Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Temmuz 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24453

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4686     Milletlerarası Tahkim Kanunu

4693     Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

— Yatırımlar Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge(No: 2001/2)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

4/7/2001

—— • ——

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4693

Kabul Tarihi : 27.6.2001

MADDE 1. — 19.2.1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 8 inci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı.

MADDE 2. — 3154 sayılı Kanunun 11/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı

MADDE 11/C — Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin her aşamasında hukukî, teknik, idarî ve malî konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlamak.

b) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek.

c) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

d) Milletlerarası transit petrol geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak.

e) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukukî düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak.

f) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

g) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek.

h) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek.

ı) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak.

j) Transit Petrol Boru Hatları Kurulunca verilecek her türlü görevi yerine getirmek ve bu Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

k) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 3. – 3154 sayılı Kanuna 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere Beşinci Kısım Başlığı altında aşağıdaki 29/A maddesi eklenmiş ve mevcut Beşinci Kısım, Altıncı Kısım olarak değiştirilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Transit Petrol Boru Hatları Kurulu ve Görevleri

Transit Petrol Boru Hatları Kurulu

MADDE 29/A. – Transit Petrol Boru Hatları Kurulu; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı ile Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanından oluşur.

Kurulun Başkanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısıdır.

Kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Transit petrol geçiş projelerine ilişkin anlaşmalarda tek muhatap Transit Petrol Boru Hatları Kuruludur. Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak kaydıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 4. — 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki 29/B maddesi eklenmiştir.

Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Görevleri

MADDE 29/B. – Kurulun görevleri şunlardır :

a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin zamanında ve gereği gibi yürütülebilmesi için faaliyetleri belirlemek, hukukî, teknik, idarî ve malî konularda alınacak hizmetleri tespit etmek.

b) Milletlerarası tahkim prosedürünün belirlenmesi, yatırımcılara verilecek hak, vize, izin ve benzeri konularda hukukî ve idarî uygulamaların usul ve esaslarını belirlemek.

c) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının transit petrol geçiş proje anlaşmalarına ilişkin hukukî düzenlemelerin yapılması ile ilgili tekliflerini incelemek ve karara bağlayarak Bakana sunmak.

d) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin yürütülmesi ile ilgili olarak uygun görülen konularda Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığını görevlendirmek ve bu Daire Başkanlığı tarafından takip edilecek milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili diğer hususları değerlendirmeye alarak karara bağlamak.

e) Transit petrol geçişi ile ilgili milletlerarası anlaşmalardan doğan diğer görevleri yerine getirmek.

f) Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

MADDE 5. — 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. – 3154 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümüne "6. Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/7/2001

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU    : ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

Sınıfı

 

Unvanı

 

Kadro

Derecesi

Serbest Kadro

Adedi

Tutulan Kadro

Adedi

 

 

Toplam

GİH

Transit Petrol Boru Hatları

 

Dairesi Başkanı

1

1

-

1

GİH

Şube Müdürü

1

3

-

3

 

Toplam

 

4

 

4

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1821

1 — Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı 22812 Cenk Alp DURAK’ın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1822

1 — Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı 23039 Ayşe Saadet ARIKAN’ın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1823

1 — Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 20931 Osman BÖLÜKBAŞI’nın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1824

1 — Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muhittin KAYA’nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanun ile Değişik 13. ve 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. K. YÜCELEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

İçişleri Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1827

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Abuzer ASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1828

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Siirt Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Erzurum Bayındırlık ve İskan Müdürü A. Enver YAYLALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1830

1 — Bakanlık Müşaviri Ünal SÖNMEZ’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1831

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yayın Dairesi Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Muammer GÖKTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1832

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Müdürlüğüne, Afyon İl Müdürü Halit AFAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1834

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Memduh MURAT’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1807

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Nadir ALPASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE1 — 12/2/2000 tarihli ve 23962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden :

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE1 — 28/6/1998 tarih ve 23386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Öğrenci devamsız veya yılsonu sınavında başarısız ise kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız tamamlayan 4. sınıf öğrencileri tamamlama sınavına alınmazlar. Ancak bu öğrenciler 4 klinik uygulama miktarını aşmamak kaydı ile Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak telafi staj uygulamalarında başarılı oldukları takdirde yıl sonu sınavına girme hakkını kazanırlar. Telafi stajlarında ya da yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler o ders veya dersleri takip eden öğretim yılında tekrar ederler.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız tamamlayan 5 inci sınıf öğrencileri staj sonu sınavına alınmazlar ve o stajı bir sonraki öğretim yılında tekrar ederler. Tekrar ettikleri staj sonunda staj sonu sınavına girerler. Tekrar edilen son stajı da başarılı tamamlayan öğrenciler mezun olmuş sayılırlar.

5 inci sınıf öğrencilerinden klinik uygulamada (staj) başarılı olup da staj sonu sınavından başarısız olanlar o stajın staj sonu sınavına, yıl sonu ve takip eden öğretim yılındaki ilgili her staj sonunda katılırlar."

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden :

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l —3/3/1997 tarih ve 22922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Müzik Anasanat Dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünden en az 45 standart puan (veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitati ve analytical" bölümlerinden en az 1100 puan; Graduate Management Aptitude (GMAT) sınavından en az 550 puan) alması gerekir." Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde LES puanı yanı sıra, lisans başarı düzeyi ve adayın başvuracağı programla ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kurulan jüri ile yapacağı mülakat sonucu değerlendirilir. Adaylardan referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten bir kompozisyon istenir.

Değerlendirme,

- LES puanının % 50'si

- Mülakat puanının % 40'ı

- Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınır.

Ancak, Müzik Anasanat Dalının değerlendirmesi, mülakat puanının % 90'ı, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınarak yapılır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının yüz üzerinden en az 65 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Öğrenci dört yarıyıl içinde ÜDS'den an az 40 (veya KPDS:40, İELTS:3.6, TOEFL Bilgisayar Sınavından:70 puan) almak zorundadır. Bu süre içinde gerekli puan alamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az 50 (veya TOEFL sınavından "yeni" 153, "eski" 477; İELTS sınavının her bölümünden en az 5.5) puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklular kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri esasları Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre, öğretim süresine dahil edilmez."

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Devlet Bakanlığından :

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

 

(Genelge No: 2001/2)

 

Madde 1 — Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Genelgenin "I- GELİŞMİŞ YÖRELERDE DESTEKLENECEK YATIRIMLAR" başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki ilave yapılmıştır.

"27- Gemi ithali yatırımları"

Madde 2 — Aynı Genelgenin "IV- TEKSTİL YATIRIMLARI" başlıklı bölümünün 7 nci maddesinin 2 nci satırında yer alan "kamgarn ve" ibaresi iptal edilmiştir.

Madde 3 — Aynı Genelgenin "V-TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARI" başlıklı bölümünün "C) Tavukçuluk" başlıklı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi ilave edilmiştir.

"e) Yukarıda belirtilen illerde yapılacak et tavukçuluğu yatırımlarında; asgari etlik tavuk yetiştiriciliği kapasitesi 50.000 adet/dönem ve yetiştiricilik kapasitesiyle uyumlu kesimhane başlangıç olmak kaydıyla işleme veya soğuk hava deposu veya yem tesisi ile entegre olmalıdır.

f) Yukarıda belirtilen illerde yapılacak yumurta tavukçuluğu yatırımlarında; asgari 40.000 adet yetiştiricilik ve yem üretim tesisi başlangıç olmak kaydıyla yumurta tasnif- ambalajlama ve/veya soğuk hava deposuyla entegre olması şartı aranır."

Madde 4 — Aynı Genelgenin "V- TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARI" başlıklı bölümünün "F) Diğer Yatırım Konuları" başlıklı fıkrasına aşağıdaki (d) bendi ilave edilmiştir.

"d) Yöre farkı gözetilmeksizin tohumculuk, fidecilik, fidancılık, mantar ve serada yetiştiricilik hariç bitkisel üretim konusunda teşvik belgesi düzenlenmez."

Madde 5 — Aynı Genelgenin "\/- TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARI" başlıklı bölümüne aşağıdaki (G) fıkrası ilave edilmiştir.

"G) Taşıt Araçları

a) Tarım ve tarımsal sanayi yatırımlarına ait teşvik belgeleri kapsamında frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, kamyon, çekici, kamyonet, kamyon kasası gibi taşıt araçları öngörülmez.

b) Bu Genelgenin istinat ettiği Karar ve daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında öngörülen yukarıda belirtilen araçlar temin edilmiş ise müktesep hak olarak korunur. Temin edilmemiş ise, neticelendirilmemiş müracaatlar da dahil olmak üzere teşvik belgesi kapsamından çıkartılarak işlem yapılır."

Madde 6 — Bu Genelgenin;

a) 1 inci maddesi 18/1/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

İlgililere duyurulur.

Sayfa Başı