Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Temmuz 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24450

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası  Andlaşma

2001/2578 Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/39-40 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/43-44 Sayılı Tebliğ

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ


 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2001/2578

27 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/5/2001 tarihli ve İEGY-I-1430 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi d/2 bendi uyarınca Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" adı ile bir merkez kurulmuştur.

Amaç ve Görevleri

Madde 2 — Merkezin amacı; Türk Gençliğini, milli, insani, manevi ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk İlkelerini yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek üzere Türk İnkılabı Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri, Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetler konularında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu maksatla,

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak,

b) Atatürk ve Türk İnkılabı Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak,

c) Yukarıda amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar, seminerler her türlü ilmi toplantılar düzenlemek,

d) Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak,

e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alış verişini ve ilmi dayanışmayı sağlamak.

Organlar

Madde 3 — Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır.

a) Başkan

b) Genel Kurul

c) Yönetim Kurulu

Başkan

Madde 4 — Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan kendisine Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri konusunda ders veren tarihçi öğretim elemanları arasından 3 yıl için bir yardımcı seçebilir. Başkanın görevi sona erince yardımcının görevide kendiliğinden sona erer.

Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı yürütme amiridir. Başkan yönetim kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Başkan geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder, yardımcısı yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir başkan atanır.

Genel Kurul

Madde 5 — Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından meydana gelir. Başkan yardımcısı kurulun tabii üyesidir.

Genel Kurula Merkez Başkanı Başkanlık eder.

Genel Kurul Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır. Yıllık çalışma planını görüşür Yönetim Kuruluna 3 üye seçer.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Başkan tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu, Araştırma ve Uygulama Merkezinin karar organıdır. Başkan tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Başkana yardımcı olur.

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin öğretim elemanı ve memurlar eliyle görülecek hizmet ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla karşılanır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Uludağ Üniversitesinden :

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde (UÜ) bir öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak yaz aylarında uygulanan "Yaz Öğretimi" programlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik UÜ'de "Yaz Öğretimi" yapılan tüm fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madesinin (c) bendi ve 14 üncü maddesinin (b) bendinin bir numaralı alt bendi Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar-Organlar-Nitelikler

Yaz Öğretiminin Amaçları

Madde 4 - a) Üniversitenin öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da, çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına olanak sağlamak,

c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrenci yığılmalarını gidererek, öğretimin verimini arttırmak,

d) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de UÜ'de açılacak dersleri alma olanağı vermek,

e) Ancak yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da UÜ'ye katkısını sağlamak,

f) Yan alan lisans ve çift alan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına olanak sağlamak,

g) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamaktır.

Yaz Öğretiminin İlkeleri

Madde 5 - Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az 10 iş günü sonra olacak şekilde, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dönemde yapılacak sınavlar hariç (7) yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Madde 6 - Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili bölüm veya programlarca en geç bahar yarıyılının ilk 10 iş günü içinde belirlenir. Yaz öğretimi, bu bilgiler esas alınarak ilgili fakülte ve yüksekokulların kurullarının önerileri doğrultusunda Senato onayından sonra öğrencilere duyurulur.

Madde 7 - Yaz öğretiminde ders alacak öğrenci, önkayıt işlemlerini bahar yarıyılı sınavlarının bitimini izleyen 5 iş günü içinde, kesin kayıt işlemlerini ise yaz öğretimi başlamadan önce, ilgili fakülte ve yüksekokul kurulunca belirlenen ve Üniversite Senatosunca onaylanan tarihler arasında tamamlar.

Madde 8 - Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 (on) kredi saatini aşmayacak şekilde açılan derslere yazılabilir. Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan öğrenciler, kayıtlı bulundukları yarıyılın, en çok iki üst yarıyılında açılan dersleri alabilirler.

Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

Bölüm veya programların öğretim planlarında yer alan zorunlu derslerin, verilmeleri gereken yarıyıllarda açılmayarak, yaz öğretimine ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 9 - Yaz öğretiminde öngörülen derslerin açılmasına ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürünün önerisi ile Üniversite Senatosu karar verir. Açılacak derslerin, ilgili fakülte ve yüksekokulda açılacak derslere ön kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı ile belirlenecek olan öğrencilerden toplanacak toplam katkı payı geliri ve Maliye Bakanlığının yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler için öğretim üyelerine ödenecek ücret ile ilgili talimatları gereği yapılacak ödeme gideri arasında bir denge kurulacak şekilde belirlenmesi gerekir. Bu dengenin kurulması için, programın müsaade ettiği ölçüde açılacak derslerde öğrenci sayısının çokluğu öncelik sırasını belirler. Ancak, açılacak derslerde öğrenci sayısı 10’dan az olamaz. Mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde Bitirme Ödevi, Bitirme Projesi gibi derslerde en az sayı şartı aranmaz.

Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler.

Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Uܒde yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik ve kredi saatleri aynı veya fazla olmak suretiyle yaz öğretimlerinde yer veren diğer üniversitelerden alabilirler. Üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Madde 10 - Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her yıl ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen kredi saat başına katkı payı öder.

Madde 11 - Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları dersi veren kurum tarafından UÜ Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Madde 12 - Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

Madde 13 - Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptlerde "Yaz Öğretimi" adı altında açılacak bir bölümde gösterilir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

Yaz öğretiminde açılan derslerin önceden alınıp alınmadığına bakılmaksızın, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80'ine devam etmek zorunludur.

Madde 14 – "UÜ Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği"nin azami öğrenim süreleri ile ilgili maddesi kapsamında ek öğrenim süresi hakkı elde eden öğrenciler, ek öğrenim süresi elde ettikleri ders ya da dersleri yaz öğretiminde alarak mezuniyet için gereken şartları sağlayabilirler. Yaz öğretiminde alınan derslerden dolayı ek öğrenim süresi hakkı kullanılmış sayılmaz.

İlgili bölüm veya programın tüm öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başaran ve mezuniyet için gereken 2.00 genel akademik not ortalamasını tutturamadıkları için mezun olamayan öğrenciler de yaz öğretimine katılarak gereken dersleri yeterli genel akademik not ortalaması ile tamamladıkları takdirde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

Güz ve/veya Bahar yarıyıllarına çeşitli nedenlerle kayıt yenilemeyen, uzaklaştırma cezası alan, UÜ Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin "İzinli Ayrılma" ile ilgili maddesi kapsamında işlem yapılan öğrenciler, haklarında uygulanan işlemin yaz öğretimin kayıt tarihlerine kadar sona ermiş olması şartına bağlı olarak yaz öğretiminden yararlanabilirler.

İlişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise, bu işlem iptal edilir.

Madde 15 - Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir.

Madde 16 - Bu Yönetmelikte bulunmayan ve öğretimle ilgili diğer hususlarda, UÜ Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 17 - 27 Nisan 2000 tarih 24032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı

— Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık % 72.35’tir.

— 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

Sayfa Başı