Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Temmuz 2001

SALI

Sayı : 24458

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4697 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4702 Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu,İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu,Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme,İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararları

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 378, 379, 380, 381, 382, 383 ve 384 Sayılı Kararları

 

Tebliğler

— İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

 — Kilis Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı (No: 2001/1)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4697                                                                        Kabul Tarihi : 28.6.2001

MADDE 1. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 21 inci madde eklenmiştir.

MÜKERRER MADDE 21.— Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25'i, Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler gelir vergisinden müstesnadır.

İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz.

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 23 üncü maddesinin (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

11. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil);

MADDE 3. — 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin değişik (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.);

MADDE 4. — 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9) numaralı bent eklenmiş, 63 üncü maddesinin (2) ve değişik (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;

3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun değişik 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (15) numaralı bent eklenmiştir.

15. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;

a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,

c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler.

MADDE 6. — 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratları ile tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratlarından ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kâr paylarından;

MADDE 7. — 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin değişik (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla; eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.),

Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan % 10 oranını % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

MADDE 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine aşağıdaki (d) alt bendi ve fıkraya aşağıdaki (15) numaralı bent eklenmiştir.

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için,

15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,

MADDE 9. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

e) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları (Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz.),

MADDE 10. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (h) bendinde yer alan "Ziraî sulama amaçlı su teslimleri," ibaresi "Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki 21 numaralı fıkra eklenmiştir.

21. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.

MADDE 12. — 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (t) ve (u) bentleri eklenmiştir.

i) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu malûliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,

t) Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,

u) Banka ve sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar.

MADDE 13. — 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (13) numaralı bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Bu fıkranın (1), (2), (5), (7) ve (9) numaralı bentleri yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların temsilcilikleri hakkında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler ile bu sandıklardan iştirakçilerine yapılan ödemeler,

b) Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler,

Bakımından Gelir Vergisi Kanununun 23, 25, 63, 75, 89 ve 94 üncü maddelerinin bu Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleri için kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ilişkin olarak verilecek kayıt ve belge örnekleri için tapu harcı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve döner sermaye ücreti aranmaz.

MADDE 14. — Bu Kanunun;

a) 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (11) numaralı bendinde yapılan değişiklik hükmü, 10 uncu maddesi, 12 nci maddesiyle Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine eklenen (u) bendi, 13 üncü maddesi ve Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 7.10.2001 tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

9/7/2001

—— • ——

Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu,

İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu,

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve

3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve

İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında

Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve

Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4702                                                                     Kabul Tarihi : 29.6.2001

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 3 üncü maddesinin değişik (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksek-okulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.

v) Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine mülga (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca müştereken belirlenecek yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler.

e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi meslekî ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Sınavsız olarak meslek yüksek-okullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır. Bununla ilgili esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.

f) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de meslekî ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına başvurabilirler.

MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 2. - Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla malî ve idarî hususlar dışında akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksek- okulu kurabilir. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslekî ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır.

MADDE 4. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 24. — Meslekî ve teknik eğitim bölgesinde, çağdaş bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmelere uygun olarak ekonominin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek üzere, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilir. Her ilde en az bir meslekî ve teknik eğitim bölgesi kurulabilir.

Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokulu veya okulları ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

Meslekî ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Meslekî ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslekî ve teknik orta öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli olup da meslek yüksekokullarındaki ders ve uygulamalarda görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen miktarda saat başına ders ücreti ödenir.

MADDE 5. — 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. — Bu Kanun, Meslekî Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

MADDE 6. — 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

d) "Öğrenci", işletmelerde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri;

g) "Usta Öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;

h) "İşletmelerde Meslekî Eğitim", meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını;

j) "Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları", meslekî ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;

k) "Personel", kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerinde maaş ya da ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri;

l) "İşletme", mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini;

m) "Eğitici Personel", meslekî yeterliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi;

n) "Meslek Alanı", ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı;

o) "Meslek Dalı", bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini;

MADDE 7. – 3308 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. – Meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin; plânlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta Meslekî Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.

Meslekî Eğitim Kurulu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) Bakanlığın meslekî eğitimle görevli Müsteşar yardımcıları,

b) İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

c) Maliye Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

e) Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

h) Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

i) Devlet Planlama Teşkilâtı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

j) Bakanlığın, meslekî eğitim ile ilgili genel müdürleri,

k) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

l) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

m) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

n) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

o) Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

p) Meslekî eğitim alanında görevlendirilecek Yükseköğretim Kurulu temsilcisi,

r) Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirleri Odaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisinden,

Oluşur.

Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına ilgili kurum temsilcilerini de davet eder.

Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü durumlarda Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Meslekî Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Meslekî Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 8. — 3308 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. – Bu Kanun kapsamında meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin plânlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere illerde il meslekî eğitim kurulu kurulur.

İl meslekî eğitim kurulu, il millî eğitim müdürünün başkanlığında;

a) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi),

b) İl sağlık müdürü veya temsilcisi,

c) İl sanayi ve ticaret müdürü,

d) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı veya temsilcisi ile meslekî eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek üç üye,

e) İl ticaret odası başkanı veya temsilcisi,

f) İl sanayi odası başkanı veya temsilcisi,

g) Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde, il sanayi ve ticaret odası başkanı veya temsilcisi,

h) İlin, meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı,

i) Kurulun sekretarya görevini yürüten okul müdürü,

j) İlde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarından ve kurumlarından birer yönetici,

k) En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi sendikaları temsilcisi,

l) Defterdar veya temsilcisi,

m) Türkiye İş Kurumu il müdürü veya temsilcisi,

n) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sigorta müdürü veya temsilcisi,

o) En fazla işvereni temsil eden konfederasyonun, o il için göstereceği işveren sendikaları temsilcisinden,

Oluşur.

İl meslekî eğitim kurulu toplantılarına, gerekirse başkanın isteği üzerine ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.

İl meslekî eğitim kurulu toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.

İl meslekî eğitim kurulunun kararları valinin onayı ile uygulanır. Vali, gerekli gördüğü hallerde il meslekî eğitim kuruluna başkanlık eder.

MADDE 9. — 3308 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak, ondokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

MADDE 10. — 3308 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aday çırak veya çıraklar, mesleğin özelliklerine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve meslekî eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin verilir. Mevsime göre özellik arz eden mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda bloklaştırılmış olarak yapılabilir.

Aday çırak ve çıraklar, pratik eğitimlerini iş yerlerinde, iş yerindeki eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen iş yerlerinin eğitim birimlerinde yapar. Teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde plânlanır ve yürütülür.

MADDE 11. — 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında ondokuz yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının örgün eğitim programlarından mezun olanlar ve kalfalık belgesi sahipleri bu hükmün dışında tutulur.

Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun, İşçi Sağlığı ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz.

MADDE 12. — 3308 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Meslekler itibariyle çıraklık eğitimine girişte aranan eğitim düzeyi ve çıraklık süresi ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Bakanlıkça en az iki, en çok dört yıl olarak belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder. Yıllık izin dışındaki iki aydan fazla devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir.

Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlar için eğitim süresi, mesleklerindeki çıraklık eğitimi süresinin yarısına kadar kısaltılabilir. Bu sürenin ne kadar kısaltılabileceği, ilgili meslek kuruluşunun teklifi ve Meslekî Eğitim Kurulunun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Ayrıca, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün eğitim programlarının herhangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın eğitim programlarını tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık eğitim süresi daha önce aldığı meslekî eğitim programının içeriği ile devam edeceği çıraklık eğitimi programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.

MADDE 13. — 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18. — Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.

Deprem, sel ve yangın gibi tabiî afetler sonucu yörede faal durumda kalan işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, bu işletmeler için yukarıda belirtilen oranlar, il meslekî eğitim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.

Meslekî eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden az personel çalıştıran işletmeler de meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.

Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görecek öğrenci sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.

Bu Kanun kapsamına giren illerde yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince her yıl şubat ayı içerisinde il meslekî eğitim kuruluna bildirilir. Beceri eğitimi yaptıracak Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.

İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.

İşletmelerde meslekî eğitim uygulaması kapsamına alınacak iller ve meslekler, Meslekî Eğitim Kurulunun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.

Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir.

MADDE 14. — 3308 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20. – İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılır. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada oniki saatten az olamaz. Bu eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir. Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır.

Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ve işletmelerde yapılan meslekî eğitime ilişkin esas ve usuller ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 15. — 3308 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi afetler olması halinde meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencileri eğitimlerini kendi meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sürdürür.

MADDE 16. — 3308 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Kalfaların, ustalık sınavlarına girebilmesi için mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

MADDE 17. — 3308 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29. – En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.

Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin hak, yetki ve sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir.

Meslekî ve teknik orta öğretim kurumu veya meslekî ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

MADDE 18. — 3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. – Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.

Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.

Bu işyerlerinde alanında meslekî eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.

Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını onsekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.

Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.

MADDE 19. — 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 35. – Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenecek telâfi eğitimine katılan ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.

Yabancı ülkelerden ve ülkemizdeki meslekî eğitim kuruluşlarından, Bakanlığa bağlı meslekî ve teknik eğitim okulu ve kurumları ile denkliği Bakanlıkça kabul edilen diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlardan alınmış sertifikalar ve belgeler; çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.

Denklikle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 20. — 3308 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan meslekî eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır.

a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgarî ücretin bir aylık tutarı kadar,

b) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak fesheden işletmelere asgarî ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar,

MADDE 21. — 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu

EK MADDE 1. – Öncelikle, Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim birimlerinde olmak üzere, meslekî ve teknik eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde, meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programlar uygulanır.

Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve üretim ile ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 22. — 3308 sayılı "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun" adı "Meslekî Eğitim Kanunu", bu Kanunda geçen "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi, "Millî Eğitim Bakanlığı"; "İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ibaresi, "İl Millî Eğitim Müdürlüğü"; "Çıraklık ve Meslek Eğitimi" ibaresi, "Meslekî Eğitim"; "Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu" ibaresi "Meslekî Eğitim Kurulu", "İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu" ibaresi "İl Meslekî Eğitim Kurulu", "işçi" ibaresi "personel", "İmtihan" ibaresi "sınav", "Çıraklık Eğitimi Merkezi" ibaresi "Meslekî Eğitim Merkezi", "Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" ibaresi "Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" ve "50 ve daha fazla işçi" ibaresi "yirmi ve daha fazla personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23. — 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara, kapsam ve süresi ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek telâfi eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telâfi eğitimini tamamlamaları için beş yıl süre tanınır.

Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan değiştirilir.

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun kapsamı dışındaki mesleklerde, meslekî belgelerin verilmesi işlemi, o meslek kapsama alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca mevzuat doğrultusunda yapılır.

MADDE 24. — 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin değişik (A) fıkrası ile (B) fıkrasının birinci paragrafı ve (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ortaöğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2010 tarihine kadar aşağıda belirtilen işlemler ve kağıtlar için eğitim katkı payı ödenir.

B) 31.12.2010 tarihine kadar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır.

C) Bu maddenin (A) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamı yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınarak Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçelerine bakanlıklarca belirlenecek veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 25. — 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (C), (D), (E), (F) ve (G) fıkralarında yer alan "sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim" ibaresi "sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26. — 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Genel liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek,

MADDE 27. — 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 2. – Çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceği, ilgili Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü ile Din Öğretimi Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından kararlaştırılır. Mevcut çok programlı liseler belirlenen genel müdürlüğe bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla ilgili yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

9/7/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10929

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Temmuz 2001

39-06-128-2001-511

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 9 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10929 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

        Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev,

Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri

Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE l — 9/8/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne ilişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun (3-f), (6-a) ve (7-a-d) maddelerine ve 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Denetmen yardımcılığına atanmak için 14 üncü maddedeki şartları taşımak, 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca yapılacak eleme sınavında Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olarak yapılabileceği gibi yalnızca sözlü sınav olarak da yapılabilir. Yazılı sınav, Müsteşarlıkça yapılabileceği gibi, Müsteşarlıkça belirlenen bir yüksek öğretim kurumuna veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir. Yazılı sınavı kazanan adayların katılabileceği sözlü sınav ise Müsteşarlıkça yapılır. Yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılırlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak eleme sınavından Müsteşarlık tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belge."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı ve/veya sözlü sınavlar Müsteşarlıkça belirlenen yerde yapılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Yazılı ve/veya sözlü sınavı yapmak üzere Sınav Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlükten bir daire başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur ve Müsteşar tarafından seçilir. Asil üyeler kadar yedek üye Müsteşar tarafından belirlenir. Gerek duyulması halinde üniversitelerden uzmanlaşmış öğretim üyeleri de Sınav Kuruluna seçilebilir.

Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavın Müsteşarlıkça belirlenen bir yüksek öğretim kurumuna veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılması halinde sınavın yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar sınavı yapacak kurumla yapılacak protokolle belirlenir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş sınav notu, yazılı sınav notu ve/veya sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına

Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendinin, 22/12/1997 tarihli ve 4315 sayılı Kanun ile ek cümlesine ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesine “Sınav Kurulu” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar ilave edilmiştir.

 

 

“Eleme Sınavı

:

17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavı,

 

 

 

 

 

Giriş Sınavı

:

Eleme sınavından sonra yapılacak ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecek yazılı ve/veya sözlü sınav aşamasını,”

 

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 —Sınav Kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından seçilecek üç üyeden oluşur.Asilüyeler kadar yedek üye Müsteşar tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversitelerden konu hakkında uzmanlaşmış öğretim üyeleri de Sınav Kuruluna seçilebilir.

Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak,”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belge.”

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 —Giriş sınavı,Sınav Kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir.”

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavında ingilizce, mesleki bilgi, genel kültür ve yetenek ölçme konularından yazılı sınav yapılabilir.”

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SınavKurulu; adayların yazılı ve/veya sözlü puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Programcı adayların isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden iki gün içinde Müsteşarlık Makamına teslim eder.”

Yürürlük

MADDE 9 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/1/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 364 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak;

a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin,

b)Gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti sonucu ortaya çıkan noksanlıkların,

c)Antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana gelmeyen telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen eksikliklerin,

gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde sorumluluk söz konusu olmaz.”

“Tabiatları gereği antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşyanın bu Yönetmeliğin 32 nolu ekinde yer alması halinde fire miktarlarının belirlenmesinde bu oranlar dikkate alınır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 365 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Deniz kenarında demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıt araçlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunmak; yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan gemilere transit yakıt vermek amacıyla işletilmek istenilen antrepolar için limanlarda tankları olan sabit tesisler şeklinde kurulu bulunmak,”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 373 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mutat elleçleme işlemleri, antrepo rejimine tabi ithal eşyasının; iyi korunması, görünüş veya pazarlama kalitesinin geliştirilmesi veya dağıtım ya da yeniden satışa hazırlanması amacıyla, elle veya başka bir şekilde gerçekleştirilen; istifi, yerinin değiştirilmesi, ambalajlanması, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri şekilde asli niteliklerini değiştirmeyen işlemlerdir.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 8 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar antrepo açma ve işletme izni alan antrepo işleticilerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde işletmelerini 2 nci maddede belirtilen hükme uygun hale getirmeleri şarttır.

Bu süre içerisinde şartları yerine getirmeyen antrepo işletmeleri Müsteşarlıkça (GümrüklerGenel Müdürlüğü) kapatılır.”

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki

209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe

İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme,İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin, 25/7/1995 tarihli 22354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 7 nci maddesine, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri,

ı) Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Her kurumun idaresi, il sağlık müdürü veya müdür veyahut bir baştabibe tevdi olunur.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 —Bu Yönetmelikte geçen “Kurum müdürü veya baştabip” ibareleri; “il sağlık müdürü, kurum müdürü veya baştabip” olarak değiştirilmiştir.”

Yürürlük

MADDE 4 —Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/4/2000 tarihli ve 24031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekli tablosunda bulunan SİCİL AMİRLERİ LİSTESİ, (B) TAŞRA TEŞKİLATI bölümünün BAKANLIĞA DOĞRUDAN BAĞLI KURULUŞ MÜDÜRLÜKLERİ başlığı altındaki 3 üncü bendine (f) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g), (h) ve (ı) alt bentleri eklenmiştir.

 

“g)

Tarımsal Ekonomi Araştırma

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan”

 

Enstitüsü Müdürü

     

“h)

Tarımsal Ekonomi Araştırma

Tarımsal Ekonomi Araştırma

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar”

 

Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Enstitüsü Müdürü

   

“ı)

Tarımsal Ekonomi Araştırma

Tarımsal Ekonomi Araştırma

Tarımsal Ekonomi Araştırma

İlgili Müsteşar

 

Enstitüsü Müdürlüğü Diğer Personeli

Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Enstitüsü Müdürü

Yardımcısı”

 Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/4/2000 tarihli ve 24031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekli tablosunda bulunan DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ, (B) TAŞRA TEŞKİLATI bölümünün BAKANLIĞA DOĞRUDAN BAĞLI KURULUŞ MÜDÜRLÜKLERİ başlığı altındaki 3 üncü bendine (f) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g), (h) ve (ı) alt bentleri eklenmiştir.

 

“g)

Tarımsal Ekonomi Araştırma

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan”

 

Enstitüsü Müdürü

     

“h)

Tarımsal Ekonomi Araştırma

Tarımsal Ekonomi Araştırma

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar”

 

Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Enstitüsü Müdürü

   

“ı)

Tarımsal Ekonomi Araştırma

Tarımsal Ekonomi Araştırma

Tar. Ekonomi Araştırma

İlgili Müsteşar

 

Enstitüsü Müdürlüğü Diğer Personeli

Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Enstitüsü Müdürü

Yardımcısı”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

 

Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 17/12/1999 tarihli ve 23909 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,

2) Ankara, İstanbul, İzmir İl Kültür Müdürü, daire başkanı (diğer)

3) İl Kültür Müdürü (diğer)

4) Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü, il kültür müdür yardımcısı,

5) İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, şube müdürü, müdür, işletme müdürü,

6) Müdür yardımcısı,

7) Şef, ayniyat saymanı."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevler hariç, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az 2 yıl Bakanlık teşkilatında görev yapmış olmak şarttır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (4) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar dışındaki kadrolara yapılacak atamalar, görevde yükselme usul ve esaslarına tabidir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesinin (a) bendinde geçen "Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü," ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (3) numaralı alt bentleri hariç aynı alt hizmet grubunda yer alan unvanlar arasındaki geçişler; kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalmaksızın yapılabilir."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Deneme yakması planı ve raporu Atık Yönetim Komisyonu’nda değerlendirilir. Ancak Çevre Bakanlığı tarafından uygun kriterlere sahip olduğu tespit edilen atıkların, ticari atık yakma tesisleri dışında, gereken yakma sıcaklığına haiz tesislerde, ek yakıt ya da alternatif yakıt olarak kullanılmasının talep edilmesi durumunda, bu tesisler için hazırlanacak deneme yakması planları ve raporları Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu tesislerde atıkların alternatif veya ek yakıt olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğe 49 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 —Kullanılmış lastiklerin taşınmasında 11, 12 ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin “Ulusal Tehlikeli Atık Listesi” başlıklı Ek-6’sının “Sınai Atıkların Bertarafı İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar Y18” isimli alt listesine “T-Y1822 Tarama Çamurları” ibaresi eklenmiş; ve aynı alt listedeki “T-Y1822 Diğer Atıklar” ibaresi, “T-Y1823 Diğer Atıklar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin “Ulusal Tehlikeli Atık Listesi” başlıklı Ek-6’sının “Özelİşleme Tabi Atıklar” isimli alt listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ÖZEL İŞLEME TABİ ATIKLAR*

- Kullanılmış pil ve aküler,

- Mezbahane atıkları,

- Tıbbi atıklar,

- Atık yağlar,

- Cips atıkları ve çeşitli yakma fırınlarından kaynaklanan küller,

- Kullanılmış lastikler,

-Maden atıkları.

* Bu atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Sabancı Üniversitesinden:

 

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği’nin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sabancı Üniversitesi (SÜ) Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık planlanan sonbahar ve ilkbahar dönemleri ile 13 haftalık planlanan yaz döneminden oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurul’un onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar ayrı bir yönetmelik ile belirlenir. "

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadırlar. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca Enstitü Danışma Kurulunun, öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile mümkündür."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ‘P’, ‘S’ ve ‘U’ notlarını açıklayan 3, 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“P’ notu, kredisiz ders ve tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

‘S’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

‘U’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez ‘U’ olan,

c) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç dönem sınamalı (bkz. Madde 29f, 31f, 32f ve 35f ) olan,

d) Enstitü tarafından belirlenen ders programını her dersten en az geçer not alarak tezli yüksek lisans ve doktora programında 4, tezsiz yüksek lisans programında 6 dönemde tamamlayamayan ve/veya ilgili programın süresi sonunda GNO’sı 3.00’ün altında olan"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25 inci madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

“İngilizce DilÖlçme Sınavı

Madde 25 — Enstitü Danışma Kurulu kararı ile bazı yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için Sܒnin düzenlediği İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olma koşulu getirilebilir. İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olmak için gereken not Enstitü Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Böyle koşul getirilen programlarda uygulama, ilan edildiği tarihi takip eden ilk dönemden başlayarak programa kayıt yaptıran öğrencileri kapsar. Kapsama giren öğrenciler, İngilizce Dil Ölçme Sınavına öğrenime devam ettiği süre içinde herhangi bir zamanda girebilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 — Lisansüstü programlarda bir dersten ‘F’, ‘U’, ‘NA’, ‘D’, ‘D+’, ‘C-’ notu alan öğrencilerin, bu dersi, verildiği ilk dönemde almaları gerekir. Bu dersler seçmeli ya da sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler, bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alırlar. Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam kredi tutarı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam kredi tutarı, GNO hesaplamalarına katılır, ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir. Notu "B" veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Yüksek lisans programını tamamlayabilmek için öğrencinin GNO’sının en az 3.00 olması ve tezinin başarılı bulunması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için Sܒnin düzenlediği İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olma koşulunu sağlaması gerekir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yüksek Lisans Tez Jürisi, ilgili Enstitünün önerisi üzerine Enstitü Danışma Kurulu kararı ile atanır. Tez Jürisi biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri SÜ veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki başka bir anabilim dalından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan, ayrıca varsa programdan mezun olmak için Sܒnin düzenlediği İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olma koşulunu sağlayan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğe "Tezsiz Ortak Yüksek Lisans" başlığı altında 33, 34 ve 35 inci maddeler eklenmiştir.

"Madde 33 — Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yüksek lisans derecesi alma imkanı verecek bütünleşik olarak tasarımlanmış "tezsiz ortak yüksek lisans programları" açılabilir."

"Madde 34 — Tezsiz ortak yüksek lisans programı, ilgili Enstitü Danışma Kurullarının önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır."

“Madde 35 – a) Öğrenciye programa kabulünden itibaren Enstitü tarafından bir akademik danışman atanır.”

“b) Tezsiz Ortak yüksek lisans programı, toplam 60 krediden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10’ar adet ders olmak üzere toplam 20 adet kredili ders, kredisiz proje çalışmasından oluşur.”

“c) Tezsiz Ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla 6 dönemdir.”

“d) Bir dersten başarılı sayılmak için gereken en düşük not ‘C’dir.”

“e) Öğrencinin programın süresi sonunda her iki diploma programının GNO’larının en az 3.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projelerini başarı ile tamamlaması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için Sܒnin düzenlediği İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olma koşulunu sağlaması gerekir.”

“f) Bir dönem sonunda, her iki diploma programının birlikte hesaplanmış o döneme ait DNO’sı 2.50’nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır.”

“g) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Danışma Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.”

“h) Öğrenci dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.”

“i) Sabancı Üniversitesinde lisans programına devam etmekte iken Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programına kabul edilen bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında en çok 4 adet lisansüstü ders alabilir. Bu şekilde alınan dersler, lisans programındaki ders yüküne sayılmaz, ancak Enstitü Danışma Kurulu kararı ile öğrencinin Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programına başladıktan sonra bu programdaki ders yüküne sayılabilir.”

“ j) Tezsiz Ortak yüksek lisans programın herhangi bir aşamasında diploma programlarının birisinden ayrılmak isteyen öğrencinin Üniversitede sunulan diğer yüksek lisans programlarına intibakı veya Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi Enstitü Danışma Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (b) bendine aşağıdaki (4) nolu alt bent eklenmiştir.

“4) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50”

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, Program Koordinatörü’ne başvururlar. İzin talebi, Enstitü Danışma Kurulu kararı ve bunun Rektör tarafından onaylaması ile sonuçlandırılır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, Rektör tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.”

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

        Adalet Bakanlığından :

 

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

—— • ——

Kilis Valiliğinden :

 

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı

 

Karar Tarihi : 8/5/2001

Karar No      : 2001/1

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kilis İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 1/6/2001 - 31/10/2001 tarihleri arasında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Orman yangını çıktığında Kilis Orman İşletme Müdürlüğünün talebi halinde ihtiyaç duyulan iş makinaları ve araç talepleri Kilis Belediyesi, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünce derhal karşılanacaktır.

2 — İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüğünün talebi halinde yangın sahasına ambulansla sağlık ekibi görevlendirecektir.

3 —Araçların akaryakıt ve diğer giderleri Orman İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

4 —Yangın esnasında Orman İşletme Müdürünün talebi halinde kurumlar bünyelerinde çalıştırdıkları işçi gruplarını yangın söndürme malzemeleri ile birlikte derhal yangın mahalline sevk ettireceklerdir.

5 —Yangın mahallinde çalışan işçilerin iaşesi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

6 —Büyük yangınlarda Orman İşletme Müdürlüğünün talebi ve Valinin uygun görmesi halinde askeri birliklerin yangın söndürme çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır.

7 — Orman yangınları esnasında jandarma birlikleri mükellef toplama işinde orman idaresine yardımcı olacaktır.

8 — Orman içi ve orman kenarı köylerde yangın mevsimi boyunca (Haziran-Ekim) vatandaşların ot, çalı, anız gibi yangına sebebiyet verecek ateş yakmaları yasaklanmış olup, bu kararköy muhtarlarına ilanen duyurulacaktır.

9 —Yangın mevsimi boyunca Meteoroloji Müdürlüğü her gün hava tahmin raporlarını (Hava sıcaklığı, nispi nem oranı, rüzgar şiddeti ve yönü) Orman İşletme Müdürlüğüne bildirecektir.

10 — Hava şartlarının kritik olduğu günlerde 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereğince ormana giriş ve çıkışlar yasaklanacaktır.

11 — Tabur Komutanlığında, iç güvenlik birimine, Orman İşletme Müdürlüğü elemanlarınca orman yangınları konusunda eğitim verilecektir.

12 — Emniyet Müdürlüğü yangın esnasında yolların trafiğe açık tutulmasını sağlayacak ve yangın esnasında haberleşmeye yardımcı olacaktır.

13 —Müftülükçe yangın mevsimi boyunca Cuma günleri camilerde ormanların faydaları, orman yangınlarının zararları konusunda vatandaşı aydınlatacak hutbelerin okunması sağlanacaktır.

14 —Ormanlık alanlardaki piknik yerlerinin kontrolüne özel dikkat sarf edilecektir.

15 — Orman yangınını görüp yangın ihbarı yapmak isteyen vatandaşların haber verebilmesi için sivil ve kamu kuruluşlarının muhabere vasıtalarından yararlanmaları sağlanacaktır.

16 —Yangın ihbarı alınır alınmaz, bölgedeki güvenlik birimlerinin öncelikle yangın alanı çevresindeki yollarda arama yaparak şüpheli şahısları yakalamaları sağlanacaktır.

17 — Yangına hassas bölgeler Orman İşletme Müdürlüğünce tespit edilerek Jandarma Komutanlığına bildirilecektir. Yangın mevsimi boyunca hassas bölgelere giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulacaktır.

18 — II.ürün ekimi yapılsa bile Tarım İl Müdürlüğü tarafından orman içi ve orman kenarı köylerde ormana 4 km. mesafede anız yakılmasına izin verilmeyecektir.

19 —Suriye sınırına 2 km. mesafe içinde bütün yıl boyunca her türlü avlanma yasaklanmış olup; takip ve kontrolü orman teşkilatı ve ilgili köy muhtarlıklarınca yapılacaktır. Bu karar sınırköy muhtarlıklarına, Avcılar ve Atıcılar Derneğine duyurulacaktır.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı