Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Haziran 2001

CUMA

Sayı : 24447

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2001/2574 Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2553 Çeşitli Üniversite Rektörlüklerine Bağlı Yeni Birimler Kurulması ile Kurulmuş Bulunan Bazı Birimlerde İsim ve Bağlantı Değişikliği Yapılmasına İlişkin Karar

 

Atama Kararı

2001/2621 Kocaeli Valisi İ. Kemal ÖNAL'ın Emniyet Genel Müdürü (Vali) Kadrosuna Atanması Hakkında Karar

 

Yönetmelik

2001/2505 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Anastatüler

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Anastatüsü

— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Anastatüsü

— Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Anastatüsü

 

Tebliğler

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 83)

— İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Genel Tebliği (Sıra No: 1)

— Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Değişik 12 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 1996/50 (4141 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/37 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/346 (4638 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/6-1 Sayılı Kararı


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Tüzük

Karar Sayısı : 2001/2574

Ekli “Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun değişik 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tüzük

Madde 1 — 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün değişik 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F) Okullardaki Bayrak töreninde Bayrağı çeken veya indiren kişi çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Öğretmenler, öğrenciler ve okuldaki diğer kamu görevlileri törene başları açık olarak saygı duruşu ile katılırlar. Varsa bando eşliğinde, yoksa boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir.”

Madde 2 — Danıştay tarafından incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2553

Çeşitli üniversite rektörlüklerine bağlı yeni birimler kurulması ile kurulmuş bulunan bazı birimlerde isim ve bağlantı değişikliği yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/4/2001 tarihli ve 11091 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un değişik ek 30 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

2/5/2001 Tarihli ve 2001/2553 sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak İletişim Fakültesi ile Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur.

Madde 2 — Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne bağlı Ev Ekonomisi Yüksek- okulu’nun bağlantısı iptal edilerek, doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır.

Madde 3 —Beykent Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Mimarlık Fakültesi’nin adı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Madde 4 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bağlantısı iptal edilerek, adı geçen Fakülte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

Madde 5 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2621

Kocaeli Valisi İ. Kemal ÖNAL’ın Emniyet Genel Müdürü (Vali) kadrosuna atanması; İçişleri Bakanlığı’nın 21/6/2001 tarihli ve 960 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

M. YILMAZ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. A. ÇAY

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Karar Sayısı : 2001/2505

Ekli “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 24/4/2001 tarihli ve 1434 sayılı yazısı üzerine, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Madde 1 — 11/6/1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (16) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16) Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması: Uygulama alanlarında ülkesel ve bölgesel planlara uygun olarak çevre kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak için toprak, su, iklim ve çevre verileri ile tarımsal üretim ve tarımsal potansiyel dikkate alınarak hazırlanan tarımsal alan ile tarım dışı alanların belirlendiği planlardır.”

Madde 2 —Aynı Yönetmeliğin Sekizinci Bölümünün başlığı “TarımsalArazi Kullanım Planlaması” olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 —Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TarımsalArazi Kullanım Planlaması Tespiti

Madde 51 — Tarımsal Arazi Kullanım Planı harita ve rapordan oluşur. Toprağın derinliği, eğimi, taşlılığı, konumu gibi arazi faktörleri ile yapılacak tarımsal faaliyetlerin özellikleri göz önüne alınarak tarımsal alanlar mevcut ve potansiyel arz eden tarımsal arazi kullanımları için ayrı ayrı değerlendirilerek sonuç alternatifli olarak harita şeklinde verilir. Bu işlemler rapor kısmında açıklanır. Değerlendirme sonucunda tarımsal faaliyetlere uygun olmayan alanlar tarım dışı amaçla kullanılmak üzere haritada gösterilir.

Tarımsal Arazi Kullanım Planlamasının yapım ve uygulanmasına ilişkin işlemler teknik talimatla düzenlenir.”

Madde 4 —Bu Yönetmelik 2/5/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Anastatüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Anastatüsü

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Anastatü’nün amacı; 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (İletim A.Ş.) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak ve İşletmeleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2 — Bu Anastatü’ de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları: İlgili bağlantı ve sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmaları,

Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: ilgili bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dahil edilerek Teşekküle doğrudan ödenecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı Bağlantı fiyatları açısından şebeke yatırım maliyetlerini kapsamayan ve bağlantı yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlı olan fiyatları, hükümleri ve şartları içeren tarifeleri,

Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Dağıtım Tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekedir.

Dağıtım Yönetmeliği: Dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişilerin görüşleri alınmak suretiyle TEDAŞ tarafından hazırlanarak dağıtım lisansları hükümleri uyarınca dağıtım şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği: Teşekkül tarafından hazırlananan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca piyasada faaliyet gösteren taraflar arasındaki anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite alım-satımının gerçek zamanlı dengelenmesi ve mali uzlaştırmanın gerçekleştirilmesi ile ilgili ayrıntılı usul ve esasları belirleyen kuralları,

DPT: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

Elektrik Piyasası Kanunu (EPK): 20.2.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunudur.

Hazine Müsteşarlığı: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere K.H. K. ye göre kurulan İktisadi Devlet Teşekkülü yapısında Kamu İktisadi Teşebbüsünü,

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

İletim Ek Ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,

İletim Kontrol Anlaşmaları: Teşekkül ile özel direkt iletim hatlarının mülkiyet sahibi ya da işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi arasında, özel hukuk hükümlerine göre yapılan ikili anlaşmaları,

İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

İletim Tarifesi: Teşekkül tarafından hazırlanarak, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak olan ve kapsamında Teşekkülün yapacağı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretlerinin de yer aldığı fiyatları, hükümleri ve şartları,

İletim Tesisi: Üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesislerin tümünü,

İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten tesis ve diğer birimlerini,

İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları Anonim Şirketleri,

K.H.K.: 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri,

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Lisans:Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izni,

Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğunu,

Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Otoprodüktör Grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Perakende Satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

Perakende Satış Hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri,

Perakende Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Teşekkül bünyesinde teşkil edilecek Merkezi,

Serbest Tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

Serbest Olmayan Tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

Şebeke Yönetmeliği: Teşekkül tarafından hazırlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca Teşekkül ile iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

TEAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini.

Tedarikçi: Tüketicilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlü olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketlerini,

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumunu,

Tesis: Elektrik enerjisi üretimi veya iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

Teşekkül : TEAŞ’dan oluşturulan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini (İletim AŞ),

Ticaret A.Ş. : TEAŞ’dan oluşturulan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

Toptan Satış: Elektriğin tekrar satış için satışını,

Toptan Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

Tüzel Kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, Perakende Satış Hizmeti, ithalatı, ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel hukuk tüzel kişilerini,

Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallarında elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

Üretim A.Ş.: TEAŞ’dan oluşturulan Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

Üretim Kapasite Projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu, Teşekkül tarafından gerçekleştirilen elektrik enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesinin tahminini,

Üretim Şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Üretim Tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerini,

Yan Hizmetler Anlaşması: İletim sistemine bağlı tüm taraflar ile Teşekkül arasında, yan hizmetlerin sağlanmasına ilişkin anlaşmaları,

Yan Hizmetler: Yan Hizmetler Anlaşmaları hükümleri uyarınca iletim sistemine bağlı Üretim Şirketleri, Dağıtım Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör Grupları ya da tüketiciler tarafından sağlanacak olan ve Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan hizmetleri,

YPK: Yüksek Planlama Kurulu'nu,

ifade eder.

Hukuki Bünye

Madde 3 —

1. Bu Anastatü ile teşkil olunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Teşekkül) tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

2. Teşekkül EPK, K.H.K., ve bu Anastatü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabiidir.

3. Teşekkül Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.

4. Teşekkülün merkezi Ankara' dadır. Teşekkülün merkezi YPK kararı ile değiştirilir.

5. Teşekkülün Sermayesi 150.000.000.000.000.-TL olup tamamı devlete aittir. Teşekkülün sermayesi , Bakanlığın teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilir.

6. Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları

Madde 4 — Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan bu Teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

1 - Tüm iletim tesislerini devralmak, mülkiyetindeki tesislerde tüm iletim faaliyetlerini yürütmek,

2 - Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,

3 - Elektrik iletimi ve yük dağıtımı ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karlılık ilkelerine göre Teşekkül bünyesinde gerçekleştirmek üzere, kurulması öngörülen yeni iletim tesislerinin etüd ve planlamasını yapmak, buna bağlı olarak gerekli tesislerin yatırım programına alınarak, yapılmasını sağlamak, mevcut ve kurulacak tesisleri işletmek, bakım-onarım ve rehabilitasyonunu yapmak ve gerektiğinde bu fonksiyonlarını yerine getirmek üzere hizmet satın almak,

4 - Ülkenin teknik ve sosyoekonomik gelişim verilerine dayanılarak hazırlanan elektrik enerjisi talep tahminlerini esas alarak ve dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminlerini de değerlendirerek üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak ve Kurul onayına sunmak.

5 - Elektrik iletim tesislerinin yapılmasında ve işletilmesinde diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

6 - Elektriğin iletimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin planlama, proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla çevreyi korumak üzere gerekli önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak,

7 - İletim tesislerinin yapılması, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden tedarik etmek veya yurt dışından ithal veya ihraç etmek,

8 - İletim faaliyeti ile ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinelerin kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek,

9 - Elektrik iletim sisteminin tesis ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek,

10 - Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak veya iletişim altyapısını ve işletme artılarını değerlendirmek üzere Bağlı Ortaklıklar tesis etmek ve devralmak, iştiraklerde bulunmak, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde Teşekkül faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili Yönetmelik çerçevesinde talep halinde mal ve hizmet satışı yapmak,

11 - İletim sistemine bağlı tüm kamu ve özel tüzel kişiler, Ticaret A.Ş. ve Serbest Tüketiciler ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları; üretim ve dağıtım kamu ve özel tüzel kişiler ile Yan Hizmet Anlaşmaları yapmak,

12 - İletim Tarifesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifelerini hazırlamak, gerektiğinde revize etmek,

13 - Eşitler arasında fark gözetmeksizin, bir Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi uyarınca bağlantı hizmeti ve ilgili hizmetleri; bir İletim Tarifesi uyarınca iletim ve ilgili hizmetleri, Şebeke Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sunmak,

14 - Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi ile İletim Tarifesinde belirlenen ücretleri tahsil etmek ve bu ücretlerin ödenmemesi halinde bu konuya ilişkin gerekli önlemleri almak, Kurul tarafından belirlenen iletim ek ücretini tahsil ederek Kuruma ödemek,

15 - Teşekkül ile Üretim Şirketleri, Dağıtım Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör Grupları ve Serbest Tüketiciler arasında yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları ile yan hizmetler almak,

16 - Tüm iletim tesislerini işletmek, sistem yük dağıtım ve frekans kontrolü yapmak, sistem kontrolü sağlamak, gerçek-zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları ile yan hizmetleri sağlamak,

17- Enterkonnekte sistem için teknik ve işletme standartlarını belirleyecek olan Şebeke Yönetmeliğini ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini hazırlamak ve uygulamak üzere gerekli altyapıyı ve örgütlenmeyi oluşturmak, gerek görüldüğünde Şebeke Yönetmeliğini inceleyerek gerekli revizyonları yapmak ve uygulamak,

18 - Şebeke Yönetmeliği prosedürleri uyarınca, Şebeke Yönetmeliğine uyulup uyulmadığını denetlemek,

19 - İletim sistemi gelişim planlaması sürecinde, üretim ve dağıtım planlamalarını dikkate alarak ve sektörde ilgili özel ve kamu tüzel kişileriyle işbirliği ve gerekli koordinasyonu yaparak iletim yatırım programı hazırlamak,

20 - Bakanlığın uluslararası enterkonneksiyonlarla ilgili politikaları doğrultusunda, uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapmak ve uygulamak.

21 - Şebekenin teknik standartlarını geliştirmek, uygulamak ve bu standartlara uygunluğunu izlemek,

22 - İlgili taraflarca sağlanacak sıralamaya dayanarak, gerçek zamanlı iletim kısıtlarına ve bir dizi ekonomik ve teknik yük dağıtım kurallarına uygun olarak yük dağıtımını gerçekleştirmek suretiyle sistemi işletmek ve gerekli bilgileri ilgili taraflara vermek,

23 - Sistem kontrolü ve işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü iletişim, bilişim ve kontrol altyapısının sağlanması ile, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği için gereken alt yapıyı kurmak ve bu yönetmelik uyarınca uygulamayı yapmak ve bu kapsamda mali uzlaştırma sistemininin çalıştırılmasını sağlamak,

24 - Piyasanın gelişimine bağlı olarak Kurul kararı doğrultusunda yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapıyı geliştirmek ve uygulamak,

25 - Sistem yük dağıtımını desteklemek için kısa vadeli yük tahminleri yapmak ve sıcak yedekleri gerektiği şekilde programlamak,

26 - Gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve gerekli olduğunda acil durum eylemlerinde bulunmak,

27 - İletim Sistemi kullanıcıları ile birlikte iletim şebekelerine göre koordine edilmiş şebeke bakım takvimini hazırlamak,

28 - Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri hakları tasarruf etmek,

29 - TEAŞ’ın, Teşekkülü ilgilendiren mevcut uluslararası konularda ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak,

30 - İletim sisteminin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunması amacıyla, İletim Şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve piyasada üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile lisansları kapsamındaki müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt iletim hattı tesisi için iletim kontrol anlaşmaları yapmak,

31 - Teşekkül faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli kamulaştırma, mülkiyetin dışındaki ayni haklar ve kiralamayı EPK çerçevesinde gerçekleştirmek,

32 - Teşekkül faaliyet alanına giren konularda yurtdışına hizmet ihraç etmek,

33 - Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak,

Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya, Merkez ve Taşra birimleri (Müessese, Bölge, Bağlı Ortaklık, İştirak, İşletme ve diğer birimleri) eliyle yerine getirir.

 

İKİNCİ KISIM

Teşekkül

Teşekkülün Organları

Madde 5 — Teşekkülün Organları; Yönetim Kurulu ve Gene1 Müdürlüktür.

Teşekkül Yönetim Kurulu

Madde 6 —

1. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

2. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

4. Genel müdürün bulunamadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Teşekkül Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 7 —

1 - Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

2 - Yönetim Kurulu, Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve her halukarda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

3 - Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf, salt çoğunluğu sağlamış sayılır.

4 - Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oy kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

5 - Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

6 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine K.H.K. de yazılı usulle başkaları atanır.

7 - Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

8 - Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

9 - Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

Teşekkül Genel Müdürlüğü

Madde 8 — Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Teşekkül Genel Müdürü

Madde 9 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri, bu iznin alınmasından sonra yapılır.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları

Madde 10 —

1 - Teşekkül Genel Müdür yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

2 - Teşekkülün, faaliyet konusuna uygun ikisi teknik, biri idari-mali nitelikli olmak üzere, üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

3 - Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

4 - Teşekkül Genel Müdür Yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.

Teşekkül Birimleri

Madde 11 —

1 - K.H.K. ve bu Anastatü hükümleri dairesinde Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Genel Müdür Yardımcılarından sonra birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.

2 - Teşekkül'ün diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Teşekkül Genel Müdürünün onayı ile olur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

 

Müesseselerin Kurulması ve Nitelikleri

Madde 12 —

1 - Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında K.H.K. hükümleri uygulanır.

2 - Müesseselerin kurulması, kaldırılması statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer Müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Bu kararlarda amaç ve ölçü tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatırım kaynağı yaratmaktır.

Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler

Madde 13 —

1 - Bağlı Ortaklıkların kuruluşu, Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, Yönetim Kurulunun ibrası ve diğer konularda K.H.K. ve Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2 - Özel kesim; Bağlı Ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise Yönetim Kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. Ana teşekkülü temsilen Bağlı Ortaklıklara atanacak Yönetim Kurulu Üyeleriyle denetçilerinin en az biri ana teşekkül çalışanları arasından seçilir.

3 - Bağlı Ortaklık Genel Müdürü hariç Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir Bağlı Ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

4 - Teşekkülü temsilen, kurucu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

5 - Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

6 - Bağlı Ortaklık Genel Müdürü, Teşekkül ve Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Bağlı Ortaklık, Teşekkül Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere Uygulanacak Hükümler

Madde 14 —

1 - İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda K.H.K. bu Anastatü ile şirket Anastatüsü ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

2 - Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklara ait iştiraklerin Yönetim Kurullarında, Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları temsilen her %15 hisse için Teşekkül'de görevli en az bir üye bulundurulur. K.H.K.nin Geçici 2. Maddesi hükümleri saklıdır.

3 - Teşekkülün veya Bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakinde hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi

Madde 15 — Teşekkül temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

 

Madde 16 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında K.H.K. hükümleri uygulanır.

Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Teşekkül Bağlı Ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını KHK hükümlerine göre hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına sunar.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanır.

Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

Teşekkül, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili kuruluşlara gönderir.

Teşekkül; Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Personele ilişkin Hükümler

Madde 17 — Teşekkül ve Bağlı Ortaklık personelinin; istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu üyesi, denetçi ve Tasfiye Kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanır.

Teşekkül ile Ticaret A.Ş., Üretim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. arasındaki ilişkileri Düzenleyen Hükümler

Madde 18 — Teşekkül ile TEDAŞ, Ticaret A.Ş. ve Üretim A.Ş. arasındaki mali, idari ve teknik konularda ilişkiler teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Bakanlıkca verilecek karar geçerlidir.

Teşekkül ile Üretim A.Ş, Ticaret A.Ş. ve TEDAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 19 — 26/1/1994 tarih 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Anastatüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Dönemine Ait Hükümler

Madde 20 —

1 - Teşekkülün amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak TEAŞ’ın taraf olduğu dava ve icra takipleri, Anastatüsünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni kurulan Teşekkül tarafından yürütülür.

2 - Bu Anastatü gereğince bağlantıları veya unvanları değiştirilen, devredilen Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin unvan değişikliği Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar yönünden eski Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin devamı addolunur.

3 - Teşekkül ve bağlı ortaklıkların, bu Anastatü hükümlerine göre intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemlerle Teşekkül ile Üretim A.Ş., Ticaret A.Ş. ve TEAŞ arasında devredilecek veya devir alınacak menkul ve gayrı menkuller ile fikri ve ticari hakların devri ve devir alınması işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

4 - 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararname eki Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak bilanço değerleri üzerinden Teşekküle devir işlemleri yapılır.

5 - TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan tüm sözleşmeler ve anlaşmaların; Teşekkülün amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olanları Teşekkül tarafından üstlenilir. Birden fazla kuruluşu ilgilendiren sözleşmelerde ise, Teşekkülü ilgilendiren hükümlere ait hak ve yükümlülükler üstlenilir.

6 - TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan iç ve dış ikraz anlaşmalarından Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini ilgilendiren konulara ait ana para, faiz, kur farkı ve benzeri ödemeler Teşekkül tarafından üstlenilir.

7 - TEK/TEAŞ 'ın mevcut ve bu Anastatüye aykırı olmayan yönetmelikleri, sirkülerleri, genelgeleri ve Yönetim Kurulu kararları usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.

8 - 5/2/2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ’ın Genel Müdürlük personeli ile taşrada müşterek hizmet veren personel ve birimlerin dağılımı, durumu, Üretim A.Ş., İletim A.Ş. ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenecek protokoller ile Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde tamamlanarak kesinleştirilir. Bu süre içerisinde ayırıma tabi tutulan personelin üç ayrı kuruluş arasındaki nakilleri, ilgili kısıtlamalara bakılmaksızın protokoller ile sonuçlandırılır. Genel Müdürlük personeli ile protokoldeki ayırıma tabi müşterek personelin atanmasında Başbakanlığın 13/1/1999 tarih ve 99/9 sayılı genelgesi Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile uygulanmaz.

9 - 5/2/2001 tarih 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla TEAŞ’ın menkul, gayrı menkul, araç, gereç ve malzeme dağıtımında Üretim A.Ş., İletim A.Ş., ve Ticaret A.Ş.’yi doğrudan ilgilendirenlerin dışında müşterek kullanılanların dağılımı, düzenlenecek protokoller ile en geç altı ay içinde tamamlanarak sonuçlandırılır. Uyuşmazlık halinde Bakanlık kararına uyulur.

10 - İletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen Şebeke Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar TEAŞ’ın bu konularda yürürlükteki kuralları geçerli olacaktır.

11 - Teşekkülün gelirini sağlamak üzere ilgili taraflarla yapılacak anlaşmalar yürürlüğe girinceye kadar Teşekkülün faaliyetlerini idame ettirebilmesi için; 2001 yılında Teşekkül TEAŞ’ın Yatırım Programı ve işletme bütçesindeki iletim faaliyetlerine düşen payı oranındaki nakit bedeli ile devir sonrası gelecek iç ve dış borçlarını faizleri ve diğer masraflarıyla birlikte, 2002 yılı ve sonrası için ise Tarifeler onaylanıp, yürürlüğe girinceye kadar, Teşekkülün onaylanmış bütçesine göre Ticaret AŞ’den fatura karşılığı alacaktır.

TEAŞ’ın mevcut bilanço zararları Teşekkülün devir bilançosunda belirlenmiş zarara göre devredilir ve bu zararlar Teşekkül tarafından indirime tabi tutulur.

K.H.K.'nin Uygulanması

Madde 21 — Bu Anastatüde bulunmayan hususlarda K.H.K. hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Anastatü, Yönetim Kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Anastatüsü

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Anastatünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Elektrik Üretim A.Ş. (Üretim A.Ş.) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü’nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak ve İşletmeleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2 — Bu Anastatü’de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları: İlgili bağlantı ve sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmaları,

Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: İlgili bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dahil edilerek İletim A.Ş.’ye veya bir Dağıtım Şirketine doğrudan ödenecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı Bağlantı fiyatları açısından şebeke yatırım maliyetlerini kapsamayan ve bağlantı yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlı olan fiyatları, hükümleri ve şartları içeren tarifeleri,

Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Dağıtım Tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,

Dağıtım Yönetmeliği: Dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişilerin görüşleri alınmak suretiyle TEDAŞ tarafından hazırlanarak dağıtım lisansları hükümleri uyarınca dağıtım şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği: İletim A.Ş. tarafından hazırlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca piyasada faaliyet gösteren taraflar arasındaki anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite alım-satımının gerçek zamanlı dengelenmesi ve mali uzlaştırmanın gerçekleştirilmesi ile ilgili ayrıntılı usul ve esasları belirleyen kuralları,

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

Elektrik Piyasası Kanunu (EPK): 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

Enerji Satış Anlaşması: Teşekkülün elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini satmak için Tüzel Kişiler ve/veya Serbest Tüketiciler ile yapacağı anlaşmaları veya ikili anlaşmaları,

Hazine Müsteşarlığı: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

İkili Anlaşmalar: Teşekkül ile gerçek ve tüzel kişiler arasında elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair özel hukuk hükümlerine tabi ticari anlaşmaları,

İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere K.H.K. ye göre kurulan İktisadi Devlet Teşekkülü yapısında Kamu İktisadi Teşebbüsünü,

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

İletim A.Ş.: TEAŞ'dan oluşturulan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

İletim Tarifesi: İletim A.Ş. tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları,

İletim Tesisi: Üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,

İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten tesis ve diğer birimlerini,

İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları Anonim Şirketleri,

K.H.K.: 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişikliklerini,

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izni,

Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğunu,

Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Otoprodüktör Grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Perakende Satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

Perakende Satış Hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri,

Perakende Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

Serbest Tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

Serbest Olmayan Tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

Şebeke Yönetmeliği: İletim A.Ş. tarafından hazırlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca İletim A.Ş. ile iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

TEAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,

Tedarikçi: Tüketicilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlü olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketlerini,

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumunu,

Tesis: Elektrik enerjisi üretimi veya iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

Teşekkül: TEAŞ’dan oluşturulan Elektrik Üretim Anonim Şirketini (Üretim AŞ),

Ticaret A.Ş. : TEAŞ’dan oluşturulan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

Toptan Satış: Elektriğin tekrar satış için satışını,

Toptan Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

Tüzel Kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, Perakende Satış Hizmeti, ithalatı, ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel hukuk tüzel kişilerini,

Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallarında elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

Üretim Kapasite Projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak, İletim A.Ş. tarafından yapılan, elektrik enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesinin tahminini,

Üretim Şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Üretim Tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

Yan Hizmetler Anlaşması: İletim sistemine bağlı tüm taraflar ile İletim A.Ş. arasında, Şebeke Yönetmeliği ve Dağıtım Sistemine bağlı tüm taraflar ile Dağıtım Şirketleri arasında Dağıtım Yönetmeliği hükümleri uyarınca yan hizmetlerin sağlanmasına ilişkin anlaşmaları,

Yan Hizmetler: Yan Hizmetler Anlaşmaları hükümleri uyarınca İletim Sistemi veya Dağıtım Sistemine bağlı Üretim Şirketleri, Dağıtım Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör Grupları ya da tüketiciler tarafından sağlanacak olan ve Şebeke Yönetmeliği veya Dağıtım Yönetmeliğinde tanımlanan hizmetleri,

YPK: Yüksek Planlama Kurulu'nu,

ifade eder.

Hukuki Bünye

Madde 3 —

1 . Bu Anastatü ile teşkil olunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Teşekkül), Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

2 . Teşekkül EPK, K.H.K. ve bu Anastatü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

3 . Teşekkül Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.

4 . Teşekkülün merkezi Ankara'dadır. Teşekkülün merkezi YPK kararı ile değiştirilir.

5 . Teşekkülün Sermayesi 400.000.000.000.000.-TL olup tamamı devlete aittir. Teşekkülün sermayesi, Bakanlığın teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilir.

6 . Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları

Madde 4 — Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan bu Teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

1 - Elektrik üretimi ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karlılık ilkelerine göre Teşekkül bünyesinde gerçekleştirmek üzere, TEAŞ ve ilgili mevzuat gereğince DSİ bünyesindeki ve Bakanlık tarafından devir alınması kararlaştırılan üretim tesislerini devralmak, devir sözleşmeleri ile özel sektöre devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla işletmek veya işlettirmek, gerektiğinde sistemden çıkarmak, özel sektör üretim yatırımları dikkate alınmak suretiyle, Kurul onaylı üretim kapasite projeksiyonu çerçevesinde, kamu tarafından kurulması öngörülen yeni üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek, özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere işletme hakkı devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerinin ve bunlara yapılacak ilave ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza etmek, ilgili mevzuat çerçevesinde özelleştirilmesine karar verilen tesislerin veya iştirak hisselerinin EPK’da öngörülen şartlarla devrini yapmak,

2 - Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,

3 - Elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu konulara ilişkin hizmet almak,

4 - Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli işletme planlamasını yapmak,

5 - Elektrik üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla çevreyi korumak üzere gerekli önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak,

6 - Üretim tesislerinin yapılması, bakımı ve onarımı, rehabilitasyonu, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden tedarik etmek ve yurt dışından ithal ve/veya ihraç etmek,

7 - Faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makine kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek,

8 - Elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek,

9 - Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrı menkullerle her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek,

10 - Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak veya işletme artıları üzerinde tasarrufta bulunmak ve bunları değerlendirmek üzere Bağlı Ortaklıklar tesis etmek ve devralmak, iştiraklerde bulunmak,

11 - Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde Teşekkül faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili yönetmelik çerçevesinde talep halinde mal ve hizmet satışı yapmak,

12 - Gerektiğinde santrallerin enerji üretiminde kullanılan veya kullanılacak olan yakıt ve diğer hammadde sahalarını işletmek veya işlettirmek,

13 - Teşekkülü ilgilendiren, TEAŞ’ın uluslararası konulardaki mevcut ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak,

14 - İletim A.Ş. ile Bağlantı ve Sistem Kullanım ve Yan Hizmetler Anlaşmaları yapmak,

15 - Şebeke Yönetmeliği ve Dağıtım Yönetmeliği hükümlerini uygulamak,

16 - Üretim faaliyetlerini Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen işletme standartları uyarınca İletim A.Ş.’nin merkezi ve bölgesel yük dağıtım ve diğer talimatlarına göre gerçekleştirmek, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, temiz ve düşük maliyetli üretimi için İletim A.Ş. ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almak,

17 - İletim A.Ş. ve Ticaret A.Ş.’nin görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı, santraller ile ilgili, tüm teknik ve ekonomik bilgileri vermek,

18 - 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve Kurulca belirlenen bir dönem boyunca, üretttiği elektrik enerjisini Ticaret A.Ş.’ye satmak,

19 - Kurulca belirlenen dönemin sona ermesinden sonra tüzel kişiler ve/veya Serbest Tüketiciler ile Enerji Satış Anlaşmaları imzalamak ve yürütmek,

20 - Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya, Merkez ve Taşra birimleri (Müessese, Bölge, Bağlı Ortaklık, İştirak, İşletme ve diğer birimleri) veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getirir.

İKİNCİ KISIM

Teşekkül

Teşekkülün Organları

Madde 5 — Teşekkülün Organları; Yönetim Kurulu ve Gene1 Müdürlüktür.

Teşekkül Yönetim Kurulu

Madde 6 —

1. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

2. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

4. Genel müdürün bulunamadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Teşekkül Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 7 —

1 - Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri de önerge verebilir ve bu önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

2 - Yönetim Kurulu Teşekkül'ün işleri gerektirdikçe ve herhalukarda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

3 - Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.

4 - Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oy kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

5 - Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

6 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantısından önce Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine K.H.K. de yazılı usulle başkaları atanır.

7 - Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

8 - Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

9 - Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

Teşekkül Genel Müdürlüğü

Madde 8 — Teşekkül Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Teşekkül Genel Müdürü

Madde 9 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları

Madde 10 —

1 - Teşekkül Genel Müdür yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

2 - Teşekkülün, faaliyet konusuna uygun ikisi teknik, biri idari-mali nitelikli olmak üzere, üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

3 - Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

4 - Teşekkül Genel Müdür Yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.

Teşekkül Birimleri

Madde 11 —

1 - K.H.K. ve bu Anastatü hükümleri dairesinde Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Genel Müdür Yardımcılarından sonra birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.

2 - Teşekkülün diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Teşekkül Genel Müdürünün onayı ile olur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Müesseselerin Kurulması ve Nitelikleri

Madde 12 —

1 - Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında K.H.K. hükümleri uygulanır.

2 - Müesseselerin kurulması, kaldırılması statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer Müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Bu kararlarda amaç ve ölçü tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatırım kaynağı yaratmaktır.

Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler

Madde 13 —

1 - Bağlı Ortaklıkların kuruluşu, Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu üyesi, Denetçi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve buların nitelik ve şartları, Yönetim Kurulunun ibrası ve diğer konularda K.H.K. ve Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2 - Özel kesim; Bağlı Ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise Yönetim Kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. Ana teşekkülü temsilen Bağlı Ortaklıklara atanacak Yönetim Kurulu Üyeleriyle denetçilerinin en az biri ana teşekkül çalışanları arasından seçilir.

3 - Bağlı Ortaklık Genel Müdürü hariç Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir Bağlı Ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

4 - Teşekkülü temsilen, kurucu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

5 - Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

6 - Bağlı Ortaklık Genel Müdürü, Teşekkül ve Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Bağlı Ortaklık, Teşekkül Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere Uygulanacak Hükümler

Madde 14 —

1 - İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda K.H.K. bu Anastatü ile şirket Anastatüsü ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

2 - Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklara ait iştiraklerin Yönetim Kurullarında, Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları temsilen her %15 hisse için Teşekkül 'de görevli en az bir üye bulundurulur.

K.H.K.nin geçici 2. maddesi hükümleri saklıdır.

3 - Teşekkülün veya Bağlı Ortaklığın herhangi bir iştirakinde hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi

Madde 15 — Teşekkül temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

 

Madde 16 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında K.H.K. hükümleri uygulanır.

Teşekkül; yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Teşekkülün, Bağlı Ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını KHK hükümlerine göre hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına sunar.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanır.

Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

Teşekkül, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili kuruluşlara gönderir.

Teşekkül; Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Personele İlişkin Hükümler

Madde 17 — Teşekkül, Bağlı Ortaklık personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları kadro tespiti, ücret, prim ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanır.

Teşekkül ile Ticaret A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., ve İletim A.Ş. Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Hükümler

Madde 18 — Teşekkül ile TEDAŞ, Ticaret A.Ş. ve İletim A.Ş. arasındaki mali, idari ve teknik konulardaki ilişkiler, teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerlidir.

Teşekkül ile İletim AŞ, Ticaret AŞ ve TEDAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 19 — 26/1/1994 tarih 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) Anastatüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Dönemine Ait Hükümler

Madde 20 —

1 - Teşekkülün amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak, TEAŞ'ın taraf olduğu dava ve icra takipleri, Anastatüsünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Teşekkül tarafından yürütülür.

2 - Bu Anastatü gereğince bağlantıları veya unvanları değiştirilen, devredilen Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin unvan değişikliği, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlar yönünden eski Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin devamı addolunur.

3 - Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkların, bu Anastatü hükümlerine göre intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler, Teşekkül ile İletim A.Ş., Ticaret A.Ş. ve TEAŞ arasında devredilecek veya devir alınacak menkul ve gayrı menkuller ile fikri ve ticari hakların devri ve devir alınması işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararname eki Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak bilanço değerleri üzerinden Teşekküle devir işlemleri yapılır.

4 - TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan tüm sözleşmeler ve anlaşmaların; Teşekkülün amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olanları Teşekkül tarafından üstlenilir. Birden fazla kuruluşu ilgilendiren sözleşmelerde ise, Teşekkülü ilgilendiren hükümlere ait hak ve yükümlülükler üstlenilir.

5 - TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan iç ve dış ikraz anlaşmalarından Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini ilgilendiren konulara ait ana para, faiz, kur farkı ve benzeri ödemeler Teşekkül tarafından üstlenilir.

6 - TEK/TEAŞ'ın mevcut ve bu Anastatüye aykırı olmayan yönetmelikleri, Yönetim Kurulu kararları, sirkülerleri ve genelgeleri usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.

7- 5/2/2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ’ın Genel Müdürlük personeli ile taşrada müşterek hizmet veren personel ve birimlerin dağılımı, durumu, Üretim A.Ş., İletim A.Ş. ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenecek protokoller ile Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde tamamlanarak kesinleştirilir. Bu süre içerisinde ayırıma tabi tutulan personelin üç ayrı kuruluş arasındaki nakilleri, ilgili kısıtlamalara bakılmaksızın protokoller ile sonuçlandırılır. Genel Müdürlük personeli ile protokoldeki ayırıma tabi müşterek personelin atanmasında Başbakanlığın 13.01.1999 tarih ve 99/9 sayılı genelgesi Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile uygulanmaz.

8 - 5/2/2001 tarih 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla TEAŞ’ın menkul, gayrı menkul, araç, gereç ve malzeme dağıtımında Üretim A.Ş., İletim A.Ş., ve Ticaret A.Ş.’yi doğrudan ilgilendirenlerin dışında müşterek kullanılanların dağılımı, düzenlenecek protokoller ile en geç altı ay içinde tamamlanarak sonuçlandırılır. Uyuşmazlık halinde Bakanlık kararına uyulur.

9 - İletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen Şebeke Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar TEAŞ’ın bu konularda yürürlükteki kuralları geçerli olacaktır.

10 - Teşekkülün gelirini sağlamak üzere ilgili taraflarla yapılacak anlaşmalar yürürlüğe girinceye kadar Teşekkülün faaliyetlerini idame ettirebilmesi için; 2001 yılında Teşekkül TEAŞ’ın Yatırım Programı ve işletme bütçesindeki üretim faaliyetlerine düşen payı oranındaki nakit bedeli ile devir sonrası gelecek iç ve dış borçlarını faizleri ve diğer masraflarıyla birlikte, 2002 yılı ve sonrası için Teşekkülün onaylanmış bütçe ve tarifesine göre yapılacak Enerji Satış Anlaşmaları ile Ticaret A.Ş.’den alacaktır.

TEAŞ’ın mevcut bilanço zararları Teşekkülün devir bilançosunda belirlenmiş zarara göre devredilir ve bu zararlar Teşekkül tarafından indirime tabi tutulur.

11 - Ticaret A.Ş. ile yapılacak Enerji Satış Anlaşmaların tümü en geç 2001 yılı sonuna kadar tamamlanır.

K.H.K.'nin Uygulanması

Madde 21 — Bu Anastatüde bulunmayan hususlarda K.H.K. hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Anastatü, Yönetim Kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

Anastatüsü

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Anastatünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu Kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Ticaret A.Ş.) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü' nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Bağlı Ortaklık ve İştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2 — Bu Anastatü’de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları: İlgili bağlantı ve sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmaları,

Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: İlgili bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dahil edilerek İletim A.Ş.’ye veya bir Dağıtım Şirketine doğrudan ödenecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı Bağlantı fiyatları açısından şebeke yatırım maliyetlerini kapsamayan ve bağlantı yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlı olan fiyatları, hükümleri ve şartları içeren tarifeleri,

Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

Dağıtım Sistemi: Bir Dağıtım Şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Elektrik Piyasası Kanunu (EPK): 20/2/2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

Enerji Alım ve Enerji Satış Anlaşmaları: Teşekkülün mevcut sözleşmeler kapsamında TEAŞ'dan ve TEDAŞ'dan devralacağı ve EPK’nın ilgili hükümleri kapsamında gerçekleştirilebilecek projeler çerçevesinde imzalayabileceği anlaşmalarla; EPK’nın ilgili hükümleri uyarınca Teşekkül tarafından imzalanabilecek anlaşmaları,

Hazine Müsteşarlığı: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere K.H. K. ye göre kurulan İktisadi Devlet Teşekkülü yapısında Kamu İktisadi Teşebbüsünü,

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

İletim A.Ş.: TEAŞ'dan oluşturulan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

İletim Tarifesi: İletim A.Ş. tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içeren tarifeyi,

İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten tesis ve diğer birim-lerini,

İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları Anonim Şirketleri,

K.H.K.: 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişikliklerini,

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Lisans:Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izni,

Mevcut Sözleşmeler: 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 19/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 20/12/1999 tarihli ve 4493 sayılı Kanun ile 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre EPK yürürlüğe girmeden önce imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri ve uygulama sözleşmelerini,

Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Otoprodüktör Grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

Perakende Satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

Perakende Satış Hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri,

Perakende Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere pera-kende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

Serbest Tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

Serbest Olmayan Tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

Şebeke Yönetmeliği: İletim A.Ş. tarafından hazırlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca İletim A.Ş. ile iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

TEAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,

Tedarikçi: Tüketicilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlü olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketlerini,

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumunu,

Tesis: Elektrik enerjisi üretimi veya iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

Teşekkül : TEAŞ’dan oluşturulan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

Toptan Satış: Elektriğin tekrar satış için satışını,

Toptan Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

Toptan Satış Tarifesi: Teşekkül tarafından hazırlanacak toptan satış tarifesi, toptan satışlar için Teşekkülün elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulayacağı, Kurul tarafından belirlenmesinde, satın alınan elektrik enerjisinin ortalama fiyatının yansıtılması ve Teşekkülün mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesinin esas alınacağı fiyatları, hükümleri ve şartları içeren tarifeyi,

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

Tüzel Kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, Perakende Satış Hizmeti, ithalatı, ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel hukuk tüzel kişilerini,

Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

Üretim A.Ş.: TEAŞ’dan oluşturulan Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

Üretim Şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

YPK: Yüksek Planlama Kurulu'nu,

ifade eder.

Hukuki Bünye

Madde 3 —

1. Bu Anastatü ile teşkil olunan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (Teşekkül) Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

2. Teşekkül; EPK, K.H.K. ve bu Anastatü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

3. Teşekkül Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.

4. Teşekkülün merkezi Ankara' dadır. Teşekkülün merkezi YPK kararı ile değiştirilir.

5. Teşekkülün Sermayesi 50.000.000.000.000.-TL olup tamamı devlete aittir. Teşekkülün sermayesi, Bakanlığın teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilir.

6. Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları

Madde 4 — Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan bu Teşekkül'ün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

1 - İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını TEAŞ’tan ve TEDAŞ’tan devralmak ve yürütmek,

2 - EPK’nın getirdiği koşullarla sınırlı kalmak üzere, gerektiğinde Enerji Satış Anlaşmaları ve süresi bir yılı aşmayan Enerji Alım Anlaşmaları yapmak ve yürütmek,

3 - Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,

4 - Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalarına uygun olarak elektrik ithalat ve ihracatı yapmak,

5 - Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak,

6 - 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan Bakanlık görüşü çerçevesinde Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve Kurulca belirlenen bir dönem boyunca, Üretim A.Ş.’den ürettiği elektrik enerjisini satın almak,

7 - Yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yeterli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temini için gerekli tedbirleri almak,

8 - Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak,

9 - Teşekkül’ün taraf olacağı Enerji Alım ve Satış Anlaşmalarını değişen sektör şartlarına göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla tadil etmek,

10 - Üretilen enerjinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen faturaların; ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında belirtilen santralın işletilmesi ile ilgili madde hükümleri doğrultusunda İletim A.Ş. ile yapılacak mutabakattan sonra ödeme işlemlerini başlatmak,

11 - İletim A.Ş.’nin görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri İletim A.Ş.’ye vermek,

12 - İthalat-ihracattan kaynaklanan faaliyetleri için, iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan Bağlantı ve Sistem kullanım ücretleri ile iletim ücretlerini İletim A.Ş.'ye ödemek,

13 - İletim A.Ş.’den sözleşmelerinin uygulanması için aldığı diğer hizmetler karşılığında bedel ödemek,

14 - Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayri menkullerle her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek,

15 - Teşekkülü ilgilendiren TEAŞ’ın mevcut uluslararası konulardaki ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak,

16 - Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak,

17 - Mevcut Sözleşmeler kapsamındaki devir işlemi süresi içinde tamamlanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım şirketlerine ve TEDAŞ’a karşı üstlendiği enerji satış taahhütlerini EPK hükümlerine uygun olarak aksatmadan yerine getirmek.

 

İKİNCİ KISIM

Teşekkül

Teşekkülün Organları

Madde 5 — Teşekkülün Organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Teşekkül Yönetim Kurulu

Madde 6 —

1. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

2. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

4. Genel müdürün bulunamadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Teşekkül Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 7 —

1 - Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

2 - Yönetim Kurulu, Teşekkül'ün işleri gerektirdikçe ve her halükarda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

3 - Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.

4 - Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oy kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

5 - Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

6 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine K.H.K. de yazılı usulle başkaları atanır.

7 - Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

8 - Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

9 - Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

Teşekkül Genel Müdürlüğü

Madde 8 — Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Teşekkül Genel Müdürü

Madde 9 — Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda Personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları

Madde 10 —

1 - Teşekkül Genel Müdür yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda Personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

2 - Teşekkülün faaliyet konusuna uygun ikisi idari-mali, biri tekniknitelikli olmak üzere, üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

3 - Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

4- Teşekkül Genel Müdür Yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.

Teşekkül Birimleri

Madde 11 —

1 - K.H.K. ve bu Anastatü hükümleri dairesinde Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Genel Müdür Yardımcılarından sonra birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.

2 - Teşekkül' ün diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Teşekkül Genel Müdürünün onayı ile olur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler

Madde 12 —

1 - Bağlı Ortaklıkların kuruluşu, Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, Yönetim Kurulunun ibrası ve diğer konularda K.H.K. ve Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2 - Özel kesim; Bağlı Ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise Yönetim Kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. Ana teşekkülü temsilen Bağlı Ortaklıklara atanacak Yönetim Kurulu Üyeleriyle denetçilerinin en az biri ana teşekkül çalışanları arasından seçilir.

3 - Bağlı Ortaklık Genel Müdürü hariç Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir Bağlı Ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

4 - Teşekkülü temsilen, kurucu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

5 - Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

6 - Bağlı Ortaklık Genel Müdürü, Teşekkül ve Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Bağlı Ortaklık, Teşekkül Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere Uygulanacak Hükümler

Madde 13 —

1 - İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda K.H.K. bu Anastatü ile şirket Anastatüsü ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

2 - Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklara ait iştiraklerin Yönetim Kurullarında, Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları temsilen her %15 hisse için Teşekkül'de görevli en az bir üye bulundurulur. K.H.K.nin Geçici 2. Maddesi hükümleri saklıdır.

3 - Teşekkülün veya Bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakinde hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi

Madde 14 — Teşekkül temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Madde 15 —

Plan, Program ve Bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında K.H.K. hükümleri uygulanır.

Teşekkül; yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Teşekkül, Bağlı Ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını KHK hükümlerine göre hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına sunar. Teşekkülün ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanır.

Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçesinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programının ve işletme bütçesinin bir örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

Teşekkül Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek, takvim yılı başından yedi ay önce ilgili kuruluşlara gönderir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Personele İlişkin Hükümler

Madde 16 — Teşekkül personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları kadro tespiti, ücret, prim ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanır.

Teşekkül ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., İletim A.Ş. ve Üretim A.Ş. Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Hükümler

Madde 17 — Teşekkül ile TEDAŞ, İletim A.Ş. ve Üretim A.Ş. arasındaki mali, idari ve teknik konularda İlişkiler teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerlidir.

Teşekkül ile İletim A.Ş.,Üretim A.Ş. ve TEDAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 18 — 26/1/1994 tarih 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Anastatüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Dönemine Ait Hükümler

Madde 19 —

1 - Teşekkül için gerekli bütün hükümler K.H.K. ve bu Anastatü çerçevesinde düzenlenir.

2 - Teşekkülün amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak TEAŞ’ın taraf olduğu dava ve icra takipleri, Anastatüsünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni kurulan Teşekkül tarafından yürütülür.

3 - Teşekkül’ün, bu Anastatü hükümlerine göre intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemlerle Teşekkül, Üretim A.Ş. ve İletim A.Ş. arasında devredilecek veya devir alınacak menkul ve gayrı menkuller ile fikri ve ticari hakların devri ve devir alınması işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

4- 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı kararname eki Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak bilanço değerleri üzerinden Teşekkül’e devir işlemleri yapılır.

5 - TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan tüm sözleşmeler ve anlaşmaların; Teşekkülün amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olanları Teşekkül tarafından üstlenilir. Birden fazla kuruluşu ilgilendiren sözleşmelerde ise, Teşekkülü ilgilendiren hükümlere ait hak ve yükümlülükler üstlenilir.

6 - TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan iç ve dış ikraz anlaşmalarından Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini ilgilendiren konulara ait ana para, faiz, kur farkı ve benzeri ödemeler Teşekkül tarafından üstlenilir.

7 - TEK/TEAŞ'ın mevcut ve bu Anastatüye aykırı olmayan yönetmelikleri, Yönetim Kurulu Kararları, sirkülerleri ve genelgeleri usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.

8 - 5/2/2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ’ın Genel Müdürlük personeli ile taşrada müşterek hizmet veren personel ve birimlerin dağılımı, durumu, Üretim A.Ş., İletim A.Ş. ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenecek protokoller ile Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde tamamlanarak kesinleştirilir. Bu süre içerisinde ayırıma tabi tutulan personelin üç ayrı kuruluş arasındaki nakilleri, ilgili kısıtlamalara bakılmaksızın protokoller ile sonuçlandırılır. Genel Müdürlük personeli ile protokoldeki ayırıma tabi müşterek personelin atanmasında Başbakanlığın 13/1/1999 tarih ve 99/9 sayılı genelgesi Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile uygulanmaz.

9 - 5/2/2001 tarih 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla TEAŞ’ın menkul, gayrı menkul, araç, gereç ve malzeme dağıtımında Üretim A.Ş. İletim A.Ş. ve Ticaret A.Ş.’yi doğrudan ilgilendirenlerin dışında müşterek kullanılanların dağılımı, düzenlenecek protokoller ile en geç altı ay içinde tamamlanarak sonuçlandırılır. Uyuşmazlık halinde Bakanlık kararına uyulur.

10 - Bağlantı ve sistem kullanım tarifesi ve iletim tarifesi yürürlüğe girinceye kadar, mevcut otoprodüktör grupları ile yapılmış olan nakil sözleşmeleri gereğince iletim sistemi nakil ücretleri İletim A.Ş.’ye ödenir.

11 - İletim Sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen şebeke yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar TEAŞ’ın bu konularda yürürlükteki kuralları geçerli olacaktır. İletim A.Ş. ve Üretim A.Ş. ile yapılacak Anlaşmalar yürürlüğe girinceye kadar İletim A.Ş ve Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerini idame ettirebilmeleri için; 2001 yıllında TEAŞ’ın Yatırım Programı ve İşletme Bütçesindeki faaliyetlerine düşen payları oranındaki nakit bedeli ile devir sonrası gelecek iç ve dış borçlarını faizi ve diğer masrafları ile birlikte yukarıdaki şirketlere, 2002 yılı ve sonrası için ise tarifeler onaylanıp, yürürlüğe girinceye kadar, İletim A.Ş’nin onaylanmış bütçe ve tarifesine göre Teşekkül İletim A.Ş.’ye ödeme yapar.

TEAŞ’ın mevcut bilanço zararları Teşekkülün devir bilançosunda belirlenmiş zarara göre devredilir ve bu zararlar Teşekkül tarafından indirime tabi tutulur.

K.H.K.'nin Uygulanması

Madde 20 — Bu Anastatüde bulunmayan hususlarda K.H.K. hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Anastatü, Yönetim Kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Devlet Personel Başkanlığından:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Değişik 12 nci Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

Tebliğ No: (3)

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin, sicil amirlerince düzenlenen sicil ve başarı değerlemesi raporlarına her başarı düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere hangi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerektiği ve ikinci sicil amirince, birinci sicil amiri ile aynı düzeyde not verilmesi halinde sicil raporlarına belge eklenmesinin gerekli olup olmadığı hususlarında tereddüte düşüldüğünün ilgililer ve kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığımıza vaki müracaatlardan anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 13.9.1990 tarih ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 15.11.1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde, 27.1.2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile yapılan değişiklik gereğince, sicil amirlerinin, sözleşmeli personelin her düzeydeki sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemeleri gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesinde "Formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin "Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi" bölümü, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu gösterir. Bu nihai sicil ve başarı notlarının ortalaması sicil ve başarı değerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterir.

Bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notu;

59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

60-75 puan alanlar (C),

76-89 puan alanlar (B),

90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personel dört başarı düzeyine ayrılır. Sicil amirlerinin, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemeleri şarttır. Bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.

Sicil ve başarı değerleme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 12 nci maddesinde, daha önce, sicil amirlerinin, verdikleri notlara göre sadece başarı düzeyi (D) olan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına etki eden hususlarla ilgili bilgi ve belge örneklerinin eklenmesi öngörülmüş iken, yapılan değişiklik ile, her başarı düzeyi için bu zorunluluk getirilmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilmesi için bu görevin iş gereklerini taşımasının yanında sicil ve başarı değerlemesinin (A) veya (B) düzeyinde olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi gereğince sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin %8’i, (B) düzeyinde olanlara %4’ü, (C) düzeyinde olanlara %2’si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenmekte olup, 43 üncü maddede ise sicil ve başarı değerlemesi (D) düzeyinde olanlara başka bir sicil amirinin yanında bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılacağı, bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmelerinin fesh edileceği; sicil ve başarı değerlemeleri (A), (B) ve (C) düzeyinde olanların ise temel ücretlerine her düzey için belirlenen oranda başarı ücreti eklenerek sözleşmelerinin yenileneceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile, genel olarak düzenlenecek Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu, sözleşmeli personel ve yönetici durumunda olanlar için ayrı ayrı düzenlenmiş ve Yönetmelik ekinde gösterilmiştir. Bu raporlarda sicil ve başarı değerlemesinde sözleşmeli personel için esas alınan hususlar personelin, göreve devam ve bağlılığı; görevlerini kendiliğinden zamanında ve doğru yapması ve takip ederek sonuçlandırma alışkanlığı; çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimi; amirlerine, çalışma arkadaşlarına ve iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı ile disipline riayeti; mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti olarak beş bölüme ayrılmıştır.

Yönetmeliğin "Özlük Dosyası" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca, her sözleşmeli personel için bir özlük dosyası düzenleneceği ve bu dosyada; sözleşmeli personelin, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, imtihan başarı dereceleri, yer değişiklikleri, hizmetiçi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) veya beraat kararı, sağlık durumu, yaptığı fahri hizmetlerle aldığı izinlere ait bilgi ve belgelerinin saklanacağı, ikinci fıkrasında ise, bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyalarının, sicillerin bir parçası sayılacağı ve sicil ve başarı değerlemesi raporlarının doldurulması sırasında ilgili sicil amirlerince incelenebileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Sicil amirlerinin, sicil ve başarı değerleme raporlarına ilişkin kanaatinin oluşmasına etki eden bu hususların her biri ile ilgili olarak gerekli olan bilgi ve varsa belge örneklerini sicil ve başarı değerleme raporlarına eklemeleri gerekmektedir.

2-Sicil amirleri, sözleşmeli personelin, göreve devam ve bağlılığı hususunda kanaatinin oluşmasına ve dolayısıyla sicil notunun belirlenmesine etki edecek olan göreve devamsızlığı ya da ilgisizliği ile ilgili ikazlarına veya bu hususlar hakkında istenen savunma ve bunun sonucunda verilen herhangi bir disiplin cezası ile aldığı izinlere ilişkin varsa belgeleri sicil raporlarına ekleyecekleri gibi, bu hususlara ilişkin bilgilerini de yazılı olarak belirteceklerdir.

3-Sicil amirlerinin, kanaatinin oluşmasına etki eden bu hususlarla ilgili değerlendirmelerinin olumlu olması durumunda, sözleşmeli personelin aldığı takdirname ve ödüller, lisansüstü eğitim ile staj ve incelemeleri, yaptığı fahri hizmetler, hizmetiçi eğitim, yabancı dil bilgisi, disipline riayeti, siciline işlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, görevine bağlılığını, performansını, gayret ve çabasını gösterebilecek diğer bilgi ve varsa belge örneklerini sicil raporlarına ekleyeceklerdir.

4-Sicil amirlerince, sözleşmeli personelle ilgili olarak, yapılan işin miktarı, kalitesi, tamamlanma süresi, personelin göreve devam ve bağlılığı, sorumluluk duygusu, kavrayış kabiliyeti ve sır saklamada güvenirliği esas alınarak performansının değerlendirilmesi gibi konularda varsa belge, belge bulunmaması halinde ilgili personel hakkında gerekli bilgi ve açıklamaların personelin objektif değerlendirilmesi bakamından sicil ve başarı değerleme raporlarına eklenmesi gerekmektedir.

5- Sicil ve başarı değerleme düzeyinin olumsuz olması halinde ise, sicil amirlerince sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına etki eden ve yukarıda sözü edilen her türlü bilgi ve belge eklenmesi zorunludur.

6- İkinci sicil amirince, birinci sicil amiri ile farklı düzeyde not verilmesi durumunda buna ilişkin bilgi ve varsa belge örneklerini sicil ve başarı değerleme raporlarına eklemeleri gerekmektedir. Sicil amirlerince, aynı sicil ve başarı değerleme düzeyi içinde kalan sicil notu verilmesi durumunda ayrıca bilgi ve belge eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

7- Kurumların özlük işleri birimleri, sicil amirlerince sicil ve başarı değerleme raporlarına eklenecek bilgilerin yazılması amacıyla hazırlanan ve ekte yer alan "Sicil Bilgi Formu" örneğini sicil formları ile birlikte sicil amirlerine gönderirler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

—— • ——

Sayfa Başı