Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Temmuz 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24457

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒye, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/61/AT)

— Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Endüstriyel Tasarımlarla İlgili Locarno Sınıflandırması (7. Baskı) Tebliği

— Afyon İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1) 


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

6 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-10812

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2001 tarihinde Rusya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Temmuz 2001

39-06-127-2001-508

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10812 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2001 tarihinde Rusya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

—— • ——

Ankara Üniversitesinden :

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/11/1996 tarih ve 22831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin değişik 2 nci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı ile (b) bendinin ikinci ve dördüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"LES puanı: Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)'nda başvurdukları programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) standart puan almış olmalıdırlar. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir. En az 45 LES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan adaylardan, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde LES koşulu aranmaz."

"LES veya TUS puanı: Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)'nda başvurdukları programın puan türünde en az 45 standart puan almış olmalıdırlar. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınav sonuçları bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, Tıp Fakültesi mezunu olup Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına başvuranların Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 (elli) Temel Tıp puanına veya Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) "Sayısal" türde en az (kırkbeş) puana sahip olmaları gerekir; Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri testi I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir."

"Değerlendirme: Doktora programına öğrenci kabulünde LES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir; Temel Tıp Bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için LES veya TUS Temel Tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede LES veya TUS Temel Tıp puanının %60'ı, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak, Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında sıralama yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel öğrencilerin, 4 yarıyılı geçirmemek kaydıyla, izledikleri lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senatoca belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılamaz."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin "Muafiyetler" başlıklı bölümünün (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü Yabancı Dil sınavına eşdeğer kabul edilebilir. Ayrıca Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim ve anasanat dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların Yabancı Dil sınavından muaf tutabileceğine karar verir ve ilan eder."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin "Türk Uyruklular" başlıklı I inci Bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) LES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ilgili TUS veya LES Belgesi.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan tablodaki sütun başlıklarından "Dönem Ders Notu", "Harf Notu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 13 — a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,

b) Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans programında 4 (dört), tezsiz yüksek lisans programında 6 (altı), İkinci Öğretimde tezsiz yüksek lisans programında 8 (sekiz) ve doktora programında 4 (dört) yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

c) Yeterlik için gerekli ilgili yabancı dil sınavında bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,

ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

d) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (OZ) notu alan öğrencilerin,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,

ı) Tez İzleme Komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez "Olumsuz" (OZ) notu alan öğrencilerin,

i) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,

j) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olan öğrencilerin,

Enstitü ile ilişiği kesilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için bir tez konusu ve/veya projesi ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ilke olarak ikinci öğretimde yürütülür. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı, koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile, tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 —a) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı akademik kurulu ders seçimi için her öğrenciye bir ders danışmanını birinci yarıyıl başında, dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirler. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Dönem projesi danışmanının atanması ve projenin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü takiben danışman, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı ile değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. "

"c) Danışman, tez konusu ve/veya projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alan dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. "

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin değişik (ç) bendinin birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az 50 (elli) puan almak gerekir. KPDS, TOEFL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü yabancı dil sınavına eşdeğer kabul edilebilir.

Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava girerler. Üniversitelerarası Kurul kararlarıyla belirlenen esaslara göre bu öğrencilerin Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezinin (TÖMER) yabancı uyruklu doktora öğrencileri için açacağı seviye tespit sınavından en az 50 (elli) puan, ÜDS'den en az 50 (elli) puan veya ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir dil sınavından eşdeğer puan almaları gerekir. KPDS kapsamında olmakla birlikte TÖMER'in sınav açamadığı dillerde Üniversite Yönetim Kurulu en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere üç kişilik bir jüri oluşturur. "

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Afyon Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ No : 2001/01

Tebliğ Tarihi : 25/6/2001

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak;

2001 yılı baharının çok yağışlı geçmesi ve ormanların çok otlu olması ve kuruyan bu otların orman yangınları açısından çok büyük risk oluşturulması nedeniyle;

a) 1 Temmuz -1 Ekim tarihleri arasında piknik yapmak amacıyla açılan 26 Ağustos Başkomutanlık Tanıtım Milli Parkı, Balmahmut,Sincanlı Tuzlar, Sincanlı Yörükmezarı (Çataloluk), Bayat Köroğlubeli, DSİ. Seydiler Regilatörü (Gebeceler), Çay Kanlıharman, Sorkun Belediyesi piknik yerleri haricinde ormanlara ve tel örgüyle çevrili ağaçlandırma ve tensil sahalarına girmeleri, buralarda ateş yakmaları,

b)Piknik ve mesire yerlerinde tesis edilen ocak yerleri ve çevresinde tedbir almadan ateş yakmaları, ateşler söndürülmeden piknik yerlerini terk etmeleri, piknik ve mesire yerlerini yanıcı ve yakıcı maddelerle kirletmeleri,

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendinde, ormanlara 4 Km. mesafede veya bu Kanunun 31 ve 32 nci maddesi kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklandığından, tarlalarda anız ve yol kenarlarındaki boş alanlarda kuru ot yakmaları,

d)Ormanlık alanlardan geçen karayolu, köy yolu ve orman yollarında seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve yanıcı madde atmaları,

Valiliğimizce yasaklanmıştır.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı