Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Haziran 2001

PAZAR

Sayı : 24435

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2453 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İthalat : 2001/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetlerine Dair SGM-2001/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : SGM-2001/5)

— Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2000/77 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : SGM-2001/6)

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin SGM-2001/2 Sayılı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM - 2001/7)

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-19)

— Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2001/3)

— Kahramanmaraş Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 5)


 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

14 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-9513

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Haziran 2001 tarihinden itibaren Avusturya ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Haziran 2001

39-06-110-2001-430

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 14 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9513 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Haziran 2001 tarihinden itibaren Avusturya ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2453

6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararname’nin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın 2/5/2001 tarihli ve 14085 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanun’un 99 uncu ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

E. MUMCU

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

7/5/2001 Tarihli ve 2001/2453 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”a ilişik 2/4/2001 tarihli ve 2001/2203 sayılı Kararname ile yeniden düzenlenen listenin, 2 nci grubuna “Diğer bakanlıklar ve bankalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve 4 üncü grubun göreve başlama ve bitiş saatleri “9.00-12.00, 13.30-18.00” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

—— • ——

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Tanım

Madde 2 — Yönetmelikte Üniversite sözcüğü Afyon Kocatepe Üniversitesini, Merkez sözcüğü ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

Amaç ve Görevler

Madde 3 — Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaç ve görevleri şunlardır;

a) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milleti’ni Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, milli kültür, milli ideal ve milli değerler etrafında bütünleştirici faaliyetlerde bulunmak.

b) Atatürkçülüğü, Türk Ulusuna akılcı bir biçimde anlatmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını amacına ulaştırmak ve yaygınlaştırmak için etkinlikler yapmak.

d) Yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak bilgi birikimini artırmak. Bu bilgi birikimini kolay ulaşılan ve kullanılabilir hale getirmek. Fotoğraf, slayt, film, belge gibi bilgi kaynaklarından arşiv oluşturmak.

e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak.

f) Araştırma Merkezinin çalışmalarına öğretim üyelerinin, idari personelin ve tüm öğrencilerin katılmasını sağlamak.

g) Afyon ve Uşak İllerinin kurtuluş mücadelesinde, Afyon, Uşak ve Türk Ulusu’nun mahalli önderlerinin ve halkının cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklarını vurgulamak, Afyon ve Uşak’ın kurtuluş yıldönümünde ve diğer uygun zamanlarda, Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bu mücadeleye katkılarını ortaya koyan programlar düzenlemek.

h) Yukarıda belirtilen konularda, yurt dışında ve yurt içinde öğretim kurumları dahil, kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

Organları

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Merkez Genel Kurulu

Madde 5 — Merkez Genel Kurulu Müdürün başkanlığında Üniversiteye bağlı çeşitli fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri okutan öğretim elemanlarından ve fakülte kurullarınca seçilecek birer üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında varsa müdür yardımcısı ile Genel Kurul tarafından kendi içinden gösterilecek (6) aday arasından, Rektör’ün onaylayacağı (3) üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, merkezin karar organıdır. Başkan tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Başkana yardımcı olur.

Madde 7 — Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün katıldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

Merkez Müdürü

Madde 8 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından (3) yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine (3) yıl için bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, geçici olarak görevinden ayrıldığında, yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Görevden ayrılma ve vekalet altı ayı aşamaz.

Müdür, Merkezi temsil eder. Merkez kurullarına başkanlık eder. Çalışmaların düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, faaliyetlerin gözetim ve denetiminde, izlenmesi ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur.

Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 9 — Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin hizmetlerini Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlar yürütür.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim,

Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin

15 inci Maddesinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1 Şubat 1989 tarihli ve 20067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim,Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Rektörlükçe ilan edilir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

21 inci Maddesinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 2 Mart 1998 tarihli ve 23274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 — Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler ise Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Rektörlükçe ilan edilir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 4 Şubat 1989 tarihli ve 20070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin, 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, 3.51-4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda Rektörlükçe ilan edilir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

İthalat : 2001/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetlerine Dair SGM-2001/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

 

(Tebliğ No: SGM-2001/5)

 

Madde 1 — 13/1/2001 tarihli ve 24286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: 2001/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetlerine Dair SGM-2001/1 Sayılı Tebliğe Geçici Madde 4 ilave edilmiştir.

"Geçici Madde 4- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş veya serbest bölgelere gelerek, serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş olan ve 7 nci maddede belirtilen M1 sınıfı araçlar için AT Tip Onayı Belgelerinde araç emisyonu ile ilgili 98/69/AT direktifi hükümleri 30/9/2001 tarihine kadar aranmaz. Bu tarihe kadar söz konusu araçlar için 98/14/AT direktifinden önceki versiyonlara göre düzenlenen AT Tip Onayı Belgeleri kabul edilir. Anılan tarihe kadar AT Tip Onayı Belgelerinin ibraz edilememesi halinde 98/69/AT direktifi hükümleri hariç, Ulusal Tip Onayı Belgesi aranır."

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici

Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları

Hakkında SGM-2000/77 Sayılı Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

(Tebliğ No: SGM-2001/6)

 

Madde 1 — 3/12/2000 tarihli ve 24249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (SGM-2000/77) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Bu Tebliğ hükümleri, 3 üncü madde kapsamındaki araçlar için 30/9/2001 tarihinden itibaren uygulanır."

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin

SGM-2001/2 Sayılı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

(Tebliğ No: SGM - 2001/7)

 

Madde 1 — 23 Mart 2001 tarih ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin SGM-2001/2 Sayılı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğine aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş veya serbest bölgelere gelerek, serbest bölge işlem formu ile ön statü belgesi düzenlenmiş olan 3 üncü maddede belirtilen M1 sınıfı araçlar için AT Tip Onayı Belgelerinde araç emisyonu ile ilgili 98/69/AT direktifi hükümleri 30/9/2001 tarihine kadar aranmaz. Bu tarihe kadar söz konusu araçlara verilen 98/14/AT direktifinden önceki versiyonlara göre düzenlenen AT Tip Onayı Belgeleri kabul edilir. AT Tip Onayı Belgelerinin ibraz edilememesi halinde 98/69/AT direktifi hükümleri hariç, Ulusal Tip Onayı belgesi aranır."

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğin hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Gaziantep Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2001/03

Karar Tarihi : 16/5/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 16/5/2001 tarihinde Vali Vekili Ali KÜÇÜKAYDIN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

I) İlimizde hava kirliliği ile ilgili mücadele ve 2001-2002 kış sezonunda hava ve çevre kalitesinin daha da iyileştirilmesi amacıyla satışa sunulacak kömürlerin özellikleri ile pazarlama ve tüketim aşamalarında uygulanacak esaslar ve kurallar;

A — Genel Kurallar

1) Gaziantep sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin özellikleri;

İthal Kömür Özellikleri :

 

Alt ısı değeri

: (orijinal kömürde)

6000 kcal/kg (- 500)

 

Toplam Kükürt

: (kuru bazda)

% 1 (+ 0.1 Max)

 

Uçucu Madde

: (kuru bazda)

% 12-22 (+ 1 Max)

 

Toplam nem

: (orijinalde)

% 10 (+ 1 Max)

 

Boyut

: (18-200 mm)

+ % 10

 

Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri :

 

Alt ısı değeri

: (orijinal kömürde)

6000 kcal/kg (- 500)

 

Toplam Kükürt

: (kuru bazda)

% 1 (+ 0.1 Max)

 

Uçucu madde

: (kuru bazda)

% 36 (+ 1 Max)

 

Boyut

: 0.50 mm

 
 

Toplam nem

: % 10

(+ 0.1 Max)

 

Yerli Kömürlerin Özellikleri :

 

Alt Isıl Değer

: 3000 (- 200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

 

Yanar Kükürt

: % 1.65 max (satışa sunulan)

 

Boyut

: 18-200 mm + % 10 Tolerans

 

2) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin Gaziantep ili sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesi yasaklanmıştır.

3) İlimiz sınırları içerisinde dökme kömür satışı yasaktır. Yalnız kamu kurumu ve askeriye gibi kuruluşlarca toplu alınan kömürlerin satışlarında çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden açık olarak yerine dökülecektir.

4) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı petrol koku kullanımı yasaktır. Yalnızca modern teknoloji kullanan (reküperasyonlu) çimento ve kireç fabrikalarında kullanıma taahhütlü olarak izin verilmektedir.

B — Kömür Üretimi ve İthalatı Yapanlara Uygulanacak Kurallar

1) Kömür ve kömür briketi üretimi yapan ve kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler Gaziantep il sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde Gaziantep Valiliği (İl Çevre Müdürlüğü)’nden izin alacaklardır.

2) İzin başvurusu Valiliğe (İl Çevre Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Firmadan İstenilen Belgeler :

a) Müracaat Dilekçesi,

b) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığına dair fotokopi,

c) Firmanın sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı,

d) Bayilik yazısı,

e) Kömürün menşeini belirtir yazı,

f) Varsa analiz raporu,

g) Analiz için numune kömür.

Bayi Olacak Kişiden İstenilen Belgeler :

a) Müracaat Dilekçesi,

b) Mahrukatçılar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

3) Gaziantep sınırları içerisinde satışına izin verilen kömürlerin, satış esnasında ve şehir dışından nakli sırasında araçlar üzerinde Valiliğimizce verilen kömür satış izin belgesinin onaylı suretlerinin bulundurulması gereklidir.

4) İlimizde tüketilecek kömürlerin İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şartlara uyup, uymadığı kontrol edilerek şartlara uymayan kömürlerin satışının engellenmesi amacıyla el konularak (oto kantarlarında tartılacak), 2872 sayılı Çevre Kanununa göre yasal işlem yapılarak Mahrukatçılar Odasının yediemin deposuna boşaltılarak muhafaza altına alınacak ve mahkeme kararına göre meskun mahal (il dışı) dışına çıkarılacaktır.

5) Kömür satışlarının bayi sözleşmesi olanlar tarafından, il sınırları içerisinde sabit satış yerlerinde yapılacak, arsalarda ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmeyecektir.

6) İlimiz sınırları içinde, kömür satışı yapacak olan firmalar, kömür satışı ile ilgili uygunluk belgesi alabilmek için İl Çevre Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle, şahit numuneleri menşeinde örnekleme metodu ile alınarak, mühürlendikten sonra maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere numune analizleri Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında yapılacaktır.

Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği taktirde numune alınması işi aynı ekip marifetiyle sadece bir kez daha tekrarlanacaktır.

C — Tüketicinin UyacağıKurallar

1) Tüketiciler, kömürlerini izin belgeli pazarlamacılardan almakla yükümlüdürler.

2) Tüketiciler, satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, menşe denetim belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.

3) Tüketiciler, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren yakma kılavuzunu, satıcılardan talep edeceklerdir.

4) İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Aksi halde, işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketicilere 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacak ve kömüre el konacaktır.

6) Resmi kurum ve kuruluşlar (Belediyeler ve Devlet Demir Yolları dahil) bu kararlardaki yasaklara kesinlikle uyacaklardır.

II) Bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucunda bir takım çevre kirliliklerinin yanında Elektromanyetik kirliliğide meydana getirmiştir. Elektromanyetik kirliliğe neden olan kaynaklardan bir tanesi de cep telefonu baz istasyonu olup, söz konusu istasyonların son yıllarda kontrolsüz olarak kurulup, faaliyete geçmesinden dolayı Çevre Bakanlığının 11 Mayıs 2000 tarihli ve 2000/11 sayılı Genelgesi ve 2/5/2001 tarihli ve 1703/5274 sayılı yazıya istinaden, ilimiz sınırları içerisinde kurulu bulunan veya kurulacak olan baz istasyonları ile ilgili aşağıdaki esas ve kurallar uygulanacaktır.

1) İlimiz sınırları dahilinde kurulması planlanan G.S.M. baz istasyonuna ait yer seçimi için Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra tesis kurulacaktır.

2) Baz istasyonunun kurulacağı bölgede kurulma öncesinde ve sonrasında ortam elektrik alan şiddeti değerinin, TÜBİTAK ve üniversite laboratuvarlarınca ölçümlerinin yaptırılması ve ortam elektrik alan şiddetinin Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyon Korunma Komisyonu Kuruluşu tarafından getirilen sınır değerleri 900 MHz için 42 V/m; 1800 MHz için ise, 59 V/m den az olmayacaktır.

3) Elektromanyetik alan oluşturan istasyon kurucak firma, bir dilekçe ekinde; baz istasyonu projesi, ilgili belediye görüşü, kira kontratı, ölçüm sonuçları ve kurulacak antenin gücüne bağlı olarak yapılacak teorik hesaplamalar da dikkate alınarak, ortamın elektrik alan şiddet değeri hesaplarını içeren rapor (teknik donanım ve uzman personele sahip üniversiteler veya TÜBİTAK tarafından hazırlanması), baz istasyonunun kurulacağı alan şehir içinde ise yerin 1/1000 lik, şehir dışında ise 1/25000 lik haritada işlenmiş halini içeren dosya ile birlikte Valilik Makamına müracaat edilmesi gerekmektedir. İl Mahalli Çevre Kurulu dosyayı inceleyerek karar verir.

4) Cep telefonu baz istasyonlarının kamu binaları, okul, hastane, kreş, kışla ve park gibi yapı ve alanlarda kurulmayacak, kurulu bulunanlarda yukarıda yer alan standartları sağlayacaklardır.

5) Bundan böyle GSM baz istasyonlarının mümkün olduğunca meskun mahal dışında kurulmasını ve mevcut baz istasyonlarından elektrik alan şiddeti standartların üzerinde olanları, meskun mahal dışına taşınacaklardır.

6) Türk Telekom İl Müdürlüğü ve TEDAŞ Müessese Müdürlüklerinin Mahalli Çevre Kurulunca uygun görüşü olmayan veya ölçüm değerleri standartlarının üzerinde çıkan baz istasyonlarının link hattı ve elektrik işlemlerini yapmayacaklardır.

7) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan baz istasyonları, Belediye sınırları içerisinde ilgili belediyeler, belediye sınırları dışında ise Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kaldırılacaktır.

8) İlimizde şimdiye kadar kurulu bulunan GSM Baz İstasyonlarının elektrik alan şiddetlerinin varsa mevcut sonuçlarının yoksa Ulaştırma Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan ve GSM Baz İstasyonlarına link hattı bağlanmasını sağlayan Türk Telekom İl Müdürlüğü tarafından ölçümlerinin yaptırılması sağlanarak, ölçüm sonuçları Valiliğimize bildirilecektir.

III) 17/1/2001 tarihli ve 24290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2000 tarihli ve 45 nolu Mahalli Çevre Kurulu kararının 12 nci maddesinin (a) bendinde yer alan, Ağır sanayi, çimento ve kireç fabrikalarından toz emisyonu için alınan miktarın, 250.000.000.–TL olarak değiştirilmesi için Çevre Koruma Vakfı Başkanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kahramanmaraş Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 5

Karar Tarihi : 15/5/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 15/5/2001 tarihinde Vali Ali Bilir Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimizde 2001-2002 yılında hava kirliliği boyutlarının Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerlere ulaşmaması için; Kahramanmaraş İli sınırları içerisinde yer alan tüm katı yakıtlı kaloriferli binalarda, sobalarda ve sanayi tesislerinde aşağıdaki özellikleri belirtilen yerli kömür kriterleri ile Çevre Bakanlığınca tespit edilen kömürlerin kullanılmasına;

Yerli Kömürlerde (Elenmiş) Aranan Özellikler :

 

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: En az 4000 (- 200) Kcal/Kg.

 

Yanar Kükürt (Satışa Sunulan)

: % 1 max

 

Boyut

: 18-200 mm +/- % 10 Tolerans

 

İthal Kömürde Aranacak Özellikler (Elenmiş Yıkanmış)

 

Alt Isıl Değeri

: En az 6000 (- 500) Kcal/Kg.

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 22 (+ 1 Max)

 

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 1

 

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (+ 1 Max)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 Tolerans

   

200 mm üstü 5 10 Tolerans

 

İthal Linyit Briket Kömürlerinde Aranacak Özellikler :

 

Alt Isıl Değeri

: En az 6000 (- 500) Kcal/Kg.

 

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 1

 

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (- 1 Max)

 

Yerli Linyit Briket Kömüründe Aranacak Özellikler :

 

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: En az 4000 (- 200) Kcal/Kg.

 

Yanar Kükürt (Satışa Sunulan)

: % 1 max

 

2 — Kahramanmaraş İli sınırları içinde kömür satışı yapacak firmaların Kahramanmaraş Valiliğinden (Mahalli Çevre Kurulundan) izin almalarına,

a) İzin Başvurusunda Firmaların;

1) İlgili meslek kuruluşundan alınan ticaret sicil kaydına havi faaliyet belgesi,

2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların imza sirküleri (noterden),

3) TSE uygunluk belgesi,

4)Aylık sevk programı,

5) Bayii listesi,

6) Tesis ile ilgili bilgileri (kapasite, akım-işletme şeması vb.)

Kahramanmaraş Valiliğine vermelerine,

b) Müracaat sahiplerinin; Çevre Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Sanayi veTicaret Müdürlüğü, TSE İl Temsilciliği ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı elemanlarından oluşan Kömür Numune Komisyonu marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile TSE5788 uygun olarak aldırmalarına, her türlü maddi yükümlülükleri (harcırah, analiz gideri vb.) başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerini Afşin Elbistan Termik Santrali Laboratuarında yaptırmalarına,

c) Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlayamaması durumunda firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işinin aynı komisyon tarafından sadece bir kez daha tekrarlanmasına,

d) İthal kömür için Çevre Bakanlığından ithal izni alan firmaların noter onaylı olmak kaydıyla gerekli evraklarını (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi proforma faturası, analiz sertifikası, uluslararası gözetim firmalarınca numunesi alınan MTA analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi) vererek Kömür Satış İzin Belgesini Kahramanmaraş Valiliğinden almalarına,

e) İthal ve yerli kömür karışımından oluşturulan harmanlanmış (parçalanmış) kömür ve briket kömürler için de bu amaca uygun yeterli tesislerin bulunduğunun belirlenmesi ve yerli kömürlerde aranacak özelliklerin bulunması halinde kömür satış izin belgeleri almalarına,

f) Afşin Elbistan Termik Santralı Laboratuarından gelen analiz neticelerinin, standartların sağlanması halinde ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için K.Maraş Valiliği tarafından kömür satış izin belgesi verilmesine, izin belgesi bulunmayan firmaların kömürlerin niteliği uygun olsa dahi K.Maraş İl sınırları içinde satışına izin verilmemesine,

g) İthalatçı firma veya ocak sahiplerinin kömür verdikleri her bayii ve satıcıya menşei denetim belgesini imza ederek vermelerine,

h) 3 (üç) nüsha olarak düzenlenen menşei denetim belgesinin 1 (bir) nüshası ocakta (tesiste), 2 (iki) nüshasının sürücüye verilmesine, bunlardan bir tanesinin kömür kontrol noktasında sürücüden alınmasına, diğer nüshasının ise alıcıya iletilmek üzere kontrol edildiği damgası basılarak ve imzalanarak sürücüye iade edilmesine,

ı) Tesis ve ocak yetkililerince düzenlenmiş menşei denetim belgesindeki bilgilerin gerçek dışı olduğunun, özellikle analiz sonuçları ile uyumlu olmadığının belirlenmesi halinde, belgeyi düzenleyenler hakkında adli işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

3 — Kömür Satıcılarının (Bayii-Depocuların)Uyacağı Kurallar :

a) Karar tarihinden itibaren mücavir alan sınırları içerisinde kömür satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından Kömür Satış İzin Belgesi almalarına,

b) Bayii ve depoculara izin verilmesinin Kahramanmaraş Belediye Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde yapılmasına,

c) Belirlenen esas ve kurallara aykırı kömür pazarlaması yapan pazarlamacıların (depocuların) depo ruhsatlarının iptal edilerek, 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre para cezası uygulanmasına,

4 — Tüketicilerin Uyacağı Kurallar :

a) Tüketicilerin, kömürleri izin belgeli pazarlamacılardan almalarına,

b) Tüketicilerin satıcılardan fatura ve menşei belgesini alarak, denetimler esnasında yetkililere ibraz etmelerine.

5 — İşyeri ve Apartman Yöneticilerinin Uyacağı Kurallar :

a) İşyeri ve konutlarda, ateşçi belgesi olmayan kalorifercilerin çalıştırılamayacağına,

b) Alınan kararların tüm apartmanlara tebliğ edilmesine, tüm apartman yöneticilerinin Mahalli Çevre Kurul kararına uygun, kömür kullanacaklarına dair toplantı karar fotokopileri ile ellerindeki mevcut olan kömürlerin (menşei miktarını) bildiren beyanlarını 20 Ağustos 2001 tarihine kadar Çevre Müdürlüğüne vermelerine,

c) Resmi kurum ve kuruluş ile işyerleri ve meskenlere ait bacaların, 1 Ekim 2001 tarihine kadar temizlettirilmesine, baca temizliği yaptırmayanların tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanmasına,

6 — Sorumluluk :

Bu yakıt programının uygulanmasında; kömür üretimi yapan, pazarlayan, taşıyan, perakende satış yapan kömür satıcıları, apartman yöneticileri ve kaloriferciler ile tüketicilerin müteselsilen sorumlu olacaklarına;

7 — Denetleme ve Yaptırımlara İlişkin Kurallar :

a) Satışa sunulan kömürlerin, her aşamada Belediye Başkanlığı, Çevre Müdürlüğü elemanları ile gerektiğinde kurum ve kuruluş elemanlarının katılımı ile oluşturulan ekiplerce denetlenmesine,

b) Şehir merkezine girecek kömürlerin kontrol altına alınması amacıyla Adana yolu ve Gaziantep yolunda kömür kontrol noktası oluşturulmasına, oluşturulan noktada Belediye Başkanlığı, Çevre Müdürlüğü, Defterdarlık ve Emniyet Müdürlüğünden birer elemanın görevlendirilmesine,

c) Kuralların ve yaptırımların uygulanmasında ilgili mercilerin işbirliği yapmalarına,

d) Kente girişine izin verilen kömürlerin menşei denetim belgeleri Adana yolu ve Gaziantep yolunda kurulacak olan kontrol noktasında “Kontrol Edildi” damgası ile damgalanıp, imzalanmasına,

e) Kontrol Edildi damgası taşıyan belgenin sürücüye, depo ve satış yeri yetkilisine yada tüketiciye teslim edilmek üzere geri verilmesine,

f) Kent merkezine kömür girişlerinin sabah : 08.00 - akşam : 19.00 saatleri arasında yapılmasına, belirtilen saatler dışında şehrimize kömür girişi yapıldığının tespiti halinde evsafı ne olursa olsun bu kömürlere el konulmasına,

g) Kömür taşıyan ve elindeki belgelerden şehir merkezi dışına transit geçiş yapacağı tespit edilen araçların en kısa süre içerisinde taşıdığı kömürle birlikte şehir dışına çıkarılarak emniyet güçleri (Polis-Jandarma) nezaretinde yeterli olacak şekilde uzaklaştırılmasının takip edilmesine,

h) Kente kömür girişlerinin olabileceği yol güzergahında (Adana-Gazinantep-Kayseri vb.) Bölge Trafik ekiplerince kömür taşıyan araçların tümünün kontrol edilmesine,

ı) Kömür taşıyan araçlarda, depolarda ve satış yerlerinde yapılacak denetlemelerde, denetleme yapacak görevlilere güvenlik desteği verilmesi taleplerinin, polis ve jandarma yetkililerince yerine getirilmesine,

j) Araç üzerinde (kamyon, kamyonet vb.) kömür satışının yasaklanmasına,

k) Belediye tarafından kömür satışı için belirlenen yerler dışında, kömür satışının yasaklanmasına,

l) Faturasız, belgesiz ve eksik belgeli kömür satan, alan ve kullananlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun öngördüğü yaptırımların uygulanmasına,

m) Gerektiğinde her aşamada kömür numunesi alınmasına, numune analizi için her türlü giderlerin satıcı/sahibi tarafından karşılanmasına,

n) Denetimler sonucunda, olumsuzlukların tespiti halinde yükümlülüğün ihlaline göre 2872 sayılı Çevre 10Kanunu gereğince idari para cezası, kömür satışının durdurulması, kömür satış izin belgesinin iptali, kömüre el koyma ve/veya teminatının irat kaydedilmesi gibi cezaların uygulanmasına,

o) Isınma ve sanayi amaçlı olarak yanık yağ, lastik, kauçuk, plastik vb. maddelerin yakılmasının yasaklanmasına,

p) İlimiz merkez yerleşim bölgesi içinde bulunan tüm sanayi tesisleri ile kaloriferli resmi hizmet binaları ile lojmanlarında özel bina ve apartmanlarda, otellerde ve işyerlerinde TÜPRAŞ tarafından üretilen özel kalorifer yakıtı (KAL-YAK) kullanılmasına, kalorifer yakıtı adı altında satışı yapılan ve KAL-YAK özelliklerini taşımayan fuel-oilin İlimiz merkezinde satışı, depolanması ve kullanılmasının yasaklanmasına, takibinin Sanayi ve Ticaretİl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Belediye Başkanlığı ve Çevre Müdürlüğü elemanlarının katılımıyla oluşacak ekip tarafından yapılmasına,

r) Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve TSE İl Temsilciliği ile birlikte tüm kaloriferli apartmanların ateşçilerine verimli yakma kuralları ile ilgili eğitim verilmesine, söz konusu eğitim çalışmalarının 15 Ekim 2001 tarihinden önce bitirilmesine,

s) İlimiz genelinde yapılacak denetimler neticesi sınır değerlere uymayan kömürlere el konulması, el konulan kömürlere Kahramanmaraş Belediyesi bünyesinde bulunan depolarda toplatılarak sonradan belirtilecek tarihte yapılacak ihale yoluyla satılarak elde edilecek gelirin Çevre Koruma Vakfı hizmetlerinde kullanılmak üzere vakıf hesabına aktarılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı