Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Temmuz 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24452

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

— Tekerlekli Tarım Veya orman Traktörlerinin Geri Görüş Aynaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/346/AT)

— Çevre Şurası Yönetmeliği

— Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Artvin İl Sınırları İçerisinde Bulunan Deniz ve Akarsular Meydana Gelebilecek Kazaların Önlenmesine İlişkin Karar (No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 1997/53 (1567 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3521 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/62 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

3 Temmuz 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10624

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Temmuz 2001 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

3 Temmuz 2001

39-06-125-2001-491

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3 Temmuz 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10624 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Temmuz 2001 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1726

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Sami KABAŞ’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1756

1 — 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

– İçel Defterdarlığına Düzce Defterdarı A. Kenan KARADENİZ’in,

– Düzce Defterdarlığına Hakkari Defterdarı M. Emin NARTA’nın,

– Şanlıurfa Defterdarlığına Kırşehir Defterdarı Durmuş KUŞAK’ın,

– Kırşehir Defterdarlığına Gümüşhane Defterdarı Yücel ERATA’nın,

– Karaman Defterdarlığına Şırnak Defterdarı Şefik TONGAL’ın,

– Ardahan Defterdarlığına Bursa Defterdar Yardımcısı Mehmet ÖZEFE’nin,

– Edirne Defterdarı Metin GÜNDÜZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasını ve bu suretle boşalan Edirne Defterdarlığına Burdur Defterdarı Fevzi GÖNÜLLܒnün,

– Burdur Defterdarlığına Malatya Defterdarı Mümin SAYIN’ın,

– Malatya Defterdarlığına Erzurum Defterdarı Fikret ÜNAL’ın,

– Erzurum Defterdarlığına Iğdır Defterdarı Bayram YILDIZ’ın,

atanmaları,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2 Temmuz 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1818

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Serdar KESKİN’in atanması, 4759 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Temmuz 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

S. ORAL

K. AYDIN

Maliye Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

Madde 4 — Kurumun bağlı bulunduğu ilgili Devlet Bakanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı ve Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Genel Müdürlük teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin kimler olacağı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7— Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı görülen adayların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanan adayların, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına kabul edilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı : Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Eleme Sınavı : 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını (KMS),

f) Meslek Giriş Sınavı : TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eleme Sınavına İlişkin Esaslar

Eleme Sınavı Usul ve Esasları

Madde 5 — Eleme Sınavının usul ve esasları, yer ve zamanı "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" in 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılır.

Eleme Sınavı Sonuçlarına Göre Kurumca Yapılacak Sınava Çağrılacak Adaylarda Aranan Şartlar

Madde 6 — ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Eleme Sınavına katılan adaylardan 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarı ağırlıklı puan alan adaylardan Türkiye’deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakülteleri ile en az 4 akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen Fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilirler. Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı şartlar ile 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 30/1/1986 tarihli ve 19004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" nin 9 uncu maddesinde belirlenen şartları taşımak, Meslek Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir), sağlık durumları yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmalarına elverişli olmak ve denetim elemanlığının gerektirdiği yapı ve niteliklere sahip bulunmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak, herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak, 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde özel şartları belirlenmiş olan Meslek Giriş Sınavına daha önce 2 defadan fazla girmiş olmamak koşullarını taşıması zorunludur.

Duyurma

Madde 7 — Eleme Sınavını kazanan adaylardan TMO tarafından yapılacak Meslek Giriş Sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları, sınav gününden en az iki ay önce başlamak üzere Türkiye genelinde yayın yapan en az iki günlük gazetede ve Resmi Gazete’de ilan olunur.

Başvurular

Madde 8 — Eleme Sınavını kazanan adayların TMO tarafından yapılacak Meslek Giriş Sınavına başvuruları, sınav ilanlarında açıklanan tarihler arasında Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Adayların istenen belgeler ile birlikte dolduracakları "Sınava Başvuru/İş İstem Formu" nu son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav Başvuru/İş İstem Formları; Ankara’da TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından, İstanbul, İzmir, Afyon, Konya, İskenderun, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Bandırma, Şanlıurfa ve Gaziantep Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Kurumca Yapılacak Meslek Giriş Sınavına Çağrılması

Madde 9 — 6 ncı maddede yer alan şartları taşıyan adaylardan başvurusu kabul edilenler, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Eleme Sınavında aldıkları puana göre en yüksekten başlamak üzere sıralanır. Yapılan sıralamaya göre kazanan aday sayısı, TMO’ ne alınacak eleman sayısının 10 katını aşmayacak şekilde belirlenir. Ancak bu sınır içinde kalan adaylarla aynı puanı alan adaylar da Meslek Giriş Sınavına çağırılır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 Meslek Giriş Sınavları

Madde 10 — TMO Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, 9 uncu maddeye göre Meslek Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylara sınavların yeri, tarihi ve diğer şartlarını gösteren bir sınav Giriş Belgesi verilir.

Meslek Giriş Sınavı, 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 12 — 9/9/1997 tarihli ve 23105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Çevre Şurası Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre Şurasının oluşumu ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Çevre Şurasının oluşumu, görevleri, gündemi, komisyonları ile toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çevre Bakanlığını,

Bakan : Çevre Bakanını,

Şura : Çevre Şurasını,

Müsteşar : Çevre Bakanlığı Müsteşarını,

Sekreterya : Çevre Şurası Sekreteryasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şuranın Oluşumu ve Görevleri

Şuranın Oluşumu

Madde 5 — Şura Bakanın başkanlığında Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur. Bakanın katılmadığı durumlarda Şura toplantıları Müsteşarın başkanlığında yapılır.

Üyeler

Madde 6 — Şura üyeleri bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, gönüllü kuruluşlar temsilcileri ve çevre ile ilgili alanlarda çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticilerden oluşturulur.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşundan Şura gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili personel de üye olarak görevlendirilir.

Şuranın üye sayısı her ne şekilde olursa olsun 300 kişiyi geçemez. Şura üyelerinin belirlenmesinde, katılımcı kesimler arasında dengeli bir dağılım gözetilir.

Şuranın Görevleri

Madde 7 — Şuranın görevleri şunlardır;

a) Çevre ile ilgili temel hedef, amaç ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

b) Çevresel değerleri koruyucu politikalara temel oluşturacak göstergeleri belirlemek ve bu göstergeler esas alınarak uygulamaya ilişkin önlemleri geliştirmek,

c) Çevre konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek, etkili ve verimli bir çevre yönetiminin oluşturulmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

d) Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararlarına göre tespit edilen alanlarda uygulanacak koruma esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve kurumsallaştırılması için önerilerde bulunmak, bu konularda alınacak önlemleri belirlemek,

f) Ülkenin atık yönetimi ve atıkların bertarafı ile ilgili önerilerde bulunmak,

g) Ülkede çevresel kirlenmenin mevcut olduğu ya da olması muhtemel yerlerle ilgili sorunların giderilmesine ilişkin önlemleri geliştirmek,

h) Çevre ile ilgili olarak görev yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayıcı önerilerde bulunmak, bu konuda alınacak önlemleri belirlemek,

ı) Çevre ile ilgili mevzuatın geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,

i) Çevre ile ilgili konularda bilinçli ve katılımcı bir kamuoyu oluşumunu sağlayıcı önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şura Gündemi, Komisyonlar, Toplantı Çağrısı

Gündem

Madde 8 — Şura toplantısı gündemi, Yüksek Çevre Kurulu, Bakanlık Teşkilatı Birimleri, Mahalli Çevre Kurulları, Şura üyesi kuruluşların önerileri ile Şura ve Yüksek Çevre Kurulu Kararları, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile varsa çevre ile ilgili eylem planları gözönüne alınarak oluşturulur.

Bakanlık, gündemin hazırlanması ile ilgili çağrıyı 30 gün öncesinden 5 inci maddede belirtilen kuruluşlara gönderir. Gündem, kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda Bakanlıkça oluşturulan alt komite tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilerek Bakanlık Makamına sunulur. Bakanlık Makamının onayı ile gündem kesinleştirilir.

Komisyonların Oluşturulması

Madde 9 — Şura gündeminin belirlenmesini izleyen 30 gün içinde Şura üyesi kuruluşlara Sekreterya tarafından yapılan çağrı ile her bir gündem konusuna ilişkin olarak bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri 30 temsilciden fazla olamaz.

Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonlar, hazırlanan program gereği kendiliğinden toplanarak, çalışmalarını 90 günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde alt komisyonlar kurabilirler.

Komisyon toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şura toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Sekreteryaya teslim edilir. Sekreterya, hazırlanan raporu Şura toplantısı çağrısı ile birlikte Şura üyelerine gönderir.

Şura Toplantısı Çağrısı

Madde 10 — Şura toplantısına ilişkin çağrı Bakan tarafından yapılır ve komisyon raporlarının tamamlanmasını izleyen 30 gün içinde Şura üyelerine gönderilir.

İKİNCİ KISIM

Şura Toplantıları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Oturumlar, Sonuç Bildirgesi, Kararlar, Sekreterya

Şura Toplantısı

Madde 11 — Şura, Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şuranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Açılışın ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere üyeler arasından 4 başkan vekili ile 4 raportör seçilir ve başkanlık divanı oluşturulur.

Şura toplantıları her biri 3 saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları başkanlık divanınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesinin ardından başkanlık divanınca birisi lehte, diğeri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul, ret ya da çekimser şeklinde oy kullanır. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şura Kararına dönüştürülür.

Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı divan başkanlığınca okutulur ve Şura üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir.

Şura toplantıları 3 günden az, 7 günden fazla olamaz.

Şura toplantılarının iki yılda bir yapılması esas olmakla birlikte, Bakan gerekli gördüğü durumlarda Şurayı toplayabilir.

Şura Sonuç Bildirgesi

Madde 12 — Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

Tebliğler

Madde 13 — Şura toplantılarında Bakanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, başkanlık divanınca uygun görülen oturumlarda Şura üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Bakanlık tarafından yayımlanır.

Şura Kararları

Madde 14 — Şura Kararları, Şura toplantılarının bitimini takip eden 3 ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir. Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Sekreterya tarafından bir program hazırlanır ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenir.

Şura Kararlarının yerel ölçekte etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve gelinen aşamaları değerlendirmek amacıyla Bakanlıkça bölgesel toplantılar düzenlenebilir. Bölgesel toplantılara ilişkin esas ve usuller Sekreterya tarafından belirlenir. Bölgesel toplantılar, yılda 3 toplantıyı aşmayacak şekilde düzenlenir ve her toplantıya katılacak katılımcıların sayısı 50 kişiden fazla olmayacak şekilde belirlenir.

Şura Sekreteryası

Madde 15 — Şuranın sekreterya hizmetleri Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

Şura Sekreteryasının Görevleri

Madde 16 — Şura Sekreteryasının görevleri şunlardır;

a) Şura üyelerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Şura gündeminin hazırlanmasına ilişkin olarak alt komitede görevlendirilecek Bakanlık personelini belirlemek ve Bakanın onayına sunmak,

c) Alt komite tarafından belirlenen gündem önerisi ile Şura tarihini Bakanın onayına sunmak,

d) Hazırlanan Şura gündemi ile dokümanının Şura üyelerine gönderilmesini sağlamak,

e) Şura gündemindeki konulara ilişkin olarak metinlerin hazırlanması ve komisyonların kurulmasına yardımcı olmak,

f) Kurulan komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşülmek üzere Şura toplantısına sunmak,

h) Şuranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

ı) Şura Kararlarının ve tebliğlerin yayımlanmasını sağlamak,

i) Şura Kararları ile ilgili uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek üzere alt komisyonlara iletmek,

j) Şura Kararlarının uygulanmasına ilişkin bölgesel toplantıları düzenlemek.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kaldırılan Hükümler

Madde 17 — Bu Yönetmelik ile 14/9/1991 tarihli ve 20991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 12/5/1993 tarihli ve 21579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev,Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Bakanlıkça belirlenen süre ve yönteme göre Çevre Durum Raporunu hazırlamak ve belirlenen sürede Bakanlığa göndermek,

n) Bakanlık birimlerince istenen raporları hazırlamak ve Bakanlığa göndermek,”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Konusu ve süresi Bakanlığın ilgili birimlerince belirlenen raporlar il müdürlüklerince geciktirilmeksizin ve aksatılmaksızın Bakanlığa gönderilir.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 28/4/1994 tarihli ve 21918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Teşekkül (TÜGSAŞ)

: Teşekkül Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarını,

b) Teşekkül Genel Müdürlüğü

: Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatını,

c) Bağlı Ortaklık

: 1) Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

2) Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 

3) Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Teftiş Kurulu

: Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Kurul Başkanı

: Teftiş Kurulu Başkanını,

f) Refakat Müfettişi

: TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Genel Müdürlük Müfettişlerini,

g) Müfettiş

: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanını, Genel Müdürlük Başmüfettişlerini ve Müfettişlerini,

h) Müfettiş Yardımcısı

: Resen teftiş ve tahkike yetkili veya yetkisiz Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılarını,

i) Büro Şefliği

: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,

j) Büro Şefliği Personeli

: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli Uzman, Şef, Yönetici Yardımcısı, Memur ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarında çalışanları,

k) Taşra Teşkilatı

: Bölge Müdürlüklerini,

l) Eleme Sınavı

: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak sınavı,

m) Giriş Sınavı

: TÜGSAŞ tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavları,

ifade eder.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonucunda KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda TÜGSAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının belirttiği şartları haiz olmak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Genel Müdürlük müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

Eleme Sınavına girişte aranacak şartların yanı sıra;

a) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

b) Genel Müdürlük Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak

gerekir.

(b) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavları kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınava katılmak isteyenler, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına Eleme Sınavı Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte; iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler.”

MADDE5 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir.”

“Sınav Kurulu, sınav sorularını sınav günü müştereken hazırlar.”

MADDE6 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teftişte esas amaç, denetlenen ünitenin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.”

Yürürlük

MADDE7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE8 — Bu Yönetmelik hükümlerini TÜGSAŞ Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türk Dişhekimleri Birliğinden :

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; çalışanlarını veya sigortalılarını, asgarî muayene ve tedavi ücret tarifesi çerçevesinde tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları ve verilen hizmetin denetimi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, çalışanlarını ve sigortalılarını tedavi ettirmek isteyen kurumları ve bu kurumlarla sözleşme yapan veya yapmak isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik : Türk Dişhekimleri Birliğini,

b) Oda : Dişhekimleri Odalarını,

c) Kurum : Özel ve kamuya ait banka, şirket, emekli yardım sandıkları, meslek odaları, her ne ad ve biçimde olursa olsun sağlık-hastalık sigortası yapan veya satan özel veya kamuya ait sigorta şirketleri ile personeli adına dışardan dişhekimliği hizmeti satın alan özel ve kamuya ait tüm kuruluşları, dernek ve vakıfları,

d) Özel Sağlık Kuruluşu: 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmî Gazete’te yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış olan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşlarını,

e) Kontrol Hekimi: Oda Yönetim Kurulu tarafından, bir asgarî ücret tarifesi dönemi için görevlendirilen ve kurum ile dişhekimi veya dişhekimi ile dişhekimliği hizmetinden faydalanan şahıslar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları veya şikayetleri inceleyen dişhekimlerini,

f) Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu: Oda Yönetim Kurulu tarafından bir asgarî ücret tarifesi dönemi için görevlendirilen ve kontrol hekimlerince düzenlenen rapor sonucuna vaki itirazlar üzerine anlaşmazlık veya şikayetleri yeniden inceleyen komisyonu,

g) Asgarî Ücret Tarifesi: 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen asgarî muayene ve tedavi ücret tarifesini,

h) Asgarî Ücret Tarifesi Dönemi: Asgarî ücret tarifesinin Resmî Gazete’de yayımından bir sonraki asgarî ücret tarifesinin yayımına kadar geçen süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelere ve Hizmetin Denetlenmesine İlişkin Hükümler

Sözleşmelerin Onaylanması ve Taahhütname

Madde 5 — Bu Yönetmelik çerçevesinde hizmet sunmak isteyen özel sağlık kuruluşları, Birlik tarafından hazırlanarak bütün odalara dağıtılan tip sözleşmeyi emsal almak suretiyle kurumlarla sözleşme yaptıktan sonra, sözleşmenin onayı için muayene ve müşterek muayenehanelerde dişhekimleri , poliklinik ve merkezlerde mesul müdürleri aracılığıyla üyesi oldukları Oda yönetim kurullarına başvururlar.

Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mevzuat ve Yönetmelik ile Birlik Genel Kurul kararlarına uygunluk bakımından inceleyip başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylarlar.

Dişhekimliği ile ilgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına aykırılığı tesbit edilen sözleşmeler, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar onaylanmaz.

Tip Sözleşme ve Taahhütname

Madde 6 — Bu Yönetmelik çerçevesinde kurumlarla ve bu kurumlarla anlaşmalı olarak çalışmak isteyen özel sağlık kuruluşları arasında yapılacak sözleşmelere esas olarak alınacak "tip sözleşme" metni Birlik tarafından hazırlanır. Anlaşmalı olarak çalışmak isteyen özel sağlık kuruluşları sözleşme hükümleri dışına çıkıldığının tesbiti halinde sözleşmesini fesh edeceğini belirten "fesih taahhütnamesini" odalara verir. Tip sözleşme metni ve özel sağlık kuruluşları tarafından odalara verilecek "fesih taahhütnamesi" örnekleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Birlik tarafından hazırlanarak bütün odalara gönderilir.

Sözleşmenin Geçersizliği ve Onaysız Çalışma Yasağı

Madde 7 — Kurumlar ile özel sağlık kuruluşları arasında yapılmış olan sözleşmeler, Oda yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış bir sözleşme olmaksızın anlaşmalı dişhekimliği yapmak yasaktır.

Duyuru

Madde 8 — Oda, her yıl asgarî ücret tarifesinin Resmî Gazete’de yayımını izleyen hafta içinde kurum ve kuruluşlara yeni asgarî ücret tarifesini gönderir.

Hizmetin Denetlenmesi

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında kurumlara anlaşmalı dişhekimliği hizmeti veren üyelerince uygulanan ağız ve diş tedavi işleri ile ilgili denetim görevi odaya aittir.

Özel sağlık kuruluşunun veya dişhekiminin kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davrandığı anlaşıldığında oda tarafından o dişhekimi veya mesul müdür hakkında re’sen soruşturma açılır.

Oda, anlaşmalı dişhekimliği hizmetleri ile ilgili anlaşmazlık ve şikayetleri öncelikle ele alıp, kontrol hekimlerine inceletir ve inceleme sonucunu en geç 15 gün içinde ilgililere bildirir.

Kontrol hekimi, incelemeyi 7 gün içinde tamamlayarak sonucu rapor halinde odaya iletir. Kontrol hekiminin inceleme sonucuna, tarafların kendilerine tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde itiraz etmeleri halinde, Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu şikayet konusu hakkında yeniden inceleme yapar.

Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve inceleme sonucunu 15 günde tamamlar ve raporunu oda yönetim kuruluna bildirir.

Kontrol Hekimliği ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu

Madde 10 — Oda yönetim kurulu, disiplin cezası almamış ve en az on yıllık dişhekimliği yapmış olan oda üyeleri arasından en az 5 kişiyi Kontrol Hekimi olarak belirler ve aynı şartları haiz 3 dişhekimini de Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyesi olarak atar. İtiraz Komisyonu için ayrıca bir yedek üye belirlenir.

Kontrol hekimleri ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyeleri, kendileri ile ilgili anlaşmazlık veya şikayet konularında inceleme yapamazlar. Oda ve Birlik organlarında görevli olanlar bu görevleri sona erinceye kadar, Kontrol Hekimi ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyesi olarak atanamazlar.

Kontrol hekimleri, İtiraz Komisyonunda görev alamazlar.

Kontrol Giderleri

Madde 11 — Kontrol hekimleri ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyelerine, belgeledikleri inceleme giderleri ile yaptıkları bu hizmetin karşılığı olarak, oda tarafından o yıl uygulanan asgarî ücret tarifesi üzerinden ödeme yapılır.

Oda tarafından re’sen yaptırılacak incelemeler hariç olmak üzere, kontrol hekimlerine ve Komisyon üyelerine bu görevleri sebebiyle yapılan ödemeler, şikayet veya anlaşmazlıkların incelenmesi sonucunda haksız çıkan taraftan, ayrıca bir karara gerek olmaksızın, oda yönetim kurulunca tahsil edilir.

Yaptırım

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan dişhekimleri hakkında, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu ve 20/5/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası verilir. Ayrıca, 3224 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 13 — 23/3/1991 tarihli ve 20823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce anlaşmalı dişhekimliği hizmeti veren dişhekimleri ile hizmetten faydalanan kurumlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerini Yönetmeliğe uygun hale getirirler ve onaylanmaları için ilgili dişhekimleri tarafından odaya başvurulur.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik ve Oda Yönetim Kurulları yürütür.

—— • ——

Harran Üniversitesinden :

Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 — 25/10/1999 tarihli ve 23857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programlarına kabul, kayıt ve intibakları “Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” esas alınarak, ilgili fakülte yönetim kurulunca düzenlenir.

Harran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Madde 1 —3/3/2001 tarihli ve 24335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 1. Maddesinde yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren (yayımı tarihi dahil) 15 (on beş) iş günü içerisinde” ibaresi “31/7/2001 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 —Bu Tebliğ 31/12/2001 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Artvin Valiliğinden :

Artvin İl Sınırları İçerisinde Bulunan Deniz ve Akarsularda Meydana Gelebilecek Kazaların Önlenmesine İlişkin Karar

Karar No : 1

Karar Tarihi : 31/5/2001

Madde 1 —Denizlerde, sahillerimizde veya akarsu ve göllerimizde yerel örf-adetler gereği yapılacak etkinliklerde, ulusal veya yerel nitelikteki kutlama, şenlik, yüzme/yelken yarışları gibi her türlü faaliyetler için, faaliyeti düzenleyen komiteler Valilikten en az 15 gün önce izin alacak, izinsiz yapılan faaliyetlere müsaade edilmeyecektir.

Madde 2 —Ulusal veya bölgesel nitelikteki faaliyetler dışında, bireysel nitelikteki etkinliklerde (Rafting vb.) izin, faaliyetin başlayacağı yer Merkez İlçe hudutları dahilinde ise Valilikten, diğer ilçelerin hudutları içerisinde ise Kaymakamlıklardan alınacaktır.

Madde 3 —Birinci madde gereğince izin verilmesine müteakiben İl Emniyet Müdürlüğünce, faaliyetin yapılacağı tarihten en az 7 gün önce; Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığına, deniz spor etkinlikleri ile denizlerimizde veya sahillerimizde yapılacak kutlama ve şenlik gibi faaliyetlerde gerekli emniyet tedbirlerini alabilmesini, can ve mal emniyetinin sağlanmasını temin etmek maksadıyla faks ve telefonla bilgi verilecektir.

Madde 4 —Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığında konuşlu bulunan Kıyı Sularda Emniyet Güvenlik ve Araştırma Kurtarma (KEGAK) Timinin arama-kurtarma faaliyetlerini yapabilmesi amacıyla, kıyı sularımızda kaza meydana geldiğini tespit eden veya haber alanlar, derhal en yakın güvenlik birimine doğrudan haber vereceklerdir.

Madde 5 —Denetimlerin eksiksiz yürütülebilmesi, meydana gelen olaylara süratle müdahale edilebilmesi, ihbarların en kısa sürede değerlendirilip sonuçlandırılabilmesi amacıyla, İlimize bağlı sahil Kaymakamlıklarınca ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek, özellikle 158 Sahil Güvenlik İhbar telefonunun mahalli yazılı veya görüntülü yayın organlarında sürekli yer almasını temin etmek amacıyla gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Madde 6 —Her türlü tedbire rağmen denizlerimizde, sahillerimizde veya akarsu ve göllerimizde herhangi bir olay meydana geldiğinde ilgili;

— Vali Yardımcısının Başkanlığında,

— Kazanın meydana geldiği yer İlçe Kaymakamı,

— Jandarma Komutanlığı temsilcisi,

— Emniyet Müdürlüğü temsilcisi,

— Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı temsilcisi (görev belgesine girdiğinde),

— Tarım Müdürlüğü temsilcisi,

— Liman Başkanı (gerektiği hallerde),

— İlgili Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı.

Kurul Başkanının uygun göreceği diğer görevlilerden bir inceleme kurulu teşkil edilecek, meydana gelen kazaların nedenleri incelenecek, bu tür olayların tekerrür etmemesi için alınacak tedbirler tespit edilecektir.

Madde 7 —Özellikle Çoruh Nehri boyunca, yoğun inşaat çalışmaları ve trafik akışı göz önünde bulundurularak, kazalarda nehre uçma ve boğulmaların önüne geçmek amacıyla Karayolları teşkilatınca bariyer çalışması başta olmak üzere diğer bütün tedbirler en kısa sürede tamamlanacak, meydana gelecek kazalarda 6 ncı maddede belirtilen İnceleme Kurulu bu hususların yerine getirilip getirilmediği konusunu öncelikle değerlendirecektir.

Madde 8 —Denize elverişlilik belgesi alma zorunluluğu olmayan, boyu 8 m, motor gücü 20 HP’den küçük tekneler için;

a) Sportif kürekli ve yelkenli teknelerde faal olarak en az 1 can simidi, kişi sayısı kadar can yeleği ile azami personel mevcudunun 3 kişi olması,

b) Motorlu kamarasız teknelerde faal olarak en az 1 can simidi, kişi sayısı kadar can yeleği, 1 adet yangın söndürme cihazı bulunması ve azami personel mevcudunun 4 kişi olması,

c) Motorlu kamaralı teknelerde faal olarak en az 1 can simidi, kişi sayısı kadar can yeleği, 1 adet yangın söndürme cihazı bulunması ve azami personel mevcudunun 5 kişi olması,

hükümlerine azami riayet gösterilecek, Liman Başkanlığı ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların yapacağı kontrollerde bu hususlara özellikle dikkat edilecektir.

Madde 9 —Bu Karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (Ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 10 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 —Bu Kararı Artvin Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı