktır.

23 —5442 sayılı İl İdaresi Kanununa 9/c-11/ç maddeleri uyarınca bu tedbirlere uymayanlar hakkında, aynı Kanunun 66 ncı maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8-20-21 ve 23 üncü maddeleri ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 62 nci maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapılmasına,

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Rize Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/6

Karar Tarihi : 27/6/2001

Mahalli Çevre Kurulu 27/6/2001 tarihinde Vali Yard. Cemalettin YILMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — Satılacak ve Kullanılacak Yakıtların Özellikleri :

1 — Katı Yakıtlar :

a) Yerli Linyit Kömürlerin Özellikleri :

Alt Isıl Değer

: 3000 (-200) Kcal/kg. min. (Satışa sunulan kömürde)

Yanar Kükürt

: % 1.65 max. (Satışa sunulan kömürde)

Nem

: % 25 max. (Satışa sunulan kömürde)

Ebat

: 18 mm. Alt sınır + % 10 tolerans.

 

200 mm. Üst sınır + % 20 tolerans.

Yerli Linyit Kömürlerinin kalori değerinin 3000 Kcal/kg.’dan fazla çıkması durumunda, her 1000 kcal/kg.’a karşılık kabul edilen yanabilir kükürt oranına (% 1.65’e) % 0.55 değeri ilave edilir (max.).

b) İthal Kömürlerin Özellikleri :

Alt Isıl Değer

: 6000 (-500) Kcal/kg. (Orijinalde.)

Toplam Kükürt Miktarı

: % 1 (+ 1 max.) (Kuru bazda.)

Uçucu Madde Miktarı

: % 12-22 (+ 1 max.) (Kuru bazda.)

Toplam Nem

: % 10 (+ 1 max.) (Orijinalde.)

c) Sanayide Kullanılacak İthal Kömürlerin Özellikleri (Linyit) :

Alt Isıl Değer

: 6000 (-500) Kcal/kg. (Orijinalde.)

Toplam Kükürt Miktarı

: % 1 (+ % 0.1 max.) (Kuru bazda.)

Uçucu Madde

: % 36 (+ 1 max.) (Kuru bazda.)

Ebad

: 0-50 mm.

d) Briket (Pres) Kömürlerin Özellikleri :

Briket (Pres) kömürünün % 100 yerli ve ithal linyitten yapılması şarttır. Briket kömürde kullanılacak yapıştırıcı (bağlayıcı) madde % 100 melas, nişasta veya petrol türevi olmayan, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı ve bağlayıcı özelliği bilimsel olarak kabul edilmiş olan diğer maddeler olacaktır. Kullanılacak bağlayıcının oranı % 8’i geçmeyecektir.

Briket kömürlerde kullanılan ithal kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

Alt Isıl Değer

: 6000 (-500) Kcal/kg. (orijinalde.)

Toplam Kükürt Miktarı

: max. % 1 (+ % 0.1). (kuru bazda.)

Uçucu Madde

: % 30 max.

Toplam Nem

: % 10 max.

e) Petrol Koku :

Meskun mahalde Petrol koku kullanılması ve satılması yasaktır. Petrol koku sadece modernize edilmiş kireç fabrikalarında ve çimento fabrikalarında kullanılabilir. Petrol kokunun satıldığının tespiti halinde, petrol kokuna el konacaktır.

2 — Sıvı Yakıtlar :

Meskun mahal içerisindeki sanayi tesislerinde ve meskenlerde sıvı yakıt olarak % 1.5 kükürtlü özel kalorifer yakıtı kullanılması zorunludur. Yüksek kükürtlü fuel-oil kullanan sanayi tesislerinin bir an önce ısı sistemlerini özel kalorifer yakıtı kullanılacak şekilde değiştirmeleri veya sistemlerine baca gazı arıtma tesisleri kurmaları gerekmektedir. Bütün sanayi tesislerinin emisyon izin belgeleri almaları zorunludur.

3 — Genel Hükümler :

a) Hiçbir suretle ve her ne miktarda olursa olsun Belediye sınırları içerisine satış amacı ile torbasız kömür sokmak, torbasız açıkta kömür satmak ve meskun alan içerisinde torbalama işi yapmak yasaktır. (Kaloriferde yakılan kalorifer kömürleri hariç)

b) Torbalar 25-40 kg. ağırlığında olacaktır. (+ 200 gr.)

c) Torbaların üzerinde firma adı ve adresi, kömürün cinsi, kömürün özellikleri (spektleri), Briket kömür ise bağlayıcı cinsi belirtilmiş olacaktır.

d) Firma yetkilileri kömürlerini satarken, sobalarda ve kaloriferlerde en iyi nasıl yakılacağına dair şekillerle izah edilmiş bir broşür vereceklerdir.

e) Kalorifer kazanlarını çalıştıran kişilerin bu iş için yetki belgesi bulundurması gerekmektedir. Ateşçi belgesi bulunmayan kalorifercilerin çalıştırılmaması ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslar düzenlenmesi sağlanacaktır.

f) Kalorifer kazanlarının işletme bakımları ile soba ve kalorifere ait temizliklerini düzenli olarak her yıl yapılması ve özellikle yeni yapılan toplu konut alanlarındaki binalarda TSE standartlarındaki uygun kazanların kullanılması sağlanacaktır.

g) Bölge trafik ekipleri ve Belediye zabıta ekiplerince kömür taşıyan araçlar kontrol edilecektir.

4 — Satış İzni :

Rize il sınırları içerisinde kömür satışı yapmak isteyen kömür satış firmaları, İl Çevre Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecek, firmanın il sınırları içerisinde bayisi varsa bayisinden, bayisi yoksa dağıtım merkezinde numuneler alınacak, alınan numune örnekleri Çevre Bakanlığına ait Çevre Referans Laboratuvarına gönderilecek, analiz ve kargo ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonuçları Mahalli Çevre Kurulunda belirtilen şartları sağlıyorsa 1 (bir) yıllığına kömür satış belgesi verilecektir. Kömür satış belgesi olmayan firmaların kömürlerinin satışına izin verilmeyecektir.

5 — Denetim :

İlimiz sınırları içerisindeki kömür satış bayileri, Rize Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile İl Çevre Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından denetlenecektir.

Madde 2 — İletişim çağı olarak ifade edilen günümüzde artan haberleşme gereksinimlerinin karşılanmasında, telefon, faks, internet ve benzeri gereçlerin iletim hatlarının binaların dışından örümcek ağına benzer biçimde taşınmalarının yarattığı görsel kirliliğin yanında haberleşme hakkının engellenmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

a) Binaların içinde gerekli iletim altyapısının olmaması nedeniyle dıştan taşınan iletim hatlarının zaman içinde önlenmesi için tüm Belediye Başkanlıklarına, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğüne, Türk Telekom Başmüdürlüğüne yazı yazılacaktır.

b) Yeni yapılan binalara iskân verilmeden önce haberleşme hakkını engellemeyecek; görüntü kirliliği yaratmayacak biçimde iletim ağının kurulup kurulmadığının Türk Telekomca belirlenmesi koşulunun getirilmesi için Belediyelerce ilgili mevzuatlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

c) Eski binalarda haberleşme ağlarındaki gerekli altyapının oluşturulması için ilgililere Türk Telekomca belirlenen makul süreler verilecektir.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüp satış firmalarının müzikli anonsla, tüpleri birbirine vurarak, zil, çan veya bağırarak vb. şekilde tüp satışı yapmaları yasaklanmıştır. Bu Karara uymayan bayilere 2872 sayılı Çevre Kanununa göre işlem yapılacaktır.

Şehir içinde tanıtım anonsu yapan araçlar, İl Çevre Müdürlüğünden izin alacak, anons cihazları Gürültü Kontrol Yönetmeliğindeki değerleri sağlıyorsa en fazla 7 (yedi) günlük izin verilecektir. İzinsiz anons yapan araçların ruhsatlarına İl Emniyet Müdürlüğünce el konulacaktır.

Yeni açılacak ve bu kararın ilanından önce ruhsatlandırılmış müzik yayını yapan eğlence yerlerinin (Bar, Pavyon, Gazino, Disko, Pub, Lokanta, Düğün Salonu vb.) yarattığı gürültünün denetim altına alınması ve bu gürültünün Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde ön görülen sınırlar içerisinde tutulması amacıyla “Gürültü İzleme/Ölçme Kontrol Monitörü” kullanmaları zorunludur.

Gürültü İzleme/Ölçme Kontrol Monitörü’nün ses düzeneklerine montajının yaptırılarak mühürlenmesi için Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliği yapacaklardır.

Monitör montajı için bu kararın çıktığı tarihten itibaren işletmelere ve kişilere 6 ay süre verilmesine, bu süre zarfında monitörü takmayanlar ve bu süre sonunda monitörü takıldığı halde herhangi bir şekilde monitörün çalışma şeklini değiştirenler ile ilgili mevzuatı ihlal eden kurum, kuruluş, işletme ve kişilerin birinci ihlal için ikaz edilmelerine, ikinci ihlal için para cezası ile cezalandırılmalarına, üçüncü ihlal için 5 (beş) günden az olmamak üzere bu tür işletmelerin faaliyetten men edilmelerine, dördüncü ve daha sonraki ihlallerde ise bu uygulamanın bir önceki ihlale göre arttırılarak sürdürülmesine karar verilmiştir.

Madde 3 —İlimiz sınırları içerisinde yeni açılacak veya açılıp da ruhsat almamış olan Demirci, Kaportacı, Marangoz vb. gibi gürültü, toz ve koku yapan işyerlerine Belediye tarafından ruhsat verilmeden önce İl Çevre Müdürlüğünün görüşü alınacaktır.

ÇED ve ÇED Ön Araştırma Faaliyet Listesinde bulunup da gerekli izin ve ruhsatları almadan faaliyete başlayan fabrika, işyerleri vb. yerlere TEDAŞ tarafından elektrik, Telekom tarafından telefon ve Belediyeler tarafından su verilmeyecektir.

Madde 4 — İlimizde 2001 Yılı İçerisinde Yapılacak Egzoz Ölçümleri :

1 — Egzoz gazı emisyon ölçümleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak ekip tarafından yapılacaktır.

2 — Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin TSE tarafından yayımlanan 11365 Nisan 1994 ve 11366 Nisan 1994 sayılı standartlarına göre yapılmasına ve standartlarda öngörülen değerlerin esas alınmasına uyulacaktır.

3 — Karayolları Taşıt Muayene İstasyonlarına periyodik taşıt muayenesi için veya kayıt tescili için gelen motorlu taşıtların egzoz emisyonları ölçülerek uygun olduğunu gösteren belgesinin bulunmadığı tespit edilirse muayene ve kayıt tescili yapılmayacaktır.

4 — Egzoz emisyon işlemleri Rize Valiliği, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Çevre Koruma Vakfı’nca tespit edilecek yerlerde kurulacak sabit veya seyyar istasyonlarda yapılacaktır.

5 — Rize İl merkezi ile ilçelerindeki tüm motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri yaptırılacaktır.

6 — Emisyon ölçüm bedeli 2001 yılı için 5.000.000 TL. olacak, süresi içinde veya bugüne kadar hiç ölçüm yaptırmayan araç sahiplerinden ölçüm ücreti olarak 2001 yılında 10.000.000 TL. alınacak ve ölçümler için Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Çevre Koruma Vakfı Makbuzlarının birlikte kullanılması sağlanacaktır.

7 —Görevli personelin maaş dışında yolluk (6245 sayılı Harcırah Kanununa göre) ve benzeri giderlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Çevre Koruma Vakfı tarafından ortaklaşa karşılanması ve ölçüm işlerinde görevli personele her gün 1,5 kg. yoğurt bedeli ücret ödenmesine, personel gideri dışındaki her tür giderin de (bakım, onarım, ısınma, haberleşme, su, elektrik, kırtasiye, benzin vs.) iki vakıf tarafından eşit olarak karşılanması sağlanacaktır.

8 — Tüm giderler ortaklaşa karşılandıktan sonra kalan miktarın eşit olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Çevre Vakfınca paylaşılması ve bu vakıfların senetleri doğrultusunda harcanmak üzere hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.

9 — Resmi araçlardan, askeri araçlardan ve resmi iş makinelerinden ölçüm ücreti alınmaması, ölçüm yaptırdığına dair resmi yazı verilmesi sağlanacaktır.

10 — Baca gazı ölçümlerinin Çevre Koruma Vakfı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfınca birlikte yapılmasına,

a) 10 daireli ve daha fazla dairesi bulunan apartman veya sitelerin baca gazlarının her yıl ölçülmesine, ölçüm ücretlerinin ise; apartman ve sitelerden daire başına 1.000.000 TL., küçük ölçekli sanayiden baca başına 50.000.000 TL., orta ölçekli sanayiden baca başına 75.000.000 TL., büyük ölçekli sanayiden baca başına 125.000.000 TL. ücret alınmasına karar verilmiştir.

b) Belirlenen baca gazı ölçüm bedellerinin tahsili için Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Çevre Koruma Vakfı makbuzlarının % 75 Çevre Koruma Vakfı % 25 Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kullanılması ve kesilen makbuzların tutarının her akşam Vakıfların banka hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

c) Yapılan tüm masrafların (personel giderleri, alet onarımları, benzin, kırtasiye vs.) Vakıflarca ortak karşılanmasına karar verilmiştir.

d) Toplanan ücretlerin vakıf senetlerinde belirtilen hizmetler için kullanılmasına karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tekirdağ Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 07

Karar Tarihi : 11/7/2001

Tekirdağ İli Mahalli Çevre Kurulu Vali Cemalettin SEVİM başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimizde 2001-2002 kış sezonunda hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Merkez ve İlçelerde, yerleşim sınırları içinde ve dışında bulunan sanayi kuruluşları, mesken, ticari işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları aşağıda kriterleri verilen kömürleri kullanacaklardır.

a) Isınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır :

- Alt ısıl değer; 3500 Kcal/kg min. (Satışa sunulan)

- Yanar Kükürt; % 1.3 max. (Satışa sunulan)

- Toplam nem; % 20 max.

- Ebat; 18-200 mm, 18 mm altı max. % 10 tolerans

200 mm üstü max. % 10 tolerans

Kalorifik değer baz alınması durumunda yukarıda belirtilen boyutun aynı kalması ve alt ısıl değerinin 3500 Kcal/kg üzerinde olması kaydıyla, yanar kükürt oranları her 1000 Kcal/kg başına % 0,37 değerini geçmeyecektir.

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır :

- Alt ısıl değer; 6000 Kcal/kg (Satışa sunulan) (-500 Kcal/Kg tolerans)

- Toplam Kükürt; % 1 (Kuru Bazda) + (% 0,1 tolerans)

- Uçucu madde; % 12-22 (Kuru Bazda) + (% 1 tolerans)

- Toplam nem; % 10 (Satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

- Boyut; 18-200 mm, 18 mm altı max. % 10 tolerans

200 mm üstü max. % 10 tolerans

c) Sanayi amaçlı ithal kömürlerin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

- Alt ısıl değeri; 6000 Kcal/kg (Satışa sunulan) (-500 Kcal/Kg tolerans)

- Toplam Kükürt; % 1 (Kuru bazda) + (% 0,1 tolerans)

- Uçucu madde; % 36 (Kuru bazda) + (% 1 tolerans)

- Toplam nem; % 10 (Satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

- Boyut; 0500 mm

d) Biriket kömür özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır :

Biriket kömürlerde TS 12055 "ısınmada kullanılan kömür biriketi" standardına uyulacaktır.

Yerli linyit tozundan üretilen biriket kömüründe aranacak özellikler şunlardır :

- Alt ısıl değeri; 4000 Kcal/kg (minimum)

- Toplam Kükürt; %1 (+0,1)

- Toplam nem; % 10 (+ %1)

- Uçucu madde; % 12-22 (+ %1)

- Kırılma sağlamlılığı; 80 kg/cm2 (yumurta biçimli biriketlerde)

100 kg/ cm2 (tabanı düzgün geometrik şekillerde)

İthal linyit tozundan üretilen biriket kömüründe aranacak özellikler şunlardır:

- Alt ısıl değeri; 6000 Kcal/kg

- Toplam Kükürt; % 1 (+ % 0,1)

- Toplam nem; % 10 (+ % 1)

- Uçucu madde; % 36 (+ % 1)

- Kırılma sağlamlığı; 80 kg/ cm2 (yumurta biçimli biriketlerde)

130 kg/ cm2 (tabanı düzgün geometrik şekillerde)

Çevre Bakanlığı 27/5/1997 tarih ve 1997/9 sayılı Genelge ile ısınma amaçlı olarak kullanımı yasaklanan petrokokun, (çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (Reküperasyonlu) kireç fabrikaları hariç) ve kok kömürünün İlimizde de ısınma amacıyla kullanılması yasaklanmıştır.

2 — Kömür Ocağı Sahiplerinin Uyacağı Kurallar :

a) İzin başvurusu : İlimiz 2001-2002 kış sezonunda ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak kriterlere uygun olarak ithal ve yerli kömürler için "Kömür Uygunluk Belgesi" Tekirdağ Valiliği (İl Çevre Müdürlüğü)’nce verilecektir. Tekirdağ il sınırları içerisinde kömür satışı yapmak isteyen ocak sahipleri başvurularını Valilik Makamına; firma adı, firma adresi, kömür temin edilecek ocağın adı, tesisin adı ve adresi, ruhsat no’su varsa paketleme tesisinin projesini içeren bilgileri bir dilekçeye ekleyerek yapacaklardır.

Dilekçe ekinde bulunan;

- İlgili meslek kuruluşlarından alınan Ticaret Sicil Kaydına haiz faaliyet belgesi,

- Belgeleri imzalamaya yetkili elemanların noterden tasdikli imza sirküleri,

- Tesisle veya ocakla ilgili bilgileri (kapasitesi akım işletme şeması, faaliyet alanı vb.),

- Mahalli Çevre Kurulu kararına uyulacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

- 2.000.000.000 (İkimilyar) TL’lik limit içi müddetsiz banka teminat mektubu veya aynı miktarda hazine bonosu

Tekirdağ Valiliğine (İl Çevre Müdürlüğü) teslim edilecektir.

b) Ocak sahiplerinin ilimiz sınırları içerisinde satışa sunacakları kömürlerini yükledikleri kamyonlara ait plakaları, ocaktan çıkış saatleri, sevk irsaliyesi vb. bilgileri İl Çevre Müdürlüğü ’ne telefon veya faksla bildireceklerdir.

c) "Kömür Uygunluk Belgesi" için mühürlü olarak İl Çevre Müdürlüğü tarafından alınacak kömür numunelerinin analiz ücretleri kömür ocağı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3 — Kömür Satıcılarının Uyacağı Kurallar :

a) Kömür pazarlamacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler Tekirdağ Valiliği’nden (İl Çevre Müdürlüğü) "Kömür Satış İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler.

b) İzin başvurusu; firma adı ve adresini içeren bilgilere sahip dilekçe ile Tekirdağ Valiliği’ne (İl Çevre Müdürlüğü) yapılacaktır.

c) Dilekçe ekinde; ilimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz kömürleri Tekirdağ merkez ve diğer ilçelerde mücavir alan sınırları içerisinde satacaklarına, tüketicilere fatura ve/veya perakende satış fişi vereceklerine, Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uyulacağına dair noterden tasdikli taahhütname ve 1.000.000.000 (Birmilyar) TL’lik limit içi müddetsiz banka teminat mektubu veya hazine bonosu bulunacak ve bu belgeler Tekirdağ Valiliği (İl Çevre Müdürlüğü)’ne teslim edilecektir.

d) Kömür nakliyesi yapan araçlarda, Kömür Uygunluk Belgesi, kantar fişi, sevk irsaliyesi veya fatura bulundurulacaktır.

e) Kömür satışı yapacak olan işletmelerde yapılacak olan denetimlerde, Tekirdağ Valiliği’nden alınmış Kömür Uygunluk Belgesi ve Kömür Satış İzni bulunmayan kömürlerin satıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu işletmenin depo ruhsatı iptal edilecektir.

f) Kömür Uygunluk Belgesi bulunmayan kömürleri, ilimiz sınırları içerisine herhangi bir nakil aracı ile getiren, dağıtan ve satışını yapan kamu, özel ve tüzel kişilerin kömürlerine el konulacak ve söz konusu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4 — Tüketicinin Uyacağı Kurallar :

a) Tüketiciler kömürlerini "Kömür Uygunluk Belgesi" ve "Kömür Satış İzin Belgesi" bulunduran pazarlamacılardan almakla yükümlüdürler.

b) Satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi almak, bunları denetim sırasında ibraz etmekle yükümlüdürler.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının mutemet veya satın alma memurları kömür faturasının birim amirince onaylanmış bir örneğini muhafaza etmek ve denetleme elemanlarına ibraz etmekle yükümlüdürler.

5 — İşyeri ve Apartman Yöneticilerinin Uyacağı Kurallar :

a) İşyeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır.

b) Satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferde yakılmasına ilişkin belgeleri içeren Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen "Kazan Yakma Talimatı"nı satıcılardan temin edeceklerdir. Yakma talimatı, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir. Kaloriferciler kaloriferleri talimattaki hususlara uygun olarak yakacaklardır.

c) Kalorifer dairelerinde yapılacak olan denetimlerde denetim ekibince yakıta ait bulundurulması gereken sevk fişi, Kömür Uygunluk Belgesi, fatura, ateşleyici belgesi, baca ve kalorifer kazanının temizliğinin yapılıp yapılmadığı ve TSE belgesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

d) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cüruf rasgele yerlere dökülmeyecek, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen çöp depo alanlarına dökülecektir.

e) İşyeri ve meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleriyle ilgili çalışmaların il ve ilçe belediyelerince her yıl 1 Ekim tarihine kadar yaptırılması sağlanacaktır.

f) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmayacak, bunların işyerlerinde bina içme ve kullanma suyu sıcaklığı 18 0C, konutlarda ortam sıcaklığı 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır.

6 — Sorumluluk :

Bu yakıt programının uygulanmasında kömür üretimi yapan, pazarlayan, taşıyan, perakende satış yapan kömür satıcıları, apartman yöneticileri, kaloriferciler ve tüketiciler sorumlu olacaklardır. Bu Karara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun kirletme yasağına ilişkin 8 inci Maddesine muhalefetten idari para cezası uygulanacak, tekrarı halinde bu yasanın 20. Maddesindeki tekerrür işlemi uygulanacak ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan yukarıdaki tedbirlere uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak ayrıca, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tüketici başvurusu alınarak Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü’ne yazı yazılacaktır. (Bununla ilgili formu Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü geliştirecektir.)

7 — Denetleme ve Yaptırımlara Ait Kurallar :

a) Tekirdağ ili merkez mücavir alan sınırları içerisinde kömür denetimleri İl Çevre Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Belediye Başkanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve Defterdarlık elemanlarından oluşan ekip ve ilçelerde ilgili kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim elemanları tarafından yapılacaktır. Denetleme ekibinde güvenliği sağlamak amacıyla yerel mülki amir tarafından polis ve jandarmadan eleman görevlendirileceklerdir.

b) Transit geçiş yapacak olan ve ilimiz sınırlarından geçiş yapmak zorunda kalan kömür araçlarına "Transit Geçiş Belgesi" verilecek ve bu belgede aracın plakası, ruhsatı, sahibinin adı, soyadı, yakıt cinsi, tonajı, gideceği yer, tarih ve saati belirtilecek, bu belge 3 (üç) nüsha olarak hazırlanacak; biri denetim ekibinde bulunacak, 2 (iki) nüshası da kamyon şoförüne verilecektir. Bu belgeyi taşımayan araçların şehir merkezine girmesi halinde kaçak yakıt muamelesi yapılarak yakıtlar müsadere edilecek, belirlenen saatlerde il sınırını terk etmesi sağlanacak ve terk ederken transit geçiş belgesinin 1 (bir) nüshası Denetim İstasyonuna verilecektir.

c) Kömür nakliyesi yapan araçlardan "Kömür Uygunluk Belgesi", kantar fişi, sevk irsaliyesi veya fatura, transit geçiş belgesi istenecek, Tekirdağ ili sınırları içerisinde satış yapacak kömür kamyonlarında ayrıca Kömür Uygunluk Belgesi bulundurulacaktır.

d) Kömür satışıyla ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulu’nun kararıyla tespit edilen hususlara uymayan kömür satıcılarının depo ve/veya büroları;

- ilk tesbitte 10 gün

- ikinci tesbitte 30 gün

- üçüncü tesbitte ise mühürlenerek süresiz olarak,

kapatılır ve yatırdığı teminat hazineye irat edilir. Başka şirket adıyla da olsa bir daha Kömür Satış İzin Belgesi verilmez. Bu uygulamada 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun kirletme yasağıyla ilgili 8 inci maddesi gereğince verilecek cezalar ayrıca uygulanır.

e) Denetim amacı ile satıcılardan alınacak kömür numunelerinin analiz ücretleri satıcılar tarafından ödenecektir.

8 — Yetki:

Bu kararda öngörülen esas ve kuralların uygulamasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla, valilikçe emirler çıkartılabilir. Ancak geniş kapsamlı veya detaylı düzenlemeler yapmaya Tekirdağ İli Mahalli Çevre Kurulu yetkilidir.

9 — Taahhütnameler :

Kömür ocak sahiplerinden noter tasdikli olarak alınacak taahhütnamede bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir :

a) Doğrudan veya sözleşmeli bilgiler aracılığıyla yakıt programı uygulanan yerleşim birimindeki tüketicilere pazarlanacak kömürler bu Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen özelliklere sahip olacaktır.

b) Valilik ve Kaymakamlıkça görevlendirilmiş denetim ekibine, tesisteki üretimi, satılan kömürlerin listesini ve diğer belgeleri ibraz edecektir.

c) Kömür ocağından denetim amaçlı alınacak kömür analiz ücretlerini kömür ocak sahipleri karşılayacaktır. Bu ücreti Çevre Bakanlığı T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı şubesi 0743 0013 200 20000009 no’lu hesaba yatıracaktır.

d) Sevk edeceği her parti kömür için izin belgeli bayiye veya tüketiciye kantar fişi, sevk irsaliyesi veya kömürün tesisten çıkışını belgeleyen bir belge verecektir.

e) Ürettikleri kömürlerin İl Mahalli Çevre Kurulu’nda tespit edilen özellikleri tutmaması halinde,

- 1 inci tesbitte 10 gün kömür satışı yasaklanacak,

- 2 nci tesbitte 30 gün kömür satışı yasaklanacak,

- 3 üncü tesbitte kömür ocağının kömür uygunluk belgesi iptal edilecek ve kömür satışı yasaklanacaktır.

Verilen teminat mektubunun hazineye irat kaydedileceğini, bir taahhütname haline getirerek noterde tasdik ettirip, Tekirdağ Valiliği havaleli olarak İl Çevre Müdürlüğü’ne teslim edileceği, taahhütnamede belirtilecektir.

f) İzinli kömür ocağına yükleme işi tamamladıktan sonra branda açılmayacak şekilde en az 4 (dört) ayrı yerden ilgili ocağın ticari unvanı belirtecek şekilde mühürlenecektir.

Kömür pazarlaması yapacak gerçek ve tüzel kişilerin (mahrukatçılar, kömür satıcıları), hazırlayacağı taahhütnamede bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir.

a) Kömür, İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen kömür standartlarına uyacaktır.

b) İzin talebinde bulunan kömür ocağına ait kömürlerden lüzum görülerek alınacak ve ilgili referans laboratuvarda analizi yapılacak numunelere tahakkuk edecek analiz ücretini Çevre Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası’nın Gölbaşı şubesindeki 0743001320020000009 no’lu hesabına yatıracaktır.

c) (a) bendinde belirtilen kriterlere uymayan kömür satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde, işyeri açılış ve çalışma ruhsatının il ve ilçe Belediye Başkanlığı, Kömür Satış İzni’nin İl Çevre Müdürlüğü tarafından iptali hususunda yapılacak işlemlere itiraz edilmeyecektir.

d) Bu Kararda belirtilen hususlara tam olarak uyulacak, ayrıca taahhütnamede kömür taşımacılığı yapan araçların plakalarının da belirtileceği hususları beyanen kabul ve taahhüt edilecektir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı