Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Haziran 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24438

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4679 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/2455 Türkiye-Slovak Serbest Ticaret Anlaşması’na Protokol 2’ye Ait Ek B’de Yer Alan Canlı Büyükbaş Hayvanlar İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/2484 Günaydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Üçüncü Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

2001/2559 Şeker Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararları (Seri No : 2001/17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

— Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

— Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

— Gümrük Genel Tebliğ (Seri No : 6) (Yatırım Teşvik)


19/6/2001 Tarihli ve 24437 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2) Yayımlanmıştır.


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

 

Askerlik Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4679                                                            Kabul Tarihi : 13.6.2001

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (E) fıkrasının (3) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Türkiye profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcular,

d) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcuları,

MADDE 2. — 1111 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 36. — 35 inci maddenin (E) fıkrasının (3) numaralı bendinde belirtilen şartları taşıyan sporculardan, bakaya veya yoklama kaçağı olanlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri halinde, 35 inci maddenin (E) fıkrasının (3) numaralı bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/6/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2001/2455

“Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”na ek Protokol 2’ye ait EK B’de yer alan canlı büyükbaş hayvanlar için geçici telafi sağlanmasına dair 10 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan ilişik 1/2001 sayılı Ortak Komite Kararı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/4/2001 tarihli ve ABGM/ABEY-1157 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmışır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Baka

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

E. MUMCU

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2484

21 Haziran 2000 tarihinde Atina’da imzalanan ve 8/2/2001 tarihli ve 4625 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Üçüncü Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/5/2001 tarihli ve UNGY-II-5587 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Baka

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

ltür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Anlaşması’na

Üçüncü Ek Protokol

 

26 Eylül 1998’de Üsküp’de imzalanan Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü (GAÇBG) Anlaşması’na Taraf Devletler;

GAÇBG Anlaşması’na göre, PfP SOFA ve Ek Protokol’ünün hükümlerinin prensip Anlaşma için kendiliğinden (mutatis mutandis) geçerli olacağını göz önüne alarak,

GAÇBG Anlaşması’na göre geçici/dönüşümlü biçimde yekdiğerinin topraklarında kurulmuş veya konuşlandırılmış GüneydoğuAvrupa Tugayı Karargâhı, personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere uygun statüyü tanımlamak amacıyla, aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

MADDE 1 : Bu Protokol’deki ifadeler;

a. “MPFSEE (GAÇBG) Anlaşması” terimi, 26 Eylül 1998’de, Üsküp’te imzalanan “Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Anlaşması” anlamındadır.

b. “PfP SOFA” terimi, Kuzey Atlantik Paktı’na taraf olan ülkeler ile Barış İçin Ortaklık’a katılan diğer devletler arasındaki kuvvetlerin statüsüne dair 19 Haziran 1995’te, Brüksel’de imzalanan Anlaşma anlamındadır.

c. “SEEBRIG (Güneydoğu Avrupa Tugayı) Karargâhı” terimi, GAÇBG Anlaşması’nın 7 nci Maddesi’nde ve EK-C’sinde tanımlandığı gibi, Kuvvet Karargâhı anlamındadır.

d. “Personel” terimi, SEEBRIG Karargâhı’nın asker ve sivil personeli anlamını taşır.

e. “Bakmakla yükümlü olduğu kişiler” terimi, personel mensubunun eşi veya geçinebilmek için onun desteğine ihtiyaç duyan çocuğu anlamına gelir.

MADDE 2 : PfP SOFA ve Ek Protokol’nün hükümleri, GAÇBG Anlaşması ve Eklerinde bu Protokol’de aksi belirtilmedikçe, kabul edilen ülke veya (GAÇBG) Karargâhı’nın topraklarında bulunduğu GAÇBG Anlaşması’nı imzacı diğer Devletin ülkesinde uygulanır. Ceza ve disiplin yargısı yetkisi ile alakalı hak ve yükümlülükler PfP SOFA’nın ilgili hükümleri gereğince, gönderen ülke tarafından yerine getirilir.

MADDE 3 : Personel ve bakmakla yükümlü oldukları şahıslar, kabul eden devletin yetkili makamları tarafından verilen, isim, doğum yeri ve tarihini, milliyeti, rütbesi, fotoğraf ve geçerlilik dönemini gösteren bir kimlik kartına sahip olacaklardır. Bu kart talep üzerine verilir ve idarî açıdan kart sahibinin kabul eden ülkede görevli veya görevlinin bakmakla yükümlü olduğu şahıs olduğuna delil teşkil eder.

MADDE 4 : Personel ve bakmakla yükümlü oldukları şahıslar, yürürlükteki yönerge ve talimatlar uyarınca; kabul eden devletin aynı durum/rütbedeki personeline uygulanabilen şartlar altında, askerî tesislerden faydalanacaklardır.

MADDE 5 : SEEBRIG Karargâhı, tüzel kişiliğe; sözleşme yapma, mülk edinme ve tasarrufta bulunma yetkisine sahip olacaktır. Bununla beraber, kabul eden devlet ve SEEBRIG Karargâhı, kabul eden devletin herhangi bir davada, davalı ve davacı olarak, SEEBRIG Karargâhı ad ve hesabına hareket edebileceği hususunda anlaşabilirler.

MADDE 6 : SEEBRIG Karargâhı kurulma, inşaat, bakım ve faaliyetini kolaylaştırmak amacıyla, GAÇBG Anlaşması EK-D 4 üncü maddesi uyarınca, GAÇBG Anlaşması’nda ortaya konulan amaçları gerçekleştirmek üzere resmî ve münhasıran bu amaçlar için yapılan harcamaları etkileyen gümrük vergileri ve diğer vergilerden muaf tutulacaktır.

MADDE 7 : Kabul eden devlet tarafından, ücretsiz olarak SEEBRIG Karargâhı’nın kullanımına tahsis edilen ve artık Karargâh’ca talep edilmeyen her türlü arsa, bina ya da sabit tesis, kabul eden devlete geri verilecektir. Kabul eden devlet tarafından sağlanan bu mülkün değerinde onun Karargâh’ca kullanımından doğan artış ve kayıplar, (kabul eden devletin yürürlükteki hukuk kuralları göz önüne alınarak) tarafların Savunma Bakanları tarafından görüş birliği ile saptanacak, bu artış ve kayıplar GAÇBG Anlaşması’na taraf ülkeler arasında, kuruluş giderlerine katkıları oranında paylaştırılacak, kredi veya borç olarak kaydedilecektir.

MADDE 8 : Ortak bütçenin kullanılmasını sağlamak için, SEEBRIG Karargâhı, ABD Doları veya kabul eden ülkenin yerel para biriminde döviz bulundurabilir ve hesaplarını kabul eden ülkenin yerel para birimi ile kullanabilir.

MADDE 9 : SEEBRIG Karargâhı’nın, bu Karargâh tarafından kullanılan, Karargâh binalarında tutulan ya da usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş Karargâh mensuplarında bulunan arşiv ve diğer resmî dökümanları, Karargâh tarafından bağışıklığı kaldırılmadıkça, dokunulmazdır. Karargâh, kabul eden devletin talebi üzerine ve bu devletin temsilcisinin huzurunda, bu maddeye göre evrakın, bağışıklıktan yararlanacağını teyit etmek için, dökümanların niteliğini tasdik edecektir.

MADDE 10 : Taraflar arasındaki veya taraflar ile SEEBRIG Karargâhı arasındaki, bu Protokol’ün yorumlanması veya uygulanmasına dair tüm anlaşmazlıklar, GAÇBG Anlaşması’nın 13. Maddesi uyarınca çözümlenecektir.

MADDE 11 : Bu Protokol, GAÇBG Anlaşması’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

MADDE 12 : Bu protokol onaya tâbidir. Dört taraf ülkenin depozitere, iç usullerinin tamamlandığını bildirmelerinden 10 gün sonra, bu Protokol, onlar arasında yürürlüğe girecektir. Kalan tarafların, depoziteri kendi iç usullerinin tamamlandığından haberdar etmelerinden 10 gün sonra, bu Protokol, onlar arasında da yürürlüğe girecektir.

Bu Protokol, yürürlüğe girene kadar, ülkelerinde Karargâh’ın bulunduğu, GAÇBG Anlaşması’nı imzalayan devletler tarafından, geçici olarak uygulanacaktır.

Bu amaçla, Karargâh’ın konuşlandığı imzacı devlet, kendi iç mevzuatının icap ettirdiği tedbirleri alacak ve bu Protokol’ün etkin geçici uygulamasının başlayacağı tarihten depoziteri haberdar edecektir.

21 Haziran 2000 tarihinde Atina’da yedi orijinal kopya olarak imzalanmıştır.

GAÇBG Anlaşması’na Taraflar/Devletler adına

Sn. Ilir BOÇKA, Savunma Bakan Yardımcısı

Sn. Velizar SHALAMANOV, Savunma Bakan Yardımcısı

Sn. Kadri KADRİU, Savunma Bakan Yardımcısı

Sn. Dimitrios APOSTOLAKİS, Millî Savunma Bakanı Yardımcısı

Sn. Giaveni RİVERA, Savunma Bakanı Yardımcısı

Sn. Ion Mircea PLANGU, Savunma Politika DevletBakanı

Sn. Korg. M. Şener ERUYGUR, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

19 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-9707

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere 20 Haziran 2001 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Haziran 2001

39-06-111-2001-439

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 19 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9707 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Haziran 2001 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2559

Şeker Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 7/6/2001 tarihli ve 4123 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanun’un 8 inci ve geçici 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

M. KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Baka

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

 

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında

Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin eki bölgeleri gösterir değişik Alfabetik Adlî Yargı Adalet Teşkilâtı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Mahalli

Bölgesi

Teşkilâtı

Ağır Ceza Mahkemesi

İli

Ümraniye

1

Çift Hâkimli

Üsküdar

İstanbul”

 

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/17

 

İşyeri

: Enpay Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

   

   Vezir Çiftliği Mevkii Fatih Cd. No: 219 İZMİT

 

B.M. Dosya No

: 33047.41

 

Tespiti İsteyen

: Türk Metal Sendikası

 

İNCELEME             : Enpay Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Şirket Ana Kuruluş Tüzüğü’nün Maksat ve Mevzuu başlıklı bölümünde, şirketin faaliyet konusunun; “şirketin her türlü elektronik, elektromekanik alet ve cihazlarını imal etmek çalışma konusu ile ilgili malzeme, hammadde, yardımcı maddeler ithal etmek, ihraç etmek, pazarlamasını yapmak, çalışma konuları ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye, mağaza, büro tesis etmek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek” olarak belirtildiği, işyerinde asıl iş olarak transformatör ana nüvelerinin üretildiği, işyerinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun üretim şemalarında çalıştırıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                 : Enpay Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/18

 

İşyeri

: Pada Pazarlama Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.

   

  Vezir Çiftliği Mevkii Fatih Cd. No: 219 İZMİT

 

B.M. Dosya No

: 36211.41

 

Tespiti İsteyen

: Türk Metal Sendikası

 

İNCELEME             : Pada Pazarlama Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Enpay Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.’nin taşeronu olarak faaliyet gösterdiği, Şirket Ana Kuruluş Tüzüğü’nün Maksat ve Mevzuu başlıklı bölümünde, şirketin faaliyet konusunun; “makine ve metal, elektrik sanayii, kimya ve gıda sanayii, gıda ve tekstil ürünleri, maden ve kıymetli taşlar ile inşaat malzemelerinin, tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılan makine teçhizat ve müstahsillerinin pazarlanması, teknik ve ekonomik konularda danışmanlık yapmak” olarak belirtildiği, işyerinde transformatör ana nüvelerinin üretildiği, ana mamül üretilirken sac kesim, dizim, sıkma, tav, temizleme, son kontrol, stok, ambalaj, aşamalarından geçirildiği, dolayısıyla şirket ana tüzüğünde belirtilen üretilen malların pazarlanmasından çok üretilmesinin ağırlıkta olduğu ve işyerinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun üretim şemalarında çalıştırıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                 : Pada Pazarlama Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/19

 

İşyeri

: İl Özel İdare Müdürlüğü işyerleri

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME               : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bartın, Karabük, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Şırnak, Mardin, Malatya, Adıyaman, Batman, Siirt, Aksaray, Niğde, Iğdır, Tekirdağ, Konya, Karaman, Kilis ve Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüklerinde büro hizmeti ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                    : Yukarıda belirtilen İl Özel İdare Müdürlüklerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/20

 

İşyeri

: Adana İl Özel İdare Müdürlüğü

   

  Gazipaşa Bulvarı Sabancı İş Merkezi ADANA

 

B.M. Dosya No

: 21492.01

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME                 : Adana İl Özel İdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde büro hizmeti ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda, İl Özel İdare Müdürlüğüne ait İl Fidanlığı işyerinin çiftçilere hizmet amaçlı kurulduğu, işyerinde narenciye (portakal, limon, mandalina v.b.) fidanlarının yetiştirilmesi ve aşılama işlerinin yapıldığı, işyerinde yapılan işlerin de 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık” işkolunda, Konfeksiyon Eğitim Merkezinde kursiyerlere konfeksiyon üzerine (biçki, dikiş, ütü v.b.) eğitim hizmetlerinin verildiği, işyerinde yapılan işlerin 06 sıra numaralı “Dokuma” işkolunda, Karataş Eğitim ve Dinlenme Tesisleri işyerinde, yaz sezonunda müracaat eden kişilere ücret karşılığı dinlenme, eğlenme ve kamp hizmetlerinin verildiği ve yapılan işlerin de 25 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence Yerleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                        : Adana İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna, İl Fidanlığı işyerinde yapılan işlerin de 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık” işkoluna, Konfeksiyon Eğitim Merkezi işyerinde yapılan işlerin 06 sıra numaralı “Dokuma” işkoluna, Karataş Eğitim ve Dinlenme Tesisleri işyerinde yapılan işlerin de 25 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence Yerleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/21

 

İşyeri

: Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü

   

  Mehmet Akif Ersoy Cd. SİVAS

 

B.M. Dosya No

: 12652.58-2238.58

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME                  : Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binasında, büro hizmetlerinin yürütüldüğü, işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda, Özel İdare Müdürlüğüne ait Halıcılık Okulunda, yaklaşık 1500 metrekare alanda 30 adet ahşap halı tezgahında yün ve pamuk ipliği kullanılarak halı dokumasının yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin de 06 sıra numaralı “Dokuma” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                      : Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna, Özel İdare Müdürlüğüne ait Halıcılık Okulunda yapılan işlerin de 06 sıra numaralı “Dokuma” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/22

 

İşyeri

: Hatay İl Özel İdare Müdürlüğü

   

  Fevzi Çakmak Cd. No: 15 HATAY

 

B.M. Dosya No

: 10855.31

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME            : Hatay İl Özel İdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; İl Özelİdare Müdürlüğü işyerinde il, ilçe ve köylerin ihtiyaçları doğrultusunda almış olduğu genel hizmetlerle ilgili olarak valilik ve diğer yetkili organlar tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili yazışma, tahakkuk, ödeme vb. büro hizmetlerinin yürütüldüğü, işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda, Özelİdare Müdürlüğüne ait Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri işyerinde ise sezon boyunca belirli süreli devreler halinde kamu görevlileri ve diğer kişilere kamp, eğlence, deniz vb. hizmetlerinin verildiği, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin de 25 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence Yerleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                  : Hatay İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna, Özel İdare Müdürlüğüne ait Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri işyerinde yapılan işlerin de 25 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence Yerleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/23

 

İşyeri

: Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME              : Zonguldak İl Özelİdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; İl Özelİdare Müdürlüğü işyerinde büro hizmeti ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve GüzelSanatlar” işkolunda, Köy Hizmetleri Müdürlüğü emrinde çalıştırılan işçilerin şoför, yıkama-yağlamacı, asfalt planti, sahada getir götür işlerinde kullanılan düz işçi, tabancacı, seyyar tamir usta yardımcısı, iş makine operatörü ve yağcılık gibi işleri yaptıkları ve yapılan işlerin de 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                    : Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve GüzelSanatlar” işkoluna, Köy Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalıştırılan işçiler tarafından yapılan işlerin de 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/24

 

İşyeri

: Bayburt İl Özel İdare Müdürlüğü

   

Özelİdare İşhanı Kat: 5 BAYBURT

 

B.M. Dosya No

: 758.69

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME                      : Bayburt İl Özel İdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde büro hizmeti ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerin de yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda, İl Özelİdare Müdürlüğü’ne ait VilayetOrmanı işyerinde yapılan işlerin de 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                           : Bayburt İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna, Vilayet Ormanı işyerinde yapılan işlerin de 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 31/5/2001

 

Karar No

: 2001/25

 

İşyeri

: Erzurum İl Özel İdare Müdürlüğü

   

  Adnan Menderes Cd. Üzeri ERZURUM

 

B.M. Dosya No

: 5358.25

 

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

 

İNCELEME            : Erzurum İl Özel İdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binasında büro hizmeti ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda, Özel İdare Müdürlüğüne ait Palandöken Kayak Tesisleri Gondol Lift İşletmesi işyerinde yapılan işlerin de 25 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence Yerleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

KARAR                 : Erzurum İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna, Özel İdare Müdürlüğüne ait Palandöken Kayak Tesisleri Gondol Lift İşletmesi işyerinde yapılan işlerin de 25 sıra numaralı “Konaklama ve Eğlence Yerleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 5/6/2001

 

Karar No

: 2001/26

 

İşyeri

: Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’ne bağlı

   

  Bandırma Pazarlama Satış Nakliye Stok Müdürlüğü

   

  Bandırma-BALIKESİR

 

Tespiti İsteyen

: Koop-İş Sendikası

       İNCELEME           : Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bakanlar Kurulunun 98/10552 sayılı kararı ile Etibank Genel Müdürlüğünün Eti Holding A.Ş. ünvanı ile iktisadi devlet teşekkülü ve bu teşekküle bağlı içinde Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin de bulunduğu yedi “Bağlı Ortaklık” kurulmak suretiyle teşkilatlandırılmasına karar verildiği, aynı kararnamede İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, İzmir Alım Satım Müdürlüğü, Bandırma Pazarlama Satış Nakliye Stok Müdürlüğü ile İskenderun İthalat İhracat Müdürlüğü hisselerinin Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’ne devrinin kararlaştırıldığı, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin amacının, ana sözleşmesinin 4. maddesinde belirtildiği gibi; bağlı ortaklıkların ürettikleri ürünlerin yurt içi ve yurt dışı satışlarını maksimum karlılık ve verimlilik düzeyine çıkarmak amacıyla pazarlama ve satış politikası ilkelerini, mal ve hizmet fiyat ve tarife tekliflerini tespit ederek teşekküle sunmak, iç ve dış satışları yürütmek, piyasa araştırmaları yapmak; teşekkül ve bağlı ortaklıkları ile talep edildiğinde iştiraklerin çeşitli limanlardan yapacakları ihracaat işlemleri ile limanda depolama muhafaza ve tahmil-tahliye işlemlerini yapmak veya yaptırmak, teşekkül faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü ticareti yapmak ve yürütmek olarak belirlendiği, bu nedenle Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’ne bağlı İskenderun İthalat İhracaat Müdürlüğü, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, İzmirAlım Satım Müdürlüğü ve Bandırma Pazarlama Satış Nakliye Stok Müdürlüğü işyerlerinde şirket amacına uygun olarak Etibank topluluğu tarafından üretilen maddelerin, pazarlama, satış, ambalajlama, stoklama, ihracaat, gümrük işlemleri liman ve yükleme işleri ile Etibank ve bağlı kuruluşlardan intikal ettirilen ihtiyaç maddelerini satın ve teslim alma hizmetlerinin yürütüldüğü, yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

      KARAR                 : Eti Pazarlama ve Dış TicaretA.Ş.’ne bağlı Bandırma Pazarlama Satış Nakliye Stok Müdürlüğü, İzmir Alım Satım Müdürlüğü, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü ve İskenderun İthalat-İhracaat Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı