Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Temmuz 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24459

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4694 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kemal DERVİŞ’e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etme İşleminin İptaline Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2591 1/25.000 Ölçekli Temelli-Malıköy Çevre Düzeni Nazım İmar Planında Gecekondu Önleme Bölgesi Olarak Ayrılan Alanlarda 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 95/7730 Sayılı Kararnamenin Kapsamından, 1/5000 Ölçekli Planda Gösterilen ve Mülkiyeti Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne Ait 52 Numaralı Parselin Çıkarılması Hakkında Karar

2001/2604 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Yerlerin “Uygulama Alanı” Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2001/2647 Şişli Camii Şerifi Vakfı’na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 7/13333 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ile Turizm Bakanlıklarına Ait Beş Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Cami Yaptıracak veya Onaracak Derneklere ve Köylere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

— Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Genelge

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yürütülmekte Olan “Norm Kadro” Çalışmaları ile İlgili 2001/39 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

— Mecburi Standard ÖSG-2001/66-67 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2001/68-69 Sayılı Tebliğ

— Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Menşeli, Seramikten Olan Elektrik İzolatörlerinin İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Koruma : 2001/5)

— Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 5)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Kanun No. 4694                                                                  Kabul Tarihi : 27.6.2001

MADDE 1. — 30 Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere; 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ile geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "30 Haziran 2001" ibaresi "31 Ekim 2001" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

10/7/2001

—— • ——

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4703                                                                  Kabul Tarihi : 29.6.2001

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. – Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. – Bu Kanunda geçen;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

c) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,

d) Son ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler kapsamındaki ürünlerden piyasaya en son arz edileni,

e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünü,

f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî güvenlik koşullarını,

g) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyarî olan düzenlemeyi,

j) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

k) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

l) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,

m) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

n) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

o) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, bu Kanunda ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

p) Uygunluk işareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti,

r) Modül: İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

s) Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

t) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında

Üreticilerin ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri

 

Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler

MADDE 4. — Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır.

Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 5. — Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.

Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.

Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşlara

İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşların Faaliyetleri, Şube ve Temsilcilikleri

ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış

Kuruluşların Sorumlulukları

 

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar

MADDE 6. — Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının teknik yeterliliğine ilişkin asgarî kriterler, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten yetkili kuruluşa karşı sorumludur.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin esaslar

MADDE 7. — Yetkili kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, uygun görecekleri sayıda kuruluşu, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir veya birden fazla teknik düzenleme kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.

Yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile ürünler Komisyona bildirilir. Bu kuruluş, bu bilgiler ile Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının Resmî Gazetede yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.

Onaylanmış kuruluşların faaliyetleri, şube ve temsilcilikleri

MADDE 8. — Onaylanmış kuruluşların, yurt içinde ve/veya yurt dışında açacakları şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Onaylanmış kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak, yapılan tüm işlemlerden onaylanmış kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların sorumlulukları

MADDE 9. — Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlüdürler.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların, ilgili teknik düzenlemede ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen şartları kaybettiğinin ve/veya sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu kuruluşların ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur.

Gerekli şartların ve/veya sorumlulukların ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde yerine getirilmemesi durumunda, yetkili kuruluşça, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetine son verilir, onaylanmış kuruluşun ise ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılır.

Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede ilan edilerek, Komisyona bildirilir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdürler. Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim eder. Ancak, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile onaylanmış kuruluşların söz konusu bilgi, kayıt ve belgelere ilişkin sorumlulukları ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca devam eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının

Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 10. — Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bunlara ilişkin idarî düzenlemeler yetkili kuruluşlarca hazırlanır.

Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda, gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanabilirler. Ancak piyasa gözetimi ve denetiminde nihaî karar, yetkili kuruluşlara aittir. Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir.

Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı

MADDE 11. — İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur.

Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,

c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını,

Sağlar.

Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

Bu madde kapsamında alınacak önlemler, gerektiğinde Komisyona iletilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Ceza hükümleri

MADDE 12. — Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki milyar Türk Lirası,

b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında on milyar Türk Lirası,

c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki milyar Türk Lirası,

d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki milyar Türk Lirası,

e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında bir milyar Türk Lirası,

f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş milyar Türk Lirası,

g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında yirmibeş milyar Türk Lirası,

h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında beş milyar Türk Lirası,

İdarî para cezası uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen idarî para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.

Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarını, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca her yıl artırılarak hesaplanacak ceza miktarını esas alarak, yüzde yüze kadar artırmaya veya yüzde elli nispetinde azaltmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanundaki idarî para cezaları, aynı fiil için diğer kanunlarda idarî para cezası öngörülmediği takdirde uygulanır.

Cezalarda yetki ve zaman aşımı

MADDE 13. — Bu Kanunda yer alan idarî para cezaları, yetkili kuruluşlar tarafından verilir ve tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi dairelerine veya mal müdürlüklerine ödenir. Bu idarî para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen idarî para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz.

Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunda düzenlenen idarî para cezalarına ilişkin zaman aşımı süresi, ihlalin vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıl, yetkili kuruluşça ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır. Üreticilerin, dağıtıcıların, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının veya onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin kontrolü ve denetimi amacıyla herhangi bir işlem başlatılması halinde zaman aşımı süresi kesilir.

Yönetmelikler

MADDE 14. — Bu Kanun kapsamında yer alan;

a) Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, yetkili kuruluşların görüşleri alınarak, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle,

b) Piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca,

Çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

MADDE 15. — 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet Denetimi

Madde 19. — Tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliği ile çevreye zarar vermemeli, ilgili mevzuata veya standardına, bunların bulunmaması halinde belirlenecek teknik kurallara uygun olmalıdır. Bakanlık, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir.

Yürürlük

MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/7/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

10 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-11014

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

İLGİ : a) 09.07.2001 gün ve B:02.0.0.PPG.0.12-305-10929 sayılı yazımız.

           b) 09.07.2001 gün ve KAN.KAR: 39-06-128-2001-511 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Devlet Bakanı Kemal DERVİŞ ekonomik program üzerindeki çalışmalarının yoğun olması nedeniyle Belçika’ya gidemediğinden ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan    

————

                                    T.C.

 

               CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Temmuz 2001

                    39-06/D-1-2001-515

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : (a) 9 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-10929 sayılı yazınız.

          (b) 9 Temmuz 2001 gün ve KAN.KAR:39-06-128-2001-511 sayılı yazımız.

          (c) 10 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11014 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü. 

Devlet Bakanı Kemal DERVİŞ ekonomik program üzerindeki çalışmalarının yoğun olması nedeniyle Belçika’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı : 2001/2591

1/25.000 ölçekli Temelli-Malıköy Çevre Düzeni Nazım İmar Planında gecekondu önleme bölgesi olarak ayrılan alanlarda 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 20/12/1995 tarihli ve 95/7730 sayılı Kararnamenin kapsamından, ekli 1/5000 ölçekli planda gösterilen ve mülkiyeti Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait 52 numaralı parselin çıkarılması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 23/5/2001 tarihli ve 13269 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun’un 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

M. KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2604

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca 13/9/1989 tarihli ve 89/14543 sayılı, 14/10/1990 tarihli ve 90/1033 sayılı, 21/9/1991 tarihli ve 91/2277 sayılı, 24/11/1992 tarihli ve 92/3780 sayılı, 20/1/1995 tarihli ve 95/6596 sayılı kararnameler ile “Uygulama Alanı” ilan edilen ve ekli listede belirtilen yerlerin söz konusu kararnameler kapsamından çıkarılması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 21/5/2001 tarihli ve 1761 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

M. KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

K. AYDIN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

R. K. YÜCELEN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

7/6/2001 Tarihli ve 2001/2604 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

 

İli

İlçesi

Köyü-Beldesi

 

Konya

Sarayönü

Kuyulusebil

 

Konya

Sarayönü

Çeşmelisebil

 

Konya

Kadınhanı

Kurthasanlı

 

Konya

Kadınhanı

Hacıpirli

 

İçel

Silifke

Kurtuluş

 

İçel

Silifke

Sökün

 

İçel

Silifke

Altınkum

 

Yozgat

Merkez

Bahçecik

 

Yozgat

Yerköy

Zincir

 

Yozgat

Yerköy

Cakcak

 

Yozgat

Yerköy

Küçük Nefes

 

Kayseri

Develi

Karacaören

 

Kayseri

Develi

Yenihayat

 

Samsun

Alaçam

Hobilli

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2647

Şişli Camii Şerifi Vakfı’na vergi muafiyeti tanınması hakkındaki 18/3/1977 tarihli ve 7/13333 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Maliye Bakanlığı’nın 1/6/2001 tarihli ve 030008 sayılı yazısı üzerine, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

M. KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı 

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1820

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne Müsteşarlık Müşaviri Nazım BİLİCAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

 

9 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. KEÇECİLER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1866

1 — Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet BİNGÖL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

10 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı

 —— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1861

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı A.P.K. Uzmanı MeralÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

 

10 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1863

1 — Çanakkale İl Kültür Müdürü Mevlüt ÇİFÇİ’nin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

10 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1864

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Yatırımlar Genel Müdürü Musa Haluk AKAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

 

10 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından :

Cami Yaptıracak veya Onaracak Derneklere ve Köylere

Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş olup, faaliyetleri arasında cami yapımı veya onarımı bulunan dernekler ile camilerini yaptıracak veya onaracak köylere, yeni cami yapımı veya mevcut camilerin onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödeneğin dağıtımı ile harcama ve denetimi bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

Müracaat Şekli

Madde 2 —Yeni cami yapımı veya onarımı nedeniyle yardım isteğinde bulunacak dernek başkanlıkları ve köy ihtiyar heyetlerince, iki nüsha yardım isteme formu doldurulur. Keşif raporu varsa bu forma eklenir. İl veya ilçenin en büyük mülkî amirliğine verilen müracaat formları, incelenerek onaylandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yardım İsteme Formlarında Bulunacak Bilgiler

Madde 3 — Yardım isteme formlarında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

a) Caminin bulunduğu il, ilçe, bucak, köy, mahalle veya semt; adı ve en yakın camiye uzaklığı, caminin tabii afetlerden hasar görüp görmediği, görmüş ise hasarın mahiyeti ve derecesi, yapım yılı veya başlama tarihi,

b)Yardımın cami yapımı ya da küçük, acil onarımlar veya çevre düzenlemesi ile çatı kaplaması için kullanılacağı,

c) Daha önce yardım alınmış ise miktarı ve tarihi,

d)Derneklerde taahhüt beyanı, dernek başkanı ile iki üyenin adı, soyadı, imzaları ve dernek mühürü, istenen yardım miktarı ve mahalli müftü ve mülkî amirliğin tasdiki,

e)Köylerde köy muhtarının adı, soyadı, imzası ve köy mühürü, istenen yardım miktarı ve mahalli müftü ve mülkî amirliğin tasdiki,

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Yardım Verilmesi Gerekli Görülenler ve İsteklerin Değerlendirilmesi

Madde 4 —Yapılan yardım istekleri;

a)Cami yapımı için köyde veya mahallede cami bulunmaması, camisi bulunan komşu köy ve mahalle camilerinin uzak olması,

b)Köyde bir tek cami bulunması, bunun deprem, yangın, sel baskını gibi tabii âfetler ve yılların tahribatı sebebi ile ibadeti engelleyecek durumda bulunması,

c)İstenilen yardımın niteliği (küçük, acil onarımlar, yeni inşaat veya çevre düzenlemesi ile çatı kaplaması gibi),

hususları dikkate alınmak suretiyle,Vakıflar Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek yardım yapılır.

Yasama Organınca bütçeye belirli camiler için konulan ödeneklerin dağıtımında ve ödenmesinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Ödeme Usulü

Madde 5 —Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen yardımlar;

a)Derneklerin fiilen faaliyet gösterdiklerine dair mülkî idare amirliğinden alacakları bir belge ve kanunlarda öngörülen resmi makbuzları,

b)Köy ihtiyar heyetlerinin mülkî idare amirliğinden alacakları en az bir azası ve muhtarın imzasının tasdik edildiği imza sirkülerini ve köy tahsilat makbuzlarını,

Mahalli Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri halinde ödenir.

Denetim Usulü

Madde 6 — Derneklere ve köy ihtiyar heyetlerine, cami yapımı, küçük ve acil onarım veya çevre düzenlemesi için yapılan yardımlar, bu yardımın amacı dışında kullanılamaz.

Bu Yönetmelik gereğince yapılan yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, valilik ve kaymakamlıklarca, gerektiğinde de Vakıflar Genel Müdürlüğünce kontrol edilir.

Bu kontrol neticesi, verilen yardımı camiye harcamadığı tespit edilen dernek yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile köy ihtiyar heyeti azaları ve muhtarlar hakkında düzenlenen rapor gerekli işlem yapılmak üzere mahalli cumhuriyet savcılığına gönderilir.

Cami yapımı veya onarımı için aldığı yardımı, amacı dışında kullandığı tespit edilen derneklerden ve köy ihtiyar heyetlerinden yardım tutarı geri alınır. Bu derneklere ve köylere daha sonra aynı amaçla yardım yapılmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 — 17/7/1980 tarihli ve 17050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cami İnşa Edecek veya Onaracak Derneklere Yapılan Yardım Hakkındaki Yönetmelik ile 14/2/1975 tarihli ve 15149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/9/1961 tarihli ve 10900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin değişik 308 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 308 — Yetkili tabiple göz mütehassısının birlikte vereceği rapora göre ihtiyaç sahibine, arzusuna göre ya standart tipteki bir gözlük aynen veya bunun maliyet bedeli verilir. Çerçeve, iki yıl geçmeden yenisi verilemez. Göz mütehassısı tabip raporu ile derecesi değişen veya kırılan gözlük camı yerine yenisi verilir. Çerçeve ve camın verildiği tarihler yetkili tabiplerce sağlık fişlerine işlenir. Renkli cam yetkili göz uzmanınca lüzum görüldükçe verilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Ege Üniversitesinden :

 

Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1 — Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, Üniversitenin Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Enformatik Bölümü, İletişim Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Ziraat Mühendisliği, Coğrafi Sistemler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi bilgi ve iletişim sistemlerinin yoğun kullanıldığı alanlarda hizmet üreten, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel ve uygulamalı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamak, yurt içi, yurt dışı kurumlarla ve sanayi ile işbirliği yaparak Üniversite içinde ve dışında bilgi ve iletişim hizmetlerini gerektiren her yerde bilim teknoloji ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, bilgi ve iletişim sistemleri konularındaki araştırma, geliştirme ve uygulamalara, gerektiği düzeyde, her türlü fiziksel, teknik ve lojistik destek sağlamak için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan “Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından yürütülecek ulusal ve uluslararası alanlardaki faaliyetleri kapsar.

Merkezin Faaliyet Alanı

Madde 3 — Merkezin Başlıca Faaliyetleri :

a) Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uygulamaya dönük her türlü teorik, deneysel çalışmaları ve projeleri üretmek ve yapmak,

b) Gerek donanım ve gerekse yazılım olarak Üniversitenin Bilgi ve İletişim alt yapısını geliştirmek için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, programları hazırlamak veya satın almak, programlardan arşiv oluşturmak ve bu arşivi kullanıcıların öğrenim ve öğretimlerine yardımcı olacak, araştırmalarını kolaylaştıracak biçimde ve düzende hizmete sokmak,

c) Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları her türlü donanım ve yazılım sorunlarının çözümüne yönelik sistem tasarımı ve geliştirilmesi araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları yapmak, görüş bildirmek, ekspertiz yapmak, rapor hazırlamak, bilirkişi hizmetleri vermek ve koordine etmek, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek,

d) Ülkemizde ve başka ülkelerde uygulamaya yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda elde edilen deneyimleri ve bilgi birikimini derlemek, bu birikimin etkin sistem geliştirme yönünden paylaşılmasını ve kullanılmasını sağlamak; bu amaçla ulusal ve uluslararası işbirliklerini araştırmak,

e) Üniversitenin farklı birimlerinde farklı amaçlarla yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri geliştirmeye yönelik bilimsel, teknik araştırmaları ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek ve bu amaçla gerekli ortam ve imkanları hazırlamak,

f) Üniversitede bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri alanına giren konularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlarla yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,

h) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

i) Üniversite tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur :

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Sekreteri

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 5 —Yönetim Kurulu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün başkanlığında Ege Üniversitesi öğretim elemanlarından Müdürün önerdiği 12 aday arasından Rektör tarafından seçilen 6 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Müdürün görevi bittiğinde veya Müdürün ayrılması halinde Yönetim Kurulu görevi de kendiliğinden sona erer. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

Yönetim Kurulu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Merkez Müdürü ile birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi bütçesini hazırlar ve ilgili Döner Sermaye İşletmesine iletir.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — Müdür Merkezi temsil eder, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.

Her çalışma dönemi sonunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetlerini kapsayan raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu ile birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi bütçesini hazırlar.

Müdür Yardımcısı

Madde 8 — Rektör, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder.

Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Merkez Sekreteri

Madde 9 — Merkezin idari işlerini yürütmek ve çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolarında tercihen muhasebe işlerinden anlayan bir eleman Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkez Sekreteri olarak görevlendirilir.

Merkez Sekreteri, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapar. Merkezin İta Amirliği yetkisinin Rektör tarafından Merkez Müdürüne devredilmesi halinde Merkezin Tahakkuk Memurluğu görevini de yürütür.

Destek Hizmetleri

Madde 10 — a) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elamanlarla karşılanır. Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

b) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

Madde 11 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikle, bu merkezle birleştirilen “Ege Üniversitesi Odyovizüel Araştırma ve Uygulama Merkezi” ile ilgili tüm Yönetmelik ve Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Bursa Valiliğinden :

 

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No      : 05

Karar Tarihi : 22.05.2001

İl Mahalli Çevre Kurulu Bursa Valisi Sn. Ali Fuat GÜVEN’in Başkanlığında 22 Mayıs 2001 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Bursa’da hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla merkez ilçeler olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, (Görükle, Kayapa, Çalı, Hasanağa, Akçalar, Emek, Demirtaş, Barakfaki, Ovaakça, Bademli) yerleşim sınırlarında bulunan sanayi kuruluşları, mesken, ticari işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Haziran 2001-31 Mayıs 2002 tarihleri arasında aşağıda belirtilen katı ve sıvı yakıtların kullanılmasına,

 

Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri

 

Alt ısıl değer (satışa sunulan)

: 6000 kcal/kg (-300 kcal/kg)

 

Toplam kükürt(kuru bazda)

: % 1 (+ % 0,1)

 

Uçucu madde (kuru bazda)

: % 12- 22 (+ %1 max)

 

Toplam nem (satışa sunulan)

: % 10 (+ %1 max)

 

Ebat

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 tolerans

   

   200 mm üstü % 10 tolerans

Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri

 

Alt ısıl değer (Satışa sunulan)

: 6000 kcal/kg (-300kcal/kg )

 

Toplam kükürt (kuru bazda)

: % 1 (+ %0,1)

 

Uçucu madde (kuru bazda)

: %36 (+ %1 max)

 

Toplam nem (Satışa sunulan)

: % 10 (+ %1 max)

 

Ebat

: 0-50 mm

 

Isınmada Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

 

Alt ısıl değer (satışa sunulan)

: 5000 kcal/kg (-250kcal/kg)

 

Yanar kükürt (satışa sunulan )

: % 1 max

 

Ebat

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 tolerans

   

   200 mm üstü % 10 tolerans 

İlimizde izin belgesi verilmesi aşamasında yerli kömür için menşein belirtilmesi gerekmektedir.

 

Briket Kömürün Özellikleri

 
 

Alt ısıl değer (Satışa sunulan)

: 6000 kcal/kg (-300kcal/kg)

 

Toplam Rutubet (Satışa sunulan)

: % 10

 

Kül (kuru bazda)

: % 18

 

Toplam Kükürt(Kuru bazda)

: % 1(+% 0,1)

 

Uçucu Madde (Kuru bazda)

: % 15-22

 

Bağlayıcı

: Melas ve nisaşta

 Briket kömürde kullanılacak olan bağlayıcı maddelerden melas, nişasta veya petrol türevi olmayan, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı ve bağlayıcı özelliği bilimsel olarak kabul edilmiş olan diğer maddeler kullanılabilecektir. Kullanılacak bağlayıcının oranı % 8’i geçmeyecektir.

2-Sıvı Yakıt

Sanayi tesisleri, iş yerleri ve meskenlerde max % 1,5 kükürtlü sıvı yakıt kullanılmasına, 2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği EK-7.1.2 maddesinde yer alan sıvı yakıtlı yakma tesisleri için emisyon sınır değerlerinin sağlanmasına,

3- İnegöl, Orhangazi, Gemlik, İznik, Mudanya İlçelerinde de yukarıda belirtilen yakıt kriterlerinin kullanılmasına, denetim hizmetlerinin Kaymakamlıklar tarafından yürütülmesine,

4- Kok kömürlerin ısınma amacıyla kullanılmamasına,

5- Isınma ve sanayi amacıyla petrokok kullanımının yasaklanmasına, (Çevre Bakanlığının 13 Ocak 1995 tarih ve 1995/1 sayılı genelgesiyle sadece Çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan “reküparasyonlu” kireç fabrikalarına kullanım izni Çevre Bakanlığı tarafından verilmektedir.)

6- Yukarda belirtilen standartlara uymayan katı ve sıvı yakıtlar, yanık yağ, lastik, çöp, plastik vb. havayı kirleten maddelerin yakılmamasına,

7- İlimizde 1 Haziran 2001-31 Mayıs 2002 tarihleri arasında ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak kriterlere uygun olarak ithal/yerli kömür ve briket kömür satışı yapacak olan firmaların, kömür satışı ile ilgili satış izin belgesi alabilmek için İl Çevre Müdürlüğü’ne müracaat ederek, İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü), Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Ticaret ve Sanayi Odası, TMMOB bünyesindeki Maden Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası ile Mahrukatçılar Odası elemanlarınca oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile aldırmalarına, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere numune analizlerinin, Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuarı, TÜBİTAK Müdürlüğü laboratuarlarından herhangi birine yaptırılmasına, komisyonca ısınma ve sanayi amaçlı kömürlerin analiz sonuçlarının değerlendirilmesine, müsaade edilen yakıt kriterlerine uygun olanlarına Bursa Valiliğince satış izin belgesi verilmesine, uygun görülmeyenlerin talebinin reddedilmesine,

8- İthal kömürler için Çevre Bakanlığı’ndan ithal izni alan firmaların, noter onaylı olmak kaydıyla gerekli evraklarını (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma faturası, analiz sertifikası, uluslararası gözetim firmalarınca numunesi alınan MTA veya TÜBİTAK analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi) evraklarını vererek satış izin belgelerinin Valilikten almalarına,

9- Bursa’ya izin belgesi almadan ithal kömür, yerli kömür ve ithal tozdan üretilen briket kömür getirilmemesine, izin belgesi alan firmaların analiz sonuçları belirlenmeden Bursa’ya sevkıyat yapmamalarına, izin belgesi ve analiz raporları olmayan kömürlere el konulmasına, el konulan kömürlerin 7 nci maddede belirtilen komisyon kararıyla 1 inci maddede belirtilen yerleşim alanları haricinde kamu kurum kuruluşlarına gönderilmesine,

10-Yukarıda kriterleri belirtilen katı ve sıvı yakıtların dışında yakıt kullanmak isteyen sanayi kuruluşları yakma teknolojileri ve arıtma sistemleri ile ilgili gerekli belgeleri yetkili merciye vermeleri Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmamak üzere yetkili makamdan izin belgesi almak kaydıyla yakıt kullanabilmesine,

11- İlimizde ithal kömür ve ithal tozdan üretilen briket kömür ve yerli kömür pazarlayacak firmaların komisyon tarafından hazırlanmış olan taahhütnamenin noter tasdikli olmasına ve istenen belgelerin İl Çevre Müdürlüğüne verilmesine,

a) Taahhütname:

Bursa ili içinde yakıt satacak olan bütün firmalar için taahhütname; (Firmalar noter tasdikli aşağıdaki esasları belirtmiş olan bir taahhütnameyi imzalayarak İl Çevre Müdürlüğü’ne) vermek zorundadır.

I) Bursa İl Mahalli Çevre Kurulunun ..../.../2001 tarih ve ...... sayılı kararında belirtilen özelliklerde yakıt satacağımı aynı kararda belirtilmiş olan bütün madde ve şartlara uyacağımı ve yerine getireceğimi,

II) Kararda belirtilen özelliklerde olmayan yakıt sattığımın tespiti halinde bayilerimin ve tüketicilerin bütün zarar ve ziyanının tazminini kabul edeceğimi,

III) Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde yetkili makamlara gerekli kolaylığı sağlayacağımı,

IV) İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen kriterlere uymayan yakıt depoladığımın ve pazarladığımın tespiti halinde idarece uygulanacak cezai işlemlere ve yakıtlara el konulmasına rıza göstereceğimi, itiraz etmeyeceğimi,

Kabul ve taahhüt ederim.

b) "İthal / yerli kömür ve briket kömür satış izin belgesi müracaatında istenen belgeler

1) Firma adı, adresi, tesis adresini içeren başvuru dilekçesi.

2) Noterden tasdikli Taahhütname (Örneği Çevre İl Müdürlüğünden alınacaktır.)

3) Kesin Teminat Mektubu 20.000.000.000.-TL.(Yirmi Milyar)’lık İl Çevre Müdürlüğü adına 1(Bir) yıl süreli.

4) En son değişiklikleri de içeren Ticaret Sicil Gazetesi.

5) İmza Sirküleri (Noterden onaylı).

6) Bursa’da satmayı planladığınız kömürlerin aylık sevk programı.

7) Tesisin iş akım şeması, kapasitesi.

8) Tesisin mülkiyetine ilişkin belge (tapu veya kira kontratı).

9) Bursa’da kömür sattığınız bayilerin listesi.

10) Firmalardan alınacak numune analiz bedeli ile denetim giderlerinin karşılanması için Çevre Koruma Vakfına bağış yapıldığına dair makbuz.

12- İthal tozdan üretilen briket kömürlerin sadece torba içinde satılmasına, briket kömür satmak isteyen firmaların Valilikten satış izin belgesi almak kaydıyla, torbalar üzerinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun ilgili maddesi uyarınca etiket bilgileri bulundurulmasına torbalarının üzerine matbu olarak aşağıdaki bilgilerin yazılması gerektiğine;

a) Alt ısıl değeri.

b) Nem oranı.

c) Yanabilir kükürt oranı.

d) Ebadı.

e) Satıcının adı soyadı veya unvanı, adresi ve telefon numarası.

f) Kömürün cinsi ve hangi ocaktan üretildiği.

g) Torbadaki kömür ağırlığının 25 kg olduğu (+ % 2).

h) Bağlayıcının cinsi, (Briket Kömür İçin).

13- İzin verilen şekliyle kömürlerin (İthal kömür, yerli kömürlerin dökme olarak, ithal tozdan üretilen briket kömürün sadece torbada ) mahrukatçı dışında satışının yasaklanmasına, satışı yapıldığının tespiti halinde kömürlere el konularak yasal işlem yapılmasına, (Bu karar doğrultusunda Orhangazi, İnegöl, Mudanya, Gemlik ve İznik İlçelerindeki kömürlerin satışı ile ilgili gerekli düzenlemelerin kaymakamlıklarca yapılmasına,)

14- İlimizde ithal/yerli kömür ve ithal tozdan üretilen briket kömür satış izin belgesi almak üzere en geç 30 Haziran 2001 tarihine kadar müracaat edilmesine, bundan sonra her sezon için verilecek olan satış izin belgelerinin takip eden Haziran ayının sonuna kadar geçerli olmasına,

15- Katı yakıt kriterlerine bakılmaksızın Valilikten izin belgesi almamış firmaların, 1 inci maddede belirtilen alanlarda, katı yakıt getirecek hiçbir firmanın yakıt satışına izin verilmemesine,

16- Sanayi kuruluşlarının kendi ihtiyaçları olan katı ve sıvı yakıtları 7 nci maddede belirtilen komisyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde izin almak kaydıyla temin edebileceklerine,

17- 1 Haziran 2001-31 Mayıs 2002 tarihleri arasında hava kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlarda yürütülen denetim hizmetlerine ilave olarak Gürsu, Kestel İlçeleri ile birlikte Demirtaş, Ovaakça, Hasanağa, Akçalar, Barakfaki, Çalı, Kayapa, Emek, Görükle ve Bademli yerleşim birimlerinde de koordinatörlüğünün Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılarak denetim hizmetlerinin yapılmasına, Bursa’ya izinsiz kömür (ısınma ve sanayi amaçlı) giriş ve çıkışlarını kontrol etmek üzere sabit denetim istasyonlarının denetimlere aralıksız olarak 24 saat devam etmesine, bu istasyonlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık tarafından yeteri kadar personel görevlendirilmesine, istasyonların yerlerini gösteren yeterli uzaklık ve büyüklükte fosforlu tabelaların Büyükşehir Belediye Başkanlığınca konulmasına, 1 inci maddede belirtilen yerleşim yerlerinde aralıksız olarak 24 saat denetim yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce “mobil denetim ekipleri” kurulmasına, yeterli personel istihdam edilmesine, denetimlerde kullanılacak araç ve gerecin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahsis edilmesine, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca oluşturulacak olan mobil ekip (B.B.Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü) denetim ekibine 1 inci maddede belirtilen yerleşim yerlerinde yakıt denetimi yapma yetkisinin verilmesine, gerekirse yerel belediyelerle koordineli olarak çalışılmasına, ayrıca İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve gerektiğinde İl Jandarma Alay Komutanlığı’nca müştereken denetim yapılmasına,

18- Denetim istasyonlarında görev yapan personele yemek verilmesine veya bedelinin ödenmesine, denetimde görev alan personelin yasal ücretlerinin Çevre Koruma Vakfı tarafından karşılanmasına,

19- Çevre il ve ilçelere, Bursa’da kullanımına izin verilmeyen kömürleri ve sıvı yakıtları taşıyan, Büyükşehir belediye hudutlarından geçmek zorunda olan nakliye araçlarının aşağıda belirlenmiş güzergahları kullanmalarına;

– Mudanya’dan geçiş yapacaklar için : Mudanya yol ayrımından Mudanya’ya,

– Mudanya’dan çıkış yapacaklar için : Mudanya yolu üzerinden İstanbul’a gidecekler Buski kavşağı çevre yolunu takiben Yalova yoluna, Ankara İstikameti için ise, Acemler, Sıcak su, Gençosman Köprüsü alttan geçiş, Hal kavşağı, Yüksek İhtisas Hastanesi kavşağı, Araba yatağından Ankara yoluna devam etmelerine,

– İstanbul istikametine gidecekler için: Orhaneli yol ayrımı, BUSKİ binası önünden yeni açılan çevre yolunu takip ederek Yalova yoluna,

– Ankara istikametine gidecekler için: Orhaneli-Keles yol ayrımı, Acemler, Sıcak su, Gençosman Köprüsü alttan geçiş, Hal kavşağı, Yüksek İhtisas Hastanesi kavşağı, Araba yatağı ile Ankara yoluna devam etmelerine, kömür ve fuel-oil taşıyan araçların geçiş güzergahları dışında seyirlerinin tespiti halinde bu yakıtlara el konulmasına ve müsadere edilmesine;

(Yeni çevre yolu açıldığında bu yol kullanılacaktır.)

20- Isınma ve sanayi amaçlı katı ve sıvı yakıt nakliyesi yapan araçlardan,

a) Menşei Belgesi,

b) Kantar fişi,

c) Sevk irsaliyesi veya fatura istenmesine,

Bu belgeler istasyonlarda denetlenerek menşei belgesine "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurulacak, tarih ve saat yazılarak araç şoförüne verilecektir. "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurulmamış evrakla ilimize giren kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılmasına,

Transit geçiş yapacak olan ve kömür taşıyan araçlara "Transit Geçiş Belgesi" verilecek, bu belgede aracın plakası, ruhsat sahibinin adı soyadı, yakıtın cinsi, tonajı, gideceği yer, tarih ve saatin belirtilmesine, belgenin üç nüsha olarak tanzim edilmesine, bir nüshasının denetim istasyonunda kalmasına, iki nüshasının şoföre verilmesine, bu belgeyi taşımayan araçların şehir merkezine girmesi halinde kaçak yakıt muamelesi yapılarak yakıtların müsadere edilmesine,

Transit geçiş belgesini alan yakıt kamyonlarının verilen süre içerisinde şehri terk etmelerine ve bu belgelerin bir nüshasını çıkış yapacağı sabit denetim istasyonlarına bırakmalarına,

21- Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde mesken, ticari işletmeler ile kamu, kurum ve kuruluşlarında kalorifer kazanlarının denetlenmesi ve kalorifer kazanları ateşleyicilerinin eğitimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi doğrultusunca yapılmasına,

22- Her türlü belgesi tam olup ta denetim esnasında yapılacak analiz sonucu uygun olmayan ve el konulan yakıtların ait olduğu firmanın, tüketicinin zararı karşılanıncaya kadar satış izninin geçici olarak askıya alınmasına ve sevkine izin verilmemesine,

23- İzinsiz katı ve sıvı yakıtlar ile ilgili ihbarların değerlendirilebilmesi için, ilgili belediyelere ait ihbar telefonlarının radyo, televizyon ve su faturaları ekinde kamuoyuna duyurulmasına ,

24- Kalorifer ateşçisinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştan ateşçi diplomasına haiz olmasına ve sadece bir binaya (siteye) ait kalorifer sistemi yakmaya, yapılan denetimlerde aksi tespit edildiğinde (birkaç binaya ve siteye baktığında) yönetici ve kaloriferci (ateşçi) hakkında yasal işlem uygulanmasına,

25- Isı Yalıtım Yönetmeliği uygulamaları konusunda Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Belediyeler ve Bayındırlık Müdürlüğü tarafından iş birliği yapılmasına,

26- Doğalgaz hattının geçtiği yerlerde bulunan resmi ve özel kuruluşlara ait konut, işyeri, sosyal tesisler vb. ‘de doğalgaz kullanılmasına,

27- 11/11/1995 tarih ve 22460 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alınacak Önlemler Hakkında Yönetmelik” esaslarına uyulmasına,

28- Sıcaklık şartları ve yakma şartları ile ilgili olarak :

a) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 150C ‘nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmamasına,

b) Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 180C, konutlarda 200C den yukarı olmayacak şekilde yakılmasının sağlanmasına,

c) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzlerin yurtları, kreşler, terminaller, kolluk binalarında kalorifer ve sobalar iç ortam sıcaklığı 20 0C den fazla olmayacak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

d) İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine ve meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri ile ilgili çalışmaların ilçe belediyelerince her yıl 1 Ekim tarihine kadar yaptırılmasına,

e) Hava kirliliğini azaltmak üzere resmi daireler ile diğer bina ve apartmanların kalorifer tesisatlarını her yıl 1 Ekim tarihine kadar Makine Mühendisleri Odası’na kontrol ettirmelerine,

29- İhbarda bulunmak isteyenlerin aşağıda belirtilen telefonlara ulaşmalarına;

 

 

Alo Belediye

153

 

Büyükşehir Belediye Zabıtası

225 48 17 – 225 18 09

 

Osman Gazi Belediye Başkanlığı

223 26 94 - 220 83 30

 

Yıldırım Belediye Başkanlığı

327 88 78 – 366 55 00

 

Nilüfer Belediye Başkanlığı

451 66 33

30- Cezai işlemlerin aşağıda belirtilen madde hükümlerine göre uygulanmasına,

a) Normal veya ihbar üzerine yapılan denetimler neticesinde, satış izni belgesi olup cezai işlemin uygulanmasını gerektiren bir durumun tespitinde, söz konusu firmaya idari para cezası ve satış izin belgesinin iptali yaptırımlarının uygulanmasına,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca; denetleme ekipleri tarafından yakalanan kamyon ve diğer nakliye araçları, gerek nakil esnasında ve gerekse sabit satış istasyonlarında el konulan yakıtların depolamak üzere uygun büyüklükte bir yer temini ile gerek nakliyecinin gerekse müstecirin yasal işlemleri sonuçlanıncaya kadar araç ve malların belirlenen bir yerde muhafazasına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca miktarı belirlenecek kira ücretinin alınmasına,

b) Yasaklanmış toptan ve perakende yakıt depolayan, satışını yapan şahıs veya işletmelerin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi delaletiyle faaliyetten men edilmesine, aynı şahıs ve işletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği para cezası ile tecziyesine ve haklarında T.C.K.’nun 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526. maddesi gereği yasal işlem yapılmak üzere durumun mahallin Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesine,

c) Yasaklanmış kömür ve sıvı yakıt kullanan veya depolayan ve ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştıran apartman ve/veya site yöneticileri hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmasına,

d) Hava kirliliği olan ilçelerde de yukarıda alınan kararlar çerçevesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları alınarak uygulanmasına,

e) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği yasal işlem yapılmak üzere, Belediyelerce tanzim edilen tutanak ve evrakların İl Çevre Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı