Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Temmuz 2001

SALI

Sayı : 24472

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2001/2668     Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Beyanlarla Katılmamız Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Gemiadamları Yönetmeliği

— Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Kaplıcalar Yönetmeliği

— Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 254)

— Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 255)

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/65-66 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/67-68 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/78-79 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/79-80 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/84-85 Sayılı Tebliğ

— Rekabet Kurumu Başkanlığına Ait 3 Adet Karar


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

23 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-11858

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dr. Sadık Ahmet’in 6. ölüm yıldönümü anma törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Temmuz 2001

B.01.0.KKB.01-06-134-2001-551

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11858 sayılı yazınız.

Dr. Sadık Ahmet’in 6. ölüm yıldönümü anma törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 2001 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

23 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-11859

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Temmuz 2001 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Temmuz 2001

B.01.0.KKB.01-06-135-2001-552

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11859 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Temmuz 2001 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak, EBK. Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, EBK. Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) EBK. : Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

b) Yönetim Kurulu : EBK. Yönetim Kurulunu,

c) Genel Müdür : EBK. Genel Müdürünü,

d) Merkez : EBK. Merkez teşkilatını,

e) Taşra : Kombina, İşletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Soğuk Depo Şefliğini,

f) Hizmet Grupları : Benzer kadro veya pozisyon ünvanlarının gruplandırılmasını,

g) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi personel ile sözleşmeli personeli,

h) Hizmet Süresi : 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi çerçevesinde EBK. Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatında, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

i) Kadro veya Pozisyon Unvanı : Personelin EBK.’daki kadro veya pozisyon unvanını,

j) Görevde Yükselme : Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

k) Üst Görev : Bu Yönetmelikte belirtilen hiyerarşi çerçevesinde, daha üst görevleri,

l) Alt Görev : Bu Yönetmelikte belirtilen hiyerarşi çerçevesinde, daha alt görevleri,

m) Benzer Görev : Bu Yönetmelikte belirtilen hiyerarşi çerçevesinde, aynı düzeydeki (iş ve hizmet yönünden birbirine yakın) görevleri,

n) Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

o) Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için EBK. tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak sınavı,

p) İlgili Birim : EBK. Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

Hizmet Grupları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi EBK. Genel Müdürlüğü personeli; Yönetim, Denetim, Danışma, Teknik, Sağlık, Bilgi İşlem, Güvenlik ve Diğer Hizmet grupları olmak üzere 8 ana görev grubuna, bu gruplarda kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu

1) Genel Müdür,

2) Genel Müdür Yardımcısı,

3) Kurul Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Başuzman,

4) Kombina, İşletme, Fabrika Müdürleri,

5) Depo Müdürü, Şube Müdürü ve Yardımcıları ile 4 nolu alt bentte sayılanların yardımcıları,

6) Şef, Uzman.

b) Denetim Hizmetleri Grubu

1) Teftiş Kurulu Başkanı,

2) Başmüfettiş,

3) Müfettiş,

4) Müfettiş Yardımcısı.

c) Danışma Hizmetleri Grubu

1) Hukuk Müşaviri,

2) Müşavir,

3) Avukat.

d) Teknik Hizmetler Grubu

1) Mühendis, Mimar,

2) Tekniker,

3) Teknisyen.

e) Sağlık Hizmetleri Grubu

1) Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Biyolog,

2) Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru.

f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

1) Çözümleyici,

2) Sistem Programcısı, Programcı,

3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni.

g) Güvenlik Hizmetleri Grubu

1) Koruma ve Güvenlik Amiri,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

h) Diğer Hizmetler Grubu

1) Memur (Depo, Kantar, Ambar, Satınalma, Satış, Haberleşme, Dava Takip, Nöbetçi), Veznedar, Tahsildar, Sekreter, Daktilograf, Şoför,

2) Teknisyen Yardımcısı, Makinist, Dağıtıcı, Hizmetli, Kasap.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Müdür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı düzeyinde bulunan görevler ile daha üst görevlere atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim görmeleri, Şef, Uzman ve Amir düzeyinde bulunan görevlere atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Sınava Tabi Olmadan Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler

Sınavsız Atama

Madde 7 — 5 inci maddenin (a) bendinin (1, 2, 3) ve (4) nolu alt bentleri ile (c) bendinin (l) ve (2) nolu alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır.

a) Kurul Başkanlığına atanabilmek için;

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanmada, EBK. Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

2) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,

3) Tercihen Hukuk Müşavirliği kadrosunda çalışmış olmak,

4) Son üç yıllık sicil notu iyi derecede olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

c) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

2) Atanacağı birimin görev konusuna uygun olarak, Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu iyi derecede olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak,

5) Tercihen Şube Müdürü kadrosunda çalışmış olmak.

 

d) Savunma Sekreteri kadrosuna atanabilmek için ;

108 sayılı Savunma Sekreterliğinin Kurulmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

e) Kombina, İşletme ve Fabrika Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu iyi derecede olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak,

5) Müşavir, Müdür, Şube Müdürü, Başuzman, Müdür Yardımcısı Kadrolarından birinde çalışmış olmak.

f) Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

2) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

3) EBK.’da Avukat olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

g) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu iyi derecede olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak,

5) 399 sayılı KHK eki I sayılı cetvelde belirtilen kadro ünvanlarından birinde çalışmış olmak.

h) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak,

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu iyi derecede olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak,

5) 399 sayılı KHK eki I sayılı cetvelde belirtilen kadro ünvanlarından birinde çalışmış olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Esasları

Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler

Madde 8 — Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranacak nitelikler, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Bu kadro veya pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını Kurumda geçirmiş bulunmak,

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) En az Şef ve Uzman, kadro ve pozisyonunda 1 yıl çalışmış olmak,

5) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

6) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

b) Depo Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını Kurumda geçirmiş bulunmak,

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) En az Şef veya Uzman kadro ve pozisyonunda 1 yıl çalışmış olmak,

5) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

6) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

c) Müdür Yardımcısı kadro ve pozisyona atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan niteliklere sahip olmak (II sayılı cetvele tabi Sözleşmeli Müdür Yardımcısında bu süre 6 yıldan aşağı olmamak üzere) ve bu sürenin en az iki yılını Kurumda geçirmiş bulunmak,

2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

d) Şefliğe atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan Diğer Hizmet Gruplarının 1 inci sırasında yer alan ünvanların birinde, 2 yılı EBK.’da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

e) Uzmanlığa atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan Diğer Hizmet Gruplarının 1 inci sırasında yer alan ünvanların birinde, 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

f) Avukatlığa atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış bulunmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

g) Mühendis, Mimarlığa atanabilmek için;

1) İhraz edeceği ünvanla ilgili fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.’da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

h) Teknikerliğe atanabilmek için;

1) Meslek yüksek okulu mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.’da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

i) Teknisyenliğe atanabilmek için;

1) Meslek lisesi mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.’da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

j) Tabipliğe atanabilmek için;

1) Tıp fakültesi mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

k) Diş Tabipliğine atanabilmek için;

1) Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.’da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

l) Veteriner Hekimliğe atanabilmek için;

1) Veteriner fakültesi mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.’da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

m) Biyolog olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

n) Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak atanabilmek için;

1) Veteriner sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

o) Sağlık Memuru olarak atanabilmek için;

1) Sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

p) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) Tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olmak,

6) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

r) Sistem Programcısı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) Tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olmak,

6) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

s) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) Tercihen İngilizce biliyor olmak,

6) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

t) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

u) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

v) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

y) Koruma Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

z) Memur (Depo, Kantar, Ambar, Satın alma, Satış, Haberleşme, Dava Takip, Nöbetçi,) Veznedar, Tahsildar, Sekreter, Daktilograf, Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 2 yılı EBK.'da geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet memurlarının görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70’den aşağı olmamak,

5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 9 — Dördüncü bölümde belirtilen niteliklere sahip olanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanmak için, öncelikle atanmak istedikleri kadro veya pozisyona yönelik eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Bu eğitimler, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenir. Başka kurumlarda veya başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları, EBK. tarafından kabul edilmesi şartı ile geçerlidir.

Görevde yükselme eğitim programları EBK. tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından da müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Duyurma

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine başvuru şartları, münhal kadro veya pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi birimde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler, yapılacak eğitimin tarihi, yeri, son başvuru tarihi ilan ya da uygun yollarla duyurulur.

Başvuru ve Başvuruların İncelenmesi

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, Başkanlıkları, Kombina ve İşletme Müdürlükleri aracılığı ile Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvurular en fazla iki üst görev için yapılabilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları anılan başkanlıkça incelenir. Uygun görülen adaylara bir yazı ile bilgi verilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro veya pozisyon sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro veya pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde personel, tahsil, hizmet içi eğitim, görev, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir. Boş kadro veya pozisyonun bulunduğu birimde çalışanlara öncelik verilir. Başvuru sayısının boş kadro veya pozisyon sayısından az olması halinde, EBK.'da en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimi programları; Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, ilgili Daire Başkanlıkları ile iş birliği yapılarak, uygulanacak eğitimin konusu, süresi, ve bu gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanır.

Kadro veya pozisyon unvanları için görevde yükselme eğitim programına katılacakların sayısı az ise gruplar eğitim programına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası ;

1 - Genel esaslar,

2 - Temel hak ve ödevler,

3 - Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla İlişkiler ve davranış kuralları,

g) Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Düzenlenecek eğitim programlarında, (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmış beşin altında olamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav Şartı

Madde 15 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmek için, EBK. tarafından uygun görülen tarihte görevde yükselme sınavına katılarak, 100 üzerinden 70 puan almak zorundadırlar.

Sınav Şekli

Madde 16 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

Sınav Kurulu

Madde 17 — Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir sınav kurulu oluşturulur.

Sınav Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir kişinin başkanlığında personel birimi temsilcisi ile yine Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve taşıdıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulunun sekreter'ya görevi Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 18 — Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak ya da hazırlatmak,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

c) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek,

d) Gerekli tutanakları tanzim ve imza etmek.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 19 — Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 20 — Sınav sonucuna itirazlar, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Sınav Kuruluna yazılı olarak yapılır.

Sınav Belgelerinin saklanması

Madde 21 — Sınavla ilgili belgeler, bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Atama

Madde 22 — Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde sırası ile; hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır, hizmet sürelerinin de eşit olması halinde sicil notları ve disiplin durumu değerlendirmeye alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim Hizmetleri Grubu

Madde 23 — Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için, EBK. Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Görev Grupları Arasında Geçişler Aşağıdaki Esaslar Çerçevesinde Yapılır

Madde 24 — Aynı ana görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın atanılacak kadronun gerektirdiği özelliği taşımak şartıyla aynı bentteki diğer görevlere atama yapılabilir.

I Sayılı Cetvelden II Sayılı Cetvele Geçiş

Madde 25 — İstekleri halinde I sayılı cetvelde çalışan personel II sayılı cetvele tabi görevlere geçebilir.

Kazanılmış Haklar

Madde 26 — a) Bu Yönetmelikte sayılan görev ünvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen EBK'de görevde bulunan personelin; diğer koşullara sahip olmaları şartıyla; Müdür Yardımcısı ve daha üstü kadrolara yükselebilmede yüksek öğrenim görmeleri, Şef ve Uzman pozisyonları için de lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli sayılır.

c) Çalışılmış bulunulan görevlere tekrar atanmalarda, görevin gerektirdiği niteliklerin taşınması kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin Sınavı

Madde 27 — Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbir alınır.

Özelleştirilen Kurumlardan Atama

Madde 28 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 29 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Genel Yönetmelik kapsamında bulunup da Bu Yönetmelikte belirtilmeyen unvanlara yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartıyla mümkündür.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 —Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1— 5/7/1995 tarihli ve 22334 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Bakan: Maliye Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü,

e) Denetmen: Muhasebe Denetmenini,

f) Denetmen Yardımcısı: Muhasebe Denetmen Yardımcısını,

g) Saymanlık: Muhasebe müdürlüklerini, malmüdürlüklerini, askeri ve mülki kurum saymanlık müdürlüklerini, katma bütçeli kurum saymanlık müdürlükleri ile genel ve katma bütçeli kurumların döner sermaye ve fon saymanlıklarını,

h) Eleme Sınavı (KMS): Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik” hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, kurumlar için merkezi eleme sınavını,

i) Giriş Sınavı: ÖSYM' ce yapılan KMS' da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmenliğe sınavla denetmen yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekìlde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Eleme sınavına katılan adayların Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre eleme sınavında başarılı olmaları, giriş sınavına katılabilmek için esas şarttır. Eleme Sınavında başarılı olanlardan 10 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağırılır. Hèr iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

Giriş sınavını kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

b) Yükseköğrenimi bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu veya askerlikle ilgisinin bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

d) Kendi el yazısı ile hazırlanmış fotoğraflı özgeçmişi (bu özgeçmişinde, baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, yüksek-öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, ikametgah ve iş adresleri belirtilir),

e) 4.5 x 6 cm ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

f) Adli sicil kayıt belgesi,

g) Sağlam ve Türkiye'nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

h) Mal bildirimi.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmen yardımcılığına giriş sınavına katılmak isteyenlerin ÖSYM' ce yapılan Eleme Sınavı' nda (KMS) idarece öngörülen puan türlerine göre başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Denetmen yardımcılığı giriş sınavı’na katılmak isteyen adaylar, idarece öngörülen puan türlerine göre Eleme Sınavında (KMS) başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgesi ile ilanda belirtilen yerlerden temin ettikleri iş talep formunu, istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarma

Madde 27 — Temel mesleki eğitim kursu sınavında başarılı olamayanlar ile başarılı olup da refakat çalışması sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre denetmenlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan denetmen yardımcıları, Bakanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları muhasebe denetmeni olarak atanırlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Belirlenen ilkeler doğrultusunda hazırlanan yıllık çalışma programları Genel Müdürlükçe belirlenen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 34 — Yıllık çalışma sonuçları, defterdar tarafından değerlendirilir ve sonuçları Genel Müdürlükçe belirlenen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aynı yarışma ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasındaki kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin İkinci Kısmına 27 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü bölüm eklenmiş, üçüncü bölüm "Dördüncü Bölüm" olarak değiştirilmiş ve Yönetmelik maddeleri 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 olarak teselsül ettirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Esasları

Yeterlik Sınavı

Madde 28 — Yeterlik sınavı denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 29 — Denetmen yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar. (Üç yıllık süreye ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.) Üç yıllık sürenin hesabında, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre atananların bu görevlerinde geçirdikleri süreler de dikkate alınır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 30 — Denetmen yardımcılığı yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre oluşturulan kurul yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 31 — Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır:

a) Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri ile ilgili Mevzuat,

b) Gider Kanunları,

c) Vergi Kanunlarının Genel Esasları,

d) Muhasebe,

e) Memur Suçları ve Tahkikat Usulleri,

f) Teftiş Usulleri ve Rapor Düzenleme Teknikleri.

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 32 — Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınavda konuların her birinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınavı ortalaması ile tek not olarak verilen sözlü sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarı derecesi, yazılı ve sözlü notu ile yardımcılık döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

Genel yetişme notu, Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması ile refakatinde çalıştığı maliye müfettişleri, muhasebat kontrolörleri ve muhasebe denetmenlerìnin haklarında verecekleri mütalaalar da dikkate alınarak çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları ile kişiliği birlikte değerlendirilmek suretiyle Defterdarca verilecek notun ortalamasından oluşur.

Sınav kurulunda denetmen yardımcılarının yeterlik yazılı ve sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı durumları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca Genel Müdürlükçe kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

Madde 33 — Yardımcılık süresi sonunda, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan denetmen yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar veya sınava katılamayanlar hiçbir şekilde denetmenliğe atanamazlar ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesìlerek Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar.”

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 — Halen denetmen ve denetmen yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olanlar 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29/7/1998 tarihinden itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına bir defa katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir.

Geçici Madde 2 — 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile kurulan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı faaliyete geçinceye kadar eğitimlerle ilgili olarak mevcut Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 — 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kánunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, yeterlik sınavına katılıp başarılı olamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 33 ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz."

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son fıkrası, 16 ncı maddesinin son fıkrası ile 17 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin değişik eki cetveller, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Vardiya sistemi uygulanan kurumlara; bu Yönetmelik eki cetvellerde belirtilen standart kadronun iki katı kadar personel atanabilir.

Bu Yönetmeliğe göre standart kadrosu dolu olan il veya kurumlara, sağlık hizmetlerinin gelişmesine paralel olarak açılacak yeni ünite ve servislerin acil kadro ihtiyacını karşılamak ve kanuni mazeretler (eş durumu, öğrenim durumu veya sağlık durumu) nedeniyle yapılacak atamalarda kullanılmak üzere, il sağlık müdürlükleri bünyesinde, toplam standart kadronun % 10’u kadar depo kadro bulundurulur.

Ancak ikinci ve üçüncü fıkradaki hükümler; sağlık müdürü, sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, baştabip, baştabip yardımcısı, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, okul müdürü, okul müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, başhemşire, şef unvanlarının haricinde kalan kadrolar için uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde bu Yönetmeliğin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmaları halinde; boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.

Ancak, tıpta uzmanlık eğitiminde aksama olmaması ve yeterli sayıda uzman tabip yetiştirilebilmesi için; fiilen mevcut olan asistan kadrolarının uygulanmasına devam edilir ve Bakanlık atamaya müsait fiili kadro bulunması halinde; bu Yönetmelik ile öngörülen standart asistan kadrosu toplamının dörtte biri kadar ilave asistan kadrosunu her yıl kullanabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 3 — Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, atama yapılabilecek mevcut serbest kadrolarını bu Yönetmelikle öngörülen standart kadrolara oranlamasını yapar ve illerin durumları ve hizmetteki önem ve önceliklerini de dikkate alarak, bu Yönetmelikte belirtilen standartlar aşılmamak kaydı ile mevcut kadroların dengeli bir şekilde illere tahsisi ve dağılımını yapar."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Kaplıcalar Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak tedavi ve rekreasyon amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kullanılacak doğal tedavi edici unsurların tıbbi yönden değerlendirilmeleri, özelliklerinin belirlenmesi; tedavi ve rekreasyon amaçlı kullanımları sırasındaki tıbbi ve teknik koşulların belirlenmesi, kür merkezlerinin doğal kaynaklarının ve çevresinin yöresel, iklimsel, jeolojik, hidrojeolojik ve ekolojik yapılarının korunması ve tıbbi değerlendirmesi; kür merkezlerinin teknolojik gelişmelere uygun bilimsel organizasyonu, işletme esasları, niteliksel ve niceliksel özellikleri, tıbbi ve yardımcı personel bilgisi; bu Yönetmeliğe uygun davranılmaması durumunda uygulanacak yaptırımları kapsar.

Kaplıcalarda bulunan ve sadece yıkanma amacıyla kullanılan hamamlar bu Yönetmelik kapsamında değildir.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 200-210 uncu maddelerine, 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

b) Kaplıca: Kaplıca tedavisinin uygulandığı ortamları,

c) Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları,

d) Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini,

e) Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini,

f) Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını,

g) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını,

h) Talassoterapi: Deniz ve ikliminin kür tarzında uygulanmasını,

ı) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasını,

i) Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları,

j) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C'nin üzerinde olan mineralli suları,

k) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C'nin üzerinde olan suları,

l) Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları,

m) Rekreasyon: Doğal tedavi unsurlarının, tedavi dışında, turistik ve dinlenme amaçlı olarak kullanımını,

n) Tesis İzni: Doğal tedavi unsuru için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben verilen izni,

o) İşletme İzni: Tesis izni alındıktan sonra, Bakanlıkça bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek sureti ile tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kaplıcalarda kurulacak tedavi ve rekreasyon amaçlı tesislere verilen izni,

p) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yer altı ve yerüstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisleri ile bunların karışımından oluşan tesisleri,

r) Jeolojik-Hidrolojik Etüd: Termal suların oluşumu, ısınması, çıkış mekanizması, rezervuar (akifer) formasyon veya kayaçlar, jeolojik yapı ve tektonik, suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile analizleri, koruma alanları, termal suların sıcaklık ve debi artırım imkan ve şekilleri, rezervuar potansiyeli, emniyetli üretim şekil ve miktarı gibi araştırma konusu ile ilgili diğer hususların açıklandığı ve ilgili bilim dallarının da yardımı ile konuya ilişkin olarak bilgi, teknik, uygulama, görüş ve önerilerin yer aldığı jeolojik harita, kesit, diyagram ve benzeri etkileri de içeren araştırma raporunu,

s) Termal Su Sondajı: Yapıları jeoloji-hidrojeoloji ve jeofizik etüdler sonunda yeraltında varlığı belirlenen termal suların sondaj yapılarak yer altından yeryüzüne çıkarılmasını,

ş) Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaplıca Tesislerinin Türleri, Yöntemleri ve Tedavi Bölümleri

Kaplıca Tesislerinin Türleri

Madde 5 — Kaplıca tedavisi amacı ile aşağıdaki tesis türleri kurulabilir.

a) Kaplıca Kür Merkezi: Kaplıca ortamında kurulu konaklama imkanlarından yararlanılan, hastaların uzman doktor tarafından düzenlenen ve kontrol edilen bir kür programı çerçevesinde açık kür denilen ve hastaların ayakta kaplıca tedavisi gördükleri tesistir.

b) Kaplıca Kür Kliniği: Klinik tarzında düzenlenip inşa edilmiş, kaplıca tedavisi endikasyonu konulmuş hastaların uzman doktor tarafından kapalı kür denilen ve hastaların yatırılarak kaplıca kürü uygulandığı tesistir.

Kür kliniği, tıbbi değerlendirme kurulu raporuna uygun olarak sadece belirli hastaların ve hastalıkların tedavisinde hizmet verecek spesifik kür kliniği olarak değerlendirilebilir.

c) Kaplıca Kür Oteli: Kaplıca tedavisi endikasyonu konmuş hastaların ve/veya rekreasyon amaçlı kür görenlerin konakladığı, uzman doktor kontrolünde kaplıca uygulamaları görmelerini sağlayan ve denetlenen tedavi bölümlerini ihtiva eden otel tipi tesistir. Otel bölümü Turizm Bakanlığı Turizm Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve özel hastaneleri düzenleyen mevzuat hükümleri saklıdır.

Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Madde 6 — Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır.

a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri,

b) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri,

c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem,

d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler,

e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi,

f) Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler,

g) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi.

Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri

Madde 7 — Balneoterapi bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölümde uygulanacak olan balneoterapi yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır.

Banyo uygulama birimleri;

a) Termal tedavi havuz/havuzları,

b) Sıra banyoları (küvetler),

c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.),

d) Tedavi duşları,

e) Egzersiz havuzu,

İçme kürü birimleri; en az bir tane içme kür mekanı (suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve bardak gibi sarf malzemeleri), uygun dinlenme mekanları,

İnhalasyon kür birimleri;

a) Bireysel inhalatörler,

b) İnhalasyon oda veya odaları,

c) Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum),

Peloidoterapi birimleri;

a) Peloid hazırlama birimi,

b) Peloid banyo küvetleri,

c) Peloid paket uygulamaları için odalar,

Talassoterapi birimleri;

a) Banyo uygulamaları için gerekli koşullara ek olarak doğal solaryum mekanları,

b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlar,

Gaz banyosu birimleri;

a) Gaz banyosu kabinleri,

b) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır.

Bu birimler tıbbi değerlendirme kurulunun verdiği endikasyonlara göre projelendirilip kurulabilir; burada yer almayan diğer birimler tıbbi değerlendirme kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kurulur.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü

Madde 8 — Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölümde uygulanacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır:

Elektroterapi biriminde Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname hükümlerindeki asgari elektroterapi cihazları bulunur.

a) Mekanoterapi birimleri;

1) Puley terapi cihazları,

2) Traksiyon cihazları,

3) Ergometrik egzersiz cihazları,

b)Termoterapi birimleri;

1) Radiant tedavi cihazları,

2) Yüksek frekanslı (konvertif) tedavi cihazları,

3) Kondüktif tedavi cihazları,

4) Konvektif tedavi cihazları,

c) Hidroterapi birimi;

d) Egzersiz salonları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaplıca Tesislerine Ait Koşullar

Kaynak Koruma Alanları

Madde 9 — Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının yer altı ve yerüstünde olabilecek çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile doğal çıkışlı termal kaynak, sondaj kuyusu çevresinde jeolojik ve hidrojeolojik verilere göre koruma alanları ve alınacak tedbirler belirlenir. Bu amaçla kaptaj ve sondaj kuyularının ve üretim sistemlerinin kirlenmeyi önleyici tekniğe uygun olması gerekir.

Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları uygun ölçekli harita ve ayrıca 1/1000 ölçekli imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler, plana dipnot olarak yazılır.

Kaynak koruma alanı ile ilgili hususlar müstakil bir rapor şeklinde hazırlanabildiği gibi, jeoloji-hidrojeoloji raporu içinde ayrı bir bölüm olarak da yer alabilir.

Kaynak koruma alanı raporu, hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanır.

Tedavi Ortamları

Madde 10 — Kaplıca tesislerinde doğal tedavi unsurları ile etkileşimde bulunan tedavi küvetleri, havuzlar, peloid uygulama yerleri gibi mekanların tümü su ile etkileşimi olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, dezenfektan maddelerle bozulmaya uğramayan malzemeler kullanılarak yapılır.

Bütün tedavi birimlerinde tek başına tedavi alan hastalarda acil durum ihbarı yapacak ışıklı ve/veya sesli uyarı sistemleri kurulur.

Balneoterapi Birimleri

Madde 11 — Kaplıca tesisinde bulunan balneoterapi birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır,

a) Termal tedavi havuzu birimi; Havuz, soyunma-giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluşur. Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre belirlenir. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç metrekare olacak şekilde düzenlenir. En küçük havuz net 15 metrekare olmalıdır. Havuzun derinliği en az net 90 ve en fazla net 150 santimetre olmalıdır. Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, ayrıca merdiven kenarına ve havuz iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya hareketli bir sistem kurulur. Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemlerin bulunması zorunludur. Havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçimde havuza verilir. Havuza girmeden duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Havuzun doldurulmasında, havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma ve taşırma sistemi kullanılır.

b) Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 6 metrekare olmalıdır. Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği bulunmalıdır. Banyo odasında sadece banyo küveti yer alır, duş, lavabo ve tuvalet bulunmaz. Küvetlerin uzunluğu en az net 2 metre, derinliği en az net 60 santimetre, en çok net 85 santimetre, genişliği en az net 80 santimetre olmalıdır.

Tedavide, karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise bu tür suların tedavide kullanımı için özel olarak tasarlanmış küvetler kullanılır.

Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur.

c) İçme kürü birimi: İçme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenir. Bu mekanın zemin büyüklüğü 30 metrekareden az olamaz. İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılır, kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez, kullanılacak su içme yerine hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılır.

d) Peloidoterapi birimleri: Peloidler (çamur) tedavide kullanılmadan önce peloid hazırlama biriminde içindeki yabancı maddelerden arındırma, sterilizasyon, homojenizasyon işlemlerinden geçirilir. Peloid hazırlama birimi peloidoterapinin uygulandığı mekandan ayrı, ancak bağlantılı bir mekanda kurulur. Peloidoterapi uygulamasının yapıldığı odalarda uygulamadan çıkan hastaların yıkanması için duş bulunur.

Peloidler, turba hariç, tedavide bir kez kullanılır. Bir kez kullanılan turba, ayrı bir yerde beş yıllık olgunlaşma süresini tamamlamak üzere usulüne uygun şekilde depolanır. Depolanan turba olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra yeniden kullanılabilir. Diğer çamurlar kullanıldıktan sonra çevre kirliliği yaratmayacak şekilde usulüne ve tekniğine uygun şekilde işletmeci tarafından bertaraf edilir.

e) İnhalasyon birimleri: Bireysel inhalatörlerin bulunduğu inhalasyon salonu ile oda inhalasyonu için bir veya birkaç kişinin tedaviye alınabileceği, inhalasyonda kullanılacak mineralli suyu endikasyonuna uygun çapta partiküllere bölüp ortama salmak için gerekli teknik gereçlerle donatılmış odalar bulunur.

Bütün bu sistemlerde mineralli suyun bakteriyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler alınır. Cihazların her bir hastanın kullanımından sonrası dezenfeksiyonu için gerekli düzenleme yapılır.

Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri

Madde 12 — Kaplıca tesisinde bulunan fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunur.

a) Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için düzenlenir.

b) Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.

c) Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.

d) Hidroterapi birimi (rehabilitasyon havuzu birimi); 2.5 X 2.5 metrekare alan ve 150 santimetre derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmalıdır. Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun havuz temizliliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular kullanılmaz.

Destek Birimleri

Madde 13 — Kaplıca tesisinde aşağıdaki destek birimleri de ihtiyaca göre kurulur.

a) Laboratuvar,

b) Diyet mutfağı,

c) Bireysel ve grup terapi imkanı veren psikolojik destek birimi,

d) Sağlık eğitimi birimi,

e) Diğerleri.

Sağlık Personeli

Madde 14 — Kaplıca tesislerinde kurulacak tesisin türüne ve kapasitesine göre bulundurulması gereken asgari sağlık personeli;

a) Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı,

b) Fizyoterapist,

c) Laboratuvar teknisyeni,

d) Hemşire,

e) Tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık dallarından hekim veya sertifika almış hekimler bulundurulur.

Mesul Müdürlük

Madde 15 — Kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması esastır. İşletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi mümkündür. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Mesul müdür, sağlık eğitimi görmüş yüksek okul mezunundan olur.

Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tedavilerin Düzenlenmesi

Madde 16 — Kaplıcalarda banyo, içme, inhalasyon, iklim ve çamur gibi doğal unsurlarla yapılan tedaviler, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından programlanır ve denetlenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından programlanır ve denetlenir. Hastaların kür başı ve kür sonu tedavi etkinliği değerlendirilmesi ile kür içi komplikasyonların izlenmesi tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaplıca Tesislerinin İzne Bağlanması, Kurullar ve Görevleri

İzin Zorunluluğu

Madde 17 — Kaplıca tesislerini işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Bakanlıktan önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır.

Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin almak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz

Madde 18 — Bu Yönetmelikte belirtilen kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi tarafından sağlık müdürlüğü elemanlarının kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. İnceleme ve tespit kurulu kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli tespitleri yapar ve EK -1 deki raporu düzenleyerek imzalar.

Alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Refık Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuvarlarda yapılır, analiz sonuçları EK-2 ve EK-3 deki rapor formatına uygun olarak tanzim edilir, radyoaktivite analizleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında yapılır ve analiz sonuçları ilgili valiliğe gönderilir.

Tesis ve işletme iznine esas her türlü analiz ücretleri ile inceleme ve tespit kurulunun yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden işletme sahibi sorumludur.

Analiz sonuçları ve inceleme ve tespit kurulunun raporu sağlık müdürlüğünce incelenir ve uygun görülmesi halinde valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve EK-4’de bulunan rapor ile inceleme sonucu belgelenir. İnceleme sonucu bir yazı ile valiliğe bildirilir.

İnceleme ve Tespit Kurulu

Madde 19 — Tesis izninin verilmesi aşamasında inceleme ve tespit kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeninden; işletme izni verilmesi aşamasında kurula iştirak etmek üzere katılacak tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur.

Bu Kurulun Görevleri:

Tesis izni verilmesi aşamasında;

a) İlk başvurudaki kaynakla ilgili bilgilerin doğruluğunun ve kaynak çevresinde kirlilik yaratacak faktörlerin belirlenmesi,

b) Kaynaktan usulüne uygun olarak bakteriyolojik, kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri için numune alınması,

c) Kaynak başında yapılması gerekli debi, su ve hava sıcaklığı, elektiriksel iletkenlik, pH ölçümünün yapılması,

d) EK-1 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.

İşletme izni verilmesi aşamasında;

a) Tesisin Bakanlıkça onaylanan tesis projesine uygun inşa edildiğinin belirlenmesi,

b) Projeye göre yapılan tedavi birimlerinin uygunluğunun belirlenmesi,

c) EK-5 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.

Kurul üyelerinin tespitleri arasında ihtilaf doğması halinde Bakanlık konu ile ilgili uzmanın tespit ve görüşünü dikkate alabilir veya yeniden bir kurul oluşturabilir.

Tıbbi Değerlendirme Kurulu

Madde 20 — Tıbbi değerlendirme kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilen iki tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ve bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile tesis izni ve işletme izni aşamalarında kurula iştirak etmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi ve bir mimardan oluşur.

Bu Kurulun Görevleri:

a) EK-1 ve EK-2 deki raporların incelenmesiyle kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurunun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi,

b) Tıbbi endikasyonların ve bu endikasyonlar esas alınarak kurulması planlanan tesis türü ve tedavi bölümleri ile tesiste uygulanacak yöntemler hakkında önerilerde bulunması,

c) Bu değerlendirmelerine önerilerin yer alacağı EK-4'teki raporun düzenlenmesi ve imza altına alınması,

d) Uygunluk görüş raporuna esas olmak üzere, inceleme ve tespit kurulu ile birlikte gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasıdır.

İzinlerle İlgili Gerekli Belgeler

Madde 21 — Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra kaplıca tesislerine ait kaynak koruma alanı, isale hattı, depo ünitelerinin projeleri işletmeci tarafından aşağıda belirtilen ölçeklerde yetkili mühendise hazırlattırılır.

a) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu,

b) Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu,

c) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan, kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor (kamu kuruluşları dışında hazırlanan raporlarda jeoloji mühendisleri odası tasdiki aranır),

d) Kaynak, sondaj ve kaptajı ile ilgili son bilgileri içeren, hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan teknik rapor,

e) Kaplıcaya ait kuruluş ve yapıtların projeleri;

1. Kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 mikyaslı topografik haritası,

2. Kaynak koruma alanını gösterecek biçimde kaynak ve toplama yeri plankoteleri (1/500 ölçekli),

3. Kaptaj ve sondaj kuyusu, termomineral su isale projesi (1/20 ölçekli),

4. Termomineral su depo projesi (1 /20 ölçekli),

5. Tesislere ait projeler (1/50 ölçekli),

6. İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi,

7. Fosseptik projesi (1/20 ölçekli) veya arıtma tesisi projesi,

8. Tedavi bölümlerinin projeleri (1/50 ölçekli),

f) İnceleme ve tespit kurulu raporu,

g) Kullanılacak doğal tedavi unsuru kaynağının kullanım hakkına sahip olduğuna ilişkin belgeler; tahsis belgesi, kira kontratı vb. belgelerin ,

h) Projelendirilen tesislerin 1/1000 ölçekli imar planında gösterilmesi,

ı) Tesisin kurulacağı alanın tapusu, tahsis belgesi veya kira kontratosu.

Yukarıda belirtilen bilgi, belge ve projeleri içeren dosya dört nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir ve uygun görülmesi halinde valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığa gönderilir.

Tesis ve İşletme İzinleri

Madde 22 — İstenilen belgelerin tamam olması ve gerektiğinde yerinde yapılan incelemede eksiklik belirlenmemesi halinde projeler Bakanlıkça onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile valiliğe bildirilir. İl sağlık müdürlüğünde, ilgili sağlık ocağında ve işletmecide muhafaza edilmek üzere dosyaların üç nüshası iade edilir.

İşletmeciler Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler.

Verilen tesis izninin geçerlilik süresi 3 yıldır. İşletmecinin bu süre içerisinde tesisini tamamlayamaması ve Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre Bakanlıkça en fazla bir yıl uzatılır.

Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması halinde, kaynaktan ve tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak, işletme iznine esas bütün analizler yaptırılır. İnceleme ve tespit kurulunun tesisi incelemesi ve EK-5 form ile uygunluk bildiriminden sonra inceleme ve tespit kurulunun olumlu raporu, analiz raporları, varsa mesul müdür sözleşmesi, zorunlu personel sözleşmesi, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre alınmış arıtıma ilişkin izin belgesi ve valilik uygun görüşünden oluşan belgeler valilik kanalıyla Bakanlığa gönderilir. Gerekli incelemeler sonucunda Bakanlıkça uygun görülürse işletme izni verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaplıca Tedavisinde Kullanılacak Doğal Tedavi Unsurları

Özel Balneolojik Sular

Madde 23 — Kaplıca tedavisinde; yer altından doğal olarak ve sondaj-galeri yöntemleriyle çıkarılan kaplıca sularından özel sular olarak tanımlananlar aşağıdadır:

a) Karbondioksitli sular: Litresinde en az 1 gram çözünmüş, serbest karbondioksit içeren sulardır,

b) Kükürtlü sular: Litresinde en az 1 miligram titre edilebilir, -2 değerlikli kükürt (hidrojen sülfür kükürdü) içeren sulardır,

c) Radonlu sular: Litresinde en az 666 Bekerel (18 nanoküri) radon (a) ışınımı içeren sulardır,

d) Tuzlu sular: Litresinde en az 1 gram sodyum klorür bulunan sulardır.

e) Tuzlalar: Litresinde en az 5,5 gram sodyum ve 8,5 gram klorür (14 gram sodyum klorür) içeren sulardır.

f) Florlu sular: Litresinde en az 1 miligram flor içeren sulardır,

g) İyotlu sular: Litresinde en az 1 miligram iyot içeren sulardır,

h) Demirli sular: Litresinde en az 20 miligram 2 değerlikli demir içeren sulardır,

ı) Arsenikli sular: Litresinde en az 0,1 miligram arsenik içeren sulardır,

i) Akratotermal (Oligometalik) sular: Litresinde 1 gramın altında mineral içeren, doğal sıcaklığı 20°C'nin üzerinde olan sulardır,

j) Akratopegal sular: Litresinde 1 gramın altında mineral içeren, doğal sıcaklığı 20°C'nin altında olan sulardır.

Diğer Balneolojik Sular

Madde 24 — Mineralli sular iyon olarak çoğunlukla sodyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, bikarbonat ve sulfat içerirler. Bu sular, yukarıdaki iyonlardan %20 mEq nı aşanlarına göre kimyasal sınıflandırmaya tabi tutulurlar. İçme kürlerinde kullanılan mineralli suların karakteristikleri aşağıdaki gibidir:

a) Sülfatlı sular: Litrelerinde en az 1200 miligram sülfat bulunur.

b) Bikarbonatlı sular: Litrelerinde en az 1300 miligram bikarbonat bulunur.

c) Kalsiyumlu sular: Litrelerinde en az 500 miligram kalsiyum bulunur.

d) Magnezyumlu sular: Litrelerinde en az 150 miligram magnezyum bulunur.

e) Sodyumlu sular: Litrelerinde en az 500 miligram sodyum bulunur.

Balneolojik Suların İşleme Tabi Tutulması

Madde 25 — Kaplıca tedavisinde kullanılan doğal, termal ve mineralli sular, tıbbi değerlendirme kurulunun görüşü ile tedavideki etkinliği sağlayan kimyasal bileşimleri değiştirilmemek koşulu ile kontrollü olarak, ısıtma, soğutma, havalandırma ve çökertme gibi fıziksel işlemlere tabi tutulabilir.

Kimyasal bileşimleri değiştirmemek koşulu ile sadece Bakanlıktan izinli ürünlerle dezenfeksiyon yapılabilir.

Mineralli suların çıkarılması ve tedavi birimlerine isalesinde, suyun tedavi etkinliğini sağlayan kimyasal bileşimini bozmayan yöntemler kullanılır.

Peloidler

Madde 26 — Kaplıca tedavisinde, başlıca karakteristikleri açısından aşağıdaki peloidler kullanılır.

a) Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH'de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır.

b) Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Butimünöz ve mineralli bataklar olarak iki tipi vardır. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar.

c) Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir.

d) Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.

Doğal Gazlar

Madde 27 — Doğal gazlar yeraltından ya termomineral suların içinde çözünmüş halde ya da doğrudan gaz halinde çıkarlar. Bu gazlardan kaplıca tedavisine uygun olanlar karbondioksit, kükürt ve radon gazlarıdır.

Radon gazının kaplıca tedavisinde kullanımı için gazın ortamdaki en az konsantrasyonu 37 Bekerel/Litre

(1 nanoküri/Litre) olmalıdır.

İklimsel Etkenler

Madde 28 — Kaplıca kürü ve klimaterapi sırasında terapötik etkinliği olan ve maruz kalınan iklimsel etkenler şunlardır:

a) Termik Etkenler: Hava sıcaklığı, su buharı basıncı, hava hareketleri ve infraruj ışınımı.

b) Nemsel Etkenler: Hava nemi (% relatif ve mutlak nem ve su buhar basıncı).

c) Mekanik Etkenler: Rüzgar ve hava basıncı.

d) Kimyasal Etkenler: Parsiyel oksijen basıncı, ozon konsantrasyonu, kimyasal aerosoller, kirleticiler.

e) Aktinik Etkenler: Işık (görünür ışık ve ultraviyole).

f) Elektriksel Etkenler: Hava iyonları, elektrik ve manyetik alan, elektromanyetik impuls ışıması.

ALTINCI BÖLÜM

Muhtelif Hükümler

Çevre Düzenlemesi

Madde 29 — İşletmeci çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü bütün tedbirleri almak zorundadır.

Kür merkezi çevresinde kür parkı, spor ve dinlenme tesisleri düzenlenir.

Rekreasyon Havuzları

Madde 30 — Rekreasyon havuzları, Turizm Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan Turizm Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine göre tesis edilir ve işletilir. Termomineral su kullanılacak ise havuza verilmeden önce mineral içeriğine göre rekreasyona uygun hale gelecek miktarda tatlı su eklenir ve rekreasyon havuzları için uygun olmayan fizikokimyasal koşulların giderilmesi için gerekli diğer işlemlere tabi tutulur.

Ek ve Değişiklikler

Madde 31 — Tesiste yapılacak ek ve değişiklikler, yetkili makamın bilgilendirilmesi ve yazılı izniyle yapılır.

Tesisin kurulmasına esas olarak analiz edilen kaynaktan başka bir kaynak daha işletmeye alınacaksa bu Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddelerine göre bu kaynak için yeniden Bakanlıktan izin alınır.

Denetim ve Yaptırım

Madde 32 — Kaplıca tesisleri sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından sağlık açısından denetlenir.

Termomineral suyun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller aylık, kaynakta ve kullanım yerinden alınan numunelerde kimyasal kontroller yıllık olarak yapılır. Alınan numuneler 18 inci maddede belirtildiği şekilde EK-2 deki formata uygun olarak tesis sahibince analiz ettirilir, kirlenme belirlenirse gerekli önlemler alınır. Ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde numune alınabilir.

Uygun Çıkmayan Suların Takibi

Madde 33 — Tesislerde kullanılan doğal tedavi unsurlarının 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de uygunsuzluk bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde işletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme şekline dönülür.

İşletme Devri

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

İzin belgesinde belirtilen işletme sahibinin ve/veya işletmecinin veya adresinin değişmesi halinde; işletmeci tarafından bir ay içinde değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, iznin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olup olmadığının tespitine ilişkin rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden izin belgesi tanzim eder.

Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden izin alınması şarttır.

İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması

Madde 35 — İşletmeci tarafından işletme izni belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı ile, işletme izninin okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde yapılan incelemede, izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak izin belgesi tanzim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Müeyyideler

Madde 36 — Bu Yönetmelik hilafına hareket eden işletmeler ile sahipleri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uygulanır.

Düzenleme Yetkisi

Madde 37 — Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır, müteakip işlemlerde esas alınacak değerler Bakanlıkça bilimsel gelişmeler doğrultusunda belirlenerek tebliğ ile değiştirilebilir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletme izni veya tesis izni almış olan kaplıca tesisleri, doğal tedavi unsurları yönünden müktesep hakları saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, tesis ve faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler ve işletme izni alırlar.

Bu sürenin sonunda Yönetmeliğe uygun hale gelen işletmelerin çalışmalarına izin verilir. Aksi takdirde, bu işletmelerin izinleri Bakanlıkça iptal edilir. Bu şekilde izinleri iptal edilenler, birinci fıkradaki müktesep haktan faydalanamazlar.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce izinsiz olarak faaliyete geçen kaplıca tesisleri kapatılır ve sorumluları hakkında kanuni işlem yapılmakla beraber, bu müesseselerden toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olmadığı anlaşılan müesseselere işletme izni alması için bir yıl süre verilir. Verilen süre içinde izin almayan kaplıca tesislerinin faaliyeti izin alıncaya kadar durdurulur. Bu maddenin gereği, mahallin en büyük mülki amirince yerine getirilir ve yapılan işlemler hakkında Bakanlığa bilgi verilir.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/9/2000 tarihli ve 24160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Laboratuvar binası, imar mevzuatına uygun olmalıdır. Ayrıca, faaliyetleri esnasında parlayıcı ve patlayıcı maddeler kullanılan laboratuvarlar, insanların ikametine mahsus binalarda kurulamaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendi ve (c) bendi kapsamındaki personelin hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.

Dayanak

Madde 2 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Genel Müdürlük Ana sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Genel Müdürlük, Kurum-DHMİ; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

b) Yönetim Kurulu; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

c) Genel Müdür; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

d) Ünite; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müstakil Daire Başkanları, Müdürlükler ile Başmüdürler ve Meydan Müdürlüklerini,

e) Personel; Kurumda bu Yönetmelik kapsamında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personeli,

f) Memur; 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

g) Sözleşmeli Personel; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan personeli,

h) Yönetmelik; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğini,

i) Daire Başkanı; Daire Başkanı ve unvanı Daire Başkanı olmamakla beraber, aynı seviyede olan Merkez Dairelerinin Amirlerini,

İfade eder.

Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Madde 4 — Personel politikasının belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar Genel Müdürlük teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Personel Politikasının İlkeleri :

a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

b) Yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini, bu yöndeki çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, personele gelişme ve yetişme yönünden eşit imkanlar sağlamak,

c) Personelin kişiliğine saygı duymak maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

d) Personelin amirleri ve iş arkadaşları ile olumlu, beşeri ilişkiler kurmasına çaba göstermek, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş ortamı sağlamak,

e) Genel Müdürlüğün amacını gerçekleştirmek için, personeli verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak, personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,

f) Personelin Genel Müdürlüğe bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek ve sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Genel Müdürlükte çalışmayı özendirici hale getirmek.

 İKİNCİ BÖLÜM

Personel İhtiyacının Tespiti

 Personel Kadro ve Pozisyonların Tespiti

Madde 5 — Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce onaylanan kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.

İş programlarının hazırlanması sırasında veya ihtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarında tahvil, ihdas veya iptali gibi değişikliklerin gerekmesi halinde, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca gerekli kararın istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.

İş Özelliklerinin Belirtilmesi

Madde 6 — Her kadro ve pozisyon için o kadro ve pozisyona atanacaklarda bu Yönetmeliğe göre aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir.

İnsan Gücü İhtiyacının Planlanması

Madde 7 — Personel alımına esas olarak Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl, ilgili birimlerin işbirliği ile hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle ileriki yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Genel Müdürlük içinde ve dışında hangi kaynaklardan, sağlanacağı bir plana bağlanır.

İnsan gücü planlaması için gerektiğinde ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.

İnsan Gücü Planlamasının Nasıl Yapılacağı

Madde 8 — İnsan gücü ihtiyaç planının hazırlanmasında;

a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanının gelecek yıllar içinde, gelişme ya da daralma yönünden alması muhtemel yeni şekil,

b) Genel Müdürlüğün mevcut bünyesinde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Genel Müdürlüğün teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirmesi muhtemel değişiklikler,

d) Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadro ve pozisyonlar,

e) İhtiyacın karşılanması için Genel Müdürlük içinde ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetlerine ihtiyaç olduğu,

hususları göz önünde bulundurulur.

İnsan Gücü Planının Onaylanması

Madde 9 — 7 ve 8 inci maddelere göre hazırlanan İnsan Gücü Planı Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Plan Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

Madde 10 — Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlanan plan gereğince Genel Müdürlüğün kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi tekniklerden yararlanılır. Bu konularda gerektiğinde ilgili birimlerle iş birliği yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşe Alma

İşe Alınacaklarda Aranılacak Genel Şartlar

Madde 11 — Genel Müdürlüğe yeni işe alınacaklarda aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

c) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

d) İlk hizmete girişte hizmet grupları itibariyle Genel Müdürlükçe azami yaş sınırı belirlenmemişse 35 yaşını aşmamış olmaları (Sakat ve Eski Hükümlü Kontenjanından işe alınacaklardan en fazla 40 yaş esas alınır.)

e) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

f) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,

g) En az İlköğretim mezunu olmaları (ortaokul mezunları arasından personel temini mümkün olmaması halinde ilkokul mezunları da alınabilir.)

h) Askerlik hizmetini yapmış, tecilli yada muaf olmaları,

i) Mevzuat hükümleri gereğince haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelle ilgili yapılacak güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması.

İşe Alınacaklarda Aranılacak Özel Şartlar

Madde 12 — Yeni işe alınacak personelde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan genel şartların dışında aranacak özel şartlar ayrıca belirtilir.

Giriş Sınavları

Madde 13 — Genel Müdürlüğe giriş kademelerinde ilk defa işe alınacaklar için 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

Ancak Genel Müdürlüğe karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa için Genel Müdürlüğe verilenler, kanuni mükellefiyetlere göre alınması gerekenler, daha önce kadrolu ve/veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar sınava tabi tutulmazlar.

İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

Madde 14 — Genel Müdürlüğe ilk defa işe alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

b) 11 inci maddenin (e) bendinde yazılı suçlardan mahkumiyeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

c) Son öğrenim durumunu gösterir diplomasının veya bunun yerine geçerli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının veya okullarından verilecek fotoğraflı ve onaylı belgenin, varsa meslek yeteneklerini belirten belgenin asılları, (Yurtdışındaki okullardan mezun olanlar için ilgili mercilerden onaylanmış denklik belgesi),

d) Gerekli sayıda fotoğraf,

e) Askerlik durumunu bildirir belge,

f) Sağlık Kurulu Raporu,

g) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği alınması gereken belgeler,

i) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (hizmet belgesi ve bonservis gibi),

j) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Genel Müdürlükçe istenilmesi yararlı ve gerekli görülen diğer belgeler.

Atama ve İşe Almada Göreve Başlama Süresi

Madde 15 — Genel Müdürlüğe açıktan (ilk defa veya yeniden) bir göreve atanan personel, atama veya işe alma kararının yazılı olarak kendisine bildirilmesinden sonra aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Mücbir sebepler hariç bu süre geçirildiğinde atama ve işe alma işlemleri yetkili mercilerce yürürlükten kaldırılır.

Atamaya Yetkili Merciler

Madde 16 — Genel Müdürlüğe atama ve işe alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini, sınırlarını, açıkça belirlemek kaydı ile devredebilir. Bu esas nakiller içinde geçerlidir.

Adaylık

Madde 17 — İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bu sürenin bitimine 15 gün kala sicil amirlerince ilgili personel hakkında Sicil ve Başarı Değerleme formu düzenlenerek ilgili personel birimine gönderilir. Sicil ve Başarı Değerlemesi olumlu olan personelin müteakip sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

Sicil ve başarı değerlemesi (D) düzeyinde (sicil notu ortalaması 59 ve daha aşağı) olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti ile 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bunlardan sicil amirince 3 aylık çalışması da olumsuz görülenler, bu duruma neden olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için gizli bir yazı ile uyarılır. 6 ay sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri feshedilir ve hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

Madde 18 — Hizmet içi eğitim Genel Müdürlük personelinin işleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve görevlerinde yükselmelerinin temini için yapılan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sağlayan çalışmalardır.

Eğitim Planı

Madde 19 — Hizmet içi eğitiminden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir, personelin eğitim ihtiyacı ve eğitim imkanları Eğitim Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle eğitim planları hazırlanır.

Eğitim planı Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Eğitim Programı

Madde 20 — Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerini, eğitim yerini, süresini, araç ve gereçlerini belirtmek ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır.

Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Kurs, Seminer ve Staj

Madde 21 — Genel Müdürlük, personelin genel ve meslek bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini artırmak amacıyla kurslar ve seminerler düzenler veya başka kurumlarca açılacak kurs ve seminerlere personelin katılmasını sağlar. Gerektiğinde aynı amaçlarla yurt içine veya yurt dışına staj için personel gönderir. Eğitim programlarına kurs seminer ve staja personel gönderilmesi, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sicil ve Başarı Değerlendirmesi

Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi

Madde 22 — Personelin göreviyle ilgili yetenekleri ile genel durum ve davranışları bakımından olumlu ve olumsuz nitelikleri belli devreler itibariyle amirleri tarafından düzenlenecek bir raporla belirlenir.

Ayrıca teftiş, inceleme ve soruşturma sonunda gerektiğinde müfettişler tarafından da bir rapor düzenlenir.

Değerlendirme Şekli ve Raporların Kullanıldığı Yerler

Madde 23 — Personelin değerlendirmesi;

a) Memurlar için 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmenliği ile ekindeki Devlet Memurları Sicil Raporu,

b) Sözleşmeli Personel için 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik ile ekinde Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu,

c) Memurlar ve diğer personel için Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen personel denetleme raporu,

esas alınmak suretiyle yapılır.

Sicil Raporu ile Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarının kullanıldığı yerler şunlardır,

a) Üst göreve yükselme, kadro ve pozisyon değişikliği ve yer değiştirme,

b) Personelin derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile sözleşmeli personelin başarı ücreti tespiti,

c) Hizmet içi eğitim ihtiyacının tespiti,

d) Memurluktan çıkarma ve sözleşme feshi,

e) Emekliye ayırma,

f) Açıktan ve 6 ay süre ile sözleşmeli atanan personelin bu süre sonunda sözleşmesinin yenilenmesi veya sözleşme süresinin uzatılması.

Sicil Amiri Olmayacak Personel

Madde 24 — Sicil amirleri yanlarında çalışan eşleri ile birinci derecedeki yakınları için sicil ve başarı değerleme raporu dolduramazlar. Bunların sicil amirleri hısımları olan sicil amirlerinden sonra gelendir.

Sicil Raporunun Dolduruluş Şekli

Madde 25 — Sicil raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra imzalanır.

Sicil Amirinin Sorumlulukları

Madde 26 — Sicil amirleri sicil raporlarını itinalı doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken, Devlete sadakat ve bağlılığı memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmelerini, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırmalarını esas alır.

Sicil amirleri mahiyetlerinde çalışan personelini değerlendirirken başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

Görevi Sona Erenlerin Sicil Dosyaları

Madde 27 — Personelden,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre görevden çıkartılan,

b) Genel Müdürlüğe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşıldığı veya memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için işine son verilen,

c) İstifa eden,

d) Sözleşmesi feshedilen,

e) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil nedenlerinden biriyle emekliye ayrılan veya ölenlerin,

sicil dosyaları özlük dosyalarıyla birleştirilerek muhafaza edilir.

Atandığı Yer Dışında Başka Yerde Çalışanların Değerlendirilmesi

Madde 28 — Atandığı yer dışında başka yerde çalışan memurların sicil raporları ile sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporu çalıştıkları yerdeki sicil vermeye yetkili Amirler tarafından düzenlenir.

Sicil Raporlarının Gizliliği

Madde 29 — Sicil raporlarının gizliliği esastır. Raporlar, Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen yetkililer dışında kimseye gösterilmez.

Sicil Raporlarının Saklanması

Madde 30 — Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları, Genel Müdürlükte Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı nezdinde muhafaza edilir.

Sicil Raporlarını ve Dosyalarını İnceleyebilecek Yetkililer

Madde 31 — Sicil Raporları ile Sicil ve Başarıları Değerlemesi Raporları ve Gizli Sicil Dosyaları,

a) Yargı organları,

b) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,

c) Genel Müdür,

d) Yaptıkları inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Müfettişler,

e) Kurula intikal eden dosya ile ilgili olarak Disiplin Kurulu Üyeleri,

f) Personel Birimlerinin ilgili memurları,

dışında kimseye gösterilmez.

Sicil Amirleri

Madde 32 — Memurlar için, sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler ile sözleşmeli personel için, Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu vermeye yetkili Amirler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak olan yönetmeliklerle belirlenecektir.

ALTINCI BÖLÜM

İlerleme

Kademe İlerlemesi, Derece Yükselmesi ve Şartları

Madde 33 — Memurların emekliliğe ve ödemeye, sözleşmeli personelin emekliliğe esas aylıklarında ilerlemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Memurların kademe ilerlemesi için,

1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

2) O yıl içinde olumlu sicil alması,

3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

şarttır.

 

b) Memurların derece yükselebilmesi için,

1) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

2) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmuş olması,

3) Kadronun tashih edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması,

4) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması,

şarttır.

c) Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, emekliliğe esas aylıkta kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, olumlu sicil almak ve tahsil durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla yukarıda belirtilen bekleme sürelerine göre kadro şartı aranmaksızın yapılır.

Personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlara, ayrıca kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme

Yer Değiştirme

Madde 34 — Yer değiştirme; personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadro veya pozisyona atanmasıdır.

Hizmet Gereği Yer Değiştirme

Madde 35 — Hizmet gereği yer değiştirme işlemi;

a) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişimlerin karşılanması veya eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetin yürütülmesinde personelin bilgi ve tecrübesinden istifade edilmesi,

b) Yeni işe alınan elemanların Genel Müdürlük içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun olan işe verilmelerine,

c) Üst görevlere yükselmeye aday kişilerin farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle Genel Müdürlüğü çeşitli yönleriyle tanımaları,

d) Haklarında yürütülen soruşturma neticesinde görev yerinin ve görev unvanıyla birlikte görev yerinin değiştirilmesi şeklindeki tekliflerin yetkili makamlarca karara bağlanması,

e) Görevle bağdaşmayan fiil ve hareketleri bulunan veya o görevde kalması sakıncalı görülen personelin durumuna uygun bir görevde çalıştırılmasının temini,

hallerinde uygulanır.

Personelin İsteği Üzerine Yer Değiştirme

Madde 36 — Personelin yazılı isteği üzerine derece ve unvanı bakımından eşit veya daha aşağı bir kadro veya pozisyona naklen ataması yapılabilir.

Yer Değiştirmelerde öncelik sırası olarak:

a) Tabii afetlere uğrama, hayati tehlike olasılığının var oluşu,

b) Sağlık durumu gereği (kendisi, eşi, çocukları veya bakmakla mükellef oldukları ana, baba veya kardeşin hastalanması),

c) Her ikisi de memur olan karı-kocanın bir yerde çalışma zorunluluğu,

d) Çocuk okutma gereksinimi,

e) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan yer değiştirme istekleri de,

dikkate alınır.

Yer değiştirmeler yukarıdaki sıra dahilinde ve her öncelik sırasının bitmesinden sonra bir sonraki öncelik sırasına geçilmek suretiyle yapılır. Aynı öncelik sırasına girenlerin eşitliği halinde Genel Müdürlükteki hizmeti ve bulunduğu görevdeki kıdemi fazla olanlara öncelik tanınır.

Kendisinin veya (b) fıkrasında belirtilen yakınlarının hastalıkları sebebiyle naklini isteyenlerin sağlık kurullarından rapor almaları gerekir.

Memur olan eşinden ayrı mahalde bulunanların eşinin bulunduğu yeri ve işini bildirir belgeleri, nakil istem belgelerine eklemeleri şarttır. İkisi de Genel Müdürlük personeli olanların hangisinin diğerinin bulunduğu mahalde naklinin uygun olacağı atamaya yetkili makamlarca tespit olunur.

Belgelenmeyen istemler işleme konulmaz.

Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Madde 37 — Yönetmeliğin 35 inci maddesi hariç olmak üzere yer değiştirme isteminde bulunacakların atanacakları yerde en az iki yıl vazife görmüş olmaları şarttır. Bu müddet dolmadan nakil talebinde bulunulmaz.

a) 35 inci maddede sayılan haller ile 36 ncı maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ve unvan yükselmelerinde müracaat ve yer değiştirme müddete tabi değildir.

Genel Müdürlükçe kabul edilebilir mazereti olanlardan yolluksuz olarak nakil isteminde bulunanların atandıkları yerde en az altı ay çalışmış olmaları kaydıyla iki yıllık süre aranmaksızın nakilleri yapılabilir.

b) Yer değiştirme istem belgelerinin alınması Genel Müdürlüğün bu isteğin yerine getirilmesi taahhüdü altına girdiği anlamına gelmez,

c) Yer değiştirme isteminde bulunanların en geç her yılın Mart ayı sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları ve dilekçelerine öncelik sırası için gerekli belgeleri eklemeleri zorunludur. Yer değiştirme istemeleri , istemin yapıldığı takvim yılı için geçerlidir. Yer değiştirme başvuruları personelin çalıştığı üniteye yapılır.

d) İlgililerin nakil isteminde bulunmadan önce, istediği yerin okul, lojman ve benzeri özelliklerini saptayıp kişisel durumların uygun olması halinde başvuruda bulunmaları gereklidir. İstek üzerine yapılan atamalar, önceden saptanması mümkün olmayan nedenler dışında iptal edilemez.

Kamu Kuruluşları Arasında Yer Değiştirme

Madde 38 — Kamu kuruluşlarından Genel Müdürlüğe geçmek isteyenlerin işe alınabilmesi, o kurumların iznine bağlıdır. Sözleşmeli personelde bu şart aranmaz. Genel Müdürlükten diğer kamu kuruluşlarına geçmek ise, Genel Müdürlüğün izni ile olur.

Görevlendirme

Madde 39 — Yeni kurulan birimlerde kadro ve pozisyonları temin edilinceye kadar yönetim kademesindeki görevlerde o görev için atama şartlarını taşıyan personel arasından atamaya yetkili makamca asli görevinin ücreti ödenmek suretiyle görevlendirme yapılabilir.

Bu suretle görevlendirmede 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri dahilinde harcırah ödenir.

Atama ve Nakil Emrinin Tebliği

Madde 40 — Görev değişikliği, nakil ve atama emirleri personele görev yerindeki birim amirince personelin imzası alınmak suretiyle yapılır. Emri almaktan kaçınan personele durum sözlü olarak bildirilerek tutanak düzenlenir. Bahse konu tutanak tebliğ yerine geçer.

Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele atama ve/veya nakil emri ikametgah adreslerine gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır.

Yukarıda belirtildiği şekillerde tebligatın yapılmadığı hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanununda bu haller için öngörülen usul ve formalite (ikametgahının kapısına, yöneticiye, muhtara tebligat konusunda not bırakma ve ilgili evrakı teslim etme gibi) Genel Müdürlük personelince yerine getirilmek suretiyle tekemmül ettirilir. İlgili personelin izinli ve raporlu olması tebligata ve bu tür personelin görevden ayrılmasının gecikmesi de yerine atanan personelin başlamasına mani değildir.

Göreve Başlama Süresi ve Başlamama Halinde Yapılacak İşlem

Madde 41— Genel Müdürlükte bir göreve ilk defa veya naklen atananlardan;

a) Bulundukları yerlerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden iş gününde,

b) Başka yerlerdeki görevlere atananlar atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde o yere hareket ederek (belli yol süresini izleyen iş günü içinde) görevlerine başlamak zorundadırlar,

Bu süreler;

a) İzinlerin ve raporların kullanılması veya geçici görevin yapılması sırasında başka bir göreve atananlar için iznin, raporun veya geçici görevin bitimi,

b) Devir ve teslim zorunluluğunda olan personel için devir işleminin sona ermesi,

c) Atamaya yetkili makamın oluru ile yazılı olarak devam etmeleri bildirilenler için yerlerine atananların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin tebliğ edilmesi,

tarihinde başlar.

Görev yeri değişen personel atama emirleri kendilerine tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin sonunda görevlerine başlamadıkları takdirde çekilmiş sayılırlar. Bunlardan memur olanlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak tayin edilemezler. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler ile göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama emirleri atamaya yetkili makamlarca iptal olunur.

Başka yerlerdeki bir göreve atananlardan bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile on günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda görevlerinde işe başlamayanlar görevden çekilmiş sayılır.

Genel Müdürlükte ilk defa bir göreve atananlar, bu Yönetmelikte belirlenen sürenin sonunda göreve başlamazlarsa atamaları iptal edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirme

Ödüllendirme

Madde 42 — a) Memurların ödüllendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 123 üncü maddesine göre,

b) Sözleşmeli personelin ödüllendirilmesinde 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre,

işlem yapılır.

Takdirname

Madde 43 — Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı arttıran veya Genel Müdürlük faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede gayret gösteren personel amirlerinin teklifi üzerine ya da doğrudan doğruya Genel Müdürce takdirname verilebilir ve siciline işlenir.

Verilmesine sebep olan hizmet ve başarı takdirnamede belirtilir ve siciline işlenerek özlük dosyasında saklanır. Görevde yükselmelerde göz önünde tutulabilir.

Personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre Vali veya Kaymakam tarafından verilen takdirnameler de siciline işlenir ve özlük dosyasında saklanır.

Teşekkür

Madde 44 — Başarılı çalışmalar ve örnek tutumları görülenlere öneri üzerinde ya da doğrudan doğruya Genel Müdürlükçe teşekkür mektubu verilir ve sicillerine işlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Personel Hak ve Sorumlulukları

İş Güvenliği

Madde 45 — Personelin kendi statüsü ile ilgili kanunlardaki yazılı haller dışında görevine son verilemez.

Esas olan personelin hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmeti yararlı bulunduğu sürece görevinin devam etmesidir.

Emeklilik

Madde 46 — Personelin özel kanunlarında yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

Çekilme

Madde 47 — Personel, tabi oldukları statülerdeki hükümlere göre çekilme hakkına sahiptir.

İzin

Madde 48 — Personelin bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkı vardır.

Şikayet ve Dilekçeler

Madde 49 — Personel Genel Müdürlük ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat etme, amirleri veya Genel Müdürlük tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

Personel, şikayet ve isteklerini içeren müracaatlarını mertebe sırasına göre şikayet edilen amirler atlanılarak yapılır.

Dernek Kurma

Madde 50 — Personel, Kanunlarının tanıdığı çerçeve dahilinde dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

Tarafsızlık

Madde 51 — Personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz, hiçbir şekilde siyasi ve ideoloji amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.

Personel Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 52 — Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile her çeşit personel;

a) Genel Müdürlüğe verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlüdür. Ayrıca görevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlüğe verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.

b) Genel Müdürlüğün paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

c) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış bile olsalar, yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. Aksi halde haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

d) Görevleri dolayısıyla işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında takibat yapılabilmesinde 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Kanunsuz Emir

Madde 53 — Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, verilen emir kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olduğu takdirde durumu amirine bildirir ve emri yerine getirmez. Amir yazılı olarak emrinde ısrar ettiği takdirde konusu suç teşkil etmeyen emrin yerine getirilmesi zorunludur. Sorumluluk emri verene aittir.

Personel, amirlerinden aldığı emir konusu suç olmadığı halde yanlış takdirle suç sayar ve yerine getirmezse, amir gecikmesinin zarar getirebileceği durumlarda bu hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar.

Bu durumda görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

Acil durumlarda kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunda gösterilen istisnalar saklıdır.

Görevlerin Yerine Getirilmesi

Madde 54 — Personel görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmekle, ilgili mevzuatı, usulleri ve ilişkilerini öğrenmekle ve görevlerin en iyi şekilde ifası için gerekli bilgileri elde etmekle yükümlü ve tersine davranışlardan sorumludur.

İş Sahipleriyle İlişkiler

Madde 55 — Personel iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve ağır başlılıktan ayrılmaksızın sürat, kolaylık ve nezaketle görevini yerine getirmekle ve iş sahiplerine eşit işlem yapmakla yükümlüdür.

Devam Zorunluluğu

Madde 56 — Personel çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

Devir Teslim

Madde 57 — Görevi sona eren personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri araç ve gereçleri, amirleri tarafından tespit edilen ve kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

Sır Saklama

Madde 58 — Personel, Genel Müdürlükçe açıklanmaması gereken ve açıkladığında Genel Müdürlüğün maddi ve manevi zararı söz konusu olan sırları açıklayamaz

Mal Bildirimi

Madde 59 — Personel kendileri ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır, taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi vermekle yükümlüdür.

İhbar Yükümlülüğü

Madde 60 — Personel, Genel Müdürlüğün zararını mucip herhangi bir yolsuzluğu görevi icabı öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal amirlerine veya ilgili üst Makamlara haber vermek zorundadır.

Asılsız ihbar yapanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

Şahsi Bilgilerinde Meydana Gelebilecek Değişiklikler

Madde 61 — Personel, sicillerini ilgilendiren evlenme, boşanma, adı ve soyadı değişikliği, doğum, ölüm, öğrenim gibi şahsi hallerinde meydana gelecek her türlü değişiklikleri derhal ilgili mercilere bildirmekle görevlidir.

Adres Bildirme Yükümlülüğü

Madde 62 — Personel, sürekli ikamet ettiği adresini, izinleri belirli yerde geçirmeleri halinde gidecekleri yer adreslerini, bağlı bulundukları mercileri bildirmek ve bu adreslerde değişiklik olduğu takdirde derhal haber vermekle yükümlüdür.

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar

Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Madde 63 — Personelin, hizmetleri aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelip de hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaatları, şikayetleri yasaktır.

Sendikal Görev

Madde 64 — Genel Müdürlük personelinin sendikal faaliyetleri konusunda yürürlükteki yasa hükümleri uygulanır.

Siyasi Faaliyet Yasağı

Madde 65 — Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.

Ticaretle Uğraşma Yasağı

Madde 66 — Personel, ticaretle meşgul olamaz. Genel Müdürlüğün açtığı her türlü ihalelere eksiltme ve artırmalara dolaylı ve dolaysız olarak katılamaz.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan ticari faaliyetlerde bulunan personel, bu durumu 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

Başka İş ve Hizmet Yasağı

Madde 67 — Kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve her çeşit personelin kanunlarda öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

a) Anonim şirketler hariç olmak üzere çalıştıkları iş yerinin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetleri istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasalara tabidir.

b) Kurum Yönetim Kurulunun muvakafatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerde uygun aday bulunmaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, deneticiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdürün veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartı, ile her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurum niteliğine haiz kuruluşlar, Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,

c) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

Hediye Alma ve Menfaat Yasağı

Madde 68 — Personelin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı

Madde 69 — Personel görevi ile ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına Genel Müdürün izni olmadan bilgi veya demeç veremez.

Akrabalık İlişkileri

Madde 70 — Aralarında birinci dereceye kadar kan veya sıhri akrabalık bağı bulunan personel;

a) Birbirlerinin bir göreve atanması hakkında karar veremeyecekleri gibi bununla ilgili kararlara da katılamaz,

b) Ast üst ilişkileri şeklinde beliren aynı kumanda zinciri içinde çalışamazlar,

c) Zorunluluk nedeni ile aynı birim içinde çalışması halinde, üst durumunda bulunanın imza yetkisiyle sicil amirliği kaldırılır. Üst durumunda bulunan personel de ast durumundakinin sicil raporunun veya Sicil ve Başarı Değerlemesi raporunu dolduramaz.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İzin

Yıllık İzin

Madde 71— Yıllık izin süresi;

a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün,

b) Hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür.

Zorunlu hallerde bu sürelere, memurlar bakımından gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün ilave edilebilir.

Yıllık izin esas hizmet süresi hesabında; sadece kamu kurum ve kuruluşlarında T.C. Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna, prim ödemek suretiyle geçen hizmetlerle yedek subay okul devresi dahil askerlik hizmetinde geçen sürelere borçlanıp borçlanılmadığına bakılmaksızın dikkate alınır.

Yıllık İzine Hak Kazanma

Madde 72 — Açıktan veya yeniden atananların yıllık izine hak kazanabilmeleri için Genel Müdürlükte en az bir yıl çalışmaları şarttır. Başka kuruluşlardan naklen gelen ve yıllık iznini kullanmamış olan Sözleşmeli personele, ancak 6 ay çalıştıktan sonra o yıla ait yıllık izin verilebilir.

Başka kurum ve kuruluşlardan naklen atananlarla askerde iken yıllık iznini kullanmadığını belgeleyenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

Aylıksız izin kullanıp göreve başlayan personele yıllık izni o yıl içinde çalışacağı süreye orantılı olarak verilir.

Yıllık İzinlerin Kullanılışı

Madde 73 — Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılır.

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin bir sözleşme döneminde kullanmadıkları izinler müteakip sözleşme döneminde kullandırılmaz.

Personelin yıllık izni sırasında aldığı hastalık izin süresi, kalan yıllık izin süresinden az ise yıllık izninin sonunda görevine başlaması esastır. Bu personelin hastalık izni kalan yıllık izin süresinden fazla ise personel rapor bitimini müteakip göreve başlamak zorundadır.

İzin Vermeye Yetkili Amirler

Madde 74 — Yıllık ve mazeret izinleri ünite amirleri yada yetkili kıldığı diğer amirler tarafından verilir.

Mazeret İzni

Madde 75 — a) Kadın personele doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1.5 saat süt izni verilir.

b) Erkek personele karısının doğum yapması üzerine isteği halinde 3 gün izin verilir.

c) Personelin isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.

d)Yukarıda belirtilen hallerden başka; mevcut personel ile açıktan atananlardan yıllık izin hakkı bulunmayan personele, mazereti sebebiyle 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde yetkili amirlerin onayı ile 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde; sözleşmeli personelin ücretinden kesinti yapılır. 657 sayılı Kanuna tabi personele ikinci defa verilen 10 günlük mazeret izni için ücretinden kesinti yapılmaz. Ancak bu süre müteakip izin hakkından mahsup edilir.

Yukarıda (b), (c) bentlerinde belirtilen izinlerin verilebilmesi için talebin, olayın vukuu tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekir.

Hastalık İzni

Madde 76 — Hastalık izni, hastalanan personele hekim raporu üzerine verilen ücretli izindir. Genel Müdürlük doktoru, onun bulunmadığı hallerde veya Genel Müdürlük doktorunun havalesi üzerine resmi sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir.

Hastalık raporları ve hastalık izinlerinin ne şekilde kullanılacağı ile ilgili hususlar 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Hastalık İzin Süresi

Madde 77 — Genel Müdürlük personeline hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın,

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,

b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

izin verilir.

Hastalık izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emeklilik keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

Personelin hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabına dahil edilir.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde eski durumlarına uygun görevlerine öncelikle atanırlar.

Hastalık İzinlerinin Verilmesi

Madde 78 — Personele, usulüne göre alınmış hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilmiş sayılır.

27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmenliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez.

Bu şekilde usulsüz hastalık raporu alan personele keyfiyet duyurularak derhal göreve dönmesi sağlanır.

Tek hekim tarafından fasılasız olarak verilecek raporlar 20 günü aşamaz. Bu süreyi aşan raporların resmi bir sağlık kuruluşundan alınması gerekir.

Hastalık İzinlerinin Geçirileceği Yerler

Madde 79 — Personel, hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi sorumluluk veya izin vermeye yetkili amirin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilir.

Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları

Madde 80 — Resmi Sağlık Kurumlarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen personelin, o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların Genel Müdürlük veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Resmi Sağlık Kurullarınca onaylanması gereklidir.

Saldırı, İş Kazası veya Meslek Hastalığı

Madde 81 — Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir saldırı veya kazaya uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan personel hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu konuya ilişkin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

Aylıksız İzin

Madde 82 — Bayan personele isteği halinde amirinin de uygun görmesi şartı ile doğum sonrası en çok 12 aya kadar,

Personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 aya kadar izin vermeye yetkili mercilerin onayı ile aylıksız izin verilebilir. Altı aylık bu süre, aynı şartlarla bir katına kadar uzatılabilir.

Personele 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar,

Yetiştirilmek üzere bursla gidenler dahil yurt dışına gönderilen personele, eşleri kamu görevlisi olarak yurt içine veya yurt dışına sürekli görevle atanan personele memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar,

izin vermeye yetkili mercilerin onayı ile aylıksız izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler çekilmiş sayılırlar.

İzinliyi Göreve Çağırma ve İzini Yurt Dışında Geçirecekler

Madde 83 — Zorunlu görülen haller ile teftiş, inceleme ve soruşturma nedeniyle görevlerine dönmeleri gerekli görülen personel izin veren makam tarafından göreve çağırabilirler. İzinlinin çağrıya icabetle iş başına dönmesi şarttır. Bu durumda, eğer izinli personel iznini görev yerinden başka yerde kullanmakta ise, Kanuni hükümler dahilinde kendisine yol masrafları verilir.

Zorlayıcı sebepler hariç göreve çağırma emrini aldığı tarihten itibaren, belirli yol süresi sonunda işe başlamayanlar veya çağrıya uymayanlar hakkında gerekli disiplin cezası uygulanır.

İzinlerini dış memleketlerde geçirmek isteyenler izin vermeye yetkili mercilerden yazılı müsaade almak zorundadır.

İzinden Sonra Göreve Geç Başlama

Madde 84 — Herhangi bir sebeple iznini kullanmakta olanlar makbul ve muteber bir özüre dayanmaksızın izin süresi sonunda görevlerine başlamadıkları takdirde izinsiz geçen günlerin ücreti kesilir ve haklarında ayrıca disiplin cezası uygulanır. Bu süre kadrolu personelde 20, sözleşmeli personelde 5 günü aştığı takdirde görevlerine son verilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Vekalet

Vekalet Görevi

Madde 85 — Genel Müdürlükte çalıştırılan personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması ve görevden uzaklaştırma sebepleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde veya açık olup da sürekli bir personel atanamayan kadro ve pozisyonlara atamaya yetkili makamın onayı ile vekil personel görevlendirilebilir.

Vekil, asıl görevlinin yetki ve sorumluklarına aynen sahiptir. Bir görevin personel eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Bulundukları yerden başka yerdeki bir göreve vekalet suretiyle gönderilenlere asıl görevlerinin karşılığı aylık ve diğer haklar dışında, sadece 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenler hakkındaki hükümler uygulanır.

Genel Müdürlük içinde atanan vekil personele, vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında izin veya diğer bir sebeple vekalet ettiği görevin başında bulunmadığı günler için harcırah ödenmez.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Askerlik

Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapacaklar

Madde 86 — Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılırlar.

Ancak sözleşmeli personelden muvazzaf askerliğe ayrılanların sözleşmesi feshedilir bununla birlikte, pozisyonları herhangi bir şekilde doldurulmayıp, saklı tutulur.

Muvazzaf Askerlik Hizmetini Tamamladıktan Sonra Genel Müdürlüğe Dönmek İsteyenler

Madde 87 — Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personelden, askerlik görevini tamamlayıp 30 gün içinde yeniden görev talebinde bulunanlar başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılırlar.

Kıdeme Eklenecek Askerlik Hizmeti

Madde 88 — Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra tekrar Genel Müdürlükte görev alan personelin askerlikte geçirdiği süre emeklilik müktesebinde dikkate alınır.

Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınma durumunda bu dönemlere ait süreler de kıdemlerine eklenir.

ONDÜRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin Cezaları

Madde 89 — Disiplin cezaları, Genel Müdürlük hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yönetmelik kapsamına giren personelden kanun, tüzük, ana statüde ve yönetmeliklerde belirlenen görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayanlara veya yasaklanan işleri yapanlara bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde kusurunun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri

Madde 90 — Disiplin cezaları,

a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Aylıktan veya Sözleşme Ücretinden Kesme: Personelin brüt aylığından veya bir aylık sözleşme ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapmak.

d) Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Fiilen ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

Ancak, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan memurların brüt aylığının 1/4–1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir, sözleşmeli personel hakkında bu ceza için 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 44 üncü maddesi hükmü uygulanır.

e) Görevden Çıkarma: Personelin, bir daha Genel Müdürlükte göreve alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

Uyarma

Madde 91— Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmamasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Kınama

Madde 92 — Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde kurumlarınca belirlenen usul ve esaslar yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak,

e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, araç gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,

k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

Aylıktan Kesme

Madde 93 — Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarınca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

i) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak niteliklerde davranışlarda bulunmak,

j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Madde 94 — Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, (Sözleşmeli personel için, bu konuda 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri geçerlidir.)

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

h) Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Görevden Çıkarma

Madde 95 — Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a) İdeoloji veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideoloji amaçla bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların her hangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak 1 yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, Sözleşmeli personelin izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

f) Amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

i) Yurtdışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü – 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

Madde 96 — Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amiri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Merkez Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler l5 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurallarla ilgili hükümleri saklıdır.

Zamanaşımı

Madde 97 — Bu Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil hallerinin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturulmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerinin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Karar Süresi

Madde 98 — Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren l5 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili, disiplin kuruluna l5 gün içinde tevdii edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı

Madde 99 —Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisini veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Savunma Hakkı

Madde l00 — Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai Kovuşturma İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 101 — Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunla verilen karar sureti ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı bulunduğu Bakanlık veya Kurum ve Kuruluşlarına gönderilir.

Uygulama

Madde 102 — Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi

Madde 103 — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezalarının uygulanmasından l0 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilecek bu karar sicil dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amiri

Madde 104 — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Genel Müdürlükte bir Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu bulunur.

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri için çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

İtiraz

Madde 105 — Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa Merkez Disiplin Kuruluna yapılabilir.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

Madde 106 — Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde; itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Görevden Uzaklaştırma

Görevden Uzaklaştırma

Madde 107 — Görevden uzaklaştırma, Yönetmelikte gösterilen durumlarda görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

Yetkiler

Madde 108 — Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır;

a) Atamaya yetkili organ veya amirler,

b) İlgili Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri.

Görevden Uzaklaştırmanın Hangi Durumlarda Uygulanacağı

Madde 109 — Görevden uzaklaştırma;

a) Genel Müdürlük paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

b) Kasayı ve depoları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet, ayniyat ile bunların kayıt ve hesaplarını defter ve kayıtları göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

c) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi,

d) Soruşturmayı yürüten müfettişçe, kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalmasının sakıncalı görülmesi,

e) İş yerinde kişilere ve mallara karşı ağır zarar verilebileceği hakkında kuvvetli belirtilerin bulunması veya her türlü defter ve kayıtların gizlenmesi, tahrip edilmesi veya yok edilmesine yönelik fiil ve davranışlarda bulunulması,

f) Personelin, her hangi bir nedenden dolayı göz altına alınması, tutuklanması veya hakkında yasal kovuşturması yapılması, hallerinde uygulanır.

Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu

Madde 110 — Görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırılmasını izleyen;

a) Memurlar için 10 iş günü,

b) Sözleşmeli personel için 3 iş günü, içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırılan personel hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak garez veya kini dolayısıyla bu işlemi yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki, mali ve cezai yönlerden sorumludurlar.

Görevden uzaklaştırma kararı gerekçesi ile birlikte yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

Görevden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülüğü

Madde 111 — Görevden uzaklaştırılan personelin bu süre içinde ilgili mevzuattan doğan her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, ilgili personele bu halin devamı süresince aylık veya sözleşme ücretinin 2/3’ü ödenir.

Tedbirin Kaldırılması

Madde 112 — Soruşturma sonunda disiplin yönünden görevden çıkarma cezası veya yargı yönünden cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili organ ve amirlerce derhal kaldırılır.

Bu durumda görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 110 uncu madde hükmü uygulanır.

Personelin Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller

Madde 113 — Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce;

a) Memurlardan haklarında memurluktan çıkarmadan başka disiplin cezası verilenler ile sözleşmelilerden sözleşmenin feshi cezası almamış olanlar,

b) Yargılamaya gerek olmadığına veya beraatine karar verilenler,

c) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmalarına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

hakkında bu kararın kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirleri kaldırılır.

Bu maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde memurların aylıklarının kesilmiş olan 1/3,

Sözleşmeli personel için (b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinden kesilmiş bulunan 1/3’ü oranındaki kısım ilgililere ödenir.

Görevden uzakta geçirdikleri süre; derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Atamaya Yetkili Organ veya Amirin Takdiri

Madde 114 — Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin soruşturmaya konu olan fiillerinin görevine devamına engel olmadığı tespit edildiği takdirde her zaman atamaya yetkili amir veya organ tarafından kaldırılabilir. Yasal kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlaması sakıncalı görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.

Süre

Madde 115 — Görevden Uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturmasından doğmuşsa en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturmasından doğduğu takdirde görevden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye tebliğ eder.

ONALTINCI BÖLÜM

Personelin Kurum İle İlişiğinin Sona Ermesi

İlişiğinin Sona Ermesine Yol Açan Haller

Madde 116 — Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde personelin kurum ile ilişiği sona erer:

a) Çekilme,

b) Kurum personeli olma şartlarını taşımama veya bu şartı kaybetme,

c) Olumsuz sicil alma,

d) Hastalık,

e) Disiplin cezası alarak görevden çıkarma,

f) Başka kuruluşlara nakil,

g) Ölüm,

h) Emeklilik,

i) Sözleşmeli personelin sözleşme hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi,

j) İstifa etmek.

Çekilme

Madde 117 — Personel, yetkili amir mercilere yazılı olarak haber vermek suretiyle mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.

Görevden çekilmek isteyen personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğine kabulü tarihine kadar görevine devam eder. Yerine bir kimse atanmadığı veya atanan kimse bir aya kadar gelmediği veyahut yerine bir vekil de atanmadığı takdirde, amirine haber vererek görevini bırakabilir.

Çekilen personelden, devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre, devir ve teslim işlemleri için 1 ayı aşmamak üzere süre verilebilir.

Askerlik gibi zorunlu hallerde ilgili personel amirine haber vermek şartıyla bir aylık süre kaydına tabi olmaksızın çekilebilir. Mecburi hizmet ile yükümlü olanlar hizmet süreleri bitiminden veya Genel Müdürlüğe borçlarını ödemeden veyahut bir tasfiye planına bağlanmadan çekilemezler.

Genel Müdürlük personelinden memurlar izinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevlerini terk etmelerini ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılırlar.

Görevden çekilme isteğinde bulunan sözleşmeli personel bu isteğinin yetkili makamlarca kabul edilmesinden önce kesintisiz 5 gün görevine devam etmemesi halinde çekilmiş sayılır.

Genel Müdürlük Personeli Olma Şartlarını Taşıma, Kaybetme

Madde 118 — Personelden işe alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı tespit edilenlerle, bu şartlardan birini sonradan kayıp edenlerin veya iş isteme beyannamesinde yalan ve yanlış beyanda bulunanların Genel Müdürlükle ilişiği kesilir.

Olumsuz Sicil Alma

Madde 119 — İki defa üst üste yetersiz sicil alması nedeniyle başka bir sicil amirinin yanına atanan ve burada da olumsuz sicil alan memurlarla, sicil ve başarı değerlemesi (D) düzeyinde olduğu için yeni bir sicil amiri yanında altı aylık çalışma dönemi sonucunda da, yine (D) düzeyinde sicil verilen sözleşmeli personelin Genel Müdürlük ile ilişkileri kesilerek haklarında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Hastalık

Madde 120 — Personelin aldıkları hastalık izinleri sonunda hastalıkları devam ettiği için hastalık izinleri bir kat daha uzatılmasına rağmen bu sürenin sonunda da iyileşmedikleri için görevlerine başlamayanların Genel Müdürlük ile ilişkileri kesilerek haklarında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Disiplin Cezası Olarak Görevden Çıkarma

Madde 121 — Bu Yönetmenliğin disiplin hükümlerine göre kesinleşen, görevden çıkarma cezası nedeni ile ilgili personelin Genel Müdürlük ile ilişiğinin kesilmesidir.

Başka Kuruluşa Nakil

Madde 122 — Muvafakatları verilerek başka kuruluşlara geçen personelin Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

Ölüm

Madde 123 — Vefat eden personelin Genel Müdürlük ile ilişiği kesilerek haklarında kanuni hükümler uygulanır.

Emeklilik

Madde 124 — İstek, yaş haddi, malullük, veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan personelin Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

Sözleşmeli Personelin Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranışları

Madde 125 — Sözleşmeli personelden 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye veya sözleşme hükümlerine aykırı davranışta bulunanların sözleşmeleri sona erdirilmek suretiyle Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

Sözleşmeli personelin izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemesi halinde sözleşmesi sona erdirilmek suretiyle Genel Müdürlük ile ilişiği kesilir.

ONYEDİNCİ BÖLÜM

Siciller

Özlük Dosyası

Madde 126 — Genel Müdürlükte görevli her personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada şu yazı ve belgeler bulundurulur;

Personelin adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş sureti, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, işe başlama tarihi, emeklilik keseneğine esas aylığının derece ve kademesi, imtihan başarı dereceleri, yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayım ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (af edilmiş olsalar bile) veya beraat kararı; sağlık durumu, yaptığı fahri hizmetlerle aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ve işe alınırken istenen diğer belgeler saklanır.

Gizli Sicil Dosyası

Madde 127 — Her personel için bir gizli sicil dosyası bulundurulur. Bu dosyaya personelle ilgili olarak şu yazı ve belgeler konur.

a) Memurlar için Sicil raporları, sözleşmeliler için Sicil ve Başarı Değerleme raporları.

b) Müfettiş raporları.

c) Mal Beyannameleri.

Bu dosyalar personel biriminin gözetim ve denetimi altında sorumlu personel tarafından saklanır.

Özlük ve Sicil Dosyalarının Önemi

Madde 128 — Her personelin atanmasında, yükselmesinde başarının tespitinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesinde, ücretinin tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, yer değiştirmesinde, emekliye sevk edilmesinde veya Genel Müdürlük ile ilişiğinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Sözleşmeli personelden sözleşmeleri fesh edilenler, istifa eden, istek, yaş haddi, malüllük ve sicil nedenlerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.

Sicil Cüzdanı

Madde 129 — Her personel için kişisel ve görev durumları ile ilgili bilgilerin kaydedileceği bir sicil cüzdanı düzenlenir.

Bu cüzdan, personel hakkında kısa ve toplu bilgi edinmek amacıyla özlük dosyası ve sicil özeti olarak kullanılabilir.

Sicil cüzdanlarını belgeye dayanmayan bilgi kayıt edilemez. Kayıtlarda kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış bir şey yazılmışsa üzeri okunacak şekilde çizilip doğrusu yazıldıktan sonra tasdik olunur.

Sicil Numarası

Madde 130 — Her personele bir sicil numarası verilir. Personelle ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konur.

Hizmet Belgesi

Madde 131 — Mecburi hizmet taahhüdü bulunanlar hariç Genel Müdürlük topluluğundan herhangi bir sebeple ayrılanlara, diledikleri taktirde personel birimlerince çalıştığı görevin unvanı, süresi ve ayrılma sebebini gösteren bir hizmet belgesi verilir.

İşin mahiyeti hakkındaki bonservisler talep üzerine ilgili daire ve ünitelerce verilebilir.

Sicil Kütük Defteri

Madde 132 — Personel sicil numarasına göre tutulan bir sicil kütük defteri düzenlenir.

Sicil Özeti

Madde 133 — Personelin bir başka kuruma geçmesi söz konusu olduğunda kişisel öğrenimi ve eğitimi, hizmet, mükafat, ceza ve benzeri durumları gösteren bir sicil özeti düzenlenir. Sicil özeti, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka bir kuruluşa geçmesi için olur istenmesi ve atamaya yetkili makamlarca bu isteğin uygun görülmesi halinde önce onaylı sicil özeti gönderilir. Diğer kuruluştan atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra dizi pusulası yapılarak sicil dosyaları devredilir.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Aylık ve Ödeme Zamanı

Madde 134 — Memur aylıkları ve sözleşmeli personel ücretleri mevzuat hükümlerine göre tespit edilir ve her ay başında peşin ödenir.

Emekliye ayrılma ve ölüm halinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

Genel Müdürlüğe, başka kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli statüde bir göreve atanan personele göreve başladığı tarihten itibaren ay başına kadar olan sürenin ücreti ay sonunda ödenir.

Ancak başka kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken Genel Müdürlüğe atanan sözleşmeli personele, mükerrer ödeme yapılmaması için maaş nakil ilmuhaberlerine göre, geldiği kurumdan maaş istirdadı yapılanlara Genel Müdürlükte göreve başladığı tarihten ay başına kadar olan sürenin ücreti tam olarak, maaş istirdadı yapılmayanlara ise geldiği kurumdan aldığı maaşın bu süreye isabet eden kısmı düşüldükten sonra varsa, farkı ödenir.

Sözleşmeli personelin unvanının değişmesi durumunda yeni görevine başladığı tarihten itibaren yeni unvanı için belirlenen ücreti ödenir.

Memurlar için 657 sayılı Devlet memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Personelin görev ve görev yeri değişiklikleri nedeniyle Genel Müdürlük birimleri arasında dekontlaşma yapılmaz.

Genel Müdürlükteki görevinden ay sonundan önce ayrılan personelden kalan günlere tekabül eden ücret tahsil edilir.

Askerlik görevini yapmak üzere Genel Müdürlükten ayrılacak olanların gerek izin, gerekse istirahat alarak bu izin veya istirahat süresinin bitiminden önce askerliğe duhul etmeleri durumunda duhul tarihi ile izin veya istirahatın bitim tarihi arasındaki süreye isabet eden ücret geri alınır.

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen personelin aylıkları izin veya geçici görevin sona ermesine kadar, eski görev yerlerinde kadro tasarruflarından ödenir.

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 135 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal ve konularda personelin statüsüne göre ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge hükümleri dahilinde işlem yapılır. Bunlarda da yeterli hüküm bulunmadığı taktirde Genel Müdürlük Yönetim Kurulundan alınacak karara göre işlem yapılır. Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile ilgili olarak 2495 Sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Yürürlük

Madde 136 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 137 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı