Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Temmuz 2001

CUMA

Sayı : 24454

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4691     Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

2001/2561     4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Genelge

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/1)

 

Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-21)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Kanun No. 4691

Kabul Tarihi : 26.6.2001

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,

d) AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânları,

e) Üretim Birimleri: Bölge içerisinde bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,

f) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Yenilik: Bir fikri; satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi,

h) Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,

ı) Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

i) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

j) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan heyeti,

k) Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,

l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,

İfade eder.

Kuruluş

MADDE 4. — Bölge ile ilgili başvurular Kurucu Heyet tarafından yapılır. Bölge başvurularını değerlendirilmek üzere Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürünün başkanlığında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilcinin katılımı ile Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.

Bölgeler, Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Bölgelerdeki plânlama sürecinde imar plânları ve değişiklikleri, parselasyon plânları ve değişiklikleri çıkacak yönetmeliğe uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Kesinleşen imar plânları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler yönetici şirket tarafından verilir ve denetlenir. Arazi temini, plânlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası ile ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir.

Bölgelerde ihtiyaç duyulacak araziler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir.

Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgeyi kuracak yönetici şirkete tahsis edilebilir. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler için de geçerlidir.

Bölge kurulması için öngörülen alanda veya Bölgenin bulunduğu ilin sınırları içinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunması ve yörede yeterli AR-GE ve sanayi potansiyelinin olması şartı aranır. AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterliliği konusundaki kriterler yönetmelik ile belirlenir.

Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

Yönetici şirket

MADDE 5. — Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunur. Bu kurum ve kuruluşlar, şirketleri ve/veya vakıf işletmeleri ile de yönetici şirkete katılabilirler.

Yönetici şirkete ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, yerel yönetimler, bankalar ve finansman kurumları, yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları, ihracatçı birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler.

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete iştirak edebilirler.

Yönetici şirket; Bölgenin kuruluş aşamasında plânlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, Bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür.

Yönetici şirket, kamu yararı gerekçesi ile adına kamulaştırma yapan veya yaptıran bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir.

Bakanlık, Bölgede bu Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şirketi uyarır ve belirli bir süre vererek Bölgenin istenen amaca uygun faaliyete geçirilmesini ister. Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacın gerçekleştirilmesinde yeterli olmayacağının anlaşılması durumunda Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak yönetici şirketin faaliyetinin durdurulmasını veya feshini isteyebilir. Yönetici şirketin feshi halinde, şirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete verebilir.

Denetim

MADDE 6. — Bölgedeki yönetici şirket ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamaları Bakanlık tarafından denetlenir.

Personel

MADDE 7. — Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Destek ve muafiyetler

MADDE 8. — Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar süreyi uzatabilir.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süre ile her türlü vergiden istisnadır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tâbi tutulur.

Yönetmelikler

MADDE 9. — Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına, Bölgelerin yer seçimine, yapılabilirlik raporlarının hazırlanış kriterlerine, kuruluşuna, işletilmesine, arazi kullanımına, Bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koşullara ilişkin usul ve esaslar, Bölgelerin kurulması için Bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanım esasları ile bu Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar Bakanlık tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamı Bölgelerdeki faaliyetlerde; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1.— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluşu Bakanlıkça onaylanmış teknoparklar, bu Kanun hükümlerine uymak kaydıyla, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle Bölge olarak kabul edilir ve Kanunun sağladığı tüm muafiyet ve desteklerden istifade ederler.

Yürürlük

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1805

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Birim Müdür Yardımcısı Osman YILMAZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1835

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Petrol İşleri Genel Müdürü Hüsnü Müjdat BALI’nın atanması,

bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müşaviri Yusuf ÇELİK’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

—— • ——

Fatih Üniversitesinden :

Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/8/1998 tarih ve 23421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14/10/2000 tarih ve 24200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine ve fakültelerden ilişiğinin kesilmesine yönetim kurulları karar verir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 14/10/2000 tarih ve 24200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“FatihÜniversitesi fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrenci alınır. Ayrıca adayların başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 27/5/1999 tarih ve 23707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fatih Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İspanyol,Rus ve Çin Dili Edebiyatı hariç öğretim dili İngilizcedir. Ancak Üniversite Senatosunun önerisi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarında tüm veya bir kısım dersler Türkçe verilebilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14/10/2000 tarih ve 24200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 13 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)FatihÜniversitesi fakülte ve bölümlerinde öğretim Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile, fakülte kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğretim programına göre yapılır. Öğretim programlarındaki seçimlik dersler; bölümlerin yarıyıllar itibarıyla kendi öğrencileri için açacakları alan içi seçimlik dersler ile diğer bölümlerin açacakları alan dışı seçimlik derslerden oluşur.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (c) bendine göre sınamalı statüye girmemiş öğrencilerin yarıyıllar itibarıyla alacakları derslere ait kredi saat toplamı maksimum 28’dir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14/10/2000 tarih ve 24200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 19 uncu maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bir dersten C (2.00) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılıdır. Herhangi bir dersten (F) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması zorunludur. Genel not ortalaması (2.00) ve daha yukarı olan ve (F) notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır.

c) Birbirini izleyen iki yarıyılda genel not ortalamaları 1.50’nin altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Bu öğrenciler öncelikle (F) aldıkları ders veya dersleri tekrar ederler. Sınamalı statüdeki öğrencilerin yarıyıllar itibarıyla alabilecekleri maksimum kredi saati 21’dir.

d) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00 - 3.49 arasında olan öğrenciler “Onur” listesinde, 3.50 - 4.00 arasında olan öğrenciler ise “Yüksek Onur” listesinde ilan olunur ve kendilerine yazılı bir onur belgesi verilir.”

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 14/10/2000 tarih ve 24200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 29 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fakülte öğretim programında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş ve genel not ortalamasını en az (2.00) düzeyine çıkarmış ve (F) notu bulunmayan; bu yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine yönetmeliğin 3 üncü maddesinde sözü edilen diploma verilir.”

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)Öğrencinin (haklı ve geçerli nedenlerle) eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç 30 gün içerisinde müracaat etmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami 4 yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci talep ettiği her yarıyıla ait öğretim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

b)Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

c) (b) bendinde belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin uzatılabilir.

İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu yarıyıl sonu sınavlarına giremez.”

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 —Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, lisans kademesine bağlı lisansüstü eğitim programında Üniversitelerarası Kurulca 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin üniversitemiz senatosu kararına bıraktığı hususları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 — Bu Yönetmelik’te sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Üniversite : Yeditepe Üniversitesi,

b) Senato : Yeditepe Üniversitesi Senatosu,

c) Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü,

d) Müdür : Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü,

e) Enstitü Kurulu : Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü Müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurul,

f) Enstitü Yönetim Kurulu : Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü Müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği 6 aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurul,

g) Anabilim Dalı : Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalı,

h) Anabilim Dalı Başkanı : Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde anabilim dalı için tanımlanan başkan,

i) Danışman : Enstitü’de kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi,

j) Öğrenci : Lisansüstü öğretim için Enstitü’ye kayıtlı öğrenci,

k) Yönerge : İlgili Enstitü’nün yönergesi,

l) Kredi : Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değer,

m) KPDS : Kamu Personeli Dil Sınavı.

Lisansüstü Programların Açılması

Madde 5 — Lisansüstü programlar Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

Enstitü’nün hangi dallarda lisansüstü öğrenim yapacağı, adaylarda aranacak nitelikler, kontenjanlar, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınavla ilgili bilgiler her öğrenim yarıyılı öncesinde Enstitü Kurulu’nun önerisi üzerine Senato’ca belirlenerek ilan edilir.

Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi ve yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve koşulları Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Lisansüstü Program Türleri

Madde 6 — Lisansüstü programları, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Yüksek Lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde tamamlanabilir. Her iki programda da bu Kısımdaki hükümler uygulanır. Bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili kurulların önerisiyle Senato’ca belirlenir.

Enstitü anabilim dalı başkanı kendi anabilim dalı ile ilgili tüm lisansüstü programların uygulanması ve yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim Dili

Madde 7 — Enstitü’de öğretim dili İngilizce’dir. Ancak, Enstitü Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun kararıyla bir kısım dersler Türkçe verilebilir.

Yabancı Dil Sınavı

Madde 8 — Lisansüstü programına başvuran adaylar Enstitüce yabancı dil sınavına alınırlar. Senatoca belirlenmiş başarı puanının altında puan alanlar Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederler.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 9 — Dört yıllık eğitim veren bir yüksek öğretim kurumu mezunu olup lisansüstü düzeyde dersleri takip edebilecek durumda olan kişiler, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.

Özel öğrenci statüsünde ders alan kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde dersten başarı notu almaya hak kazanırlar ve bu durum Enstitü tarafından belgelendirilir.

Özel öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Mütevelli Heyetce belirlenir.

Yatay Geçiş

Madde 10 — Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve ayrılacağı programdaki tüm dersleri başarmış öğrenciler aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla lisansüstü programlara yatay geçişle kabul edilebilir:

a) LES sınavına girmiş ve girdiği yıl için Senato’ca belirlenmiş olan düzeyde başarı göstermiş olması,

b) Halen kayıtlı bulunduğu programın geçmek istediği programla eşdeğer düzeyde olması,

c) Üniversitece açılacak yabancı dil sınavında başarılı olması veya sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde girdiği TOEFL sınavında eski sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, IELTS (Akademik) sınavından 6,5 almış olması,

d) İlgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşünü almış olması.

Ancak bu maddenin (c) bendinde belirtilen puanlar 8 inci madde uyarınca Senato tarafından belirlenen puanlardan daha düşük olmaz.

Hangi anabilim / anasanat dalından, hangi anabilim / anasanat dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları Enstitü anabilim dalları başkanlarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato’nun onayı ile her yarıyıl başında belirlenerek duyurulur. Öğrencilerin yarıyılın başlamasından en az on gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması gerekir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kaydı yapılan öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağına ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir.

Kayıt İşlemleri

Madde 11 — Öğrenci kayıt işlemleri Enstitü Müdürlüğünce, Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Lisansüstü öğrencileri akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt işlemlerini süresinde tamamlayamayan öğrenci derslere devam edemez ve o yarıyıl azami eğitim süresinin hesabına katılır.

Bir bilim dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı 5 veya daha az ise Enstitü bu bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Mazeretinin ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla akademik kaydını süresi içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle akademik kaydını yaptıramayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen yarıyılın başında kaydını yaptırır. Aksi halde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Danışman Atanması

Madde 12 — Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü eğitim için kaydolan her öğrenciye ilgili anabilim dalı başkanının da onayı alınarak bir danışman tayin edilir.

Danışman, Enstitü’nün ilgili anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden, bulunamadıkları takdirde doktora yapmış tam gün sözleşmeli öğretim görevlilerinden seçilir.

Ders Ekleme-Ders Bırakma

Madde 13 — Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri bırakabilirler.

Dersten Çekilme

Madde 14 — Danışmanın uygun bulması koşuluyla öğrenci altıncı hafta sonuna kadar bir ya da birden çok dersten çekilebilir. Ancak bu dersler öğrencinin not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine o yarıyıl içinde, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek mücbir sebepler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi yarıyıl saat yükünün üçte birini aşmamak ve lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla lisans düzeyinde olabilir.

Ders Seçimi

Madde 15 — Danışman, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü eğitim programı için alacağı dersleri öğrenci ile birlikte akademik yılın ilk iki haftası içinde belirler ve anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir.

Derslerin Yarıyıl / Saat Değeri

Madde 16 — Bir dersin yarıyıl saat değeri, bir yarıyıl süren o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye, v.b. saatlerinin yarısının toplamına eşittir, ancak hiçbir şekilde 4 yarıyıl saati aşamaz.

Devam

Madde 17 — Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30 unu, uygulamalı derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

Devamsız öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F notu verilir.

Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Anabilim Dalı Başkanınca izlenir; Enstitü Müdürünce denetlenir.

Sınavlar

Madde 18 — Öğrencilerin başarı düzeyleri yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılacak final sınavlarıyla ölçülür.

Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır.

Öğrenciler, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez ara sınavına girerler. Ara sınav, Enstitü’nün hazırlayacağı Tez Yazım ve Basım Yönergesine uygun olarak hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

Öğrenciler, devam koşuluna uydukları takdirde bir yarıyılda aldıkları bütün derslerin final sınavına girmek zorundadırlar. Final sınavı, Enstitü’nün hazırlayacağı Tez Yazım ve Basım Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

Yarıyıl sonu sınavı Enstitü’nün tez yazımı ve basımı ile ilgili Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Ancak sınava girme hakkı olduğu halde mazereti nedeniyle sınava girmeyen ve "I" notu alan öğrenciye mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, genel sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Bu sınavın tarihi Yönetim Kurulunca saptanır.

Mazeretler

Madde 19 — Öğrenciler mazeretlerini belirten belgelerle bu durumun sona ermesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Enstitü’ye başvururlar. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Mazeretin geçerliliği hakkında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 20 — Öğrenciler sınav notları ile başarı notlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazlarını notların ilanını izleyen yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Enstitü Yönetim Kurulu itirazı inceler; gerekirse sınav kağıdının yeniden incelenmesini sınav jürisinden veya dersin öğretim üyesinden isteyebilir; bu inceleme sonucuna göre itirazı karara bağlar. Jüri veya öğretim üyesi incelemeyi üç iş gününde bitirmek zorundadır.

Ders Tekrarı

Madde 21 — Anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde başarısız olan öğrenciler öğrenim süresince o dersi tekrarlamak ya da Enstitü anabilim dalınca eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak, öğrenci derse devam edip etmeyeceğini danışmanının da onayını alarak yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Böyle bir bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse devamla yükümlü tutulur.

Ders tekrarlayan öğrencinin ve derse devam etmeyen öğrencinin başarı notunun nasıl hesaplanacağı yarıyıl başında öğretim elemanınca öğrenciye ve danışmana yazılı olarak bildirilir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir.

Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

Başarılı Sayılma Koşulları

Madde 22 — Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem başarı notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur.

Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlığı % 40 dan az, % 70 den fazla olamaz.

Akademik Değerlendirme

Madde 23 — Öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesinde ve değerlendirme sonunda verilecek notlarda Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Akademik Ortalama

Madde 24 — Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin Enstitü’ye kaydından itibaren geçer not aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin "P" notu aldığı dersler akademik ortalamaya dahil edilmez.

Genel Not Ortalaması

Madde 25 — Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının 2,5 olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilerin not ortalamasını yükseltmeleri için "D" notu aldığı dersleri tekrarlamasına olanak sağlanır. Not ortalamasını bu Yönetmelikteki azami eğitim süresi içinde yükseltemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir.

İlişik Kesme

Madde 26 — Süresi içinde lisansüstü eğitim programını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişkisi kesilir.

Diploma

Madde 27 — Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere eğitim gördükleri bilim ve sanat alanının özelliğine göre ünvanını belirleyen "Yüksek Lisans" diploması verilir.

Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, varsa verilen ünvan bulunur ve diploma Enstitü Müdürü ile Rektörün imzasını taşır.

Disiplin İşleri

Madde 28 — Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Bilimsel Hazırlık Programı

Öğrenci Kabul Koşulları

Madde 29 — Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda alan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince bilimsel hazırlık programına alınırlar.

Bu programa alınacak öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca lisans başarı düzeyleri ve izledikleri lisans programlarına göre belirlenir.

Derslerin Niteliği

Madde 30 — Hazırlık Programında alınan dersler lisans düzeyinde olup yüksek lisans programlarında alınan derslerin yerine geçemez.

Ancak, Bilimsel Hazırlık Programında yer alan bir öğrenci, bu programın derslerinin yanısıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programlarında 18 kredi değerinin üzerinde ders alınamaz.

Süre

Madde 31 — Bilimsel Hazırlık Programının iki yarıyılda tamamlanması zorunludur.

Kayıt Silme

Madde 32 — Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayamayanların Enstitü ile ilişkisi kesilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yüksek Lisans Programları

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Öğrenci Kabulü İçin Ön Şartlar

Madde 33 — Yüksek lisans programına kabul edilmek için öğrencilerde aranılacak ön şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans yapmak istediği anabilim dalında en az dört yıllık fakülte veya eşdeğer kurum diplomasına sahip olmak (Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi aranır.),

b) Farklı anabilim dalı lisans diplomasına sahip olanlar için ilgili bilim dalında bilimsel hazırlık programını en az iki yarıyılda bitirebileceklerine ilişkin olumlu kanaat uyandırmak,

c) Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) ndan Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen standart puanın altında olmamak üzere Senato’ca o yıl için belirlenen düzeyde bir not almış olmak,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip, GMAT ve benzeri bir sınav notu almış olmak,

e) İngilizce ve varsa program için gerekli diğer yabancı dil sınavlarında Senato’ca belirlenmiş olan başarı puanını almak.

Giriş Sınavı

Madde 34 — Yüksek lisans eğitimine kabul edilebilmek için yukarıdaki ön koşulları taşıyan adayların yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Sınavın biçimi Senato’ca kararlaştırılır.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için aranacak LES sonucunun, bu sonucun % 50 den az olmamak üzere ağırlık oranının, lisans not ortalamasının ve giriş sınavı puanının Enstitü tarafından önceden ilan edilmesi gerekir.

Sınava girebilmek için adayların:

a) Lisans diploması ya da yerine verilmiş resmi belge,

b) Lisans not çizelgeleri,

c) LES sonuç belgesi

ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekir.

Öğrencilerin anabilim dalları itibarıyle sınava tabi tutulacağı konuların belirlenmesi, yazılı sınav için sorular hazırlanması ve sınavların değerlendirilmesi Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

Giriş sınavı sonuçları, yazılı sınav yapılmışsa sınav evrakı ile birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Sınav ile ilgili işlemler Enstitü Müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir.

Sınavı kazananların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

Muafiyet

Madde 35 — Öğrenci tarafından özel öğrenci olarak Enstitüde ya da daha önce başka kurumlarda alınmış olan yüksek lisans dersleri ilgili anabilim dalı başkanının ve danışmanının onayı alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli sayılabilir. Ancak sayılması istenen notun BB (rakam ile 80) nin üstünde olması ve en çok üç takvim yılı önce alınmış olması gerekir. Bu şekilde sayılabilecek ders sayısı öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerin % 50 sini aşamaz.

Tezli ve Tezsiz Programlar Arasında Geçiş

Madde 36 — Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci iken, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda Enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.

Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ilk iki dönem sonunda anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Niteliği

Madde 37 — Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Öğrencinin alacağı toplam ders sayısından en az üçü o anabilim dalında veya yüksek lisans programında belirlenmiş zorunlu derslerden olmak zorundadır. Geri kalan dersler danışmanın da onayı alınmak koşuluyla öğrenci tarafından seçilir. Bu dersler Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla başka yükseköğretim kurumlarından da olabilir.

Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez Çalışması

Madde 38 — Birinci dönem derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans tez çalışmalarına danışmanı yönetiminde başlayabilir.

Öğrenci, danışmanının da onayı bulunan yapacağı tezle ilgili ayrıntılı bir öneriyi Enstitü Yönetim Kuruluna sunar.

Tez çalışmasının en az ayrıntılı inceleme niteliğini taşıması esastır.

Tez çalışması en geç tüm derslerin başarı ile tamamlandığı yarıyılı takip eden iki yarıyıl içinde tamamlanır.

Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Süre

Madde 39 — Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi dört yarıyıldır.

Daha kısa sürede tamamlanmaya ilişkin hususlar Senato’ca belirlenir.

İlişik Kesme

Madde 40 — Dört yarıyılın sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Senato’ca öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Süresinden Önce İlişik Kesme

Madde 41 — Tez çalışmasından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 42 — Enstitü anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için tez konusu ve tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Tez danışmanlığı öğrencinin tez konusunun Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihte başlar. Bu tarihten önceki süreler normal danışmanlık olarak kabul edilir ve hiçbir surette öğretim üyesi için ders yükü oluşturmaz.

Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde ikinci tez danışmanı da atanabilir.

Öğrenci anabilim dalı başkanının da onayını almak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışmanını değiştirebilir.

Tez Danışmanının Nitelikleri

Madde 43 — Tez danışmanı öğretim üyeleri veya Senato’nun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez Çalışmasının Dili ve Düzenlemesi

Madde 44 — Tez çalışmasının dili İngilizce’dir. Tezde bir Türkçe özet bulunması zorunludur. Danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla bir tezin Türkçe yazılmasına izin verilebilir.

Tez yazım kuralları Enstitü Yönetim Kurulunca hazırlanacak Tez Yazım ve Basım Yönergesinde belirlenir.

Bitirilen ve danışmanca onaylanan tez; bu Yönergeye uygun yazılmış 3 nüsha olarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir, kabul edildikten sonra ciltlenir.

Tezin Tamamlanma Süresi

Madde 45 — Tez konusu onaylanan öğrenci, tezini tüm derslerini başarıyla tamamladığı yarıyılı izleyen en geç iki yarıyıl içinde bitirir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu en fazla iki yarıyıl süre uzatımı yapabilir.

Lisansüstü eğitimde uzatma, dondurma ve ek sürelerde bir yarıyıl, ilgili kararın alındığı yarıyılın başlangıcından, takip eden yarıyılın başlangıcına kadar olan sürelerin tamamı olarak tanımlanmıştır.

Jürinin Belirlenmesi

Madde 46 — Tezin Enstitü Müdürlüğüne tesliminden sonra Yönetim Kurulu aralarında danışmanın da bulunduğu ve en az biri Üniversite içinden seçilen 3 öğretim üyesinden oluşan jüriyi belirler. Jüride en kıdemli üye başkanlık görevini üstlenir. Danışman ise jürinin çalışmalarında koordinatörlük görevini yürütür.

Jürinin İncelemesi

Madde 47 — Jüri üyeleri tezin kendilerine teslimini izleyen bir ay içinde raporlarını Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Raporların tamamlanmasından sonra koordinatör jüriyi toplantıya çağırır. Jüri üyelerinin çoğunluğu olumlu görüş bildirdiği takdirde öğrenci en geç üç gün içinde sözlü savunmaya alınır.

Sözlü Savunma

Madde 48 — Jüri, öğrenciden en az 30, en fazla 60 dakika İngilizce olarak tezini savunmasını ister. Jüri bu savunma sırasında tez konusu ve alanı ile ilgili sorular sorarak değerlendirme yapar.

İnceleme Sonucu

Madde 49 — Savunmadan sonra jüri oylama yapar. Jüri oy çokluğuyla karar verebilir. Bu oylama sonucu, tez kabul edilir veya bir aydan bir yarıyıla kadar ek süre verilerek tamamlanması istenir ya da reddedilir. Bu karar sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Ek süre verildiği takdirde bu süre tutanakta belirtilir.

Sonuç, yazılı bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Kabul edilen tez, jüri üyeleri tarafından imzalanmış, ciltlenmiş en az 3 kopya olarak tez sınavına giriş tarihini izleyen bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Düzeltilmiş tez, yeni verilmiş tezle aynı işleme tabi tutulur. Ancak, olanak varsa, ilk jüri tarafından incelenmesi sağlanır. Tezin yine reddedilmesi halinde öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Red kararları gerekçeli bir raporla açıklanır.

Telif Ücreti

Madde 50 — Kabul edilmiş tezin tamamının Enstitüde yayınlanması halinde yazara telif ücreti ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Niteliği

Madde 51 — Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

İlgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile diğer yükseköğrenim kurumlarında verilmekte olan dersler de seçilebilir. Ancak, bu şekilde seçilen derslerin kredisi toplam kredinin % 50 sini aşamaz.

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Süre

Madde 52 — Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi altı yarıyıldır.

Daha kısa sürede tamamlanmaya ilişkin hususlar Senato’ca belirlenir.

Dönem Projesi

Madde 53 — Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Aday, dönem projesi dersi için danışmanının belirttiği şekilde ve günlerde çalışmalarını danışmanına yazılı ve sözlü iletir.

Dönem sonunda öğrenci, proje çalışmalarını danışmanına sunar.

Dönem projesi dersinden üst üste iki defa başarısız olanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

Muafiyet

Madde 54 — Bir öğrencinin Enstitü’ye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya Yurtiçi ve Yurtdışı yükseköğrenim kurumlarından aldığı, lisansüstü eğitim gördüğü bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin transferini talep edebilir. Bu transferin gerçekleşmesi için transfer edilecek derslerden alınan notun en az CC ya da 70 olması ve danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının onayı ile Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

Ancak, bu şekilde transfer edilecek derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin 1/3 ünü aşamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Doktora Programı

Niteliği

Madde 55 — Doktora programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programları Yurtiçi ve Yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu’nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora Programlarının Açılması

Madde 56 — Doktora programları Sosyal Bilimler Enstitüsünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

Başvuru Koşulları

Madde 57 — Doktora programına başvurulabilmesi için adayların;

a) Bir yüksek lisans diplomasına sahip olması,

b) Yüksek Lisans genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması,

c) Hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği diplomasına; Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılmış uzmanlık belgesine sahip olması,

d) Lisansüstü Eğitim Sınavından başvurduğu programın puan türünde standart puandan az olmamak üzere Senato’ca belirlenecek LES puanına sahip olması,

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden yüksek lisans diplomasına sahip olması,

f) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ndan geçerlilik süresi içinde en az 50 not almış olması veya Senatoca belirlenen uluslararası sınavda başarılı olması

gerekir.

Öğrenci Kabulü

Madde 58 — Doktora programına öğrencinin kabul edilebilmesi için;

a) Enstitü’ce yapılacak mülakattan olumlu görüş almış olması,

b) Öğrenim durumuna göre yeterli referans belgesine sahip olması,

c) Neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon yazması,

d) Öğrenciyi tanıtıcı referans belgelerine sahip olması

gerekir.

Süre

Madde 59 — Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senatoca yapılır.

Dördüncü yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Yönetmeliğin öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 60 —Her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitü anabilim dalı başkanınca bir tez konusu ve tez danışmanı Yönetim Kuruluna önerilir ve Kurulun onayı ile belirlenen konu ve danışman kesinleşir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirmesi halinde ikinci tez danışmanı da atanabilir.

Tez Danışmanının Niteliği

Madde 61 — Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik Sınavı

Madde 62 — Yeterlik sınavları Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jüri önerileri ile öğrencinin sınavlardaki durumunu gözönüne alarak başarılı olup olmadığına salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye bildirilir.

Sınavda başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü tamamlamış olsa bile, öğrencinin genel not ortalamasının altına düşmemesi koşuluyla dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Bu dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yeterlik Sınavı Komitesi

Madde 63 — Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Yönetim Kurulunca atanan sürekli görev yapan beş öğretim üyesinin oluşturduğu Doktora Yeterlik Komitesi tarafından yapılır.

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Yeterlik Sınavı Zamanı

Madde 64 — Yeterlik sınavına en geç beşinci yarıyılın sonunda girilir.

Yeterlik Sınavında Yabancı Dil

Madde 65 — Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için;

a) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ndan yüz üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlardan birinden başarılı olmak,

b) Yabancı uyruklular için kendi ana dili dışında, eğitim dilinden, Türkçe’den ve eğitim sırasında gerekli olan diğer yabancı dillerden yapılacak sınavda başarılı olmak

gerekir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı

Madde 66 — Yabancı dil sınavında başarısız olan doktora öğrencileri yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup süre sonunda yapılan sınavda başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Bu programda geçirilen süre eğitim süresinden sayılmaz.

Tez İzleme Komitesi

Madde 67 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

Tez İzleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 68 — Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yönetimini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez çalışması Komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 69 — Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve danışmanınca kabul edilen tezini Enstitü’nün Tez Yazım ve Basım Yönergesi’ne uygun şekilde 5 nüsha hazırlayarak Enstitüye teslim eder.

Doktora tez jürisi, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi’nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tezin jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Red kararları gerekçeli bir raporla açıklanır.

Doktora Diploması

Madde 70 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş 5 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 71 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 72 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 16/8/1998 tarih ve 23435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işlemler yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

Yürürlük

Madde 73 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 74 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

rkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

 

Sayı: 2001/1

 

Madde 1 — 3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın I-M Sayılı Genelgesi’ne 5/8/2000 tarihli ve 24131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/1 sayılı Genelge ile eklenen, döviz pozisyon oranına esas döviz varlıklarını gösterir Ek: 2A No.lu listeye 63 üncü sıra olarak aşağıdaki kalem eklenmiştir.

“Hazine’nin İç Borç Değişimi Dolayısıyla İhraç Ettiği Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nden Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının döviz varlıklarının % 15’ine kadar olanları”.

Madde 2 — Bu Genelge 22/06/2001 tarihli cetvelden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı


Tebliğ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-21)

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 6/7/2001 tarihinden itibaren;

 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı