Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Haziran 2001

CUMA

Sayı : 24440

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adalet Bakanlığı  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Yönlendirme (Direksiyon) Tertibatı ile İlgili TipOnayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/311/AT)

— İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-20)

— 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği Seri No : 2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No : 9

— Rekabet Kurulunun 99-44/466-295 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-14/134-66 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-29/323-183 Sayılı Kararı

— Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2001/3)


 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

20 Haziran 2001

GenelMüdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-9848

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan DevletBakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2001

39-06-113-2001-448

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9848 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan DevletBakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

20 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-9849

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Sanayi ve TicaretBakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2001

39-06-114-2001-449

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9849 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Sanayi ve TicaretBakanı Ahmet Kenan TANRIKULU’nun dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından :

 

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin dipnot bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Bu madde hükümleri sadece, Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,Litvanya ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için Ek VII’de yer alan madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Bu maddenin (f) bendi hükümleri, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin (h) bendi kapsamındaki EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanmaz; Romanya, Estonya,Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette 31 Aralık 2001 tarihine kadar geçerli olmak üzere uygulanır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 37/A maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde hükümleri Romanya,Estonya,Polonya, Macaristan,Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette uygulanır.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)’de ASpozisyonları 5309 ila 5311 için dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Jüt ipliğinden imalat kuralı sadece Romanya, Estonya, Polonya,Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette geçerlidir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK VII)’de başlık kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“AvrupaKömür Çelik Topluluğu,EFTA Ülkeleri ve Slovenya ile Ticarette Uygulanacak Yetersiz İşçilik veya İşlem Listesi”

Yürürlük

MADDE 6 —Bu Yönetmelik, 17/4/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri

Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesindeki “yazılı ve sözlü” ibaresi “yazılı ve/veya sözlü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki (d) bendi ile son fıkrasına “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “eleme sınavı sonuç belgesi” ibaresi eklenmiştir.

“d) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonucunda başarılı olmak,”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 22/9/1991 tarihli ve 20999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 24/4/1998 tarihli ve 23322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavını ve Kurumunun açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin, 28/10/1993 tarihli ve 21742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 21 inci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonucunda KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurulun belirttiği şartları haiz olmak.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Motorlu Araçların ve Römorklarının Yönlendirme (Direksiyon)

Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

(70/311/AT)

 

MADDE 1 — 15/12/2000 tarihli ve 24261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Yönlendirme (Direksiyon) Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (70/311/AT) 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) M.A.R.T.O.Y.: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — M.A.R.T.O.Y’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak yeni bir tip M1 sınıfı araç, bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilemez."

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Ulusal Tip Onay Belgesi almış M1 sınıfı araçlar için imalatçılar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilebilir."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/9/1999 tarihli ve 23809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir seçimlik dersin açılabilmesi için en az 20 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. Bir seçimlik dersin 20’den az öğrenci ile açılabilmesi için, ilgili Anabilim Dalı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.”

MADDE2 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin “koşullu” olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersin sınavlarına girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bir seçimlik dersi aldığı halde o eğitim-öğretim yılında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında istedikleri takdirde farklı bir seçimlik ders alabilirler.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Ağırlıklı not ortalaması ve Ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi;

Ağırlıklı not ortalaması (ANO) hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam kredi saati toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notu (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gibi dersler, ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabına alınmaz.

Öğrenci, alt yarıyıllardan (F) not aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli olan 144 krediyi tamamlamış, AGNO’sını en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans diploması verilir.”

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

 

İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine Bir Ek Madde

Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/7/2000 tarihli ve 24115 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 — Bu Yönetmelikle; 18/5/1999 tarihli ve 23699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği, 28/7/1999 tarihli ve 23769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği, 25/7/1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve 28/7/1999 tarihli ve 23769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Ankara Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2001/3

Karar Tarihi : 31/5/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu, 31/5/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Mustafa ÖZER başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2001-2002 kış sezonunda Ankara Şehrinde hava kirliliği ile mücadelede alınacak tedbirler

1- Hava Kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği durumlarda, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin (HKKY) 53 üncü maddesinde belirtilen uyarı kademeleri uygulanacak olup, 8/9/1982 gün ve 6 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararında belirlenen önlemler alınacaktır. Bu amaçla, 24 saatlik meteorolojik durumda bir düzelme beklenmemesi halinde HKKY 'de belirlenen uyarı kademeleri için aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına,

Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri (µg/m3)

 

   

SO2

Duman

   

 

1. Kademe

700

400

 

2. Kademe

1000

600

 

3. Kademe

1500

800

 

4. Kademe

2000

1000

 

Nispi nem miktarının %90 ın üstüne çıkması halinde yukarıdaki değerler % 10 eksiğiyle uygulanmasına, SO2 ve duman miktarının hızla artma eğilimi göstermesi halinde Çevre Bakanlığının görüşü alınarak bir sonraki kademe önlemleri veya özel önlemler uygulanmasına,

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değerlere ulaşması halinde uyarı planı uygulanmasına,

Birinci Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler:

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 =700 ve duman 400 µg/m3 ise;

a) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların ilk yakış işlemi 05:00-06:00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında olacaktır. Bu saatler dışındaki yanmalar ise kamu bina ve tesislerin iç hacimlerinde 18 0C, konut ve özel işyerlerinde 20 0C'yi aşmayacak şekilde ayarlanmasına,

b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, terminaller, kolluk binaları hariç) tüm kamu, bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında kömür kullanan kalorifer ve sobaların yakılmamasına, teknik bakımdan söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının en az düzeyde yakılmasına,

c) Mevzuata göre egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan ve egzozundan kesif duman, atık yağ veya yanmamış gaz çıkaran araçların trafikten men edilmesine,

d) Çöp ve diğer atık maddelerin bahçe, sokak ve caddelerde yakılmamasına,

İkinci Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler:

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre 24 saat ortalaması SO2 =1000 ve duman = 600 µg/m3 ise

a) Birinci kademedeki önlemlere ilave olarak 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden kesif duman emisyonlarını %50 azaltacak şekilde çalışmalarını ayarlamalarına,

b) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa toplam 6 saat, söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının en az düzeyde yakılmasına,

Üçüncü Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler :

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 = 1500 duman = 800 µg/m3 ise bir ve ikinci kademelerdeki önlemlere ilaveten ;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten özel otoların, haftanın tek sayılı günlerinde plakalarının son rakamı tek sayı ile biten özel otoların sefere çıkarılmasına,

b) İlk ve Orta dereceli okulların tatil edilmesine,

c) Birinci sınıf GSM 'lerin faaliyetlerinin %50 azaltılmasına,

d) Kalorifer ve sobaların günde bir defa, üç saat süre ile yakılmasına,

Dördüncü Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler:

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 = 2000 ve duman = 1000 µg/m3 ise bir, iki ve üçüncü kademelerdeki önlemlere ek olarak ;

a) Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilmesine,

b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans, kordiplomatik otoları ve taksiler hariç olmak üzere, tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,

c) Zaruri ihtiyaç maddeleri üreten ve halkın sağlığı ile direkt ilgili bulunan işyerleri dışındaki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM 'lerin tatil edilmesine,

d) Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesine,

e) Tüm özel ve kamu hastaneleri ile tedavi kurumlarında kullanılmak üzere dumandan hasıl olabilecek rahatsızlıkların tedavisi için gerekli yatak, ilaç ve malzemelerin baştabiplerce sağlanmasına,

f) Altındağ, Yenimahalle, Çankaya ve diğer Merkez ilçelerdeki tüm özel ve resmi ambulansların görev almak üzere en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine girmek üzere Sağlık Müdürlüğünde hazır bulunmalarına,

2 — Ankara İli mücavir alan sınırları içerisinde mesken, sanayi ve ticari işletmeler ile kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan kömürün; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarih B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı yazıları ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2000 tarih 19229 sayılı yazılarında belirtilen kriterlere uymak koşulu ile ithal kömürün satılmasına,

Isınma amaçlı ithal linyit ve taş kömürü özellikleri:

 

Alt ısıl değeri

: 6000 Kcal (Satışa sunulan) (-500 Kcal/kg tolerans)

 

Toplam kükürt

: % 1 (Kuru bazda ) + (%o1 Tolerans)

 

Uçucu madde

: % 12-22 (kuru bazda) + (%1 Tolerans)

 

Toplam nem

: % 10 (Satışa sunulan) + (%1 Tolerans)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max %10 tolerans

   

  200 mm üzeri % 10 Tolerans

 

Sanayi amaçlı ithal linyit ve taş kömürü özellikleri:

 

Alt ısıl değeri

: 6000 Kcal (Satışa sunulan) (-500 Kcal/kg tolerans)

 
 

Toplam kükürt

: % 1 (Kuru bazda ) + (%o1 Tolerans)

 
 

Uçucu madde

: % 36 (kuru bazda) + (%1 Tolerans)

 
 

Toplam nem

: % 10 (Satışa sunulan) + (%1 Tolerans)

 
 

Boyut

: 0 - 50 mm

 

 

Isınma amaçlı briket kömürünün özellikleri:

Briket kömür, TS 12055 "Kömür Briketi – Isınmada kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir.

3 — Yukarıda vasıfları belirlenen kömürün temini, depolanması ve dağıtımının Ankara Büyükşehir Belediyesi (BELKO ve veya Büyükşehir Belediyesince yetkilendirilen diğer kişi veya kuruluşlar) tarafından yapılmasına,

4 — Büyükşehir mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde ithal kömürün yanında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarih B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı yazıları ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2000 tarih 19229 sayılı yazılarında belirtilen kriterlere uymak koşuluyla TKİ’ce üretilen Soma ve Tunçbilek kömürlerinin de satışa sunulmasına,

5 — Sıvı yakıtlı kalorifer kazanlarında TÜPRAŞ tarafından üretilen maksimum %1.5 kükürt içeren kalorifer yakıtı kullanılmasına,

6 — Doğal gaz şebekesi ve gaz basıncının yeterli olmasına, kazan ve kazan dairelerinin teknik olarak doğal gaz kullanımına uygun olmasına, kriterleri EGO Genel Müdürlüğünce uygun bulunan bölgelerdeki konutlar, resmi kurum, kuruluşlar ile ticari ve sanayi kuruluşların ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının zorunlu hale getirilmesine, bu amaçla söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin yakıt sistemlerinde gerekli değişikliği en kısa zaman içerisinde yapmaları için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BOTAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılmasına,

a) Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesince dağıtımı yapılan kömür ve doğal gaz ile TÜPRAŞ tarafından üretilip Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce dağıtımı yapılan kalorifer yakıtı dışında niteliği ne olursa olsun, ısınma ve sanayi amaçlı hiçbir katı, sıvı ve gaz yakıt depolanması, dağıtımı ve kullanılmasının yasaklanmasına,

b) Ankara İli hudutları içerisinde yer alan tüm belediye mücavir alanları içerisinde ve köy meskun mahallerinde sanayi ve ısınma amaçlı olarak PETROKOK kullanılmasının yasaklanmasına, Belediye mücavir alan hudutları içinde kalan yerlerde ise sadece Çevre Bakanlığınca izin verilen işletmelerde (çimento ve kireç fabrikaları) PETROKOK kullanabilmelerine,

c) Çimento ve kireç fabrikalarının Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarih ve 6260 sayılı yazılarında belirtilen kömür niteliklerine uymak ve Büyükşehir Belediyesinden temin etmek kaydıyla yerli kömürleri de kullanabilmelerine,

7 — Kalorifer kazanlarının işletme ve bakımları ile soba ve baca temizliğinin düzenli olarak yapılmasının temini, ayrıca yakıtı en büyük verimde yakabilen soba ve kalorifer kazanlarında TSE Standartlarına uygunluğun aranması ve gerekli denetimin yapılmasına,

8 — Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23705 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nın" 14 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliğinin önlenmesi açısından önem arz etmesi nedeniyle bu standardın 21 Haziran 2000 tarihinden sonra zorunlu olarak uygulanmasının devamına, ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mevcut binalarda Isı Yalıtım ve Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanması ve kamu oyunun mevcut Yönetmelik ve Standarda riayet etmesi için, teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına,

9 — Taşıtlardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde taşıtların çıkardıkları egzoz gazı ve diğer kirletici emisyonların, rutin ölçüm ve muayenelerinin yapılmasına, bu işlemlerin Ankara Valiliği Çevre Koruma Vakfınca yürütülmesine, konuyla ilgili olarak Karayolları 4 üncü Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılmasına ilgili mevzuata uymayan araçların trafikten men edilmesine, egzoz emisyonu nedeniyle hava kirliliğine neden olan ve trafikten men edilen araç sahiplerine Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanmasına, bu konuda yapılan işlemler ile ilgili olarak her ay Ankara Valiliğine bilgi verilmesine,

10 — Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında üretim, pazarlama ve tüketim amaçlı, niteliği ve menşei ne olursa olsun hiçbir kömürün yazılı ve görsel basın araçları veya el ilanı, broşür ve afiş yoluyla reklamının yapılmasının yasaklanmasına, bu ilanları asanlar ve yayınlatanlar hakkında Çevre Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılmasına,

11 — Uyarı planında öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla dış ortam sıcaklığı 15 0 C' nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

12 — Kamu kurum ve kuruluş binalarının, kalorifer ve sobalarının, bürolarda iç ortam sıcaklığı 18 0 C, konutlarda 20 0 C den fazla olmayacak şekilde yakılmasına,

13 — Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları iç ortam sıcaklığı 20 0 C den fazla olmayacak şekilde ve devamlı olarak hava kirliliğine sebep olmamak kaydıyla kalorifer ve sobaların yakılmasına,

14 — Kalorifer ve sobaların ilk yakış saatinin; Maltepe, Sıhhiye, Kızılay, Kocatepe, Yenişehir, Cebeci, Bakanlıklar, Ulus, Çankaya, Kavaklıdere, G.O.P. , Ayrancı ve Kurtuluş semtlerinde saat 07. 00 - 07. 30 , diğer semtlerde 06.00- 06.30 arasında olmasına,

15 — a) Pursaklar ve Bağlum belediyeleri ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen denetim hizmetlerine ilave olarak Altındağ ilçesi; Tatlar, Gicik, Kavaklı, Peçenek, Karacaviran ve Karaköy , Keçiören ilçesi; Saray, Gümüşoluk, Kurusarı, Mahmudiye ve Kösrelik, Mamak İlçesi; Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Kızılca, Kusunlar ve Gökçeyurt, Yenimahalle İlçesi; Ballı Kuyumcu, Yakacık, Şehir Ali, Yuva, Susuz, Aşağıyurtçu, Yukarı yurtçu, Yapracık ve Dodurga, Gölbaşı İlçesi; Taşpınar, Hacılar, İncek, Karaoğlan, Örencik, Kızılcaşar, Alacaatlı, Oğulbey, Yavrucak, Tulumtaş, Ahiboz, Hacımuratlı, Hacıhasanlı, Ballıkpınarı ve Yaylabağı, Etimesgut İlçesi; Bağlıca, Çankaya İlçesi; Yakupabdal ve Karataş, Sincan İlçesi; Esenler, Yapracık, İlyakut, Yenikent, Saraycık, Yenice, Eskicimşit, Yenicimşit, Osmaniye, Tatlar, Polatlar, Peçenek, Çiğdemli ve Çiçektepe, Akyurt İlçesi; Merkez ile Çınar ve Güzel Hisar, Kazan İlçesi; Merkez ile Saray, Dağyaka, Orhaniye, Bitik, Mülk, Emirgazi, Fethiye ve Kışlar, Elmadağ İlçesi; Merkez ile Lalahan, Hasan oğlan, Çubuk İlçesi; Merkez ile Dumlupınar, Ballıkhisar ve Yenice, Polatlı İlçesi; Merkez ile Temelli belde ve köylerinde denetim hizmetlerinin ilgili kaymakamlıklarca, Çevre Koruma Vakfı, sağlık teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı veya emniyet teşkilatından oluşturulacak ekiplerce yapılmasına,

b) Bu belde ve köylerde Büyükşehir Belediyesi ve sağlık kuruluşları iştirakiyle kaymakamlıklarca yapılan tahsis dışında kömür satışı yapılmamasına,

c) Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında Kazan, Elmadağ, Akyurt, Çubuk İlçeleri ile bu ilçelere bağlı belde ve köylere kömür tahsisi, hane ve nüfus sayısı dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Kuruluşları ve İl Çevre Müdürlüğü elemanlarının iştiraki ile ilgili Kaymakamlıkların teklifi Valiliğin uygun görüşü ile mutemet tayin edilenlere düzenlenen izin belgelerinin Valiliğimizce düzenlenmesine,

d) Mutemetlere kömür nakli yapan işletme, kurum ve kuruluşların tahsis dışı kömür nakli, satışı ve depolama yaptıkları tespit edildiğinde, bu işletme kurum ve kuruluşlara bir daha nakil işlerinin yaptırılmaması ve Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılmasına,

e) Kalorifer yakıtı depolama merkezleri hariç hiçbir açık alanda; benzin, mazot ve gazyağı satış istasyonlarında, kararda belirtilen ve izin verilen kalorifer yakıtı dışında sıvı yakıt depolayan, satan ve nakleden kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin tespiti halinde bayiliklerinin iptali yönünde ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmasına, Çevre Kanunu Hükümlerine göre cezai işlem yapılmasına, konu ile ilgili yapılacak harcamaların depolayan, satan ve nakleden kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerce karşılanmasına,

16 — Büyük şehir mücavir alan içerisinde kalan yerlerde, bu kararda öngörülen yakıtlar ve idari tedbirlerle ilgili, kurallara uymayanlar hakkında Kaymakamlıklar, İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Merkez İlçe Belediye Başkanlıklarınca işlem yapılmasına, mücavir alan sınırları içinde ve dışında görev yapan personelin müracaatı halinde Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığının başka bir işleme gerek kalmadan kolluk kuvvetleri ile yardımcı olmalarına,

17 — Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kaçak olarak yakalanan ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, müsadere edilip depolanan kömürleri, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışındaki muhtaç vatandaşlara ve ihtiyacı olan resmi kurumlara (okul, sağlık ocağı, resmi daireler... vs.) yardım amacıyla dağıtılmak üzere Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Yediemin olarak görevlendirilmesine,

18 — Kirlilik oranları uyarı kademesine geldiğinde genelde alınması gereken tedbirlere ek olarak alınması gereken acil tedbirlerin Valiliğin Oluru alınarak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürürlüğe konmasına,

19 — 2001-2002 yılı kış sezonunda Ankara'da hava kirliliğini azaltma programı gereğince İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta elemanlarınca oluşturulacak denetim ekiplerince denetim yapılması, alınan tedbirlere uymayanların tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince yasal işlem yapılması, bu denetim ekiplerinin ihtiyaç duyduğu araçların merkez ilçe belediyeleri ve Ankara Valiliği bünyesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından (Akaryakıt giderleri ve şoförleri kurumlarınca karşılanmak üzere) sağlanmasına,

20 — Kararda öngörülen nitelik, usul ve kapsam dışında yakalanan kömürlere ve araçlara gerekli yasal işlemler sonuçlandırılıncaya kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığınca el konulmasına, kömürlerin yediemine verilmek üzere bir depoda muhafaza edilmesine, kömürlerin miktarı hakkında her ay Valilik makamına Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bilgi verilmesine, bu konuda yapılacak harcamaların ilgililerden tahsil edilmesine,

21 — Hava kirliliği ile mücadele amacıyla alınan kararlara uymayan kaçak kömür alıcı ve satıcılarına Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanmasına,

22 — Alınan kararlara uymadığı tespit edilen mutemetlerin, yetki belgelerinin iptal edilmesine,

23 — Büyükşehir Belediyesince dağıtımı yapılacak kömürlerin satış fiyatlarının belirlemek, katı yakıtların temin, depolama, ve pazarlama işlemlerini denetlemek amacıyla ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında; Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Çevre Müdürü,TKİ temsilcisi ve Ankara Ticaret Odası temsilcisinden oluşacak bir komisyon kurulmasına,

24 — Çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan bu tedbirlere tüm kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin gerekli hassasiyeti göstermeleri, bu tedbirlere uymayan; üretici, nakliyeci, satıcı, depolayıcı, kullanıcı ve aracı olan kişi, kurum ve işletmeler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı