Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Temmuz 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24478

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Adnan Menderes Üniversitesinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak ortak ilkeleri belirlemektir. Adnan Menderes Üniversitesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınav esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun temel hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite

: Adnan Menderes Üniversitesini,

Rektör

: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte

: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri,

Yüksekokul

: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim yapılan yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

Senato

: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu

: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

İlgili Kurul

: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul kurullarını ve yönetim kurullarını,

Birim

: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte ve yüksekokulları,

tanımlar.

Öğretim Süresi

Madde 4 — Eğitim öğretimin süresi ve nitelikleri:

a) Ön Lisans Öğretimi: Dört yarıyıllık ya da iki yıllıktır. Ön lisans öğrenimini tamamlayanlara "ön lisans diploması" verilir.

b) Lisans Öğretimi: Sekiz yarıyıllık ya da dört yıllıktır. Lisans öğrenimini tamamlayanlara "lisans diploması" verilir.

c)Veteriner Hekimliği Öğretimi: Beş yıl sürelidir. Veteriner hekimliği öğrenimini tamamlayanlara "yüksek lisans diploması" ve "veteriner hekim" unvanı verilir.

d) Tıp Doktorluğu Öğretimi: Altı yıl sürelidir. Tıp doktorluğu öğrenimini tamamlayanlara "tıp doktoru diploması" verilir.

e) Üniversitemiz birimlerinde, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan öğrenimlerini sekiz yılda, altı yıl olan öğrenimlerini ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim biriminden mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, yukarıda belirtilen azami öğrenim sürelerinin dolduğu yaz okulu sonu sınavlarının sona ermesini takip eden 30 gün içinde kullandırılır. Sınav gün, yer ve saati ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrenci Kontenjanları

Madde 5 — Fakülte ve yüksekokullara alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimin görüşü alınarak Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Fakülte ve yüksekokullar, aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili önerilerde bulunabilirler.

Kabul

Madde 6 — Öğrencilerin üniversiteye kabulleri için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye yerleştirilmiş olmak,

b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış olmak,

c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak.

Kayıt İşleri

Madde 7 — Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM’nin belirlediği belgelerle yine ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. İlgili öğretim birimleri özel yetenek isteyen dallarda, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilirler. Fakültelere ya da yüksekokullara yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları öğrencilik kaydıyla birlikte yapılır.

Yatay ve Dikey Geçişle Kabul

Madde 8 — Yatay/dikey geçişlerle gelen öğrencilerin kabulünde aşağıdaki kurallara uyulur.

a) Diğer yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrencilerin yatay geçişleri Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulları tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.

b) Meslek yüksekokulları mezunlarının dikey geçişleri, Yükseköğretim Kurulunun "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Ders Saydırma (Eşdeğerlilik) ve Kredi Aktarımı

Madde 9 — Ders saydırma (eşdeğerlilik) ve kredi aktarımında aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan ÖSYM tarafından Adnan Menderes Üniversitesi’nin bir birimine yerleştirilen veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/yüksekokul müdürlüklerine başvurabilirler. Bölüm ya da program başkanlarının uygun görüşü ve birim yönetim kurulunun kararı ile, kredi tutarları ve ders içeriklerinin uygunluğuna bağlı olarak, öğrencinin ders saydırma ve eşdeğer sayılan derslerin kredi aktarım talebi kabul edilebilir.

b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders kredileri arasında bir kredi saatlik eksiklik olması durumunda ders içerikleri benzer, ilgili öğretim üyesi ve bölüm görüşü de olumlu ise, birim yönetim kurulu bu derslerin eşdeğerliliğine de karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir.

c) Dersleri eşdeğer saydırmada başarı notu öğrencinin o dersi alıp başardığı birimdeki notudur. 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmelerde öğrencinin başarı notu geldiği birimdeki notun aynısı olarak yazılır. Harfler ya da derecelendirme esasına göre başarılan derslerin başarı notu, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki aralıkların ortalaması olarak dikkate alınır.

d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak, öğrencisi olduğu bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının bir yarıyıllık kredi toplamının % 70’ini aşması durumunda, ilgili birimin yönetim kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak, öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır. Yatay/dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin dersleri eşdeğer saydırma ve kredi aktarımlarında da aynı süreçler geçerlidir.

e) Lisans programlarına yatay geçişlerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (i) bendindeki dersler hariç, açık öğretim programları ile ön lisans programlarında daha önce başarılmış olan dersler eşdeğerli sayılamaz. Ön lisans programlarına yatay geçişlerde ise açık öğretim programlarında daha önce başarılan dersler eşdeğerlilik açısından değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAVLAR

Eğitim-Öğretim İlkeleri

Madde 10 — Fakülte ve yüksekokullarda, ilgili kurulların kararları ve rektörlüğün onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda örgün, yaygın, açık, ikili öğretim ve yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir. Fakülte ve yüksekokullar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla; kendi eğitim ve öğretim dallarının niteliklerine uygun yönergeler hazırlar ve kendi birimlerinin eğitim-öğretim ilkelerini, haftalık ders programlarını, varsa staj, uygulama, seminer, bitirme tezi, proje, çizim, ödev, danışmanlık gibi konuları kendi yönergelerinde belirtirler. Özelliği olan öğretim kurumları, ders geçme sistemi yerine entegre sistemle öğretim yapabilirler. Hazırlanan yönergeler ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Dersler bir ya da iki yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir.

Üniversitenin Açılış Tarihi

Madde 11 — Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretim, ilke olarak Ekim ayının ilk haftasında, Senatonun belirleyeceği bir günde akademik törenle başlar.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 12 — Eğitim-öğretim dönemleri, "güz yarıyılı" ve "bahar yarıyılı" olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, 70 eğitim-öğretim gününden az olmamak üzere, her ders yılı sonunda Senato tarafından belirlenir. Ders yapılmayan cumartesi, pazar ve resmi tatil günleriyle yarıyıl sonu ve yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Güz yarıyılı sonu sınavlarından sonra eğitim-öğretime en az iki hafta ara verilir. Her fakülte ve yüksekokul, yıllık eğitim-öğretim ve sınav takvimini yetkili kurullarında kararlaştırarak, o yılın Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirir. Senato kararıyla ikili öğretim, farklı program, staj gereksinimi ve yaz okulu için ayrı akademik takvim düzenlenebilir.

Öğretim Dili

Madde 13 — Üniversitede dersler ilke olarak Türkçe verilir. Ancak dil ve edebiyat öğretimi ile ilgili dallarda gerekli görüldüğü ölçüde yabancı dille de ders yapılabilir. Yabancı dille öğretim yapılması Senatonun kararına bağlıdır.

Ders Kredileri

Madde 14 — Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Ders birimi kredidir. Bir yarıyılda haftalık ders programında yer alan kuramsal derslerin her saati bir kredi, laboratuvarların dört saate kadarı bir kredi, beş ile sekiz saat arası iki kredi; problem çözümü, arazi çalışmaları, klinik uygulamalar, bitirme ödevi/tezi, proje gibi uygulamalı çalışmaların iki saati bir kredi olarak değerlendirilir. Bir ders, hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmayı içeriyorsa, bu iki tür çalışma için hesaplanacak kredilerin toplamı, o dersin kredisini oluşturur. Toplam, en az mezuniyet kredisi, ilgili fakülte/yüksekokulun yönergesinde belirtilir. Yatay ve dikey geçişle kaydolan öğrenciler de bu yönergelerde belirtilen en az mezuniyet kredisini tamamlamak zorundadırlar. Mezuniyet kredisinin hesabında, öğrencinin dersi başardığı yarıyıl ve yaz okulunda geçerli olan ders kredisi ile varsa ders saydırmalarda kabul edilen krediler hesaba katılır.

Öğrencilerin alacakları haftalık zorunlu ve seçmeli ders, laboratuvar, problem çözümü, arazi çalışmaları, klinik uygulamaları, bitirme ödevi/tezi, proje ve benzeri çalışma saatleri toplamının alt ve üst sınırları, fakülte/yüksekokulların yönergelerinde belirtilir.

Yaz okulu programında bir başka üniversitenin öğrencisi ders alıp başarmışsa, ilgili öğrenciye dersin başarı notu, kredisi ve ders içeriğini belirtir onaylı bir belge verilir.

Üniversitemiz öğrencilerinin diğer üniversitelerin yaz okulunda bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesi kurallarına göre alıp başarmış oluğu dersler ilgili birimde başarılmış gibi değerlendirilir.

Kayıt Yenileme

Madde 15 — Öğrenci, ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmiş bir özrü olmadıkça, bizzat başvurarak katkı payını yatırmak ve kaydını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilerken alt sınıf ya da alt yarıyıllarda almadığı veya başarısız olduğu dersleri öncelikle alması zorunludur. Ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır. Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda, isterse bunu izleyen yarıyıl/yıl sonu/yaz okulunda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

Öğrenciler kayıt yaptırdıkları veya intibak ettirildikleri yıl/yarıyılların üst yıl/yarıyıllarından ders alamazlar. Ancak yaz okulu dersleri bu kuralın dışındadır. Bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu dersleri alır. Bulunduğu dönem sonunda yükümlü olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci yaz okulunda üst yarıyıl derslerini de alabilir. Yaz okulu öğrenimi için öğrencilerin ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme süresi, yarıyıl başlamadan önceki beş iş günüdür.

Öğrenci, kayıt yaptırmadığı yıl ya da yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı hafta içinde, ders eklemek/sildirmek üzere ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne danışmanın da onayı ile yazılı olarak başvurabilir, programdan silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir.

Öğrenci, kurallarına uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde ilgili birime başvurur ve özrü yönetim kurulunca uygun görülürse, birimin belirleyeceği günde kaydını yenileyebilir.

Öğrenci Statüleri

Madde 16 — Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır. Özel öğrenci kabul edilemez.

Katkı Payları

Madde 17 — Katkı payını ödemeyen öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi ve ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Danışmanlar

Madde 18 — Ders yılı başlamadan önce öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, gerektiğinde bölüm başkanlarının yazılı önerileri göz önüne alınarak, fakülte dekanı/yüksekokul müdürünün onayı ile ilgili bölümlerin öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili fakülte/yüksekokulun yönergesinde belirtilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 19 — Öğrencilerin dersleri izleme konusunda aşağıdaki kurallara uyması gereklidir.

Her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Ancak üniversite adına halk oyunları, spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler, katılmadıkları uygulamaları yapmak koşulu ile bu zorunluluğun dışında tutulabilirler. Devamsızlıktan kalan öğrenciler söz konusu dersin yarıyıl/yıl sonu ve yaz okulu sonu sınavlarına giremez ve dersi tekrar ederler. Kuramsal ve uygulamalı kısımları ayrılamayan dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi değerlendirilir.

Ders sorumlusu/sorumluları imza toplayarak her ders için yoklama yapar. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi yıl/yarıyıl/yaz okulu sonu sınavından önce ders sorumlusu/sorumluları tarafından yazılı olarak dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. Dekanlık/yüksekokul müdürlüğü listeyi sınav tarihinden en az üç gün önce öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yoklamalar ilgili birimde en az iki yıl saklanır.

Geçerli Sayılan Özürler ve Öğrenime Ara Verme İzni (Kayıt Dondurma )

Madde 20 — Öğrencilere öğrenimlerine ara verme (kayıt dondurma) izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin üniversite hastaneleri ya da diğer resmi hastanelerin raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili özürleri,

b) Yargılama sonunda mahkum olmamak koşuluyla öğrencinin devam ve sınavlara girmesini engelleyici nitelikteki tutukluluk durumu,

c) Öğrencinin fiili askerlik görevi,

d) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi,

e) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

f) Belge ile kanıtlanması koşuluyla, birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı durumunda, bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

g) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimini sürdüremeyeceğinin ortaya çıkması,

h) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik durumuna son verilmesini gerektirmeyen mahkumiyet durumu,

i) Yukarıda sayılan durumlar dışında fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kabul edeceği ve üniversite yönetim kurulunca onaylanacak zorunlu nedenlere dayalı diğer özürler.

İlgili yönetim kurulu, yukarıdaki özürlerine bağlı olarak, öğrenimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye, öğrenime ara verme izni verebilir. Bu izin her defasında bir öğretim yılını aşamaz.

Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izninin toplamı, (c) bendi hükmü hariç olmak üzere, normal öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz.

Sınavlar ve Değerlendirme İlkeleri

Madde 21 — Üniversitede sınavların değerlendirilmesi ve başarı notlarının belirlenmesi aşağıdaki ilkelere göre yapılır.

a) Üniversitede başarı, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılan sınavlar ile belirlenir. Varsa staj, proje, bitirme tezi ve diploma çalışması gibi özelliği olan çalışmalar, ilgili birimce değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavları her yarıyılın sonunda, iki yarıyıl süren derslerin sınavları bahar yarıyılının sonunda, yaz okulu sınavları da yaz okulu dönemi sonunda yapılır.

b) Her ders için, her yarıyılda/yaz okulunda en az iki ara sınavı yapılır. Bir ders için yapılan ara sınav notlarının aritmetik ortalaması o dersin ara sınav notu olur. Aynı sınıf ya da yarıyılda bir günde ikiden fazla ara sınavı yapılamaz. Ara sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur.

c) Bir dersin yarıyıl sonu/yaz okulu sonu sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.

d) Kuramsal ve uygulama kısımları birlikte yürütülen derslerde dersin uygulamalarını başaramayan öğrenci yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına giremez. Uygulamalar dışında sınava girme koşullarını yerine getiren öğrenci, o dersin uygulamasını başardığı takdirde yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına alınır.

Kuramsal ve uygulama kısımları birbirlerinden ayrı olarak programlanan ya da sadece uygulamalardan ibaret olan derslerin sınav, not ve başarı durumları kuramsal dersler gibi değerlendirilir.

e) Yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sınavlarının sonuçları, en geç son sınavı izleyen hafta içinde duyurulur.

f) Ders kurulu uygulaması olan birim/birimler dışındakilerde başarı notu, ara sınavları not ortalamasının % 50 si ile yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sonu sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Ancak yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorunludur. Devam ve uygulama koşullarını yerine getiren öğrencinin ara sınav not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden 70 ve üzeri ise yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sınavına girmeyebilir. Bu durumda öğrencinin ara sınav not ortalaması başarı notu olarak değerlendirilir.

g) Yarıyıl/yıl sonu yaz okulu sonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması gerekir.

h) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin değerlendirme işlemlerinde (f) ve (g) bendleri hükümleri uygulanır.

ı) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri için sınav yapılmaz. Öğrencinin yıl içindeki derse devamı, çalışması, ilgisi ve gösterdiği gelişme göz önüne alınarak başarı durumu belirlenir. Başarısız olan öğrenci dersi tekrar eder.

i) Öğrenci başaramadığı dersi tekrar eder. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur. Ancak; yaz okulu programında alınan dersler ilk defa alınmış gibi değerlendirilir ve devam zorunludur.

Tekrar edilen dersin başarı notunun hesaplanmasında, dersin tekrar edildiği dönemdeki ara sınavların not ortalaması göz önüne alınır.

j) Mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, bu duruma düştükleri yarıyıl/yıl sonundan itibaren; derse devam koşulunu daha önce yerine getirmişlerse, yarıyıl/yıl/yaz okulu sonu sınavının bitimini izleyen bir ay içinde ilgili birimlerin yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilirler. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılır ve mezuniyetlerine karar verilir. Öğrenciler, tek ders sınavına dersin okutulduğu yarıyıla bakılmaksızın her yarıyıl sonunda girebilirler.

Staj zorunluluğu olan birimlerde staj uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne alınmaz.

k) Her türlü sınav evrakı, ilgili yükseköğretim biriminde en az iki yıl saklanır.

l) Sınavda kopya yapan ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınavdan "sıfır" alarak başarısız sayılırlar ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

m) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not, yabancı dil başarı notu olarak değerlendirilir.

Sınavların Duyurulması

Madde 22 — Ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu/yaz okulu sınavlarının yapılacağı gün, saat ve yer en az 15 gün önceden ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

Notlar ve Değerlendirme

Madde 23 — Notlar 100 üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar istenildiğinde derecelerle ve harflerle de ifade edilebilir.

Alınan Not

Derecesi

Harf Karşılığı

Katsayı

90-100

Pekiyi

AA

4

85-89

Pekiyi

BA

3,5

80-84

İyi

BB

3

75-79

İyi

CB

2,5

70-74

İyi

CC

2

65-69

Orta

DC

1,5

60-64

Orta

DD

1

0-59

Geçmez

 

 

Mezuniyet başarı ortalaması en az 75-84 olan öğrenciler "üstün başarılı öğrenci", başarı ortalaması 85 ve daha yukarı olan öğrenciler ise "onur öğrencisi" olarak değerlendirilir.

Üstün başarılı ve onur öğrencilerinin listeleri eğitim öğretim dönemi sonunda ilgili birimlerde ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında duyurulur. Onur öğrencisi ya da üstün başarılı öğrenci listesine giren öğrencilere başarı derecelerini gösterir bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca verilir.

Ders Puanları ve Akademik Ortalama

Madde 24 — Bir dersin kredisi ile dersten alınan notun çarpımı, o dersin puanını verir. Öğrencinin fakülte/yüksekokula kayıt yaptırmasından itibaren aldığı, başardığı ve saydırdığı tüm derslerin puanlarının toplamı, toplam kredi sayısına bölünerek "akademik başarı ortalaması" hesaplanır. Akademik başarı ortalamasının kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlası bir üst, daha küçükleri bir alt tam sayıya tamamlanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 25 — Öğrenciler, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuçların duyurulmasından sonraki yedi gün içinde ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak yapabilirler. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilgiliye duyurulur. Maddi hata yoksa not düzeltmesi yapılmaz.

Kayıt Silme

Madde 26 — Aşağıdaki durumlarda, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğrencinin kaydı silinerek fakülte/yüksekokulla ilişkisi kesilir:

a) Ek süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması ya da tamamlayamayacağının kesinlikle anlaşılması,

b) Fakülte/yüksekokuldan çıkarma cezası alması,

c) İkinci öğretimde, öğrenim ücretinin ikinci taksitini verilen bir aylık ek süre içerisinde ödememesi,

d) Bir başka yükseköğretim kurumunda (açık öğretim dahil) kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

e) İki yarıyıl üst üste katkı payını ödememesi ve/veya ders kaydını yaptırmaması,

f) Kesin kayıt işleminin kural dışı yapıldığının veya kesin kayıt hakkı kazanamadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için haklarını kullanamayan öğrencilerin kayıtları, bu haklarını kullanmadan silinmez. İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının da görüşü alınarak, ilgili birim yönetim kurulunca yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MEZUNİYET VE DİPLOMALAR

Mezuniyet

Madde 27 — Öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokulun eğitim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamadıkça mezun olamazlar. Mezuniyette akademik not ortalamasına göre alınan dereceler aşağıya çıkarılmıştır.

Akademik Ortalama

Derecesi

85-100

Pekiyi

70-84

İyi

60-69

Orta

Diplomalar

Madde 28 — Fakülte/yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, özel işaretler ve renkler konulmak ve unvan belirtilmek koşuluyla, üniversitenin bütün birimlerinde ön lisans ve lisans düzeyinde tek tip olmak üzere düzenlenir. Ancak, diplomalarının niteliği özel yasalarla belirtilen öğretim birimleri, bu hükmün dışındadır.

Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve numarası; ön lisans ve lisans düzeyinde bölümü, lisans dalı ve unvanı; fakültelerde dekan ve rektörün, yüksekokullarda müdür ve rektörün (fakültelere bağlı yüksekokullarda müdür, dekan ve Rektörün) imzaları bulunur.

Diplomanın arka yüzünde doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, fakülte/yüksekokul numarası gibi öğrenci kimliği ile ilgili bilgiler yer alır.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz. Ancak öğrenciye istediğinde mezuniyet derecesini ve akademik ortalamasını, üstün başarılı ve onur öğrencisi olduğunu gösterir tek tip belge verilir.

Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diplomalar, seri numaralı olarak Senatonun belirlediği biçimde düzenlenir ve soğuk damga ile damgalanır. Diplomalar düzenleninceye dek öğrenciye, isterse öğrenci işleri daire başkanlığınca hazırlanan ve ilgili dekan/yüksekokul müdürünün imzasını taşıyan "geçici mezuniyet belgesi" imza karşılığı elden verilir.

Mezuniyet tarihi, sınavların bitiminin ertesi iş günüdür. Staj gerektiren fakülte/yüksek

okullarda, staj son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.

Diplomalar, öğrencinin kendisine ya da noterden vekalet verdiği kişiye, geçici mezuniyet belgesi ile değiştirilerek imza karşılığı elden verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi bir kez verilir. Kaybedilmeleri halinde yerine geçmek üzere (kaybedilmesinden dolayı verildiği belirtilerek) bu maddedeki bilgi ve imzaları taşıyan bir belge düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Uygulanacak Diğer Hükümler

Madde 29 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun temel hükümleri çerçevesinde yönetmelik değişikliği yapılmaksızın Senatonun kararları ile düzenleme yapılabilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 30 — 28/7/1997 tarih ve 23063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Şişli Sağlık Yüksekokulunda lisans eğitim-öğretimi örgün eğitim olarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’ndan lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanımlar

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu lisans eğitim-öğretimi; orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimdir.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzeri her türlü işlemleri (İ.Ü.) Şişli Sağlık Yüksekokulu tarafından yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir. Öğrenci disiplin işleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

KAYIT

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 4 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’na girebilmek için, Lisans öğrenimiyle ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını (ÖSYS) kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

Madde 5 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise, ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. (Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır)

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Yüksekokullardan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası verilen veya disiplin soruşturması süresince bir tedbir olarak yetkili merci tarafından Yüksekokula girmesi yasaklanan ve bu Yönetmeliğe göre kayıt donduran öğrencilerden, disiplin cezasının uygulandığı veya kayıt dondurduğu yarıyıl veya yarıyıllar için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Yüksekokul Eğitim – Öğretimine Kayıt

Madde 6 — İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu’nda kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. Süresi içinde Yüksekokula kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez, eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt için gerekli belgeler:

a) ÖSYM Kimlik Kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez),

b) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (Yabancı uyruklular için YÖS SONUÇ BELGESİ),

c) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir), (Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi),

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği (Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti), (Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili Yönetmelik hükümleri saklıdır, ancak bu maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de uymak zorundadır),

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair", askerlik görevini yapmış olanlardan bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan istenmez),

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı uyruklulardan istenmez),

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık; erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli, kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş),

h) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

i) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Kesin Kayıt ve Kimlik Kartı

Madde 7 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler idarece yazılır ve onaylanır.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına katılabilirler.

Öğrenim süresi iki yarıyıl olan hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Yüksekokulun 1. sınıfına kayıt olurlar ve Yönetmelikte yer alan zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık durumu ve diğer durumlar için 17/7/1998 tarih ve 23405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İstanbul Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yönetmeliği" uygulanır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 9 — Eşdeğer yüksek öğretim kurumlarından yatay geçişler Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği kontenjan dahilinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. İstanbul Üniversitesi içinde yapılacak yatay geçişlerde de adıgeçen yönetmelik hükümlerine uyulur. Genel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait diğer koşullar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek, İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’na kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Yüksekokul’un birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yüksekokul Yönetim Kurulu öğrencinin eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun tanımış olduğu azami süreden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bendlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 10 — Eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıl (güz ve bahar) dan oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulunda eğitim-öğretim, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk haftası başlar. Üniversitede tek bir akademik takvim uygulanır.

İstanbul Üniversitesi yükseköğretim kurumlarının güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitirme tarihleri ile yarıyıl sonu sınavları başlama ve bitirme tarihleri Üniversite Senatosunun Temmuz ayında yapacağı toplantıda karara bağlanır.

Gerekli görüldüğü durumlarda İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Senato’nun kararıyla yaz öğretimi (yaz okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

Yarıyıl Süresi

Madde 11 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.

Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Öğretmenlik Formasyonu dersleri ve sınavları Cumartesi günleri yapılabilir. İkinci Öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğretim Planları ve Dersler

Madde 12 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu lisans eğitim-öğretimi teorik dersler, uygulamaları/laboratuvar (seminer, staj, proje ve benzeri çalışmalar) dan oluşur.

Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama ve laboratuvar ders saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada 16 saatten az olamaz.

Yüksekokulun Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ders programları eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Zorunlu ve Seçimlik Dersler

Madde 13 — Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki türlüdür.

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. "Seçimlik dersler", öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçimlik dersler, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği ders grupları içinden seçilebilir.

Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

Seçimlik dersler, günün koşullarına uygun olarak ilgili Ana Bilim Dalının önerisi ile Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda değiştirilebilir.

Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planlarının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı veya ana bilim dalı başkanı veya dersin hocasının da olurunu alarak, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Seçimlik derslerin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 14 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak toplam 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda,

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak toplam 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda,

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak toplam 60 ders saati olmak üzere 2 yarıyılda okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir.

d) Güzel Sanat dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi; zorunlu olmamak kaydıyla 2 yarıyılda birer saat okutulur.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu;

a) Toplu ve Ferdi çalışmalarındaki başarısına,

b) Derse devamına,

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye,

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak

“Geçer” veya “Başarısız” şekilde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. “Geçer” olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu derslerden “Başarısız” bulunan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına alınır.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 15 — Öğrenciler ilk kez yazıldığı, devamsızlıkları nedeniyle tekrarlayacağı veya başarısız olduğu teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamadan/Laboratuvardan başarılı sayılabilmek için öğrenciler 55/100 almak zorundadırlar. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.

Kayıt Yenileme

Madde 16 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’nda her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim süresine sayılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini İstanbul Üniversitesinin belirlediği faiz oranı ile yatırmak zorundadırlar. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz.

Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Yüksekokul ile ilişiği kesilir.

Derslere Yazılma ve Danışmanlık

Madde 17 — Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin, öğretim planında o yarıyıl için belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Yüksekokul Öğrenci Bürosuna yazılı olarak bildirmesi ile gerçekleşir. Her öğrencinin bir karnesi bulunur. Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilen danışman öğretim elemanı derslere yazılma sırasında öğrenciye rehberlik eder ve karneyi onaylar. Öğrenciler derslere yazılma işlemini Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma ve sınavlara girme hakkını kaybeder. Öğrenciler, derslere yazılırken, daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyıl derslerine yazılabilmek için bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyıl derslerine; bahar yarıyıl derslerine yazılabilmek içinde, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyıl derslerine ve her durumda alt yarıyıllarda (F) alınan derslere öncelikle yazılmak zorundadır.

Ön Koşullu Dersler

Madde 18 — Belirli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin ön koşulu olabilir. Hazırlık sınıfı ve birinci yarıyıl dışında, Bölüm Akademik Kurulunun belirleyip Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı bir alt yarıyılda yer alan belirli ders veya derslerden sınava girme hakkı alınmış olması ön koşul olarak kabul edilir. Hangi ders/derslerin bir başka dersin önkoşulu olduğu Öğretim Planında belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ

Başarı Notu

Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, seminer, laboratuvar vb.) ve yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 40, en fazla % 60’dır. Bu katkı oranları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Uygulaması olmayan derslerde başarı notu;

a) Yarıyıl içi (ara sınav) sınav notlarının ortalamasının % 40’ı,

b) Yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı alınarak belirlenir.

Uygulama ve/veya laboratuvarı bulunan derslerde başarı notu;

a) Yarıyıl içi sınav notlarının (ara sınav) ortalamasının % 20’si,

b) Uygulama notunun (staj, seminer, proje, laboratuvar vb.) % 30’u,

c) Yarıyıl sonu sınav notunun % 50’si alınarak belirlenir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 20 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 16 ncı maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır.

Dersin sorumlu öğretim üyesi, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini Müdürlüğe sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir.

Sözel

Harf ile

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık Sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Geçer (Derecelendirme Dışı)

G

_

Muaf (Derecelendirme Dışı)

M

_

(1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak, madde 14 hükümlerine göre derse devam zorunluluğunu yerine getirmek ve bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar.

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 21 — Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi; Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar vb. gibi dersler, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması hesabına alınmaz.

Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Başarısızlık Durumu

Madde 22 — Başarılı ve başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "başarı baraj notu" nun altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler Yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler "başarısız" duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu’nca belirlenen danışmanlar kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı veya başarısız" öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 23 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

a) Ara (Vize) Sınavı: Yüksekokul eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

b) Mazeret Ara Sınavı: Mazeret ara sınavları, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavdır.

Sağlıkla ilgili mazeretler; Üniversite Hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan veya İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınmış raporla belgelenmesi gerekir.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar Yüksekokul Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, ilgili öğretim elemanının kararıyla, uygulama sınavları uygulama yapılan alanlarda da yapılabilir.

Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya sözlü olarak yapılabilir.

Ara Sınavlar

Madde 24 — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Yüksekokul Müdürü tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir günde, Yüksekokul eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılacağını Yüksekokul Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

Öğretim üyeleri ara sınav sonuçlarını, sınav tarihini izleyen iki hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 25 — Her dersin yarıyıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için:

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak zorunludur.

Ders ve uygulamaları ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı, uygulama için de aynen geçerlidir.

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar

Madde 26 — Yazılı sınavlar: Öğretim elemanları gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınavı verilen süre içinde bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınav başlangıcından 15 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmaz. Cevaplar Yüksekokul mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına ya da ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan soru kağıtlarına yazılır. Sayfa adedi öğretim üyesi tarafından sınırlandırılabilir. Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda yazılı sınav kağıtları bir tutanak ile imha edilir.

Sözlü sınavlar: İlgili Ana Bilim Dalında görevli en az iki öğretim üyesinden oluşan jüri önünde yapılır. Yeterli öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda jüri oluşumu ilgili Anabilim Dalı veya Bölüm Başkanı tarafından belirlenir.

Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) "sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası verilir. Kopya yaptıran veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz

Madde 27 — Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Yüksekokul Öğrenci Bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Müdür, dersin öğretim üyesinin de içinde bulunduğu üç kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon, sınav kağıtlarını inceler, başarı notunun 19 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder ve kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından müdür tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye Müdürlük tarafından bildirilir.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 28 — Öğrenciler dört yıllık lisans öğrenimini yedi yılda bitirmek zorundadır. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelik ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas, usul ve süreler içinde yerine getiremedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, ilgili Öğretim Kurumunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını beşe indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki eğitim-öğretim yılı), üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir (kaydı silinir). Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler; o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. Tek ders sınavından başarılı olabilmek için en az (DD) almak zorundadırlar.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, ancak, "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğretim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Yüksekokuldan kayıtları silinir.

Haklı ve Geçerli Nedenler:

a) Öğrencinin üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenimin aksaması sonucu doğacak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

Ancak, bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilemez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci, mazeret sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 30 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurması gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula girişte öğrenciden alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomasının bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 31 — Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu lisans diploması verilir.

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık-kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli, kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksekokulu bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

Öğrenim Belgesinde Mezuniyet Derecesi:

Başarı notu 3.50 (dahil) – 4.00 olanlara "Pekiyi"

Başarı notu 2.50 (dahil) – 3.49 olanlara "İyi" olarak belirtilir.

Başarı notu daha düşük olanların mezuniyet derecesi belirtilmez.

Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 32 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Yüksekokul programında bulunan aynı içerikli derslerden Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerin Yüksekokul programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerden İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’na gelen öğrencilere ise, Yüksekokul tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi (Special student transcript) verilir.

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kıyafet

Madde 33 — İstanbul Üniversitesinin kız ve erkek öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor tesisleri, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar. Öğrencilerin uygulama alanlarında giyeceği üniforma yönerge ile belirlenir.

Sporcu Öğrenciler

Madde 34 — Milli Takım ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite veya Yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

Madde 35 — 10/11/2000 tarih ve 26196 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu yönetimine devredilen İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Ebelik Bölümü ve İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencileri de bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitimlerini tamamlarlar.

Geçici Madde 1 — İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ve İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümüne 1998 ve daha önce girişli öğrenciler de, başarısız oldukları dersler ile yeni aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak;

a) Bu öğrencilerin bütünleme hakları saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sınavları bahar yarıyıl sonunda birlikte yapılır.

b) Bu öğrencilerde, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar.

c) 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu veya önkoşul aranmaz. Bu öğrencilerin anılan derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 1999-2000 öğretim yılından önce başarılan dersler ve hak edilen notlara bağıl değerlendirme yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başarılı olduğu tüm derslerin yüz üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla giderilir.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Sayfa Başı