Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Temmuz 2001

PAZAR

Sayı : 24449

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/2575 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Arasında Yapılan İkili Anlaşmalara Halefiyetine İlişkin Teati Edilen Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Batı Avrupa Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 ve 26 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/53-54 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/54-55 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/55-56 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/56-57 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/57-58 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2001/58-59 Sayılı Tebliğ

— Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2001/2575

Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti arasında yapılan ikili anlaşmalara halefiyetine ilişkin 11 Nisan 2001 tarihinde Ljubljana’da teati edilen ekli Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/5/2001 tarihli ve KOGY-II-1368 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Baka

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

29 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10473

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Temmuz 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Haziran 2001

39-06-122-2001-480

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10473 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Temmuz 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/3/1994 tarih ve 21881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik, Batı Avrupa Programları ve İngilizce Öğretmenliği Programı hariç açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki tüm bölüm ve programları kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2/10/1997 tarih ve 23128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Başka yükseköğretim kurumlarından çeşitli şekillerde fakültelere geçiş yapan öğrencilerin, başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde; önceki yükseköğretim kurumundan almış oldukları notlar dikkate alınmaz."

Yürürlük

MADDE 4— Bu Yönetmeliğin 1 inci Maddesindeki Batı Avrupa Programlarına ilişkin hüküm 2001-2002 öğretim yılından itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/2/2001 tarih ve 24309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Örgün olarak verilen derslere, uygulama ve stajlara devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğu olan derslerde, Üniversite Senatosunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle de olsa yıllık % 10 ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yıl sonu ile bütünleme sınavlarına alınmaz.

Açıköğretim sisteminde verilen derslere devam zorunluluğu yoktur.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2000-2001 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Batı Avrupa Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin Batı Avrupa Programlarının öğretim ve sınavlarında uygulanacak kuralları belirlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte "fakülte"; İktisat, İşletme veya Açıköğretim Fakültesini ifade eder.

Öğretim Esasları

Madde 3 — Bu programlarda öğretim, ders geçme esasına dayalı olup, bu Yönetmelikle düzenlenen sistemle yürütülür.

Madde 4 — Dersler; teorik derslerden, uygulamalardan (Atölye, laboratuvar, staj, uygulama çalışmaları ve benzeri) ve uygulamalı derslerden oluşur. Dersler, yıl esasına göre düzenlenir.

Madde 5 — Dersler, açıköğretim sistemine göre yürütülür. Ancak gerekirse bazı dersler örgün veya iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak düzenlenebilir. Dersler, teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Fakülte Yönetim Kurulu, uygulamaların ve stajların nerede yapılacağına ilişkin esasları her yıl içinde karara bağlar.

Kayıt ve Kayıt Yenileme

Madde 6 — Öğrenciler, her öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulunun koyacağı genel ilkeler çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve süreler içerisinde kayıtlarını yaptırmak veya yenilemek zorundadır. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esasların tamamına uymayan veya katkı payı ile öğretim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmeleri için izleyen öğretim yılında kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

Madde 7 — Anadolu Üniversitesinde açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme Sınavına girerek bu sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırmaları halinde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinir ve yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemez.

Madde 8 — Seçmeli ders olmayan sınıflarda, kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda, derslere kayıt öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bir üst sınıftan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

Programdan kaldırılan derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tekrarlanacağına Fakülte Kurulu karar verir.

Başarısız olunulan seçmeli bir ders veya ders grubunun yerine başka bir seçmeli ders veya ders grubu Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde alınabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 9 — Uygulamalara, stajlara, örgün veya iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak verilen derslere devam zorunluluğu vardır. Bunlara devam esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle bile olsa, belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, bu ders veya uygulamalardan başarısız sayılır ve yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

Sınavlar

Madde 10 — Bu programlarda, her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, yıl boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Sınavlar yazılı ve sözlü olabilir. Yıl içi sınav ve değerlendirmelerin sayısı Fakülte Kurulunca belirlenir.

Madde 11 — Öğrenciler sınavlarda aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Öğrenciler, sınava girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınava giremez. Aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

b) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesinde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadır. Aksi takdirde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

c) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını geciktiren veya engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince salon tutanağında belirtilmesi koşuluyla Dekan tarafından geçersiz sayılır.

d) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları; sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanaklarına, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporlarına veya Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak, Dekan tarafından geçersiz sayılır. Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildir.

e) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usulüne uygun olarak işaretlemek zorundadır. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz.

f) Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınavdan önce sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilir. Aksi takdirde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Madde 12 — Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

Değerlendirme

Madde 13 — Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Yıl içi notları; ara sınavlara, kısa sınavlara, ödevlere ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Madde 14 — Her ders için yıl içi ve yıl sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 15 — Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Madde 16 — Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu

Katsayı

AA

4,0

AB

3,7

BA

3,3

BB

3,0

BC

2,7

CB

2,3

CC

2,0

CD

1,7

DC

1,3

DD

1,0

FF

0,0

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD, DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

Ayrıca aşağıdaki harf notları da kullanılabilir.

TR (Transfer) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrencinin geçiş yaptığı yıldan önceki derslerine verilir. TR notu genel not ortalamasına katılmaz.

DZ (Devamsız) notu, devam koşulu olan derslerde bu koşulu sağlamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. DZ notu, FF notu ile eşdeğerdir.

Madde 17 — Öğrencilerin başarı durumu "genel not ortalaması" (GNO) ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF, TR ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

Madde 18 — Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

Madde 19 — Son sınıf öğrencileri, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde bir dilekçe ile başvurarak üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden istediklerini, daha önce başarmış olsalar bile, tekrar alabilir. Bu öğrencilerin diplomaları kendilerine kesinlikle verilmez ve dilekçeleriyle birlikte iptal edilmek üzere dekanlığa gönderilir. Bu öğrenciler tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda son alınan not geçerli olur. Bu öğrencilere, tekrar derslerinde başarısız olmaları veya genel not ortalamalarını 2.00 nin altına düşürmeleri halinde, 18 inci madde uygulanır ve diplomaları ancak 22 nci maddedeki koşulları yeniden sağladıklarında verilir.

Diplomasını almış öğrenciler, diplomalarını geri vererek bu haktan yararlanmak isteseler bile, hiçbir şekilde bu haktan yararlanamaz.

Madde 20 — Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiçbir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

Öğrenim Süresi

Madde 21 — Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesindeki sürelerle kısıtlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişkileri kesilir veya mümkünse Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

Diploma

Madde 22 — Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Madde 23 — Mezuniyet notu diplomaya yazılmaz. Her mezuna diploma ile birlikte almış olduğu dersler ve başarı notlarını gösteren bir not durum belgesi verilir.

Kayıt Silme

Madde 24 — Öğrencilerin kaydı, aşağıdaki hallerde silinir:

a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

b) İki yıl üst üste kaydını yenilememesi,

c) Süreli programlardaki süreler sonunda öğrencinin mezun olamaması,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerin hakkında yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve Fakülte Yönetim Kurulunca incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması.

Kredi Transferi

Madde 25 — Öğrenciler, en çok son 10 akademik yıl içinde Anadolu Üniversitesinden alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır.

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Mutlak Sistemde

Kredili Sistemde

Not Aralığı

Harf Notu

84 - 100

AA 4,00

77 - 83

AB 3,70

71 - 76

BA 3,30

66 - 70

BB 3,00

61 - 65

BC 2,70

56 - 60

CB 2,30

50 - 55

CC 2,00

46 - 49

CD 1,70

40 - 45

DC 1,30

33 - 39

DD 1,00

0 - 32

FF 0,00

b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1) Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2) Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3) Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

Yatay Geçiş

Madde 26 — Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

Lisans Öğrenimine Hazırlık

Madde 27 — Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Öğrencinin bu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve her dersin notunun da en az DD olması gerekir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, kapsamındaki programlara kayıtlı olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakları yapılır ve daha önce alıp da başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürülür. Bu dönüşümden sonra her öğrencinin FF dışındaki harf notları dikkate alınarak genel not ortalaması hesaplanır ve öğrencilerden bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 13/8/1993 gün ve 21667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin değişik 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek ders sınavlarında alınan not; başarı notu olarak kabul edilir ve bu sınavlarda en az (60) altmış almak şarttır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 — Başarı notları (100) yüz üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması durumunda notun buçuk ve fazlaları bir üste tamamlanır. İstenildiğinde notlar ayrıca derecelerle de ifade edilir.

Not :

Derecesi :

Anlamı :

85-100

Pekiyi

Geçer

75-84

İyi

Geçer

60-74

Orta

Geçer

0-59

Zayıf

Geçmez”

 

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — 2001-2002 öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere mezun oluncaya kadar Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 19 uncu maddesinin (f) bendi ile 25 inci maddesinin eski şekli uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gaziantep Üniversitesinden :

Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 ve 26 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diğer koşulları yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 5 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine “Yüksek Lisans Diploması” verilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kredili derslerini ve dönem projelerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencisine “Yüksek Lisans Diploması” verilir.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Madde 1 — 6/8/1999 tarihli ve 23778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 10 uncu maddesinin (Vakıfların menkul mallarının değiştirilmesinde) fıkrasına (c) ve (d) bentleri eklenmiştir.

"c) Vakıfların şirket kurması ile ilgili olarak;

Vakıfların şirket kurma taleplerinde; vakıf tarafından, senetlerinde şirket kurabileceğine dair bir hükmün bulunması, bu iş için tahsis edilecek malvarlığının, vakfın diğer amaçlarının yerine getirilmesine engel teşkil etmemesi şartları aranır. Bu hususlarla birlikte, şirket kurulmasına ait vakfın yetkili organına ait karar sureti, kurulacak şirkete tahsis edilecek malvarlığının cinsi ve miktarını (gayrimenkul ise ekspertiz raporunu) belirten bilgi ve belgeler, bölge müdürlükleri vasıtasıyla Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Vakıflar Meclisi’nin olumlu kararını müteakip, şirket kurma iş ve işlemleri yapılır.

d) Vakıfların iktisadi işletme kurması ile ilgili olarak;

Vakıfların iktisadi işletme kurma taleplerinde; vakıf tarafından, senetlerinde iktisadi işletme kurabileceğine dair bir hükmün bulunması, bu iş için tahsis edilecek malvarlığının, vakfın diğer amaçlarının yerine getirilmesine engel teşkil etmemesi şartları aranır. Bu hususlarla birlikte, iktisadi işletme kurulması ile ilgili olarak vakfın yetkili organına ait karar sureti, kurulacak iktisadi işletmeye tahsis edilecek malvarlığının cinsi ve miktarını belirten bilgi ve belgelerle birlikte, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznini müteakip, iktisadi işletme kurma iş ve işlemleri gerçekleştirilir."

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 Sayfa Başı